รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวกาลติสา  เฉลิมวิสุตม์กุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวเขมจิรา  โอภาสพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงจารุพิชญา  ปัญญาครอง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงชนมน  พรหมพฤกษ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
5 นางสาวชนาพร  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นางสาวฐิตารีย์  ปรีชาศิลป์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นางสาวฐิติพร  ดอนผิวไพร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นางสาวณัชชา  ดวงเทียน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงทักษอร  ตรงต่อกิจ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงธนพร  สุขเกษม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นางสาวธนพร  เทียมทอง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นางสาวธนิษฐา  ไม้งาม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงธมนวรรณ์  ศรีวรรณาวีรกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นางสาวนภัทร  เฟื่องปรางค์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงเบญญาภา  ฮาวกันทะ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงปภัสสร  สายบรรดาศักดิ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวปวีณ์ลดา  ศรรุ่ง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงพรชนก  เขม้นเขตการณ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงพิณรัตน์  วงศ์ประชารัตน์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวพิมพ์รภัส  เหลืองวิโรจน์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวพีรดา  ยศถา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงมนัสนันท์  วิชาโคตร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงลัลนา  ลาภยิ่ง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงวรัชยา  บุญด้วง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นางสาววิมพ์วิภา  เทียนสว่างกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นางสาววิมลรัตน์  ยาสุด โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายกรกฎ  ศรีฟ้า โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายกรธวัช  ขำหรุ่น โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายกรวิชญ์  เพ็ชรไทย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
30 นายกรอิศรา    ยาดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายกฤต  ปัญญามา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายกฤตยชญ์  คำนวน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายกฤษฏิ์  แสนมี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายกลวัชร  อ่อนดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
35 นายก่อบุญ  ชาติรังสรรค์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นายกัณฑ์ตณะ    อยู่มา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นายกันต์ธัช    พันธุ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายกันตพงษ์  วงษาวดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายกันตินันท์  ศิริรัตนไพศาลกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายกัมพล  เครืออยู่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายกิตติกร  สว่างแก้ว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
42 นายกิตติธัช    พุ่มโกมล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายกิตติพัฒน์  ยอดเพ็ชร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นายเกรียงไกร  สุชวลิต โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายเกล้ากวิน  วิเศษ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
46 นายขันฏิพงษ์   ก้อนคง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายคณณัฎฐ์  ต๊กควรเฮง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายคณากร  กันอ่อง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายครรชนะ  เมืองเหลือ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายคุณานนท์    ณรงค์ชัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
51 นายคุโณ  กุลจันทร์ดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายจตุรภัทร  สุพัฒน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายจิรเมธ    ฉิมสุด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นายจิรวัฒน์  อ่อนงาม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายจิระ  อ้อยมณฑา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายจิรายุส  เดชสกุลรัตน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงชญาภา  สุวัฒนะโสภณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายชนพล  โกษา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายชนะศักดิ์  จันทร์ศรีทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายชยพล  โฉมทรัพย์เย็น โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
61 นายชัยภัทร  ทองหล่อ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นายชิษณุพงศ์  ลีละเศรษฐกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายญาณพัทธ์  ไพรศรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายฐนกร  โพธิ์ประทุม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
65 นายฐาปนวัฒน์    ทองคำนุช โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายฐิติกร  กัณทสังข์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
67 นายณฐกร  น้อยกรุต โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายณรภัทร  ตุงคะสูต โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นายณัฎฐ์ณธกฤศ์  กันหนองขาม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายณัฏฐชัย  สิริปิยานนท์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ภิญโญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายณัฐกานต์  ปุณณะบุตร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายณัฐชนน  อนุศาสตร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงณัฐชุตา  จารุเพ็ง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
75 นายณัฐพงศ์  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์อนันต์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายณัฐภัทร  อาษา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
78 นายณัฐภัทร  อินทร์ยัง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นายณัฐวัศ   เกิดบึงพร้าว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
80 นายดนัย  อณุสน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
81 นายดนุวศิน  ชูสาย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายดานิช  รัฐมนารา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายต้องครรลอง  ขันแก้ว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายต้องครรลอง  เพ็งจันทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายเตชิต  วงศ์ชัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายไตรภพ  โตมิ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงทนัญญา  ใจดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายทนาทิป  เฟื่องอิ่ม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายทีปกร  ถิ่นจอม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายแทนคุณ  เรืองสังข์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายธนกร  คำผาย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายธนกฤต  เป้าพันธ์ดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายธนโชติ  จงธรรมานุรักษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายธนโชติ  ศรียอด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายธนณัฐ  เหลืองวิชชเจริญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
96 นายธนบดี  คงสุขโข โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายธนพัต  ทองหล่อ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายธนภัทร  กล่อมกระมล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายธนัท  ตั้งสกุลเรืองไล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายธนัทภัทร  จิวประภากรกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายธนาวุฒิ  ฉัตรศรีพงษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
102 นายธัชพล  จิตรบุญมา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายธันวา  บุญมี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายธันว์  น้อยจินดา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายธาตรี  อยู่ฤทธิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายธิติศักดิ์  สุขเกษม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
107 นายธีธัช  ทองสุข โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายธีรโชต  เฮียงก่อ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายธีรโชติ  สุขเอี่ยม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายธีร์ธวัช  อุทธตรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายธีรภัทร  สิริวัฒน์ธนธาดา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
112 นายธีรศักดิ์  รอทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
