รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกพร  โอดเฮิง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ยานะสี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกมลชนก  สืบลี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกรณิศา  กำปั่น โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกฤตพร  พลอยแดง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกฤตยชญ์  สุขภัทรสิริ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกฤติธี  แสนคำ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
8 นายกฤติน  มิลินทางกูร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกษิดิ์เดช  สมรส โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
10 นายกษิเดช  บุญภา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เรืองศรี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกัณชารีย์  อุ่มยางตลาด โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกัลย์กมล  จันทรังษี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกานต์ชนก  คำพรหม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายเกียรติสกุล  กันกา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงขวัญหล้า  สุดใจ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงจารุกัญญ์  นันตา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงจินจุทา  โกสีย์ศิริกุล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงจีรภิญญา  อินภิบาล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวชญานิศา  เด็ดขาด โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงชนนเนษฎ์  มั่งมี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวชนัญญา  ธรรมใจ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงชนินาถ  ตันโชติช่วงทอง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงชัญญานุช  ร่มเย็น โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายชิษณุพงศ์  ทะจักร์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายไชยภพ  ผึ่งผาย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงญาณัจฉรา  สุมินทนะ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงฐานิสา  บูชาบุญ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายฑีฆายุ  บัวนาต โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงณปภัสร  ตั้งตรงจิตร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงณภัทรลดา  คุณยศยิ่ง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงณฤดี  ศรีเจริญภาภร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงณัชชา  ศรีสุระ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงณัฏฐา  เทพจันที โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
35 นางสาวณัฐชา  วงษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ดอนดง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองตัน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีใจวงศ? โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ยศเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงณัฐรดา  อินสำราญ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงณัฐวดี  ตันมา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงด.ญ.มัลลิกา  หอมญาติ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงทิพย์วรางค์  เสนาธรรม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงธนกร  ปิ่นจงมีสุข โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงธัญพร  ยนต์สุวรรณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงธัญพิชชา  กิ่งยอด โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงธัญรัต  วังกาวรรณ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวธันย์ชนก  กุมภาพงษ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงนฤภร  พลอยยอดศร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงนวพร  ร่มเย็น โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
51 นางสาวนัชธ์ชนัน  เขียวเหลือง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายนิธิโรจน์  ปิยรัตน์เจริญ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงนิรภัฎ  นาเวียง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงบุญญาพร  ใสสะอาด โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายบุณยวีร์  บุณยเกียรติ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงบุณยานุช  วังคำ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวบุษราคัม  ขุนสว่าง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงปณิตา  ถุงพลอย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงปวันรัตน์  ปันทรส โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงปวิตรา  เขื่อนเก้า โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงปานปั้น  นุชธิสาร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงปานรดา  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
63 นางสาวปารณีย์  เดือนเพ็ญ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายปาลปวีณ์  สินมณี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายปุณณพัฒน์  เทพวีระพงศ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงปุณยวีร์  กันยามี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายพงษภัทร  ชูมี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงพรรณพัชร  สุนทรเนติวงศ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงพรรณภัสสร  มหาวงศ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงพิกุลรัตน์  อุตรศรี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงพิชชาพร  สุปินันท์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงพิชชาภา  แสงเพชร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงพิชญกานต์  อินกัน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงพิชญ์สินี  อินทิพย์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
75 นางสาวพิชญาภา  ผาคำ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ศรีวิชัยแก้ว โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงพิมพ์มาดาร์  ชัยภิวงศ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงพิรญาณ์  สีริษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงพีรตา  การินตา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงพีรยา ผิวทอง  ผิวทอง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
81 นางสาวเพชรดา  เปียงเก๋ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายภคนันท์  นันทจักร์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
83 นางสาวภัคนันท์  บรรเลง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายภาวิต  ภาสสัทธา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เวียงทอง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงมินชรัญ  ตันมา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
