รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  ศุภการกิจกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวกชพร  โลมะวิสัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวกนกขวัญ  การเพียร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นางสาวกนกนภัส  การเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกนิษฐา  วาสนาเสถียร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
6 นายกมลภพ  ตั๋นคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นางสาวกรกนก  ตีรอรุณศิริ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกรกฤต  แสนเสมอใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
9 นายกรวิชญ์  ฟักแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นางสาวกฤตพร  ขายของ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกฤตภัคฃ  เจริญกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกฤตเมธ  เพียรเงิน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกฤตยชญ์  เดชะศิริ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกฤติยภรณ์  ภูรักษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายกฤษณพงษ์  มาลีพัตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายกฤษณพลชัย  งานดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
17 นายกฤษณรัตน์  ณ อุบล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายกฤษภา  มณี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายกลวัตร  จันต๊ะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายกวางฮุย  ชัว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายกษิดิส  อุตตะมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายก่อวิรุฬห์  ศิริพรพิริยะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สมชาติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกัญญาพัทธ์  สิงหโกวินท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายกันต์รพี  กล้าหาญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปิงยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
27 นางสาวกัลยวรรธน์  ไชยวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  กาญจนเรืองโรจน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงกานดามณี  แสนโสภา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ช้างมณี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เผื่อนพงษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายกิตติพล  บำรุงใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายกิติพงษ์  รินฟอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายกุญช์ชาญ  ตั๋นเต็ม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงกุลชญา  พุทธิชัยโภคิน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายกุลณวัฒน์  ลิมะตระกูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงกุลธิดา  เปาลิวัฒน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงกุลิสรา  จินดา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงขวัญจิรา  งามจิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงขวัญดาว  ชุ่มลือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
41 นางสาวขวัญพิชชา  ขุนเทียน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายขสิณาวิณ  ขาวสังข์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงเข็มมิกส์การ์  สุริยะเหล็ก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงเขมิสรา  ชาญศึก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายคฑาธร  เงินทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายคณพศ  ศิริยาใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงคนธรส  สวนขยัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายคมภิพัชญ์  สุขสบาย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายจักรภัทร  กันธิยะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงจันทรวิมล  ชำนาญยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
51 นายจ้าวสมุทร  ภู่ผกาพันธุ์พงษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงจิณณพัต  นามวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงจิณณพัต  ปัญโญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงจิดาภา  นำไพศาล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
55 นางสาวจิตตินี  จิตจำนงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงจิตราพร  ชันอาราม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงจิรนันท์  เมธาทิพย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงจิรปรียา  แสนมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
59 นางสาวจิรภิญญา  คำวัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายจิรวัฒน์  ธรรมขัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงจิรัชญา  ทิพย์ชุมภู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงจิรัชญา  ร้องบุญลือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงจิรัชญา  เหร่าหมัด โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงจิรัชญาพร  ลำน้อย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายจิรัฏฐ์  ศรีวิภาต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
66 นางสาวจิรัฐพร  พงษ์ยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงจิรัสยา  อ้อยกาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงจิราภา  ขายข้าวสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คำทา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายเจิ้นเจ  เชา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงฉมามาศ  สาระผล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายชญานนท์  คำมาเร็ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ชมพู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงชฎาพร  นาแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายชนกันต์  สมกลิ่น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงชนกานต์  หงษ์ทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
77 นางสาวชนัชภรณ์  ยอดทน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงชนัญธิตา  จอมแสง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวชนันชิดา  ร่องอ้อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงชนาภา  รุ่งจิรจิตรานนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงชนารดี  ทะปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงชนิญาภา  ขัดผาบ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงชมพูนุช  ทะวิลา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงชมพูนุท  สายทองเย็น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงชมภูฟ้า  นันต๊ะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายชยกร  ชูวรรธนะปกรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงชยานันท์  ขัตนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายชโยดม  พรหมเผ่า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
