รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวกชพร  ชะพลพรรค โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกมลชนก  เสมอจิต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวกมลพร  ณะบุตรจอม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกมลภัทร  เทพา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สิงห์มณี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกรณพัช  เนตตกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกรภัทร  ปิงวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกฤชพัฒน์  ภวนะเจริญสุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกฤตภัค  เทพดวงแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกฤติภรณ์  โสภา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกฤษติภูมิ  เทพวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นายกล้าภวิษย์  ฉลองวสุธันย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกวินตรา  ชุ่มใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกวินธิดา  ทะนันชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกวินธิดา  อุทธิยา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายก้องฟ้า  เมฆอากาศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
17 นายกัญจน์ติพัฒน์  กันธิยะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงกัญชริญา  สุวรรณทัต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  มาปิ๊ก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกัญญพัชร  วงศ์ธรรม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงกัญญมล  วรรณสม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  สุทธสม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินต๊ะหล้า โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกัญญาภัค  ตุงคบุรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวกันญาภัค  ยอดแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ขาวนวล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายกันต์ธัช  สุขะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
28 นายกันตพงศ์  บุบผาชาติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายกันตพงษ์  ไชยยา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายกันตพัฒน์  พิชญ์พิบุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
31 นายกันตพัฒน์  เสมอใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายกันตพิชญ์  ชื่นชอบ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายกันตพิพัฒน์  สินไชยกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงกันตาภา  ชัยมานะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงกันติชา  ยี่ภิญโญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายกันตินันท์  ไทรหยี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวกันยกรณ์  ผาคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เนียมจันทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงกานต์ชนิต  ปงเปงกาศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงกานต์ชาญา  แจ่มแจ้ง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พุ้ยน้อย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงกานพลู  ขัติยะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงกิตญาดา  กิติรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายกิตติ์ธนาสิทธิ์  ไชยสถิตวานิช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายกิตติพงศ์  โกวาภิรัติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายกิตติพัฒน์  ขันแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายกิตติสิทธิ์  โยธาวุฒิ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
48 นายกีรติ์บดินทร์  คำพันธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงกุลิสรา  ใจยา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
50 นางสาวขจาริน  คมทอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
51 นางสาวขวัญจิรา  อินจันทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายคณิน  ผาสุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายคณิศร  สุเตนัน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายคณิศร  อุ่นปิง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายคเณศวร  ดวงเอ้ย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงคนึงนิตย์  สิทธิ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
57 นายคมชาญ  ฤกษ์กำยี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายคาลวิน ไคเวิน  ลิม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายคุณภัทร  เล็กอุทัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงเคที่  เนล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายฆัสรากร  จันทะเรือง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายจตุภัทร  เขื่อนแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
63 นางสาวจรณินทร์  โนมณี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายจรูญวิทย์  ยาวิเริง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงจัสมิน  พชรกมล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายจารุกิตติ์  อดิเทพสถิต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงจิ้งฉี  ซุน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงจิณณ์ณิชา  อัศววุฒิพงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
69 นางสาวจิดาภา  โพธิ์เกิด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงจิตรลดา  สายสุวรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงจิตาภา  รุ่งเรืองกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
72 นางสาวจินตกัญญา  เนาว์ชมภู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายจิรกฤต  เจ็นจัด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงจิรปรียา  กาวิละ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
75 นายจิรพันธ์  จันทาพูน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายจิรโรจน์  กาแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายจิรัฎฐ์  เนาว์ชมภู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ไชยประเสริฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายฉัตรมงคล  สุวรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  ลิ้มเจริญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
81 นายชญานิน  ชุมภูดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวชญานิน  รังษีชัชวาล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นางสาวชญานุช  วรรณสอน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงชณิปรียา  จันทิมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงชนัญชิดา  พลศรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงชนาธินาถ  มโนจิตต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
87 นายชโนดม  แก้วคำมูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายชยญัฐ  วงค์ไทย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายชยาวัทน์  ชมภู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงชลภัสสรณ์  วงค์ชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายชลากร  สุขเจริญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงชลิตา  สันติสกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายชวกร  ยานะคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
94 นายชวัช  ศรียี่ฟุง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
