รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวกนกวรรณ  จันทร์รัตน์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกนกศักดิ์  จิตตเสนา โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกนธิชา  สุขศรี โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกมลพร  ช่อคง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกมลพัชร  พรหมปาน โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกรภัทร์  ขวัญทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
7 นางสาวกรวรรณ  ดำชื่น โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกฤตพล  ศรีอินทร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกวิตา  จูดมาก โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกวิสรา  ทิพย์สันติสุข โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกษิดิ์เดช  ช่วยเทศ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกษิดิศ  ช่วยเทศ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกัญจน์วริศา  อินทร์ดำ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกัญชพร  มิตสุวรรณ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกัญญา  ละเอียด โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลคง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เสนอินทร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ศรีสมัย โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวกัญญาวีร์  หวานช่วย โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก้วศรีขาว โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายกัณฑ์อเนก  สืบสม โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  จันทร์สุขศรี โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงกันยาวีร์  เคว็จดำ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกัลย์กมล  ชูทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ง่วนกิ้ม โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายกิตติพิชญ์  รัตนพันธุ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายกิตติภพ  เสี้ยมหาญ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงขวัญจิรา  เหตุทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงขวัญมุก  ปานมา โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงเขมจิรา  สงเล็ก โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นางสาวเขมญาฎา  ดวงจันทร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายคฑาวุธ  ผอมน้อย โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงคณพร  ภูนุชอภัย โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงคธามาศ  สงฤทธิ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงคีย์ญาภัทร  จันสุกสี โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงจารุกร  โศภิษฐิกุล โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายจารุภัทร  วิริยะบุปผา โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายจิรวัฒน์  สงรักษ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายจิรัฎฐ์  คงเกื้อ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงจิราวรรณ  มากมณี โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงชฎารัตน์  ตันต้าว โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงชนัญชิตา  ศรีทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงชนิศา  เกลี้ยงสง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงชลภัท  ช่วยเจริญ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงชัชรินทร์  เย็นทั่ว โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงชัญญานุช  ขุนฤทธิ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงชัญญานุช  บัวนุ่ม โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวชาคริยา  เทพชุม โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายชิษณุพงศ์  สําเภา โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงญนันทนิญา  ทัศสระ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงญาณสิริ  พรายหนู โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อินทร์ขาว โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
54 นางสาวฐิติวรรณ  ดิษฐทัสวรรณโณ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นางสาวณกัญญา  เดชอรัญ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงณภัทร  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงณริศรา  นุ้ยด้วง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายณัชพล  ขาวทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สถาพร โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงณัฐญาดา  เยาว์นุ่น โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงณัฐฐาพร  กลับอำไพ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
62 นางสาวณัฐณิชา  คงมา โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงณัฐณิชา  นวลศรี โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงณัฐณิชา  พันทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงณัฐนาถ  มั่งมี โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
66 นางสาวณัฐนิชา  ทองสีขาว โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ไชยรัตน์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงณัฐรดี  ทองพุ่ม โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงณัฐรัตน์  ไหมสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