87 นางสาวรดา  ศรีวิชัย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงรุจิชญาณ์  สุวรรณสารารักษ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายลภัสกร  วงค์วุฒิ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ดอนดง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายวรนน  สัจจะนรพันธ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงวรมณี  ทอฃประไพ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงวรรณารัตน์  เชื้อเชิญ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงวรัชยา  ร่องพืช โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงวรัญรดา  ไชยเหล็ก โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงวิชญาดา  ศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายวิเชียรรัตน์  ดอกแก้ว โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงวิภาดา  แสนสนั่น โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงเวโรนิกา  โบบูล่า โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
100 นางสาวศรัณย์  ยอดหาญ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงศรุตยา  กิงโคง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
102 นางสาวศศิธร  วงค์ดาว โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงศศินิภา  โปธาตุ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายศศิวัฒน์  พงษ์พัศภิญโญ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงศิรภัสสร  เพียรเกตวิทย์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงศิรภัสสร  แพทย์สมาน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงศุภิสรา  อินทรามะ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วมา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงสิริญา  จันเสนา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงสุธินี  ทาวรรณะ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงสุภัสสรา  ศฤงคาร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายอติวิชญ์  ใสสี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงอรชพร  จะวะนะ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงอลินรดา  ทองคำ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายอัคคณัฐ  ถิ่นสอน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ชมสวน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงกนกรดา  ลิ้มสมุทรเพชร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงกนิษฐา  ณ น่าน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงกมลกานต์  วรรณบุตร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
120 นางสาวกมลชนก  ใจสว่าง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นายกรกฤต  สง่างาม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายกรบุษ  จิตเผือก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
123 นางสาวกรวรรณ  พรินทรากุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงกรวรรณ  แก้วมา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
125 นายกรินณกริช  ตันมา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายกฤตภัค  ทองอินทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายกฤตภาส  ขัตติวงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายกฤตภาส  สุทธวงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายกฤษฎา  แก้วมูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายกฤษฎิ์จิรัฎฐ์  แดนเหมือง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายกฤษณพล  ตาสาย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายกวินเทพ  ผาคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
133 นายกวิศ  ฝึกหัด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
134 นายกษิดิศ  รักนา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายก้องแดน  ธีรกุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายก้องพิสิษฐ์  เหมืองอุ่น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
137 นายกันตพัฒน์  สมบัติทรัพย์สิน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายกันตภณ  กระหวาย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
139 นายกันตินันท์  วัฒนภิญโญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
140 นายกิตติธัชพงศ์  อัศวะมงคล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายกิตติพศ  ล้อบุญยารักษ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
142 นายกิตติพัฒน์  พริบไหว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายกิตติพัฒน์  ลือโลก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายกิตติศักดิ์  ทุ่งสาม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงกิรณา  ธรรมรงค์กุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงกุลพิชญ์ฌา  เรืองรอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงกุลภัสสร์  นิติศักดิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงเกศกัญญาภรณ์  เลือดนักรบ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายไกรฤกษ์  สุวรรณกาศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
150 นายไกรศักดิ์  สุวรรณกาศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
151 นางสาวเขมิกา  เข็มวิชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายคลังเงิน  ผลขาว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายจตุฤทธิ์  จิตแจ้ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายจารุเกียรติ  บุญรัตนภมร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายจารุวิทย์  วรรณสุคนธ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
156 นางสาวจิณณะณัฏฐ์  สุวิทชาญวรกุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายจิตติพัฒน์  พลตื้อ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายจิรโชติ  กาวิยะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายจิรพัฒน์  พอสม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายจิรภัทร  ปัญญามา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงจิรภิญญา  ภักดี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
162 นายจิรัฏฐ์  กิตติรัชพงษ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายจิราธิวัฒน์  พรมหมเมศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงจิราภัค  วรรณชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายจิรายุส  บุญมี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
166 นางสาวจีรพร  โค้ปัน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายจีรพล  กาศสกุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ตาใส โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
169 นางสาวจุฑามณี  สุคันธมาลา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายเจษฎา  สืบแสน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายชญานนท์  วิใจคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
172 นางสาวชญานันท์  วันมหาใจ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
173 นางสาวชนัญชิดา  ผิวพันธ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
174 นางสาวชลลดา  วงค์เมืองมูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายชวิน  ตันจารุพันธ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
176 นางสาวชวิศา  เมธาสิทธิธีระกุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
177 นายชัชนันท์  อนันตพรรค โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายชินภัทร  จินะรักษ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
