รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  อาจใย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกนกวรรณ  เพชรทอง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกนิษฐา  อนุพัฒน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกมลพร  อ่อนบุญ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เอี่ยมอ้น โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกรภัทร  สดใส โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกรรณิกา  เกิดทรัพย์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกฤตเมธ  อินกรัด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกฤษกร  แผลงฤทธิ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกฤษฎิ์เชษฐ์  วัฒนพันธุ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกล้าตระกูล  ภูษิต โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกวินเทพ  ขำปลอด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกวีวัฒน์  ศรีสังวรณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกัญญาภัค  งดงาม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เผือกทับ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกัณฐิกา  วงษ์พูล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายกัณณพัฒน์  อาคมวัฒนะ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายกันตพงศ์  เสือแฟง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายกันตพัฒน์  สอนปรีดาชยัสิน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกัลยาณ์  น้อยดิษฐ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายกิตติกร  ภู่ทอง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายกิตติณัฎฐ์  เขียวจันทร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงกุณรญา  หอมชื่น โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
24 นายเกียรติภูมิ  สันหมอยา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นายไกรวิชญ์  แก้วเกต โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายคณาธิป  ทองมาก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายคุณพระ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
28 นายคุณัชญ์  กิจสนาโยธิน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายคุณาน​นต์​  วนพงศธร​ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายจารุพัฒน์  ชนะทวีนันทพงศ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายจิรเมธ  อ่ำอุ่น โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายจิรสวาสดิ์  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายฉัตรดนัย  ดำดี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายชนันธร  สุวรรณพุฒ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงช่อลดา  พิมพ์แหวน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นายชินดนัย  คเชนทร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายชินาธิป  ต๊ะโพธิ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
38 นายชิษณุพงศ์  ยิ้มละม้าย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายญาณวัฒน์  คงฟัก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงญาณิศา  บุตรเพชร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงญาณิศา  ประดิษฐ์ผล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงญาณิศา  ภูมิผล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงญาณิศา  วงษ์เกลียวเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงญาณิศา  เกตุแก้ว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายฐาปกรณ์​  แก้วทุ่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายณชพล  ทั่งทอง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงณธิดา  บุญอาจ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงณัชณิชา  ออมสิน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงณัชพร  ทองพลอย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
50 นายณัชพล  ไพรินทร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
51 นายณัฏฐกิตติ์  เเดงบุ้ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สอนทุ่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวณัฐกมล  ระยะประเสริฐ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายณัฐชนน  บัวป้อม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงณัฐชานันท์  นวลคำ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงณัฐธยาน์  จันทร์วิลัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
57 นายณัฐพงษ์  กระแบกหอม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นายณัฐวรรธน์  อยู่แย้ม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายณัฐวัฒน์  พูนดี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงณิชาภัทร  ภู่รา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายด้ายเปล  ฟักบาง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายเตวิช  แสนเวียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายทักษ์ดนัย  ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายธนเดช  ทองสถิตย์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายธนภัท  กาศสีมูล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายธนภัทร  ศิริวุฒิ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายธนวรรธน์  ศรีปุงวิวัฒน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายธนวัฒน์  ทับขำ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายธนัท  พุ่มเกตุ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงธนาภรณ์  นาควิจิตร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
71 นายธรรมธัช  คำยวง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
72 นายธรรมรัตน์  จันดี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายธรรมรัตน์  แก้วบุรี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
74 นายธัชกิตติ์  เณรศาสตร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงธันย์ชนก  นาจรัส โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายธาวิน  สอนง่ายดี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงธีร์จุฑา  สุทธศิลป์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายธีรดนย์  สันติตรานนท์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายธีรภัทร  ศิริเขตรกรณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงธีระภาพร  ไทยเรือง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายธีรัช  สุขสม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายนนทพัทธ์  เจริญไชย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
