รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  กุณา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกชพร  ยินดีผล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกชพรรณ  ถายะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกชมน  ยศพรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกตตน์  เมืองสุวรรณ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกนกน่าน  ธนะวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกนกวรรณ  อินต๊ะนา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกมลรัตน์  เมืองโคตร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวกมลวรรณ  โพธิ์สุยะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกรกฏ  วัฒนกาญจน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกรชวัล  ยศโม่ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกรฤต  สุวรรณ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวกฤตติยา  ช่างกัณฑา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายกฤตยชญ์  กิติยะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกวินธิดา  ธิอ้าย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
16 นายกษมา  เทพจันตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงกษมาพร  วรรณภพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายกษิคณิณ  จรัสธิอวน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
19 นายกษิดิ์เดช  งานขันทะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นายกษิเดช  ดอนชัยรัตน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายก้องภพ  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายก้องภพ  เพชรรัตน์พันธุ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
23 นางสาวกังสดาล  แก้วกายา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวกัญจน์ติญา  กิวัฒนา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงกัญจนพร  อินต๊ะวิชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงกัญญ์วรา  วารปรีดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงกัญญ์วรา  โนทะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กองสอน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวกัญญาณัฐ  คำเบ้า โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฤชุโรจน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
31 นางสาวกัญญาณัฐ  เชื้ออ้วน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายกันต์กวี  จำปา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
33 นายกันตพัฒน์  ศรีเตียเพ็ชร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงกันติชา  ขันทะยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
35 นายกันต์  พงษ์ขันธ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงกันยรัตน์  ผัดผล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงกันย์สินี  กฤษณะทรัพย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงกัลย์กมล  หาญคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงกานต์ณิชา  สุนทร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เพชรธันยบูรณ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
41 นางสาวกานต์รวี  ใจซื่อ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงกานต์สินี  เอมอิ่มอนันต์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงกิ่งกาญจนา  แสงเท่าเธียร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายกิตติพศ  ปิมแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายกิตติภณ  จันนันทะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายกิตติภณ  ยศอาลัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงกิตติยา  หงษ์เงิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายกิตติวัชร์  ชูเถื่อน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายกิตติวินท์  กิติมูล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
50 นายกิตพิทักษ์  ตันภา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
51 นางสาวกีรตาพันธ์  วงศ์สงคราม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงกีรติกานต์  วรรณไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ขอดแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ธิเสนา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงกุลปริยา  พลายงาม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
56 นายโกสิยพงศ์  ฉุยฉ่อง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวขวัญชรินทร์  สิริภควัฒน์กุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวขวัญณภัทร  สราวิช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงขวัญภัสร์  โชติกุณฑ์พันธุ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงขวัญวรัชญ์  ใจจะดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
61 นายขวัญวิชญ์  สุธรรมวรโรจน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นายเขตน่าน  สมบัติโต โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงเขมจิรา  อินทชาติ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
64 นายคณิศร  ใจสุภาพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
65 นายคณิศาสตร์  เอื้อจินดาพงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงคริษฐา  มีทองคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายคริสเตียน เกอร์การ์ด  กิจธนะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงจรรยณัฐ  นันท์ชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายจักรวุฒิ  สมบัติปัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงจันทรแก้วมณี  ณ น่าน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงจันทร์เจ้าฉาย  แสงประจักษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงจันทรศรีวลัย  ณ น่าน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงจันทรารัศมี  ณ น่าน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายจารุวัฒน์  คำเปียง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายจิณณ์จิรัสย์  กองแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
76 นายจิณณวัตร  ยาใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงจิณัฐตา  ลัมยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายจิตติพัฒน์  อุทัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวจิตติพัฒน์  เพชรดิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายจิรชยันต์  ทองหลิ้ม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงจิรชานันท์  แก้วจันทร์ฉาย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายจิรพิภัทร  ไชยบาล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
83 นายจิรภัทร  คำลือเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายจิรภาส  คูอาริยะกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายจิรสิน  สุทธิใส โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวจิรัชญา  ย้อยกระโทก โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงจิราภัทร  จามน้อยพรหม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายจีรัชญ์ชัย  บางบ่อ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายจีรัชญ์  นันทเสน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
90 นางสาวจุฑาทิพย์  ระลึก โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงจุฑาธิป  สมใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายจุลจักร  พงษ์สุนนท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงฉัตรปวีร์  ปินไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายเฉลิมภูมิ  รุ่งเรือง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงชญาณ์นินท์  ชนะงาม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงชญานุช  ธุปะละ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
97 นางสาวชญานุช  ป้องสี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายชนะพล  ธุระยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงชนัญชิดา  เตชะเวชเจริญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงชนัดดา  อินทรพัฒน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงชนากานต์  ยศสา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายชนาเมธ  พรหมรักษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วหนู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงชนิดาภา  กาเกตุ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
105 นางสาวชนิดาภา  ขันเบาะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงชนิดาภา  ปัญญาแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายชยณัฐ  สิทธิวุฒิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายชริธธัชย์  มูลชมภู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงชลกร  อุฬารวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
110 นายชลฉัตร  ชินายศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
111 นางสาวชลนิชา  สมบูรณ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงชลิตา  ธิบดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายชวกานต์  ขระสุ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายชวภณ  พิชัยวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงชวัลรัตน์  คำมูลอินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  บังเมฆ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
117 นายชวิน  อะทะไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงชัญญานุช  พิชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงชัญญานุช  มีบุญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงชัญญานุช  สุทธจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายชัพวิชญ์  เหล่าพรโสภณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
122 นายชัยธวัช  จุ่นทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นายชัยภัทร  สุภา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายชัยวัฒน์  สาวิรส โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
125 นายชาติศิริ  สิงหราไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงชาลิสา  ก้อนคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงชาลิสา  เจริญรัตน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายชาโลม  ศรีจุไร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายชุติเทพ  คำแปง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายโชคชัย  กองแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงโชว์ภัสสรา  วุฒิสวัสดิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
132 นางสาวญาณธิชา  กุลรินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
133 นางสาวญาณภัทร  สมรักษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงญาณาธิป  มูลฐี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
135 นางสาวญาดาภา  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายฐปณัต  ศรีภิรมย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
137 นายฐปนวรรธน์  พรหมมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายฐปนวัฒน์  ศรีอุดกัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายฐาปนพงศ์  ธรรมราช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงฐิติชญาน์  แสนธิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายฐิติพงษ์  บุญเรือง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงฐิติรัตน์  กลางโฉม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีจันทร์ดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายฐิติวัชร  แก้วคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายฐิติวุฒิ  ถาคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงณญาดา  ขันทะสอน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
147 นายณฐพัชร  ใจจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงณฐอร  ปัตต์เปาว์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
149 นายณธกร  จันทร์พร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายณภัทร  กิวัฒนา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายณภัทร  โรจนศุภมิตร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงณภาภัช  สวนผล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
153 นายณฤทธิ์  สิทธิชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงณวรา  ไชยมงคล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายณวัชร์  เดือนเพ็ญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายณัชพล  รัตนจางวาง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
157 นางสาวณัชริญา  ดีปินตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายณัฏฐกร  เลาเหล็ก โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  เขื่อนแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายณัฏฐกิติ์  บุญอินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
161 นางสาวณัฏฐภัทธ์  ธนเรืองสุวรรณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายณัฏฐสิทธิ์  วิไลรุจิกรณ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายณัฏฐสิษฐ์  เมฆวิไล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายณัฐกร  ฟองเมฆ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คล้ายแจ้ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  จันทร์คำเรือง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  หล้าเรือง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายณัฐกิตติ์  แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงณัฐชยา  มหามิตร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
170 นางสาวณัฐชยา  อินผ่อง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงณัฐชา  ใจจริม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายณัฐชานนท์  กัปกัลป์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงณัฐฐชนาภาญ์  ฐนกูลชยนันต์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงษ์เสนา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
175 นางสาวณัฐณิชา  สกุลกันต์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
176 นายณัฐธเนศ  แสนพิช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงณัฐธภรณ์  สถาอุ่น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงณัฐธิดา  จินะรักษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงณัฐธิดา  อุดนัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
