รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวกนกพิชญ์  ฉายอรุณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกรรฐณัฐ  ชะอุ่ม โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
3 นายกวิน  สุริกานนท์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เปี่ยมศักดิ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกานต์ตพงษ์  จันทร์ยอแสง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกานต์ธีรา  สระศรี โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายเขมทัต  อุทุมพร โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงจรรยา  บุญชูเชิด โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวจิณัฐตา  นุชนุ่ม โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงฉันฑ์พิชญา  ตัณทวิวัฒน์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายชญานนท์  ปลื้มไสว โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงชนัญชิตา  รายะ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงชัญญาภัค  จำนงค์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายญาณกร  เอี่ยมน่วม โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงญาดา  อิทธิฤกษ์มงคล โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงณัชฐะคีฏา  สุทธิสนธิ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายณัฏฐ์วรันธร  วิเศษอักษร โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงณัฏฐ์วิชิตา  เหลืองสอาด โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงณัฐชยา  ดวงแก้ว โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงณิชารีย์  จันทร์ไทย โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวตรีทิพยนิภา  ตรีทิพยนิภา โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายเตชินท์  ตั้งสากล โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายธนทัต  บันลือกุลวณิชย์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายธนภูมิ  เจริญงาม โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงธนัญชนก  ช่วงชัย โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายธัญเทพ  พุธพริ้ง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงธีมา  เหลืองทอง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายธีร์ชยนต์  เหล่าจันทร์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายนนท์  รัตนพิทยาภรณ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวนวินดา  เเก้ววรรณา โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายนิพิฐพนธ์  สำราญวงศ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงนิรัชญา  จันทร์ชนะ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
33 นางสาวบุญยานุช  บุญวัน โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงบุญรักษา  จรัสตระกูล โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงปภาดา  กลีบทอง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายปวริศ  พูนขวัญ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุนทรวงศกร โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงปุณณ์ภัสสร  นพเดชาศักดิ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายปุณณวรรธน์  เกตุมณีกาญจน์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวเปรมิกา  เชี่ยวชาญ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายพงศพัฒน์  อยู่จันทร์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงพลอยประภัส  จันทรยอแสง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายพสิษฐ์  แสงประชาธนารักษ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวพัชรพร  วาสนาทิพย์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายพิพรรธน์  ชูประเสริฐ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นายพิรชัช  หนูเกตุ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายภวิล  อิงปัญจลาภ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงภัททิยา  อมรชัยยาพิทักษ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงภัทรศยา  อมรชัยยาพิทักษ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายภานุกร  หนูประดิษฐ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
51 นางสาวภาวิดา  หมื่นพหุ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สาไชยันต์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงเมธปรียา  จุมพรม โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายเมธาภัตร  สัมฤทธิ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายรัชพล  อุตสาหะ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วุฒิวโรดม โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นางสาววรกานต์  บุญฤทธิ์เดโชชัย โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงวรณัน  พงษ์พัว โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
59 นางสาววรรณรดา  มณเฑียรฑิราลัย โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงวรินชุดา  ไทรสาคร โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงวริศรา  กล้าแข็ง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงวิลาสินี  ละว้า โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายวีกิจ  อิศรภักดี โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงวีรภัทร  เรืองขันธ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายศรัณย์กร  วศินนิติวงศ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
66 นางสาวศิรัญญา  ขาวขำ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงศิริ์ณัฐฐา  เทียมเมฆา โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
68 นางสาวศุภสุตา  พันอภัย โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงสมปรารถนา  ปานรัตน์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงสุกฤตา  ศรีมงคลชัย โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
71 นางสาวสุรวิภา  ยาทิพย์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
72 นายโสภณวิชญ์  พิมพ์ศักดิ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นางสาวอภิชญา  จงอุดมสมบัติ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
74 นางสาวอภิชญา  ดวงจันทร์ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายอัครชัย  สายทอง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงอิสรีย์  ภัทราพรพิสิฐ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงกนกศิลป์  เกษรสังข์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงกัญชลิกา  จินตศิริกูล โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  พุฒชาติ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายกันตภณ  ทองวิเศษ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายกันตภัทร  เลิศพรกุลรัตน์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายกันต์  เลาหชัยนันท์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงกัลย์รัฐวรรณ  มุกดาแสงสว่าง โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายกิตติพงศ์  ลิ้มศิริสัมพันธ์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงขนิษฐา  จงสถาวร โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงเข็มกลัดเพชร  ทองโชติ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายคณพศ  ศรีสองห้อง โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายจักรพันธ์  ขวัญกิจบริพันธ์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงจิณัฐตา  สกุลเพ็ชร โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
