รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกรชนก  สังฆะติ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกัญจน์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  วงศ์เพชรเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นางสาวกุลณสร  กลิ่นนาคธนกร โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นางสาวจิณณพัต  แต่แดงเพชร โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายจิรายุ  เขียวธรรมรงค์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงณัฎฐสุรางค์  เมืองชู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายณัฏฐ์คเณศ  ปีติภัทรฉัตรยา โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงณิชา  อยู่สวัสดิ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายทินกร  สุวรรณนาวา โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นางสาวนัฏฐาวดี  เมืองชู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นางสาวเบ็ญจวรรณ  กลัดเเก้ว โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายปกป้อง  ปุณณะเวส โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงปวรวรรณ  ใจใหญ่ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
15 นางสาวปานตะวัน  ผิวผ่อง โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายโปษิณภัท  ขรรค์แก้ว โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายพลพจน์  ชาวไร่ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายพิชญุตม์  เหมือนประยูร โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ฉ่ำนิติเรืองสกุล โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงภัทรภรณ์  โกมล โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายรัฐดล  พรรคเจริญ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงวรรณา  ปานรอด โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายสิรวิชญ์  มาคล้าย โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายอธิวัฒน์  ยุทธวารีชัย โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงอัญชิสา  พิทักษ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายกฤษณพล  ยี่แพ โรงเรียนทับสะแกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายธนภัทร  ทองเกิด โรงเรียนทับสะแกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงนันทวรรณ  อยู่ศรี โรงเรียนทับสะแกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงนิรัญญา  วรรณประพันธ์ โรงเรียนทับสะแกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงนิรัญรัตน์  วรรณประพันธ์ โรงเรียนทับสะแกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงพิชามา  ลาบุตร โรงเรียนทับสะแกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
32 นายภูวดล  ประสพทอง โรงเรียนทับสะแกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายวราพงษ์  เเก่นเกตุ โรงเรียนทับสะแกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงศศิธร  บัวทอง โรงเรียนทับสะแกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
35 นางสาวเสาวลักษณ์  สุขเกษม โรงเรียนทับสะแกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงกนกพร  รักโรย โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงกรกนก  ศรีจันทร์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงกิรณา  รอดภัย โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
39 นายคุณกร  กัณฐัศแก้ว โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงชญาภา  การัณย์สุข โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายชิติพัทธ์  ไทยเทศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงฐิติพร  วงศ์จิรรัตน์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงณฐมน  พุทธรัตน์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงณภัทร  พิมสอ โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงณรินรดา  ทับสีสด โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงณัชชา  ชฎิลาลัย โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงณัชทิชา  ครามทอง โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  พันธวงศ์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงณัฏฐพร  เกิดลาภ โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายณัฐปพน  แผนสง่า โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงณัฐวรา  ชูจบ โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงณัฐวรา  ทิพย์สวัสดิ์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายเตโชดม  สุภะ โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายธนกฤต  สังข์สกฤษ โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายธนวิชญ์  ปิ่นทอง โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายธนัชย์  ปิ่นทอง โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงธมลวรรณ  สุขเจริญ โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวธฤษวรรณ  สุดดี โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงนวรัตน์  เกิดมานะ โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงปติฏฐา  อุ่นใจเพื่อน โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงปทิตตา  อยู่จันทร์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายปภังกร  ฟักทองพรรณ โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายปรเมศวร์  พันธุมิตร โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายปรินทร์  สีแสง โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายปัญญากร  เพ่งภิรมย์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงปัณฑิตา  ยังมีมาก โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
