รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพรรณ  ดีบ้านใหม่ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกตัญญกร  บางขัน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกนกกร  เพ็ชรพิจิตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกรณ์ดนัย  ผลาผล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกรณ์ภาคย์  จิ๋วพัฒนกุล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกฤติเดช  มีระกูล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
7 นายกฤษตเมธ  เมณกูล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกล้าณรงค์  เอี่ยมจำรัส โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
9 นายกวิชญ์  ตอนปัญญา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกวินธิดา  ดอนดีไพร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายก้องภพ  ธนูชาญ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกัญญาวีร์  หละวัน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกัณฐัศจ์  มงคลธรรมากุล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกัลยกร  ขุนอินทร์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกัลยาภัสร์  น้อยใจดี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายกานดิศ  เกิดแก่น โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงกิตติญา  อ่อนใจ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายกิตติพิชญ์  คล้ายท่าโรง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวกุลภรณ์  เรืองทัพ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงเกศกนก  ศรีบุญนาค โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวขวัญข้าว  เลขวิจิตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวขวัญหทัย  เข้าเมือง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงเขมจิรา  ชื่นทิม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงเขมจิรา  อ้นโต โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงเขมิกา  สวรรค์อำนวย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นายจรินทร์  ธวัชชัยวิรุตษ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายจักรพล  สวาสุ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายจักรษฎาภรณ์  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงจันทัปปภา  แสงเปี่ยม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวจันทิมา  เมืองมูล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายจามร  ศักดิ์โสภิษฐ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายจิรพนธ์  เพ็ชรพงษ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายจิรภัทร  ปานทิม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงจิราพัชร  แพทอง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายจิรายุ  เถระ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
36 นายจิรายุ  โพธิ์ศรี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงจีรณัณฐ์  จรลี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายฉัตรจักร  ศรีอุทัย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงชญาดา  ฤทัยโสภา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงชญานิศ  กายเพ็ชร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงชนกนาถ  คมเศวต โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวชนัญธิดา  สุมาลา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงชนัดดา  มูรพันธุ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายชยพล  ทัศพร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายชยพล  แสงคีรีเขต โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงชยาภา  วงษ์เงิน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายชวัลวิทย์  ท่านมุข โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวชาริสา  ศิษย์โรจนฤทธิ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงญาดา  พุ่มคนสิน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
50 นางสาวญาตาวี  ออมสิน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายฐปน  คิดจักร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงฐานวีร์  ถาวรศักดิ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
53 นายณัฏฐธนกฤต  เขตร์จำลอง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นางสาวณัฐกฤตา  ปานทิม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นางสาวณัฐกฤตา  เพ็งนุ่ม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงณัฐจิราภา  ผิวพรรณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายณัฐชวิน  สุขทัศน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
58 นายณัฐดนัย  พินิตตานนท์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงณัฐธนิสชา  แก้วผลึก โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีสังข์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายณัฐนนท์  บุญชู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายณัฐภัทร  หอมชื่นจิตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงณิชา  มีพุ่ม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงณิชาพร  พันธนะ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปานทิม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
66 นายดิษยธร  แพพูล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
67 นายเตชินท์  คชพงษ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายทินภัทร  บ้านไร่ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายทีปราชญ์  วชิระวิไลสกุล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายแทนคุณ  นาดี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายธนชาติ  จอกถม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายธนโชติ  พงภมร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
73 นายธนโชติ  อู่อรุณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายธนทัต  บุญคุ้ม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงธนธรณ์  เดียวสุรินทร์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายธนปพน  ถาวรศักดิ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
77 นางสาวธนพร  ศรีศิริโชติ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
78 นายธนพสิษฐ์  ครุธทา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายธนวัฒน์  ทองใบ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คำฉ่ำ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงธาราวาญาณรินทร์  ระทวย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงธิดารัตน์  พรมเจียม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงธิติสุดา  มาศบาง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายธีร์ธวัช  ขุระสะ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายนฤพนธ์  ของรัมย์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงนันท์นภัส  สังข์โพธิ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายนันทพัทธ์  อาภาศิริผล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงนันทัชพร  ช่วยหลำ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายนันธพิพัฒน์  บุญนุวงษ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายนิธิศ  บุญศิริ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
91 นายนิพนธ์  พุฒสมบัติ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายบัณฑิตภัทธ  พิทักษ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงบุญอนงค์  เจริญสุข โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายบุณยทรรศน์  บุญสินชัย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงบุษกร  คงไทย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงบุษยา  จั่นสัญจัย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายปฏิพัทธ์  พัฒน์ติณณภพ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายปณชัย  ป้อมมอญ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
99 นางสาวปพิชญา  นาดี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายปริญญ์วัฒน์  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงปริยาภัทร  พรหมมาวัน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงปลายฝน  ชายเพ็ชร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายปวีณวัช  สุ่มเจริญ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองอินทร์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายปัณณวิชญ์  เกตุแก้ว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงปารณีย์  พัฒนพงษ์ศักดิ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายปารเมศ  เมฆเมฆ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงปิยธิดา  ปอทอง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
109 นางสาวปิยะธิดา  จิตพล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