70 นางสาวณัฐวดี  สุวรรณโณ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงณัฐวรา  ชูเชิด โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายณัฐวัฒน์  กลับดำ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงณัฐวิภา  แก้วขุนทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงณัฐสุดา  แก้วขุนทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงณัฐิดา  สุขรัตน์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงณิชขา  ไกรทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ขาวสุด โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
78 นายเดชาวัต  คงราม โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวทัชชกร  อินทรมงคล โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
80 นางสาวทิพา  สังข์ศรีสุข โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายเทพธิศักดิ์  ศรีรองคต โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายธนกฤต  ลายเพชร โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายธนสาร  โพธิกุล โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงธนัชญา  ไชยเจริญ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงธนัชพร  น้อยภูธร โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงธนัญชนก  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงธนัญญา  เยาว์ด้วง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงธนาพร  ทองขุนดำ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงธัญณิชา  นาคพิมาย โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงธัญวรัตม์  หอมขาว โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงธัญสินี  ทิพย์มาก โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงธันย์ชิตา  เศษฐพงค์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายธันยธรณ์  ชูทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงธันยารัตน์  สานุกิจไพศาล โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงธิชานันท์  หัสสะ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายนพดล  เกื้อสุข โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงนภสร  ฮ่องช่วน โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
98 นายนรภัทร  ฉิมรักษ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายนราพัท  รัตนนรา โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายนราวิชญ์  ไข่รอด โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงนลินทิพย์  เพ็ชรมณี โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงนัชชา  มากแก้ว โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงนัฐกาญจน  คงแก้วหน โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงนัทชา  เจ้ยชุม โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงนัทธมน  ชิตไชย โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงนันท์ชพร  คงวารินทร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงนันท์นิฌา  ปุราสะกัง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงนันทิยา  ทองแก้วเกิด โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงนัยน์ปพร  เลื่อนเเก้ว โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงนาขวัญ  เอียดปาน โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
111 นายนายถิรวุฒิ  ยิ่งดำนุ่น โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นายนิติพนธ์  อนันตธนวิท โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
113 นายนิพิฐพนธ์  เพ็ชรหีด โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายบรรณสรณ์  แก่นทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
115 นางสาวบุญญาพัฒน์  บุญญาพิทักษ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงบุษราวดี  ใหม่ชู โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณพิทักษ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ดำจวนลม โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายปฏิวิทย์  ไชยเอียด โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายปฐพี  หีมเกตุ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงปณิดา  เกลี้ยงมาก โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงปพิชญา  อินนุรักษ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
123 นางสาวปภาวรินท์  โฉมทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายประดิพัฒธ์  บุญทราพงษ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
125 นางสาวประภัทรสรณ์  เทพหนู โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงปริยภัทร  จันทร์พุ่ม โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงปริยาภัทร  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงปรีชญา  ปานมั่งคั่ง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงปัณฑิตา  ภิรมย์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายปัณณวัฒน์  ทองรักษ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงปาจรีย์  ทิพพลชัย โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงปาณิสรา  สังข์แก้ว โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงปิยวรรณ  พุฒิพงษ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงปิยะธิดา  ขำแก้ว โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
135 นางสาวปุญญิศา  พงศ์จันทรเสถียร โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงปุณยนุช  นิลวงศ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงปุณยวีร์  จันทร์สังข์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงเปี่ยมศิริ  ศุภสิริพงศ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายพงศกร  จันสุกศรี โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงพจน์พิชชา  ทรัพย์สิน โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงพรทิวา  ไหมศรีขาว โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
