รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกอร  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกมนดนัย  ขยันวงษ์ โรงเรียนสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกฤชธิดา  เทียมสงวน โรงเรียนสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกันภัย  กะสีวัฒน์ โรงเรียนสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงขวัญข้าว  เสาสูง โรงเรียนสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงจิตติมา  สุภัคมงคล โรงเรียนสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
7 นายจิรายุ  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงจีรนันท์  ไชยสุต โรงเรียนสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงโชติกา  จ่าไธสง โรงเรียนสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายณชวัล  มะอยู่เที่ยง โรงเรียนสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายณภัทร  ไวจำปา โรงเรียนสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงดลนภา  ชลุยรัตน์ โรงเรียนสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายดิษณ์กร  แซ่เอี่ยม โรงเรียนสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายทัตธน  ยุพานิชย์ โรงเรียนสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงธัญชนก  ตากิ่มนอก โรงเรียนสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายธีรณัฐ  ดอกไม้ โรงเรียนสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงนภกมล  จันทร์ไชยแก้ว โรงเรียนสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงบุณยกร  คุ้มเขตต โรงเรียนสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
19 นายปวีณวัช  คุณล้าน โรงเรียนสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงพิมพ์จุฑา  สิทธิพันธ์ โรงเรียนสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงยลลภา  ภูลำใย โรงเรียนสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายวชิรวิทย์  สุภาอุทก โรงเรียนสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายวรภพ  อุบล โรงเรียนสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงวรุณธิดา  เครือชมภู โรงเรียนสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงศิรประภา  บัวพันชั้น โรงเรียนสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงศิริญธภัฐ  พูลธนดลชัยโชติ โรงเรียนสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายศุภวิชญ์  มณฑา โรงเรียนสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายสิรภพ  เสนาพรม โรงเรียนสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายอชรพงศ์  ยวนใจ โรงเรียนสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์พิชิตบูรพา โรงเรียนสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงกชพร  นามดิษฐ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงกมลชนก  ท้าวปูตา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงกมลณัฐ  บุญมาเปรม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงกรชวัล  ทิพย์ญาณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายกฤตภัค  นาคา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงกฤศสุพิมณฑ์  คูหา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายกล้าวศิน  ทวีวงศ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายกวี  ศรีศิริพล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงกัญญ์ภัทร์  ธนโชติชวนันท์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายกันตภณ  เดชสุวรรณ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงกัลยกร  แสงทอง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายกาณฑ์  ศิรภัทธยะกุล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงกานต์สินี  อัศวรุ่งสุวรรณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายกิตติกวิน  ทวนสุวรรณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายกิตติพงศ์  โอฬารธนากิตติ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายกิตติภพ  วรรณโกวิท โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายกิตติภพ  อินทสอน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วยอดลา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายเกียรติคุณ  แสงจันทร์วิบูลย์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงขวัญวริน  วงษ์งาน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงเขมจิรา  ธนูทอง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายเขมโสภณ  โรจนาบำรุงชัย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายคณิศร  มงคลแก้ว โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายคณิศร  สืบบุก โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายคีรวัน  จิตสัมพันธเวช โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายคุณพัฒน์  อะปะหัง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายคุณากร  นาคงาม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายคุณานนต์  เยบ้านไร่ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงจริยาภรณ์  เฉลยสุข โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงจันทรรัตน์  รัตนประดิษฐกุล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงจาณิสตา  แสวงศรี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงจิตตภัทร  สุขศรี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายจิตติพัฒน์  ฉัตรเฉลิมชัย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงจินต์จุฑา  รัชโพธิ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายจิรภัทร  วงศ์วิลาน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายจิรายุ  สุขสำราญ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายฉัตรดนัย  โก่งกระโทก โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายชยพล  หาญประโคน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงชลดา  ขวัญเพชร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงชลนา  จารุวรรณาภรณ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายชัยอนันต์  ฉลาดศรี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงชาลิสา  พุดพิมเสน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายชีวธันย์  พึ่งประสิทธิ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่โต๊ะ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงชุติมา  เรียบร้อย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงฌาณิศา  พรมชาติ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงเฌนิศา  กิจไชยา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงญาณพัฒน์  นันทวัฒนานุกูล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงญาณัฐภาสุขศรี  เทียมสมัย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงญาณิศา  สังข์วิเศษ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงญาณิศา  อยู่พ่วง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายฏฬธิเบศ  คงบุญ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายฐปนวัฒน์  อ่วมทอง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงฐิติมา  แสงจันทร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทร์ผ่อง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงฐิติรัตน์  วิลัยธัญญา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อ้นขาว โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงณฐยา  คล่องแคล่วฤชา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายณณพร  สินสถิตพงศ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงณดา  เพ็ชรวิฑูร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายณภัทร  จาตูม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงณภัทร  เทพภูษาวัฒนา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายณรรฐกรณ์  คงโพธิ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงณัชชา  สายชนะ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายณัชชากร  แขวงสุคนธ์ทิพย์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายณัฏฐ  ศรีธรรมมา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายณัฏฐชาติ  พินสุวรรณ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายณัฐ​ป​คัล​ภ์​  สุวรรณ​โมกข์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายณัฐกฤตา  แจ้งยุบล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แสงรุ่งเรือง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงทน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิพย์ศิริ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสาะใส โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายณัฐดนัย  ศรีกลิ่น โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงณัฐนพิน  แก้วสมนึก โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงณัฐนรี  พร้อมลาภ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ศรีเมือง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายณัฐพงษ์  มโนสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายณัฐภัทร  กิจเฉย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายณัฐภัทร  แม่นแต้ม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงณัฐภัสสร  พรมผล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงณัฐรุจา  ปูคะทา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงณัฐวรรณ  เสริฐกระโทก โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงณัฐวรา  วงศ์เวียน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  สามเตี้ย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายณัฐวัฒน์  ธนากุลนิวรรธน์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ภูริกุลทอง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงดวงนภัทร  บุญแสงสว่าง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงดารินทร์  รักษาวงค์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายถิรพุทธิ์  ศรีชุมภู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายทยากร  ธรรมเจริญลาภ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงทยิดา  เทียมพัด โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงทฤฒมน  กุลพงษ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงทักษอร  ชำปฏิ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงทักษอร  