รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  พันธุชิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกชกร  วรกิจนิกร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกชพร  รัตน์แก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกนกวรรณ  ผ่องใส โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกมลชนก  รัตน์น้อย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกรวิชญ์  ทุแวเด็ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกลวัชร  ขุนแดง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกวิน  เกลี้ยงแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
9 นายก้องฟ้า  เฉลิมไท โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกัญจน์  ปานแดง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกัญญณัช  แท่นมงคลมาศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกัญญพัชร์  คณานุรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกันต์ธนกฤต  ชูเลขา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายกันตพงษ์  ศุภกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกันต์สิริ  คงมาก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกาญจน์วรา  ม่วงงาม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายการัณยภาส  นาคบุตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  คำช้าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกูซากีนะร์  เสะอาลี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายขจรเกียรติ  เศียรอินทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายขจรยศ  พรมอร่ามกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
22 นายขัตติย  ชุมพราม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายคุณนิภัส  แก้วมณี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายคุณานนต์  ศรีจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงจิณห์นิภา  มณีกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงจิดาภา  เจริญชาตรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงจิตภัสร  ณ สงขลา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นางสาวจินตพร  พรหมสุข โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงจิรชยา  ไผ่เฟื้อย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายจิรศักดิ์  ชะอุ่ม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงจิรัชญานี  พลชะนา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์แดง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ขุนทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงชฎาณัฐ  แดงดิษฐ์เครี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงชฏารัตน์  ทัพสุวรรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงชนกวนันท์  เพชรยอดศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงชนันญา  นะสีโต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายชนันท์ทัศน์  ชิดเชื้อ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงชนิตา  สุภาพวานิช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงชมนาด  แก้วมณี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
41 นายชินกฤต  ปานดำ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายซัยยิดมูฮัมหมัด  เสะอุเซ็ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายซากิร  หมินหมะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงซีรีน  ยะยือริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ตรีแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงญาณิศา  วิวัชนะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงญาณิศา  อธิวัฒนา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงฐาปวีร์  เซ่งสีแดง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายฐิติกร  สงวารี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายณควัฒน์  ยาชะรัด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงณดา  ศรีตุลาการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงณรินทร์ดา  เบ็นคณนนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงณัชชา  ขันตยาภิรัก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงณัชชา  สารสงเคราะห์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายณัชพล  รักษ์ทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงณัซมี  ดือเร๊ะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงณัฏฐ์ชนินท์  ขันตยาภิรัก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พลเพชร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงณัฏฐพัชร  วัฒนกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายณัฐกรณ์  มารอด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายณัฐกรณ์  แย้มสรวล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทองช่วย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงณัฐกาญ  อินชะนะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงณัฐกานต์  มั่นคง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงณัฐกุล  แวดอเล๊าะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงณัฐณิฌา  ดำชะไว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงณัฐธิดา  ช่วยเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
68 นางสาวณัฐรินีย์  ทับมุด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายณัฐวุฒิ  อ่อนแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญญรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงณิชาภัทร  พิชิตเวชยัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
72 นายดนัย  คำประเวช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงดรัลพร  อิ่มเอิบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงดากานดา  บาฮา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงดาอียะ  มามะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
76 นางสาวต่วนกัสตูเรียร์  รงโซะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงต่วนอัสมา  เสะอุเซ็ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงตัสนีม  ด๊ะหยี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงตัสนีม  มะเซ็ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงตัสนีม  เจะสแม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายติรมีซี  จำปีพันธุ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงทอฝัน  วิชิตนันทน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงทิภาพร  พัฒนพงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงทิภาพรรณ  พัฒนพงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายธนกฤต  เกาะสาและ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายธนคุณ  จีรัง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงธนพร  ดวงมะลิ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงธนพร  ทัพพะยงคุณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายธนวินท์  จินดาวัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายธนศักดิ์  สะตำ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงธนัชญา  อาแด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
92 นางสาวธนัญญา  พรมอร่ามกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายธัชพงศ์  ดำมณั โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
94 นางสาวธัญญาลักษณ์  รัตนวรรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
95 นางสาวธัญวรัตน์  สมบูรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นายธิติวุฒิ  บุญจาริยะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงธีฌาภัค  สาและ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงธีปพร  เซ่งสีแดง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงธีมานันท์  วิชิตนันทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายธีรเทพ  ชูกลิ่น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายนพกร  ชูพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงนพภัสสร  มาสมาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงนริสรา  สิงหโฆษิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงนลพรรณ  พงษ์นิกูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงนลินนิภา  ขุนแดหวา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงนัจญ์วาน  อาแว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงนันท์นภัส  คงหนู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายนันทพงศ์พันธ์  วัฒนาชัยวณิช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงนัสรินทร์  อัตตภาพ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
110 นางสาวนาซูฮาล  มาหิเละ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงนาดา  อภิบาลบำรุง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นางสาวนาเดีย  แวหะยี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงนาเดียร์  สวาหลัง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงนิชนาท  เหลืองสนิท โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายนิชารีฟ  เยี่ยมคำนวน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงนิตยา  - โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายนิมิน  แวฮามะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงนิศานาถ  สุวรรณมณี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงนิสรีน  มะเซ็ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงนิสรีน  อีบุ๊ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายนิอิมรอน  ปะดอลี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงนุตประวีณ์  สมบูรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงนูรยุสรีตา  พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงโนรอาซมะ  อารงค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
