รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกอร  แหลมทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวกนิษฐา  หอมนาน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นายกรินทร์  พาแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกฤตพล  ศรีสวรรค์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกฤษ  วงศ์ศุภสาร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกวินขวัญ  ปานแดง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกันต์พิเชษฐ์  รามศิริ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกันตภณ  ป้อมมณี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวกันติชา  ทิยากรกุล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกิตติยารัตน์  ช่างอินทร์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายคณิศร  แก้วใหม่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายคำระพีวงค์  วงค์คำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงคุณัญญา  ลิ้มภักดี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายจิรพัฒน์  สายคำพล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
15 นายจีรโชติ  อุกสอาด โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงชนิตา  ศรีสอาด โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายชลัช  จันทะพิมพะ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายชัชนนท์  สมจันตา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายชินดนัยย์  คำผง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวฐิดาพร  เอียดแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวฐิตารีย์  แก้วขาว โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายณฐรัช  นิ่มพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายณภัทร  ขามโคกกรวด โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
24 นายณราวิธ  นราศรี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายณัฐชพนธ์  พรมศักดิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงณัฐฌา  นิ่มพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายณัฐณัณ  นามวงศ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์ตื่น โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายณัฐวัฒน์  พรหมราช โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงด.ญ.ณัฏฐภัทริ์  วลีเรืองรอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงด.ญ.ภัทรานิษฐ์  แทนจันทร์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
32 นายดนุพัฒน์  สาทสังข์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายเดชาวัต  ปารย์นาราภัทร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายตรีธราดล  อินทร์ทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายธนกร  เหมหาญ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายธนกฤต  ควรประเสริฐ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงธนพร  สืบสุนทร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายธนวรรธน์  ล้นลุย โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายธนัชภัทร  แก้วเล็ก โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายธรรษธร  ดวงงา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงธาวินี  พระบาง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงธิดารัตน์  นิยมศิลป์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงธิดาวัลย์  ปานันท์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายธีรเมธ  ตองกลิ่น โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายธีรวัฒน์  ใจหาญ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวนภัทร  กันธุ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
47 นายนันทิพัฒน์  วิศูนย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงนิชานาถ  อินทร์ช่วย โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงนิชาภัทร  หมู่พิกุล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
50 นายนิติพนธ์  พุทมิสุทธิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงนิรัชดา  พรหมประเสริฐ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
52 นางสาวบุณยานุช  จิตรสำราญ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  เกตุสุวรรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
54 นายปฐวี  กล้ารบ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงปภาดา  เลิศนิธิ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายปรเมศวร์  พลนภา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายปรรณภพ  สีทาสังข์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
58 นายปราชญา  จันทร์เพ็ง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงปราณปริยา  ใหม่น้อย โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงปริชญา  อ่ำน้อย โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงปอลยา  นาคกนก โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายปัญญวรรธน์  กิตติกานต์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายปุณณนัทธ์  แก้วศิลา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
64 นางสาวปุณนรี  ธัญญะอุดม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงผลิขวัญ  พัฒนพิมล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงพริมรตา  สุขสะอาด โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงพริมลดา  ธาดาพรหม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายพสุธร  ดีบุญมี ณ ชุมแพ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงพัชรพร  เรืองกระโทก โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายพัชรพล  ผจญจิตร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายพัชรพล  พรมมาก โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุขเกตุ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงพัชริดา  เกลี้ยงไทยสง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
74 นางสาวพิชญธิดา  ประสมทรัพย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงพิชญนันทน์  บุญโชติ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงอิน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
77 นางสาวพิมพ์วรัตน์  บุญมีมาก โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายพุฒิชัย  ตั้งจิต โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงภัทรธิดา  เสียงเพราะ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
80 นางสาวภัทรวดี  อ่อนโอน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แทนจันทร์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
82 นายมหพล  พรมเทศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงมัณฑิตา  มุกดาดี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
84 นางสาวมิ่งพร  ประสพบุญ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายเมธัส  โค้วประเสริฐ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวรวิสรา  ไชยประสิทธิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายรัฐศาสตร์  เอื้อนยศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายรัฐศาสตร์  โคตะนนท์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