95 นายชวัลวิทย์  วัฒนวีร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงชวิศา  ทุนอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายชัชวาล  ตรีกริชวัฒนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงชัญญานันต์  สุภาวรรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
99 นายชาญวิทย์  วงค์ประดิษฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายชินฐ์  พรหมขัติแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายชินวุฒิ  พิมพ์เผือก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายชีระวิทย์  ยอดวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
103 นางสาวชุติมณฑน์  อนุพงศานุกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายโชติกานต์  รู้งาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงญาณิน  ชูเชื้อ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงญาอัมพา  ธรรมโชคมงคล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายฐปนัท  เติมพันธุ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงฐิติชญา  อุสาใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงฐิติภา  ลือชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
110 นายฐิติวัฒน์  หัตถอนันสิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
111 นายฐิติวัสส์  ใจอักษร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายณฐกร  ชมตระกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายณภัทร  สิทธิพร้อม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายณภัทร  แสงภู่วงษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
115 นายณภัทรพนธ์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายณรงกร  กันทะเนตร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายณษภัท  สาตราคม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงณัชชนม์  วุฒิชมภู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงณัชชา  ไชยมหาวัน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ธรรมวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายณัฎฐพิชญ์  เฮงสนั่นกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  จันทาพูน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายณัฏฐชัย  เก่าศิริ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
124 นางสาวณัฏฐธิดา  วงษ์ยะลา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายณัฏฐพงศ์  กวาวสิบสาม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายณัฏฐ์  ราชกิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายณัฐกร  บัวจูม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงณัฐกานต์  กาญจนแสงโสภณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงณัฐจิรา  วงศ์ชนานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงณัฐชนก  สิงห์ดา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
131 นางสาวณัฐชนา  ปรัชญาวิชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายณัฐชัย  วาจาสัตย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงณัฐญานี  สุวรรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงณัฐฐาษร  ปานมาก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายณัฐดนัย  ไชยวงค์ทอน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
136 นางสาวณัฐธนยา  โกเมนต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงณัฐนันท์  เพชรพ่วง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงณัฐนิชา  ขันบุญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงณัฐนิชา  อินทรฤทธิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
140 นางสาวณัฐพร  สิทธิประเสริฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายณัฐภวินท์  อินชัยยงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายณัฐรัช  เพชรนิล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายณัฐรัชต์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายณัฐสิทธิ์  อยู่สุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงณิชนันท์  กันยานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงณิชมน  เหลี่ยมทอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงณิชา  คงศรีเจริญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงณิชา  เขียวเงี้ยว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงณิชารี  สิทธิอาษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายดมิศ  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายดิษญ  ยารวง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายดิษฐ์กัมพล  รัศมีจันทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายเดชพนต์  สงคราม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
154 นายตรัยคุณ  อนุรักษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงตีรณา  กองแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
156 นายเตชินท์  สืบศรีวิชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายทนุธรรม  สีหาเวช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงทยาภัสสร์  ขันธิวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายทวีพันธุ์  รัตนเชิดเกียรติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายทวีวัฒน์  เด่นรัตนตระกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงทอไหมทอง  ภิลุมวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
162 นายทักษพงศ์  ทักษิณเจนกิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
163 นายธนกร  คงคา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายธนกฤต  มณีรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายธนกฤต  เตชะอัตตกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
166 นายธนกฤษฏิ์  สิทธิวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายธนโชติ  ศรีจันทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายธนบูลย์  แบนแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายธนพณ  ภักดีจิตร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายธนภัทร  ชุมภู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
171 นายธนรัฐ  เสียงแขก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายธนวรรธน์  คำจีนะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
173 นายธนวิชญ์  จิตรรักษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายธนวินท์  ชูชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
175 นายธนอนันต์  หันตา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงธนัชชา  สุภาวรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายธนัชธรรม์  เสนปาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงธนัญญา  พุทธวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
179 นางสาวธนัทฐา  งานดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายธนิสร  มโนเรือง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
181 นางสาวธมนวรรณ  ภาสน์พิพัฒน์กุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงธมนวรรณ  สมบัติมาก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายธวรรธ  ใจคำวัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายธัชพงศ์  อ่อนนวน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงธัญชนก  เตชะชื่น โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  พลธนะวสิทธิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
187 นางสาวธัญญรัตน์  ปิตตากรุณา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นางสาวธัญญลักษณ์  ปันซางคอน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงธัญพร  ก้างยาง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงธัญรดา  มาลารัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