142 นางสาวพรรัตน์  ขาวสุด โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงพลอยชมพู  พรหมบังเกิด โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงพลอยชมพู  ใหม่แก้ว โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงพลอยภัสสรณ์  นวลกลับ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงพศวีร์  พันฤทธิ์ดำ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงพัชรดา  หนูแสง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงพัชรปริยากร  จีนศรีพานิช โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายพัชรพล  คงมา โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
150 นางสาวพัชราวรรณ  ปาละเขียว โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
151 นางสาวพิชชาภา  เต็มเปี่ยม โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงพิมพ์อัจฉรา  แซ่อั่ง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงพิรญาณ์  นิลวงศ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
154 นางสาวพิริยาภรณ์  นันทรัตน์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงพีรดา  ชูทับ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงพุชฌาภา  เรืองมา โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงภรณ์พัณณิน  สุมงคล โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายภัทรเดช  เขียวจันทร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
159 นางสาวภัทรวดี  จงเจตน์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นางสาวภิญญดา  บุญเพชร โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงภิญญามาศ  แสงเขียว โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไชยมงคล โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงภูริชญา  วิเศษสมบัติ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงมนธิรา  โมราสิก โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงมัลลิกา  เทพขวัญ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
166 นางสาวมิรันตี  สะอาด โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงเมธาวี  ช่วยนะ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ตุลยนิษก์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
169 นางสาวรวิกร  อินทร์อักษร โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายโรจนพัฒน์  สงสุวรรณ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
171 นางสาวลลิตภัทร  บัวแก้ว โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
172 นางสาววชิรญาณ์  คณะย้อย โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงวนิศรา  ง้วนสน โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงวรรณกานต์  หนูพลับ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงวรรณวิสาข์  สุขมิ่ง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงวรวรรณ้นี  อินนุรักษ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงวรัญญากร  อิสราพงศ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นางสาววรางคณา  หนูดำ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงวริศรา  แก้วมุสิก โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงวริศา  ครองเมือง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงวริษฐา  บุญรา โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายวสันต์  พรหมรัตน์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายวิชชาบูรณ์  ชนะชัย โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงวิชญาดา  นวลขาว โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงวิศรุตา  ขาวนุ้ย โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงศกลรัตน์  ด้วงคง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงศรัญญา  พงศ์ชะนะ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงศศิกร  ทิพย์ทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงศศิกานต์  บุญเกลี้ยง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงศศิวิมล  ยี่ฉุ้น โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายศศิวิมล  อ่อนแก้ว โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงศิริรัตน์  ชัยภักดี โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงศิริวรรณา  สมันกิจ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายศิวกร  ขาวรมย์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
195 นางสาวศุภนุช  ศิริธนปรีดากุล โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงศุภวรรณ  ชูแสง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงศุภัสรา  รัตนวิเชียร โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
198 นางสาวศุภิสรา  ศิรินุพงค์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงสตรีรัตน์  จันแดง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
200 นายสรวิศ  พุทธานุวัติกุล โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงสรัลพร  ทองขำ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงสาวิณี  ด้วงสุด โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงสิรัญญา  เนียมรัตน์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงสิริกร  ช่วยจันทร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงสุธัญญา  จันทวดี โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงสุพัชชา  บุญพุฒ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงสุพิชญา  พรหมสกุล โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวสุภัสรา  เล็บทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นางสาวสุภาวิดา  ชูปู โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงสุภิญญา  ขวัญขำ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงสุริยฉาย  เกื้อคราม โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวสุวิชาดา  สิงห์เนี่ยว โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงแสงดาว  แสงมณี โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
