รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชวรรณ  คำมาลา โรงเรียนวัฒนานคร ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกนกวรรณ  แน่นหนา โรงเรียนวัฒนานคร ม.2 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวกรกมล  ถาวรยิ่ง โรงเรียนวัฒนานคร ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นางสาวกรรณิการ์  เลาสูงเนิน โรงเรียนวัฒนานคร ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกฤตพร  ทองสุข โรงเรียนวัฒนานคร ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกฤษกร  อินทร์ไพร โรงเรียนวัฒนานคร ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกัญพัชญ์  ธนประชาสรรค์ โรงเรียนวัฒนานคร ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกิตติศักดิ์  นพฤทธิ์ โรงเรียนวัฒนานคร ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกุลสตรี  ศรีพอ โรงเรียนวัฒนานคร ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงเกสรา  บุญจันทร์กุล โรงเรียนวัฒนานคร ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายขัตติยะ  ทองสา โรงเรียนวัฒนานคร ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายคมกฤษณ์  พิลา โรงเรียนวัฒนานคร ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงครุวรรณ  ฮวดเส็ง โรงเรียนวัฒนานคร ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายจิรพล  เพ็ชรวงษา โรงเรียนวัฒนานคร ม.2 คณิต ม.ต้น
15 นางสาวชญานุช  ทองทา โรงเรียนวัฒนานคร ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงชนกานต์  มูลเชื้อ โรงเรียนวัฒนานคร ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงชโลทร  มังคลาด โรงเรียนวัฒนานคร ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทิตะโคตร โรงเรียนวัฒนานคร ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายณธกฤต  แซ่ภู่ โรงเรียนวัฒนานคร ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงณัชชา  ฟองเกิด โรงเรียนวัฒนานคร ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พิชัยพัฒนเจริญ โรงเรียนวัฒนานคร ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อุ่นสถิตย์ โรงเรียนวัฒนานคร ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงณัฎฐา  สุทธิวานิช โรงเรียนวัฒนานคร ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายณัฏกร  กุลชร โรงเรียนวัฒนานคร ม.1 คณิต ม.ต้น
25 นายณัฐกรณ์  สมัยกุล โรงเรียนวัฒนานคร ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คำน้อย โรงเรียนวัฒนานคร ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงณัฐชญา  ท่าประดุจ โรงเรียนวัฒนานคร ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงณัฐญา  วายลม โรงเรียนวัฒนานคร ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายณัฐพล  โนนเกิด โรงเรียนวัฒนานคร ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายณัฐวุฒิ  จิริยะกุล โรงเรียนวัฒนานคร ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงดมิศรา  พระประโคน โรงเรียนวัฒนานคร ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงดิชชญา  สาริกาพงษ์ โรงเรียนวัฒนานคร ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายเตชินท์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัฒนานคร ม.2 คณิต ม.ต้น
34 นายแทนคุณ  พยุยงค์ โรงเรียนวัฒนานคร ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงธมนวรรณ  แขกระจ่าง โรงเรียนวัฒนานคร ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายธัญญ์นิธิ  มณีขำ โรงเรียนวัฒนานคร ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงธันยธรณ์  ลีลาพากเพียร โรงเรียนวัฒนานคร ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงธิติมา  อุทศรี โรงเรียนวัฒนานคร ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นายธีระ  ชาญเชิงรบ โรงเรียนวัฒนานคร ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงน้ำทิพย์  วิทยกิจ โรงเรียนวัฒนานคร ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงนิสารัตน์  พละไชย โรงเรียนวัฒนานคร ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงบงกชกร  ใจชื่น โรงเรียนวัฒนานคร ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงบวรรัตน์  หัตถะพรม โรงเรียนวัฒนานคร ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายปณิธาน  พละไชย โรงเรียนวัฒนานคร ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงปภากานต์  เบ้าหัวดง โรงเรียนวัฒนานคร ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงปวิชญาดา  อยู่เย็น