191 นางสาวธัญลักษณ์  วงศ์ถิระศักดิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงธัญวรัตน์  มีโสภา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงธัญวรัตน์  อินชัยยา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงธันย์ธารีย์  ทวิพรชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายธิติพงศ์  ตั้งผลไพศาล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายธิติพัทธ์  ชัยชูเชิด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงธิติรัตน์  จิตอ่อนน้อม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายธิติศักดิ์  ศรีจักร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายธิปก  กีรติอดิศัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
200 นายธีรธารา  กาญจนการุณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงธีรินทร์รัตน์  ทวิพรชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายนครินทร์  แซ่จ๋าว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายนนท์ปวิธ  ขันทะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
204 นายนพณัฐ  วรรณสอน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายนพพนัย  กันทะรา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
206 นายนภนต์  เที่ยงขุน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวนภสร  ปิ่นศรีทอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงนภัสสร  แซมสนธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายนรบดี  วิชัยปะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายนฤดล  นวลหิรัญกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงนลินพรรณ  เลิศหิรัญสุรกิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงนวรัถยา  ปัญญา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวนัชชา  นิธิพิพัฒโกศล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงนัทปัทม์  หมื่นสมบัติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทาใหม่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงนันท์นภัส  ประสม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงนันท์นลิน  วงค์ษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
218 นายนันทภพ  ทองอินต๊ะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงนิจจารีย์  ศรีนันท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายนิธิศ  มารอด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายนิพิชฌน์  พิศมร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ป๊อกบุญเรือง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายนิลภัทร  ศรีสวัสดิ์จินดา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายนิวิฐ  เตชะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงนิสรีน  พชรกมล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
226 นายเนติชาติ  เมษะมาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายบัญชา  บุญเทียม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายบุญชนก  น้อยประเสริฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
229 นายบุญชัย  รัตนศิริทรัพย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงบุญญาภาณิ์  ทองทั่ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงบุญยวีร์  ชาติพัฒนานันท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงบุษบากร  ทรงทอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงเบญญทิพย์  เลิศเจริญปัญญา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงปฐพร  กมลภพ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายปณิธาน  ตระกูลรัตนมัจฉา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงปนัสยา  ตาวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงปพิชญ์ชญา  ปัญญาพฤกษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงปพิชญา  วงศ์วิชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงปภาดา  คหบดีกนกกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
240 นางสาวปภาวรินทร์  คำชุม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายปรมะ  คำอุดม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
242 นายปรัชญา  วรรณกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายปราการ  ราษฎร์ใจดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงปราชญา  บุญชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
245 นางสาวปริชญา  ท่านน้อง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
246 นางสาวปริยาภัทร  จันทสารคาม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงปรียาภัทร์  ณ วันจันทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
248 นายปวรพัฒน์  ศรีรัตนพงษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงปวรลักษณ์  แสนมหายักษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
250 นางสาวปวริศา  ทองกิ่ง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงปวิชญา  เขื่อนคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
252 นายปองภพ  เอี่ยมอรุณวรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงปาณชญา  วรวรรโณทัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงปาณิศา  ปารมีสัก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
255 นางสาวปิติชา  สายสนิท โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายปิติพันธ์  ต๊ะเขตต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายปุญญพัฒน์  สาแดง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
258 นางสาวปุณญิสา  คำพันธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายปุณณ์ญพัฒน์  ฉันตา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายปุณณัตถ์  ศุภภากร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงเป็นเกล้า  มนิษาบวรกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงเปมิกา  แก้วประสิทธิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงเปรมสินี  มะโนรา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
264 นายผองพล  เผ่าคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายพงศกร  จันตะมะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายพงศ์ปณต  ธิวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายพงศภัค  ชมภูเขา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
268 นางสาวพชรพร  บุญรักษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
269 นายพชรพล  ฐานะกอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
270 นายพชรพล  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายพณิชนภนต์  สว่าง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายพณิชพล  เกิดศรีพันธุ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงพณิฒพิชา  สุนทรทรัพย์กุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
274 นางสาวพรไพลิน  บุญศรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
275 นางสาวพรรวษา  คำเงิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงพรรวินท์  ตามี่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายพรหมพิริยะ  ชัยวัฒนลิขิต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
278 นายพฤฒิพงศ์  จะเรียมพันธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายพฤทธ์นรินท์  กองแสง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงพลอยขวัญ  เทพชาติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายพสธร  ทองรักษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายพสิษฐ์  สุทธิเจริญศักดิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