89 นางสาวรุ่งนภา  กันงา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายวชิรวิชญ์  ศรีบุปผา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายวชิรวิทย์  ละอองฐิติรัตน์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายวทัญญู  ละอองฐิติรัตน์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงวรัญญา  สีดาต้น โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
94 นางสาววริศรา  แก้วสงค์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงวาสิตา  เหล็กแดง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายวิชญะ  จ้อยจุ้ย โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงวิชญาพร  โฉมเอม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  สุขเมือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายวิรวัตณ์  ภัครวัฒน์อังกูร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงวีนัส  จิตตะคุ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายเศรษฐพงศ์  โสดี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
102 นายสรัญญ์ชาติ  ฉ่ำชัย โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงสวิตตา  สระแก้วธิติ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายสันติภพ  ธงทุม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
105 นายสิรภัทร  หิมพาน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงสุชาดา  นงพา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วโยน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ปัญญาอินทร์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายหฤษฎ์  จิรวัฒน์ศิวาพร โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายหฤษฎ์  เกตแค โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงอักษราภัค  ทองเงิน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายอัครวินท์  ใจกว้าง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
113 นางสาวอัญชลีพร  สร้อยมี โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงอัฐภิญญา  สุภชัยปัญญา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายเอกกฤต  คงจำนงค์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงไอรินลดา  ธนาจิระไพศาล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงกัญญกุลนัช  ทะสอน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงกัญญาภัค  อุทัยไพศาลวงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงกัลยกร  แก้วยม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงกาญจน์ทิพย์  สียา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงกานต์พิชชา    อุดมเพชรสกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายกิตติณัฏฐ์    สุวรรณเจริญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายกิตติพศ  ด้วงทำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงกุลภัสสร์    โชคงาม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายจารุรักษ์  อนุกูลวัฒนา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
126 นายเจตนิพัทร์  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงชวิศา  บุญเรือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายชัชพงศ์    เปียจันทึก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงชิษณุชา    สุขเสนี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายชุติวัต  ใจจูน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงชุลิดา  นิ่มแสวงกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงญาดาวดี  วิศิษฎ์ภัทรกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงญาดาวดี  อ่องยิ่ง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายฐิติกร  สุขเกษม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
135 นายณฐนน  สีทาสังข์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงณฐพร  มี​ทรัพย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงณวฤณ     เกษมสัตย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงณัฏฐณิชา    จีจอม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
139 นายณัฐพัชร์  อินพรมมี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายณัฐภัทร  สุขตระกูล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  ขุนราชเสนา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายตุลธร  แสงสว่าง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายเตชิต    แซมสีม่วง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงทักษอร  ศิริภาสกร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายทัตพงษ์  มาจอมศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงทิพย์ธารา  การะเกด โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงธนพร    ไหวพริบ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
148 นายธนารักษ์  อินทโฉม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงธันยาภรณ์  คะชานันท์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายธีรพัฒน์  แตงกวา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายนนท์ปวิธ  แก่นไทย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงนภัทร  ทิมเทศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงนภัสกมล  เเสงสลับสี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายนรังสิโรจน์  ตรีศูนย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงนิชาดา  สัตยะบุตร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงนิชาภา  สัตยะบุตร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงเบญญาภา  หน่อนาง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายปฏิภาณ  เจนชัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงประดิษฐา    อู่สุวรรณ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงปวริศา  สาธาระณะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายปวิช    พงศ์ชำนะภัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายปัณณทัต  บัวทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายปัณณวิชญ์    มูลศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงปุณญาพร    กลมกลิ้ง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายปุณยฤทธิ์  ประสิทธิพร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
166 นายพงศ์พัฒน์  ประสงค์สุข โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายพชรวัฒน์    ทะสอน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงพรประภา  พัฒนวสันต์พร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงพรแพรวพรรณ  มุ่ยนาม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงพรรณพัชรพ์    ตาทิพย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงพรรณวิษา  ลุสน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงพิชชาพร  วุธนู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงพิชชาภา  พาหา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงพิชชาภา    เกตุกัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงพิชญธิดา  พรินทรากูล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
176 นายพิชาภพ  อรุณผล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงพิมพ์ดาว    จันทร์เพ็ง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงพิมพ์อักษร  บัวแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายพีรวิชญ์  ทองแผน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายภัคพล  พูนบุญญากร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงภัทรมาศ  ม่วงอ่ำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงภาวิดา  ชุนประสิทธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