180 นางสาวณัฐนารี  มโน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงณัฐนิชา  จันทร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงณัฐนิชา  ทะนันไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ตั้งเที่ยงธรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงณัฐพร  สอนศิริ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายณัฐพล  ธรรมลังกา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายณัฐพล  ลามะพรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายณัฐพัชร์  ไชยวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
188 นางสาวณัฐภัค  ต๊ะดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายณัฐภัทร  ชอบธรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายณัฐภัทร  ทองสิริพงศ์สมบัติ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายณัฐภัทร  พรมรักษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายณัฐวรา  อะทะยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายณัฐวัฒ  สถาอุ่น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
194 นายณัฐวัฒน์  สายยาโน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายณัฐวัฒน์  โสภา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายณัฐวุฒิ  ธนันไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายณัฐสิทธิ์  แห่วตระกูลปัญญา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงณัฐินี  ไชยกาอินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงณัทชวลีย์  เย็นใจมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงณิชาภัทร  เวียงอินถา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายดนัยณัฐ  ลิมปิผลไพบูลย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงดริษา  บุญคำนันท์สกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
203 นางสาวดวงกมล  กรรมชะนะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายดุลยวัตร  อินต๊ะพันธ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายเดชเดโช  ทะลือ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
206 นายต่อตระกูล  สังข์คำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวตุลยา  โนทะนะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายเตชินันท์  พละวัฒนะชัยกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
209 นายถิรพุทธิ์  อินใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นายถิรวิทย์  วงค์หาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายทนุธรรม  น้อยราช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายทรงธรรม  มหายศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายทรงวุฒิ  จันทร์ประภาสกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายทองจิรา  อุ่นจารย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายทิวากร  ใจปิง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงแทนขวัญ  เสนรัตน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
217 นายแทนคุณ  กรุณา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
218 นายแทนคุณ  สุขมี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายธเดช  นรินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายธนกร  ภู่เจริญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายธนกฤต  ไชยวุฒิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายธนดล  อภิวัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายธนธัส  พูนสิริพัฒนกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงธนพร  คำงาม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงธนพร  คำสีแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงธนพร  พงศ์พัฒนาวุฒิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายธนพล  บุญชูภักดิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
228 นายธนพล  ศรีตนไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงธนพัฒน์สรณ์  โลนันท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายธนพัทร  นันคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายธนภัทร  แดนแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายธนภัทร  แว่นแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายธนวัฒน์  ขัติยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายธนวิชญ์  อินทา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายธนวินท์  กุนการินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายธนวินท์  ยาวิราช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงธนัชชา  ชินายศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายธนาธิป  จีนะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงธนาภา  หาญสงคราม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงธนิษฐา  เต็งไตรรัตน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายธนิสร  จันเครื่อง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
242 นางสาวธมนวรรณ  สถาอุ่น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายธรรศธนัตถ์  ตั้งเที่ยงธรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงธวัลยพัช  ซ้อนยนต์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อุตมีมั่ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงธัญจิรา  สายยะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงธัญจิราพร  รุนทา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
248 นางสาวธัญชนก  นาคะพันธุ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงธัญชนก  พิชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
250 นางสาวธัญชนก  อะทะยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
251 นางสาวธัญญรัตน์  คำสุรันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ฝั้นหมื่น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สินทุมวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงธัญธิดา  ง้วนกันทะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงธัญพร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงธัญพิชชา  บุญจร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
257 นางสาวธัญวลัย  พรมยะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายธัญวิชญ์  เล็กชัยชาญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงธัญสินี  งานนันใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
260 นางสาวธันย์ชนก  ก๋าสี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
261 นางสาวธันย์ธาดา  ธันย์ธาดา สุยะนา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงธันยพร  ดอนนะไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายธันวา  จันทร์แดง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายธันวา  สิทธิวัง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
265 นางสาวธิดารัตน์  แก่นจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายธิติวุฒิ  วงศ์สีสม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
267 นายธีธัช  ใจจริม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
268 นางสาวธีรกานต์  ดีอาษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงธีรดา  วงค์คำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายธีรเดช  ศรีสายพงษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายธีร์ธวัช  สีคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
272 นายธีรภัทร  คำร้อย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายธีรภัทร  ธูปบูชา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายธีรภัทร์  ขอดคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายธีรวัฒน์  ทิงชิต โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงธีริศรา  บุญญา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงนนทพร  ชมนันท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงนภัค  ศรีพนม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงนภัทรสร  จันผะกา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายนภัสรพี  รัตนอนันต์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงนภาพัทธ  ปล้องใหม่ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงนรพร  อินต๊ะแสน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
283 นายนฤดม  ขวัญแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงนลินนิภา  มีชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายนัฐภาค  รัตนาวดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
286 นางสาวนัทธ์หทัย  อุทุมพร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายนัธทวัฒน์  จันทร์น้ำสระ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายนันทกร  ชมเชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงนันท์ณภัส  ยอดยา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายนันทธีร์  วงศ์สมานใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
291 นางสาวนันท์นภัส  แพต้อง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงนันทรัตน์  เมล์พ่วง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงนันทัชพร  ไกรสีกาจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงนันทิพร  งามขำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงนาขวัญ  สุปินะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงน่านฟ้า  เบ้าจรรยา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงนิชาภา  ทิพวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงนิชาภา  สุวรรณคุณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
299 นายนิติภูมิ  จันทร์คีรี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
300 นายนิติภูมิ  ปันสอน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายนิธิป  วิชัยยา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายนิธิสิริ  ธิราช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายนิรวิทธ์  นันศิริ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงนิรันวาร์  ริกันต์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงนิษฐา  กุลเจริญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงเนติตรา  สารีบุตร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงเนติธิดา  สุทธิไส โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงเนปาลี  ธิติกุลเกษมศักดิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงบวรลักษณ์  เตโช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายบัญญพนต์  คำใจดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายบัณฑิต  กุมมาละ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายบารมี  พาใจธรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงบุญญากานต์  สุระ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงบุญญาภา  ใจยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงบุญนิสา  หงส์เจริญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงบุญรักษา  วงค์ทะเนตร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายบุญฤทธิ์  ยารินต๊ะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายบุญฤทธิ์  ศรีพนม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงเบญจพร  ทองปลูก โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
320 นายเบญญากร  คำเขื่อน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงปกเกศเกล้า  ีคงคำเปา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายปฏิพนธ์  บุญคำมูล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายปฏิพล  งามเมือง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายปฏิภาณ  บัวแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายปฏิภาณ  บุญคำมูล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายปฐวี  แก้วกัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงปณิฏฐา  อะทะยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายปณิธาน  ตระกูลโต โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
329 นายปณิธิ  ว่องอิสริยวณิช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงปนัญญา  เขื่อนแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
331 นางสาวปพิชญา  เขตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายปภังกร  อินต๊ะปิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงปภาวรินท์  คำหว่าง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงปภาวรินท์  เขื่อนคง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายปรกชน  พิชัยช่วง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงปรกชนก  อ่อนละออ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
337 นางสาวปรภาว์  พงษ์ภูวนันท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายปรเมศว์  ใจหมั่น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงปรายวรินทร์  ขวัญคุ้ม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงปริชญา  โรงคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงปริฎาญานินทร์  คฤหานนท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงปริวดี  ซาวแหลง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
343 นางสาวปรีชญาน์  ทองสุข โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงปวริศา  พุทธานุ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
345 นางสาวปวริศา  เกียรติไพศาล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงปวริศา  ไกลถิ่น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
347 นางสาวปวีณรัตน์  วุฒิการณ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงปวีณอร  อ๊อดผูก โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงปองกานต์  เจดีย์ถา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายปองคุณ  อภัยภักดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายปัญญวัฒน์  แห่วตระกูลปัญญา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายปัญญาวัต  หมื่นจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงปัณฑิตา  พรมมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
354 นายปัณณทัต  สุวรรณคีรียง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
