รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  เกาสังข์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกรวิท  นาคศรีสุข โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกวิน  นพคุณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกิตติศักดิ์  จุมมนา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงจิณณ์วิภา  เศรษฐีธนภูมิ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายจิรณัฐ  เอกรัตนณัฐ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงจุฑามาศ  หนาจันทร์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงชนาภา  เกิดเจริญ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
9 นายชยพล  เทพณรงค์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงชาคริยา  สุริโย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
11 นายชิษณุพงศ์  ธานินทร์ธราธาร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จีนใจตรง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงญาณีนุช  ผิวอ่อน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
14 นายณัฎฐ์ธารณ์  อังกุรวานิช โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงณัฏชญา  รัตนะ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
16 นายณัฐกานต์  สุขสอาด โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายณัฐกิตติ์  เปี่ยมศิริ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ภาณุพินทุ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงณัฐธิญาน์  นามละมูล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงณิชาพร  มะลิทอง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงเตชิตา  เจสกุล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงทัศนนันท์  จันทะสมบัติ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายธนภัทร  อดุลยธรรม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายธนวัฒน์  ทองสุข โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงธันชนก  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงธาราริน  มั่งคั่ง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
27 นายธีรศักดิ์  สาวทรัพย์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายนพภูพัฒน์  การะเกตุธนสิริ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายนราเมต  อริยานนท์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงนัจภัค  จันทร์โสะ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงบุษย์น้ำเพชร  เงาฉาย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายปัณณทัต  พูนเพิ่มธนวัฒน์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงพลอยใจ  จุ้ยเพ็ชร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายพศิน  พิชยวัฒน์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เหลืองวรคุณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงพัทธ์สิตา  บุมี โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงพิชญ์ยา  ขันทอง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายภัทรชนน  บัวอ่อน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงภัทราภรณ์  มีสาวงษ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายภาณุพงศ์  วงษ์วันทนีย์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายภูริช  ภูริปรัชญา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงเมธาพร  ราชญาณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายยศกร  ประทีปเกาะ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงยุพารัตน์  บุษราคัม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงรวงข้าว  ทองคำ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงวชิราภรณ์  โรจนอัครพงศ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงวรัชยา  ลำยอง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายวีรภัทร  จันทร์คูณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายวีรภัทร  ฉัตรเงิน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
50 นายศักย์ศรณ์  ปฏิภาณอำไพ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายศิวัช  เซี่ยงหวอง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงสมดรุณี  ตระกูลไตรตรึง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายสิทธิเทพ  แป้นกลม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงสุภิสานันท์  ลักษณะวิลัย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายอนพัช  ธุวะชาวสวน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงอรจิรา  หม่องวิไล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายอรรถนนท์  ปักษาสุข โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวกชพร  ทับรวย โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงกนกพร  จารุการ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
60 นางสาวกรกมล  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นางสาวกรรณิกา  กัณฑ์กฤชกรณ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงกวินธิดา  เพียรทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงกันตณัช  ฮึงวัฒนา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
64 นางสาวเขมนิจ  จันทร์สุข โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
65 นางสาวจินดาภา  เพ็ชรแสงทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงจิรนันท์  ไตรอานนท์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงจิราภา  ทิมถาวร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงชมพูพราว  อังศุภากร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เจริญจันทร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงชุติมณฑน์  เฮงโชคทวีทรัพย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงฐิติมา  วรรณนาค โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงณปภัช  สั่งยัง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
73 นางสาวณัฏฐ์ชญา  สังข์จันทร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  มะนะชีวิน โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงณัฐธยาน์  บางบุญสม โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงณัฐพร  แท่นกลาง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงณัฐวิณร์  แจ่มดอนไพร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
78 นางสาวดลพร  คำเพ็ง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงต้นข้าว  งามมิ่งลาภวัต โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงธัญพิชชา  สายหยุด โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงนนทกร  ดีศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวนภชนก  ศรีทานันท์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงน้ำพุทธมนต์  เกียรติศิริ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงปภัสสร  ดอกไม้ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงปภาวรินท์  ทรัพย์วัฒนาชัย โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวประภาศรี  ทับประเสริฐ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงปริยากร  ใจใหญ่ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงปรียาฉัตร  ฉัตรทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงปวิชญา  เพียสุระ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ชัยเชษฐอมร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงปัทมวรรณ  สุขผล โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
92 นางสาวปุณญาพร  จิตรา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงไปรยา  อยู่สุขสำราญ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงพชรอร  สกุลวรรณวงศ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงพัชรากร  กนกวรากร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงพัชราณัฏฐ์  ประภาวัฒนผล โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงพิชญ์สุวณัช  คำยิ่งยง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงพิมพ์สุภา  ธัญญรัตน์สกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