179 นายญาณภัทร  จุมพิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายญาณวุฒิ  ปีอาทิตย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
181 นางสาวญาณาภรณ์  อุทธังกาศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงญาณิศา  กันทะวงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
183 นางสาวญาณิศา  มีสอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายฐนกร  ทานศรีชาติ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายฐากูร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขันตา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ผาทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงฐิติรัตน์  แสนสี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงฐิติวรดา  ขันทะยศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายณชพล  เสาร์แดน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายณฐพล  ยืนมั่น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายณฐรักษ์  ทมภักดิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายณฐวัฒน์  คำโปธิ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายณพรุจ  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายณภัทร  ปัญญาใส โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
196 นายณภัทร  หงษ์สาม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
197 นายณภัทร  เขื่อนสาม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงณหทัย  อุตรศรี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
199 นายณัฏฐกิตติ์  สมยะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงณัฏฐ์ชวัล  จิวะชาติ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายณัฏฐสิทธิ์  วงศ์เจริญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายณัฐกรณ์  แสงสว่าง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายณัฐพล  สุมทุม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
204 นายณัฐพล  หนูสุข โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงณัฐภรณ์  แก้วอินัง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายณัฐภัทร  กำแทง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
207 นายณัฐภัทร  ทองปลิว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ขุนไกร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
209 นางสาวณิชกานต์  ปินตามูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงณิชชยา  โอสถสมบูรณ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงณิชานันท์  มีฤกษ์สม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงณิชาวัลญ์  สิงห์ขัน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นายดนัยเทพ  เรือนแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงดลภัค  ลือโฮ้ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
215 นายเตชภณ  พอสม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายเตชินท์  ไชยานุกุลภาพ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายทักษ์ดนัย  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายทักษ์ดนัย  มีมาก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายทิณภัทร  โมฬีกุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายทินกร  อนุภาพ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
221 นายธนกฤต  การะเกต โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายธนกฤต  ช่างเหล็ก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายธนกฤต  รสเข้ม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายธนโชติ  สิทธิเสนารักษ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายธนพัฒน์  ขันทรง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายธนภณ  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
227 นางสาวธนภร  งามทรง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายธนภัทร  ปัญญาฉลาด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายธนภัทร  แตงชัยภูมิ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายธนวรรธน์  บ่อเงิน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายธนวรรธน์  วรินทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายธนวินท์  โนรินทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายธนัทพงศ์  อินดาฤทธิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายธนากร  มียอด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายธนาตุล  ทิพเหลือง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงธมลวรรณ  อุประนันไชยชะนะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายธฤต  ไววาง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงธัญชนก  คงนาค โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงธัญชนก  โอดเฮิง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
240 นายธัญญ์  อัฐวงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ท้าวคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายธาวิน  ยีรัมย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายธาวิน  ศรีบุญเรือง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายธีรกานต์  บรรจง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายธีร์จุธา  จันทนู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายธีรดนย์  ถิ่นจันทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายธีร์ธวัช  วิเศษสิงห์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายธีรธัช  วงค์สม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายธีรพิชญ์  ชัยนิมิตร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายธีรเมธ  ชุ่มใจ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
251 นายธีรเมธ  เชียงหลง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
252 นายธีรเมธ  เพิ่มพูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
253 นายนภทีป์  ลี้สวัสดิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงนรกมล  คำทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายนราธิป  ใจก๋องแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายนราวิชญ์  สุขทรัพย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายนรินทร  คล่ำคง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงนลินนิภา  กอบกำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงนวตา  กันทะรส โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายนัฐพงศ์  ก้อนอาทร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
261 นายนัทธพงศ์  วงค์ตะวัน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงนัทธมน  ไพรพฤกษา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
263 นางสาวนันทกานต์  หงษ์ร่อน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงนันท์นภัส  พลอยอนุกูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงนันทัชพร  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายนิชคุณ  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายนิธิพัฒน์  อินทร์ถา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายนิภกิจ  จิตมณีธรรม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงนิรชา  จินดาคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