89 นางสาวชรินทร์ทิพย์  อุปรนัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงชลพินทุ์  ฟูเชื้อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายชลัช  ธนาวิรัตน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
92 นายชวกร  ประสาทเขตร์การ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงชวัลกร  วงค์ศิริ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายชวัลวิทย์  วงศ์ราษฎร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
95 นายชวินวิชญ์  เหลืองทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายชัชทวีกร  ชอบจิตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงชัญญภัทร  ขาวพราย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงชัญญา  บุญประเสริฐ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงชัญญารัตน์  โหราชิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายชัยมงคล  ศรีปิยวโรดม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายชานุกุล  สุนันต๊ะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
102 นายชิติพัทธ์  ไชยวุฒิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายชินดนัย  ดอนศิลา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
104 นายชินภัทร  ต๊ะเฟย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายชิษณุชา  สนิทกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
106 นางสาวชุติกาญจน์  หวานเสียง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงชุตินันท์  ธิศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงชุติมา  คงกลาง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายญาณาธิป  แน่ประโคน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
110 นางสาวฐณัชญ์พร  บุตรดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงฐิติชญา  มุมวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงฐิติภัทรา  นันทะเสน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงฐิติรัตน์  คำปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงฐิติวรดา  งานดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงฐิติวรดา  ศรีวิชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงฑาภิดา  วงค์จีน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายณคุณ  สิริบรรสพ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายณฐกร  สุทธิแสน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายณภัตช์  ยาวิราช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายณภัทร  สืบประดิษฐ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สุทธสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
122 นายณรัฐกรณ์  วังวล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายณวพรต  ถึงแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงณอร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงณัชชา  จุลพันธ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายณัชนพ  เพียรการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายณัฎฐ์  กรรมารางกูร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  แลวงค์นิล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  วงษ์ละคร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ธีรานุสรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปิงเมือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อุทาภักดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงณัฏฐพร  เผ่าเครื่อง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงณัฏฐวรี  วิริยะพันธ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  นามวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงณัฏฐ์อาภา  อะริยะศักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงณัฏฐินี  ทิพย์แก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายณัฏฐ์  ประดิษฐผล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายณัฏฐ์  ปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงณัฐกมล  คันธวงศา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายณัฐกฤต  ทัพภูตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายณัฐกฤตย์  ตานันใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สังข์วรรณะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายณัฐชนน  สุริยะชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
145 นางสาวณัฐชนันท์  วงค์หาญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงณัฐชยา  วิรัตน์เกษม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
147 นางสาวณัฐณภัทร  ธรรมยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงณัฐณิชา  จิน๊ะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทาฟุ่น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปาดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายณัฐดนัย  วงค์ไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ละอองเอี่ยม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงณัฐธิดา  แปงสมุด โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายณัฐนันท์  สังข์พิชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงณัฐนิชา  กอนตระกูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายณัฐปพนธ์  เทพรักษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  โชคดีรุ่งโรจน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงณัฐพร  สิมมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
159 นายณัฐพัทธ์  ดวงปิก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นางสาวณัฐวลัญธิ์  คำปรุงสิทธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ยินดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงณิชกานต์  เมืองซื่อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงณิชา  จิรวัฒน์จำเริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
164 นางสาวณิชา  วันดู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงณิชา  เครือธิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงณิชานาฏ  เทพทองปัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ยอดอ้อย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงณิชาภัทร  วงศ์หาญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงณิรชา  รัชทานี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายดนุศาสตร์  สัมพันธสิทธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงดุจอรุณี  โทนุศิษย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายดุลยวิทย์  สุริโย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
173 นางสาวต้องตา  สุมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายตะวันว่าย  คำวัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายตุลยวรรธน์  เมืองเจียง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายเตชินท์  กรีธาชาติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