99 นางสาวพีรญา  จำปาแพง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงรวงข้าว  ณ บางช้าง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงรังสิกานต์  นาคนาโส โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงลักขิกา  มณีมโนรถ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงวชรณัช  ใจซื่อตรง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
104 นางสาววรนุช  สุภาพ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงวรินทร  กันตะเพ็ง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงวริศรา  สุขพัฒน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
107 นางสาววิภาพร  ศรีวิโน โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงวิศรักษ์  แจ่มดอนไพร โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
109 นางสาวศรัญญ์สิริ  โชติวรรธกวณิช โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
110 นางสาวศศิกานต์  อินสว่าง โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
111 นางสาวศศิญา  อินทรโสภา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงศุภบงกช  โสภณพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
113 นางสาวสุภาวดี  ปานรักษา โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงแสงแข  สุขสอาด โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
115 นางสาวอทิตยา  ณัฐวุฒิ โรงเรียนราชินีบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงกรกนก  คำกองแก้ว โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายกฤษฎา  ด้วงต้อย โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
118 นายก้องภพ  น้ำใจตรง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายก่อพงศ์  เปรมคำศรี โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงกัญญาณี  เฮ่งจินดา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญรัตน์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายโกวิท  โตสวน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงเขมิกา  คงจิ๋ว โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายจักรกฤษณ์  พินิจการ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
125 นางสาวจิรวดี  มีศรีผ่อง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายจิรายุ  สามงามไกร โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงชณิดา  เอกปัชชา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายชโนทัย  โอฬารฤทธิ์กุล โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายชัยศิลป์  ช้างดำ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อินทิรัตน์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  จันทร์ฉาย โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายณัฐพล  ศรีสอาด โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงณิชชา  เตชะพัฒนากูล โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายเดชาธร  อภิวัฒนานนท์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายเตชินท์  วัฒนาเจริญสุข โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายถึงพร้อม  ทองนุ่น โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายเที่ยงธรรม  แช่มช้อย โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายธนภัทร  ใจเก่งดี โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีอุบล โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายธัญชนน  ธนเดชนามมนูญ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงธัญธิดา  พลอยแก้ว โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงนภัสสร  แก้วมณี โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงนวรัตน์  โพธิ์ทอง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
144 นางสาวนันท์นภัส  คำสี โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงเบญจมาศ  พานาเรียง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายปัญญาเลิศ  เปรมปรีดิ์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงปาณรพี  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงพรจรินทร์  ศรีสุข โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงพรนภัส  เมียวนวม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงพรปวีณ์  ศรีแก้ว โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายพันธุ์ธัช  เหลืองสุพกานต์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  คนผิวเกลี้ยง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
153 นางสาวภัทรธิดา  ราชสำเภา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายภานุกร  ทองดอนเอ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายภานุวัฒน์  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายภานุศร  ตาลโกนกุน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายมนพ  พิริยะเกียรติไพศาล โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายราเมศ  เครือวัลย์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
159 นายวิศวะ  หอมสุวรรณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายศวกร  เอี่ยมใจดี โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายศุภกร  ศรีอ่อนดี โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายสิรภพ  สระทองอุ่น โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงเสาวรส  แซ่ลี้ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงอริสา  ภาพลงาม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงอังคณา  สิงห์อุดม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายอาทิตย์  แสงเจริญ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายอำพล  บุญรอด โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงฐิตาธัญญ์  แพทย์เจริญ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายกตัญญุตะ  เตรียมโพธิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงกมลชนก  เนตรจันทร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายกรภัทร์  แก้วพันธ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายกฤตเมธ  คงเชื้อจีน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายกฤษตเมธ  อัครปัญญาวิทย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายกลยุทธ  อึ้งประพนธ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายก้องกิดากร  คล้ายอ่อน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เลิศบุญรจิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงกันตพร  พูลธนะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายกันตพัฒน์  สาลำ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายกันตวัฒน์  จารุสุทธิรักษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายกันตินันท์  หุ่นงาม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงกานต์ศุภา  จันทร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายการัณยภาส  โสภา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายกิตติคุณ  วราชัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายกิตติพัชญ์  ตรีอินทรีย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายกิตติพัฒน์  แก้วเรือง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงกุลณภสสร์  เปี่ยมสิน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงกุลพนิต  พวงไพโรจน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายแกรนด์  หนูอักษร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงเขมิกา  ปราศจากอริ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายคณพศ  ศกุนตนาค โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายคทา  เรืองประชานุกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายคริษฐ์  เตชะศรีวรกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงจณิสตา  พรมกำเหนิด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงจรรยพรรธ  ปะวะเสนะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงจันทรัสม์  สิงห์ชัยเดช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายจาตุพัฒน์  