283 นายพอเพียง  เพชรอาวุธ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
284 นางสาวพัชญ์สิตา  คิดรังสรรค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
285 นางสาวพัชรพร  คงแดง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
286 นายพัชรพล  สารศรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายพัฒนเชษฐ์  รติพรรณพงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สร้างช้าง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงพิจักขณา  ดวงมาลา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงพิชชานันท์  ฟองใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงพิชชาภา  ทรายแก่น โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงพิชญ์สินี  จิตกวี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พงษ์สนั่น โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายพิชญุตม์  แก้วระกา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงพิชามน  คำวัฒน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
296 นางสาวพิมญดา  ชื่นชม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  รัตนอารยกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แสงสุวรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เกษมศรีรักชาติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงพิมพ์วิไล  หวังอุดมสกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายพิสิฐพงศ์  เป็งมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายพีรณัฐ  เทอดธรรมวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายพีรวรรธน์  นเรวรรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายพีรวิชญ์  สัมพันธ์นุกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายพูนรัก  มณีรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงเพลงพิณ  ไตรแสง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
307 นางสาวเพิ่มพูนสุข  มณีรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ยิ้มสวัสดิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
309 นางสาวภคพร  ยารวง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
310 นางสาวภคพร  ศรีวิชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
311 นางสาวภคพร  เฮ่ประโคน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
312 นางสาวภคพร  ใจผาวัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายภควัต  มะโนวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายภรรวรากรณ์  ไชยเนตร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงภัณฑิรา  อโนราช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงภัททิยา  เมืองสุวรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
317 นายภัทรพล  พานิช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
318 นางสาวภัทรภร  บัวทอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงภัทรวดี  ฤทธิรักษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
320 นายภัทรวิน  ไชยจำเริญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
321 นางสาวภัทรียา  นิสภกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงภาณิชา  เนติแพทยกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายภาณุวัชร  ยาดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายภาณุวัฒน์  จิระมาตร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายภานุกร  ดวงจันทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วัชรสินธุ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายภูชิต  เชื้อเจ็ดตน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายภูบดินทร์  พุทธิษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
329 นายภูปกรณ์  ภัทรจิตรานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
330 นายภูมิพัฒน์  วงษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงภูริชญา  นันทะศิริ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายภูวฤณ  กาวี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงมณิภา  มาละวงษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงมนชยา  แก้วเงิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
335 นางสาวมนัญชยา  มีเสรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงมัชฌญุตา  ปาระมี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
337 นางสาวมัดใจ  ใจคำวัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายมัสยวาณิช  สมประสงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงเมฑาวรินทร์  จันทร์เนียม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายเมธาสิทธิ์  กำปงซัน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายยศพัทธ์  เลิศสกุลทรัพย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
342 นางสาวเยี้ยน  ติง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายรณกฤต  ภู่สุวรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายรณกฤต  เทพวัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
345 นางสาวรวิพร  พยาสม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงรวิสรา  ชนิดากูลทรัพย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงรวิสรา  ชัยเดช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงรวิสรา  แสนปาง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงรวีรัตน์  สิทธินันชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงรสิกา  ธรรมถิวัธ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายรอมฎอน  หวังตักวาดีน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงระนาฏ  จับใจนาย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงระวิพรรณ  เรือนอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงรักษรัชด์  เตชาวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
355 นางสาวรัชนียา  วงศ์วุฒิ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
356 นายรัชพล  เเก้วหล้า โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
357 นายรัฐภูมิ  มูลไชย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายรัตนกร  ธรรมสอน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงลภัสรดา  คำเงิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
360 นางสาวลภัสรดา  นันเปียง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
361 นางสาวลลนา  อินต๊ะยศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
362 นางสาวลัลน์ลลิน  โค้วประเสริฐสุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงลีน่าเหม่ยซี  กำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายวชิรวิชญ์  อัศวยิ่งถาวร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายวนทรรศน์  ธนทรัพย์สิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
366 นายวนัส  ธนทรัพย์สิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงวรกานต์  บุญเฉลียว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายวรโชติ  นพคุณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงวรณัน  บุญเฉลียว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงวรณัน  เชิดชน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายวรพงศ์  ศุภสุทธิรางกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงวรพร  พิทักษ์กำพล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายวรพล  จันจี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายวรภพ  อิทธิวัฒนะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงวรรณรดา  แก่นดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงวรรวิสุ  เหม่อโป โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงวรลักษม์  สุดด้วง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงวรวลัญช์  เงินทอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายวรวิศ  วงค์แก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายวรศักดิ์  เที่ยงดาห์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายวรสิน  ภัทรนันทกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงวรัชยา  วงศ์วรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงวรัชยา  วงศ์วัชรเดช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงวรัญชลี  ยศวงศ์ใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายวริทธพล  เทพยศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