113 นายธีรัช  ศิลปศาสตร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายธีวสุ  เคียงคู่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายนนท์ปวิธ  บ้ำสันเทียะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
116 นายนพกร    สาระใต้ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายนพสวัชร  เณรพัด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายนราธิป  พ่วงบุใหญ่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายนราวิชญ์  อ่อนสำลี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายนัธทวัฒน์  คงสุทธิ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายนันทิพัฒน์  หอมจันทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายนิธิศ  เข้มมี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายนิรวิทย์  โพธิ์เกิด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
124 นายนิรัช  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายเนติพงษ์  จันทร์เชย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายบุณยกร  กระถิน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
127 นายปฐมฤกษ์  เอกอุฬารพันธ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายปพนธีร์  สุรางค์จิตต์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
129 นายปวินกฤษฎิ์   เจวประเสริฐพันธุ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายปัญญวัฒน์  ใจชอบ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายปัณณธร  ขาวสะอาด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายปิยวัชร์  อินทรคำ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายปุญญพัฒน์  ญานะคำ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
134 นางสาวปุณิพิชฌณ์    การะวงค์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายพงศ์ภีระ   ภูมิ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
136 นายพชร  ฉายรัศมี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
137 นายพชรพล  เพ็งแจ่ม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายพนธกร  แก้วอ้น โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายพรพิพัฒน์  อยู่คง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายพฤกษ์  บุญมี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายพลวรรธน์  ชัยพันธุ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายพลวรรธน์  โพธิวังตระกูล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายพัฒนพล  เทียนพันธ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายพิชเญศ  อ่อนตา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
145 นายพีรวัส  วณิกุลพิทักษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
146 นายพีรวัส   วงศ์ประชารัตน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
147 นายพุฒิพงศ์  พงศ์ศรีประชา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายพูนณกันตต์  สิริสมบูณณ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายภวัต  รัตนภาค โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายภัคสถิต  ทะมานนท์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
151 นายภัทรโชติ  จุ้ยสุข โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายภัทรดนัย  แสงหิรัญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายภัทรนันท์  เมฆบุตร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายภัทรพล  จวงโพนงาม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายภัทรพล  บางระพิมลพงศ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายภาณุภัทร  ทุ่งโพธิแดง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายภาวิต  สมัครธัญกิจ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายภิเษก  บัวทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายภูดิส  จันสดใส โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายภูริภัทร  อ้นคำแหง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายภูวกฤต  นาคคล้าย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายภูวสิษฎ์  ตั้งวงศ์ธเนศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายเมธัส  ฉัตรเงิน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายเมธานุวัฒน์  ถิ่นจอม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายเมธาวิน  กันมา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายไม้มงคล  สุ่มเนตร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายยิ่งคุณ  ทองทา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายรฤกฐิคุณ  สุนทร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
169 นายรวิศ  ไพรอุดม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
170 นายรักษิต  จริตงาม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายรัตนกร  บุญทิพย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายรุจิภาส  ใจวงศ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายวงศกร  แก้วยอดหล้า โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
174 นายวงศธร    ศรีธงทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายวชิรวิทย์  ปาทา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายวทัญญู    งามพิชิตชัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายวสุ  แก้วคำแสน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายวัชรปดิษฐ์  แกว่นเขตวิทย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายวัชรพล  มามี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายวุฒิพร  เมาแสง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายศดานนท์  ประดิษฐ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงศิรดา  ยอดเอี่ยม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
183 นายศิรวิชญ์  โฉมแดง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
184 นายศิริวัฒน์  เขียวนนท์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
185 นายศุภกร  ฟักทองอ่อน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายศุภณัฐ  ศรีกล่ำ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
187 นายสถิตพล  ใจดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายสรวิชญ์  สวยสม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายสรวิชญ์  เพิ่มศิลป์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายสิทธินนท์  กุขุน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
191 นางสาวสิปปี    มิ่งเมืองไทย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายสุภกิณห์  อิ่นเอ้ย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายสุรพัศฎ์  ดอนดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายสุวิศิษฏ์    เจริญไทย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อินทะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
196 นายอชิพล    พวงคิด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
197 นายอภิวัฒน์  ประสานสมบัติ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
198 นางสาวอรปรียา  ผลรุ่ง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
199 นายอรรถวัต  พรมมา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายอริญชย์วิธน์  โพธิทรัพย์ไพบูลย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
201 นายอริยเมธี    พุ่มเขียว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายอัชฌานนท์  อุดมดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายโอภาส  แสงเรือง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายไอยเรศ  เสาวรส โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายไอรวิล  อ่อนจงไกร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงกชพรพรรณ  วรรธนคภร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายกรวิชญ์  หมื่นจี้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายกรวิชญ์  อินมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายกฤตภาส  นนทโคตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายกฤติธกร  ศิริชัยเมธา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายกฤติธี  ภิรมศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายกฤษณะ  ธรรมชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายกฤษดา  ป้อมพืมพ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายกลวัชร  เกิดเจริญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงกวินธิดา  สนผา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงกวิสรา  พงศภัคสกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงกวิสรา  สอนพงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายกษิดิ์ภัทร์  เตียเอี่ยมดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายก้องภพ  พรหมมี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายก้องภพ  สกุลเพ็ชร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขาภิรมย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายกันตพัฒน์  อํ่าฉาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายกันตินันท์  กิ่งรอด โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงกัลยกร  อึ๊งตระกูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายกานต์  อุดมประเสริกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายกิตติกวิน  สีทา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายกิตติธาดา  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