183 นายภูมิธเนศม์  ยอดเละ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายภูริคุณ  ฤทธิ์รอด โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายภูริภัทร    เศรษฐี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงรพีพรรณ  อ่อนตา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงรินรดา   ฤกษ์เสน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายวชิรพล  วันชัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงวรรฤดี  จิตะราช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงวสุวี    มาขาว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายวัชรธร    ธีรธรรมธาดา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายวิชชยากร  ธีระภิญโญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงวิรัลยุพา  ใจแสง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายศุภเชษฐ์  โพธิ์ชัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายศุภษร  ศุภดล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายสายเชียร์    ทะเสนฮด โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายสิงหนาท  จตุพจน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงสิรินทร์ธร    ศรีสุข โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงสุณิสา  พรพฤฒิพันธ์ุ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงสุพิชญา  พีรพัฒนไพบูลย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงสุภิญญา  ธรรมยศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงอนัญญา  แก้วไว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงอรกัญญา  ขุนพิลึก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายอัครวินท์  แก้วนพคุณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงกนกพร  ทัดช่อม่วง โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงกฤติยากร  ก้อนจันเทศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงกอบสกุล  จันทร์คำ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงกุลภรณ์  เบ้าสุด โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายเกื้อ  เมืองยศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงเขมินทรา  เครือสาร โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงจรัสศรี  สุยะอินทร์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงจินต์จุฑา  เกตุดี โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงชญาดา  นวลบุญ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงชญานิลทร์  แก้วดู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงชนัญชิดา  จันเขียน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงญาณิศา  มาทา โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงณฐพร  เรียงผา โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงณัฐณิชา  สีสุข โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายณัฐรัช  ปานนิล โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายณัฐวัตร  จันตัน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงณิชานันทน์  ศรีบุญ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงณิชาวีร์  เณรกุล โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายธนดล  แก้วพันยู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายธีรภัทร  กุลศิริ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงนรีกานต์  อัศวธิติสกุล โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงบุณยารัตน์  ยะเสนา โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงปราณปรียา  สมแวง โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายปาราเมศ  พรหมมูล โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายพงศ์รพี  ทิพย์อักษร โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงพรธีรา  มงคลวัจน์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
231 นางสาวพิชชาภา  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงพิชญา  ทิลารักษ์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  โลมปลา โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายภัคภาคิน  อินทปาสาน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายภัสสรกรณ์  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายรพีภัทร  เสมาทอง โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงรัญวรัชญ์  ตุลธนานิริศักดิ์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายรัฐภูมิ  เกษมสุข โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์เพชร โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงสิริพร  ภาพเสน่ห์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงสุพิชญา  ช่วยไทย โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  กองธิราช โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายโชคชัย  ประกอบดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงกชนันท์  กองไตร โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงกชพร  ปัณรัตน์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงกนกพร  เกิดมี โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
247 นายกนกพล  หุตะการ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงกนกรต  กริดรัมย์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงกมลทิพย์  ผางสา โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
250 นางสาวกมลลักษณ์  จันทร์อุต โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
251 นายกรวิภพ  กรอำพันพร โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงกรองกาญจน์  หินทอง โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายกฤตนัย  วงศ์สมบัติ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายกฤติเดช  วาระเนตร โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายกฤษฎา  เสนาขันธ์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายกวินธร  โชติวรรณ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงกัญญาวีร์  มูลสี โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายกันตศักดิ์  ประดับศรี โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายกิตติกร  ฤทธิ์มาก โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายกิตติธัช  วงษ์สำราญ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายกิตติภณ  เถื่อนพังเทียม โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายคณิศร  จันมี โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายคณิศร  โสภากาศ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
264 นางสาวจรรยมณฑน์  งามจิตร โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายจักริน  ตาเมือง โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายจิรพันธ์  พรานระวัง โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายจิรภัทร  ขวัญยืน โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงจิรัชญา  อบมาลี โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เพ็งตา โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
270 นายชนภัทร์  จุลกะเศียน โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
271 นางสาวชนาภา  หว่างสิงห์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
272 นางสาวชลธิชา  มูลกระสก โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