83 นายนพพสิษฐ์  ศรีทิพรีตน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายนรินทร์  จันทร์แจ้ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายนวพล  หงอนไก่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  สมบูรณ์ผล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายนันทปรีชา  บุญดี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายนันทิพัฒ  พิชยานนท์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงบุษรารัตน์  ยิ้มเปีย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายเบญจมินทร์  ศรีประทักษ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
91 นายปณิธิ  จินดาศักดิ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงปทิตตา  แพงยา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
93 นางสาวปพิชญา  หมากผิน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายปรัณชัย  ขวัญเกิด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายปริญญา  โคกสันเทียะ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายปริยะกร  แก้วทุ่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
97 นายปรีติ  ศรีจริยา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
98 นายปองคุณ  สุหงษา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
99 นายปัณณวิชญ์  จันทร์โพยม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายปัณณวิชญ์  จินดาศักดิ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายปัณศร  ทรัพย์รำลึก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงปาณิศา  ชุมพร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงปารดา  เปรมเกิด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงปารวี  หอมเย็น โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
105 นายปิติภัทร  อินอยู่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายปิยวัชร์  สิงห์ถิ่น โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
107 นายปิยังกูร  พุ่มแตง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
108 นายปุณณวิทย์  บัวแย้ม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายเปี่ยมคุณ  ทองไกรลาศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
110 นางสาวเปี่ยมสุข  ทองเชื้อ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
111 นายพงศ์พัลลภ  สายสุทธิชัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายพงศ์ศิวกร  เทียนไชย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายพชรพล  จิ๋วนารายณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายพรพิพัฒน์  พ่วงพี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายพสิษฐ์  พรธนบูรณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงพิชชาพร  พรมเพ็ชร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงพิชญา  เรืองนวล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงพิมพ์พิชยา  ทองคง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายพีรดนย์  เขียวเหลือง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายพีรวัส  แก้ววิเชียร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายพีรวิช  ขำมะวา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายพีรวิชญ์  ดวงแก้ว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายพีรศักด์  เจริญชัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงเพียงพอ  พัดทุ่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงเพียงฟ้า  จงสิน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายภัทภรณ  มารอด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายภัทร์ธีนันท์  หลายศิธาภัค โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงภัทรศยา  สร้อยสน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายภาณุวิชญ์  แผลงฤทธิ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงภาวิณี  ชื่นสุวรรณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายภูตะวัน  น่วมทอง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายภูริต  นิวัตยะกุล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายภูริทัต  ทองคง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายมงคล  พักแย้ม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
135 นายมงคลศักดิ์  ศรีดี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  หุ่นสิงฟ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงมนต์นภา  เดชทรัพย์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายมนัสวิน  ปั้นแหนง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงมัณฑนา  ชำนาญจุ้ย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายมาคสิร  งามขำ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายรพีภัทรพรชัย  จิระประยุต โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
142 นางสาวรมย์ธีรา  อบมา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายรัชพงศ์  จันทขาว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายรัตนชาติ  คำคุณเมือง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายวงศกรณ์  โชติชัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายวรเมธ  ยิ้มยวน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงวรวลัญช์  นวลหงษ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
148 นายวรากร  เภาหว่าง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงวศินี  พรมมา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายวัณณุวรรธน์  เชื้อบัว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายวิทย์วรุตม์  นาคอาจหาญ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายวีรภัทร  นาคบุตร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายศิรวุฒิ  จันทร์เจาะ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายศุภกร  โตอินทร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
155 นายศุภณัฐ  งามสม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงศุภพิชญ์  เมฆสว่าง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายศุภโรจ  ออมสิน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายศุภฤกษ์  เสือภู่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายศุภวิชญ์  เกศทอง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
160 นายสรชัช  ขันติวงศ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายสรวิชญ์  กลัดอยู่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายสรวิชญ์  มีศรี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายสรวิศ  พุ่มหมี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายสายฟ้า  แสฉิม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายสิรภพ  สมแสง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายสิรวิชญ์  ผลเรไร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
167 นายสุกลวัฒน์  จันทร์เอี่ยม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงสุทธหทัย  สวนม่วง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงอชิรญา  ตันกิจจานนท์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายอดิเทพ  เเดงไฟ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายอธิรธร  ทองเป้า โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงอภัสนันท์  มิ่งประเสริฐ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