125 นางสาวบุญติญา  สุอุตะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงเบญญาภา  แสงสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายปฏิญญา  สมประกอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงปพิชญา  ช่วยบำรุง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
129 นางสาวปพิชญา  รักประเทศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงประภาภัทร  สำอางศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายปราบปราม  เกษตรกาลาม์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายปรีชาวุฒิ  แก้วขอมดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงปวริศร  ยอดศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงปวริศา  กาฬแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
135 นางสาวปัณฑิตา  บุญเชิญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงปัณณทัต  สีลาภเกื้อ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
137 นางสาวปาณิสรา  บุญละเอียด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายปารมี  พุ่มพฤกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
139 นางสาวปิยาพัชร  อินทสมบูรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงปียธิดา  ตาเยะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  รอดศรีจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ศิลาพัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงปุญญิศา  คงทน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงปุลพร  ปิณฑโก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงเปมิกา  ซูสารอ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงพชณัน  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงพชรอร  หนูสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงพรปวีณ์  เขียวจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงพรรณวรท  สิทธิชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงพรวรินทร์  แสงมาก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
151 นางสาวพรินพร  เซียววัฒนกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงพลอยกัญจน์กมล  เอียดแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายพัสดี  อุทัยรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงพิชชาพร  ประทีป โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงพิชญ์ณัชชา  ประกายเลิศลักษณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายพิชญะ  สวนแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงพิชญาภา  ชูจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นางสาวพิชญาภา  ดวงวิเชียร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กาฬแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชยา  เกียรติไพบูลย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงพิไลลักษณ์  ดวงมะลิ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงเพชรดา  ชุชัยสงค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายฟาติน  อีซอ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายภัทรพล  โสติถิมานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายภาคิน  โชติกุลรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงภิรัญญา  ชะนะบัญญัติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายภูรินท์  กลิ่นวรากร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงมรกต  รักดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงมาดีนาห์  อุดมศาสตร์สกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงมินทร์วพร  สนิทชาติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงมิลาน  หมัดสารา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายมีซาน  แมะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายมุสตากีม  กะลูแป โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายมูฮำมัดมูซา  สะนิ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงยัสมีน  ตาเย๊ะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายรนกร  ขุนปราบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายรวิวาส  พลเพชร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายรอมฎอน  มะมิง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายรัชต์พล  รัตนโชติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายรัชพล  แซ่อึ้ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายรัฐนันท์  จองสิรวิชญ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
182 นางสาวรัตนา  อ่อนศรีทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงรุลลาร์  เปาะเสาะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วิรุณสาร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายวชิรวิชญ์  โอฬาริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงวนิชพร  ทองอินทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงวรรณกานต์  ช่วยคิด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงวรัญยา  เพ็ชร์วงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
189 นางสาววรัทยา  แก้วประดับ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงวรินทร  ลิ่มกังวาฬมงคล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายวริศ  วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงวสุธา  หมวดทองแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
193 นางสาววันนูรมี  แวหามะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายวันอิบรอฮิม  แวลาเตะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงวิชกานต์  บัวทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายวิชปวร  ชูประดิษฐ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงวิรากานต์  วงศ์กระจ่าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงวิลาวัณย์  สังกุนะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงวิลาสินี  เศียร์อินทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงแวฮาซาน๊ะห์  แวและ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายศรัณยู  คงบุญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงศิรดา  เชาว์พัฒน์พูนผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
203 นางสาวศิวนาถ  ตั่นกุ้ย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายศุภณัฐ  สว่างอารมณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายศุภวิชญ์  คงใหม่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงศุวรักษ์  มีธรรม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายสรวิชญ์  พรหมจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายสหรัฐ  จันทร์เกตุ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายสิทธ์โชค  เพ็ชรบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายสิรวิชญ์  ศิริพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงสิริมา  ยักกะพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงสุภิญญา  หลักแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สินธุ์ชุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายเหมวิช  ซูสารอ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงอคัมภ์สิริ  แก้วมาก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายอธิป  เจ๊ะมะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายอนุสิทธฺ์  จันทร์อ่อน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
218 นางสาวอภิญญา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงอรณิชา  บัวดำ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงอรรญมาส  สุขศรีทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงอัญชิสา  สุขแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงอัญรินทร์  บุญรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายอัดวา  มหะมะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายอับดุลวาริส  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายอัฟฮัม  เวาะเยาะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงอัยมุณี  ยามิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายอัยยกานต์  ชูดวง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
228 นางสาวอัสมาอ์  หะยีแวกะจิ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายอาดิฟ  ยุทธนาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายอาทิตย์  นุ่มน่วม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายอานัส  นูดิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงอานิส  อาแว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงอานีส  ลาวัลย์วุธ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายอาพัศนัย  มูนี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายอิททิพัทธ์  พ่วงฟัก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายอินซาน  เบญอาเหม็ด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงอินทุกร  แก้วประกาศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงอุรัสยา  แวฮามะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงเอริน  เลรักมาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายเอื้อการย์  รัตน์น้อย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงฮัซวาน  คาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ม.3 คณิต ม.ต้น