ลิมปนพรชัยกุล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายเทวกฤต  ใจกล้า โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายธนกร  ปาลี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงธนธรณ์  อรุณภิญโญพล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงธนพร  อ่อนจินดา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายธนพล  มุสะนะ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายธนภูมิ  แสนสุวรรณ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายธนะดี  หาญพัฒนากิจ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายธนะพัฒน์  ทองสม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงธนะวรินทร์  พงษ์สงวน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงธนัชชา  รุ่งสง่า โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงธนัชพร  ลีลา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงธนัญญา  กระต่ายทอง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงธนันญา  ลานคำรัตน์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายธนาธิษณ์  หัสกุล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงธมนต์ชิตา  โฆษิตศรวณีย์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงธยานิษฐ์  เหลืองด่านสกุล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงธัชมณ  โอสนานนท์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงธัญกนก  นิ่มนุช โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงธัญรัตน์  วสุยิ่ง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงธัญรัศม์  คูเรืองรัศมี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงธัญวรัตน์  แก้วเกตุ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายธันวา  ภู่โทสนธิ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายธัมมวัฒน์  ธนานันทสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายธารพระกร  บูรณะพงษ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายธาวินวัจน์  อินทวงศ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงธิชา  เอกบรรณศิลป์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายธีร์รวริทธิ์  จุ่นเงิน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงนงนภัส  ศิริสุวรรณภา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงนนทิกาญจน์  ใจมูล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายนพคุณ  เเสงจันทร์วิบูลย์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายนภัทร  ศรีจตุรพร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงนภัสกมล  พรมลา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงนภัสสร  ลิ่วเจริญทรัพย์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายนรภัทร  เกตุเห่ง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงนรมน  อรรถาพิช โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงนัชชา  ใสเกื้อ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายนันทพัทธ์  พังยา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงนันทภัค  ศิริตัน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงนาราภัทร  วัชระมโนกานต์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายนาวา  แหวนเพชร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายนิติธร  ทองประสงค์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายนิธิวัชร์  ศิริศรีภานันท์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายนิธิศ  กันคล้อย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายนิธิศธร  พูแดง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงบุญญาดา  เทียนชัย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายบุณยกร  ไค่นุ่นกา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงบุณยอร  ก้อนคำ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงปณาลี  คืนดี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายปณิธาน  พันธ์พิพัฒไพบูลย์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงปทิตตา  ฮวดจึง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงปนัฐสญา  ทรัพย์เอกชัย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายปพนธีร์  ขุนเมืองมี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายปภณ  ปิวไธสง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ดอกแก้ว โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โพธิ์ทอง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงปภาวรินท์  เศรษฐโศภณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายปภาวิน  ทุมสิทธิ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายปรวีร์  เล้าเจริญ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายปรันตวัฒน์  สุตคุณสันติการ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงปรางปรียา  บุบผาเฮ้า โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายปราณ  คงสมุทร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงปรีย์ธนัน  งามศุภฤกษ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายปัณณธร  บุญจันทราทิพย์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายปัณณธร  สร้อยระย้าแก้ว โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงปัณณพัฒน์  ฆารพันธ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายปัณณวัฒน์  ประกอบมัย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงปัทมพร  พงศ์พีรพัฒน์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงปัทมวรรณ  ช้างศิลา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงปาณิศรา  เถาว์ชาลี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงปาณิสรา  วรรณบุญมา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงปารินทร์  วิวัฒน์เจริญพงศ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงปิ่นชนก  รักยุทธ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายปิยพัทธ์  สงโสม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายปิยะพล  ศรีสนธิ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายปิยังกูร  วรรณรัตน์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงปุญรวิภา  จิโรภาส โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงปุณยนิตย์  อาทิตย์อุทัย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายพชรพล  นพพนาวัน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงพรไพลิน  ภูนาเพ็ชร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงพรภัส  มูฮำหมัด โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายพลวัฒน์  เลิศลักษณ์ปรีชา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงพลอย​พราว​  รัศมี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงพลอยชมพู  จตุพรชัยกุล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงพลอยนภัส  ธวัชเสถียร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายพัชรดนัย  วารีศรี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงพัชราภา  จันทดิษฐ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายพัฒนเดช  รุ่งเรืองประมง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงพันธิตรา  พรรณา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงพิชชะญาภัคข์  วรีวรรณพงษ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงพิชชาพร  จันทร์ทอง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงพิชชาภา  ขันทองดี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงพิชชาอร  อยู่คง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงพิชญากร  ศรีสุดใจ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงพิชาวีร์  เมธีเลิศรัตนคุณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายพิทยุตม์  บุปผาดา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงพิมญา  สดุดี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชยา  กล่อมจิต โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  หนูเทพย์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงพีรดา  การเที่ยง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงพีรยา  เจริญไพบูลย์ลาภ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงพุฒิธาดา  ทองบุญนาค โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงพุฒิธาดา  ยิ้มรัตนานุวัตร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายพุฒิศักดิ์  ชัยพรมเขึยว โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงเพชราภรณ์  สมอแก้ว โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงภนิตา  หอมชื่น โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงภัคคจิณณ์  ชัยยะรุ่งโรจน์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงภัทธิรา  รัตนศิริกุลเดช โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายภัทรพล  บัวขาว โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงภัทรลดา  ศุภนคร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงภัทรวดี  โพธิ์วิชิต โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายภัทรสิทธิ์  สินสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงภัทรียา  บุญวรรณ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายภานุพงศ์  เลื่อมใส โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงภารดี  สุขแสนไกรศร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงภาสิณี  อุทัยเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายภูภูมิ  เทียนสุวรรณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายภูรีภัทร  ศรีจตุรพร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายภูวเดช  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงภูษณิศา  บำรุงนาม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงมธุรดา  แสงทองสี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงมนสิชา  สู้ไพริน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงมนัสสิชา  รณรงค์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายมิตรภาพ  มีชัย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงเมธาพร  โอฬารรุ่งเรือง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงเมธินี  บางประสิทธิ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงยมลพัทธ์  