173 นายอภิธนัท  สีนวล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายอมรินท์  ทองดีนอก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
175 นางสาวอรุโณทัย  เมฆสว่าง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายอัครวินท์  มั่นประสงค์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงอังค์ริสา  กิตตินันท์พาณิช โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นางสาวอัษฏาภรณ์  นาคคุ้ม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายอาชวิน  บุญชุ่ม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายอินทัช  สุทธิพันธุ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงอินทิยา  พุ่มไม้ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงเอมมิศา  ไชยพันธ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
183 นางสาวไอรดา  เทศสิงห์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงกนกกร  เลี่ยมวัฒนสุธา โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงกมลชนก  มั่นประสงค์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงกรณิศ  ทะวงศ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายกฤตานนท์  คำแคว่น โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงกัญญาภัค  ทองประเสริฐกุล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  แก้วทุ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงกาญจนวรรณ  เปรมสุโข โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงกานติมา  จันทร์หอม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงกุลธิดา  คล้ายอ้อย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงแก้วกายพลอย  โพธิ์ทา โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายฉัตรพิศุทธิ์  ทำก้อม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงชนกนันท์  ปัทมาสศนุพงศ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายฐปกร  มีประเสริฐ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงฐิติกา  ปรางสุรางค์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายณภัทร  การาช โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงณภัทร  สำรี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายณภัทร  อภิพุทธิกุล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงณัชชา  วิหครัตน์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พุ่มพันธ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายณัฐชัย  ศรีมาลา โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงณัฐฐาพร  มากเกตุ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงณัฐณิชา  นิยมกุล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงณัฐนันท์  ลาโภ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  เหลี่ยมอุไร โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงณิชชา  บุญลือ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายตรัยคุณ  คงเจริญ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายทิพย์ธนา  แพงทรัพย์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงทิวาพร  นวลละออง โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายธนดล  นราศรีนิสา โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายธนธรณ์  เดชวรรณสิทธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงธนพร  อำพร โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายธนวุฒิ  ศรีปุงวิวัฒน์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงนภาพร  ลิ้มเจริญชัยกุล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงนภาพรร  ลิ้มเจริญชัยกุล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงนริศรา  อาคม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายนันทวัฒน์  ลือชูวงศ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายนิติธร  ไตรรัตน์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงปทิตตา  ฉัตรเงิน โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงปวริศา  จันทร์โพยม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายปัณณวัฒน์  จิวัฒนไพบูลย์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงเปมิกา  ทองเป้า โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงพรรณรมณ  อ่อนกล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงพลอยไอริณ  ไตรรัตน์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายพสิษฐ์  เจนตลอด โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงพอดี  มกรกิจวิบูลย์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  แพจุ้ย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงพิมพ์พรรณวรีย์  ผิวอ่อน โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  ตังควิเวชกุล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เพ็ชรเอม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงพีรญา  จันทร์สุริยา โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงเพลงเช้า  อินทฤทธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายภูดิท  เอี่ยมนุ้ย โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายภูมิพัฒน์  โยธา โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงมุทิตา  อยู่พุ่ม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายยศกร  วงศ์สวรรค์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายรชต  รักตะเมธากูล โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงรินรดา  พัฒนเจริญ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงลักษิกา  ศักดิ์ลอ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  เกตุสาคร โรงเรียนอุดมดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงสุรัตนา  ด้วงฉิม โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงอภิชญา  ปานศรี โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงอรวรา  บุญกัณฑ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงอุรัสยา  จวนสุข โรงเรียนอุดมดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงกรชนก  เติบโต โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายกรวิชญ์  บัวสด โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายกฤติพงศ์  ยิ่งยง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงกวินวรรณ  คมขำ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายกันต์ธีภพ  ยานะกุล โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงกุสุมาภรณ์  โถปริก โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงขวัญหทัย  สังขารา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงจารวี  สิทธิวงศ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงจิรภิญญา  ประดิษฐกูล โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงจิราพัชร  กีตา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายชญานนท์  เทศพานิช โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงชญานิศ  ชินนอก โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงชนกนันท์  เดือนสว่าง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายชนสิษฎ์  ยอดกำลัง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญคง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายชยาวิชญ์  ศรีแก้ว โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงชลฤทัย  บุญมา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายชิติพัทธ์  กมล โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายชิติพัทธ์  รอดทอง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงฐานิศร  ม่วงเพชร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สังฆะ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายณภัทร  สายทอง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายณัฎฐพัชร  ทองกำไร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชัยวัง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ธีรกีรยุต โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงณัฐชญา  น้อยเพ็ง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงณัฐชยา  บุญพลอย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงณัฐชุนันท์  จันทร์สิงห์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ภู่แย้ม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงณัฐวิภา  จันโททัย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายณัฐวุฒิ  ฐานิวัฒน์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงณัฐสินี  ดาดี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงณิชากร  อุดหนุน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงณิชานันท์  ซอกผา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายเดชพจต์  ดอกจันทร์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงทองสายธรรม  เกิดที่สุด โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายธนกฤต  คำนะวงศ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงธนพร  ชาวโคราช โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายธนภัทร  ณ หนองคาย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายธฤต  หาญณรงค์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงธัญชนก  ทรายคำ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงธัญชนก  ท้าวบุญยืน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศรศรี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงธีรญาดา  เด่นเฉลิมชัยกุล โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายธีรเดช  เฉิดดิลก โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายธีรเมธ  องอาจ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายนครินทร์  ยาน้อย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงนงนภัส  ยิ้มประดิษฐ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงนภสร  พัดอะโน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงนัทธมน  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงนันณภัชสรณ์  ทัศนา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงนันทภัค  ม้วนทอง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงนันทิกานต์  จันทร์พรม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงนันทิชา  หยุดยั้ง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงบุญยานุช  เนียมสกุล โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงปวิชญา  เฉพาะตรง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงปัญญาวี  บัวน้อย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงปิยาอร  เพ็งอ่อง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายพงษ์ศธร  ร้อยดวง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงพรไพลิน  ทุนจังหรีด โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงพรรณภัทร  ขุมเพ็ชร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงพัชรภรณ์  ชนะจน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงพัฒน์ชญา  ปริมาณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายพัทธ์ธีรวิชญ์  พุ่มกุหลาบ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงพาทินธิดา  บุญคง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงพีรดา  กาญจนมณี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงภคณัท  จันทร์สุข โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงภควรรณ  อภัยศรี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ศิริรัตน์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงภัทรพร  พรชยากร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายมาร์วิน  เอเลฟานต์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงเมธปิยา  ผัดแสน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงเมลานี  กราสเซิล โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงรชต  เสือหงษ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จินตนา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงรุ้งญาดา  มะเฟือง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายวชิรวิทย์  บุญวิศิษฎ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงวชิราภา  วงษ์หล้า โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงวรกัญญา  บริบูรณ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงวริศรา  อ่องบางน้อย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายวสุธา  แย้มเจริญ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายศรพชร  พุดพรหม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงศศิวิมล  ประโลม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายศักดินนท์  อุปโภค โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายศิรสิทธิ์  ดิสกุล โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายศิราโรจน์  จาดแดง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายศุภกฤต  แสงเวียง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ญาณปัญญา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายสิรภพ  ต๊ะแก้ว โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงสิรภัทร  ต่างกัน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงสุทธิกานต์  กาญจนา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงสุธาสินี  อยู่บ้านคลอง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายอดุลวิทย์  ท้าวบุญยืน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงอภิชญา  ใจวุฒิ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงอัจฉราภา  จันทร์ผ่อง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น