228 นายกิตติภพ  นพศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายกิตติศักดิ์  กัลปนารถ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
230 นางสาวกุลนันท์  สนมฉ่ำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายไกรวิน  อันสีแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายขุนศึก  บุญนิตย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายเขมทัต  แย้มแสน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายคมิก  ยั่งยืน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายคีตภัทร  อ้นทองทิม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายจตุรวิชญ์  มีมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายจอมทัพ  พลูใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงจารุภา  หมื่นยุทธ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงจิดาภา  จิรภัคโภคิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงจิรยุตา  คงเกตุ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายจิรวัฒน์  สำเภา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายจิรสิน  พรพิพัฒน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายชชนน  คำปล้อง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายชวัลวิทย์  มาดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายชัชวาล  คำเเสน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายชัยดิตถ์  ภูมิคอนสาร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายชัยยศ  ฟูใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายชินณพัฒน์  จั้นเขว้า โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายชิษณุพงค์  พิมพ์เสนา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายชุติเทพ  ทิงาม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายไชยภัทร  เผ่าโหมด โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงฌลานันท์  นาคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายญาณพัฒน์  ช้างทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายฐกร  ซ้อมจันทา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายฐานวัฒน์  มะโนวรรณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สุขร่องช้าง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายฐิติศักดิ์  จมเมือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายณชพล  ชมภูน้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายณฐพัชร์  สุวรรณเนาว์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายณฐา  มงคลชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายณัชพล  พิลึก โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คำสูง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายณัฏฐ์ปวีร์  เมืองศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายณัฏฐพล  อ่อนชมจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายณัฏฐวี  ดาสี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายณัฐกิตติ์  แสงอ่วม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงณัฐณิชา  เป็งเนตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายณัฐดนัย  ปินะถา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงณัฐธิดา  ดีอุดม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงณัฐนันท์  เพ็ชรเมือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายณัฐพัชร์  เรือนคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายณัธทวัฒน์  อินริราย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายณิชกุล  สื่อสาร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงณิชานันท์  คล้ายบุญส่ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายด.ช. ป​ฏ​ิ​ณญา​  สายศิริ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายด.ช.กิตติธาดา  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายด.ช.ณฐา  มงคลชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายด.ช.ธัญยธรณ์  เป็งเขียว โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงดาวดิน  สีกา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายเดชาธร  เมืองเปีย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายตรีบดินท์  จิโรชกมลวัฒน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงทักษอร  ดิษฐศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายทัพไทย  ทิพย์ถา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายทัศน์พล  พันธุ์ทหาร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายทินกฤต  กรฤทธิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายธนกร  เอี่ยมอ่อน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายธนโชติ  คำรังษี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายธนทรัพย์  เพ็ชรเอี่ยม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายธนพนธ์  ขวัญนาค โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงธนพร  ทองศิริ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายธนพล  จิตรสวัสดิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายธนพล  บุญพักตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายธนภัทร  แปงการิยา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงธนัชชา  ใคร้คง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงธนัญชนก  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายธนัทเทพ  วิรัชวงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายธนากรณ์  ยุทธนาวา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายธรณิศวณ์  คณาพันธ์สกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายธรรมรัตน์  จริยา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายธรรศกร  แย้มอ้นสุข โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงธัญรัตน์  แปบอิ่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายธันวา  ธรรมรัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายธาดา  มาโม้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายธาม  เชี่ยวสมุทร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายธีร์ธวัช  ยศปัญญา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายธีรภัทร  น้อยนามบุญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงธีรยา  กิตติอุดมโชติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงนภัทร  จันน้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายนภัสกร  ลำปุก โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงนัญฐกาญ  กาญจนสันติกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงนันท์นภัส  เพ็ชรเมือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายนันทิพัฒน์  คำโสมศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงนิธิชา  คำมงคล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายบารมี  เชี่ยวสมุทร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายบุญสม  จันทร์จีน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายป​ั​ณ​ณ​ทัต​  ชู​ขวัญ​ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
317 นายปณิธิ  ขาวเมืองน้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายปณิธิ  อยู่ยิ่ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายปภาวิชญ์  วงค์อ่อน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายปภาวิณ  เข็มเพ็ชร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายปรัชญา  จินดาทา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายปราชญ์พงศ์  ขวัญวงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายปริณวัฒน์  ดวงทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงปริยากร  กลับสุวรรณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายปวเรศ  บุญโท โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายปัญญ์ณวัฒน์  สายจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายปัญญากร  ศรียอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายปัญญาวุธ  เพิ่มพูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายปัณณทัต  บุญญธนัง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายปัณณวิชญ์  นิธิกุลวราวัฒน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายปัณณวิชญ์  อ้นน้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงปัณณิกา  ทองกระสัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงปารณีย์  หนองแสง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงปิฏัฐตรากร  ประเสริฐคุณาสิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายปิติพัฒน์  มาป๊อก โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายปิยพัฒน์  แก้วเกตุ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายปิยะพัชร์  จันทร์อิ่ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