214 นางสาวหนึ่งธิดา  ปราโมช ณ อยุธยา โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงเหมือนฝัน  คงมาก โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายอติวิชญ์  ฉีดเกตุ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงอธิชา  จินตาคม โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงอธิชา  ม่วงจันทร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงอภิญญา  สุกหอม โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
220 นางสาวอรพรรณ  บุญคง โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงอรัชพร  จันสุกสี โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงอริสรา  เศรษฐ์สุข โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
223 นางสาวอักษิกา  เมืองแก้ว โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงอังศุมาลี  ขุนศักดิื โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงอัญชิสา  ก่อเกื้อ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงอาณัชชา  ช่วยชิต โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
227 นางสาวอาทิมา  พูลเกื้อ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงอุบลรัตน์  จินดา โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
229 นางสาวอุษามณี  หีมเกตุ โรงเรียนสตรีพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงกมลชนก  เต๊ะสมัน โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
231 นางสาวกรกมล  ปรงแก้ว โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
232 นางสาวกฤชอร  เกตุศรัทธา โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายกฤตภาส  ชูมี โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายกฤติพงศ์  ทองหนูนุ้ย โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
235 นายกฤษฎา  คำเกลี้ยง โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
236 นางสาวกวินธิดา  หนูช่วย โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงกัญจน์อมร  สังข์สงค์ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
238 นางสาวกัลยารัตน์  กลั่นสมจิตต์ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงเกียรติญารักษ์  เจริญผล โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
240 นางสาวขวัญดวง  ดวงขวัญ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
241 นางสาวจันทกานต์  ชูทอง โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
242 นายจิรภัทร  ภูมิประไพ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายเจษฎา  ชาตรี โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
244 นางสาวชญาดา  สิงหะเดช โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
245 นางสาวชนกนันท์  สงแสง โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายชนะพล  สมุหเสนีโต โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
247 นางสาวชนัญชิดา  ชูด้วง โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงชยาภรณ์  ทับธนะ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงซารัง  คิม โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงญาณิน  จันทร์สว่าง โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
251 นางสาวณัฏกฤตา  หนูในน้ำ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภัทรธิติพันธ์ุ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
253 นางสาวณัฏฐาพร  สมตน โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงณัฐนันท์  เพ็ญจำรัส โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ทิพย์แก้ว โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงทิชากร  คำนวนศิลป์ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
257 นางสาวธญานิษฐ์  คงใหม่ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายธนดล  นวลติ้ง โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงธนพร  ภักดี โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงธนวรรณ  นภาพันธ์ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
261 นางสาวธวัลรัตน์  เกตุแก้ว โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
262 นางสาวธัญพิชชา  ขุนสุด โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงธัญวลัย  เดชฤกษ์ปาน โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
264 นางสาวธันย์ชนก  หนูหมอก โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
265 นางสาวธันยาภรณ์  รักเกิด โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงธาริดา  บุญภา โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายธีรโชติ  โพธิ์สาลี โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
268 นายธีรดนย์  สมพงค์ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายนที  สืบวงศ์ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
270 นายนนทวรรณ  ช่วยทอง โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
271 นายนนธวัช  พรหมจินดา โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พลับพลึง โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงนาราชา  ฤทธิเดช โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
