รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกรวิชญ์  ชุมวงษ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกรวีช์  กุศลสวัสดิ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกฤติน  พนาพิทักษ์กุล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกวินท์รัศมิ์  ทองสดเจริญดี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกวิสรา  นราเทียม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายก้องเกียรติ  ว่องพุฒิพงศ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกัญจน์ณณัฎฐ์  ดาวเศรษฐ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกันตภณ  วิมล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกิติพัฒน์  ตรีรัสสพานิช โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงเกวลิน  ธนูทองสัมพันธ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายคณพัชญ์  รักการดี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงจิดาภา  สู่เสน โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงจิรัชญา  รัศมียูงทอง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงชนิดาภา  วงค์คม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายชยพล  ธูปสารี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายชุติเดช  งามขำ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายชุติพนธ์  ละม้ายศรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงชุติมณฑน์  โนนคล้อ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  เกตุนิรัตน์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายฐปนวัฒน์  วงษ์แปลง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวฐิติญนันต์  สุขปัญญานนท์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายณภัทร  ดวงแก้ว โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายณภัทร  ทองงาม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายณัฏฐนัน  จันทร์ส่อง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายณัฐชนน  เจนใจ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงณัฐชนันท์  พิพัฒนสมพร โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายณัฐดนนท์  ชมบุญตา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงณัฐธยาน์  คงศิริวัฒนา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงณิชาภา  นาคแสนพญา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายเตชวิศ  วงษ์ทน โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงทักษอร  วงษ์กวน โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงธณัชยา  เหมรา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายธัชพล  ศิริพจนานนท์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงธัญรดา  พึงไชยพัฒน์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายธารธรรม  พรหมมินทร์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายธีรพัฒน์​  อภินันท์​รัตนกุล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายนพสิทธิ์  ภูนา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวนวพรรษ  เข็มกลัด โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงนิชาภา  ชำนิจ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงนิธิมา  มาหาธนประทีป โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงนิมมิตตา  ชูสว่าง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงบุณยาพร  คำภาบุตร โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงปณิตา  น้ำทับทิม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงปรียาภัทร์  สีท้าว โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงปัณณพร  พิมมะศร โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายปัณณวิชญ์  คลังเพ็ชร์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชาธรรมา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายปุณณวิช  ส่งเจริญทรัพย์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงปุณยนุช  คุตชนม์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายพงศกร  ชาธรรมา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายพงศภัค  ภานุสุพร โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงพรรณมณ  ใจชื่น โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงพริมรตา  สถิรอังกูร โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงพลอยรัตน์  ฟูทองรอด โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พุมานนท์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงพัทธีรา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงพิจิตรา  แก้วอนันต์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงพิชชาพร  ศศิมณฑลกุล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นายพิชญะ  วีระวัธนชัย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงพิชญา  ลิ้มศิริชัย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงพิชญาภา  หาวอง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ก้อนศิลา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงพิมพ์ณภัส  ดอกพิกุล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุรชัยสติกุล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายพีรพัศ  ศุภมงคลศิริโชติ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายพุทธคุณ  เปรมสนธิ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายภัคณิรันดร์  ลายประดิษฐ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงภัททิยา  จันทร์สมัคร โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงภัทธิรา  รวยลาภ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายภัทร์นรินท์  จันทร์เอี่ยม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงภัทรนันท์  วงษ์งาม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
73 นางสาวภัทรวดี  นิยมสุข โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายภาคภูมิ  วัชรอาภาไพบูลย์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
75 นายภานุพงศ์  ทองขาว โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายภามิล  ทองกลาง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
77 นางสาวภารดี  นิยมสุข โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงภิญญดา  สุขคำนา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายภีมเดชา  สุจริตรังษี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายภูริต  ทับเลิก โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
81 นางสาวมนัสดา  หล้าเมา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายเมธาวิน  อ่อนจันทร์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายยศสรัล  พนมรัตนรักษ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายรฐนนท์  พักชื่น โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงรมิตา  เฉียบแหลม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายรัฐศาสตร์  งามกมลชัย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงวชิรญาณ์  จุลวรรณ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงวรรณษพร  วงศ์แสงประทีป โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงวริศรา  ม่วงทอง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายวิชญ์พล  ศรีสอาด โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายวิศรุต  ผู้นิมิต โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงศศิชนก  กสิกิจนำชัย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงศิริจรรยา  คงอ่อน โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายศิวกร  ทองประสม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงศุุจินันท์  ชนะมรกตไพศาล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงสมิตา  ทิวาวรรณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายสิรภพ  ศิริวัฒนานนท์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงสิรภัทร  สิงห์สี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงสิริกาญจน์  กล่อมประเสริฐ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงสิริกาญจน์  กาญจนรังสิชัย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงสิริยาภรณ์  บุญประเสริฐ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายสุทธิกันต์  กุศลส่ง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วิโรจน์ศิริ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายสุวิจักขณ์  เวียงวิจิตร โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายอานุภาพ  ลิมปเมธี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายเอกศิษฏ์  เกียรติวิวัฒนกูล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายเอื้ออังกูร  กัลยาวัฒนเจริญ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ไชยาเทพ โรงเรียนแก่งคอย ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงปัญจสิริย์  ธรรมวิเศษ โรงเรียนแก่งคอย ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  บริสุทธิ์ธรรม โรงเรียนแก่งคอย ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายอัครพนธ์  คำเเก้ว โรงเรียนแก่งคอย ม.2 คณิต ม.ต้น
112 นางสาวจิรัชญา  เบ้าทอง โรงเรียนเสาไห้ ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายธีรภัทร  สถิตวัฒน์ โรงเรียนเสาไห้ ม.3 คณิต ม.ต้น
114 นายนพพร  ภู่ระยับ โรงเรียนเสาไห้ ม.3 คณิต ม.ต้น
115 นางสาวบัณฑิตา  ธารีกิจ โรงเรียนเสาไห้ ม.3 คณิต ม.ต้น
116 นางสาวปทิตตา  บุญเกิด โรงเรียนเสาไห้ ม.3 คณิต ม.ต้น
117 นางสาวปิย์วรา  เจนจบเขตร โรงเรียนเสาไห้ ม.3 คณิต ม.ต้น
118 นางสาวพรปวีณ์  ดูสัจธรรม โรงเรียนเสาไห้ ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นางสาวพัฒน์นรี  บัวกุล โรงเรียนเสาไห้ ม.3 คณิต ม.ต้น
120 นางสาวพิชญ์สินี  ปานใจ โรงเรียนเสาไห้ ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นางสาวภัทรนันท์  อินทจันทร์ โรงเรียนเสาไห้ ม.3 คณิต ม.ต้น
122 นายสิรวิชญ์  วรพันธุ์ โรงเรียนเสาไห้ ม.3 คณิต ม.ต้น