รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวกชพร  สุภาพร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกชพรรณ  ไวกยี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกชมน  อรรคบุตร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
4 นางสาวกนกลักษณ์  สุขมังสา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นางสาวกรวรรณ  เรืองแสงมุก โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นางสาวกรวรินท์  ศรีสิงข์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกรองแก้ว  บุตรละคร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกฤตากานต์  ดีลาภ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกวิสรา  อิ่มอ่อง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  จงอนันต์ตระกูล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไวยอนันต์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทราช โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โพธิ์มะณี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไกรสกุลศักดิ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกัลยรักษ์  บุญเลี้ยง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกาญจนา  อุดมโชควรกุล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวกานต์ธิดา  น้ำเพชร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวกานต์รวี  พิริยะฐิติพร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกิตติมาพร  คำดี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวคณภร  ดีอารมย์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวจังคนิภา  ทองปลั่ง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงจันทมณี  กลัยบุตร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
23 นางสาวจันทร์พักตร์  ศรีแป้น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงจิณัฐตา  พรหมพิริยะมา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวจิดาภา  ใจจำนงค์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นางสาวจิตภินันท์  จิตรสุระผล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นางสาวจิรอร  โสรัตน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงจิรัญณกาล  ถึงสุข โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวจีรณา  อินทร์อำไพ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงจีรธียา  แก้วรักษา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
31 นางสาวจุฑามาศ  นาคชุมพล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
32 นางสาวจุฑาริน  ธรรมดี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงชณัสฌา  พิมุ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงชนิษฎา  รักษาศักดิ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงชมพูนุช  ภาคทรัพย์ศรี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
36 นางสาวชมพูนุช  สุนทรวิบูลย์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงชรินรัตน์  บุญหวัง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงชัญญาทิพย์  เร่งการไถ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวโชติกา  อากาศโสภา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงฌาลิศา  จงรักษ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงญาดา  ศรีจันทร์อ่อน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงฐิติทนันท์  ฉิมเพ็ชร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงณฐมน  แผ่นภูธร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงณริศรา  ฤกษ์ทายี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงณัชคนัญ  เยนสินธุ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวณัชชา  พิลาผิว โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงณัชชา  ใจยาว โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงณัชญ์สรัล  ห้อธิวงศ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงณัฎฐ์ฏาพร  ภักดิ์ภูมินทร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงณัฎฐากร  ทองโชติ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
51 นางสาวณัฏฐ์ฎาพร  อาศัยสุข โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงณัฐชยา  มณีคุ้ม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวณัฐณิชา  นิ่มพระยา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงณัฐนันท์  ทองแกมใบ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  พาฬิโพธิ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงณัฐพร  อัมพรพฤติ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงณัฐภรณ์  วรรณทอง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงณิชกมล  จันทมงคลเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงณิชนันทน์  ชมภูภาร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงณิชาภัทร  สัญญานุวัฒน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงดลหทัย  กสิกุล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นางสาวดุสิตรา  บุญมาวงศ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงทักษอร  รอดน้อย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
64 นางสาวธนภร  ดีอารมย์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงธนัชญา  มุขศรี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
66 นางสาวธนิฏฐา  ลิ้มพินิจกุล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
67 นางสาวธนิดา  มีรีวี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญนาค โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
69 นางสาวธรณ์ธันย์  ทับทิมทอง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงธรรมวัฒน์  แก่นเสน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงธัญจิรา  คล้ายปุ้ย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงธัณชภรณ์  มะลิซ้อน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงธิดาพร  อมรสถิตย์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงธีธัช  บุรุษชาติ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงธีรกานต์  มีเงิน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงนงนภัส  ประทีปแก้ว โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงนปภา  เศรษฐบดี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
78 นางสาวนภพร  มีแต้ม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวนฤภรนุสรณ์  ทองดี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงนลพรรณ  ลูกคำ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีชมภู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุภีแดน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงนันท์นลิน  นิ่มนวล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
84 นางสาวนันทิชา  อัควสงคราม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงน้ำทิพย์  งามสมฤกษ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงบัวบูชา  นาคะตะ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงบุญยรัศมิ์  เพ็ชร์คุ้ม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงบุณรดา  มีทรัพย์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
89 นางสาวปณิชา  พุดซา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
90 นางสาวปทิดา  กังวานธนโชติ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
91 นางสาวปนัดดา  ใจกว้าง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงปริยากิติ์  ไทรสาขา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
93 นางสาวปรียานุช  โกศินานนท์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงปวริศา  เครือแก้ว โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงปัณณิกา  อ่วมพันธ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงปาณิสรา  เสลา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงปานรดา  เชาว์ธรรม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงปิยฉัตร  พินัยเสนาะ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงปุณณภา  ทิมณีวรรณ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
100 นางสาวพชรพร  ตะเพียนทอง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงพรรณปพร  กระแสร์ทิพย์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงพรลภัส  ปานบุญ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงพริบดาว  ปฐมธรรมการ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงพัทธ์รดา  สุนทรารักษ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงพัทรศยา  กิจสำเร็จ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงพิชชาอร  สัญจรโคกสูง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงพิชญาภา  อิศรางกูร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