355 นายปัณณวิชญ์  คันธะเรศย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงปัณณิกา  เกตุแย้ม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
357 นางสาวปานหทัย  จิตตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายปารมี  โนทะนะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายปารเมศ  สุปินะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงปาริฉัตร  ขำวงษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงปิญกัญญา  กันยายะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
362 นายปิยพนธ์  ทิปะกะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงปิยะภัทร  วัฒนะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
364 นางสาวปิยาพัชร  พิมสาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  คำใจดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายปุญญ์สิริ  ศิริรักษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงปุณฑริกา  มีบุญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายปุณณวิช  เหล็กคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายปุณณวิช  โนกุญชร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายปุณณวิชญ์  อิ่นธิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายปุณย์  ปั้นอุดม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายพงณภัทร  จินะไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายพงศ์ภีระ  เชื้อพันธ์งาม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายพชฏพงศ์  วุฒิสวัสดิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายพชรพงษ์  คงบุญพัฒนาภรณ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายพชรพล  คำวัง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายพชรภัทร  พวงเข้ม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายพชรวัฒน์  เชื้อหมอ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายพณพศิฐ  แสวง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
380 นายพนธกร  เชียงโส โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายพนมคร  ขมินธกูล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงพรนภัส  วังตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงพรนภา  อยู่คง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงพรพระลักษณ์  จิณะเสน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
385 นางสาวพรรณพร  ไชยคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงพรรณไพลิน  พรมสิทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงพรลภัทร  ตันมาดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงพรสุภัค  บุญเนตร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายพรหมพิริยะ  สีมารัตนกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงพราวพิศุทธิ์  หอมสิงห์ทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
391 นางสาวพรินพร  รัตนศิลา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
392 นางสาวพลอยนภัส  โชคทวีสัมฤทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงพลอยปภัส  ไชยโพธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงพลอยเพียร  อินแสง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายพลัชวิชญ์  บุญเรืองนาม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงพวงนภา  พิมสาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  ควรรณสุ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงพัชริดา  คำอินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายพัฒนพงศ์  บุญเรือง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
400 นายพัทธดนย์  โชคธนะประเสริฐ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กุลดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายพัทธนันท์  นวลคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายพัทธนันท์  สุระ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
404 นายพัทธพล  ประดิษฐ์ชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงพาขวัญ  ฉัตรทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงพิชชา  ตั้งจตุรัสตระกูล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
407 นางสาวพิชชาพร  ไชยเพียร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงพิชชาภัทร์  ต๊ะมุกดา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงพิชญ์ชลิดา  สุภา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงพิชญธิดา  กองสอน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
411 นางสาวพิชญ์สิณี  ใหม่เทวินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงพิชญา  ทานิล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
413 นางสาวพิชญา  อุดทังไข โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
414 นางสาวพิชญากร  ทองอ่อน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายพิชญางกูร  เสนาคณิต โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายพิชญุตม์  แสนพิช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงพิชดาภรณ์  จินะใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายพิชัยวัฒน์  สายนาค โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงพิชากานต์  สุนทร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายพิตรพิบูล  ศรีนวล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ไชยหาญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายพิทยุตม์  สมศรี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายพิพรรธน์  วรรณรัตน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายพิพัฒน์พล  เตชนันท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงพิมดาว  เหนี่ยงแจ่ม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  อุ่นใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงสาตร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ทิพย์ตุ้ย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงพิมพ์มุก  พงษ์ขันธ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงพิมพ์รพี  อนุจรพันธ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
431 นายพีรพล  พรมวังขวา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายพีรพัทธ์  บุญมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายพีรวิชญ์  นิลพันธุ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปัญญานะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พุฒิมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
436 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  ใหม่กุละ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
437 นางสาวแพรวพิชา  ขันทะสอน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายภคพล  สอนทะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
439 นางสาวภควรรณ  งานวิชา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายภพธนภณ  ยาใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงภรภัทร  ธรรมลังกา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายภรัณยู  ลือโฮ้ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายภัคพล  สิทธิคำฟู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายภัคพล  สุคิม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายภัทรกร  ก๋าวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายภัทรณัฏฐ์  ใจจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายภัทรดนัย  วงศ์เกตุ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายภัทรปกรณ์  สลีวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงภัทรปภา  ขันทะสีมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายภัทรพล  เกี๋ยงคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงภัทรวดี  ชาญเวช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงภัทราพร  สมสนุก โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงภัทษวัณช์  ภัสวิชญ์ฐากมล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายภากรณ์  ยอดธรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายภาณุวิชญ์  นิมมาทพัฒน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายภานุเดช  วงค์ชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงภิรรัตน์  ไชยบุญมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงภิระดา ยูนา  คิม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายภูธนิก  แก้วเดช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายภูบดี  แคว้งใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
461 นายภูพาน  ศรีปัญญา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
462 นายภูมินันท์  พิพิธนวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายภูมิพิพรรดิ์  สบานงา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงภูริชญา  ดีอุด โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
465 นายภูริณัฐ  ธิขาว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายภูริณัฐ  มูลน้ำอ่าง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายภูริณัฐ  แซ่เติน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายภูริทัต  ณ น่าน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายภูรินท์  ไชยบุญมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายภูริศ  ธีรณรงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายภูวดล  ดอนอินผล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายภูวดล  แขลา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายภูวเดช  นันท์ไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
474 นายภูวนัตถ์  วงศ์วัชรไพบูลย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายภูหลวง  ภิราญคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  แพงโท โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงมณฑิรา  หมอสุยะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
478 นางสาวมนัญชญา  โนราช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงมนัสนันท์  จารุตเกียรติสกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงมนัสนันท์  ธิขวัญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงมิ่งกมล  สุขสาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
482 นางสาวมิ่งพร  ใจกล้า โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงเมธาพร  สารพัฒน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงเมธาพร  เขื่อนจันน่าน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายเมธาวี  มณีจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายเมธี  ทินนะพรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
487 นายยศกร  ก๋าคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายยศพนธ์  คำปา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายยอดปิติ  ป้องแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายรชกฤต  สุขสมัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายรชต  สุดสม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายรชตะ  ไชยสมทิพย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
493 นายรณกร  ใจดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายรณกานต์  พ่วงเจริญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงรดา  กันยะจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงรมย์ธีรา  สืบคำแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงรวิสรา  จงจิตร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงรวิสรา  ธรรมดุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายรัชชานนท์  จ๋าวะนา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายรัชชานนท์  ด้วงสงกา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  สุยะนา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายรัชพล  กั้วสิทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายรัฐพล  ไชยยา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
504 นายรัฐศาสตร์  ใจจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงรัตนวดี  ปรีดีแสง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายรับพระคุณ  หลวงฤทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายราชภัทร  ไชยยงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายราเมศ  เฟืองแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงรินรดา  ทิพยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงรินรดา  สวนวัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงรุจญา  พัฒนา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงลภัสรดา  ไชยวุฒิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงลักษิกา  จิตศิริ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงลักษิกา  แสงหล้า โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงลัลนากานต์  ปานคล้ำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายลุคไท  อะกอสต้า โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายวงศธร  ยศหล้า โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงวงศ์วิธู  คงศรีศักดิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
519 นางสาววชิรญา  วุฒิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ซางนา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายวชิรวิทย์  หมูก้อน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายวชิรวิทย์  แก้วกันโท โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงวชิราพันธ์  แสนตุ้ย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงวทัญญา  เหงาจุ๊ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงวรงขนิษฐ์  เรืองจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายวรพัทธ์  โรจน์ศิริภาณุกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายวรเมธ  แปงใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงวรรษมน  สายกู่แก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงวรัญญา  บุญตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงวรางรัตน์  ยอดแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงวริยา  อำไพจิตร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงวริศรา  เจริญผล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงวริศรา  เทียมใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายวศพล  เวชอนุรักษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