เลิศกวินโชค โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงรจนา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายรณกร  มุ่งเอื้อกลาง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงรมย์ธีรา  มานิตย์ธนินท์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายรวิพล  เหลืองแสงทอง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงรวิสรา  ชาติคนา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงรสา  ริมปิรังษี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายรัชพล  คงอินทร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายรัฐวิชญ์  สิริวริษฐ์กุล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายรัฐวิทย์  โกศลศิรศักดิ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงราชาวดี  ใบโพธิ์สุวรรณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงรายา  มานะพิมพ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงรุจิรา  ศรีเกิด โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงรุจิราสิริภรณ์  ยังถาวร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงรุจิวา  คุณพรศรีภิรมย์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงแรกขวัญ  ใจบุญลือ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงวชรพร  ลิ้มนราภิรมย์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายวชิรพงศ์  วัดชุม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายวชิรวิทย์  เตียวพวง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงวณัฐภศรร์  แก้วกนกวิจิตร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงวรกานต์  แยงคำ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงวรหฤทัย  ฤดูดี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงวรัชญา  สุขสมบัติ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงวรัญญา  คเชนทร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงวรัฐวรรณ  วัฒนเรืองชัย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงวรัทยา  ปรัชญาโณทัย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายวริศ  สุวรมงคล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงวรีวรรณ์  บัวเกิด โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงวฤณภา  วรกฤตเวคิน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงวัลย์ลดา  แก้วสุวรรณมีชัย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายวิจิตร  ห้องทองแดง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงวิชญาดา  พัชรานุ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงวิชญาดา  ลาภอิทธิสันต์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายวิรุฬพัฒน์  หอมสุวรรณ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงวิศรุตา  รุ่งพันธุ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงแววปราชญ์  พงศ์พิลาศลักษณ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงศณัฐธญา  อินสำเภา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงศรีวิศาลักศี  ซิงห์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงศรีสิริ  โชคถนอมจิตต์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงศศิวิมล  ทองศิริ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายศิรสิทธิ์  ทองยิ่งมาก โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายศุภกร  หงษ์ทอง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงศุภรดา  เกิดมงคล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงศุภรักษ์​  วังวิเชียร​ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงศุภรัตน์  ศรีธนะ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายศุภวิชญ์  พลับจีน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงศุภานัน  บานแย้ม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พิศมัย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงษุภากร  เจตานนท์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงสโรชา  แสงพิทยา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายสันชัย  นิลยิ้ม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายสิรภพ  ภควัตมงคล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายสิรวิชญ์  เดี่ยวพิทักษ์สกุล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงสิริกร  สืบบุก โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายสุกลภากร  ยอดพรม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงสุชัญญา  ปกรณ์มโนกุล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงสุตาภัทร  กองมณี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงสุนัชช์สิตา  สินสัจธรรม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงสุพิชญา  สมบูรณ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายสุวภัทร  จันตะเคียน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงสุวรรณี  จันทมนตรี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงสุวิกรานต์  ลิ้มรัตนพันธ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายสุวิระ  พิสุทธิรักษ์วงศ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงหรรษกานต์  เศรษฐีรัตนากูล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงหฤทัยนัยน์เนตร  พามาสู่ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายอชิตะ  ศุกร์สวัสดีรัตน์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงอณัญญา  ตริยะเกษม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายอดิเทพ  เกษตรตระการ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายอติกานต์  เดชวิชิต โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายอติวิชญ์  เรืองอัมพรพันธุ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงอนัญญา  สกุลเด็น โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงอโนชา  บัวบุตร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงอภิชญา  ค้างคง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงอภิชญาณ์  ทองพันชั่ง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงอรปณิชา  สราคำ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงอริโย  ชูทอง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายอักษรินทร์  แพรศรีธนรักษ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายอัครกร  รักษาสุข โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ไพยการ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายอายุวัฒน์  กวินเมธาวี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายอิทธิกร  เนียมสุวรรณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงอิสราภรณ์  ยุติธรรม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายอุชุกร  อ่อนพลี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงอุไรวรรณ  แสนเสม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายเอกอริญชย์  ครองธรรม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงเอมมิกา  ชิณวงศ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
337 นายปฐมพร  บุญชู โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงกชกร  ตาเสือ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายกณวรรธน์  มาฟู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงกนกพร  วงศ์สระทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายกนกพล  พ่วงพูล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงกนกอร  จำเนียร โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายกรกฎ  วัฒนกานต์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงกฤตญกร  เทพศรีเมือง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงกฤษฎาภา  สาระติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงกวินตรา  เล็กชะอุ่ม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงกวินธิดา  กองแสง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงกอญ่า  ซอหิรัญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ศรสุรินทร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายกิตติธัช  เพียนอก โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายกิตตินันท์  พงไพร โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายกิตติภูมิ  พลสรรค์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงกุลวรินทร์  อภิธานวิทิต โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายโกวิท  เเพงพันธุ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  บุญส่งเสริมสุข โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงจิณณพัต  ป่ายาง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงจิรฐา  จันทเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงจิรัชยา  ไชยชะนะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงจิราพัชร์  โคตุเคน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
360 นายจิราพัฒน์  อัครสูริย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายชญานนท์  พึ่งพา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ปฏิพิมพาคม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงชญาภา  ศรีงามสนิท โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายชนะวัฒน์  สุขสมแดน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
365 นายชนัทธา  พะวอนรัมย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงชนิสรา  แดงมีสี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงชลธิชา  เทียนไพร โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายชวนากร  กองมงคล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายชินดนัย  จันทร์เพ็ง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายณฐกร  แก้วสิงห์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายณภัทร  สิงหานนท์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
372 นางสาวณัชชา  ระไวกลาง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญรุ่ง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายณัฐนัย  กลิ่นถือศิล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายณัฐพงค์  เมืองจันทร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