โรงเรียนวัฒนานคร ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงปัณฑิตา  พรมน้ำ โรงเรียนวัฒนานคร ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงปุญญิสา  แสงงาม โรงเรียนวัฒนานคร ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายปุณวิช  พานิชย์ โรงเรียนวัฒนานคร ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงเปมิกา  นิกรบัว โรงเรียนวัฒนานคร ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายพชร  ผลาหาญ โรงเรียนวัฒนานคร ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงพรทิภา  ถาวรสุข โรงเรียนวัฒนานคร ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงพิชญธิดา  อินทร์จันทร์ โรงเรียนวัฒนานคร ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงภณิตา  ทิตะโคตร โรงเรียนวัฒนานคร ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงภัทรนันท์  วิลัย โรงเรียนวัฒนานคร ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายภัทรพงศ์  บุตรหนัน โรงเรียนวัฒนานคร ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงภัสสร  สิริเมฆ โรงเรียนวัฒนานคร ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายวัชรธร  จรัสศรี โรงเรียนวัฒนานคร ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายวัชรพล  สุเมธโสภณ โรงเรียนวัฒนานคร ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงวันทการณ์  สื่อศิริธร โรงเรียนวัฒนานคร ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงวานัน  แก้ว โรงเรียนวัฒนานคร ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายวุฒิชัย  ศรีกุล โรงเรียนวัฒนานคร ม.3 คณิต ม.ต้น
63 นางสาวศุภาพิชญ์  อินทโส โรงเรียนวัฒนานคร ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงสญาดา  จิฐาวรานนท โรงเรียนวัฒนานคร ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงสหฤทัย  วัณโณมัย โรงเรียนวัฒนานคร ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงสุชัญญา  สุขสมโสตร์ โรงเรียนวัฒนานคร ม.2 คณิต ม.ต้น
67 นางสาวสุณัฏฐา  คุณประเสริฐ โรงเรียนวัฒนานคร ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีมงคล โรงเรียนวัฒนานคร ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงอโณชา  กุลชร โรงเรียนวัฒนานคร ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงอภิญดา  ทาพร โรงเรียนวัฒนานคร ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงอริสรา  เหลืองตรงกิจ โรงเรียนวัฒนานคร ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงอัญชรา  พ้นภัย โรงเรียนวัฒนานคร ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายอุเทน  หงษ์ทอง โรงเรียนวัฒนานคร ม.2 คณิต ม.ต้น
74 นายกฤตยชญ์  พิทักษ์พิสุทธิ์ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายกรณพงศ์  ตาคำลือ โรงเรียนสระแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายกฤตติกุล  พัชนี โรงเรียนสระแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงกัญชพร  นามดา โรงเรียนสระแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงกัญญ์ณิชชา  ทิมศรี โรงเรียนสระแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงกัญญรัตน์  แดงโชติ โรงเรียนสระแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายกันต์เตชิด  วรรณดิลก โรงเรียนสระแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงกัลย์สุดา  เพชรแขก โรงเรียนสระแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายกานต์นิธิ  แก้วเกตุ โรงเรียนสระแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายกานต์  สิทธิประภา โรงเรียนสระแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงกิติณดา  ผาสุข โรงเรียนสระแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายไกรวิชญ์  พรสวัสดิ์ โรงเรียนสระแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงจิดาภา  พรหมเมศร์ โรงเรียนสระแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายจิรวิน  พูลแสง โรงเรียนสระแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงชณัฐกานต์  เผ่าพันธุ์แปลก โรงเรียนสระแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงชลนิภา  เลิศกิจคุณานนท์ โรงเรียนสระแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงฐิตาภา  จันทร์สมดี โรงเรียนสระแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงฐิติภรณ์  สุธร โรงเรียนสระแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
