รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกพิชญ์  พาณิชย์หิรัญกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวกนกวรรณ  สุกกูล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวกมลชนก  ทรานุช โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกรกนก  วลัยรัตนสุข โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกฤตนัย  มหานิล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกฤตภาส  เชิดชูไพล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกัญชรส  กันทะอ้าย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุโท โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกันต์ธิดา  หลงมะลิ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกันย์สินี  ศรีชัยสถาน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
11 นางสาวกานต์พิชชา  กันทาหอม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกิตติกร  พันธุ์ศักดิ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกิตติกา  นิยมรัตน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
14 นายกิตติศักดิ์  นรมาตร์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นางสาวกีรติกา  โชตินวจิณดา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงเกตน์นิภา  ณหไทภากุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงเกวลี  ไพรสรรเสริญ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงขวัญข้าว  ซื่อตรง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงขวัญข้าว  ฟูเกียรติธนชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงเขมจิรา  มั่นคง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงไขนภา  วิรัชไพรพนาสัณฑ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงคณิตา  ชอบมณีแสง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงจิณห์ชนัณ  สว่างธรรมศรี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงจิดาภา  จันทราช โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงจิตภินันท์  ประดิษฐ์เมธากุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงจิรชยา  ชัยเสนา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงจิรฐิตา  วงศ์พลวรรณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายจิรวัฒน์  ขัดนาค โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงจิรัชญา  โปรดปราณนาม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงจิรัชยา  คีรีสุภาสิน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายจิรายุ  ไพรบัวเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายจีรเขตต์  กูนามูน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายฉัตรจักร  ปัญญาเจริญ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
34 นายฉัตรวัตต์  ท่อนแก้ว โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายฉัตริณ  หอมเพชร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงชญาณิศา  มิตรประเสริฐยิ่ง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
37 นายชญานนท์  ชำนาญ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวชญานุช  มูลฟอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงชญานุตม์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายชณาธิป  กำปั่น โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงชมพูนุช  เมธาธารณ์กุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงชมพู่  วินัยสรรเสริญ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายชยพัทธ์  ส่าเหล่วา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงชยาภรณ์  ทาฝั้น โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงชยาภรณ์  วงศ์ชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายชวกร  ชัยศรี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงชวัลรัตน์  พิชญพงษ์สุนทร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายชวิณวิชญ์  ธนะปาน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
49 นายชัยชนะ  ลิ้มวรากุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองประดิษฐ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงซากุระ  หว่างป่อ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
52 นางสาวซูแหมะ  - โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วมณี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงญาณีสา  มณีนุกูล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงญาดา  ชูเชิดไพร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงณภัทร  ศรีเกาะศักดิ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายณภัทร  เป็นกล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงณัชชา  มุ่งเจริญ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
59 นางสาวณัฎฐณิชา  ศิริยานนท์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สดประเสริฐ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สายชลศรีจินดา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายณัฐชนันท์  เขื่อนคำ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงณัฐฐา  พานทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายณัฐฐาพล  สาริขิต โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เยี่ยมรัมย์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
66 นางสาวณัฐนรี  รัตนจำเริญ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงณัฐาวีรนุช  เมืองเมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
68 นางสาวณิชา  ช่างเจริญสุข โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงณิชากร  ดวงสุภา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
70 นางสาวดาราวดี  อัมพรเจริญ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายตาแหง  - โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายทรรศกรณ์  ภพโภคินันท์กุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายทัพพ์  อุปพันธ์พงศ์กุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายทิวากร  ภาคินสิริโยธิน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงทิศรินทร์  เปลี่ยนศรัทธา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายธนกร  คำนวน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายธนกฤต  อ่อนตะวงศ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายธนพจน์  ธิติรัตน์วรโชค โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
79 นายธนพล  พชรมิธิกรกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายธนากรณ์  บุญเหลือ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงธนิชญาณ์  กิจโชคประเสริฐ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงธัญจิรา  ปัญญาคม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงธัญชนก  กิจทาทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุนทรอิทธิศักดิ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงธันย์ชนก  ไพรนิมิตกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงธันยพร  ภักดิ์บุญญา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายธาดากิต  อปินะ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงธาวินี  คีรีไพรศรี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายธีรภัทร  ญาณกรกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