177 นายไตรทศ  ทุนร่องช้าง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงทยิดา  กิยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
179 นางสาวทักษพร  เสธา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายเทพทัต  พวงมาลัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
181 นายแทนธัญญ์  สาสีมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงธณัฐรดา  ทองเดชศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
183 นายธนกฤต  ราชยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายธนกฤต  ศรีมามาศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
185 นายธนโชติ  สมณะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายธนณัฏฐ  จันธิมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
187 นายธนดล  จันทิมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงธนพร  นามวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
189 นางสาวธนพรรณ  คำเป็ง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายธนพัฒน์  นามวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายธนภัทร  มหาวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายธนภัทร  ศิรินิยมผล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
193 นายธนภัทร  เสยสูงเนิน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายธนวันต์  ไชยอุด โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงธนัชชา  ชัยธรรม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
196 นางสาวธนัชชา  ธินา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงธนัชชา  เรือนก้อน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงธนัชพร  เอื้อพรจิรชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงธนัญชนก  แก้วเทพ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงธนัญญา  ไชยจำเริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
201 นางสาวธนิษฐา  ภาระจำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงธมน  คำนวล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
203 นางสาวธรรพร  พรหมวัลย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายธราเทพ  จันทร์คฤหาสน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายธรี  พิมลศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
206 นางสาวธวัลรัตน์   วาวงศ์มูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายธัชนนท์  โภชนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวธัญชนก  วงศ์ไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทวีประยูร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงธัญพิชชา  เต่าทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงธัญรดา  คำแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงธัญวลัย  คำโน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงธันยพร  ใจอารีย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายธาวิน  ปรีดาสุริยะชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงธิดารัตน์  ฐานพานิช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ศักดิ์นินทรัตน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายธีรดนย์  กองมณี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายธีรภัทร  จันทร์งาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงธีรรัตน์  ปิงวัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายธีรวิชญ์  ลาภยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงธีราพร  สีเสียดค้า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายนทีกรณ์  ถึงคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายนนชณัฐ  หวังสันติธรรม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
224 นายนพกร  ภิรมย์พลัด โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายนพณัฏฐ์  นาวี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงนภัทร์  เผ่ากันทะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงนภัสชนรรณ์  พรมคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงนภัสนันท์  ปาสาวัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
229 นายนภัสรพี  หยีวิยม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงนภัสรพี  แก้วมูลคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายนภัสรพีพงศ์  คำมาเร็ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายนรภัทร  ยวงคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงนรมน  พรหมโลก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงนราวดี  อ่ำสุดใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงนริสรา  ยินดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
236 นายนฤกร  รัตน์เถลิงศักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงนฤทัย  ปิงวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายนฤเบศวร์  พ่วงปาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายนัตถสิทธิ์  เดชายิ้มสวัสดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายนัทครินทร์  อินแถลง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายนันท์ธวัฒน์  จันทร์มีเทศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงนันทภัค  หมูนิล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงนันทิกานต์  นันต๊ะสี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงนารีรัตน์  คำจันทา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงนำพร  จันทร์แดง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงนิชชา  พรธนพันธุ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายนิชภูมิ  ภูมิภาคิน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงนิชาภา  นวนหอม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงนิชาภา  สิริบรรสพ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายนิธาน  จินดาวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
251 นายบรรณวัฒน์  คำฮอม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
252 นายบรรณวิชญ์  มั่นคง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายบวรวิช  ณ ลำปาง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงบุญญาพร  สำเนียง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
255 นางสาวบุญญาพร  เรืองยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
256 นางสาวบุญญาเรศน์  ผลวิสุทธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
257 นางสาวบุญยานิฐ์  แสนกล้า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
258 นางสาวบุณณดา  บุญวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
259 นางสาวบุณยาพร  สาวฤทธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงบุรัสกร  ใจกว้าง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงเบญญาภา  กุณศิลป์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงเบญญาภา  มหาวงศนันท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สกุลนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