92 นางสาวฐิติรักษ์  เมฆบวร โรงเรียนสระแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายณฐกร  วงษ์ภา โรงเรียนสระแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงณัฐชยา  ประยูรทรัพย์ โรงเรียนสระแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงณัฐรัฐ  คำดำ โรงเรียนสระแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงณัฐฤมล  อินทโชติ โรงเรียนสระแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
97 นายณัฐวรา  ตั้งชูวงษ์ โรงเรียนสระแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายธนกฤต  ภูวกฤตพิพัฒ โรงเรียนสระแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงธนิสรา  ป่านเเก้ว โรงเรียนสระแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงธัญพิชชญา  สมคุณ โรงเรียนสระแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงธัญพิชชา  ปัทธิสม โรงเรียนสระแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงนภัสร์  เจริญสุข โรงเรียนสระแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายบรรณวิชญ์  ปิ่นโต โรงเรียนสระแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงเบญญาภา  อาศัยผล โรงเรียนสระแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงปภาดา  เฮงประเสริฐ โรงเรียนสระแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงปวริศา  คงคล้าย โรงเรียนสระแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายปัณณทัต  จันดา โรงเรียนสระแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายปุญญะพัฒน์  ผดุงศักดิ์ศรี โรงเรียนสระแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายพระนาย  กุลประสูติ โรงเรียนสระแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงพิชชาพร  เดชพละ โรงเรียนสระแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงพิชญนันท์  เขียวเหล็ก โรงเรียนสระแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงพิมพ์ภัทร์ชา  วงศ์อินทร์ โรงเรียนสระแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ฆ้องอินตะ โรงเรียนสระแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
114 นางสาวภัคจิรา  อินทร์วิชิต โรงเรียนสระแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงภัทรนันท์  บุญประสาน โรงเรียนสระแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงภูริชญา  เรืองยงค์ โรงเรียนสระแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายเมธัส  ตั้งสุจริต โรงเรียนสระแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
118 นางสาวรวิภา  แสนพันดร โรงเรียนสระแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงรัตนาพร  อุตมะ โรงเรียนสระแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงวรรณพร  อ่อนแก้ว โรงเรียนสระแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
121 นางสาววรรณรัตน์  นาสืบ โรงเรียนสระแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงวรวลัญช์  ชัยศิลป์ โรงเรียนสระแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงเวียงลดา  เวียงเงิน โรงเรียนสระแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นางสาวศศิวิมล  พยุงตน โรงเรียนสระแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ศรีมงคลโชคชัย โรงเรียนสระแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
126 นายศิวกร  มุขวัฒน์ โรงเรียนสระแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายศุภณัฏฐ์  ด่านกำจัด โรงเรียนสระแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายศุภณัฐ  เปลี่ยนรัมย์ โรงเรียนสระแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงศุภิสรา  ลันวงษา โรงเรียนสระแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายสรวิชญ์  พารา โรงเรียนสระแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายสิรวิชญ์  ฉิมพานิช โรงเรียนสระแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
132 นางสาวสุกัลญา  สวัสดิ์โรจน์ โรงเรียนสระแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงสุพรรณกาล  ดุนา โรงเรียนสระแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายอธิษฐ์  ปามุทา โรงเรียนสระแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายอภิวิชญ์  ประกอบผล โรงเรียนสระแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงอภิษฎา  แก้วศรี โรงเรียนสระแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงอัจฉรา  ดงประถา โรงเรียนสระแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