90 นายนภัสรพี  ศิริยุทธสาร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายนัทธพงศ์  ปิติรัชโภคีน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงนาเนีย  - โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงนิจวิภา  พรานวิเวทย์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงนิชาภัทร  วัฒนวราห์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงเนรัญชรา  ภูทะศิริ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญจิตร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงบัณฑิตา  ยอดคีรี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงบุณยวีร์  สิริสุข โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายปฐมโชค  วงค์โต โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงปณิดา  ยินดีภพ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงปนัดดา  วนากมลชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงปรัชญาพร  คราพันธุ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายปวริศร  ไข่แก้ว โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงปัญจเนตร  โรจนจิรนนท์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายปัญญาภูมิ  คำก๋อง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายปัณณทัต  คำกาละ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงปานชีวา  ใจบุญ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงปาลิตา  ไพรสีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงฝนทิพย์  กิตติปรีญากุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายพงศกร  ธิติรัตนวรโชติ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายพนธกร  ไชยวงค์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงพนิดา  นันทภัทร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงพนิดา  ปัญญาประดิษฐ์กุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงพรชนก  จรัศภิญญา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
115 นางสาวพรธวัล  วรเดชพิพัฒน์โชติ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงพรนภา  - โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
117 นางสาวพรรณกร  ม่อยภิ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงพรรณภัทร  ภู่ตระกูล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายพรรษกร  แพน้อย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงพรสินี  ธีระธาดาสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
121 นางสาวพลอยชมพู  สุมนวัฒนกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงพลอยปภัส  ไพรยอดสุข โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงพสชนันท์  แสงโชติ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ไชยนุรักษ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงพิชญา  ศรีไพรสนธิ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงพิชญาภา  โสภาการเวก โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายพิชญุตม์  คำจิ่ง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายพิตตินันท์  - โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายพิพัฒน์  จุลบุตร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงพิมชนก  จรัศภิญญา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงพิมพกานต์  ภาคสุวรรณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงพิมพกานต์  เดชไพรพนา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
133 นางสาวพิมพ์ชนก  ปู่ชิ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เหล็กสมบูรณ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
135 นางสาวพิมพ์เพชรจันทร์  สุนันต๊ะ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สายวงค์เปี้ย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงพีชญา  สุธรรม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายพุทธพงษ์  สกุลเสน่ห์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายพูนทรัพย์  คนองศรี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงเพชรคัมภรณ์  ดอนโสภา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงฟ้าใส  โปร่งจันทึก โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายภคนันทร์  สารคำ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายภคนันท์  เครือซุย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงภรณ์วลัย  มณีนาค โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
145 นางสาวภฤศราพร  มหาชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงภัทรนันท์  ลาวันนา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงภัทรภร  มีเอกภาพ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
148 นางสาวภาสินี  ฝั้นติ๊บ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงภิญญาพัชร์  ภัทรเสถียรกิตติ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายภูตะวัน  กิณเสน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายภูสูง  สุคำภิรักษ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
152 นางสาวมณีรัตน์  สุขสกุลปัญญา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงเมธาวี  วรสุเมธี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายโยสิยาห์  กมลยุทธชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงรวิชา  เล่อกา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงริรดา  ฟูสุวรรณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงเรดสเตย์พอ  - โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
158 นางสาวลลนันท์  ธิราช โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงลักษิกา  ถาวร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายวงศธร  สงวนคีรีพงษ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
161 นางสาววนิดา  วนากมลชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายวรเมธ  คุณาธาราวัฒน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงวรวลัญช์  จันทร์วิไลลักษณ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายวรวัฒน์  เชียงวัดเกต โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายวรวุฒิ  ช่วยหลำ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
166 นางสาววรัทยา  ใฝ่หากุศล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายวรายุส  เชิดสุข โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงวันเพ็ญ  แว่นมรกต โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงวันวิสา  อาภรณ์ชรริน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายวีรภัทร  ประกายภักดี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงศตพร  จันระวาง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงศศิวรรณ  ศิริอุดมลักษณ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงศิรดา  วงษ์จันทา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายศิวัช  จันทร์สว่าง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