273 นายชัยพงศ์  ป้อมสันเทียะ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
274 นางสาวณรินธร  ชมที โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
275 นายณัฐชกร  ควรประเสริฐ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วทองคำ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงณัฐธิดา  ภักดีแก้ว โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
278 นางสาวณัฐนันท์  ถิ่นทัพไทย โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายณัฐภาส  มูลคำภา โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายณัฐวัฒน์  ศิริสุวรรณ์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงณัฐวีร์  พิมพ์สิงห์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงเตชินี  ปานทอง โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายธนโชติ  มณีธรรม โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายธนบดินทร์  เบ้าอาสา โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
285 นางสาวธนพร  แก้วพระ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายธนภัทร  ก้านสันเทียะ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงธนัชชา  จำปาทอง โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
288 นางสาวธัญชนก  ผิวทอง โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
289 นางสาวธาริษา  สุธรรมา โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงนภัสนันท์  ดีพูล โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
291 นางสาวนิศากร  ยศม้าว โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
292 นางสาวเบญญาดา  ป้องชาลี โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
293 นางสาวปทิตตา  พุทธะศักดิ์เมธี โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายปภาณิน  พิศเพ็ง โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงปภาวรินท์  สิงห์เงิน โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายปรมะ  สมศรีเสาร์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  คำศรี โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายปัณณวัฒน์  ศรราช โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายปัณณวิชญ์  อนันตภักดิ์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายปัณณวิชญ์  แก้วก่า โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงปารมี  กระปี โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงปารวี  ศรีลานาม โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงปิ่นแก้ว  นนท์วสันต์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
304 นางสาวปุญช์กนก  ม่วงสน โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
305 นางสาวปุญญิศา  เพ็ญภาค โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงปุญญิสา  ชาติมนตรี โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายปุณณพัฒน์  อนันตภักดิ์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
308 นางสาวปุณยนุช  รูปสะอาด โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายพงศ์สิน  คล้ายหล่อ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
310 นางสาวพรนภัทร  แก้วสา โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายพรพิพัฒน์  วันทิยา โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงพลอยณิชา  แซ่เจา โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
313 นายพศวีร์  บุญกว้าง โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายพัชรกฤษฏิ์  รวมจิตร โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
315 นายพัชร์วรรษ  รวงสง่า โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
316 นางสาวพัทธมนน์  คล้ายเดชนิลินัน โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงพิชญา  แจ้งอรุณ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ลุนทา โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
319 นางสาวพิทยาภรณ์  ศรีมาดี โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
320 นางสาวพิมพ์พจี  วรรณศิริ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงเพ็ชรณิชา  คำศรี โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
322 นายภรัณยู  ศิริคำน้อย โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงภัคธีญาณิศ  เฮ้าปาน โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
324 นางสาวภัทรปภา  สุวรรณชาติ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายภัทรพล  ผลทางงาน โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
326 นางสาวภัทรภร  วงษ์โพธิ์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงภาวินี  ทองขาว โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงภิญรดา  ภูวนนทรากิจ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายภูรินทร์  สารแก้ว โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายยศสวิน  รำพึงกาล โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงโยษิตา  ดวงประทีป โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายรชต  พึ่งธรรม โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงรวิสรา  หุตะการ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายรัฐนันท์  มหามงคลนุสรณ์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงรินรดา  กุนมล โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงวรรัตน์  วาณิชย์เลิศสกุล โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายวายุ  แสนพันธ์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
338 นายศตวรรษ  แว่นแก้ว โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายศรีปราชญ์  ศรีฉ่ำพันธ์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงศศิณา  คำเขียน โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
341 นายศิวกร  ด้วงเหม็น โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายศิวกร  อุ่นใจ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายศุภกฤต  รณภพรัตนกุล โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงสาริศา  ทัตเปรม โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงสาริศา  ป้องชาลี โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงสิริกร  บุญพา โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
347 นางสาวสิริภิม  ค้าสุกร โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
348 นางสาวสุกัญญา  สุทธิประภา โรงเรียนหนองไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงสุจีรา  สีหาสูต โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายสุทธิคุณ  เกตุสินธุ์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงสุภาวดี  เกษมสุข โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงหยาดทิพย์  เพชรพงศ์ไพโรจน์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายเหมรัศมิ์  ชูจิต โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงอภิรดา  มณีธรรม โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายอภิวัฒน์  มีมุข โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายอร่ามลักษณ์  เทพนุรักษ์ โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายอริยะ  โสดา โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงอริษา  ไชยโชติ โรงเรียนหนองไผ่ ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายอัตตากร  วิชชุรัศมี โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงไอรดา  กันภัย โรงเรียนหนองไผ่ ม.1 คณิต ม.ต้น