รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกณัฐ  ดวงปัญญาสว่าง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวกนกพร  ฮวบศรีพันธ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกมลรวิชญ์  ตันติสันติสม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จิรวัฒน์สุนทร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกรชนก  เกตุมี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกรวรรณ  สีตลพฤกษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกฤชภัทร  แก้วบัวดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกฤติกานต์  ขำอิ่ม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
9 นายกฤติธี  อิ่มทอง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกวิณวัชร์  ตันติสันติสม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกอบบุญ  ตันอารีย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกอบสกุล  ตรีบุพชาติสกุล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์พรหม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกัญญาภัทร  น้ำดอกไม้ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  วงษ์มณี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
16 นายกันติธีร์  นิ่มเนติพันธ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงกันยกร  ดอนทอง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายกัมพูภัค  แซ่เฮ้ง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกัลยดา  มณีพราย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายกิตติพัทธ์  อดุลยาธร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายกิตทิพิชธ์  ภิบาลทรัพย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงกุลกนก  กุลนาพันธ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายไกรวิชญ์  เดชขจร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายคามิน  จ่าพันดุง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายคุณานนต์  เอมเเย้ม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงจรินทร์พร  พินิตไพศาล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
27 นายจักรภัทร  วิบูลสุนทรางกูล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงจิราพัชร  คำหงษา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวชญานิน  สมชัยมงคล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงชมพูนุช  สุกสด โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงชลนภา  ขุนพิทักษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายชวกร  ย้อมสี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายชัยทัศน์  ประเสริฐพรศรี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายชัยวิทย์  ศิริสุขไพบูลย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
35 นายชิษณุพล  วังนาค โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายโชคทวี  สระทองแพ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงญาณิศา  รามบุตร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายฐาปกรณ์  บดีรัฐ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงฐิตารีย์  สุธรรมรัตน์บดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายณชกร  ดิบดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายณฐกร  ตาสุสี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายณธิพัฒน์  จันทร์เพ็ชร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงณมน  จันทร์ครุฑ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายณัฐกร  เก่งธัญกิจ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายณัฐชนน  เหมือนอินทร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงณัฐชยา  มงคลหัตถี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
47 นายณัฐดนัย  กิ่งวาที โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายณัฐภูมิ  ประเสริฐพรศรี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายณัฐวิชช์  เจริญพันธ์พิทักษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงณันร์ณัฏฐ์  เย็นชุ่ม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายณิชพน  มุกดามาศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงดุษยา  ถมทอง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงตีรณา  จุลมุสิ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงธนัชชา  ตั้งวงศ์สิทธิโชค โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายธนัสถ์กร  นุนาค โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายธีรภัทร  เทียนศรี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายนภพล  นพไธสง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงนภัสสร  นุชคำ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงนิตยา  ศิริโสม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงนิตา  ชำนาญไพร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
61 นางสาวบุณยลักษณ์  รัตนพันธุ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายปรวีร์  ปานชื่น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงประพา  ศิริโสม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงประภากวิน  อาจหาญ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงปริญญาพร  พรหมจันทร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงปวริศา  ศรีแสง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายปองภพ  จรลี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายปัญณพัชญ์  อุบลอ่อน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายปัณณคุณ  ภาวศุทธิกุล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
70 นางสาวเปมิกา  รักษ์ชน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายพนธกร  ใจยา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงพรชนก  เตโชเสนีย์นนท์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายพัชรพงษ์  เมธีกุศลธาร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงพัทธวรรณ  รุ่งเรือง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงพาขวัญ  โพธิ์ทอง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงพิชชากานต์  จงมีความสุข โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
77 นางสาวพิมพ์สกุล  พลชีพ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายภคพล  วัฒณธัญการ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายภวัศวร์  อุ่นบาง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงภัคจิรา  ยั่งยืน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายภูริณัชช  ตันเจริญ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
82 นายภูวดล  จันทร์เรือง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายภูวรินทร์  เสมือนโพธิ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงเมธาพร  โพธิ์เรือง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงเมยานี  ยามา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายยุทธกานต์  สระศรีสม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายรพีพัฒน์  เครือรัตนไพบูลย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงรุ่งนภา  แก้วเกตุ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงวรัญญากร  ธรรมสอน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายวราเทพ  อินทรวิเชียร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายวริทธิ์นันท์  แก้วเนตร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
92 นางสาววิชญาพร  ประเสริฐพรศรี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงวิรัลพัชร  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงวีรัชญา  ทสะสังคินทร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายวุฒิภัทร  นิยมรักษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายศิรวิชญ์  จันทรปราสาท โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายศิริชัย  ไม้แดง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงศิริน  นาคพงษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายศุภวิชญ์  พูลภักดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายสถิตคุณ  แจ้งใบ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงสรรกมล  สรรพานิช โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายสิราภัทร  คลังวงษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงสุณัฏฐา  สุราษฎร์มณี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นางสาวสุธาสิณี  คำอินทร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงสุพิชชา  ทาอาสา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แก่นนาค โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงสุพิชญา  นาคคุ้ม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายสุภฑัต  ปานท้วม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงสุวพิชญ์  อินทเสน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายสุวภัทร  ปรางค์ศรีทอง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายสุวิจักขณ์  พินิตไพศาล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
112 นางสาวเหมชญา  มหาลือ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายเหมพงษ์  เกษอุดมทรัพย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
114 นางสาวอคิราภ์  แสนแก้ว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายอรรถวัตร  รักพ่วง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงอาภา  จงมีความสุข โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายอิทธิพัทธ์  นิ่มช้ำ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงอิ่มเอม  เรืองกุล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น