338 นายปุญญพัฒน์  ขัดคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายปุญญพัฒน์  ชูขวัญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงปุณณภา  แก่งอินทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายปุลวัชร  บุญมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายพชร  ก้อมมณี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายพชร  ผลวัฒนา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายพชรคุณ  ใฝ่ใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายพชรวิชญ์  พามา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายพรพิพัฒน์  ศรีทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายพลวัฒน์  ทองกาบ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายพสุ  จงอัจฉริยกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ลาภเกิด โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงพิชชานันท์  ผูกจิต โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงพิชาพร  เมืองมงคล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รอดโต โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงพิมพ์พราวเพชร  พุทธรักษ์ขิต โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายพีรพัฒน์  เกื้อเม่ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายพีรวัฒน์  เพ็งเปลี่ยน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายพีรวิชญ์  ติณวัฒน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายเพชรบูรณ์  พุฒลา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายภควุฒิ  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายภพ  เดือนหงาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายภพธรรม  เหลืองสว่าง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงภัคพร  ฉลองสัพพัญญู โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายภัครินทร์  แท่งเฝือ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายภัควัฒน์  แท่งเฝือ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
364 นายภัททโชติ  อินทนนท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายภัทรชนน  พร้อมวงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายภัทรชนน  เณรเนือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายภัทรดนัย  ไพรสนธิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงภัทรธิดา  โพธิสุข โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายภัทรพล  บำรุงพงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายภากร  ศักดิ์ศรชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายภาษิต  ชำนาญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
372 นายภีคเดช  ขอบใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายภูน่าน  ภู่พัฒน์วิบูลย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายภูมิ์ชณัฏฐ์  บรรจงเกลี้ยง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายภูมินันท์  จารุชาต โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงภูริชญา  ตั้งสุริยานนท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายภูริณัฐ  กามะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายภูรินท์  ศรีจันทร์ทับ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายภูศกร  เจริญมิตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายภูษิต  ชำนาญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายรชต  ทองประสูตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงรมณ  บูรณะพิมพ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงรวิพัณณ์  ธนเดชสิริพงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงรวิภา  พงศดิลก โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายรหัสรัก  บุญมี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงรักกร  วัจน์ยศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงรัญชน์ทิชา  วงศ์วิเศษ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายราชพฤกษ์  ขิงหอม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายรามิล  แพงผม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงลัลน์ญดา  วงศ์วิเศษ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายวชิรวุธ  เอื้อจิรวาณิชย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงวนธารา  มีแก้วแกม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายวรวรรธน์  เกษมชลธาร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงวรัญชลี  เหล็กแจ้ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายวริทธิ์ธร  แก้วอุดร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายวสวัตติ์  แหยมบุรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายวสิษฐ์พล  เหล่าอนุสรณ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายวัชรวิชญ์  วงศ์พุ่ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายวิชญ์ภาส  นาคหอม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายวิชญะ  จ้อยกลิ่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
401 นายวิชยุตม์  ศรีทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงวิชลิตตา  พิมพ์วงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายเวทพิสิฐ  เพ็ชรเเบน โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายศรัณยณัฐ  ชัยสมิต โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
405 นายศรัณยพงค์  พรอำนวยทรัพย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงศิรดา  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายศิรพัชร์  ศรีสุขสำราญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงศิรภัสสร  กุลพรม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายศิรวิชญ์  กันยะมี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายศิลปกร  ขันอินทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายศุภณัฐ  ติ๊บตำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายศุภณัฐ  สว่างอารมย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายศุภพัชรกฤษณ์  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงศุภรดา  พรมธิ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายศุภฤกษ์  จันมี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงศุภสุตา  ใสแจ่ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายสรวิชญ์  บุญชะโด โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายสิปปวิชญ์  ใสแจ่ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายสิรพัธน์  เสาวภา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงสิริขวัญ  รัชดาธนวัฒน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายสืบ  ศรุติสุต โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงสุกัญญา  อ้นชู โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงสุชญา  ก้อนเครือ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงสุพิชญานันท์  บุญเรศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายสุรดิษ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายสุรสิทธิ์  อุดมสิท โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงสุวรรณา  อุก โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงสุวิชาดา  ด้วงสุข โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คำสะใบ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายหิรัณฆพัช  สันตะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายอชิรวิชญ์  สำแดงไชย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
432 นายอธิพัชร์  จิราวัฒน์ธนากิจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
433 นายอภิวิชญ์  อุ่นคำมี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงอมรวรรณ  แก้วเปี้ย โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงอริญรดา  กุศล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายอัครเดช  สังฆพร โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
437 นายอัจฉริยวิทย์  สอนคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายอิทธิกร  ปัญญานันท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายอิทธิเดช  คำพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงอิสริญา  เอกนันทา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงอิสรีย์  สอนภักดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงกชพร  ณรงค์ศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงกฎชากร  อินขวัญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ชมภูงาม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงกนกพิชญ์  มะลิวงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงกมลพร  โมรารักษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงกมลลักษณ์  คำตีบ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงกรกนก  ลิ้มสมมุติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงกรปภา  เวศแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงกรวีรินทร์  วิกรมประสิทธิ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงกฤชนพัต  ชุมพล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายกสิณพจน์  เวชพานิช โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงกัญจน์จิรา  สายมายา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพ็ชร์กระจ่าง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อ่อนคง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เทียมสมบูรณ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงกัญพัชญ์  