535 นายวัชรพล  รอดพวง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงวัลย์นภัสร์  อรุณวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายวิชชากร  สีนุย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงวิชญาพร  ปันทิพย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
539 นายวิชยุตม์  นิ่มนวล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงวิภานันท์  มาอ้าย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงวิภาสินี  วุฒิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
542 นายวิภู  พรมทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายวิภูมิ  พรมทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ยาใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงวิรฎา  อยู่เวชวัฒนา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงวิรัชยา  วงค์วิเศษ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงวิรัญญา  กาแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงวีนัชพร  ลานเงิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงวีรปริยา  รุ่งเรือง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
550 นายวีรภัทร  พอใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงวีร์ริดา  มณฑลพัฒนวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
552 นายวีรวิชญ์  ณ ลำปาง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายศตคุณ  สนธิไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายศรัณย์ณธร  จันทสิทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงศรัณยธร  แก้วโมลา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงศรีภัสสรา  เราเท่า โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายศรุตนันต์  จันทร์ดาประดิษฐ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงศศิญดา  ยาใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงศศิรดา  โยวะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงศศิวรรณ  ขำทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายศัลยวิชญ์  จันทร์ดาประดิษฐ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายศิรชัช  จีนใจตรง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงศิรดา  กาลา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงศิรประภา  อารีวงษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายศิรสิทธิ์  สุภาจีน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายศิระศักดิ์  แสงแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายศิราปภณ  ก่อทรัพย์อนันต์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายศุภกฤต  ก้อฟู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายศุภกฤต  ปันยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
570 นายศุภณัฐ  สารชัยวรกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายศุภณัฐ  ใจมัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายศุภภาคิน  นะวิสิทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายศุภฤกษ์  อดิศรศุภพงษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายศุภฤกษ์  แสนเทพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
575 นายศุภวิชญ์  สิงห์ธนะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายศุภวิชญ์  อินทา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ธงยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายเศรษฐ์วริศ  โรจนศุภมิตร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายสพลดนัย  สิงห์คำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงสมัชญา  วงษ์ดินดำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายสรวิชญ์  สุราช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายสรวิศ  จริยปัญญานนท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
583 นายสรวิศิษฏ์  เขื่อนจันธนลาภ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายสรศักดิ์  พรมมี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงสลาวลี  อาสนะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงสองสุรีย์  หน่อแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายสิรธีร์  มะลิซ้อน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายสิรภพ  ทองศิริ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
589 นายสิรภพ  เฟยลุง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายสิรวิชญ์  อุปจักร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายสิรวิชญ์  อุ่นถา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงสิริกร  สารพัฒน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงสิรินภา  ศิริเวทิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
594 นางสาวสิริประภา  สิงห์สาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายสิริพงศ์ภูมิ  มูลแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
596 นายสิรีนิจ  เขื่อนคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
597 นายสืบต่อ  ป้อฝั้น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายสืบสกุล  ไชยโนฤทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงสุขฤทัย  วงค์สวัสดิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
600 นายสุชาณัฐ  สกุลกันต์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
601 นางสาวสุชาดา  ศิริลักษณ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงสุณัฎฐา  จุ้ยประเสริฐ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงสุธาสินี  คงทน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงสุธีมา  ขันทแพทย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
605 นางสาวสุธีร์ธิดา  ปัจจัยยัง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงสุปรียา  ตาทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงสุพิชชา  ขันทะสอน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
608 นางสาวสุพิชชา  เทนุรักษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงสุพิชชา  เย็นใจมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  มูลวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงสุพิชญา  ธนะปัด โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงสุพิชญา  พลังฤทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงสุภณิดา  หลวงใน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงสุภรดา  ปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงสุภัคจิรา  ต๊ะแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายสุวิศิษฏ์  โพธิ์นิล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายเสฏฐวิทย์  อุ่นใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายหทัยฑัต  วัฒนสิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงหฤทัย  ศรีไชยวาล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
620 นางสาวอชิรญา  คำฝั้น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงอชิรญา  คำอินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงอชิรวิทย์  ขันแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
623 นายอดิศักดิ์  เผ่าดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายอธิภัทร  หม่อมศรี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงอนุรดี  ดอนชัยรัตน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีเมือง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
627 นายอภิภู  ไชยบาล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายอภิวัฒน์  แก้วอุดม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
629 นางสาวอภิสรา  คฤหัส โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงอมรกานต์  ท้าวขว้าง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงอมลณัฐ  ตาขัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงอรชพร  ขวัญแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงอรัญญิกา  แปงมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงอักษราภรณ์  คำนาน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายอัครวินท์  อภิวัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงอัคราชวิศ  มีชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
637 นางสาวอัฉราวลี  แก้วสี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายอัชฎาเทพ  อินตัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงอัฏฐชญามาศ  เมฆคะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงอัฐภิญยาร  คงปุก โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงอัยยา  ขันรินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายอัศวโภคิณ  สิทธิกัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงอิสรีย์  ธีรภาพวิเศษพงษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงอุษามณี  ขาวกระจ่าง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายเอกวัฒน์  แก้วกสิกรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงเอมิกา  พ่วงชาวสวน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงเอมินะ  มาเอดะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงไอริณ  พรหมจักร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงกชพรรณ  สุเทปิน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงกนกลดา  เกิดมงคล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงกมณทรรศน์  พิพัฒน์เวช โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงกมลชนก  บุญยะเผือก โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงกมลพร  ยวงคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
654 นางสาวกมลพร  เงินโน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายกรกฤศ  อภิญญาลังกร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงกรวีริ์  ฉัตรเท โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงกฤตติกา  ศรีตนไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงกฤตพร  ภัทรวรากุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงกฤตภรณ์  ทมินเหมย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายกฤติน  นิลคง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
661 นายกฤศณัฏฐ์  ภูเวียนวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงกฤษชญาภา  ไชยมงคล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงกวิสรา  อำนวยรัตน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายกวีวัฒน์  อินขาล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายกษิติธร  สาธร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงกัญญพัฒน์  บุวรรณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธนะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงกัณฑ์กมล  โชติพ่วง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายกันตภณ  ศรีตระกูลวงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงกันยกร  ธรรมไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พลวงษา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายกิตติณัฎฐ๋  เหล่าพวงศักดิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
673 นางสาวกุลฑีรา  ปันวัง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงเกศแก้ว  อินทะไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงขวัญกัลยา  รัตนศิลา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงขวัญจิรา  สินชู โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงของขวัญ  ก๋าคำมูล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงข้าวขวัญ  นวลอนงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงเขมมิอร  ขาววงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายคณพศ  เชียงหนุ้น โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายคณิชคุณ  วันควร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายคุณากร  มินทะนา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
683 นางสาวจิตตานันท์  แก้วสุข โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
684 นางสาวจินตกัญญา  กลั่นน้ำทิพย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงจินต์จุฑา  วรรณวัตร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายจิรกิตติ์  โรงคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงจิรัชยา  ดวงตา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายจิรายุ  สวัสดิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงเจนวรินทร์  ปีเจริญ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายชญาน์วัต  มาพริก โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงชนม์พรรษ์ษา  งึ้มนันใจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายชนะกันต์  ท้าวชัยมูล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
693 นางสาวชนัดดา  กิตติสิโรตม์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงชนัตพร  ครองยุติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายชยพล  ดวงอินตา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
696 นายชยพล  ประคำมา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายชยะณัฐ  มะโนแสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
698 นายชลเทพ  ขวัญนิมิตร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายชวกร  สอนศิริ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายชวิศ  อังผาดผล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
701 นายชัชพิสิฐ  จรุงจิตรประชารมย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายชัยภัทร  เย็นใจมา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
703 นายชัยวัฒน์  คำลือ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงชาลิสา  คำมี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายชิตวัน  ธนะสินวิริยะกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงชินาภัส  ปราบนุช โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงชินารดี  สิรสิทธิกร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงชุติมันต์  ยศศิริพันธุ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงเชอร์รี่แอน  คำมาก โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายโชค  แก้วตา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