ลี้สำราญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายจิตรเทพ  เอี่ยมฉัยยา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายจิรกฤต  ตันติดลธเนศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายจิรวัฒน์  กัณหา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายฉัตรชัย  สุวัณณกีฏะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงชญานิศ  ไชยา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงชญานุตม์  ไชยา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงชนกานต์  แซ่ลี้ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายชนม์วริศร์  ธนฉัตรจินดา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงชนัญชิดา  นิลลออ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงชนากานต์  เคาวสุต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายชยธร  กิติยาโกศัยยากุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายชยุตม์  กัญจนวงศ์วัฒน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงชลนิภา  ศรีอันยู้ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายชวัลวิทย์  ทรายงาม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายชาตรี  ยืนยงวิวัฒน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงเช่นชนก  ขันทนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายญาณภัทร  สง่าอารีย์กูล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงญาณิกา  ตุ้มตระกูล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงญาณิศา  ทองดีนอก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงฐานิดา  ฑีฆะเสถียร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงฐิติวรดา  เจี่ยมรัตนสกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายณฐกร  อารีรมย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายณฐชนก  มุทุตานนท์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงณฐา  อำนาจเรืองฤทธิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงณภัทร  ดั่งดาวดึงส์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายณภัทร  ลลิตวงศ์อุดม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงณัชฏาภรณ์  บุญวาสนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายณัฎฐ์ชนน  จิตมั่นคงธรรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  คุณวุฒิ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายณัฏฐวรรษ  แก้วคำมุข โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงณัฐฐานันท์  รัตนปัญญา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พลพวก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงณัฐธิษฌาน์  สุขสราญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายณัฐพัชญ์  ลักษณ์เทียมจิตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายณัฐภัทร  จอมสังข์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายณัฐภูมิ  สำราญจิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายณัฐวัฒถ์  แซ่ฟู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายณัฐวินท์  คงถนอมธรรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงณิชาบูล  นิยมมั่งมี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายดบัสวิน  ถาวรพร้อม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายเดชาธร  กัลยาวศิน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายตรัยคุณ  แก้วพิพัฒน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายตฤณ  พงศ์เดชา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายเตชัส  ธีระวิทย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายเตชิต  พรหมชนะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายเตโชดม  เทพหวัง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายทรงพล  นุชมาก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายทัศนะ  เจริญงาน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงทัศวรรณี  แสงอาทิตย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายแทนคุณ  สินสคราญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายแทนธรรม  พิกุลขาว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงธณัชญาดา  เลวัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงธณิษฐา  บัวเผื่อน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงธนกมล  ช่ออังชัญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายธนกร  บุญเกิดรัมย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายธนกฤต  มณฑามณี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายธนกฤต  อุ่นสกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงธนพัชร์  สง่าพงษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายธนวรรธน์  ธรรมวินิจฉัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงธนัชพร  ภู่เนติ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายธนาเดช  โตจันทร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงธมน  แก้วจิตคงทอง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงธรินดา  แซ่โค้ว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายธัชกร  ตันติดลธเนศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงธัญจิรา  สุขคง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สรสิทธิรัตน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงธาตรี  นวลสังข์ทอง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงธารทิพย์  เลิศศักดิ์ชัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงธิดาทิพย์  แววพานิช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายธีทัต  หยาง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายธีภพ  ดงสิงห์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายธีรนาวิน  จอมวสุโรจน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายธีรบดี  พงษาชัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายธีรภัทร  บุญเต็ม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายธีรวัฒน์  ทองน้อย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายนนทพัทธ์  ยุทธนาภูมิ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงนพเก้า  เฮงไทร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายนพรุจ  ศรีตะพัสโส โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายนพฤทธิ์  อัมฤดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
276 นางสาวนภัสสร  พรเจริญศิริ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายนรินทร  คำประไพ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายนฤเบศร  สมัถนาค โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงนัชชา  ชูโชค โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงนัทธมน  โตยะวณิช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปิยะราช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงนาตาชา  สุภาภัทรานนท์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงนาบุญ  สุขประเสริฐ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายนิรัช  ธีรกุลเจริญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายบารมี  ภู่ภิรมย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายบูรพา  ทองสว่าง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงเบญญลักษมิ์  ศักดิ์สมพงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงเบญญาภา  ทองสามัญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายปฏิภาณ  ทองเจริญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงปทิตตา  นาสิงคาร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงประภาทิพย์  เซี่ยงจ้ง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายปราการ  เนาวบุตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงปรายฝน  พวงสุข โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงปรียาดิศ  ไชยโย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงปรียาภัทร  แย้มบริบูรณ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงปลายฟ้า  