274 นางสาวบงกชรัมพร  ณ พัทลุง โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงบุณยาพร  หนูสังเวช โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงปวริศา  ทองหยู โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
277 นางสาวปวีณ์กร  แก้วชูทอง โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายปวีรณ์กร  วงศ์เดชะโภคิน โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
279 นางสาวปัณฑ์วดี  แวลอเดร์ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
280 นางสาวปาณาฬี  หมวดมณี โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงพรชนก  วรรณจาโร โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงพริมา  หมวดมณี โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงพลอยนภัส  วิโชคจุลเศรษฐ์ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงพาสุข  อัพภาสกิจ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงพิชยาพัชร  บำรุงเสนา โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายพิชาภพ  เม่าทอง โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงภทรพร  เพ็งคล้าย โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
288 นางสาวภัททิตา  นวลดี โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
289 นายภาณุวิชญ์  หมอกม่วง โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายภูริรัชร์  พรหมเหมือน โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
291 นางสาวรมิดา  พิทักษ์บุญเขต โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
292 นายวชิรวิทย์  คงแข็ง โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
293 นายวรัญญู  สุรทัตวรเมธ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายวาทิต  ทิวทัศน์ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
295 นายวีรากร  บุญชูคง โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายศรัณย์ชัย  นะนุ้ย โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
297 นางสาวศุภาพิชญ์  มีไข่ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
298 นางสาวศุภิสรา  คงอินพาน โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายสิริณัฏฐ์  จรูญศักดิ์ โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงสุพิชชา  ชนะสงคราม โรงเรียนพัทลุง ม.1 คณิต ม.ต้น
301 นางสาวสุมนธิญา  จีระพงศ์ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
302 นางสาวโสภิตนภัส  ดำพิน โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
303 นายอติวิชญ์  หนูเจริญ โรงเรียนพัทลุง ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงเอื้อการย์  ขุนจันทร์ โรงเรียนพัทลุง ม.2 คณิต ม.ต้น
305 นางสาวกชกร  วุ่นบุญชู โรงเรียนตะโหมด ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สุวรรณกิจ โรงเรียนตะโหมด ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายกฤษฎา  นวลปาน โรงเรียนตะโหมด ม.1 คณิต ม.ต้น
308 นายกฤษณะ  วายทองคำ โรงเรียนตะโหมด ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  ฉิมปลอด โรงเรียนตะโหมด ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงกุลจิรา  เกวะระ โรงเรียนตะโหมด ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายจตุรวิทย์  เคนมี โรงเรียนตะโหมด ม.2 คณิต ม.ต้น
312 นางสาวจิราภรณ์  ทองราช โรงเรียนตะโหมด ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงจุฬารีวัลย์  แก้วหนูนวล โรงเรียนตะโหมด ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงชนันท์ฐิภา  ภูนุชอภัย โรงเรียนตะโหมด ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายชนาเมธ  ชูโลก โรงเรียนตะโหมด ม.2 คณิต ม.ต้น
316 นางสาวชัญญา  มีไข่ โรงเรียนตะโหมด ม.3 คณิต ม.ต้น
317 นายณฐกร  อินทร์ชุมนุม โรงเรียนตะโหมด ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายณฐกฤต  จันทระ โรงเรียนตะโหมด ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงณริสราภรณ์  ไชยโยธา โรงเรียนตะโหมด ม.2 คณิต ม.ต้น
320 นางสาวณัฐณิชา  ภูยาแพทย์ โรงเรียนตะโหมด ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนตะโหมด ม.2 คณิต ม.ต้น
322 นางสาวณัฐวดี  ทองทวี โรงเรียนตะโหมด ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงณัฐวรา  เสนแก้ว โรงเรียนตะโหมด ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงณิชกานต์  ชุมนุ้ย โรงเรียนตะโหมด ม.2 คณิต ม.ต้น
325 นางสาวณิชกานต์  ณ พัทลุง โรงเรียนตะโหมด ม.3 คณิต ม.ต้น
326 นางสาวณิชานันท์  เกื้อรอด โรงเรียนตะโหมด ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงทิพส์พรัตน์   หยูหงิม โรงเรียนตะโหมด ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายธนกฤต  รักเล่ง โรงเรียนตะโหมด ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงธนพร  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนตะโหมด ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายธนภัทร  ขวัญทอง โรงเรียนตะโหมด ม.2 คณิต ม.ต้น
331 นางสาวธันวศร  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนตะโหมด ม.3 คณิต ม.ต้น
332 นายธีรเดช  แก้วไฟ โรงเรียนตะโหมด ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายธีรากร  อัศวประพล โรงเรียนตะโหมด ม.2 คณิต ม.ต้น
334 นางสาวนันทนัช  ถวิล โรงเรียนตะโหมด ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงนาที  บิลหมัด โรงเรียนตะโหมด ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงนุซมี  เจ๊ะเร๊ะ โรงเรียนตะโหมด ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงบุญวาสนา  จูสุก โรงเรียนตะโหมด ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงปฏิญญา  สังหาร โรงเรียนตะโหมด ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงปนัดดา  แปดด่านจาก โรงเรียนตะโหมด ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงปภาณภัทร  จิ๋วพัฒนกุล โรงเรียนตะโหมด ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงเปี่ยมขวัญ  เข้ทอง โรงเรียนตะโหมด ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงพรนภัส  จิตณรงค์ โรงเรียนตะโหมด ม.2 คณิต ม.ต้น