711 นางสาวญดา  สิงห์วี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงญาณภัทร  ดีนาน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ตันมาดี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
714 นางสาวญาณิศา  บุญทร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
715 นางสาวญาณิศา  ปันนิตามัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
716 นางสาวญาติกา  ไชยดิรก โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายฐิติกร  ติตุ้ยมณีกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายณฐกร  ขะระเขื่อน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายณฐนนท์  แสงสุมนต์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงณฐิตา  มีคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงณณิฌา  ครุฑเงิน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงณพัชสินี  อัครโรจน์วณิช โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงณพิชญา  ศรีมงคล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงณภาภัช  ศรีทองสุข โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายณรัฐ  การุณยฐิติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายณฤทธิ์  ปิงยศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
727 นางสาวณัชชา  สุทธจันทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายณัชธฤต  ปัญญา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
729 นายณัฎฐ์ชวกร  มหาวงศนันท์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงณัฏฐ์กัญจน์  พุฒหมื่น โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
731 นางสาวณัฏฐณิชา  จันทร์พรหมมา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายณัฐกฤต  เขื่อนปิง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คำวัง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ยศมงคล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ใจจะดี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายณัฐกิตติ์  ธรรมวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายณัฐชนน  อัมพรพันธ์สกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
738 นางสาวณัฐณิชา  คำมูล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
739 นางสาวณัฐณิชา  ปะละสี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
740 นางสาวณัฐณิชา  ปันปะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสนคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงณัฐธัญญา  บุญวรรณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงณัฐนรี  หงษ์สามสิบเจ็ด โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายณัฐปภัสร์  บุญช่วง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงณัฐพรกวิน  แสงพานิชย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายณัฐพัฒน์  ด้วงทอง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายณัฐพัฒน์  ต้าวใจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายณัฐภัทร  อยู่บริบูรณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
749 นายณัฐภาคย์  กองมะณี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ตันธนะวรกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงณัฐริกา  ใจมนต์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
752 นางสาวณัฐวรา  สิทธิวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
753 นายณัฐวุฒิ  ภูคำแดง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
754 นางสาวณิชาภา  เหล่าอารยะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงดลภัทร  ผุสะดี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงทิพกฤตา  ไชยเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงทิวธารทอง  ไชยช่อฟ้า โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายทีธายุ  สายเครือวาน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายทีปกร  ญาณะเหล็ก โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายเทวฤทธิ์  ติ๊บปัญญา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
761 นายธนกฤต  ฟักรักษา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายธนกฤต  หายทุกข์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายธนกฤต  อิ่นแก้ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายธนบูรณ์  ชาญธัญกรรม โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
765 นางสาวธนพร  แปงกันทา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายธนพล  คำลี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายธนพล  ละเลิง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
768 นายธนวุฒิ  อ้วนสอาด โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
769 นายธนัชชา  สมุห์มานิต โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
770 นางสาวธนัชพร  อายุยืน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
771 นางสาวธนัญชนก  คำผง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
772 นายธนาวุฒิ  ธินัน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายธนิศพล  ภัทราวณิช โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายธรรมธร  พึ่งทอง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายธวัชชัย  คำนันท์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
776 นางสาวธัญชนก  ข่มอาวุธ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
777 นางสาวธัญชนก  ยศเสือ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
778 นางสาวธัญชนก  สุธรรม โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงธัญพิชชา  คำลือสาย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงธารทับทิม  ชาวแหลง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
781 นางสาวธิราทิพ  ทิพย์ตัน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
782 นายธีร์จุฑา  ธนะสินวิริยะกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงธีรนาฎ  สิงห์แสง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายธีรพัฒน  สมบัติทัฬห โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายธีรภัทร  มะโนเจริญ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
786 นายธีรวีร์  สิงห์รัตนพันธุ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงนงนภัส  ใหวพรม โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายนนทกร  จมพงษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายนนทพัทธ์  โชติพัชรสกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงนนทิชา  นรสิงห์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายนนทีวัฒน์  อึ้งพงษ์พานิช โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายนภนต์  คูหา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงนภสร  ตั้งเที่ยงธรรม โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายนราธิป  จุฑาธิปพงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงนลินญา  สกุลเเก้ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงนวพรรษ  นวสุวรรณกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายนัทธพล  มีรอด โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงนันท์นภัส  พรมพิชัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
799 นางสาวนารา  จึงวัฒนาสมสุข โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายนิธิวัต  คงศรีศักดิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายนิพิฐพนธ์  โภคพนิตปรีดา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงนิลยา  ฟักรักษา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงบัวชมพู  ตุ้ยน้อย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงบุญญาดา  จามิกรานนท์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
805 นายบุญธรรม  เจริญสิน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วไหลมา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงปกฉัตร  สายวังจิต โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายปภังกร  พันธุ์ทอง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
809 นายปภาวิน  ปาฟอง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
810 นางสาวปรมพร  ภักดี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายปรัตถกร  อนุรุด โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายปราชญ์  ทองซื่อ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงปริยาภัสร์  วงศ์ดี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
814 นางสาวปลายฝน  ปัญญา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายปวิช  ไชยสุวรรณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายปัญจพล  หน่อตุ่น โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายปัณณภัทร  พุทธา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงปานเดือน  อุวัน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงปานไพลิน  โรจนวิภาต โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงปิติภัทร  จินดามรกฎ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงปิติยินดี  คุ้มปรีดี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงปิยากร  ทิพยรักษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
823 นางสาวปิยาภรณ์  เขมกานนท์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  เปี่ยมทวีศักดิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงปุณณดา  กองมงคล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงปุณณวิช​  จานิพัทธุ์สกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
827 นางสาวปุณิกา  สูงสว่าง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงเปรมสินี  พรมใจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
829 นางสาวเปรมิกา  พรหมสกุลปัญญา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
830 นางสาวพจชสิริ  ภิราญคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายพนมกร  เลาหะรัตนวิบูลย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
832 นางสาวพนิตพิชา  ศรีเม้า โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงพรชนิตว์  สิงห์จันทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายพรเทพ  เติ้ลตระกูลทอง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงพรนัทชา  คำแสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายพรพิพัฒน์  พันธุ์เทพ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายพรภวิษย์  คำฟู โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงพรรณวรท  นาแซง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงพรรวษา  อินแก้ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงพราวตะวัน  พราหมณ์ธนโชติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงพราวพันเเสง  อินบุญมา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงพริบพันดาว  อินบุญมา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
843 นางสาวพฤกษาชนก  สีต๊ะสาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
844 นางสาวพอฤทัย  วิชัยยา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายพัชฏะ  กระจ่างประทีป โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายพัชรดนัย  สวนนิถา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
847 นางสาวพัทธ์ธีรา  เดียวตระกูล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
848 นางสาวพัทธวรรณ  มูลละ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
849 นางสาวพาขวัญ  ศรีอาค๊ะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
850 นางสาวพิจิตราภรณ์  คำแท่น โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
851 นางสาวพิชชา  ขัติยศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงพิชญนรี  วันควร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายพิชญะ  พรมสวะนา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงพิชณัญญา  มงคล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
855 นางสาวพิฐิยศร  พรมสิทธิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
856 นางสาวพิตินันท์  ใจจันติ๊บ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  แสงเพ็ญอ่อน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงพิภัศราภรณ์  คำปิน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงพิมพกานต์  ต๊ะน้อย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  แสงแก้วสันติสุข โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
861 นางสาวพิมพ์ลดา  จักรปิง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายพิสิษฐ์  เงินวงศ์นัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายพีรพัฒน์  เนตรใส โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายพีรวิชญ์  ณ น่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
865 นายพีรวิทย์  สอนแก้ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
866 นางสาวเพชรภัทร  นันท์ตา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
867 นางสาวเพียงขวัญ  สมคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงแพรวา  ใจมูลมั่ง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายภรภัทร  หอมใบบัว โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
870 นางสาวภัคจิรา  ใบยา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
871 นางสาวภัณฑิลา  สุปง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายภัทรดนัย  ซุยสี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายภัทรธร  คำศรีใส โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
874 นางสาวภัทร์นรินทร์  ธิเขียว โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
875 นางสาวภัทรมน  ดีอิ่นคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงภัทรวดี  ริกากรณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
877 นางสาวภัทราพร  สมมุติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงภัทราวดี  กาสอน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงภัทริยา  เอมเอี่ยม โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายภาคิน  พุฒตรง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
881 นายภานุพงศ์  สายอนันท์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