376 นายณัฐวัฒน์  ศรีบุตสี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สงวนเนตร โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงณัฐสุดา  จันทร์หล้า โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายเด่นชัย  ทองบ่อ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายติณพัฒน์  แมดสถาน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายเตชพัฒน์  ปัจฉิมก้านตรง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
382 นางสาวทณภร  อึ้งวิเชียร โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงทับทิม  พรมผล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายทินภัทร  มเหยงค์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายธนเดช  วงศ์เตียมใจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายธนวรรธน์  เจริญทรัพย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงธมนวรรณ  พึ่งพวก โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงธมลวรรณ  ปุณณสัมฤทธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายธราเทพ  ชาปะวัง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
390 นายธราเทพ  วิจิตรสราญรมย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงธัญญพร  นทีฤทธิ์ไกร โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงธัญนันท์  กองศรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงธัญยนิษฐ์  อิ่มอารมณ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นายธาวิน  พันธุ์ทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายธีรวัต  ศรีนาราง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายธีรัชชัย  ผาสุขพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงธีราพร  วรศรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายนนทกร  จั่นอี๊ด โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายนนทพัทธ์  นันทิพัฒน์ภากร โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายนนทพัทธ์  สุวรรณเทวะคุปต์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายนพกรณ์  แก้วเล็ก โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงนภัสสรณ์  ทวีเพชรรัตน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายนรภัทร  บุญเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายนิพพิชฌน์  แก้วพวง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายเบนยามิน  คำผล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายปรัชญา  ถาน้อย โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงปรียานุช  ตู้จินดา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงปวริศา  งามงอน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายปุญญพัฒน์  โรจน์รัชสมบัติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงปุณณดา  โชติภัทรกรกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
411 นายเป็นหนึ่ง  นวลวิลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงพรนภา  เสกแสร้ง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายพฤฒิพงศ์  งามขำ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายพลกฤต  กูลประดิษฐ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงพัชรินทร์  หาญศึก โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
416 นางสาวพิชชาภา  พรมจันทร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงพิชญธิดา  รักขุมแก้ว โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สีชัยมูล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  บัวงาม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงพิมลรัตน์  ไชยแสง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
421 นางสาวแพรวา  อินทร์จันทร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงภัทรตรี  นามวงค์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายภัทรนันท์  ขุนทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายภาคิน  ยลประเวส โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายภาคิน  เสือสมิง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายภูริทัศน์  สีเชียงหวาง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายภูวิศ  เกิดมี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายมนัสนันท์  ปณชัยรุ่งเรือง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงมาณิชา  ลพอุทัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงมาธวี  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงเมธาพร  สุวรรณะรุจิ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายเมธาสิทธิ์  กุลวิเชียร โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงเมวิษา  ศรสังข์ทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายยศกร  อรรถวิธวรการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
435 นายรติบดี  นิยะภา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงรมิดา  การสมเหมาะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
437 นางสาวรวิสรา  อินทร์งาม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายรัฐภูมิ  ศุภกิจอำนวย โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงรุจิรา  ปิโยปกรณ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายวชิรวิชญ์  กิจสมัคร โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายวชิรวิทย์  ทัศนานุกุลกิจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายวรชา  ทองบ่อ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
443 นายวรรณชนะ  ณ นคร โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงวรัทยา  ชาวหวายสอ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงวรินทร  รัตนทิพย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงวริยา  สุขเพียร โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงวริศรา  ศรีวิลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงวริศรา  อินาวัง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
449 นางสาววิภาวรรณ  แสงทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงวิมลทิพย์  ประทุมพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงวิมลรัตร์  ลอยประโคน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายวีรพล  บัวรอด โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงศรีประภา  จั่นพุด โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
454 นางสาวศศิวิภา  ปัญญาเวช โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายศักดิ์รวี  เตียวระสิงห์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศรีปัญญา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงศิรินภา  กล้าหาญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
458 นางสาวศิริประภา  บุตรสีทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายศุภชาครีย์  นราวิสุทธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายศุภวิชญ์  อัศวิชชกำจาย โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงศุภิสรา  คำวงษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงสกุลทิพย์  ทองดี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงสวรรยา  จันทร์ขำ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
464 นางสาวสิริรัตน์  โตยิ่ง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงสิริวิมล  สุขันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายสุกฤษฏิ์  ศิวะกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงสุทธนุช  หุ่นทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีบัว โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงสุพิชชา  อุปฮาต โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงสุภารัตน์  ดวงจันทร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายสุรเชษฐ์  บุญเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ปาสานัง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วิไลรัตน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงแสนภัทรา  ปุญญพัฒน์ไพศาล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงอนงค์นุช  ยาวิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายอเนชา  พันดี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายอรินรัชต์  เกตุประสิทธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายอัครวัฒน์  ช้างปาน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายอิทธิกร  พิมใจใส โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงกนกอร  ทองแย้ม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงกมุทพร  หินตะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายกฤตธิดา  ไพรัตน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายก้องภพ  ตามไธสง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงกุลชาภา  นาจาน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงขวัญชนก  คงทน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงเขมจิรา  คำขันตี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงเขมจิรา  ธนาวิชิตพร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายจิณณวัตร  เร่งรัด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงจิรัชญา  แซ่เหลี่ยง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงชญานิศ  ตาบโกศัย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงชนาพร  สร้างการนอก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงญาณิศา  พิมพบตุร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงณปภัสร์  สันตติวงศ์ไชย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงณัฐกฤตา  รัตนสากล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงณิศรา  แก้วลัดดา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายดนุนัย  จิะกัญญา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายธนัท  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายธนา  มณีศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงธมลวรรณ  วันเสน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงธัญชนก  เกิดเอี่ยม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงธัญนชนก  คลังชำนาญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายนนท์ทนันท์  นันทะชัย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงนภัสสร  บุญราช โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
