รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชะนะสาร โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกมลจุฬา  กฤดาญชลี โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวกมลลักษณ์  ชนาภัทร์ศิริโสภณ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกร  ศิริวัฒน์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายก่อสกุล  พัดศรี โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกัญชพร  คุณาพลเทวินท์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกันตวัฒน์  ตลอดภพ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
8 นายกานต์นิธิ  มูลกัณฑา โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกิตติพัทธิ์  ณรงค์สันติ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายฆฤณ  ไกรสุวรรณ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายจอมทัพ  จันทรังสีวรกุล โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายจารุภัค  อัศวสกุลศร โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงเจสสิกา  จิรสุดา ซัคลี่ย์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงชญาภา  ลัดดาเถาว์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
15 นางสาวชนิดาภา  ศัพท์พันธ์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นายชยพล  ยอดนครจง โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายฌาณภัทร  ไกรรอด โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงฐิติชญา  เฟื่องจันทร์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายณฐกร  ใจเย็น โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงณฐภัทร  เสาวภาคย์ภูษิต โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายณพิชย์  สุขวิญญา โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงณฤดี  สวัสดิกุลชัย โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงณัฏฐ์ฏาพร  แก้วเอี่ยม โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงณัฏฐ์พิชญา  แจ้งคำ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายณัฐชนนท์  เทียนนาวา โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ฤทธิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงณัฐนันท์  พรกระแส โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายณัฐปวีณ์  ฉัตรจินดารัตน์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายณัฐพล  อัษญคุณ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายณัฐพัชร  จำปาเทศ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
31 นายณัฐสิทธิ์  สอนทอง โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงณัศวรา  เกตุมณี โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงณิชาภัทร  ขวัญพุทโธ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
34 นายดนัยณัฐ  อ่อนสมบูรณ์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นายดลย์สรธัช  จตุรงคโชค โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายต้นน้ำ  เทอดเทียนวงษ์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายตะวัน  นพศรี โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
38 นายเตชิต  เตชสุนทรกุล โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายทักษ์ดนัย  ประภัสสร โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายแทนคุณ  อิงคนินันท์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายธนกฤต  พิพัฒน์อนุสรณ์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายธนยศ  ประสพศักดิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายธมกร  พรหมชัย โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
44 นายธรณิศ  แสงจันทร์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายธาม  ธีรการุณวงศ์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงธารทิพย์  เนตรสว่าง โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายธาวิน  รุจิธนพาณิช โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงธิษตยา  ยิ้มพะ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายธีรภัทร  หมั่นเขตกิจ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายธีรวีร์  ต้นอำนวย โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงนลิน  วราพันธุ์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงนัฐนันท์  สุพนิชยโภคิน โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงนันทนิษฎ์  สุพนิชยโภคิน โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
54 นายนันทิพัฒน์  อื้อศรีวงศ์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงนิพพิทา  ส่งตระกูลวัฒนา โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายบุณยาวัทน์  เพ็ชรากุล โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงบุษบา  ภัคโชตวาณิช โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงปณาลี  วงศ์ชนะพิบูลย์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
59 นายปดลเดช  ลอยล่อง โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงปพิชญา  วัตรชิรมนตรี โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงปภาวรินท์  เสริมชาติเจริญกาล โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงปราณปวีณ์  พุกเปี่ยม โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงปลายกัลย์ยา  พวงสมบัติ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายปวกฤษ  แสงประกายฟ้า โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เมณฑ์กูล โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายปัณณพงศ์  คะสันต์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงปารณีย์  สิทธิเลิศประสิทธิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงปุณยนุช  เกรียงไกรเพ็ชร์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงปุณรดา  เพ็ญประดับพร โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายพชรพล  โพธิ์พึ่ง โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงพชรภรณ์  พิลึก โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงพรปวีณ์  หงส์ธนนันท์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายพลพิพัชน์  สุราฤทธิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายพศวีย์  มูลแก้ว โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายพสิษฐ์  ทิณรัตน์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายพสิษฐ์  เงินแจ้ง โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เขตวิทย์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงพิชญาภัค  คล้ายแก้ว โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายพิทักษ์พงษ์  ลิ้มไพบูลย์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงพิมพ์ศิรภัทร  กมลสุขสถิต โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงพิริยากร  สมฤสาร โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายพิสิฎฐ์พล  โพธิ์เนียม โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงพีรภาว์  คำทับทิม โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายโฟร์โด้  อาลักษณ์ธรรม โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายภวิศ  ชอบดี โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงภัทรวดี  ตีระศิริพันธุ์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ล้อทวีรักษ์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายภีมพงษ์  ศุภจิตรสวัสดิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายภูมิพงษ์  โอชารส โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายภูวเดช  หงษ์ดำเนิน โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายภูษณ  รุ่งเรืองกลกิจ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
92 นางสาวมนภัทร  ตลอดภพ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงโยษิตา  ไทยเดช โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
94 นายรัชพล  ฤทธิ์เทพ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
95 นางสาวรัตน์นภัส  วัฒนสิริสุข โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงวรชยา  เรือนไทย โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงวรพิชชา  ญาณปัญญา โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงวรรณวนัช  พ่วงเฟื่อง โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงวรัทยา  คุ้มกองสุวรรณ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงวริศรา  อังศุเกษตร โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายวันชนะ  บุนนาค โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงวิลาสินี  เงินบำรุง โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงศศิวดี  วิสุทธิ์เศรษฐ์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายศักดิ์ณรินทร์  คงทับทิม โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายศักย์สัณห์  พูลสมบัติ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงศิรัณย์ยกร  ปลั่งกลาง โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
107 นางสาวศิริกัญพร  วงศ์แก้วโพธิ์ทอง โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายเศรษฐพงศ์  แสงดาว โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายสรวิชญ์  เสียงเรืองแสง โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายสาญ์วิกร  แก้วอ่อน โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายสิงหรัฐ  อ่อนสอาด โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
112 นางสาวสิริญาภรณ์  การันต์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายสุวพิชญ์  โชติวิชาศิริกุล โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายอคิราภ์  สัตระ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายอธิพัฒน์  ศิลป์ฐานนท์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงอนัญญา  จุ่นบุญ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงอภิญญา  ฮวบสวรรค์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงอภิสรา  รัตนเสรีสุข โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
119 นางสาวอรลลินทร์  ปุณยวัฒนานนท์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงอลิษา  อาร์ตรอฟ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายอาภากาศ  บุณยภิมุข โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงอารยา  ศรีประทักษ์ โรงเรียนนครสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
123 นายเอกลักษณ์  เทือกเถา โรงเรียนนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงกชกร  โพธิรังษีเทพ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายกมลภพ  เรียงไธสง โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงขวัญชนก  ปวนกัน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงจิณัฐตา  สาวรรณ์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงเจนจิรา  เมตตานันท์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายชนพล  พรหมกัลป์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายณัฐชัย  ชัยไพร โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงณัฐธยาน์  หล่อเลิศธรรม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงปารณีย์  บุญเกต โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงปุณญวดี  แช่มช้อย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงปุณยาภา  พูลสุข โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายวทัญญู  เหมืองทอง โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
136 นางสาววิมลพรรณ  คงเมฆ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายอนันตชัย  ท่าแยก โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
138 นางสาวชยาภา  คล้ายกราน โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น