882 นางสาวภาวิกา  อภิวิชญ์ภาคิน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายภูดิศ  เชื้อหมอ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายภูมิธรรม  เปี้ยปลูก โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายภูมินทร์  วังสาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายภูมิพัฒน์  สิทธิวุฒิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายภูมิภัทร  ดีสุยา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายภูมิศรา  ใจจะดี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงภูริชา  มูลวงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
890 นางสาวภูริตา  ปิจคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
891 นายภูริทัต  ยะป๊อก โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายภูวดล  เเสงลุน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายมงคลชัชวาลย์  นันทะน้อย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
894 นางสาวมนัสวีร์  สีสุมาตย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงมัทนพร  น้อนจีน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
896 นายมาโปรด  ใบยา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายยศกร  บังเมฆ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
898 นายรชช์นันท์  เมฆแสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายรชต  ทังตุ่น โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงรมิตา  ศรีระพันธุ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายรัชกฤต  จอมพรวญ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายรัชชานนท์  ทิอวน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายรัชพล  ศรีมุข โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายรัฐสยาม  ธงสามสิบเจ็ด โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
905 นางสาวรุ่งวริน  ปูเงิน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
906 นางสาวรุจิลักษณ์  ชัยสมทิพย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
907 นางสาวเรณุกา  วิมาละ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
908 นางสาวเรืองริน  สอนธรรม โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงลมิตา  เจี่ย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายวงศธร  ไชยกลาง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงวชิรญา  ปาฟอง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงวชิรญาณ์  กาวีนุ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายวชิรวิชญ์  เย็นทรวง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายวชิรวิทย์  คำศรี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายวชิรวิทย์  นนทธิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายวชิรวิทย์  แก้วแดง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
917 นางสาววชิราภรณ์  ดีปินตา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงวรินทร์ลดา  ตั้งมุทาสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงวริศรา  ธนะขว้าง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงวัฒน์จิราภรณ์  วิยะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
921 นายวิชชากร  อุปจักร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
922 นางสาววิชญาพร  หิรัญวิทย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
923 นางสาววิชญาภรณ์  ธิราช โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงวิราศิณีย์  ส่างกอน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายวีรเดช  พิมพ์แก้ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
926 นายวีอริศ  ธิติกุลเกษมศักดิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงศตพร  พรมมี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
928 นายศรัณญพงศ์  งานวิชา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  อุปจักร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายศานติบูรณ์  ทองดี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงศิรดา  นิลศิริ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงศิรภัสสร  มั่นมา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงศิริขวัญ  ปานทิพย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
934 นางสาวศิริภัส  จันต๊ะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
935 นางสาวศิริวรรณ  นภสินธุ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
936 เด็กชายศิลป์ศุภา  ปินตา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายศิวัช  ใจจันทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายศุภกฤต  เงินทอง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายศุภโชค  ตั้งเมธีกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
940 นายศุภณัฎฐ์  กันแก้ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงศุภณิศา  การศิริ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
942 นางสาวศุภนิดา  ศรีเมือง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
943 นายศุภภโชค  ตั้งเมธีกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กชายศุภฤกษ์  เพชรแสนอนันต์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
945 นางสาวศุภลักษณ์  ใหญ่วงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายศุภวิชญ์  ทาแกง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายศุภวิชญ์  ภาโท โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงศุภสุตา  การงานดี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
949 นางสาวสกุลกานท์  ปันทา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายสรวิชญ์  หนูพุฒิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงสวรส  แก้วรากมุข โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงสาธกา  คำมงคล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายสิรภพ  กันธิยะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายสิรภพ  จักร์ศิริ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายสิรวิชญ์  แพทย์สมาน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายสิริน  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงสิรินวรรณ  แซ่ลิ่ม โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงสีน้ำ  จันต๊ะวงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงสุชัญญา  ชัญถาวร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
960 นางสาวสุชัญญา  ไปปอ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายสุภกิณห์  กิตติวารา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายสุภัทรภูมิใจ  คงสง่ากุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงสุภัสตรา  ใจปิง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
964 นายสุริยา  พังยะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายสุวิจักขณ์  อริวรรณา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายเสฎฐวิชญ์  สุขวนวัฒน์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
967 นางสาวหทัยชนก  แก้วสา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงอนัญญา  กงจักร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงอภิชญา  ขอดณะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
970 นางสาวอภิชญา  ทาไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงอภิชญา  นวลดั้ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
972 นางสาวอรนลิน  บริรักษ์ตังกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
973 เด็กชายอรรถเศรษฐ์  ศิริมาตย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงอัญชิสา  ธิวรรณลักษณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงอัยยาวีร์  ปันโน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
976 นางสาวอาจารีย์  วิชัยเรืองธรรมา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายอาทิทัต  พรมมินทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงอาภาพิชญ์  อุดยะราข โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงอุ้มบุญ  จันทน์เกษร โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.3 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายเอื้ออังกูร  อุดแน่น โรงเรียนสตรีศรีน่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงกมลนัทธ์  เตชะสิทธิ์ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงกัญปภัส  พูรักษา โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงกีรนันท์  ปิศจดี โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงคุณภัทร  สมบัติ โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายจักรภัทร  ภูรัชญานนท์ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงจิรกัญญา  กันทะตา โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงจิรดา  วงศ์กองแก้ว โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายชญานิน  บุญหมั้น โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงชญานิษฐ์  แก้วจันตูม โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายชยพล  ศุภวาร โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงชุุติกาญจน์  นพคุณ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายฐิติพันธ์  วงศ์ขันติกุล โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงณนันท์  มหาวงศนันท์ โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงณัชชา  คงแก้ว โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ประยูรคง โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เพ็ชรประสาน โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทองสุกใส โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายณัฐชนน  ปินตามูล โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายณัฐดนัย  สง่าพันธ์ โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงณัฐนันษ์  จำปายศ โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงณัฐรินทร์  เตโจ โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กชายตรัยคุณ  ใจจันทร์ โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงทัชชภร  ยะมา โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายธนกร  เกิดรื่น โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงธนพร  ติ่นเมือง โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายธนพร  ปิจดี โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายธนภัทร  สิทธานุรักษ์ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายธนวัฒน์  ขันทะยศ โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงธนัญญา  อ้อยใจ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงธนิสร  ดีสมบัติ โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงธมกร  ทาบุดดา โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายธัชกร  เนาวนิช โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงธัญชนก  แสงแก้วอ่อน โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงธันยาสิริ  คืนดี โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายธีรภัทร์  สุพะกำ โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ภูเขาลาด โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงนันทกานต์  อุไรวรรณ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงนันทิกานต์  ถาวร โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงปนัดดา  คำแดง โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงปภาดา  เตชา โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงปิยาพัชร  จันดี โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงพรชนัน  ชุมนุมพร้อม โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงพัชราวดี  พรมทอง โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สมซื่อ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  วงค์หาร โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายพีรพัฒน์  ไชยลังกา โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงภัทรภร  บัวอาจ โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงภูริชญา  เมืองมา โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายภูริณัฐ  ธนามี โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงมธุรดา  ซาอินทร์ โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงมิร่า  นนขุนทศ โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงรวิสรา  สุดใจ โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงรัชฏาพร  มหาวัน โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงลดามาส  อมรสิน โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงลิเดีย  อุตสาห์ โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายวงศธร  อนุรท โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงวชิรญาณ์  มาสี โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายวรรธนศิร  สอนศิริ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายศุภณัฐ  บุญนำ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงศุภสิริ  อินวาทย์ โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายสกลวัฒน์  เตชะวิทยะจินดา โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  เสาวงค์ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงสุภัทรา  ใจ๋แก้ว โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  หมื่นติ๊บ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงเสาวภา  วงศ์กองแก้ว โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงหทัยรัตน์  สีสูง โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายอชิระ  สองสีซ้าย โรงเรียนสา ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายอดิศร  สงพูล โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงอภิชญา  ใจเย็น โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงอภิสรา  ไชยชุ่ม โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายอลงกรณ์  กันทาทรัพย์ โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงอัญลักษณ์  วิลัย โรงเรียนสา ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงอินธิรา  ธัญญเจริญ โรงเรียนสา ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงกนกรัตน์  ไชยปรุง โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 นายกฤตเมธ  แซ่เต็น โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  วงค์ไชย โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายกฤษฏี  วิเศษกันทรากร โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายกลวัชร  วีระวงค์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงกวินธิดา  ก้อนแก้ว โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1060 นางสาวกันติชา  วาฤทธิ์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงกันยารัตน์  เกษมสินธุ์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงกัลญากรณ์  เนตรทิพย์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เมฆยะ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1064 นางสาวกานต์พิชชา  หนูพุฒิ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ไชยวงศ์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงกานต์สินี  จาง โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายกิตติกวิน  มีบุญ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 นางสาวกิตติญาดา  ฝีปากเพราะ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงกุลจิตรญา  วีระวงค์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงกุลธิดา  ศิริรัตน์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 นางสาวเขมินทรา  ทิมดี โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายจตุรงค์  สมมุติ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงจิณณพัทธ์  บุญมา โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1074 นายจิตรกร  ทรายแหลมทอง โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงจิรัชญา  นาชัยเวียง โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 นางสาวจิราพัชร  กาญจะแสน โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 นายชนะภัทร  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 นางสาวชนาภัทร  สอนใจ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงชมพูนุช  เมฆแสน โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงชลดา  แซ่จาง โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  อุตรชน โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงชัชลาลัย  มูลคำ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายชัชวาลล์  ไชยศิลป์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงชัญญานุช  ติ๊บบุญศรี โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กชายชินวุฒิ  หนองภิวงค์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงชิลาวัณย์  นาคอ้าย โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายชุติพนธ์  เอื้ออารีราษฏร์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายโชติธรรม  กรงทอง โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กชายญาณวุฒิ  สุทธหลวง โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงญาณิศา  รูปเล็ก โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงณพิชญา  มูลหลวง โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1092 นายณัฎกร  พรหมรักษ์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงณัฎฐ์รดา  เมธี โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1094 นายณัฎฐวัจน์  ตนะทิพย์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทีฆาวงค์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายณัฐชนน  อิ่นคำ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1097 นางสาวณัฐญดา  อุทุมพร โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงณัฐณิชา  เง้ศิริ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 นางสาวณัฐณิชา  เทพอาจ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กชายณัฐดนัย  เมฆแสน โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุรัช โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 นายณัฐนนท์  พรมมินทร์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กชายณัฐนันท์  แซ่เต็น โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กชายณัฐพัชร์  นาชัยเวียง โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายณัฐพัฒน์  จิณะเสน โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 นายณัฐภัทร  จิตอารีย์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายณัฐภัทร  ทนะวัง โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 นายณัฐภูมิ  พุทธวงค์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กชายณัฐภูมิ  ศิริรัตน์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงณิชารี  มูลคำ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 นายดนัยณัฐ  จิตอารี โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายตุลพัฒน์  วงษา โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายตุลย์เมธี  อายุพัฒน์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1114 นายเทพารักษ์  เทพอาจ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1115 นายแทนคุณ  ศิริรัตน์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายธนชาต  หมื่นพันธ์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1117 นายธนดล  ป๋าเมืองมูล โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายธนภัทร  คำวงค์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายธนภัทร  พงศ์ถิรเมธ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายธนวัฒน์  วังแสง โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงธนัญชนก  ธัญญะ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงธนัฐนันท์  พรมมินทร์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงธนันท์นภัส  หมื่นพินิจ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1124 นางสาวธนินชา  รกไพร โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงธมลวรรณ  อิ่นอ้าย โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1126 นางสาวธวัลพร  อ้อยคำ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1127 นางสาวธัญญ์ฐิตา  ศิริเศรษฐ์เดโช โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กชายธัณพิสิฐ  ราชพลีสิงห์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงธันยพร  คำนาน โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงธันยพร  เตชนันท์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 นางสาวธันยพร  เหลี่ยมพูล โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กชายธีรธาดา  คฤหานนท์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กชายธีรนัย  ฤทธิ์คำ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กชายนพรุจ  รักไทย โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงนภัสสร  สุวงกฎ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1136 นายนรภัทร  สุทธหลวง โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กชายนราวิชญ์  จันขันธ์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงนริศรา  ตามัย โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1139 นางสาวนวรัตน์  ชลพรมงคล โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กชายนัทธวัฒน์  ส่งเสมอ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงนันท์นภัส  หิรัญธีรากุล โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 นางสาวนันทิตา  ขะระเขื่อน โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กชายนันทิพัฒน์  ไชยะ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1144 นายน่านกุญชร  เวียงสี่ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงบุญชนิต  จันตระ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1146 นายบุญภวิษย์  คันทะเสน โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงบุณยานุช  ขันทะสีมา โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงปนัสญา  ไชยโย โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงปภาพินท์  แสนคำแพ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1150 นางสาวปภาวรินร์  พ่วงขำ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 นางสาวปริณดา  อภิวัฒน์สกุล โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงปริยฉัตร  อรินแปง โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1153 นางสาวปรีชญา  อินธรรม โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1154 นางสาวปลื้ม  มีบำรุง โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กชายปวริศ  จักอะโน โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงปวีร์ลดา  คำโน โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงปานชีวา  ท้าวสุวรรณกุล โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กชายปารวัตร  ยั่งยืน โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1159 นายปิติพัทธ์  รัตนแสงภักดี โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงปิยธิดา  เรือนใจ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กชายปิยะ  คีรีสันติกุล โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1162 นางสาวปิยะนันท์  มูลคำ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กชายปุญชรัสมิ์  เตชะตา โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงปุญญิศา  นิลคง โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงปุญญิศา  อาจผดุงกุล โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 นางสาวปุณญาภา  เขื่อนธนะ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงเปมิกา  สองศรีโย โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1168 นางสาวเปรมยุดา  อุ่มมี โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กชายเปลวศิลป์  เอี่ยมรอด โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เอมโกษา โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงพรกนก  ต๊ะแก้ว โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงพรนัชชา  ปาละ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงพรปวีณ์  นิลคง โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงพรปวีณ์  ภูจรัส โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงพรปวีณ์  วงค์สวัสดิ์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงพรรชกร  ไชยเศรษฐสิทธิ์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1177 นางสาวพรสุชา  อินมณี โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 นายพรหมพิริยะ  ไชยบุญเรือง โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กชายพลกฤต  โนราช โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงพลอยนภัส  ตันดี โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 นางสาวพัชรกันย์  ถาปนา โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 นางสาวพัชรพร  พรมปา โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายพัชระ  จักรอะโน โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กชายพัฒน์ชานนท์  วรณัฐนันท์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1185 นางสาวพัทธ์ธีรา  ดวงตา โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงพัทธนันท์  เตียนต๊ะนันท์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กชายพัทธ์พสิษฐ์  ทะนันไชย โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงพันธุ์ชนก  อุตรชน โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงพาขวัญ  สุทธหลวง โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงพิชญ์นรี  ใจเสมอ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงพิชญาภา  อุทุมพร โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงพิชร์ณัฏฐ์  สถิตย์ศิลาธรรม โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1193 นายพิชาน  ฆารฤทธิ์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 นางสาวพิทยาภรณ์  ซาวติ๊บ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ตาลตา โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายพิสิษฐ์  วีระวงค์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายพีรณัฐ  ขระเขื่อน โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กชายพีรภัทร์  อุดอ้าย โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กชายพีรวิชญ์  แสงคำ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายพุทธิพงษ์  โชติฐิติธรรม โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงเพชรลดา  ขระสุ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1202 นางสาวแพรวพิฎชา  ปลอบโยน โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 นางสาวภคพร  พรหมรักษ์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 นางสาวภคพร  อรินทร์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงภัคจิรา  ประดิษฐ์มุณี โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กชายภัทรกฤต  สุวงกฎ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1207 นายภัทรจาริน  แสงกลิ่น โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงภัทรพิดา  สุรกาญจน์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงภัทรศยา  รินแก้ว โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1210 นายภัทรสน  ทีฆาวงค์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กชายภาณุวัฒน์  เขียวคำ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1212 นายภานุกร  ศิริรัตน์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กชายภานุวัฒน์  สระทองคำ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กชายภีม  มงคลเกษตร โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กชายภูคา  เจียมรุ่งรักษา โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 นางสาวภูชมพู  แสนนิทรา โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1217 นายภูมิปัญญา  พรานฟาน โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กชายภูมิพัฒน์  ภิมาลย์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงภูริชญา  อินทรศักดิ์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1220 นายภูริทัต  กันยะ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงมณฑิชา  อินสองใจ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงมนษ์ณิชาภัทร  กานต์กมนีย์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงมาธวี  อนุเคราะห์ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1224 นายเมธัส  มงคล โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงแม้นมาศ  เวทำ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงโมฬีญา  มะโน โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กชายรฐนนท์  เจนป่า โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1228 นางสาวรวินท์นิภา  มังคลาด โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1229 