รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวจีรนันท์  สันโดด โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงชนันธร  นพคุณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวกมลสร  ชุ่มสะอาด โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชุติชูเดช โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกัลย์กมล  ลิ้มวิลัย โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
6 นางสาวกาญจน์สิตา  ไวยประเสริฐ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายคณิน  ประมวลพลภัตต์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
8 นายเคน  ชัยชวลิต โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายจิตรกร  สีโท โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายจิรัฏฐ์  สุทธิกุลสมบัติ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงชนิตา  กอศรี โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงณฐภัค  กฤตยวรรณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายณัชภวัต  ไทรย้อย โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายณัชสรน์  จิวประสาท โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงณัฐภัสสร  พวงเขียว โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
16 นายทวีทรัพย์  เพี้ยครองสวน โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงนภัสสร  มีแจ้ง โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายนำทาง  หมั่นวิชา โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวเบญญาภา  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวปภาดา  มาตะนัง โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวปริณดา  ปลั่งศรี โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายปิยบุตร  สุวรรณบุบผา โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.2 คณิต ม.ต้น
23 นางสาวพีรดา  แก้วฉุย โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายพีระสิษฐ์  อินทรโชติ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายภัทรวิชญ์  พูนเกต โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
26 นายภาณุศักดิ์  แดงประเสริฐ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นายภีรภัทร  สุคนธา โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นายภูนิพัฒน์  แจ้งกระจ่าง โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายเมธัส  วงศ์ถิรพงศ์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงรพีรัฐ  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นางสาวรภัสธวัล  จันทร์จิระ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.3 คณิต ม.ต้น
32 นายวรากร  กิติโรจน์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงวิมลรัตน์  มาฉกาด โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวแววมยุรา  พวงสุวรรณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายศิรวัฒน์  รัตนาศิริภิรมย์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
36 นางสาวศุภากร  ปานคล้ำ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงสิริการย์  วงค์วีรกิตติ์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายสุรพิชย์  เขียวเจริญ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายหัฏฐกร  แสงทิพย์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นายอภิชิต  เงินคงพันธ์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นายอภิสิทธิ์  ขจีจิตร โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายอัญจิระพงษ์  นาคสินธุ์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
43 นางสาวอัญญพัชญ์  วงษ์จันทร์ทอง โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงอัณณ์  รัตนพงศ์เลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ม.2 คณิต ม.ต้น
45 นายกฤติธี  ปลื้มใจ โรงเรียนถาวรานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นายกฤษชพล  รอดระวังภัย โรงเรียนถาวรานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายก้องภูรินทร์ศักดิ์  ลิ้มสกุลกิจ โรงเรียนถาวรานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวกิตติวรา  โสระโต โรงเรียนถาวรานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
49 นายจักรรินทร์  สุขน่วม โรงเรียนถาวรานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สักเล็บประดู่ โรงเรียนถาวรานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงชนกณัฐ  อมรสมานกุล โรงเรียนถาวรานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
52 นางสาวชลนรรจน์  บัวทอง โรงเรียนถาวรานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงฐิฆัมพร  กลั่นกลึง โรงเรียนถาวรานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ขันพานิช โรงเรียนถาวรานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นางสาวณัฐณิชา  ยมะสมิต โรงเรียนถาวรานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
56 นางสาวณัฐสุรีย์  ไพนวลพัน โรงเรียนถาวรานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวดวงรัตน์  เช้าวรรโณ โรงเรียนถาวรานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นายธน  ธนานุประวัติ โรงเรียนถาวรานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงธนพร  จิตร์นุ่ม โรงเรียนถาวรานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงธนวันต์  จักรพล โรงเรียนถาวรานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายธนวิชญ์  ธนิกกุล โรงเรียนถาวรานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายธนสาร  ยังวัฒนา โรงเรียนถาวรานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงธันยพร  แก้วสมนึก โรงเรียนถาวรานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นายธันว์ธเนศ  สนทนา โรงเรียนถาวรานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายธีรภัทร  แสนโสม โรงเรียนถาวรานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงนภชนก  มาลัยศรี โรงเรียนถาวรานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงนรมน  แลกปัน โรงเรียนถาวรานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
68 นายนัธทวัฒน์  อินทรเวศน์วิไล โรงเรียนถาวรานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงนิชาพัฒน์  จารุพัชร์ฤทธิไกร โรงเรียนถาวรานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงเนตรนภา  เทียนศิริ โรงเรียนถาวรานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงบัญฑิตา  แก้วแกมทอง โรงเรียนถาวรานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงปพิชญา  อินทร์พันธุ์ โรงเรียนถาวรานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายปัณณทัต  สวัสดี โรงเรียนถาวรานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงพรนภา  เฮียะเครือ โรงเรียนถาวรานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงพรปวีณ์  ทองแท้ โรงเรียนถาวรานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  บุตรลับ โรงเรียนถาวรานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงพิทยารัตน์  โพธิ์ศรี โรงเรียนถาวรานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงพิมมาดา  ดิษฐสมชัย โรงเรียนถาวรานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายมีดี  โหรวิชิต โรงเรียนถาวรานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
80 นายเมธาสิทธิ์  ฉิมพาลี โรงเรียนถาวรานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงรมณ  ฟักพูล โรงเรียนถาวรานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงรสิตา  อร่ามรัศมี โรงเรียนถาวรานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นายรัฐสิทธิ์  ฤทธิ์เดช โรงเรียนถาวรานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
84 นายริกิ  ธรรมประเสริฐ โรงเรียนถาวรานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงรินรดา  อร่ามรัศมี โรงเรียนถาวรานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงลภัสรดา  เมืองด้วง โรงเรียนถาวรานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงวนัสนันท์  โกมลสิงห์ โรงเรียนถาวรานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงวริศรา  คิ้มสูง โรงเรียนถาวรานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นายวีรภัทร  บำรุงศรี โรงเรียนถาวรานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายศุภชัย  พุ่มไม้ โรงเรียนถาวรานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
91 นายสิรวิชญ์  ดวงศิริ โรงเรียนถาวรานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงสุธีกานต์  เย็นจิตโสมนัส โรงเรียนถาวรานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงสุภิชญา  บุญพา โรงเรียนถาวรานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงสุวภัทร  ทองดี โรงเรียนถาวรานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
95 นางสาวหงษ์นภา  แสนเจริญสมบัติ โรงเรียนถาวรานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงหทัยรัตน์  เวียงแก้ว โรงเรียนถาวรานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงอภิสรา  รอดคล้าย โรงเรียนถาวรานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงอัยลิษา  มูลสวัสดิ์ โรงเรียนถาวรานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงอารยา  ยิ่งเจริญธนา โรงเรียนถาวรานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงอินทร์ธุออน  ผ่องศรี โรงเรียนถาวรานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น