504 นางสาวนิติรัตน์  เเก้วศรีคร้าม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงบุญญภา  ลัญจกรมงคล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
506 นางสาวเบญจศิริ  สรณะไตร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงเบญญาภา  สีเมืองปุน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายปพนธนัย  ช่วยนา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงปพิชญา  สีดาน้อย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงปรียาดา  รักษากลิ่น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงปุญญาภา  ปุญญาภา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายพลวรรธน์  ตาทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายพัชรพล  พูลพุทธา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงพัชราวดี  ลำเพยพล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายพันธนนท์  ทรงศิริสุวพงษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงพิชญาภา  เจริญไชย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงพิมนภา  สุวรรณพุ่ม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เพ่งพินิจ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงไพลิน  จันทร์ศรีแก้ว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายภัทรดนัย  อิสโร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงภูริชญา  โภคามาตย์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายภูริวัฒน์  พรมชาติ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายภูวิทย์  พิมพ์เสนา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงยลรัศมี  แสนบตุร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงยุภารัตน์  ตังศิริ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงวณัช​กาญจน์  นุช​นวล​ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงวนิดา  พิมนาม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงวรัชยา  พรพัฒนานิคม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงวาศิตา  งามแสง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายวิริทธิ์พล  โบสุวรรณ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงศิชา  มิ่งมีศักดิ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายศุภกฤต  แก้วชนะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงสิริกร  คำทราย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงสุกัญญา  ทศพิมพ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงสุปาณี  เหลืองรดาภา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายออมสิน  บุญส่งธรรม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายชินบัญชร  วงศ์สุนทร โรงเรียนวัดทรงธรรม ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงณิชา  ไชยฤกษ์ โรงเรียนวัดทรงธรรม ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายธีร์ธวัช  ไพรวรรณ์ โรงเรียนวัดทรงธรรม ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายปิยบุตร  มงคลชัย โรงเรียนวัดทรงธรรม ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ลิมปศิลป์ โรงเรียนวัดทรงธรรม ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงพิชญาภา  เขียวพรม โรงเรียนวัดทรงธรรม ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงพิชญาภา  เอี่ยมสุพรรณ โรงเรียนวัดทรงธรรม ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ดีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดทรงธรรม ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายพีรวิชญ์  สอนหลี โรงเรียนวัดทรงธรรม ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงมณีพร  ทำสวน โรงเรียนวัดทรงธรรม ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงรุจาภา  ชิวปรีชา โรงเรียนวัดทรงธรรม ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายวิวัฒน์  แซ่โค้ว โรงเรียนวัดทรงธรรม ม.2 คณิต ม.ต้น
549 นาย.ธนะเมศฐ์  หงส์วิมลสกุล โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
550 นางสาวกัญญาวีร์  หนูเผือก โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
551 นางสาวกัลยรัตน์  รวยทรัพย์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
552 นายคชินทร์ชัย  อรุณมณี โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงจิรัชติกานต์  แก้วน้อย โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
554 นางสาวปรนัน  เขียวเพชร โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายกันตพล  พาอ่อน โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
556 นายคณาธิป  แก่นแก้ว โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงจิรพรรณ  เที่ยงสมบูรณ์ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงญาณวุฒิ  นิลนนท์ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงณัฏฐณิษา  สุขประเสริฐ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงณัฏฐพร  บัวทอง โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงณัฐนิชา  สุวรรณโชติ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายธนวัฒน์  พูลเพิ่มคล้าย โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงภุมรินทร์  พิพิธกุล โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายวรเวช  งามฉลวย โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายสวิตต์  ไชยนา โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายอัมรินทร์  พุกทอง โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
567 นางสาวกชนิกา  ลี้ครองสกุล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงกนกวรรณ  นิ่มยังดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายกวิน  พวงแก้ว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงกวินตา  ไกรนรา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พุทธลา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงกัญญาภัค  เทียมทัน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายกิตติภพ  ว่องไว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายโกมุษ  ฉันท์ชวลิต โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายโกเมศ  ฉันท์ชวลิต โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงเขมนันท์  สวัสดิวงศ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงคณัญญา  คำปลิว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายคณาธิป  ขันทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายควรชิต  ทะนุธีระพงศ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายจปังกร  บัวลอย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายจักรภัทร  คำมุกชิก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีบัวโรย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายฉัฐวัฒน์  นันทชัยเลิศกิจ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายชนน  แสงพิทักษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
586 นางสาวชนัญญา  มากแบน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงชนิกานต์  เกตุสำอางค์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงชัชรินทร์  ภู่ซ้อน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายชัยวัฒน์  เเซ่หยาง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงญาณัฐนันท์  จุลศรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงณโรชา  พลีวรรณ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงณัชชานันท์  ผาสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายณัฏฐ์รัชกร  ไตรวิวัฒน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงณัฐธยาน์  วิลาวรรณ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงณัฐนรา  สุขสำราญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงณัทวรรณ  หงวนสูงเนิน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายเดชาวัต  กันยะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายธนมน  รอดคล้าย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายธนวินท์  อินทรพล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เเปรสันเทียะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
601 นางสาวธัญชนก  พรหมดาว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงธัญพร  กิจบำรุง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายธันย์วรัชญ์  ธรรมมานุปถัมภ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายธีมากร  สุดเนตร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายธีรโชติ  ยุทธศิลป์เสวี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายธีรพงษ์  วงศ์เทพ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายธีระเดช  เทพภูษาวัฒนา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงธีราพร  ท่วมเพ็ชร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายธีวสุ  ตังศรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายนครินทร์  จิระเรืองนนท์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงนภัสวรรณ  คำมุกชิก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงนภัสสรณ์  สุวรรณะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
613 นางสาวนลพรรณ  แสงทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายนะโม  ยาวะโนภาส โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตั้งวงษ์เจริญสุข โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงนันน์นภัส  กองมะณี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายปณชัย  เมตตาวรคุณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงปณิสรา  เมฆงาม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายปรเมษฐ์  เจาะจงดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายปรวัฒน์  ย่ามเงินทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายปรัตถกร  ปัททุม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงปรียาภัทร  ประสิทธิ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
623 นางสาวปัญฑารีย์  มั่นศรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายปัณณทัต  ธูปวงศ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงปัทวรรณ  อินทศรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายปิยวัฒน์  ใจเย็น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงปุณยนุช  กันมั่ง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