270 นายนิรวิทธ์  สิงอุด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายบารมี  คำมีสว่าง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงเบญญาภา  คงประจักษ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายเบญญาภา  ทันนิเทศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงเบญญาภา  สุดเกตุ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
275 นายปกรณ์กวีณ์  แสนสี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายปธานิน  แขนอ้วน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายปภังกร  หล้าคำมี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายปภังกร  เงินเย็น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายปภาวิน  พิเศษพิชญา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
280 นายประภวิษณ์  อินทร์หยุย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
281 นางสาวปราณปรียา  สุขทาน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงปริณดา  ไชยสุข โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
283 นายปริพัตร  ยวงแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
284 นางสาวปริยากร  โพธิ์พันธ์ทูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายปวริศ  ยวงแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายปาณัสม์  ทองสา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทรา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
288 นางสาวปิยกานต์  ทิพยจันทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายปีขาล  ปัญญาไวย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายปีวรา  ศิริกิจภิญโญกุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงปุญญาดา  วรรคตอน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายปุณณวิช  ธรรมศร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายพงศ์กรณ์  คำชื่น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายพงศ์ชพันธุ์  เจตนานนท์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายพงศ์พิชช  มงคลพิทักษ์ชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายพงศภัค  รัตนวงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายพชร  ปัญญาเพ็ชร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายพชร  ศรีโรจนรัตน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
299 นายพชร  ส่วนบุญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
300 นางสาวพณณกรณ์  คำยวง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงพรพัฒน์  ศรีวิพัฒน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายพลพรรค  ศรีนวลจันทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงพลอยปภัสสร  สวนจันทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
304 นายพลาธิป  รุจิระพงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายพลาธิป  หินทองแท้ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายพศิน  งานขยัน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงพสินี  พหลทัพ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
308 นางสาวพัชรธิดา  แกนไม้ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายพัฒนพล  สุธรรม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายพัทธดนย์  สิงห์คำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงพันธิตรา​  คชจันทร์​ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
312 นายพันธุ์นที  เพื่อนฝูง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
313 นางสาวพิจิตรา  อุตส่าห์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงพิชฌนาฉัตร  เวียงนาค โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงพิชญธิดา  กันฉิ่ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายพิชญะ  ติ๊บบุญศรี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงพิชญาภา  เจริญศรี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายพิชญุตม์​  เอื้อกิจรุ่งโรจน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงพิทชฏาฉัตร  เวียงนาค โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายพิทยา  นิยากุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  มาตรมนตรี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายพิริยกร  ดอกแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายพีรณัฐ  รุจิธนัทพรกุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
324 นายพีรดนย์  โสภารัตน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงพีรดา  ทิพยวงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงพีรดา  สมรูป โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายพีรพล  พุ่มพวง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
328 นายพีรวิชญ์  สีคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงพุทธรัก  เทศกระโทก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
330 นายพุทธสมุทร  เกษียร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงแพรพร  ฉลวย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงภัคชนก  ทิพสารี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายภัคพล  พลซา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงภัทรนันท์  ผาจั๊บ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
335 นายภัทรพล  แสงลำภู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงภัทรวดี  สมฤทธิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายภาณุวัฒน์  จารุปาลี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายภาณุวัฒน์  เทียนทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายภานุพงศ์  ถาดทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
340 นายภาสกร  อยู่คู่คุณธรรม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายภีรเดช  มณีวรรณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายภูตะวัน  ยังดี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายภูบดินทร์  ยนต์ประเสริฐ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
344 นายภูริณัฐ  คูหา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายภูริณัฐ  ผามะณี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายภูรินท์  ศรีพันธุ์เนตร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
347 นายภูวนัย  กองหิน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
348 นายภูวไนย  ก่อมาลัยพันธ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงภูศิตา  ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายโภคิน  ปวนสุข โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงมนธาทิพย์  รอดแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
352 นายมนัสชนก  อันทาน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงมินตรา  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
354 นายยชยุ  พานิชธนาคม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายโยธาวุธ  ฤทธิ์ตา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายรชต  เครือวัลย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