175 นายศุภณัฐ  อ่องตียะ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงศุภิสรา  เนื้อนวลจันทร์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงศุริสา  เลิศล้ำวงค์ษา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายสกรรจ์ธร  ภิญญาพันธ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายสนธยา  วันทา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายสมบูรณ์  - โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงสร้อยรินดา  ผดุงกิจ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายสิรธีร์  อยุทธ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงสิรภัทร  ชวาลจำเนียรวงค์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงสิรภัทร  ศิริภัทรพงษ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงสุกฤตตา  ดิเรกคุณากรณ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
186 นางสาวสุทธิดา  - โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
187 นางสาวสุธิพร  ภูษิตวิโรจน์กุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงสุนันทา  พิทักษ์แดนไพร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงสุวพิชชา  บุญโญรส โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงหทัยชน  อภิธนเมธี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงหน่อคริเฮ่ตา  - โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายหาญหนุ่ม  - โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายอชิระ  ประสมเพชร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายอโณทัย  จรัญไชยกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงอภิชญา  วิเศษศิลป์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายอภิวิชญ์  บัวใหม่ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงอมรรัตน์  พลากรเสถียร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงอริญชยา  วิรัตนาภรณ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
199 นายอลงกรณ์  แซ่ลี่ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงอารียา  แสงแก้ว โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายอำพน  ภัทรพงศ์สกร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงไอญริณ  นิรมลวงศ์สกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
203 นางสาวกัญญาณัฐ  สุขใจ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประกายแสงเพชร โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
205 นางสาวกานมณี  สุปินธรรม โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
206 นายกิตตินันท์  มีทรัพย์มั่น โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายกิตติภพ  กรภูผาชล โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงกุลนัฐ  มั่นเขตกิจ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงจรินทร์พร  ซ้งคำ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
210 นางสาวชญาดา  ก่อนเศรษฐี โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงชนิกานต์  ส่าเหล่ทู โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายชวัลวิศ  โสภานะ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  ฉลองธุวานนท์ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
214 นางสาวไชยพฤกษ  ตนเตชะ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงทักษวดี  น้อยประชา โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายทิโมธี  แซ่โซ้ง โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงธนัสถา  กะวียัง โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ฐิติมโนกุล โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงธัญญามาศ  หงษาแก้ว โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงนพัช  เปอพอ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงนันทพร  แซ่ว้าง โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  แสงสรทวีศักดิ์ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายปฐพี  ผูกพันธ์นวคุณ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงปพิชญา  กันธิยะ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงปริชญา  เชาว์เลขา โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
226 นางสาวพาขวัญ  ผลบุญกำเนิด โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงพิชญุตม์  วจีขจรไพศาล โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงภัควดี  มหาชัย โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายภาวิน  กรีฉวี โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงมณฑิตา  กระบวนสง่า โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
231 นางสาวโยษิตา  ถิ่นหลวง โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงรอยพิมพ์  มีมิตรภาพ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงรักสะนาลี  สัตย์ธัญญากุล โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงรินรดา  ตระกูลใจเย็น โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  แสงเฮ่อ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายวัชรชัย  โชคสติปัญญา โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงวีรินทร์ทิรา  มีพลังดี โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายอัคคัปปัต  ศรีคุ้มเกล้า โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงเอมิกา  อรัญชนแดน โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงแอนดาริน  จารุพิทยากุล โรงเรียนขุนยวมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงชนาภา  อินดาวงค์ โรงเรียนแม่สะเรียง ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายณเดช  กันธิยะ โรงเรียนแม่สะเรียง ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายปณชัย  เอกกุล โรงเรียนแม่สะเรียง ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  พันกับ โรงเรียนแม่สะเรียง ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายวรสรณ์  วัฒนดิลกสกุล โรงเรียนแม่สะเรียง ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงอัฐภิญญา  อุลลา โรงเรียนแม่สะเรียง ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงเกศรินทร์  เจริญเต็มเปี่ยม โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงขวัญข้าว  เฉิดโฉมฉาย โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงจรรยาพร  นพจิตมั่น โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายชีวานนท์  วัฒนเลิศกิจ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงธัญพิชชา  อิทธิสิริศักดิ์ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายนภัทร  สัมฤทธิ์สกุล โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงปุณยานันท์  เตียงศรี โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงพัฒน์นรินทร์  วงค์แสน โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ม.1 คณิต ม.ต้น
255 นายมงคล  เฒ่าตระกูล โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ม.3 คณิต ม.ต้น
256 นางสาวสุทธิกานต์  แสวงสวัสดิ์ชัย โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ม.3 คณิต ม.ต้น