นายรัชรินทร์  วีรวงค์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กชายรัฐนาท  สะตะ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงรัตนฉัตร  วงค์พุทธคำ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงรัตน์ลลิล  ล่องแดง โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงลภัสรดา  ลัดลภัส โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1234 นายวรภัทร  ปัญญาภู โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1235 นางสาววรภัทร  พุ่มมรินทร์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงวรารัตน์  สวนทะ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 นางสาววราลี  พรมคำ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1238 นายวัชรดนัย  โสภา โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ปรังฤทธิ์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงวิภาวี  ธุระอบ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงวิมลศิริ  อุ่นเรือน โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงวิรดา  อุดมศิลป์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงวิรัลพัชร  จิตอารีย์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงวีรภัทรา  คำดี โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กชายวีรยุทธ  การินทร์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1246 นางสาววีรวดี  มีบุญ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงศศิร์ภัทร  ทองแตม โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงศิรประภา  หน้าด่าน โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1249 นายศุทธสิน  แสนทรงสิริ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กชายศุภกร  สัจจานิจการ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กชายศุภกร  เกมแกรแมน โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายศุภวิชญ์  จิณะ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กชายศุภวิชญ์  ธัญญะ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1254 นายศุภวิชญ์  ศิริคำวงศ์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1255 นายศุภวิชญ์  ไชยวุฒิ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กชายสรณัฐพนธ์  ปวนคำมา โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1257 นายสิรวิชญ์  มูลราช โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงสิรินดา  ดวงอาจ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงสิริวิมล  สนม โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงสุชาวดี  มีกุลเจริญ โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1261 นายสุภนนท์  ยศณรงค์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายเสกพิสิฐ  จะเฮิง โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  จิตอารี โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงอชิรญา  โนพวน โรงเรียนปัว ม.1 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กชายอชิรวิชญ์  มีบุญ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 นางสาวอภิชญา  จันคำ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงอภิชญา  จิตตรง โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงอรณิชา  ศรีวรรณ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1269 นายอรรถวัติ  ยะสุข โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1270 นางสาวอรอุมา  ปรังฤทธิ์ โรงเรียนปัว ม.3 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กชายอัครพนธ์  พุทธวงษ์ โรงเรียนปัว ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 นางสาวกมลวรรณ  สิงหราไชย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงกรวรรณ  เกชิด โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กชายกฤชณัฏฐ์  ปะระมะ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1275 นายกฤตเมธ  เขื่อนแก้ว โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1276 นางสาวกัญญ์วรา  นาวงค์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กุลณาวงศ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงกัญญาวีร์  กาวรรณ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1279 นางสาวกานดาวดี  หมั่นดี โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงกานติ์นิตา  จินะ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงกุลธิดา  เลิศราศรี โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงกุลวีณ์  นาคะป่า โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1283 นายเกรียงศักดิ์  สารใจ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงเกสิตา  ครุฑธาพันธ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงเขมจิรา  กาวิชา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงคัทลียา  มีบุญ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1287 นายจักรินทร์  ปรุงแต่ง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงจิดาภา  วงศ์ถิรกุล โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กชายจิตติพัฒน์  กันนา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงจินตกัญญา  คำเขื่อน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กชายเจริญวัชร  ระนัน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงชนิดาภา  ช่างกันทา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1293 นางสาวชนิษฐา  บึงกา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงชมพูภูฟ้า  รวมสุข โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 นายชยกร  ตั้งเจียมศรี โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กชายชยากร  มังคละ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กชายชลดรงค์  เลิศพงศ์พิรุฬห์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงชัญญานุช  มุ้ยแก้ว โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กชายชัยสุกฤษฎิ์  ปะสีละเตสัง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงญาณิสา  จิตอารี โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงญาดา  โนเขื่อน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1302 นายฐปนรรท  คำอินทร์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กชายฐานทัพ  ภาพติ๊บ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงฐิติพร  เนตรวีระ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงฐิติรัตน์  รูปประดิษฐ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงณฤพร  อุ่นใจ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1307 นายณัฎฐวิชญ์  ใจดี โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  จิตร์ตรง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1309 นางสาวณัฐธิดา  เสนนันตา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงณัฐสุดา  ปรารมภ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงณิชาภัทร  ธรรมจักร์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1312 นางสาวดวงหทัย  เกตุวัง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กชายตุลธร  คำอุ่น โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1314 นางสาวทยิดา  คำวัง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1315 นางสาวทักษิณา  ยาทา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงทัตพิชา  อยู่เพชร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงทัศยานันท์  ทายา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1318 นายธนกฤต  สิงหราไชย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กชายธนวัฒน์  จวบสุข โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กชายธนาธิป  มุขเพชร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1321 นายธัชพล  ทองสถิตย์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงธัญชนก  คำยันต์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1323 นางสาวธัญชนก  ธัญญเจริญ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กชายธัญชนณ  ธัญญเจริญ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กชายธีรเชษฐ์  ธรรมศิริ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กชายธีรเทพ  ไพศาลสุวรรณกุล โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กชายธีรพันธ์  ธรรมริยา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1328 นางสาวนภษร  จันต๊ะยอด โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงนลินนิภา  ธรรมศิริ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงนวรัตน์  อาสา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1331 นายนิติธร  ธรรมภิบาล โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1332 นางสาวนิพาดา  บัวอิ่น โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แหวนหลวง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงปวิชญา  ทุ่งลา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ไชยสลี โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงพชรมน  อุ่นใจ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1337 นางสาวพรนัชชา  อินทะปัญญา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1338 นายพัชรพงศ์  วงศ์สาร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงพัชริดา  คำหว่าง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1340 นางสาวพัฒน์นรี  ไชยช่อฟ้า โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงพัทราพร  รักชาติ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กชายพิชญ์  ทองสม โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  คำบุญเรือง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กหญิงแพนชิตา  รักชาติ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กหญิงโพธิรัตน์  กันธิยะ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กชายภัทรกร  ถาวงศ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1347 นายภัทรดนย์  พลเล็ก โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงภานิชญาดา  สมเงิน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ลำคำ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กชายภูชิต  ลำคำ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  จิณะ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงรชยา  อนุกูล โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1353 นายรัชชานันท์  วงศ์ไทย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กชายราชพงศ์  ไชยยงค์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงรินรดา  อินไชย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  จันต๊ะยอด โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงลภัสสินี  กุลณาวงศ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กชายวรพล  มหานิล โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1359 นางสาววิชุลดา  กันยะ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงวิปัศยา  คำภีรพันธ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กชายศตนนท์  นคร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1362 นางสาวศรัณยภัทร  ชินเทพ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กชายศิรวิชญ์  ไชยยง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กหญิงศิรินภัส  ศิริล้วน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กชายศุภณัฐ  กาวี โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กชายศุภณัฐ  คำวัง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1367 นายศุภวิชญ์  ลำคำ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กชายศุภวิชญ์  ใบยา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1369 นางสาวศุภากานต์  มังคละ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กชายสรวิศ  มหายศนันท์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ธิมา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กชายสิรวิชญ์  ก้อนใหม่ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กชายสิรวิชญ์  คำเรือง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงสุพิชชา  ธรรมลังกา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ป.6 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กชายอนุชา  คำยวง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1376 นางสาวอัจฉราวดี  ชัยโส โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กชายอิทธิพล  อินทโฉม โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1378 นางสาวเขมณัฏฐ์  ละม่อม โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" ม.3 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงณัฐรุจา  จิตณรงค์ โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" ม.2 คณิต ม.ต้น
1380 นางสาวธนพร  ไทยป้อม โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" ม.3 คณิต ม.ต้น
1381 นางสาวนภัสนันท์  ธิติมูล โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" ม.3 คณิต ม.ต้น
1382 นางสาวปวิชญา  สมศรี โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" ม.3 คณิต ม.ต้น
1383 นางสาวพลอยชมพู  พรมธิ โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" ม.3 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงพันธวดี  กอกัน โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" ม.2 คณิต ม.ต้น
1385 นางสาวพิชชาพร  สุทธการ โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" ม.3 คณิต ม.ต้น
1386 นางสาวมนัสนันท์  พลจร โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" ม.3 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กหญิงมิ่งพร  อนุวงศ์ประพันธ์ โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" ม.2 คณิต ม.ต้น
1388 นางสาวรุ่งนภา  ไชยรัตน์ โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" ม.3 คณิต ม.ต้น
1389 นางสาววิรินติญา  อุ่นใจ โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" ม.3 คณิต ม.ต้น
1390 นางสาวศศิวิมล  ทำงาม โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กหญิงศุภสุตา  สลีอ่อน โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" ม.3 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงอลีนา  มิ่งมิตรวิบูลย์ โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" ม.2 คณิต ม.ต้น
1393 นางสาวอังคณา  แสงรัตน์ โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" ม.3 คณิต ม.ต้น