357 นางสาวรวิพร  รักการ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
358 นางสาวรัชชภรณ์  กาศสกูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายรัชพล  กาศแสวง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายรัชพล  บุญทร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายรัฐศาสตร์  เมืองแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
362 นายรัฐศาสตร์  เวียงทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงลภัสรดา  พลอยศรี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
364 นายวชิรวิทย์  ดอนดง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายวชิรวิทย์  ถือนิล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายวชิรวิทย์  สินประวัติ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงวนชนก  หมอกมืด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายวรชัย  มิ่งมิตรสุภาพร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
369 นายวรพล  ลำใย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงวรรณวิษา  สอนหล้า โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
371 นางสาววรรณวิสา  แย้มกลิ่น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายวรรษน์ธน  จันตาคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
373 นายวรัชญ์  กอบแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายวรินทร  นามวงค์กา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงวริศรา  เข้มขัน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงวริษฐา  ศุภชยกูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายวสวัตติ์  เกื้อกูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงวัชรียา  อำพันธ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายวันภูมิ  จิตประสาร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายวิชญ์พล  ถุงเงิน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายวิชญ์วรัชญ์  ชุษณะโยธิน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายวิภพ  โคตรชมภู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
383 นายศรัณยพงศ์  อินทรีย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายศรัณย์พงศ์  หมายมั่น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายศรัณย์ภัทร  เสียงหวาน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายศรุต  ศุภดิษฐ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายศักดิ์พล  ไชยศิริ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายศิลปกร  เกตุสวัสดิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายศิวัช  มุลิกา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงศิศิรา  ปิลาผล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
391 นายศุกลวัตน์  ลาภยศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
392 นางสาวศุจีภรณ์  จักรพรรดิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายศุภกร  สนธิพันธ์ศักดิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
394 นายศุภกิตติ์  ปินตารินทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายศุภณัฐ  ฝักฝ่าย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
396 นายศุภณัฐ  เจริญกิจหัตถกร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายศุภณัฐร์  สบายวงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายศุภพงศ์  ธรรมโรจน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายเศรษฐพิชญ์  อภิญญาลังกร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
400 นางสาวสมฤทัย  ศรีเพ็ชร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายสรวิชญ์  ฤาชา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายสรวิชญ์  สอนทิพย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงสโรชินี  ผ่องปัญญา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายสวณัฐกร  ใจสว่าง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายสาริศ  สุธรรมรักษ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
406 นายสิรภพ  สระทองอยู่ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายสิริพัทธ์  อินเต็ม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงสิริรัชพร  ไชยวรรณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
409 นางสาวสิริอร  ยศมัญกิจ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
410 นายสุกฤษ  ทิงาเครือ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายสุชน  ปัญญาสว่างจิตร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายสุธิชัย  ทะสุตะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงสุประวีณ์  อนันต๊ะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงสุพิชญา  ถิ่นถา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายสุรวัศ  อินทร์ทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
416 นายสุวรมัลญ์  สุคันธมาลย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายแสนสิริ  รู้ธำรงกุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  วงศ์วังจันทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายอชิรวุธ  สุกใส โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
420 นางสาวอโนมา  สุทธนะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงอภิชญา  ทะกา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายอมเรศ  จิตรคง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงอรุณรัตน์  ข้ามสาม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายอัฒศิริษฐ์  อินต๊ะนอน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
425 นายอัศณี  กางสี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงอาทิตยา  กึกก้อง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายอิทธิกร  ญาณบุตร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.2 คณิต ม.ต้น
428 นางสาวอิสริยา  ถั่วทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
429 นายเอกศิษฏ์  รสเกษร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.3 คณิต ม.ต้น
430 นายกิตติ์กวิน  คำมา โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
431 นางสาวณัชนันท์  ศรียงค์ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
432 นางสาวทรงศิริ  ทรงกิตติกุล โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
433 นายธนวรรธน์  แสนปวงคำ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
434 นายธันยบูรณ์  นุชศิลา โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
435 นายนัฐพล  วีระคำ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
436 นางสาวนันธิญาภรณ์  พรมเสน โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
437 นางสาวปณิตา  สิงห์ใจ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
438 นายพงศพัศ  แหวนวัง โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
439 นายพีระพล  สมบุตร โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
440 นายมณัฐพล  กันยะมี โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
441 นางสาวมัฑณา  รัตนมูลปัญญา โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
442 นายวิชากร  คำยวง โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น