386 นางสาววริศรา  สุขเจริญไกรศรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายวิชญ์ภูเมศ  พิตรไพบูลย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
388 นายวิชญะ  สีห์ประเสริฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายวิณพัศย์  เชี่ยววิจิตร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
390 นายวิทยา  แก้วจันทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
391 นางสาววิรัญชนา  แสนทนันไชย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายวีรภัทร  สุขสำราญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
393 นายวีรภัทร  แก้วสุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นายวุฒิภัทร  ภูวุฒิ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
395 นางสาวศรัณย์รัชต์  เยาว์ธานี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงศศิภา  อุยะนันทน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
397 นางสาวศิรนาฏ  เตชะธีราวัฒน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายศิรวิชญ์  กันแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายศิรวิชญ์  บินอาซัน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงศิริกรณ์กมล  บัวนวล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงศิริกุล  เตชะธีราวัฒน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงศิรินทร์  ไชยมงคล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงศิริพร  รุ่งกิจถาวร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายศิวกร  สันธิ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงศิวะพร  ทำสะอาด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายศุภกร  ใจดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายศุภกฤษ  ใจดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายศุภกิจณัฐ  โกวิทยา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
409 นายศุภวิชญ์  จินดา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายศุภวุฒิ  จิรกุลวัฒนาพร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
411 นางสาวศุภสุตา  สังข์ทอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงศุภานัน  สุวรรณทา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงศุภิกา  จันทร์วรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายเศรษฐ์ภวิศ  กุลสิทธิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายเศรษฐวิทย์  ศิริบุญรอด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงสพิชชา  คำเขียว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
417 นางสาวสมัชญา  สุระวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงสลิลลา  สิทธิ์ประเสริฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงสวิตตา  วางสวิตต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายสารัช  คมศาสตรา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงสิตางศุ์สุภา  กีรติวิบูลพงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงสิตางศุ์  เทพบินการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายสิทธา  ฉัตรมณีฤกษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายสิรภัทร  ตาคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงสิรภัทร  ไฝ่ฝัน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายสิรวิชญ์  ชื่นชอบ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายสิรวิชญ์  มนตร์วัชรินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงสิริณัฎฐ์  อัครวงศาพัฒน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชาย์สืบพงษ์  ชมภูเมืองชื่น โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงสุกฤตา  เศวตทวี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายสุวิจักขณ์  ศรีทะแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายสุวิจักขณ์  เครือน้อย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงสุวิชญา  ศรีวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
434 นายสุวิศิษฐ์  คำวาง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงหทัยชนันท์  โพธานารักษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงหฤทัย  ปอดอแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายหฤษฏ์  เกียรติโกวิท โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
438 นายหัฎฐกร  ทองจินดา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายอชิตะ  กาวิชา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายอชิระ  คีลาวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายอติวิชญ์  ทบวัน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
442 นางสาวอพิชญ์ยา  ไชยเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายอภิวิชญ์  สมมะนะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายอภิวุฒิ  ภู่ทัยกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
445 นางสาวอมราพัฒน์  เตวิยะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงอรกัญญา  สักลอ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงอรนิชชา  ภูวดลกิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงอลิสา  รัตนนิคมพจน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายอัครวิช  คำวัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงอัฟช่า  หนุ่มรักชาติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
451 นายอัยการ  สามคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายอาณกร  กาวิชา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายอาทิตย์  กัลยาณพิสุทธิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายอาภากร  ตั้งวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายอิทธิพล  บัญชาพล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายอินทัช  อินทนิเวช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงอิสรีย์ยา  ชราศรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายเอกพัชร  อภิธนัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
459 นางสาวกชพร  อินใจยา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
460 นางสาวกมลลักษณ์  สุขเกษม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงกมลวรรณ  ปันอินทอง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายกฤชณัท  กันธิ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายกฤตบดี  สามอินต๊ะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายกวิน  กันคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายก่อเกียรติ  ขัติกุล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กิมภากรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายกันตพัฒน์  สุริยนต์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายกันติกร  ศรีพรม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงกันติศา  เปล่งใส โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงกีรติ  วิสาพล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายเกียรติรัตน  ดวงดีภิระบรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงจันทกานต์  ตาสา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงจิรภิญญา  แซ่อ๋อง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
