รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกรวิชญ์  สุพรรณโมก โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกวิสรา  เกษตรสินธุ์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกัญญานัฐ  เรืองสมบัติ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกัมพู  ปึ้งตะเนน โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นายกิตติพงศ์  นพรุจิกุล โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกิตติมา  สาลี โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายจารุตน์  แท่นแก้ว โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายเฉลิมวุฒิ  อินธิราช โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงชนาภา  เริงเมืองยศ โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงชมพูเนกข์  ไชยคำ โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงณัฐริกานต์  สรเพชญ์พิสัย โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายธนกฤต  เจริญตา โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
13 นายธนชัญ  รูปเหมาะ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายธนพล  ภู่ทอง โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงธัญชนก  อาจวิชัย โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงนัฏฐิ์ประภา  ยืนยง โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงนีรา  กระบวนศรี โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงเนตรนภา  กลางประพันธ์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นายเนติธรรม  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายบรรณรต  บุญเนาว์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยชาติ โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายปฏิภาณ  กลางประพันธ์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
23 นางสาวปณิชา  ไชยศรีษะ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายปรัชญา  พวงเกาะ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงปวีณา  เริงเมืองยศ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงปวีร์ธิดา  นาโสก โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
27 นางสาวปาณิสรา  หลวงพรหม โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายปิติภัทร  อินธิแสง โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นายพชรพล  ชัยเวชพิสิฐ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายพชรพล  บุตรนาม โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายพิตรพิบูล  จันทร์พิมพ์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงพิรญาณ์  หิรัญธนยรัศมี โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายพุฒินันท์  วงค์ศรีทา โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายภากร  ขำกลิ่น โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายภูริทัต  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงรดาณัฐ  น้อยอามาตร โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงรัญชริดา  สมพงษ์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงรัณฑ์  ปล้องพันธ์ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายวชิรวิทย์  ครามสายออ โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายวริทธิ์  วังคะฮาต โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายวัชรดิษย์  สืบสำราญ โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงวีร์ธนิดา  ซาผู โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
43 นายศุภกฤต  อุปนิ โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นายศุภณัฐ  อุปเสน โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายสถาปนา  คนขยัน โรงเรียนมุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
46 นายสรวิชญ์  อุปเสน โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงสุธาสินี  โชคกาญจนกุล โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
48 นายอติกุล  สุพร โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงอริสรา  สอนชา โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายอาชวภูมิ  ทรัพย์ผล โรงเรียนมุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายอินทพงค์  วงค์เทวัน โรงเรียนมุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สัตย์ซื่อ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
53 นายกิตติ์กวิน  ยาใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายกิตติภพ  มีตา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายกีรติ  จารุเกียรติ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงกีรติกา  สาลี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงขวัญชนก  สัตนันท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายคณิศร  พ้นภัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงคุณัญญาภรณ์  ไชยยันบูรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงจิณัฐตา  ห้วยทราย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงจิรนันท์  รัตนมูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายชนธัญ  ทองจันดา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงชนิสรา  วิริยะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายชยากร  บุญเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายชาติสยาม  ศรีเมือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายญาณวุฒิ  อุดร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงญาณิศา  เรืองรองวรรษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงณัชชา  รังคะราษฎร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงณัฐธยาน์  กรธนเวโรจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
70 นางสาวณัฐธริดา  ผิวขำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงณัฐธิดา  แรงอ่อน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายณัฐพัชร์  ปริญญาสถิรกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายณัฐวัฏฏ์  รัตนตรัยวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงณิชกานต์  เชื้อชา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงณิชกุล  นามแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงณิชนันทน์  คุณชื่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายธนกร  มันปาฏิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายธนภัทร  เหลือผล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายธนวัฒณ์  เหมทานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
80 นางสาวธัญจิรา  แสนสุภา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงธัญญวรินท์  กิจนิธิวรวริศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงธัญญามาศ  พิมพ์ตรา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายนิลธีร์  นิลกำแหง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงบุณยาพร  หาไชย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงปภาวีร์  คำยอด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายปรัตถกร  ธีมานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงปราณปริยา  ทามี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายปวรุติม์  โป้เคน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายปุญญรวิชญ์  เจริญขึ้น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายพลวิทย์  โพธิ์ศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงพัชรพร  แสนโสม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายพาทิศ  โชคกาญจนกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์  เจริญรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายพิชยพล  แสนจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายพิริยกร  ดอกดู่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายภคิน  นิลรัตน์ศิริกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
97 นางสาวภัทรกัญญา  โพธิ์ศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงภัทรียา  ดวงสมสา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงภิญญดา  รชตบอดินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายยศพัฒน์  วิจิตรจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงรัญชนา  ปัตตานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายลมฝน  ศิริมงคล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
103 นางสาวลินลาณี  จิตอามาตย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายวรปรัชญ์  เมืองโคตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายวรพรต  โชติสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายวัลลภ  ทองแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