264 นายปฎิพัฒกรณ์  จิตตะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
265 นางสาวปณัชญา  สันทราย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายปณิธิพิชญ์  การินทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงปพิชญา  สิงหธนากร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงปภาดา  เพชรศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงปภาพินท์  วาเพ็ชร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
270 นางสาวปภาวรินทร์  หล้าปิมปา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายปรพัชร  ก่อศิลป์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายปรมินทร์  จริยมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายปรเมช  ตันกูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายปราชญ์  หล้าบ้านโพน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงปริยากร  สายสืบ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
276 นางสาวปริยาภัทร  ทรงลังสี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงปริยาภัทร  สนิทโกสัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงปฤษณี  มูลกาวิล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงปวริศา  ขุนเทียน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงปวริศา  จันทร์ทะระ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงปวริศา  นามจันทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ภาชนนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายปองคุณ  จินดามณี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายปัญจพล  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
285 นางสาวปัณฑารีย์  สองคำชุม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
286 นางสาวปัณฑิตา  เงินเย็น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายปัณณทัต  กันไชยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายปัณณทัต  คำวัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายปัณณธร  ขยันขาย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายปัณณวัฒน์  มูลเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายปัณณวิชญ์  กาบแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายปัณณวิชญ์  ปวงคำปัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายปัณณวิชญ์  ปาอิน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงปาณิสรา  กองแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงปาณิสรา  ฉากประดู่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงปาณิสรา  ทิพย์ชุมภู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงปาณิสรา  พรหมมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงปาณิสรา  เป็งมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วมูลคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
300 นางสาวปานฝัน  กาจารี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
301 นางสาวปารณีย์  อภิจิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายปิยกูร  คำบุญยืน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
303 นางสาวปิยธิดา  เครือตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงปิยธิดา  ใบอุบล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงปิยธิดาพร  แสนหลวง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
306 นางสาวปิยาภรณ์  ปันต๊ะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
307 นางสาวปุญญิศา  งานดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงปุณญาพร  เขียวนาค โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายปุณณวิช  เชียงสากุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงปุณรดา  ชวธนโรจน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายปุริม  เหลืองแดง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
312 นายเป็นต่อ  เรือนภู่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายเป็นหนึ่ง  เรือนภู่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
314 นางสาวเปมิกา  ไชยขัติย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงพขริญา  ดรละคร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายพงศ์พนา  อินต๊ะสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายพงษ์วรัญ  ปัญจขันธ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
318 นางสาวพชรพร  ปัญสุวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายพชรพิชย์  ธิวงค์ษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
320 นางสาวพชรวีร์  วงศ์ไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายพรช  ติ๊บคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงพรนภา  นามวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงพรนิดา  เหลี่ยมศิริเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงพรพรรณ  เสาะแสวงหา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงพรหมภัสสร  เทสมุทร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงพริม  สิงห์ใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
327 นายพฤษภา  แสนมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายพลภัทร  ทาปัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงพลอยกาญจน์  ทะลิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงพลอยชมภู  สองคำชุม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงพลอยธริน  ปิติเมธีนันท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายพศิน  คร่องรับ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
333 นายพอคุณ  ณ ลำปาง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
334 นางสาวพัขญ์พิชา  ผัดวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงพัชมณฑ์  ปนยะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงพัทธนันท์  เขื่อนวัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายพัสกร  คนงาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงพาขวัญ  ถูกใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายพาทิศ  พงศ์วรินทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงพิชชาภา  พิทักษ์พล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงพิชญ์ชญาดา  เผ่าต๊ะใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงพิชญธิดา  ขันคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงพิชญธิดา  ขันทะชา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงพิชญธิดา  ประภาการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงพิชญ์รมณ  นาสมใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงพิชญ์หิรัญ  บุญกอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