โพธิ์โต โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เชื้อหนองทอน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงกัลยาณี  วงเจริญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงกานต์ชนิตา  อินทิพย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงกิรณา  ทิงิ้วงาม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงกุลชญา  กาญจนวนัส โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงกุลณัฏฐ์  ยอดรัก โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงเกณิกา  ศรีเพ็ชร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงเกศกาญจณ์  มีสติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงจิณัฐตา  พุ่มไสว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงจิดาภา  อาภาวุฒิชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงจิตานันธ์  ศักดิ์ศรชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงจิตาพัชญ์  ศักดิ์ศรชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงจิราพัชร  อุบลวรรณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงจิราภา  สุริยันต์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงเจณิษา  เคนาภูมิ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงเจนจิรา  โนฟอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์  เพ็ชรสิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงชญาดา  ฤกษ์ชินธนา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงชญาดา​  โพธ​ิ​กุล​ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงชญานิษฐ์  เตียเมธากร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงชญานุช  สุรินทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงชญานุตม์  เพชรวิจิตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงชนม์นิภา  จูเปีย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงชนัญชิดา  กุลธราธีระ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงชนัญชิดา อ  อุ่นพา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงชนิดาภา  บึงราษฎร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายชยากร  กล่ำเจริญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงชรินรัตน์  ปั้นจาด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงชาลิสา  ศรีเมือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงชุติพัทธา  กุลณาวงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงชุติมณฑน์  นิลพัตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงชุติรดา  วงวลสินธุ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงญาณาธิป  กันทะวงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงญาณิศา  ชินบูรณ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงญาดา  รอดทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงฐิติชญาน์  นิเทศวิทยานุกูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงฐิติมา  ชมภูง่าว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พานิชย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงฐิติวรดา  นันต๊ะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงณกมล  ตั้วสกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงณญาดา  นาคประเสริฐ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงณภัทร  ป้องโรคา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงณัจฉริยา  สรงสุวรรณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงณัชชนม์  ประดิษฐ์ขำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงณัชชา  นวลคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงณัชชา  นันทวศิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงณัชชา  ศรีพูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  วิจิตรานนท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มีรัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา  ทับแสง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงณัฐกานต์  คุ้มไกรสร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงณัฐชวัล  โกษาแสง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงณัฐชา  ธีรสุนทรานันท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงณัฐฌวียา  ไชยนุรักษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำประเสริฐ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงณัฐณิชา  วรปรัชญ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงณัฐณิชา  วิศวไพศาล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินเหล็ก โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงณัฐธิดา  อินกล่ำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงณัฐภัสสร  อัครวิศรุต โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงณัฐวรา  ณ หนองคาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงณิชกรานต์  จตุรทิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงณิชกานต์  แป้นวงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงณิชชกา  ทรกัณฑ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงณิชานันท์  บุตรดา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  พิพรรธน์วาณิช โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงณิศวรา  เงินอยู่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงดลยา  ดวงสุภา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงดลรัตน์ดา  พฤกษ์เพ็ชรไพศาล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  เพิ่มพูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงทิชามญชุ์  ปลิวทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงทีราพร  ทานะขันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงเทพอักษร  จูมปา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงแทนคุณ  วิรุณศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงธนกร  ชัยพันธุ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายธนกร  แสนทวี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายธนบดินทร์  ใจตรง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงธนพร  กำมะหยี่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงธัญญ์พิชชา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  คำพวง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงธัญดา  ตันตวรนาท โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงธันย์ชนก  พะวัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงธันยพร  สีแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงนพภัสสรณ์  ขุนพิพัฒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงนพรัตน์  อ้นภู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงนภัทรชนก  รัตนศิลป์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงนภัสภรณ์  ติยะพัฒนกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงนภัสวรรณ  กองทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงนภัสส์กมล  เคน้ำอ่าง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงนันชนก  มีนาค โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงนันทนภัส  นิติวรรัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตันติวงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทวีผล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงนันท์นภัส  มาสุด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงนันท์นภัส  เปรมกมล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงนันทรัตน์  โสรัจจพล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงนันทวัน  รัศมี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงน่านนัทธีร์  อ่อนชมจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงนำกมล  มั่นจีระ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงนิชาภัทร  ภูมิประเทศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงนิรินทร์  อรัณยะปาล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงบวรลักษณ์  สุดรัก โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงบุญญาภา  กว้างยาว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงบุญญาภา  โชติมานนท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงบุญญิศา  สาดสี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงบุญสิตา  บุญเกตุ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงบุญสิตา  พันธชาติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงเบญญาภา  วรพัฒน์วิบูลย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงปทิตตา  ขาวจ้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงปภัสสิริย์  จันทร์เที่ยง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงปภาวรินท์  อุตสาหปัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงประพิศรา  เที่ยงตรง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงปรัชญาพร  ฤทธิ์ทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงปราณปรียา  ไพรสนธิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายปราสาททองคำ  ปูจุ้ย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงปริชญา  น้อยคำนุช โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงปริชญา  เกิดยิ้ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงปรียาณี  ยอดอุ่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงปวินธิดา  วงค์ปู่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงปสุตา  ขาวจ้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงปัญณ์กมล  ริตเพ็ชร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายปัณณทัต  สนโต โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงปาฏลี  หมุนลี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงปารดา  คณิตปัญญาเจริญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายปิยะวุทร  แซ่จอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงปุญธีรา  พลีดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงปุณยาพร  กันทะฟู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงเปมิกา  อุดเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงพชรวรรณ  หัสคอนบุรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงพรชนก  พิมลศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงพรประภา  คงนิล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงพรพุทธคุณ  ดีมูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงพัฒนพร  เหล็กเพชร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายพัณสรรค์  คำอ่อง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  คำจีน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงพัทธนันท์  ค้ำชู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงพิชชาอร  วงศ์ศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงพิชญธิดา  จุลญาติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงพิชญา  จรรยานะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  พิพัฒนวรากรณ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เขียนงาม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงพิมผกา  โสภากัณฑ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  สว่างภักดิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิทูรทัศน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ยิ้มยรรยงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงพิศราภรณ์  ยอดเกตุ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายพิษณุวัศร์  พิทูรทัศน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงพีชญา  สระทองหย่อม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงพีรดา  ดำสนิท โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงเพตรา  เนียมสอน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงเพียงพอ  ศุภศิริภิญโญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงแพรชมพู  กิจสวน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงแพรตะวัน  ฝั้นเต็ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงแพรวพชร์ชา  เทพวงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงแพรไหม  สมุทรหล้า โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงภรภัทร  เศวตบรรเจิด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงภรภัทร  ใสสีสูบ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงภวรัญชน์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงภัคเกอิทร์  สาดรุ่ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงภัควรัญณ์  คงจีน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงภัทรชาภา  สุวรรณ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงภัทรธิดา  เกิดผล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วเมธีกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงภัทราภรณ์  เพ็งวัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงภานุมาศ  ท้วมทับ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ฉ่ำแสง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สุขมูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายภูมิพัฒน์  ธำรงโรจนโกมล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายภูเมธา  ตั้งชั้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงภูริชญา  ทับผดุง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงม่านฟ้า  ราชเพียเเก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงมิ่งกมล  เชิดชูกิตติคุณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงมิ่งกมล  โปธาตุ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงมีนนรี  สารบุญมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงเมธาพร  บุญส่ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงเมธาวี  ปันแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงรติกร  มุสิกปาน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงรมิตา  นะบาล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ยิ้มเพ็ชร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงรัชญา  ศรีริอ่วม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  แก้ววิเศษ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ดงแสง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงรัสรินทร์  ฮวบสมบูรณ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงลภัสญา  ดวงตาน้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญทาทิพย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายวชิรวิชญ์  บุญกลิ่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงวรดาภา  โกฎแสง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายวรรณกร  นุ่มเอี่ยม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงวรรณกานต์  ศิริชาญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงวรรณรดา  พิยะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงวรรณวริน  แก้วยา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงวันวิรัตน์  กรเพ็ชร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงวาเลนติน่า  ยูแอล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงวิกันดา  ธนาภูกิจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงวิชญาพร  ขัดสี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงวิชญาพร  เชียงบุญณะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงวิชญาภัค  กาพิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงวิชญาภา  กาพิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงวิมลทิพย์  ลำเจริญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงศรัณรัตน์  อ่ำสมคิด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงศวรรยา  วรรณคล้ำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงศาศวัตรา  ศุภศักดิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงศิรภัสสร  จตุรภัทรชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงศุภกานต์  รอดจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงศุภิสรา  คำภักดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายสรกุล  โภชนจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงสิริกร  ปั้นคุ่ย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงสิริวรรณ  จุติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงสุกฤษยาภรณ์  นิ่มนวล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงสุชัญญา  นพศิริ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงสุชานาถ  สุชาติวุฒิ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงสุชาวดี  ทองตัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงสุชาวดี  อ้นทุ่งยั้ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงสุเชาว์วดี  อาจวิชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงสุทธิกานต์  เจียงวรีวงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงสุธัญญา  ปราบสมรชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงสุธาวินี  คำลอย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงสุพิชญา  ฝึกสันเทียะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงสุภัทรา  กาวิชา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงสุภัสสรา  รินทร์ศิริธรรม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงสุวิชาดา  ศรีแย้ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงหงสรถ  คงคณะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงอชิรญา  แช่มช้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงอนันตญา  สุขก้อน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงอภิชญา  กันทะกอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงอมรพรรธ์  พรมไคร้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงอรธิดา  สอนสุวรรณ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงอรปรียา  วงศ์พุ่ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงอรอนงค์  ทองสมบูรณ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงอัจฉริยา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงอัญชลีรัตน์  พิทูรทัศน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงอัญชิษฐา  แสงแปลง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงอาณัฏฐ์ศิกา  ศิริแพทย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงอิสรีย์  เลอศักดิ์ธนากร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงไอวารินทร์  เมืองอินทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายกรภัทร  ทองจุ้ย โรงเรียนจ่านกร้อง ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายกรวร  ใจมัน โรงเรียนจ่านกร้อง ม.3 คณิต ม.ต้น
