รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวกนกกร  นครจันทร์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกนกนิภา  วิจิตรนุกูลประดิษฐ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
3 นายกรวิชญ์  อ่อนกาสิน โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกฤตภาส  ตนาวรรณ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกฤตยา  ชัยเวชร์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกฤตินัย  อุดามาลย์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
7 นางสาวกฤษฎิญาภรณ์  กองเพ็ง โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกฤษณะชัย  บัณฑิตย์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกลวัชร  อะโคตมี โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกษมา  ปัจจุฐาเน โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกัญญ์ฐาญาณ์  ธนะโภคะศิริ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกัญญพัชร  ศรีเทียมเงิน โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีสงคราม โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หาวิเชียร โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อารีรักษ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชัยมงคล โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลอยศรี โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงกัลยรัตน์  จังปีติก้องยศ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เอื้อวิริยานุกูล โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกัลยาวดี  แท่นประทุม โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายกิตติพงศ์  พยาธรรม โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายกิตติพศ  หาญคำหล้า โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงกิตติพา  กิตติพะวงษ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกุลธิดา  ธรรมดา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายเกริกเกียรติ  จันทอุ่มเหม้า โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายเกียรติพิพัฒน์  คางงูเหลือม โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงขวัญข้าว  คำเมืองโม้ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงขวัญชีวา  สมนึก โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายคมชาญ  โครตพัฒน์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงคิรกา  เศรษฐมวกุล โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายคุณานันท์  วัฒน์ธนนันท์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงจรรยภรณ์  คำสงค์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงจรรย์อมล  สิงเสนา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายจักรภัทร  พงษ์คำพันธ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงจันทกานต์  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงจิณณปภา  แก้วนอก โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายจิรภาส  เจริญธนรุ่ง โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงจิรภิญญา  ชินคำ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายจิรสิน  โขพิมพ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงจิรัชยา  วันตา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายจีระศักดิ์  วงศ์จันดี โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงจุฬาภรณ์  จิตรำรุณ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นายเจตนิพัทธ์  บำรุงภักดี โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  บุตรนิล โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงชญานิศ  คำโคตร โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงชนม์นิภา  วรโยธา ดีลาครูช โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงชนัญชิดา  ภารุณ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายชนัฐปภากฤษฎิ์  พงษ์หนองโน โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงชนัสถา  หาญกล้า โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงชนาภา  บุญมาก โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายชนิตวภ์นรรษิ์  แก่นจันทน์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงชลธิชา  ยนสิงห์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวชลธิชา  โทบุดดี โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงชลธิชา  ไกรพรม โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงชลิดาพร  แผนวิชิต โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  พุทธาอามาตย์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงชัญญานุช  จันทร์อ้วน โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงชัญญารัตน์  อะโคตมี โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายชาญชัย  สว่างดี โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายชิตวัน  พรเจริญ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายชินภัทร  ภูติโส โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงชินาณา  แสงมาตร โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงชุติมา  ชาตะบุตร โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นางสาวโชติกา  กองพิมพ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายญาณภัทร  บัวละคร โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายญาณวรุตม์  แสงตะวัน โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงญาณิศา  อุ้ยนอก โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงญาดา  จีนะสุทธิ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงญาดา  ภูยานนท์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงญาดาณิศา  เสาะก่าน โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงฐาปนี  สว่างดี โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายฐิตินันท์  อันทรบุตร โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายณฐกร  วงศ์ก่อ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายณฐวัฒน์  ทินโนรส โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายณดล  สาระสี โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายณัฎฐนันท์  สูงสุมาลย์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ภูพวก โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงณัฏฐา  โขพิมพ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงณัฐกมล  เหมะธุลิน โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายณัฐกรณ์  ธงโสม โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายณัฐกรณ์  พุฒช่อ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  คำภักดี โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงค์ประทุม โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรียางนอก โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปราณีตพลกรัง โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายณัฐนันท์  จุลทอง โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายณัฐนันท์  สีชมภู โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีเทียมเงิน โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงณัฐมล  โทสวัสดิ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงณัฐรดา  งามเหลือ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงณัฐวรา  เอกอุ่น โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงณิชกานต์  ขันเงิน โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงณิชานันท์  ชัยมานันท์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงณิศรา  พลแสน โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายดัสกร  ตันแดง โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงตมิสา  ใสดวง โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายเตชิต  บุญมาก โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายถิรภัทร  นามชู โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายถิรวัฒน์  วิไชยวงค์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายทินกฤต  จารุจิตร โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายธนกร  มองเพชร โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายธนกร  อภัยนิพัฒน์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายธนกฤต  เทอำรุง โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายธนณัฏฐ  คำเกตุ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายธนเทพ  จันดาประดิษฐ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายธนบดี  ดุพงษ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงธนพร  พุทธรัก โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงธนพสรณ์  บัวสำลี โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงธนภรณ์  จันโทวาส โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายธนยศ  ทุมสา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายธนวิชญ์  วงค์ศรีเทพ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงธนัญญา  สาสิงห์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
113 นางสาวธนิษฐา  วงพิมสอน โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายธรรมชาติ  เกตุจำนงค์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายธฤตวัน  ตู้ประสิทธ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงธัญชนก  พรหมอุนาจ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วสนิท โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงธัญญรัตน์  มิตรครบุรี โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แสงสว่าง โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงธัญญาณัฐ  ศรีชาดี โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงธัญรัตน์  เสียงล้ำ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายธัญวิชญ์  เกตุสิมมา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงธันยรัตน์  เขื่อนเมือง โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
124 นายธิติวุฒิ  นามวงค์ษา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
125 นายธีรโชติ  ประกายสี โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายธีรโชติ  เกตุจำนงค์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายธีรพงศ์  ศรีวิลัย โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายธีรวีร์  พัฒนะพันธ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายนรภัทร  สินตะมะ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายนราธิป  รัตนบุรี โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงนริศรา  พรมเมือง โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงนฤมล  มะลิต้น โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายนฤวัต  มาสิงห์บุญ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงนัชกานต์  วงศ์ชัยเจริญมิตร โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายนัทธวัฒน์  ทีหอคำ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงนันทิการต์  สุวรรณไตร โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
137 นางสาวนิธินันท์  บุญญาพิทักษ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายนิลนนท์  วงศ์จันทร์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายเนธาน  ธนพัชร์ แฮร์ริส โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายบารเมศฎฐ์  ภัคพานิชพงค์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงบุลพร  คำยอด โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงบุษยมาศ  อาจสมัย โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายปรภัต  สินโศธร โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงปรอยชญา  สีโดน โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงปรัชญาพร  ใจเกษม โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายปริยากร  แสงเงินยอด โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายปวริศ  ยอดนวล โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงปวริศา  นันทะถิน โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงปวริศา  โสภาเวทย์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงปวีณ์กร  อุ่นละม้าย โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ประทุมแบน โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายปองคุณ  สาชิต โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงปัญญพัชร  เชื้อหนองทอน โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงปัญสิริย์  ฉลวยงาม โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงปัณณพร  พรมพิมพ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงปั้นรัก  ป้องกัน โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
157 นางสาวปาณปวีณ์  คชราช โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงปาณิสรา  ทองโท โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงปานดวงจิต  สุขเกษม โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงปิยภัทร  เหล่าลุมพุก โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงเปมิกา  ปันบุตร โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงไปรยา  ระวิชัย โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายผณิศวร  กรงระหัด โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
164 นายพงศธร  หุ่นศรีงาม โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายพงษกร  สินตะมะ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายพชร  สีโดน โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายพชร  แป้นกล่ำ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
168 นายพชร  โคติเวทย์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงพรธีรา  ทวีวัน โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงพรรณพร  พรรณาขา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงพรรณภัทร  อาจเอี่ยม โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงพรรษชล  เทียบเพชร โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สกุลดาว โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายพัสกร  จันทร์เมือง โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงพาขวัญ  อารีรมย์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายพาทิศวร์  สอนสิทธิ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงพิชชาพร  ดอนลุน โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงพิชญ์ญาดา  อินไชยา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงพิชญธิดา  ตั้งวิวัฒน์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงพิชญาภัค  มัตถกุล โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงพิมพกาญญ์  กวนพา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงพิมพ์รัก  ลำพุทธา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายพิริยพงษ์  วิชิต โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายพีระพล  มีศรี โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงเพชรธิดา  วงค์ศรีลา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงฟาติมา  ฮัฟซ่า คาล์ดีน โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงภคพร  พิพิธกุล โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงภรณภัทร  ทองโสม โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายภัทรพงศ์  เกตุสิมมา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายภัทรพล  คำพิลา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงภัทรภร  ยอดเทพ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงภัทรษยา  แก้วน้อย โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สุโพธิ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายภาคภวิศ  ไกรรัตน์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายภาคิน  ศิริกิต โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