343 นายพรภวิษย์  ไชยสุวรรณ โรงเรียนตะโหมด ม.3 คณิต ม.ต้น
344 นางสาวพิชญาภัค  กังหมาด โรงเรียนตะโหมด ม.3 คณิต ม.ต้น
345 นางสาวพิชญาภัค  กาฬจันโท โรงเรียนตะโหมด ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงภรภัทร  จันทรศิริ โรงเรียนตะโหมด ม.2 คณิต ม.ต้น
347 นางสาวภัณฑิรา  เพชรเสน โรงเรียนตะโหมด ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  ขวัญทอง โรงเรียนตะโหมด ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายภูเบศ  จันทนุสิทธิ์ โรงเรียนตะโหมด ม.2 คณิต ม.ต้น
350 นายภูริพัฒน์  ขวัญทอง โรงเรียนตะโหมด ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงมนทกานต์  มาแทน โรงเรียนตะโหมด ม.2 คณิต ม.ต้น
352 นางสาวเมธินี  แซ่ซึ่ง โรงเรียนตะโหมด ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงรวิพร  จู่สวัสดิ์ โรงเรียนตะโหมด ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงริญญาตรี  ทองเกลี้ยง โรงเรียนตะโหมด ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายวรปรัชญ์  รามแก้ว โรงเรียนตะโหมด ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงวรวลัญช์  พร้อมมูล โรงเรียนตะโหมด ม.3 คณิต ม.ต้น
357 นายวัณณุวรรธน์  สีแสง โรงเรียนตะโหมด ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายศตายุ  เทพณรงค์ โรงเรียนตะโหมด ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงศุภรดา  สมัครพงศ์ โรงเรียนตะโหมด ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงศุภากร  คงคำแก้ว โรงเรียนตะโหมด ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงศุภิสรา  ทองทรัพย์ โรงเรียนตะโหมด ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายสรนันท์  สถานติ้น โรงเรียนตะโหมด ม.2 คณิต ม.ต้น
363 นางสาวสวรรยา  ด้วงทอง โรงเรียนตะโหมด ม.3 คณิต ม.ต้น
364 นางสาวสุชานันท์  เจ้ยชุม โรงเรียนตะโหมด ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายอรัญชัย  พะสริ โรงเรียนตะโหมด ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงอริญชยา  ยอดศรี โรงเรียนตะโหมด ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงเอื้อการย์  บรรทิโต โรงเรียนตะโหมด ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงไอยวรินทร์  เกื้อแก้ว โรงเรียนตะโหมด ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายกรวิชญ์  แก้วขาว โรงเรียนควนขนุน ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายกฤตภาส  ทองศรีนุ่น โรงเรียนควนขนุน ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายกฤตภาส  สังข์หนู โรงเรียนควนขนุน ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงกวินธิดา  ขวัญศรี โรงเรียนควนขนุน ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายกอบทรัพย์  เพชรศรี โรงเรียนควนขนุน ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงกัญญาภัค  ลิกขะไชย โรงเรียนควนขนุน ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงกัณญาวีร์  แก่นเดช โรงเรียนควนขนุน ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เสนพริก โรงเรียนควนขนุน ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายกิตติพัฒน์  ทองด้วง โรงเรียนควนขนุน ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายกิตติภพ  อินแก้ว โรงเรียนควนขนุน ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงเกสรียา  มากสง โรงเรียนควนขนุน ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงจารุพิชญา  ศรีนาค โรงเรียนควนขนุน ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงจิดาภา  ยอดจันทร์ โรงเรียนควนขนุน ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงจิตติมา  ฐิตอาภากุล โรงเรียนควนขนุน ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายจิรัฏฐ์ธรา  จันทร์แก้วเดช โรงเรียนควนขนุน ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายเจตนิภัทร  สร้อยทอง โรงเรียนควนขนุน ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงเจวลิน  ขวัญมี โรงเรียนควนขนุน ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายชนจันทร์  ลายทิพย์ โรงเรียนควนขนุน ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงชวัลกร  แก้วคง โรงเรียนควนขนุน ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายณฐกร  ดวงประทุม โรงเรียนควนขนุน ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นวลปาน โรงเรียนควนขนุน ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงณัฏฐกมล  โทเสริฐ โรงเรียนควนขนุน ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อรัญ โรงเรียนควนขนุน ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปานอินทร์ โรงเรียนควนขนุน ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายณัฐภัทร  บุญฉิม โรงเรียนควนขนุน ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายทัศพน  อุ่นทวง โรงเรียนควนขนุน ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงทิพย์สุดา  วัฒนานุรักษ์ โรงเรียนควนขนุน ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายทีปกร  คงจุ้ย โรงเรียนควนขนุน ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เกตุขาว โรงเรียนควนขนุน ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายธัชนนท์  แก้วเศษ โรงเรียนควนขนุน ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงธัญยวีย์  ยอดราช โรงเรียนควนขนุน ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงธุมาวดี  สงคง โรงเรียนควนขนุน ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงนลิน  อินมณเฑียร โรงเรียนควนขนุน ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงนิชชา  อินมณเฑียร โรงเรียนควนขนุน ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงนิศญาณ์มน  ขำตรี โรงเรียนควนขนุน ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงบุตรศญากรณ์  ขุนฤทธิ์สง โรงเรียนควนขนุน ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายปณิธาน  เรืองศรี โรงเรียนควนขนุน ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายปภาวิน  ท้วมศรี โรงเรียนควนขนุน ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงปรียาวรรณ  จริงจิตร โรงเรียนควนขนุน ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงปวีณ์พร  ใหม่แก้ว โรงเรียนควนขนุน ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงปุณยนุช  คงมี โรงเรียนควนขนุน ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงเปรมยุดา  เตี้ยชู โรงเรียนควนขนุน ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงพัชรพร  หนูปาน โรงเรียนควนขนุน ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายพิชาชาญ  ศักดาณรงค์ โรงเรียนควนขนุน ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ศักดาณรงค์ โรงเรียนควนขนุน ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ชูทอง โรงเรียนควนขนุน ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายภูริศักดิ์  กูโน โรงเรียนควนขนุน ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงรวิสรา  ช่วยวงค์ โรงเรียนควนขนุน ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายวัชรพล  โพธิ์ทอง โรงเรียนควนขนุน ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงศนิษา  นุ่นสงฆ์ โรงเรียนควนขนุน ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงศรัณย์พร  แต้มช่วย โรงเรียนควนขนุน ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงศศิชา  สงคง โรงเรียนควนขนุน ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายศุภณัฐ  เล่งเส้ง โรงเรียนควนขนุน ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงสายสวรรค์  หอยนกคง โรงเรียนควนขนุน ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงสิรภัทร  ห้วนแจ่ม โรงเรียนควนขนุน ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงสิริธิดา  วงศ์นรัตน์ โรงเรียนควนขนุน ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงสุกฤตา  เพชรน้อย โรงเรียนควนขนุน ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายสุกฤษฏิ์  เกตนะ โรงเรียนควนขนุน ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงสุจิวรรณ  สุกผอม โรงเรียนควนขนุน ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงอนุธิดา  รักจันทร์ โรงเรียนควนขนุน ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงอรณิดา  รามปลอด โรงเรียนควนขนุน ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงอุษณา  ชูแก้ว โรงเรียนควนขนุน ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายเอกพงศ์  ช่วยดำ โรงเรียนควนขนุน ม.1 คณิต ม.ต้น
432 นายฐณชาติ  สุดขาว โรงเรียนปัญญาวุธ ม.3 คณิต ม.ต้น
433 นางสาวพรรวิษาณ์  แก้วแป้น โรงเรียนปัญญาวุธ ม.3 คณิต ม.ต้น
434 นางสาวเพ็ญยุภา  เพ็งทอง โรงเรียนปัญญาวุธ ม.3 คณิต ม.ต้น
435 นางสาววิภาวี  ขาวแก้ว โรงเรียนปัญญาวุธ ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายพีรพัฒน์  ชุมคล้าย โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายวุฒิศักดิ์  เจ้ยแจ่มจันทร์ โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
438 นายกิตติชัย  เดชาภิบาล โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงกีรนันท์  เกื้อสง โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงเขมมิกา  ยอดทอง โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายจิตติพัฒน์  อินทรชุมนุม โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
442 นายณัฐชนน  พานิชย์ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
443 นางสาวณัฐชา  เสมาสี โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
444 นางสาวณัฐรุจา  พวงวา โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
445 นายธนพัฒน์  เพ็ชรจำรัส โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
446 นางสาวธัญชนก  เขียวทอง โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงธัญยรัชต์  แก้วหนู โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
448 นางสาวนริสริณทร์  พิทักษ์กุมพล โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายปภังกร  มีรุ่งเรือง โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
450 นางสาวปริยาภัทร  เพชรจง โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
451 นางสาวเพ็ญพิชชา  ขุนทอง โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
452 นางสาวภัณฑิลา  ขุนทอง โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
453 นายภูรินทร์  สุภเพียร โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
454 นายภูริวัฒน์  อินเอียด โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
455 นายภูวดล  จรูญศักดิ์ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงวรวลัญช์  มณี โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงวรัญญา  พิภพ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
458 นายศิริศักดิ์  ทองคำ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
459 นางสาวสุพิชญา  บูรณะ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
460 นางสาวโสภิตา  บุญเรือง โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น