67 นางสาวปานวาด  อำพนันต์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นางสาวปุณยารัตน์  บุญอยู่ โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายพงศกร  สุขใส โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงพรนภัส  พรัดเมือง โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายพัชรกร  มะหารักษ์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงภัณฑิรา  สำราญรมย์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงภัทรียาพร  แซ่คู โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายภูชิสะย์  เผือกทอง โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงมนัญชนก  แก้วจีน โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงมนัญญา  ชุมแก้ว โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงรมณ  แก้วมณี โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายวรพล  ฐิตะฐาน โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงวรารินทร์  แดงอรุณ โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงวรีรัตน์  ดวงเนตร โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายวสุรัตน์  สืบสาย โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
82 นายศุภกฤษ  วุฒิวิริยางค์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ใหม่เสริฐ โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงสวรินทร์  ใหม่เสริฐ โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  ฮวดอุปัจน์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงอริสรา  เอี่ยมลออ โรงเรียนบางสะพานวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงกันต์ชิสา  นกน้อย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายกันติทัต  สุขใส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายกันต์  กาญจนะพังคะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายกิติกร  เล้าศิริมงคล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงจันทมณี  แย้มศรวล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
92 นายจิณพรต  เต็มดวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายจิระวิน  ทองทา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงจิรัชญา  ชูจิตต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายชนะกร  เล้าศิริมงคล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงชนากานต์  เขียวสอาด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีหนูขำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายณัฐพัชร์  ภู่ระย้า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
99 นางสาวธนพร  ศรีคง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงนิรนุช  พรหมน้อย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงเบญญาภา  แสงจันทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
102 นางสาวปณิดา  สำแดงเดช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงวรัชญา  ปราเปรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงวริศรา  นาคบุญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายศรัณย์ภัทร  แนบน้อม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงสุกัญญา  ทองนิ่ม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายสุวพัชร  เมฆหมอก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
108 นางสาวหนึ่งฤทัย  ชื่นกลิ่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
109 นายอรชุน  ลีละศุลีธรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงอัญชลี  สุขใส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
111 นางสาวจิรพร  นิลโสภา โรงเรียนหัวหิน ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงณัฐธยาน์  มลคล้ำ โรงเรียนหัวหิน ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายตุลยวัต  สันใจ โรงเรียนหัวหิน ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงธวัลรัตน์  นาเเวช โรงเรียนหัวหิน ม.3 คณิต ม.ต้น
115 นางสาวธัญพิชชา  สุขสกุลปัญญา โรงเรียนหัวหิน ม.3 คณิต ม.ต้น
116 นางสาวนัทธ์นภัส  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนหัวหิน ม.3 คณิต ม.ต้น
117 นางสาวนันทิกานต์  กล้าหาญ โรงเรียนหัวหิน ม.3 คณิต ม.ต้น
118 นายเปมทัด  ศรีพึ่งพวง โรงเรียนหัวหิน ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงพรณภัส  มีทอง โรงเรียนหัวหิน ม.3 คณิต ม.ต้น
120 นางสาวพรสินี  โตเลิศลักษณ์ โรงเรียนหัวหิน ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  จันทร์นิล โรงเรียนหัวหิน ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายพุฒิพงศ์  มนทยา โรงเรียนหัวหิน ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นางสาวรวงข้าว  ภูมิดี โรงเรียนหัวหิน ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายวัลลภ  บุรี โรงเรียนหัวหิน ม.2 คณิต ม.ต้น
125 นางสาวศิภาวรรณ  สุขศรี โรงเรียนหัวหิน ม.3 คณิต ม.ต้น
126 นายศุภณัฐ  พ่วงสุข โรงเรียนหัวหิน ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงอนุสรา  บุษษะ โรงเรียนหัวหิน ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงชนิกานต์  ราชสีห์ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงขำ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงณัฐธิดา  พรหมรัตน์ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายธนากรณ์  จิรภิวงศ์ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
132 นายธันยบูรณ์  บูรณะเสน โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
133 นายนันทวิษร์  ทองประเสริฐ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงน้ำเพชร  ขันมั่น โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายปฏิพล  เกษมสุขไพศาล โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงปภาวรินท์  แม้นมาลัย โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงพิชชาพร  พิชญ์สิทธิกร โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายภูริเดช  ปานบุญ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงมนสิชา  สีวัง โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงวรกมล  อู่เงิน โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายวรัท  หุ่นศิลป์ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงอาภัสรา  แย้มเปลี่ยน โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายอินทัช  นทีปราการ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น