474 นางสาวจุฑาภรณ์  ดาษถนิม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงจุฑามาส  พรหมเผ่า โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายเจษฎากรณ์​  ดอนลาว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงฉัตรวารินทร์  ลีนาจันทร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงชณัฐนันท์  ไชยประเสริฐ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงชนัญชิดา  กุมมาลือ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงชนาการต์  ไชยรัตน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงชัญยาภร  กันธิยะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายเซน  มุละสิวะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงฐิติมา  ติทวงค์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงณัชชา  ชัยทานี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงณัชชา  ปัญสมคิด โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ผ่องสติปัญญา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายณัฐกิตติ์  คำวัน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายณัฐชนน  นันไชย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายณัฐชนนท์  คำบุรี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายณัฐภัทร  อินทรโสภา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงณัฐมน  กาใจ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงณัฐยมล  ศิริแสน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
493 นางสาวณัฐรินีย์  ศรีเจริญตา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
494 นางสาวณิชกานต์  กันทะวงษ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายด.ช.ธนวัตร  หล้าสม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายด.ช.ธานินทร์  รินนายรักษ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงดากานดา  ตะวันตรง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงดาณี  เมืองชัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
499 นางสาวเทวธิดา  ด่านอินถา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงธนขวัญ  ใจมะณี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายธนบรรณ  นิสภกุล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงธนพร  พรมมิตร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
503 นายธนวัฒน์  ปันปิน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายธนวัฒน์  หล้าสม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงธมลวรรณ  สุภาวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
506 นางสาวธัญญรัตน์  ดอนเเก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงธัญรดา  ทากูล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
508 นางสาวธีรกานต์  ไชยอินถา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายธีรณัฏฐ์  เม่นแย้ม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
510 นายนพวิทย์  ปฏิพัทธวินิจ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
511 นางสาวนภัสกร  ยาน๊ะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงนรีกานต์  แสงตารัตน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
513 นางสาวนัฏฐ์นรี  มงคลเบญจกุล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงนิชานาถ  ธรรมมาศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายนิติพันธ์  ปันปา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายบรรณาวัตร  นันตาลิตร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงบุณยาพร  ยาวิชัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงปพิชญา  ยันณี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายปภังกร  ใจคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
520 นางสาวปัญญาพร  แก้วกันทา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงปานใจ  ติ๊บทะวงค์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงปิยดา  สุภาใจ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายปีติภัทร  มหาวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายพชร  ปวนสิงห์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
525 นางสาวพราวรวี  ชลประทาน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงพัชญาพร  ตาบุญ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงพัชรธิดา  อุปสิทธิ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
528 นางสาวพัชลิตา  ฉันทพันธฺ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
529 นางสาวพิชญานันท์  สีแปง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สิทธิสงคราม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงพิมลพรรณ  ยอดมณี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงพิยดา  เตจ๊ะวันดี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
533 นายพีรณัฐ  เดชวิลัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงพุทธิดา  สมบัติมาก โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายพูรินทร์  แสงทอง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
536 นางสาวเพชรไพรลิน  ชื่นจิตนิรันดร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงภัคจิรา  ไทยโกษา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
538 นางสาวภัทรวดี  แสงคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
539 นายภานุวัฒน์  เขื่อนเพชร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
540 นายภิพัฒพงศ์  กาใจ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายภูดิศ  สลีสองสม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายภูมิรพี  ธรรมเจตนา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงมติมนต์  ทาแกง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายมนตรี  เกษมราษฎร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงมนัสนันท์  สวามิวัศดิ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
546 นางสาวมนัสนันท์  แสนอินเมือง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงมนัสวี  คัมภีร์สัจจะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายรชตะ  คูสุวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงรัตนากร  แปงจำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงรุจิรดา  ศรีใจ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายฤภพ  โวระแสง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
552 นางสาววรรณ​ษา​  ชื่นปรีชากุล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายวัฒนศักดิ์  สุภาวรรณ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายวิชชากร  ภู่สวัสดิ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงวิลาวัลย์  แสนคำหอม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
556 นางสาวศดานันท์  คำตื้อ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
557 นางสาวศศินา  ร่มขาว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายศิริภูมิ  โป่งเส็ง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายศุภรากร  ดวงมาณีย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แข็งแรง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายสกลพัฒน์  โตวอน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายสมประสงค์  เรืองวิลัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