90 นางสาวจินต์จุฑา  ทองนุ่ม โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายจิรกร  ใจจันทร์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงจิรัชญา  สังข์ขานวม โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงจิรัชญา  เสนนอก โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายเจษฎากร  จันนา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายชนินทร์  อยู่สถิตย์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายชยธร  จันทรวัฒน์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายชยพล  ครุฑศรัทธา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายชยพล  รักสาทรสิทธิ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
99 นางสาวชุติมนต์  ผิวงาม โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายเชนตะวัน  จานทอง โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงซาเดีย  สร้อยพรรณา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ทองดี โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงณปภัช  จุลมัญลิก โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายณพวิทย์  คุ้มกระทึก โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงณราภัทร  เรืองวิเศษ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กรมทอง โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายณัฏฐ์นนท์  สงัดศัพท์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงณัฐณิชา  พูลขวัญ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายณัฐนันท์  ภู่ทอง โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายณัฐนันท์  สิทธิสังข์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
111 นางสาวณัฐพร  มะกา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายณัทกฤต  ชัยโชตกิจ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  แดงทอง โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงณิชารัศมิ์  เทวา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายเตชินท์  เจริญศาสนกุล โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงทิพย์​ประภา  ชมภู่ทอง โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงทิพรัตน์  ชูเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงธญาดา  ว่องวรพรกุล โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
119 นายธนดล  บุญ​ทัพพะ​อานันท์​ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงธภัทร  จุลขันธ์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงธัญญเรศ  ศรีคำ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงธัญพร  บรรลือศักดิ์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงธัญยรัตน์  รื่นจิตร โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงธันยชนก  พิกุลทอง โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายธีรเชษฐ์  เสถียรจรัสกุล โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายเธียรวิชญ์  พงษ์วิทยภานุ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายนพวินท์  นกดำ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงนัฐธิดา  ชูกำลัง โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงนิศามณี  ศรีทับทิม โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายปณุพงศ์  อิ่มลา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงปนัดดา  เซี่ยงหลิว โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงปพิชญา  มานะภักดี โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงปภัชญา  รอดเจริญ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายปภากร  ฉิมฉลอง โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงปภาดา  คำเสียงใส โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงปิยธิดา  ใจงูเหลือม โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงปุษยา  ปรีดากุล โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายเปรม  น้อยพันธุ์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายพงศกร  ศิวิลัย โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายพงศ์ณัฐภูมิ  ภักดิ์จรุง โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  เหลืองอมรศักดิ์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงพัชชา  ยศวิปาน โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงพิชชากร  พูลชื่น โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงพิชชาภา  ตั้นยิดเส็ง โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายพิชญะ  กลิ่นโฉม โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ถิรพรไพศาล โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงพิมศศิ  จงฤทธิพร โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายภณพัช  ธนะโสภณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงภัสธิชา  วิสูตรสกุลศักดิ์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงเมธปิยา  กรกุม โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายเมธาดา  จุ้ยเริก โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงเมธิศา  ยังพะกูล โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  มงคลเทวากุล โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงลภัสรดา  อำพันธ์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายวงศธร  อนันตกิจโกศล โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายวชิระ  ครุธวงษ์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงวนิดา  กัณฑ์เทศน์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงวรรณวนัช  รัตนสิริวัฒนกุล โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
159 นายวรวัฒน์  สืบเนียม โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงวิรดา  ศักดิ์อรุณชัย โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายวิศรุต  ช้างน้อย โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงวีรดา  อ้นทา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงศรุติญา  งามเจริญคำใบ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงศิริกานดา  ภูมิวณิชกิจ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มูลแจ้ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงสกุล  คล้ายบัว โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงสรัลรัตน์  อาจคงหาญ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายสิปปวิชญ์  ทองเปราะ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงสิรินาร์  พุ่มจันทร์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงสุจดาพรรณ  บำรุงรักษ์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
171 นางสาวอชิรญา  ศรีมุล โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายอภิภูมิ  โชคพัชรอมร โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายอลีอัสกัร  ธานมาศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงอาทิตยาภา  ฉันทปราโมทย์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงอิสรีย์  วิเศษสิงห์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายอุรัม  ปริพัฒนากร โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น