107 นางสาวศศิกานต์  จันทร์แดง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายสรร  แสนโสม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงสุพิชชา  บุญไสย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงสุภัสรีญา  ภาภักดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงหทัยพร  ทองพุ่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายอภิวิชญ์  คำก้อน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
113 นางสาวอรนลิน  สังวิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงอรนิชชา  เบญมาตย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายอริยพงษ์  โกศลกิตติอัมพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายอารียณัฐ  สอนวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงอารียา  อินทรพรหม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงกนิษฐา  คนขยัน โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงกมลพรรณ  ศิริแพงมา โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงกมลลักษณ์  บุสภา โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายกฤติพงศ์  นามบุตร โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
122 นางสาวกฤติยา  พุ่มพวง โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงกัญญา  เจตน์ชัยยะ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รัตนวงค์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ขำคม โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
126 นางสาวคณัสนันท์  พรหมช่วย โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงจริยวดี  พลวงค์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
128 นางสาวจารวี  สีสายชล โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงจิดาภา  บับพาน โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงจิราพัชร  คนขยัน โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงชนิตา  พันธ์ศรี โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงชลันธร  บุญรักษ์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายชวรัตน์  พุฒิจีบ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายชัชชัย  เหง้าโอสา โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายชิติพัทธ์  จันปุ่ม โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงญาณิศา  บุตรอำคา โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงณัฐกานต์  ละครไทย โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงณัฐชานันท์  คนกล้า โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงณัฐพร  บุภักดี โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงดวงกมล  ผลเจริญ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงดวงหทัย  สิงห์ขันธ์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
142 นางสาวทิพาพร  อาจหาญ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
143 นายธนาวินทร์  คล่องแคล่ว โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายธนาศักดิ์  คนหมั่น โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงธัญชนก  สายทิพย์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
146 นางสาวธัทยากร  รูปคม โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงธีรทิพ  เภาโพธิ์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายนนทกร  พุ่มนิล โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงนริษา  แก้วมาตร โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
150 นางสาวนารีรัตน์  เดชวิลัย โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงบุญญรัตน์  รัชอินทร์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงบุญสุดา  รัชอินทร์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงเบญญาภา  สุนทรส โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงปณิดา  ภูมิลา โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โคตรสุโพธิ์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงปริตา  นาโสก โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงปลายฟ้า  มารศรี โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
158 นางสาวปาณิศา  คนขยัน โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
159 นางสาวปานริญญ์  บางศิริ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายปิยวัฒน์  คนเพียร โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงปิยะธิดา  รัตนวงค์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงปุณญิศา  บางศิริ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายพงศกร  อยู่ยงสินธู์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
164 นางสาวพลอยชมพู  ฤาชา โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงพัชรวดี  สำราญดี โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
166 นางสาวพิกุลแก้ว  การเจริญ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
167 นางสาวพิชญา  สครรัมย์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงพิมรดา  ตันตง โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
169 นายพีรยุทธ  บุบผาวงค์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงเพชรา  สุผาวัน โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงเพียงพอ  เสียงเสนาะ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
172 นางสาวมณีรัตน์  โคตรพันธ์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงรัญชิดา  คนเพียร โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงรัตนพร  ชาวนา โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
175 นางสาวรัติญาภรณ์  สุขรี่ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงรุ่งฤดีพันธุ์อักษร  ผิวผ่อง โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงลภัสรดา  สมมิตร โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงลมหนาว  บางพรมบาง โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
179 นางสาววรัญชลี  คล่องดี โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงวรัญญา  เสียงเพราะ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
181 นางสาววราภรณ์  ดังไธสง โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายวิทิต  บุตดีวงค์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
183 นางสาววินันท์ญา  วรวิเศษ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงวิลาวรรณ  ปัทวงค์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
185 นายศรัณยพงศ์  แขสว่าง โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
186 นายศรานนท์  อุภัยชีวะ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นายศรายุธ  จันทิหล้า โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงศศิธร  ศรีหาวงค์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงสิริรัตน์  ธรรมจักร์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงสุพรรษา  สุขรี่ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงอนันตญา  คล่องแคล่ว โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงอภิชญา  น้อยชิน โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงอรจิรา  รัตนวงค์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงอรณิชา  บรรจง โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
195 นายอัครพล  แสงบุตร โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงอาภาภัทร  บรรจง โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
197 นางสาวอารียา  นันธิษา โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงอุไรรักษ์  ใจคง โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
199 นางสาวอุษณียาภรณ์  คล่องแคล่ว โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงจรัญพร  ศรีทอง โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงชนาภา  คนเพียร โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายกิตติคุณ  เข็มมา โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายธนกฤต  มาตรมนตรี โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงศิรานุช  คำมุงคุณ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงกมลรัตน์  ครองศรี โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงจินตหรา  ป้องโล่ โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายเทวฤทธิ์  นนท์ตีลัด โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงนารีรัตน์  ลินพ่อค้า โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายปรัชญา  นิลม้าย โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงปาริชาติ  สุเมผา โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงยุพราช  สุเมผา โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ม.2 คณิต ม.ต้น