รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกรวี  แซ่ซื่อ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกรวิชญ์  เหลาคำ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกฤติเดช  จอดนาค โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วัชรกาฬ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกันติชา  มณีพรหม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงขวัญจิรา  เพชรซ้อน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายจรุวิทย์  รัตนไชยศรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายจิรเมธ  จันทร์หนู โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงจุฑามาศ  กาญจนเทพ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงชนิศา  อินโท โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายซะฮ์ลาน  สาเมาะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงณัจฉรียา  คงฤทธิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  คุณะดิลก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
14 นายณัฏฐกรณ์  ภูมิวณิชกิจ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงณัฐธิดา  นราพงษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายณัฐพัฒน์  ฉัตรสุวรรณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวณัฐริณีย์  กอวัฒนากุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวณัยฟีน  หะยีเจ๊ะโวะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงณิชกาณต์  หนูเพชร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงณิชนันทน์  มาทวี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายตักวาร์  อูมา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายถามวัต  ฆังคะรัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายทีฆทัศน์  ดาวเรือง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายธนเดช  เวชกามา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายธาวิน  ห่อลลิต โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงนภสร  สุริพันธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงนภัสกร  แก้วศรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงปริณดา  ลีลาศุภกร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงปวริศา  ตั้งพงประสิทธิ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงปวริศา  แซ่ปุ่ง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงปวริสร  แสะอาหลี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงปวิชญา  ตวงทองวัฒนา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายปัณณธร  กูลณรงค์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายปิยะ  ธนจินดา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงพณณภัฏฐ์  สำเร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายพลกฤษณ์  ขวัญอ่อน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายพลธร  พังสุบรรณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายพัทธดนย์  มากจันทร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงพิชชาพร  จินดาพล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงพิมชนก  พรทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  แก้วมณีรัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คำแก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายพุทธคุณ  เพชรกล้า โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงภัทรา  เภรีกล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงมนต์นภา  ยุติวัฒน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงลลิตภัทร  ศรีเทพ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงวริศรา  เกษตรสุนทร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงวิชญาพร  สุวรรณสงเคราะห์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
50 นายวิชวินทร์  ไชยนายพงษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงวีด๊าด  จะปะกียา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงวีรวรรณ  เซ่งซ้าย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงศศิรินทร์  วรรัตนานุรักษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงศิรินาท  ธนาพงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายสรวิศ  วัชระสัมพันธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายสิงหราช  พรหมจันทร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายสุขอนันต์  จันทรปารเมศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงโสรญา  แวหามะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายอเนกธัน  นวลมะโน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายอภิรัชต์  กมลพรไพศาล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่เลี่ยง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงอริสา  กาญจนโรจน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงอัญชิสา  ศรีนรัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงอัสมาอ์  หะยีอีแต โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงอุมาพร  พรหมทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายกรวิชญ์  เตบสัน โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายกฤตยา  ทองรักษ์ โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงกีรัตยา  นวนมุสิด โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงเขมนิจ  เมืองสว่าง โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงซาลูอา  ซันมิน โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงซูไฮลา  สุหลง โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงฐานี  ตลิ่งทอง โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายธนวัฒน์  นานากุล โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายธีรกานต์  บ่ายนุ่น โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายนลธิชัย  จันทร์สุข โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงนาดาร์  ดอเลาะ โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงนิสรีญ  ยหมะ โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงนูรซีรีม  โละซา โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายบุตรชนก  สุวรรณชาตรี โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงปภาวี  ปัทธวัน โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงปรีชญา  มณีศรี โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงพัชรธิดา  แสงงาม โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงฟาริน  สงสุรินทร์ โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายภูมิพัฒน์  สรรพพันธุ์ โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายภูริณัฐ  คงมณี โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงร่มฉัตร  คุณสุทธิ์ โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงรมิดา  บางลอย โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงวรรณนภา  สุขเกษม โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงวิชญาพร  อิสรานุสรณ์ โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงวีอาม  ดำสมุทร โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายเศรษฐสิริ  บุญไชยสุริยา โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงสิริวิมล  แกล้วทนงค์ โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายอติชาติ  มหันตมรรค โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงอนัญลักษณ์  แก้วมณี โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายอรีฟ  กาเดร์ โรงเรียนสตรียะลา ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงอุษณิษา  บำรุงวงศ์ โรงเรียนสตรียะลา ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงปาลิตา  ฐาปนาฐาน โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ม.1 คณิต ม.ต้น