628 นายพงศกร  นครราช โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงพรนัชชา  ศรีเม้ย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงพลอยณิชา  สมานทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
631 นางสาวพลอยพิชชา  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายพัทธดนย์  วงศ์ศรีรัตนกุล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
633 นางสาวพิชญธิดา  ประวัติ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงพิชญ์นรี  หันจรัส โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงพิชญาภา  ไกยแจ่ม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายพิศิษฐ์ศักดิ์  พิชัยสวัสดิ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายพีรเดช  พิพิธผลารักษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายพีรพล  หอมเทียม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงภัทรธิดา  บัวยอม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พงษ์อารีย์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายภูริ  แถลงกลาง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายภูริชา  ศรีสมสุข โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายรฐนนท์  เมตตา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงรสิตา  กันมั่ง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงรัญชนา  พงษ์พิสันต์รัตน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงรุจาภา  ฮวดใช้ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงลลิตพรรณ  พันธ์รักษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายวรเมธ  ยะแสง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงศศิภัสสร  แท่งทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงศศิวิมล  สุนทรวิริยะกิจ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงศินีนาฎ  ดาราพัตร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
652 นางสาวศิรดา  แก้วใส โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายศิริชัย  ผิวเงิน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
654 นายศุภสิน  พัฒชนะสม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายสกลวรรธน์  ศุภสินมณี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงสาริศา  เจริญคุณอนันต์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายสิรภพ  ยิ้มเจริญยิ่ง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายสิรภพ  สิทธิวงศ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  เดชพันธ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงสุฌาย์พัช  แสงทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายสุทธิเมธ  สำราญวงค์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เดชรัตน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เหมะไกรสิทธิ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แก้วอาษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายแสงเหนือ  แสงส่อง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงหทัยกานต์  เทพสถิตย์ภรณ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงอณุภา  วงศรีแก้ว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
668 นายอนุพิชัย  พิมพ์เทพ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงอรสิรี  ฟักทองพรรณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
670 นายอัจฉริยาวุฒิ  นามศักดิ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงอัจริยา  แซ่ฝู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงอารยา  จุลพรหม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายอิทธิกร  ปู่มะรัตน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงกชพร  ผัสสะผล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายกมลภพ  พระวิสัตย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุทัศน์ ณ อยุธยา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายกรณิศ  ทับศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงกรภัทร​  เลิศถวิล​จิ​ร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายกฤตธกร  สุธรรมมา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายกฤตธัช  จันทร์ปราน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายกฤตภาส  ทองเปลี่ยน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายกฤตภาส  พัฒนกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายกฤติน  พุ่มชะบา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงกฤติมา  เรืองศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายกฤติเมธ  ไวยจะมี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายกฤติวรรธน์  จินตนา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงกวิตา  อรวัฒนะกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายกวิน  โชติโรจน์วงศ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงกัญญาพักตร์  แจ่มแจ้ง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงกัญญาภัค  สมุทรทองคำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายกัณฐรากร  เมฆี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงกันตณัฐ  ศิกษมัต โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงกันยาวีร์  ปลื้มมนัสธัชการ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงกัลยกร  ทองทิพย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
695 นางสาวก้านแก้ว  ญาณะโสภะณา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงกานต์ธิดา  มูลฐี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงกุลนากร  ทองพิทักษ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายไกรวิทย์  สมรฤทธิ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงขวัญข้าว  อุ่นใจ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงเขมินทรา  โต๊ะอิสอ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายคุณาวุธ  ภูภิรมย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายจารุเดช  วังวงษ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงจารุมณี  อนุสุวรรณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงจิณณพัต  อิงคนันทวารี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายจิรเมธ  ยิ่งบัณฑิตพงศ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายจิรเมธ  อารักษ์สุทธิ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายจิรวัศก์  ยังรุ่งวิวัฒน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายจิรัฎฐ์  นักร้อง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายจิรัฏฐ์  ปิติโรจนวัฒนาธร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายจิรายุ  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายจีระพัชร์  สิมะลี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงจีระรัตน์  อุปัญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายจุติเดช  แสงทอง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายเจตนิพัทธ์  จาตะเสม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายเจตนิพัทธ์  รุณบุญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายเจิมจุน  อรัณยะนาค โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงเจียเจีย  หลิว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงชญาดา  สุภาภัทรานนท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
719 นายชณพัฒน์  เพชรออด โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงชนัญชิตา  เสาร์แก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงชนัญธิดา  เกิดคล้าย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
722 นางสาวชลรัมภา  จันทร์ประภากรณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายชวนนท์  วงษ์บุบผา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  สายสุวรรณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงชัญญานุช  พรหมศาสตร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายชานนท์  สูงสันเขต โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายชานันท์  สูงสันเขต โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงชาลิสา  ชิติธำรงกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงชิดชนก  อินทรวงศ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายชินบุตร  วริศวัชรพงศ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงชุติมน  ตั้งวัฒนศิริกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายเซนติณณ์  ธาราพิพัฒนกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงญาดา  วิชิตกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงฐิติชญาน์  เงื่อนพิมาย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายณกรชัย  เตชะคุณกรปรีดา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงณกานดา  ศรีผา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายณฐกร  ลีวิริยพรกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายณฐกร  แสงโชติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายณณฐ  เสริมสุข โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงณตา  โมกขพันธ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงณพิชญา  แผ่นผา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายณภนต์  ธนพิชญกรกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายณรรพสิฎฏิ์  รักษ์ดี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