ศรีทุม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายปัณณวิชญ์  สิริเลิศโยธิน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงปารณีย์  ทรัพย์พูลทวี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายพงศพัศ  ดีเจริญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายพงศภัค  สิงคะนอง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงพรนภา  พันธ์วริศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายพลภัทร  รุจิวงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงพลอยทอง  สุ่มแก้ว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายพลัฏฐ์  ลิ้มปิยินทรากูล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงพัชรากร  ศรีนุช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายพัฒนา  จีนเอม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายพัทธดนย์  คำวันดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายพาคินทร์  อภิคำธร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงพิชญ์สินี  หวังสวัสดิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงพิชญา  คณะวาปี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงพิชญา  รัตนคูณชัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงพิชญาภา  เลวัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  แก้วแววน้อย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายพีรณัฐ  เอี้ยวรัตนวดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายพีรดนย์  เจริญกิจวศิน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงพีรดา  ตุลานนท์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายพีรวิชญ์  ปรือทอง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงเพ็ญสินี  เกิดแก้วฟ้า โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายภัทรพล  สุขพลอย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงภัทรวดี  แสงแดง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายภาณุวัฒน์  มัฎฐาพันธ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงภาวิณี  บ้านศาลเจ้า โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายภาษิต  แก่นพรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงภิรมณ  ป้อมสา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายภูบดินทร์  กระสินธุ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายภูมิพัฒน์  คล้อยตามวงค์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายภูมิพัฒน์  ลิอินทร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายภูมิพัฒน์  เศวตมาลย์ชยากร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายภูมิภัทร  หมู่เย็น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายภูมิอนันต์  ปะติตัง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายภูสิทธิ  สุดารารัตน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงมนต์ทิวา  มนต์เทวัญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงมิถุนา  พุทธคุณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายรัชพล  ชูชัยวุฒิพงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายรัตตาภัค  บุญส่ง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายราชพฤกษ์  พรมจันทร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงรุ้งทอง  วงศ์ษาพาน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายวกุล  พรหมเพ็ง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายวรท  คุ้มศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายวรพล  พันวินิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงวรฤทัย  โสภณพรประภา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงวริทธ์ธร  พุทธิชาต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายวัจน์กร  เพชรชู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายวัชระวิชญ์  วารีเพชร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายวิชิต  แหวนทองคำ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงวิมลสิริ  ทองพันชั่ง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายศรศิลป์  สุวรรณพงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายศรัณญาวิณณ์  ภักดีประกาศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ลิ้มคุณธรรมโม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงศรัณยา  วัฒนวงศ์ชัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงศรีภัทรา  วิชัยณรงค์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงศศิอรร์  วัฒนากร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายศิรชัช  สันเหล็ม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายศิลา  โชติสุข โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายศุภโชค  ถาวรอภินันท์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายศุภณัฐ  พุ่มพวง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายศุภวิชญ์  โชชัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายศุภสิน  ผลวินิจ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงศุภิสรา  เชื้อทอง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายเศรษฐบุตร  ผุดผ่อง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายเศรษฐพล  พรหมมานันท์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงสเปช  เจริญสุขพลอยผล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายสรธร  บางยี่ขัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงสรัญญา  โกกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายสหรัฐ  ศรชัยญาติ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายสัณหนัฐ  สำราญวงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายสาธุ  สุทธิสาร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายสิทธิพล  เทพโพธิ์จ้อย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายสิรดนัยต์  เคนผาพงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายสิรวิชญ์  โตจันทร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายสิริณัฏฐ์  นาคชื้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงสุชานาถ  ทับทิม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงสุดาศรี  อัครานิธิ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายสุนิธิ  เข้มแก้ว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงสุพรรษา  สิงห์ทอง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายสุภเวช  ลิมปภาส โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงสุรภา  บุญโญปกรณ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  ก้อนคำ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายเสฏฐพันธ์  ไมตรีวงษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายโสภนัฒ  จันทะทัง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงโสภิตา  บัวหอม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงอชิรญา  บัวด้วง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายอนันต์ดา  แดงชอบกิจ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงอภิกษณา  มุ่งเจริญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงอริญชย์ญา  สง่าแสง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงอริสา  อัครพุฒิพันธ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงอัญปรียา  ชาลีนิวัฒน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงอัณณ์กาญจน์  วนาอุปถัมภ์กุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงอาทิตยา  แซ่ตั๊น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงอารียา  สวัสดิ์กว้าน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  จุฑานาราพร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงอิษฎาอร  จิตพงศ์สถาพร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงเอลีชาห์  พละสุ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงไอยรีน  อัครนิติ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.1 คณิต ม.ต้น