695 นางสาวเกวลิน  บัวเนี่ยว โรงเรียนจ่านกร้อง ม.3 คณิต ม.ต้น
696 นางสาวจันทพร  อ่อนหนู โรงเรียนจ่านกร้อง ม.3 คณิต ม.ต้น
697 นายชีวศิลป์  โพธิ์งาม โรงเรียนจ่านกร้อง ม.3 คณิต ม.ต้น
698 นางสาวฐิติพร  ศรีบูระพา โรงเรียนจ่านกร้อง ม.3 คณิต ม.ต้น
699 นางสาวณัฐชยา  คุณแต้ม โรงเรียนจ่านกร้อง ม.3 คณิต ม.ต้น
700 นางสาวณัฐชยา  ภู่อ่ำ โรงเรียนจ่านกร้อง ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงณัฐชา  มีบุญล้ำ โรงเรียนจ่านกร้อง ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงณัฐณิการ์  โมรา โรงเรียนจ่านกร้อง ม.2 คณิต ม.ต้น
703 นางสาวพิชญานันต์  ศรีโพธิ์ทอง โรงเรียนจ่านกร้อง ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายพิชญุตม์  ตรีหิรัญ โรงเรียนจ่านกร้อง ม.3 คณิต ม.ต้น
705 นางสาวพิชามญชุ์  ดิลกคุณธรรม โรงเรียนจ่านกร้อง ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงพีสดาพันณ์  นันทพันธ์ โรงเรียนจ่านกร้อง ม.2 คณิต ม.ต้น
707 นายรชฏ  ฟูน้อง โรงเรียนจ่านกร้อง ม.3 คณิต ม.ต้น
708 นายวรัญญู  คงถาวร โรงเรียนจ่านกร้อง ม.3 คณิต ม.ต้น
709 นางสาววรารัตน์  ทัศนา โรงเรียนจ่านกร้อง ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงสราณสิริ  สระศรีทอง โรงเรียนจ่านกร้อง ม.2 คณิต ม.ต้น
711 นางสาวอจิรวดี  จันทสร โรงเรียนจ่านกร้อง ม.3 คณิต ม.ต้น
712 นางสาวอารียา  หล่ออินทร์ โรงเรียนจ่านกร้อง ม.3 คณิต ม.ต้น
713 นายเจตบุตร  ประเสริฐกุล โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายกฤตภาส  ถาคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายกฤษฏาพัฒณ์  ชัยทน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายกวินทรา  มากทองหลาง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงกัญญภา  อิ่มเอิบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงกัญญ์วราภรณ์  พงษ์อุบล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
719 นางสาวกานต์รวี  ชูดอกไม้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
720 นายกิตตินันต์  อินทรเทพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
721 นายกิตติพศ  ชอบดำรงธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายกิตติภูมิ  สาคร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงเกณิกา  หิรัญญลาวัลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงขวัญรวินท์  ปุณะปุง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงจิดาภา  จิตราคนี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายจิรกร  ปรีชานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายจิรกฤต  ศรีสุธร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
728 นายจุลภา  ยมสุขุมประภา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงชนฤดี  แสงอาคเนคณิตศร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายชนินทร  ก้องแดนไพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายชลากร  สุขหร่อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายชลาธิป  โหมดชัง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายชวิศ  อิ่มสิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงชวิศา  ทองสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายชัยวรานนท์  ชัยพิทักษ์สุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงชาลิสา  แป้นโพธิ์กลาง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายชิษณุพงศ์  ศิริพัฒน์พงศ์พร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงฐิตาภา  ปราบุตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายณชพล  บุญวังแร่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายณฐดนย์  คันธา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงณฐิรินทร์  ยศรัตนธนันท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายณปพน  คล้ายสุวรรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายณรงค์จิตร  บวบมี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายณรรฏฐ์ณภัทร  เอี่ยมละออ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงณัฏฐพัช  สิงห์ธนสาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงณัฏฑณิชา  สวัสดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สำราญวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายณัฐกิตติ์  ลี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงณัฐชยา  อูปทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุรินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายณัฐดนัย  มหิตธิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงณัฐธยาน์  โพธิ์เรือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
753 นางสาวณัฐธิดา  เอกขระ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงณัฐรดา  อินต๊ะอุ่นวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
755 นายดนัยณัฐ  นิคมขำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงตระการตา  ปราบุตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายติณณ์  แต้มประสิทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงทักษพร  ภูลา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายเทวนพ  ด้วงลอย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายธนกฤต  กาหยี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายธนกฤต  วิจิตตนันทากุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
762 นายธนกฤต  เทียนไชย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายธนกฤต  เสือเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายธนกฤต  โพธิ์แย้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
765 นายธนพงษ์  ปานรอด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายธนยศ  กุคำอู่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
767 นายธนวินท์  คุ้มกองสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงธนัสถ์อร  นุนาค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายธรรมกิตติ์  ชมถิ่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงธัญวรัตน์  งามขุนทด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
771 นางสาวธัญสินี  ขำทวี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายธันยพงศ์  ห่านดำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายธารเมศร์  เชาว์มงคลชัยยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายธีทัต  เฮงจำรัส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายธีธัช  เอี่ยมฉิม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายธีรดนย์  เดชฟุ้ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายธีรพัฒน์  อภิมนต์บุตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายธีระเศรษฐ์  อุ่นต๊ะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายนคราทร  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
780 นายนครินทร์  คงหนู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
781 นายนพปกร  เต็งประภา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายนัธทวัฒน์  ขอนทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงนันท์มนัส  เข็มทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายนันทิวรรธน์  สนพิพัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายนิรัชพงศ์  อำไพพันธุ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงบุญญาพร  เกลียวทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงบุณยอร  เรืองจิตชัชวาลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายปฏิพัทธ์  บ่อสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงปณิตา  ยิ้มแสง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงปพิชชา  บุญอ้อย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายปราชญา  สุขกล่อม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
792 นายปราณภัทร  แสนแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายปฤษฎี  ทองดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงปวริศา  กันธวัง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายปัณณธร  ภัทรากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายปัณณธร  มูลกว้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายปัณตินันท์  บัวสุวรรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงปุญญาพร  มีเอี่ยม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงปุณยนุช  ยอยยิ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายเป็นหนึ่ง  จอปา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายพงศพัฒน์  จันทรมณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายพชร  ดีอินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายพชร  พริบไหว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายพชร  ไชยารักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายพชรพล  ประดิษฐศรีรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายพชรวินท์  แก้วเขียว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
