รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชณัช  ขาวอ่อน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกมลพร  ปันตอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวกรภัทร  จรัญสวัสดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกรภัทร  สุขจันทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกรวิชญา  ศรีวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกฤตพร  ชนะแสน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกฤษณ์พร  กันทะปลูก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
8 นายกล้าก้าว  เตียวตระกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกวิตา  เชยหมี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นายก่อกุศล  โพธิ์หล้า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายก้องเกียรติ  สิริวุทธิโยทัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
12 นายก้องภพ  ตรีภาค โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกัชชรส  เอสุจินต์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกัญจน์ชนกชนม์  มัดตลัด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกัญญพัฒน์  เหมวิชัยวัฒน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
16 นางสาวกัญญ์วรา  ปิลันธนานิธิ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญกลิ่น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญญาอารยะวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปิงแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวกัญญาพัชร  แก้วบัวรัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงกัญญารัตน์  โตโสภณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงกัญพัชญ์  เนตรรัศมี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
23 นายกันต์กวี  หม่องทา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายกันต์ธีภพ  เตชะปะรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
25 นายกันตพัฒน์  เครือศึก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงกันยรัตน์  ตรีภาค โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงกัลยกร  คำฟูบุตร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงกัลยภรณ์  ตันติวราพันธ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
29 นายกาณฑ์  ก่อพานิชกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายกิจวิชญ์  คำฝั้น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายกิตติธัช  วิหคาภิรมย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายกิตินันท์  เจริญชัยนิธิกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
33 นางสาวกุลกัลยา  ไสยาทา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงกุลชิตา  เอี่ยมวรนิรันดร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงกุลภัสสร์  นาฑีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
36 นางสาวเกทเสมนี  ชัยอนันต์รัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นายเกียรติพล  ตั้งเพียร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวเขมจิรา  สุยะสืบ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงเขมิสรา  มีแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายคฑาทอง  แสนสุภา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายคฑาวุธ  ตันปะละ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายคณิศร  ทั่งหิรัญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายคทาวุฒิ  ใจช่วย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงคมฉัตร  กนกเนตรสกล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงจอมขวัญ  แสนทิ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงจิณะกานต์  ตั้งตฤษณกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
47 นางสาวจิดาภา  ฝั้นเต็ม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงจิดาภา  ยะม่อนแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
49 นายจิตติ  คุรุภากรณ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายจิตติพัฒน์  ปิงยศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงจิตติมา  โนรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงจิตสุภา  จิตศรัทธาธรรม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
53 นายจิรพัส  อำไพ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงจิรัชยา  นาคยิ้ม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายจิรัชย์  ศิลปกันตัง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายจิรายุ  สุริยะวรรณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
57 นายจุฑาภัทร  สุขสมัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวจุฑามาศ  ฟูฝั้น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงจุฬารัตน์  ผลาผล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
60 นางสาวเจียระนัย  ไว้ยศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นางสาวชญานันท์  สอนแปง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงชญานิน  ยศข่าย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงชญานิศ  ศรีทิพันธ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงชนมน  จึงเกษมสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายชนะสิทธิ์  พวงเงิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงชนัญชิตา  เตชะไพฑูรย์สุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงชนิกานต์  ยศข่าย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงชนิดาภา  สุรินทวงษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงชนิตา  ทรัพย์สิริวรกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
70 นายชยกฤษฏิ์  ภู่กองพัน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายชยพล  พรชนะภากร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายชยางกูร  อยู่เย็น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายชยุต  พรมแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงชลดา  ปัญญาดิบวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงชลิดา  ศรีทองสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายชวกร  ภิรมย์กิจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงชวัลพัชร  เมืองแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ปุกปนันท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายชัพวิชญ์  บุญทาแดง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงชาลิสา  กาวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายชีวานนท์  วาวแวว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กนกกังวานโรจน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายโชติชลาชล  เชยหมี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงญาณกร  สันวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
85 นายญาณาธร  สิงหฤกษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวญาณิศา  กุศลสถิตย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นางสาวญาณิศา  ญานะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายฐานันดร  บุญยืน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงฐาวรีย์  แก้วสาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
90 นายฐิรภัทร  ภัทรวิชญานนท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
91 นายณฐกร  อินทพัฒน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงณฐพร  สุขแรง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงณฐมน  พึ่งศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงณฐมน  สว่างปัญญา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายณนนท์  ม่วงปาน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายณภัทร  ศรีสวย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงณภัสรดา  วงศ์แก่นจันทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
98 นายณวรา  กล้ารบ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงณัชชา  นภาคณากร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงณัชชา  ศุภบุญยกิจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงณัชชา  สุทธการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงณัชชา  เดชเดชะสุนันท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
103 นางสาวณัฎฐณิชา  ศิรินุวัฒน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงณัฎฐสินี  แสนทอน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายณัฏฐนันธ์  อาทิตยานนท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงณัฏฐภัสส์  วงศ์วาร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงณัฏฐาย์ธิดา  กันทวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงณัฐกมล  ต๊ะสุทา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายณัฐกิตติ์  สิทธิ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายณัฐชนน  เเก้วเปี้ย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงณัฐชา  เมืองมูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงณัฐชา  เหมืองห้า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