138 นายอัฑฒกร  อาสนเสวตร์ โรงเรียนสระแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงอารียา  สีเหลือง โรงเรียนสระแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายเอกวิศิษฏิ์  ภูมิไสล โรงเรียนสระแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
141 นางสาวกวินทิพย์  เกตุชาติ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงขวัญจิรา  ช่างประดับ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
143 นางสาวจิตาภา  หอมจะบก โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
144 นางสาวจุฑาพร  เสรีภาพ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงชนมณี  บุญศิริ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงชาลิสา  กวางทอง โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
147 นางสาวณัฐณิชา  เอี่ยมเจริญ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
148 นางสาวทิพาพรรณ  พุฒพิมพ์ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายนโม  แซงคำ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงประภาพรรณ  เที่ยงตรง โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงปิยดา  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
152 นายภัทรพล  พ่วงพันธ์ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
153 นางสาววริศรา  เอี่ยมเจริญ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงศรีวิไล  สายอยู่ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงศิรัส  ปาจิตต์ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
156 นางสาวสุพรรษา  วงค์บุตรศรี โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
157 นางสาวอรวรรณ  เนียมประดิษฐ์ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นายกันตวิชญ์  เย็นอุรา โรงเรียนตาพระยา ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายกิตติพัฒน์  จูเจริญ โรงเรียนตาพระยา ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายจันตรี  สุข โรงเรียนตาพระยา ม.1 คณิต ม.ต้น
161 นางสาวจิราภรณ์  บรูณะ โรงเรียนตาพระยา ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงจิราภัทร  ศรสำแดง โรงเรียนตาพระยา ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงจุฑามณี  จันทร์สุข โรงเรียนตาพระยา ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงฉัตรมณี  ถ้ำหิน โรงเรียนตาพระยา ม.3 คณิต ม.ต้น
165 นางสาวชุติมา  พรมไทย โรงเรียนตาพระยา ม.3 คณิต ม.ต้น
166 นางสาวญาณภา  สวิสุพรรณ โรงเรียนตาพระยา ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงญาณาธิป  ชูเชิด โรงเรียนตาพระยา ม.2 คณิต ม.ต้น
168 นางสาวณิชกานต์  สงนวน โรงเรียนตาพระยา ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงณิชาภา  ทับทิมหิน โรงเรียนตาพระยา ม.1 คณิต ม.ต้น
170 นายดาย  ดำ โรงเรียนตาพระยา ม.3 คณิต ม.ต้น
171 นายแทนคุณ  ทองสุข โรงเรียนตาพระยา ม.3 คณิต ม.ต้น
172 นางสาวธวรรณกร  ประยูรหาญ โรงเรียนตาพระยา ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงธิดาวรรณ  พรมสลด โรงเรียนตาพระยา ม.3 คณิต ม.ต้น
174 นางสาวปณิตา  เอี่ยมโคกสูง โรงเรียนตาพระยา ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงประกายแก้ว  เพ็ชรชื่น โรงเรียนตาพระยา ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงปวิณ์ธิดา  พะรินรัมย์ โรงเรียนตาพระยา ม.3 คณิต ม.ต้น
177 นางสาวปาลิตา  เพ็งกระโทก โรงเรียนตาพระยา ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นางสาวปุณณภาณัฏฐ์  เรืองมาลา โรงเรียนตาพระยา ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงเปมิกา  วงศ์พนม โรงเรียนตาพระยา ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงเปมิกา  ใยประโคน โรงเรียนตาพระยา ม.2 คณิต ม.ต้น
181 นายพัชรพล  พลเยี่ยม โรงเรียนตาพระยา ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปานไชย โรงเรียนตาพระยา ม.3 คณิต ม.ต้น
183 นางสาวมารตา  ทองเหลือง โรงเรียนตาพระยา ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงรินรดา  ฉ่ำดำ โรงเรียนตาพระยา ม.3 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวลลิตา  หมื่นจิตร์ โรงเรียนตาพระยา ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงวรรษชล  ดวงสุวรรณ์ โรงเรียนตาพระยา ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นางสาวศิรินทิพย์  ปาระสาร โรงเรียนตาพระยา ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นางสาวสุมลฑาทิพย์  ยวนจิต โรงเรียนตาพระยา ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงสุรีรัตน์  รุ่งเรือง โรงเรียนตาพระยา ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เกิดสินธุ์ โรงเรียนตาพระยา ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงเสาวนิตย์  เจริญรัมย์ โรงเรียนตาพระยา ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายอนุวัฒน์  จันทะหงษ์ โรงเรียนตาพระยา ม.1 คณิต ม.ต้น