196 นายภาณุมาศ  อินไชยา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายภูชิต  ดิษร โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายภูบดินทร์  พรรณาขา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายภูมิพัฒน์  เฟื่องสำรวจ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายภูมิพีรภัทร  โนราช โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายภูริภัสญ์  พัฒนแสง โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายภูริวัฒน์  นุชพลอินทร์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายภูรี  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายมนุเชษฐ์  อักษรกลาง โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ล้านษาวงษ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงยลรดี  หุมอาจ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงยุพารัตน์  นิตยาชิต โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายรชต  พันเดช โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงรติมา  หมั่นวิชา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายรพีภัทร  รุ่งจินดารัตน์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงรมิดา  รายา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงรมิตา  สอนบ้านไผ่ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงรวินท์นิภา  กองพิมพ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงรวิสรา  ชัยประภา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายรักษิต  ถูเพ็ง โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงรินรดา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  แก้ววิจิตร โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงรุจิรวี  จำวงค์ลา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายฤทธิเดช  บุญอาษา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงลักษิกา  แก้วกาหลง โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายเลิศศิลป์  ยาวะระ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
222 นายวชิรวิทย์  มาตจุฬา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายวรโชติ  ชื่นวิมุติ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงวรรัชญา  เพชรลาชัย โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงวรัญรดา  บุปผไชย โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงวรัทภาพร  ฮวดพรหม โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงวริยา  ดาวช่วย โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงวริศรา  คำภูแก้ว โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงวริศรา  ตรีเมฆ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงวริศรา  วงค์สวัสดิ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายวัฒนเกียรติ  วันตา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงวิชญาดา  ผนึกทอง โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงวิภาวรรณ  โปร่งนอก โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงวิระยา  ศรีเหล่า โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงวิรากานต์  โสดา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงเวียงพิงค์  จันทร์พวง โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงศรินทิพย์  ปิดตังนาโพธิ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงศิริปภา  เสนา โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายศิวกร  ชัยสังหาร โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงศิศิรา  บึงกาญจนา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายศุภณัฐ  พลฤทธิ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
242 นางสาวศุภธิดา  นามคำมูล โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายศุภัชญา  กำหนดความ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงศุภากาญจน์  วิชาหาร โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
245 นางสาวศุภานัน  ช่างภาระดิฐษ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
246 นางสาวศุภาพิชญ์  กุมลา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงสนัดเนตร  ป้องปาน โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายสรธร  สีทะ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายสิงหนาท  กรงระหัด โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงสิรยากร  อนุสาตชน โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายสิรวิชญ์  ชาวไร่ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงสิริกร  พรหมมา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงสิรินภา  แก้วอินศรี โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงสิริยา  เจนการ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงสุชัญญา  แน่นอุดร โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงสุธิดา  ลำภา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงสุพรรษา  ญวนแปลง โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงสุพรรษา  เทพสกุล โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา  สุปรีดิ์วรกิจ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงสุภัชชา  สุวรรณใจ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายอชิรายุ  เหมะธุลิน โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงอณุธิดารัตน์  ภาธุระ โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงอภิชญา  สุ่มสา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงอภิสรา  เดชศิริ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงอริชญา  สีมูลทา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายอริย์ธัช  วงษ์ชู โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายอัครวินท์  สุขโข โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายอังกูร  จิ่มอาษา โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