347 นางสาวพิชฎาณัฏฐ์  เรือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงพิชรญา  ไชยบาล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงพิชา   พุทธวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายพิทวัส  โตปินใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายพิธณุ  กัลยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายพิพัฒน์  ปิงเมือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
353 นางสาวพิมชญา  นันต๊ะสี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงพิมญดา  แก้วก้อน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงพิมพ์นารา  บุญมาวรีสกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
356 นางสาวพิมพ์มาดา  กันทา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงพิมสมิทธ์  จันทร์เปล่ง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงพิรัญพัทร  นิธิกรจารุวัชร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายพิรัญศักดิ์  อินต๊ะราช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายพีร์ภวัฐ  ศรีวิสุทธิ์สมบุญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงพีรยา  มหาวัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายพีร์  สิงห์ใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายพุฒิพงศ์  บุญเมือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงพุทธิชา  ไชยวุฒิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  วงศ์วรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงเพชรพิชชา  ข่ายสุวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
367 นางสาวเพชรลดาฏ์  นิธิธกรจารุวัชร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไชยวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายแพทริก เจมส์  กายนิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
371 นางสาวแพรธารา  พิมลศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงภคพร  ภัทรศิรากุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงภทพร  ศิริกมลกิจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายภรันยู  สารทองขันธ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายภวิศ  บัณฑะวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงภัคจิรา  ภุญชา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงภัณฑิรา  เผ่าดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
378 นางสาวภัณฑิรา  โศภิตภิญโญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงภัณทิรา  หมื่นจันทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงภัททิยา  หมื่นจันทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายภัทรชัย  อ้อยกาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายภัทรดนัย  ใจเขียนดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงภัทรนันท์  กันจินะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
384 นางสาวภัทรนันท์  มีปาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
385 นางสาวภัทรพร  สำเภาน้อย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงภัทร์พิชชา  ธนาคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงภัทรภร  แซ่เฮ้ง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงภัทรภร  โชติษฐยางกูร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงภัทรมน  สุทธะคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญเรือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงภัทรวดี  ฝึกฝน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงภัทรวดี  อ่วมทอน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงภัทวลัญชญ์  อุตสาห์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
394 นางสาวภัสดา  พัฒนอุดมวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
395 นางสาวภัสร์วรา  พงษ์ยศธนดิลก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายภัสสร์  ชัยดรุณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายภาคภูมิ  สายวงค์เคียน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายภาคิน  จังขันธ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายภานุรุจ  ทรงสิริธนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงภารดี  งานหมั่น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงภารดี  ศรีวิชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงภาวิดา  ยอดยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
403 นายภาวิน  จักร์ปั๋น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงภิญญดา  ขุนจันทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายภูมิพัฒน์  นันทะไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายภูมิรพี  ลออพันธ์สกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายภูริณัฐ  วิลาชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายภูริณัฐ  สุดา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายภูษิต  จิตวิศรุตกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายมณษกร  วิละเเสง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงมณีรัตน์  เอ็มปราดเทิ้ม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงมนัญชยา  ตาระกา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
413 นางสาวมนัสนันท์  ศรีบุญชู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงมัทนพร  เบ้าคำภา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงมิณฑิตา  หลักฐาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงมินทร์มันตา  มหายศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงมิยู  ทาคาฮามะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงยมลพร  ไชยมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายยศพนธ์  ธนายศอาภาพัฒน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายยศพล  ศรีวงษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายยศภัทร  ไชยวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายยุติธรรม  นกอยู่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงโยธิกา  หน่อคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
424 นางสาวโยษิตา  บุญยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายรณกร  จันคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
426 นางสาวรสริน  คาโต้ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงรสิตา  สมส่วน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
428 นางสาวรักษิณา  มูลเมือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายรัชชานนต์  ยาวิลาด โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