108 นางสาวพิชญาภา  เจริญพานิช โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงพิชามญช์  เศษโพธิ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
110 นางสาวพิมพ์พิศา  เสาวนิตย์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงพิมพ์ภัทธา  นามประดิษฐ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงพิรดาภร  ใบยูซบ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงพีรญา  สำลี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
114 นางสาวพุทธมณี  พุทธรักษา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
115 นางสาวเพ็ญพิชชา  วีระสัย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
116 นางสาวเพ็ญพิชชา  เวียงไชย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงเพ็ญพิมล  ครุฑใจกล้า โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
118 นางสาวแพรวา  ผ่องจิตร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นางสาวภทรอร  สมบัติ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงภฤศญา  ดำเนินโฉม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
121 นางสาวภัทรนันท์  พลพุทรา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงภัทรภร  ฤทธิ์กล้า โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงภัทรวรรณ  สนธิพันธ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  โสมติด โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงภันทิลา  นาวัน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงภาพิมล  วิบูลย์ชาติ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงภิมพ์พิชฌา  หล่อเจริญผล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงภูริชญา  วงษ์มณฑา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
129 นางสาวมธุริน  ขุมทรัพย์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงมัญชสา  จรัสศรี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงมุกรวี  ชูขันธ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
132 นางสาวโยชิตา  ขันทับทิม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงรวิสรา  ตันจอ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
134 นางสาวรสริน  มณีฉาย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงรินทร์ลดา  โชติช่วง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงลลิดา  จำนงค์ฤทธิ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
137 นางสาวลักษิกา  จันทร์กลิ่นหอม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงวรชยา  หลวงเพชร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
139 นางสาววรภัคชญา  ลือยาม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงวรรณกานต์  คงเอียด โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงวรรณศิริ  จารี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงวรวีย์  ตั้งรัตนเมธานนท์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
143 นางสาววรัชญา  โห้สมบูรณ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงวรัญญา  นาคกระสัน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงวรัทยา  เผือดผ่อง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงวริศรา  แช่มวงศ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ปิยะอมรเมธา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
148 นางสาววิธรา  คงเจริญถิ่น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงวิภาดา  เปล้ากระโทก โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงวิลาสินี  ผลราวงษ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
151 นางสาวศรุตา  พุ่มกันเกลา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
152 นางสาวศศิณัฏฐ์  บัวศรี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
153 นางสาวศิรภัสสร  แย้มกลีบบัว โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงศิริวรรณ  จารี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
155 นางสาวศิโรรัตน์  เกตุอร่าม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงศุจินธรา  สวัสดี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงศุภกานต์  ทองเดชะ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงสุกานดา  นิยมพงษ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
159 นางสาวสุชาวดี  ศรีอ่อน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงสุทธิกมล  สัตย์ธรรม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงสุริวิภา  กรจินดา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  นิยมพงษ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงสุวีณ์กร  โถแก้วเขียว โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
164 นางสาวอภิชญา  ปัณชา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงอภิชา  นวลอุทัย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
166 นางสาวอรจิรา  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงอรณิชา  สีพาฮาด โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงอรภิรญา  สุระเสน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
169 นางสาวอริศรา  ขันธศักดิ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
170 นางสาวอริสรา  เกตุภู่ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงอัย  เขนยงาม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
172 นางสาวอาทิมา  โคตรประทุม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายกฤติกร  จันทรอัมพร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายคณพศ  ฤกษ์สมจิต โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายจักรภัทร  ภาคาพุฒ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายจิรณัฐ  ศรีวิริยะนนท์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงจิรภัทร  เต็มแสงสุขมณี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายชนาธิป  ศรีสุข โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงชยุดา  คชพิมพ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายชัชวิศิษฏ์  ขำคม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายชัยภัทร  บุญเปี่ยม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงณฐพร  มีประเสริฐ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  อ่อนคำเหลือง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายณัฐภัทร  คงสมบุตร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงธัญวลักษณ์  สัตยวิวัฒน์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายธีรัตน์  เต็มแสงสุขมณี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายนภัทร  สร้อยวิชา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายนิพัทธ์  คชเกษตริน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
190 นายปภัสพงษ์  เพ็งภาค โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
191 นางสาวปิ่นแก้ว  อำไพพันธ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายพชรวินท์  สุขสมโภชน์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายพสิษฐ์  อ่ำพันธ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายพัฒน์พงศ์พันธุ์  ธุระพันธ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายพัทธดนย์  วามะขันธ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงพิชชาภา  แจ้งดี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายภูวนัย  มานะเจริญชัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายรัชต์พล  แสงประภา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงวรดี  มงคลทรง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายวิภู  จงอ่อน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายศุทธิธรรม  กลั่นกล้า โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายสรศักดิ์  ไทยเเท้ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายสุภกิตติ์  ประโพธานัง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงจุรีพร  ปรีชาเวทย์ โรงเรียนท่าเรือ(นิตยานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงชญานิษ  สุกใส โรงเรียนท่าเรือ(นิตยานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
206 นางสาวทักษอร  กัญญา โรงเรียนท่าเรือ(นิตยานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วนิคม โรงเรียนท่าเรือ(นิตยานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายเมธัส  นาคเจือทอง โรงเรียนท่าเรือ(นิตยานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงอารียา  สุทัศษา โรงเรียนท่าเรือ(นิตยานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น