270 นางสาวอัจจิมา  หาญเสนา โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงอัญรินทร์  วรรณฤกษ์ โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงอัญฤณ  ถวิลคำ โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายอาณกร  วารปรีดี โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงอารยา  เชื้อพรวน โรงเรียนบึงกาฬ ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายอิทธิกร  ยะละเขต โรงเรียนบึงกาฬ ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงอิสรีย์  ภูพวก โรงเรียนบึงกาฬ ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายธวัฒน์ชัย  อาจจำปา โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงภรภัทร  ศรีสุนทร โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงกชพร  ฉลาดเอื้อ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงกนกพร  ผิวทอง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงกรรณธิมา  ดวงโสภา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายกฤติธี  อ่อนเฉวียง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงกันยากร  ประสพพงษ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงกันยาพร  กลอกกระโทก โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงกัลยา  เวียงธงสารัตน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงกัลยาณี  จิตร์จักร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายกิตตินันท์  โบสถ์นอก โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายไกรวิชญ์  บัวเฟื่อง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  พระภูมี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายจักรวรรดิ  อุตรักษ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงจันทนิภา  หล้าหิบ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงจันทภา  แหวนแก้ว โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงจิรภิญญา  คำมุงคุณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงชฎาพร  บึงราษฎร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายชยุตย์  เครื่องสนุก โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายชลชาติ  เคนรักษา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงชัญญานุช  สีสมพันธ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงชัญญานุช  เคนรักษา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงชุติภัทร  โพนพุฒ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงญาดานันท์  ทองลา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงฐิติชญา  กุลบุตร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
302 นางสาวณัชญาทิพย์  ขันทีท้าว โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีพันลม โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงณัฐดาพร  ประเสริฐสัง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงณัฐตญา  บัวโรย โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงณัฐภรณ์  แก้วปาน โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายณัฐวุฒิ  คำเคน โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันเทภา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงณิชานันท์  มหาหิง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงทักษอร  มีทองแสน โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงทักษอร  มีสงเปือย โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
312 นายทิพากร  วงค์กะโซ่ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายทุติยะ  เสียงล้ำ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายแทนคุณ  โสมปัดทุม โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงธนภรณ์  สีโพธิ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายธนวิชญ์  ไหลหาโคตร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายธาดากร  วรรณโสกเชือก โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายนวพล  พิมพ์โกธา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
319 นางสาวนันท์นภัส  ชลธาร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงนิชาอร  พิมลนอก โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงนิราพร  โสภณมงคล โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงเบญญาพร  อู่ชัยภูมิ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงปณิตา  สมบัติวงศ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายปณิธิ  วิทวิบูลย์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงปนัดดา  เสมอเหมือน โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงปนิดา  กะนะฮาด โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงปภาดา  แซ่คู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
328 นางสาวปริญญาดา  พานิชย์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงปรียาภรณ์  การพัดชี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงปาริฉัตร  เพ็ชรไทยสง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายปุญชรัสมิ์  ประคองรักษ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายพลวัต  แสงทิพ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทีฆะพันธ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงพัชริดา  ยอโง้ง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงพิมพ์สุดา  ดีท่าโพธิ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายภวัต  แสนสวาท โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงภัคจิรา  พรมศิลป์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงภัทรธิดา  นระแสน โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงภัทรธิดา  พินิจมนตรี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงภัทรสุดา  แว่นระเว โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายมนัสวี  มีทองแสน โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงยุพารัตน์  ประเสริฐสัง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงรัชนิดา  พานิชย์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงเรืองรอง  ผงเผ่า โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงลัลกมล  บุญสมร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงวนิดา  เหลาหะพันธ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงวราภรณ์  อินเทียน โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงวรารมย์  สุภาปุ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
349 นางสาววริศรา  ฉิ่งอินทร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงวริศรา  ไขลายหงษ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงวิชญาพร  ราชคต โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงวิชญาพร  โยธนามิ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงวิชญาภา  ไวแสน โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
354 นางสาววิลาสินี  พาคำ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายวีรภัทร  ผกาชาติ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงศรันย์รัตน์  สืบไสว โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
357 นางสาวศศิประภา  โสดา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
358 นายศักดิ์มงคล  พรหมผัน โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงศิริกาญจน์  เรืองวงศ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงศิริประภา  หงษ์คะ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงศิริวัฒนา  บุญจันที โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงสิริทิพย์  งานฉวี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายสุทธิรักษ์  ชารมายส โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
364 นางสาวไหมทิพย์  อดทน โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายอดิศักดิ์  แจ้งเอี่ยม โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงอภิญญา  คำแก้ว โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงอมรรัตน์  บัวเฟื่อง โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงอรพิมล  เหลาพรม โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงอรัญญา  ปรางชาติ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงอริสา  มาตจุฬา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงอารีรัตน์  ทองคำ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
372 นางสาวอิงฟ้า  บุญญาพิทักษ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายอิทธิพล  คำภูษา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
374 นางสาวอุไรวรรณ  พรมจันทา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายเอกกวิน  แก่นจำปา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น