430 นายรัชชานนท์  งามจิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายรัชตะ  ผาสุข โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายรัชพล  เชื้อหมอ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงรัญชิดา  สุขแจ่ม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายรุ่งรดิส  ธรรมไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงลภัสรดา  ธรรมชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงลลิตา  วงค์ไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงลักษณ์ศยา  พาทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงลักษิกา  ชุติโศภน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงลักษิกา  ใจมิภักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายเลิศพิพัฒน์  ทรวดทรง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
441 นายวงศ์วริศ  สายสังข์ทองปาภา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
442 นางสาววชิรญา  สุทธิตานนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
443 นางสาววณิชชากร  เลิศหล้า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงวรกัญญา  ใหม่อินต๊ะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายวรชน  โกจะกัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายวรปรัชญ์  แหลมหลัก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายวรภัทร  ณ ลำปาง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายวรรณ  โพธิ์ชะอุ่ม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงวรรณพร  เหมืองหม้อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงวรรณวิษา  บุญเสริม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงวรรณ์ศิริ  พุทธา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงวรฤทัย  เครือสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
453 นางสาววรัชยา  ต้นกูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงวรางค์ภรณ์  สุขกาย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงวริกา  เก่งสาริกัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงวรินธรต์  สมเด็จ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
457 นางสาววรินรำไพ  จิระเศรษฐภัทร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
458 นางสาววริศราภรณ์  อำนาจศักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายวศินนภัทร์  ยศธนเศรษฐ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายวสุรมย์  เพชรศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายวิชญ์คุณ  ปัญญาวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายวิชญ์พล  เเสงทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงวิชญาพร  ขันทะวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงวิชญาพร  ผลมาก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงวิชิตา  วารีกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ใจกว้าง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงวิรัชยา  วัลย์มาลี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายวีรพัฒน์  โสมณาวัฒน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายวีรภัทร  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายวีรยุทธ  ขำพันธ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายวุฒิศักดิ์  คาระมาตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงศรัณย์พร  ใจเที่ยง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงศรัณย์รพี  ชุ่มวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงศรัณรัชต์  อาตมาตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
475 นางสาวศศินิภา  บุญทา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงศศิลักษณ์  จันทร์คำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงศศิวิมล  นันตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงศิมาศ  สถิรสมบัติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
479 นายศิรณัช  โยวัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงศิรประภา  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
481 นางสาวศิรภัสสร  เผ่ากันทะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายศิรสิทธิ์  ปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายศิริ  ศิริชัยมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ผ่านสุวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายศิวกรม์  ขันทีท้าว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
486 นายศิวัช  ดำรงสันติพิทักษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงศุทรา  นิมมานพิภักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายศุภกานต์  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
489 นางสาวศุภกานต์  เจริญมาศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายศุภโชค  ชุ่มวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายศุภโชค  ฤทธาเกรียงไกร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
492 นางสาวศุภนัฐ  สุทธวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายศุภฤกษ์  อินต๊ะสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายศุภวิชญ์  นันตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ภาระจำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีวิชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงศุภิชญา  ภูวลานนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงศุภิสรา  บุญวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงสมันตชิดา  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
500 นายสากล  จันทร์ขาว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงสายธารา  บัวนาค โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงสารภี  บรรจบ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายสาริศ  จอมดวง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงสาริศา  โพธิ์มี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงสิตาพัชร์  ชื่นโชติทรัพย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายสิทธิพล  ทาระจีน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายสิรดนัย  ศรีวิชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายสิรภพ  เพชรกาญจนกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายสิรวิชญ์  ฟักเขียว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายสิรวิชญ์  วิสุทธินันท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงสิริกร  เกิดโมลี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงสิรินันท์  เบาบาง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงสิริเรืองรอง  ทาทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงสิริวดี  สุวรรณละมัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงสิริอร  ธนะสิทธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
516 นางสาวสุทธิดา  เตชะกุลวิโรจน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
517 นางสาวสุทธิดา  ใจเที่ยง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงสุธารรัตน์  เทพวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงสุปราณี  สายน้ำเย็น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายสุพศิน  นำไพศาล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงสุพิชญา  สมลือศักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