744 นางสาวณัชชยาดา  พละหาร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายณัชบถ  อุดมศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  เจริญพจน์วจนะ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  ฉัตรศิริทิพากร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อานประยูร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายณัฐกฤต  ศิริพงษ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุขยัง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงณัฐชญา  ประทุมศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายณัฐดนัย  บัวแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายณัฐดนัย  ลุนะหา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงณัฐธมล  กองจันทร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายณัฐนันท์  ผลหอม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงณัฐรดา  พิพัฒน์วนิชกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงณัฐรดา  โมงขุนทด โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงณัฐริกา  ปราการรัตน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ปัตตา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงณัฐวรา  โมงขุนทด โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงณิชกานต์  แก้วสุข โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงณิชชา  กาศโอสถ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงณิชชา  สดเจริญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงณิชชา  เจียวสุกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงณิชญาณัณฒ์  พรหมประเสริฐ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงณิชา  หนูนาค โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงณิชากร  สุพรรณพจน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงณิชากร  สุวพิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงณิชาภา  วิณิชยกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายเดชชาติ  ทองศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายเดชาณัฐ  เดชเลิศประยูร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายตฤณ  วาทย์ชีรานนท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายตะวัน  ฤทธิเรือง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายเตชภัทร  เตชะรุ่งโรจน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายเตชิต  สงวนเตชะตระกูล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายไทจิ  วัฒนวินิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายธนกร  หงษ์อนันต์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายธนกฤต  สุทธิหาระ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายธนพงศ์พันธ์  เมธาสิทธิ์ภัทรกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายธนพงศ์  พลศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงธนพร  คูสมบัติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงธนพร  ปานทับ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายธนภัทร  อรัญญกานนท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายธนภัทร  แสงทองพินิจ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายธนยุทธ  แสนหาญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงธนรรณธร  อภิรัชตกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายธนวิชญ์  มณีศักดิ์คีรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงธนัชพร  เนตรยัง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงธนัญชนก  นนท์ธนประกิจ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายธนิสร  ดีดิษฐ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายธัชชัย  อ่องแตง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายธัชพล  เพชรพิชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงธัญชนก  สงค์จันทร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วสีขาว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงธัณย์สิตา  วัฒนโสพันธ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายธันวา  นนทะโคตร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายธิติพัทธ์  แสงเงิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงธีรดา  พงค์สุวรรณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายธีรเดช  ศิริพันธ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายธีรพนธ์  สุนทร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายเธียรวิชญ์  แมดฮู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงนงนภัส  จันทร์ศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายนนท์ปพัฒน์  พรเจริญทรัพย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงนพัชนันต์  แซ่ลี้ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงนฤภร  ปานนาคะพิทักษ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงนวินญา  คมขำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงนัจกร  กาญจนเกรียงไกร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงนันท์นภัส  เจตนะศิลปิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายนันทพงศ์  รุจิรชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงบุญญลักษณ์  ศุภภากรกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงบุณญานุช  วงษ์เงิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงบุณยวีร์  ปาริชาติจรุง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายบุริศร์  วิลาลักษณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายบุริศร์  แสนจินดา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายปกป้อง  ก่อกุศล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงปณิดา  สวนสมุทร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายปพนธีร์  จิตตารมย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายปภังกร  สุขสิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายปภาวิชญ  มงคลเสริม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายปรมะ  หอมเสมอ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายปรัตถ์  วุฒิปัญญาวงศ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายปริตร  วุฒิปัญญาวงศ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงปริยาภัทร  ไทรงาม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายปฤษฎี  ทัศนางกูร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงปัญญาพร  มาภา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงปัณฑิตา  เวชปรีชา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายปัณณทัต  ดวงไชยเงิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงปาณิศา  ดีมั่น โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงปานิสรา  บุตรดี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายปาลฑัต  พิลารัตน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายปาลณุวัฒน์  กิจเจริญวัฒน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายปิติพัฒน์  เสนาะวาที โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงปิ่นชนก  ฉายะรถี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงปินชา  วัฒนานุสรณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงปิยประภา  นิ่มฟัก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายปุญญพัฒน์  บัญชาศักดิ์เจริญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงปุณณภา  บุญชยาอนันต์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายปุณยวัจน์  แคล้วเครือ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงไปรยา  ชุติศรีสุพัฒน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงผกาวลี  กุลกั้ง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายพชฏะ  กรุณามัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายพชร  หอมรส โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายพชรเดช  ป้องแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงพชรอร  กระฉอดนอก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงพนิตพิชา  ธรรมเป็นศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงพรไพลิน  สกุณี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงพรรณประภา  โอทอง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงพรวรินทร์  ธาราพิพัฒนกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงพริมรดา  เจ๊ะเด็ง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงพลอยพริมดาว  นาคจันทึก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายพสิษฐ์  ยมพินิจ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายพสิษฐ์  แซ่ฮ้อ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงพัชชา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายพัชรพล  ปฏิญญาเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายพัชรพล  วรรณชิโนรส โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เมฆรัศมี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงพัทธ์วิรา  ทองน้อย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายพัสกร  เพชรชาติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงพิชชาพร  ศกุนะสิงห์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงพิชญดา  ปิยาสิรินทร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายพิชญะ  โชควาสนรรค์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงพิชญา  อัมระปาล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงพิชญา  เสาร์วงค์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงพิชญาภัค  สอนลำไย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายพิทักษ์พงษ์  ธัญญนิพัทธ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงพิมนภัทร์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  นักร้อง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ธรรมเสริมสกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เสาร์วงค์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงพิรดา  อินทรเนตร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงพิศวิญญ์  ศรีสุราช โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายพิสิษฐ์  จันทร์วงษ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายพีรณัฐ  แซ่ตั้ง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายพีรดนย์  ศุภวิบูลย์โสภณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายพีรพงศ์  นฤภัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายพีรพัชร  เจริญกิจ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายพีรพัฒน์  เตชะมงคลาภิวัฒน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงพุธิตา  อำนวยสมบัติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เจินทำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายภคิณ  วราพิชชาธร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วทองบัว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  คำพันธ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงภัชชญา  แซ่โท้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงภัทธิรา  จงจิตสำราญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายภัทรดนัย  เอี่ยมชู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายภัทรพล  พรหมฤทธิเดชา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงภัทรวดี  ปั้นมณี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายภัทรวัสน์  นะมูล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงภาณินนุช  ผลิศักดิ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงภานิชา  อาตมวิสิฐ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายภาสกร  เมฆสุวรรณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ปิยณรงค์โรจน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายภูผาหมอก  นาคจันทึก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงภูฟ้า  จาติกะวนิชค์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายภูภูมิ  วัชรธนาคม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กชายภูมิพัฒน์  อร่ามเรืองไพศาล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายภูมิรพี  วังคีรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายภูมิวิช  น้อยเจริญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายภูวกฤต  สุรภัทรภักดี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายภูวดล  อิฐธำรง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงมณฑิตา  พวงทอง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงมณีรัชนาภรณ์  จันทร์กระทึก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปัญจวงศ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายมั่นคง  เหล่ามั่นคงถาวร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงมินรดา  แซ่หลี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงเมธาพร  ว่องไว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงยลลดี  ปุจฉาการ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายยศกร  ศรีอุดม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงรฐา  อมรวิทยาเวช โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงรมิตา  สีหานาวี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงรวิษฎา  ขันทอง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายรัชกฤช  มะลาคุ้ม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายรัชวุฒิ  หาญพลาชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงรุ้งลดา  โฉมประเสริฐ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงรุจิกานต์  นีรนาทธารา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายรุจิภาส  มีศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงวชิรญาณ์  จานสุวรรณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายวชิรวิชญ์  จันทร์ปัญญา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายวรกันต์  พ่อค้า โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงวรธนิก  หะนุการ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายวรมน  จันทร์โฮม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงวรรณิกา  จารุสกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงวรวรรณทิพย์  ตรังควชิรกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงวรวลัญช์  หวังชอบ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงวรัญญา  จามะรีย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายวรัญญ์  ทองสุวรรณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายวรานนท์  เมืองเฉลิม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายวริทธิ์  ไกรดำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายวรินทร์ธรณ์  มักอุส่าห์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงวริศรา  บุญเทพ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงวริศรา  สีคำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงวริสรา  คุ้มภัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายวสุธร  จิราพัชรสิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
934 นางสาววัชราภรณ์  หลักสุวรรณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงวัลลภา  จันทคูณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กชายวิชญะ  ชาญนำสิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงวิชญาพร  โอนากุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายวิทวัส  หมื่นสุข โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงวิภวาณี  จูนันทินวโรทัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ทรงพุฒิ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายวิวรรธน์  บุญพรม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายวิวิธวินท์  ศรีโชค โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายวิศรุต  เฮงรวมญาติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กชายวีรพล  พลเยี่ยม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายวีรภัฏ  บัวศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายวุฒิภัทร  จันทร์พรม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายเวทิต  เดชทวีประเสริฐ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงศิรกาญจน์  เกตุธนสิทธิ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายศิวกร  แซ่อึ้ง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายศิวัช  สิริวัฒนานุสรณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายศุภกร  สุวรรณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายศุภณัฐ  จอมคำสิงห์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายศุภวิชญ์  ขุมทอง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายศุภวิชญ์  วิชญะหิรัญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายศุภวิชญ์  โตวิทยะ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงศุภสิริ  แดนไกวัลแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงศุภิสรา  กวินยศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงศุภิสรา  มิ่งขวัญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงศุภิสรา  แสงจันทร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายสรณ์ธนพัฒน์  เต็งสุวรรณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงสวิตตา  ธุถาวร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายสหธัช  ผิวขาว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายสิปปวิชญ์  อัมพรบรรเจิด โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายสิรวิชญ์  เมฆโหรา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายสิรวิชญ์  เลี้ยงรัตนานนท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายสิริกร  พัวรักษา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงสิริกร  สวนสำราญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ยามผาสุข โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายสุทธิพร  รุ่งนพคุณศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายสุรพัฒน์  พงษ์ขวาน้อย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงสุรัสวดี  จำรัสบุตร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงสุวิมล  ตันทนงศักดิ์กุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
973 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ดีเด่น โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายอธิปัตย์  ขนาดนิด โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายอธิวัฒน์  ถิรสิริสิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงอนันตญา  อนันตรุจกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงอภิชญา  สมประเสริฐ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายอภิวิชญ์  ธนะภูมิชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายอภิวิชญ์  นุชนาฎ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงอมราพร  วิบูลย์ธรรม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายอรรถพันธ์  สวยดี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงอรอินทุ์  วัฒนพงศภรณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงอักษรา  น้อยไธสง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายอัครวิทย์  พัวพันธุ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายอัครวินท์  ครองใจ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงอันนา  พูลสาริกิจ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงอัยย์ณดา  พูลเพิ่ม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงอัลไลดา  เหล่ามงคลนิมิต โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายอัศม์เดช  เพ็ญเขตรวิทย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายอาชวิน  บุญประโลม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงอาทิตตยา  หนูด้วง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายอานุภาพ  อุดอ้าย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายอิทธิกร  คงกิจ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ก่อวิเศษชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงอุไรอร  โจว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายเอกวิชญ์  พันธุ์อารีย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงไอริณ  ยุทธหัตชัยชาญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงไอรินลดา  แสนภูวา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
999 นางสาวกัญญาภรณ์  ศิลจักร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงณิชานันท์  เทพสุภา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 นายธนพัฒน์  คำวิโส โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 นางสาวพัณณ์ชิตา  ศรีเพชรสุพรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 นางสาวเพชรปภัสสร  ใหม่วงค์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 นายศักดิ์ชัย  จอยพุก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงสุภาษิตา  สายดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงอนันญา  บุญช่วย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายอนุวัฒน์  ทรงศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 นางสาวอภิชญา  อภัยลุน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงอิศราวดี  ลาวัลย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น