193 นางสาวอภิญญา  พักน้อย โรงเรียนตาพระยา ม.3 คณิต ม.ต้น
194 นายอภิสิทธิ์  บุตรดี โรงเรียนตาพระยา ม.3 คณิต ม.ต้น
195 นางสาวอมรา  อินทร์งาม โรงเรียนตาพระยา ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงกนกนัดดา  ฟั่นเฝือ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงกมลรัตน์  อนุโรจน์ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงกฤติมา  มะขามเทศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายก้องภพ  ขวัญสุข โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายกัญณพัตศ์  วงษ์ชมภู โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
201 นางสาวกัลยรัตน์  สินธุชัย โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
202 นางสาวขวัญกมล  สินธุชัย โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงจินต์จุฑา  พงษ์กิ่ง โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายฉัตริน  ท่าหิน โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายชนนน  สายสุทธิ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงชนัญพร  ยาดอร์ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายชนาเมธ  เจริญทัศน์ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายชยพล  พันธ์ยาง โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงชวิศา  มั่นคง โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงณฐอร  นายะพันธ์ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
211 นางสาวณัฎฐญา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงณัฎฐภัทร์  แสนพิมพ์ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงณัฐธิดา  ห่อดี โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงณัฐรดา  กาบขุนทด โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงณิชกานต์  พุทธมงค์ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงทิพวัลย์  ทาสะโก โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายทีฆายุ  เจริญลาภ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายเทพทัต  ปัญญาประเสริฐกิจ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายแทนคุณ  สุริยะป้อ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงธนพรพรรณ  มั่นกำเนิด โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงธนภรณ์  สีเคน โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงธนภัทร  สินธุสอาด โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงธนันลดา  กิขุนทด โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายธรรศกร  รุ่งรัตนพงศ์ศร โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงนลัญญา  ชัยทิมประทุม โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายนวพันธ์  ลีศรี โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงนันท์ณรัตน์  นิธิกานต์กร โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงน้ำฟ้า  เผ่นจันทึก โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงปราณต์สุธีมนต์  จั่นเพิ้ง โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงปุณยภา  ดุษดี โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายปุริม  งามจารุโชคทวี โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายพชร  เกิดแจ่ม โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงพรทิพย์  ดวงศรี โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงพรทิพย์  แคะสูงเนิน โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงพรปวีณ์  เปลี่ยนวงษ์ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงพรศรินทร์  ศรีภา โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายพัทดล  ภู่อาภรณ์ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สมโพชน์ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายพุฒิพัฒน์  อำไพ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายภคพล  พรหมแพทย์ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงภัทรธิดา  ดุมภา โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงภาสินี  ไหลยา โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงภิญญามาศ  บัติสม โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายภูริชญา  พิมพาแป้น โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายยศพนธ์  วรรณะ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงรดากร  มีสวรรค์ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงรวิศรา  ฟุ้งจันทึก โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายรัฐไท  พันธ์ุเวียง โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงวริสา  ภาสุววรณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  ลัดลอย โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายศิวกร  จงรักกลาง โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายศิวกร  โตนวน โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายศุภากร  ศรีจุ้ย โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายสรวิศ  พรหมเด่น โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายเสฏวุฒิ  สินทักทรัพย์ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงโสวภรณ์  สุวิลัย โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงอรกัญญา  ทองหล่อ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงอรพิมล  ศุภพิมล โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายกรรณภัทร  โพธิ์ผา โรงเรียนอรัญประเทศ ม.1 คณิต ม.ต้น
260 นายกฤตบุญ  นวลปาน โรงเรียนอรัญประเทศ ม.3 คณิต ม.ต้น
261 นางสาวกวินตา  อสุนี ณ อยุธยา โรงเรียนอรัญประเทศ ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงกวินท์กวิตา  ฮุย โรงเรียนอรัญประเทศ ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายกษิดิศ  นันทะเทศ โรงเรียนอรัญประเทศ ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงกัญญาวีร์  กรองมะเริง โรงเรียนอรัญประเทศ ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงกัญธิมา  พรมมา โรงเรียนอรัญประเทศ ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงกัลยาณี  กอนแสน โรงเรียนอรัญประเทศ ม.3 คณิต ม.ต้น
267 นางสาวจิตทปภา  สุวรรณทอง โรงเรียนอรัญประเทศ ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงชนากานต์  แซ่ลี้ โรงเรียนอรัญประเทศ ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงชมพูนุช  พรมณี โรงเรียนอรัญประเทศ ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายชัชพิสิฐ  ใยบัว โรงเรียนอรัญประเทศ ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายชัชวาล  คำเต็ม โรงเรียนอรัญประเทศ ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงฐิติพร  กุ่มประสิทธิ์ โรงเรียนอรัญประเทศ ม.2 คณิต ม.ต้น
273 นายณเตชะ  เกตุพงษ์ โรงเรียนอรัญประเทศ ม.3 คณิต ม.ต้น
274 นายณธกฤษ  ทันไชย โรงเรียนอรัญประเทศ ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงณพิชญา  ปัญญาวิภาส โรงเรียนอรัญประเทศ ม.1 คณิต ม.ต้น
276 นางสาวณัฐชยา  ภูถาวร โรงเรียนอรัญประเทศ ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงณัฐวรรณ  กิจขยัน โรงเรียนอรัญประเทศ ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายณัฐวัฒน์  พิมสาร โรงเรียนอรัญประเทศ ม.2 คณิต ม.ต้น
279 นางสาวณิชาณี  นพอาจ โรงเรียนอรัญประเทศ ม.3 คณิต ม.ต้น
280 นายทวีทรัพย์  แห้งสมบูรณ์ โรงเรียนอรัญประเทศ ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายทศพล  มีภูคำ โรงเรียนอรัญประเทศ ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงทิพยวารี  อาศัยกลาง โรงเรียนอรัญประเทศ ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายทิวากร  บุตรดีงาม โรงเรียนอรัญประเทศ ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายธนินท์  ศรีสังข์วาลย์ โรงเรียนอรัญประเทศ ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงธัญชนก  ชาติ โรงเรียนอรัญประเทศ ม.2 คณิต ม.ต้น
286 นายธันวาธรณ์  ชาลี โรงเรียนอรัญประเทศ ม.3 คณิต ม.ต้น
287 นายธาวิน  เนาวรัตน์กูล โรงเรียนอรัญประเทศ ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงธิดารัตน์  สุริยมนต์ โรงเรียนอรัญประเทศ ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายธีรดนย์  ศรีเนาว์ โรงเรียนอรัญประเทศ ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายธีรเดช  แสนเหลา โรงเรียนอรัญประเทศ ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายธีรวีร์  กุลภัทร์เลิศภิญโญ โรงเรียนอรัญประเทศ ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงนพภัสสร  ถิ่นตะเคียน โรงเรียนอรัญประเทศ ม.1 คณิต ม.ต้น
293 นางสาวนภัสสร  เสาร์ทอง โรงเรียนอรัญประเทศ ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายนราวิชญ์  บุญส่ง โรงเรียนอรัญประเทศ ม.1 คณิต ม.ต้น