563 นางสาวสมิตา  วงค์สุภา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
564 นางสาวสรัญกร  กับปะหะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
565 นางสาวสิรินทร์ญาภรณ์  แหลมจัด โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงสืบสิริขวัญ  พรมวงค์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงสุพิชญา  มณีรัตน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงสุพิชญา  ยี่ภิญโญ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงอภิชญา  ตานี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายอภินัฐ  เขื่อนคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงอรกัญญา  ชัยรัตน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
572 นางสาวอัจฉรา  เปียวเช โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายอัสนี  มีชัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงเอื้ออารี  นรรัตน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงกชพรรณ  ณ น่าน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงกนกเกศวร์  แก้วประสงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงกนกรักษ์  เพียรงาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงกมลชนก  ฟองจันคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงกวินธิดา  นักค้า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปิงเมือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงกัญญาภัค  ดวงแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงกัลยารัตน์  มหาวรรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงกานต์ธีรา  อรรถานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงกิจศญาภรณ์  บุญประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายกิตติโชติ  นันต๊ะสี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายกิตติภพ  ก้อนธิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงกีรตยา  ภานุเมศวร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายคงสิทธิ์  นามสาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงงามสิรี  พรมเสน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงจันทรรัตน์  ทองคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงจิตรางคนางค์  โชคพฤทธิ์สกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงจิรัชญา  เสียงดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงฉัตรชนก  ชมภูอินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงชนัญชิดา  มาทวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงชนิสรา  โกแสนตอ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายชิติพัทธ์  แสงเทียนประไพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดาภร  ยอดวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงโชติกา  แสงเงิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายฌานมัย  ใจวังเย็น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงเฌนิศา  แดงไฟ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายณธรรม  เรืองสินทรัพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงณัฐวดี  เค้ามูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงธชยพร  กันทะคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายธนกร  พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายธราธิป  เหล็กพรหม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงธัญจิรา  พงศาสกุลโชติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงธัญชนก  สิริชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงธันยพร  ยางนอก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงธันยพร  เจริญไทย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายธีธัช  ศรีรุวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงนชริยา  วงศ์หน่อ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
612 นายนภัทร  เรือนโนวา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงนภัสสร  นพแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงนวพร  โพนเพ็ก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงนวพรวรพรรณ  ชาญทวีศรีสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงนิชาภา  วศินหิรัญกร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ชัยชุมภู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงปทิตตา  ธนาฐิติเดชา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงปพิชญา  มันตาภรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงปพินท์สุดา  พริบไหว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ก้อนคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เสียงหาญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แสงอุ่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายปภินวิช  ศิรินาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงประภัสสร  บุญหมั้น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายปัณณทัต  ชุมภูชนะภัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงปุญฐิตา  จันต๊ะคาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงพรกนก  ธีรพัฒนานนทกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงพรนรินทร์  ธรรมวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงพรรณชนก  ซาวคำเขตต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงพัชราภา  อาดนนท์ลา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงพัณพิธศาร  บุญเติม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กิติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ขุนนาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงพิชชาภา  ศรีกันธา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงพิชญ์สุดา  ตุ้ยอ้าย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงพิชญา  เกียรติวานิช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงเพชรแพรทอง  คิดดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  เข็มเพชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายภศุ  เกตุบุญลือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายภัทดนัย  ภูวสรรเพชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงภัทราวดี  พันกาศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงภีลดา  มะณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  แปงกลาง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงรวิสรา  ตาคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงรุจิภา  บุญครอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายโรเบิร์ต กาย  ทอมเบอลิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงลลิตภัทร  ศุภโสตถิกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายวชิรวิชญ์  ธิชาญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายวรชัย  องค์สุรกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายวรท  ปันเจิง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายวรวัฒน์  อินต๊ะแสน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงวรัทญานันท์  วิชัยนำโชค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายวรากร  คำแปง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงวริศรา  โรจน์นวกร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายวัชรากร  จิรมาตย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงวิชญาดา  รัตรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงวิรมณ  ฟูเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงศศิพิมพ์  มูลดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายศุภกิตต์  ยวงจา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายสถิตเทพ  มุ้งทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงสมภิชุตา  เมืองชื่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายสวรุจ  พินิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายสิทธิกร  ดิศานุวัตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงสุธิมา  แม่นหมาย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายหิรัญกฤษฏ์  ศักดิ์วีระวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายอชิรญาณ์  ทาอุปรงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายอชิรวิชญ์  ธรรมรังษี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงอรณิชา  บุญฟู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงอรศศิร์  กว้านสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายอรัช  อุ่นไทยแท้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงอรัณยา  อินเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายอลังการ  เสนาธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายอัครวิชช์  ธรรมปัญญา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายอาทิวราห์  คำเขียว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงอาพิรัตยา  พขรณรงค์พิพัฒ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายอิทธิ  สุวรรณดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายกรกฤต  มงคลดี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายกฤษิกร  จันทะบุตร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงจิตตมาส  ทายะนา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงชนิภรณ์  ลาดแก้ว โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
682 นายชโยดม  เจนนานาโชค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
683 นางสาวณกลม  นันตา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงณัชชา  โคนซงแสน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงณัฐชณีกานต์  กันจินา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายณัฐรัตน์  กันศรีเวียง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายเดชาธร  บัณฑะวงศ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายธงชัย  แซ่หยาง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงธมนวรรณ  นันต๊ะจันทร์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงนนภัส  จันทาพูน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ต๊ะคำ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงประทุมภรณ์  ลือชัย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงเพชรชรี  วิมลสุขสันติ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงแพรวนภา  ศรีฉัตรดา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
695 นายภูวนนท์  นิยม โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
696 นางสาววรินทร  กันธิพันธ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงวริษา  ชมชื่นพฤกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงวีร์สุดา  กันทายวง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
699 นายวุฒิภัทร  นันชนะ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงศศิประภา  ยืนยงแสน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงศิริลักษณ์  วินันท์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงสัณห์ฤดี  จันทรภิรมย์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงสุภาวรรณ  คนไว โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
704 นายอักษรินทร์  ขัดวิชัย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายอัฑฒกร  เจนนานาโชค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงอุรัชญา  ดาวร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงกชพร  แซ่เจียง โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายเกียรติศักดิ์  แข่งขัน โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  อินทรสิทธิ์ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงเขมนิจ  โสติกุล โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงจิรวิชญา  ปันแก้ว โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายจิรสิน  แวงวรรณ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงชยาภรณ์  แอ่นปัญญา โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายชลตะวัน  สร้อยงาม โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงชลธิชา  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
716 นางสาวชัชญาภรณ์  คำสะมอญ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงฐิตาพร  จันทวอน โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงณภัชชา  สมทะนะ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายณัฐพล  รุ่งวัฒนพัฒน์ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงณิชา  ไชยเจริญ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายดรัณภพ  สมศรี โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงดวงกมล  ชัยยะ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายดำรงค์ฤทธิ์  ใหม่จันทร์ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายธนกร  ดีแก้ว โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงธนภรณ์  เรียงเสนาะ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงธันวารีย์  หลักคำศรี โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายนครินทร์  ปาละบุญมา โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงนฤมล  ไชยนิสงค์ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายบรรณวิชญ์  โรงสะอาด โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงบุญญปัญญ์  ฉลองทศพรชัย โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงพรทิพพา  ขันต๊ะ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
732 นางสาวพัชรากร  บุญจู โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงพีรดา  รู้กอง โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายภาคิน  เรียงเสนาะ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงมุกอันดา  คำมูล โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงเมธาวี  ธุระเสน โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงยลธิดา  ปัญญามัง โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงรวีลาวัณย์  ใจสุข โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายรัชชานนท์  เจริญใจ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายรัชชานนท์  เพียรจริง โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงรุ่งรดา  รินนาศักดิ์ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายวสวัตติ์  สุภาดี โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
743 นางสาววิมลสิริ  ศรีคำ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายศตพรรษ  ขันต๊ะ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงศิรประภา  เทพวงศ์ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงสิริภัสสร  วุฒิ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายสิริวัตร  ไชยตัน โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงสุภัสสรา  บุตรงาม โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงหยาดทิพย์  อยู่ลือ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายอัครพงษ์  ธนาภรณ์รัตนผล โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงอัญรินทร์  สุวรรณ์ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงอาทิตยา  สมทะนะ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น