522 นางสาวสุพิชญา  ไชยแรง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายสุภวัทน์  มุณีแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงสุภัคชยา  ทิพย์ชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายสุภัชชา  เดชะบุญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
526 นางสาวสุภัสสรา  บุญสม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายสุรวิช  ผลมาก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
528 นางสาวสุรัตติกาล  ชอบจิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายสุวพิชญ์  เหล่ารักผล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ศิริมังคลากุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายโสภณวิชญ์  พันธ์หลวง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงอชิรญา  คำพันธ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงอชิรญา  ทะนนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
534 นายอดิสร  ใจเพลิน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายอติวิชญ์  เสียงใส โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงอนัญญา  เหล็กแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงอนันตญา  ธนู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายอนาวิล  ตุ้มกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายอนุชา  จันทร์สุภาเสน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงอภิชญา  ซาววงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
541 นางสาวอภิชญา  นามเขต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงอภิชฎา  ศรีจำปา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายอภินันท์  สะเภาคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
544 นายอภิวิชญ์  นันตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายอภิวิชญ์  สิงตะนะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงอมรรัตน์  กาวิน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงอมรรัตน์  ธุระ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
548 นางสาวอริสรา  ช่วยค้ำชู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงอริสา  กองตุ้ย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงอริสา  สันทราย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
551 นางสาวอโรชา  ปานคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงอลินลดา  สิงห์แก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายอัคราธร  วงค์ไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงอัญชลิกา  ละการชั่ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ดวงปัญญารัตน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
556 นายอัญชิษฐา  สะสม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงอัญลดา  วงค์ไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
558 นายอัตตปรมา  ตาคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงอัปสรพิสุทธิ์  ภาคีชีพ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
560 นายอัฟฟาน  เที่ยงสุข โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
561 นางสาวอัยริสา  ดีนวลพะเนาว์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ว่องวิไลรัตน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายอาชวิน  เฉิดฉาย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงอาทิตยา  ใจยืน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายอาทิวิทย์  เสนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงอาเลสเซีย อิสสระ  ไวปลิงเกอร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงอิษยา  วงศ์ดวง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
568 นายเอกเดชา  วงค์ทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงเอกไพลิน  ปิยะมาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายเอกราช  ชุ่มใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงเอมี กฤตตาภรณ์  คนชม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงเอรดา  ทาจันทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงเอื้องดาว  ถุงออน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงไอยเรศน์  ไชยพรหม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงไอยวริญน์  สุวรรณตระการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงฮาสินา  ธิวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายีกีรติกร  ดลกวีศิลป์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงกมลชนก  เกียรติอาภา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงกวินธิดา  มังคลาด โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายกษิดิส  ขาวแดง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายกสิณกฤษฎิ์  วนาลัยเจริญจิต โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สองสีใส โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
583 นายกันกานต์  พรสวัสดิ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
584 นางสาวกาสะลอง  ธนเกียรติสกุล โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
585 นางสาวกิตติยา  เรือนคำ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงแกมขวัญ  ขันโท โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายคุณานนท์  อุทธิยา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
588 นางสาวจรรยวรรธน์  จันทร์ลุทิน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายจรัสชนน์  จ้องสาระ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
590 นางสาวจิรชญา  กลิ่นหอม โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
591 นางสาวจิรพัฒน์  อิ่นคำ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายจิรัฏฐ์  ปราณปริยสกุล โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
593 นางสาวชญาณิศ  จตุนาม โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายชยานนท์  วรรณโกฏิ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงชยารัก  ภูติยานันต์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงชลธร  วนาลัยเจริญจิต โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
597 นางสาวชลลพรรษา  เศรษฐประสิทธิ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
598 นายชัชพงศ์  ขอดคำ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายชัชพล  ธะนะ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายโชติวิชญ์  ทรัพย์ศิริ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงญาณิศา  รัตนวณิชกุล โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายฐิตากร  ปวงคำมา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายณฐกฤต  บัวหลวง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
604 นายณฐภัทร  มณฑาสุวรรณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงณัฏฐชา  ต่างใจ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงณัฐนรี  เกิดสุข โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงณัฐภัสสร  อิ่นคำ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