110 นายพงศกร  ร่มลมูล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงพรนภา  จุลกลับ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงพรนัชชา  รอดบุญส่ง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงพรปรียา  ด่านวัฒนชัย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
114 นางสาวพรรณรวี  กองแก้ว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงพริมรตา  เกียรติไกรรัตน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายพลาวุฒิ  ศรีพลากิจ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายพัทธนันท์  สกุลทอง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงพิจิตรา  ดารายิ้มฤทธิ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงพิชชาภา  เดชตระกูล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงพิชชาภา  เมฆอ้อย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงพิชญธิดา  อ่วมมั่น โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
122 นางสาวพิชญธิดา  เพ็ชรคง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นางสาวพิชญาภรณ์  ศรีวะรมย์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายพิทวัส  เกษรเพ็ชร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงพิมชญา  สุริยศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงพิมลวรรณ  ปานทิม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
127 นายพิริยกร  รอยคราม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นายพีรพัฐกร  ศิวเวทพิกุลโชติ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงพีรยา  ครุฑหลวง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงพุทธพร  ฤกษนันทน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงเพ็ญนภัค  คำพันธ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
132 นางสาวเพ็ญพิชญา  ทองดอนพุ่ม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงฟ้าใส  สวนเศรษฐ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายภคิน  ภู่ประเสริฐ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงภฤตยา  พวกน้อย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายภฤทา  ใจบุญลือ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
137 นางสาวภัคจิรา  สุวรรณนิจ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
138 นางสาวภัทรภัสสร  ทองไพบูรณ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายภาคภูมิ  รอดเป้า โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
140 นายภาคิน  ไสยวุฒิ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายภาณุ  รอดเป้า โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายภีมภัสส์  จันละมูล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายภูมิธันวา  เชี้ยงสกุล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายภูมิรพี  น้อยดี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงภูริชญา  วงศ์ระเบียบพานิช โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายภูริณัฐ  ชำนาญผา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
147 นายภูริพัตร์  มะโดด โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายภูริพัศ  ผ่องแผ้ว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงมนัสนันท์  ภักดิ์สุขเจริญ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายเมฑาพชร์  แก้วถิ่นดง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงเมธาพร  จารุชาต โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงยลพัชร์  คัฒมาตย์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายยูอุกิ  ชิบาโมโต โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
154 นางสาวรมยกร  เพิ่มพรม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายรัชกฤษณิ์  ชัยหงษ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
156 นายรัฐภูมิ  พงษ์เหล็ง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงลัลน์ญดา  นิมาลา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายเลิศดิเรก  แซ่ลก โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายวงศกร  ทับทิม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สังข์แสง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายวชิรวิทย์  เต็งสุวรรณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงวนัสนันท์  คงเนียม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
163 นายวรกร  ธนภานุกิตติ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
164 นางสาววรพรรณ  รอดทอง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงวรวลัญช์  แก้วสุขศรี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
166 นางสาววรวีร์  บุญชุม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงวรัชญ์ชญา  เอี่ยมโต โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายวริทธิ์  สว่างเมฆ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงวริศรา  ถาวรศักดิ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงวริศรา  อุชุโกศลการ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายวัชรวิชญ์  โพธิ์ศรี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงวาสนา  สุวรรณนาค โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายวิชชวรรธน์  อาสม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงวิภาพร  ใจงาม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายวีรภัทร  สาตช้าง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายวุฒิภัทร  อ่อนน้อม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงศรีระริน  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงศศินัฏดา  เกตุหอม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงศิรินทิพย์  คงอินทร์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
180 นายศิวกร  แก้วศักดิ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
181 นายศุภกฤต  ภิรมย์คำ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายศุภณัฐ  ภู่เม่น โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
183 นางสาวสกุลกาญจน์  ตั้งประดิษฐ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงสิตานันท์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายสิรดนัย  มันตะสูตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงสิริกร  วิมล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงสิริกร  เมืองทอง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายสุชานนท์  ม่วงหมี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงสุธีกาณจ์  พันโต โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
190 นางสาวสุพิชชา  อุ่นม่อน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงสุพิชญา  สิงห์กลิ่น โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
192 นางสาวสุภัสสร  ศรีเรืองพันธ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายสุวิจักขณ์  เดชวิวัฒน์ธนกุล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายสุวิศิษฏ์  เพชร์เเดง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
195 นายอดิศักดิ์  คุ้มไพบูลย์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายอติกันต์  จันทร์บัว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงอนุชฎา  บุญสาร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
198 นายอนุศิษฏ์  สิริปิยานนท์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงอภิชญา  ปานทิม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายอภิเดช  บรรเจิดกรพินธุ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายอภิวิชญ์  ฤทธิเดช โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
202 นายอภิสิทธิ์  จันทะแจ่ม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายอเล็กซานเดอร์  มีแดนไผ่ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงอัญชิสา  สิงหฬ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงอัยย์ดิน  โตวิเศษ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงอาภาภัทร  ชะนะโชติ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวอาภาภัทร  ศรีนามนต์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายอิทธิพล  สงวนทรัพย์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายอิทธิพัทธ์  บัวพุ่ม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงอิมินา  บูรณกูล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
211 นายเทพนิมิตร  แต้มกระโทก โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายประวิทย์  แดงโสภณ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นายพีรพัฒน์  ทรายทอง โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
214 นายภูวดล  เส็งวจี โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
215 นายวีรภัทร  สุดดี โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น