295 นายนันท์ณิทัศน์  วิชัยสุนทร โรงเรียนอรัญประเทศ ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงนันทภัค  ศรีแปงวงศ์ โรงเรียนอรัญประเทศ ม.2 คณิต ม.ต้น
297 นางสาวนาฎนรินทร์  นวลเผื่อน โรงเรียนอรัญประเทศ ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงนิภาธร  กันเกตุทิม โรงเรียนอรัญประเทศ ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายบูรพา  มั่นคงคูณ โรงเรียนอรัญประเทศ ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายปฏิภาณ  แดงกลาง โรงเรียนอรัญประเทศ ม.3 คณิต ม.ต้น
301 นางสาวปณิดา  ประดุจพรม โรงเรียนอรัญประเทศ ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงปภาดา  เหล่าหวายนอก โรงเรียนอรัญประเทศ ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แรงหาญ โรงเรียนอรัญประเทศ ม.2 คณิต ม.ต้น
304 นายปาณัท  ศรีม่วง โรงเรียนอรัญประเทศ ม.3 คณิต ม.ต้น
305 นางสาวปิยธิดา  กิตติชัยฤทธิ์ โรงเรียนอรัญประเทศ ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงปุญยฉัตร  ปะตินัง โรงเรียนอรัญประเทศ ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงปุณยาพร  สุภาพ โรงเรียนอรัญประเทศ ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายพงษ์พันธุ์  สลับตาล โรงเรียนอรัญประเทศ ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายพัฒนศักดิ์  พรเฟื่องอำนวย โรงเรียนอรัญประเทศ ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงพิชชาภา  นพอาจ โรงเรียนอรัญประเทศ ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองแสง โรงเรียนอรัญประเทศ ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงภัทราพร  กลิ่นรอด โรงเรียนอรัญประเทศ ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงภัทราพร  หาญประสพ โรงเรียนอรัญประเทศ ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายภาคิน  บรรณสาร โรงเรียนอรัญประเทศ ม.1 คณิต ม.ต้น
315 นางสาวภีมรภัทร  มันฆากาศ โรงเรียนอรัญประเทศ ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงมณีรัตน์  กันตง โรงเรียนอรัญประเทศ ม.1 คณิต ม.ต้น
317 นายยศพัตน์  บำรุงนา โรงเรียนอรัญประเทศ ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายโยธิน  พลเดช โรงเรียนอรัญประเทศ ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายรัฐวัชร์  เกียรติกุลธนาสิน โรงเรียนอรัญประเทศ ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายวงศ์วัสส์  วรนาม โรงเรียนอรัญประเทศ ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงวจนพร  สอางค์ชัย โรงเรียนอรัญประเทศ ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายวชิรศรณ์  มาน้อย โรงเรียนอรัญประเทศ ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงวรรธนภร  ศรีบวรประสิทธิ์ โรงเรียนอรัญประเทศ ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงวริษา  เงินกะไร โรงเรียนอรัญประเทศ ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายวันชัย  เคียรประเสริฐ โรงเรียนอรัญประเทศ ม.1 คณิต ม.ต้น
326 นายวิฆเนศ  ประสิทธิพันธุ์ โรงเรียนอรัญประเทศ ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงศศินันท์  มงคล โรงเรียนอรัญประเทศ ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงศิภาพร  จำลองชาติ โรงเรียนอรัญประเทศ ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายศุภกร  ปาละวิวัธน์ โรงเรียนอรัญประเทศ ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายเศรษฐพงศ์  มีอาษา โรงเรียนอรัญประเทศ ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงษมาวรรณ  ดีสถิตย์ โรงเรียนอรัญประเทศ ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายสงกรานต์  สพันญู โรงเรียนอรัญประเทศ ม.2 คณิต ม.ต้น
333 นางสาวสุดา  ศรีสมบัติ โรงเรียนอรัญประเทศ ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายสุทธิศักดิ์  จันทร์ผง โรงเรียนอรัญประเทศ ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงสุพัตรา  วิทจิตสมบูรณ์ โรงเรียนอรัญประเทศ ม.2 คณิต ม.ต้น
336 นางสาวโสรยา  ตาชมภู โรงเรียนอรัญประเทศ ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายอนลัส  คันธารส โรงเรียนอรัญประเทศ ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายอภิชัย  สุขสนิท โรงเรียนอรัญประเทศ ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงอรพพิชญ์  จำปาเทศ โรงเรียนอรัญประเทศ ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงอรอนงค์  เฉลิมพิษ โรงเรียนอรัญประเทศ ม.2 คณิต ม.ต้น
341 นางสาวอาภาสิริ  จันทร์หง่อม โรงเรียนอรัญประเทศ ม.3 คณิต ม.ต้น