608 นายถิรวัฒน์  ทรัพย์ทวีพงษ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
609 นายทรัพย์ทวี  สบบง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายทุนธรรม  นามเจริญ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงแทนขวัญ  ใจมูล โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายธนกฤต  ดีจิต โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
613 นายธนกฤต  เหมืองทอง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายธนโชติ  สัจจะญาติ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายธนัยชนก  ยะมงคล โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายธนากร  กองตุ้ย โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงธนิดา  ยรัตน์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงธัญจิรา  ลำมะวงค์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงธัญชนก  สุทธิวงค์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
620 นางสาวธัญรัตน์  จินะ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงธาราริน  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
622 นายนพวิชญ์  เชียงแสน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
623 นางสาวนภัสวรรณ  พวงจำ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายนราวิชญ์  ปางพรม โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายนันทภพ  กาติ๊บ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงนัยน์ปพร  มานุจำ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงบุณยานุช  สีแก่ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
628 นางสาวเบญจพร  ธิตะยา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายปฏิณญา  ขันธเพชร โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
630 นายปณต  เพียรไพรงาม โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
631 นางสาวปทิตตา  ดวงสิทธิ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
632 นางสาวปนัดดา  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
633 นางสาวปพัชญา  สมบูรณ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงปภาวรินท์  เกนท์ทา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายปภินวิทย์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายประภวิษณ์  เที่ยงมงคลชัย โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงปริยากร  ใจกล้า โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  วิชา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
639 นางสาวปุญญิสา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
640 นายผลิตโชค  พาโพธิ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
641 นายพงศกร  แย้มพวง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายพงษ์พิชญ์  ชัยนนทวัชร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงพรชิตา  ยาวิละ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายพัชรพล  จันผล โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงพัทธนันท์  กรรเรืองชัยสกุล โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
646 นางสาวพัทธนันท์  เตชะแก้ว โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายพัสกร  หอมนาน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
648 นางสาวพิชญธิดา  จักร์เงิน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงพิชญา  มีสุข โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงพิชญา  วราวงศ์วณิชย์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงพิตติธาร  ใจดี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายพิสิษฐ์  ประชุม โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายภนุกูล  ผันผาย โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายภัทรชัย  ใจดี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงภัทรนันท์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงภัทรศยา  หอมนาน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงภูมิณภัทร  หมื่นแก้ว โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงภูริชญา  ศรีคำ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงภูริชญา  สันทะนะ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงมณิสรา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงมารียา  พรมไชย โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงเมธปิยา  กาติ๊บ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายยามาโตะ  คาเนโกะ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงเยาวพา  สิมมาลา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
665 นางสาวร้อยดาว  สมณะ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
666 นายรัชพล  แจ้งสว่าง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงลักขณา  มหาวงค์นันท์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายวรบดินทร์  เครืออินทร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงวรวลัญช์  ไกลถิ่น โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงวริญญา  โนกุล โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
671 นางสาววริศา  ศาตะสมิต โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
672 นางสาววิภาดา  อุดปิน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
673 นางสาววีรณัฐา  ใจชุ่ม โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงศศิกมล  บังวัน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
675 นายศิรวิชญ์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายศิรา  ลิกขะไชย โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงศิริภัสสร  พวงมะลิ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงศิวรัตน์  บังวัน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงสรัลพร  คิดอ่าน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายสิรณัฐ  ธีรนิตยภาพ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
681 นายสิรภพ  วงค์ราษฎร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายสิริโชค  พาโพธิ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
683 นางสาวสุรินรักษ์  แก้วหล่อ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
684 นายหาญณรงค์  สุทธิประภา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายอภิทักษ์  อินต๊ะสิน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
686 นายอภิรักษ์  กองติ๊บ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายอภิวรรธน์  มาสุข โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงอภิสรา  ชัยเรืองวุฒิ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
689 นางสาวอรัญญา  ชุมนุมพร้อม โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายอานนทภัทร  ตันมา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น