807 นายพร้อมเพรียง  ประกอบกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายพริษฐ์  ศิริวัฒนกุลรติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายพฤทธิพร  เธียระวิบูลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
810 นางสาวพศวีร์  แต้มพวก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงพาขวัญ  รัตนปริญญานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงพิชชาภา  คุรุวัฒนสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงพิชญาภา  มีไชยโย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงพิชญาภา  เสริมสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
815 นางสาวพินประภา  จำปาทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายพิพัฒน์  แผ้วผา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  วัฒนศัพท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  งามพสุธาดล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายพีรณัฐ  โสประดิษฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายพีรวิชญ์  จันต๊ะสา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงภคพร  นะพล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายภคิน  ดวงตาน้อย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายภัทรกานต์  สุระสมบัติพัฒนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายภัทรดนัย  เงาสิงห์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงภัทรพร  เธียระวิบูลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายภาคิน  เนตรสว่าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายภูบดินทร์  พาไพรสว่าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายภูภัทร  มูลศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
829 นายภูมิพัฒน์  คำกองแพง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายภูมิพัฒน์  ปิ่นรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายภูวิศ  ภูสมศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงมณีกานต์  เนียมสวรรค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายเมธพนธ์  ไม้จันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงรัญชนา  กิมพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
835 นางสาวรัตนาวดี  บุญยะใบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงลภัสรดา  ลมลอย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
837 นายวงศพัทธ์  ตรีกิ่ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงวรณัน  ยาทา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
839 นายวรเทพ  จันทร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายวรพงศ์  ลิ้มจำรูญรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายวรวิช  แก้วนาคแนว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงวฤนดา  สุทธิวุฒิชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายวัชรพล  บุญรอด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายวิชชนัท  ธรรมรัตนกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายวิชชากร  ธีระภิญโญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายวุฒิภัทร  ปั้นคุ่ย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงศศินิภา  จำปางาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงศศิประภัส  วาสนดิลก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายศักดินนท์  เศรษฐสิงห์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
850 นางสาวศิริกมล  สัทธานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงศิวณัฏฐ์ชยา  จันตาวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายศุภกร  ยาวขันแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายศุภณัฐ  มีแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายสรรเพชร  ฟักเอม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงสวิชญา  ตรีเหรา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงสิชา  ลือชูวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายสิทธิเดช  บุญโสภา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงสิร์นริน  เสนายุติธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงสุชานันท์  เสิมกลิ่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายสุธีระ  นรการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายสุพัฒน์  นาตะตุ้ย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายสุวภัทร  น้อยจริง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงสุวภัทร  ศรีพินทุศร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายอธิวัฒน์  อินนารี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงอภิสรา  รัตนสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
866 นางสาวอรไพลิน  ศรีสูงเนิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงอักษราภัค  บุตรชา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงอัญชลีพร  เกตุชรา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.2 คณิต ม.ต้น
869 นางสาวอิสรีย์  พริบไหว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงไอยวริญ  เอี่ยมรักษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงไอยวริน  ปรางเปรมปรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงกมลพร  แจ่มขำ โรงเรียนพิชัย ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงจันจิรา  เรือนอุไร โรงเรียนพิชัย ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายฐิตินาถ  ดีพลาย โรงเรียนพิชัย ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายณัฏฐพัชร  ขุนแก้ว โรงเรียนพิชัย ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงณัฐญาวดี  ทรัพย์เณร โรงเรียนพิชัย ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงทิพย์สุดา  บุญเสือ โรงเรียนพิชัย ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายธีรเดช  ขำฉวี โรงเรียนพิชัย ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงนภัทธวรรณ  บัวนวล โรงเรียนพิชัย ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายปาราเมศ  กำยาน โรงเรียนพิชัย ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงพลอยชมภู  พูลผล โรงเรียนพิชัย ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายพีรวัส  ทาบุดดา โรงเรียนพิชัย ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงภัทรนันท์  ยุทธิยา โรงเรียนพิชัย ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายศุภกร  จิ๋วอยู่ โรงเรียนพิชัย ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายอติรุจ  ทรัพย์สุวรรณ โรงเรียนพิชัย ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงอริสรา  พรมเนตร โรงเรียนพิชัย ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายเอกภวิษย์  เขียวเมือง โรงเรียนพิชัย ม.3 คณิต ม.ต้น
888 นางสาวกนกรดา  โตโส โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายมนตรี  อ่ำเทศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายอนุชิต  กลัดเนินกุ่ม โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
891 นางสาวอัญชลีพร  ชายเพชร โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
892 นางสาวไอยวริญ  เพชรรัตน์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
893 นางสาวกสิณา  เม้าพิมพ์ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายกิตติพิชญ์  ท่าสะอาด โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
895 นางสาวณัฏฐณิชา  น้อยนาฝาย โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
896 นางสาวตามฝัน  วิเชียร โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
897 นางสาวธมลวรรณ  พรมอาจ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายธรรมวัตร  ดอกเกี๋ยง โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายธันยธรณ์  วงษ์ดี โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
900 นางสาวนภัสสรา  พรหมมะ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
901 นางสาวนันทิชา  แก้วรัก โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายบัณฑิต  เกษสุภะ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
903 นายปัญญาวุฒิ  ปู่ซึ้ง โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
904 นายปัณณสิทธิ์  นามลิวัน โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงยศยา  สุทธฤทธิ์ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
906 นายรุ่งรุจธนศรณ์  จงหม่อง โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงรุจิกร  จรุงพัฒนานนท์ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายวิชชากร  ขันกสิกรรม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
909 นายวุฒิพงษ์  มูลขัน โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายศิระพชร  อินแสง โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงศิริกัญญา  ศรีเขื่อนแก้ว โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายศิลาพชร  อินแสง โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงสุวภัทร  พรหมรักษ์ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงสุวิชาดา  คำปาน โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
915 นายอนุวัตร  สมป้อ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น