113 นางสาวณัฐณิชา  ชมภูกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
114 นางสาวณัฐณิชา  บุษบงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงณัฐณิชา  มณีมูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงณัฐณิชา  เตือนใส โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
117 นายณัฐดนัย  วงศ์สมศักดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายณัฐดนัย  เครือกันทา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงณัฐนันท์  นาควิโรจน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายณัฐปคัลภ์  พิมลศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายณัฐปภัสร์  ทิมสวัสดิกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงณัฐพัชร์  สุขบุรีใจเชื้อ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงณัฐพิสุทธิ์  แซ่โต๋ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายณัฐภัทร  กันทาสืบ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายณัฐภัทร  ปัญญากุลารักษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงณัฐภัสสร  เปี้ยสาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายณัฐรัชต์  ฉิมพุก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นายณัฐรัชต์  นามะเสน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายณัฐวรรษน์  กันทะวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายณัฐสรณ์  บัวคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงณัฐารีย์  วันชัยนาวิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายณิชวัต  เหล็งบุญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงณิชา  ชาตินันทน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงณิชาภัคร  อินทนู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายเดชินท์  วงษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงทอปัด  สุวรรณการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายทักษ์ดนัย  ทิวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายทักษ์ดนัย  ลำภูขัน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายแทนคุณ  วงศ์จันทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายธนกร  วงศ์สาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
141 นายธนกร  เครือดวงคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายธนกฤต  ชมพรรณพร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายธนกฤต  ต้อนรับ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายธนกฤต  ใบยา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายธนชัย  อุดทาคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายธนโชติ  นาคน้ำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายธนดล  เนตรวรนันท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายธนดล  ใจละออ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
149 นายธนภัทร  พงษ์พิสุทธินันท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
150 นายธนภัทร  ภูลายเหลือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายธนวรรธน์  เเสงใส โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงธนสรณ์  เต็มวัฒนากุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงธนัชพร  ไวสติ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายธนัท  ดีจ่าง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายธนาโชค  วิจิตรจรัสแสง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
156 นายธเนศ  น่วมเจิม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายธรรมชาติ  ตุ้มนาค โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายธรรศ  เดชเดชะสุนันท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายธัชพล  ใจเย็น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงธัญชนก  ตำแหน่งจีน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ภู่ทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงธัญย์ชนก  เกตุวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ธนะสารสมบูรณ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงธัญวรัตน์  วงค์อ๊อด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงธัญสุดา  จำแปง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงธันย์ชนก  ธนาศักดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายธันย์ยุส  ชัยอำนาจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงธาดาริน  มูลดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายธารศิริ  ดวงสะเก็ด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายธีรภัทร์  ธนาคุณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
171 นางสาวนพเก้า  เทวายะนะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
172 นายนพนันท์  ร่มโพธิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
173 นางสาวนภัส  เลิศทวีโพธกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
174 นายนภัสดล  ป๊อกคำอู๋ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
175 นางสาวนภัสนันท์  พรหมมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พูดงาม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงนภัสสร  เรือนหล้า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายนราวิชญ์  ฮ่มป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายนราวิชญ์  โนกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงนรีการณ์  ทารัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงนฤมล  เรือนเหมย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
182 นางสาวนลอัปสร  เลิศและ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงนวิยา  วรพันธุ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงนันท์นภัส  ขัดชุ่มแสง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงนันท์นภัส  พิจารณ์วณิช โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงนันทนัช  เอิ้นปะเติน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงนันทภัค  ค้าเจริญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงนันทัชพร  ปังกิลินันท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
189 นางสาวนารินทร์  แสนคำฟู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
190 นางสาวนิชาภัทร  แปลงเรือน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายนิติธาดา  อินทำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายนิธิศ  ตาเมืองมูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
193 นางสาวนิราภร  สืบสาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายบุญนิธย์  บุญเหลือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงบุญสิตา  สายโท๊ะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงบุณยอร  พัววิบูลย์กิจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงบุศย์รินทร์  อินทร์นวล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงเบญจพร  ศรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายเบญจมินทร์  ธาราธีรภาพ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงเบญญาภา  ทรัพย์สุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
201 นางสาวเบญญาภา  สุวรรณ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงปพิชญา  เรือนกันทา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงปภาวรินทร์  มูลเมือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงปภาวรินท์  โนกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายประกฤษฏิ์  สิงห์ประสิทธิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงประทุมรัตน์  วงศ์พิมพ์คำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายประภากร  ศิริพ่วง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวประเสริฐโสภา  ประเสริฐ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายปรัชญา  เมืองมูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงปราณณิชาย์  ศรีตนไชย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงปลายฟ้า  สุวรรณศร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงปวรรัตน์  ใจวังเย็น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายปองคุณ  ปงหาญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายปองภพ  รัตนประทีป โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงปัฐทิตา  คงคามี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายปัณณธร  พุ่งเดช โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายปัณณวิชญ์  ตั้งเจียมศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายปัณณวิชญ์  ฟูวุฒิ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายปัณณสิทธิ์  พงษ์พิจิตร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
220 นายปัณณ์  เพชรกาศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายปาณัสม์พงศ์  อินทะวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงปาณิศรา  ปวงแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงปาณิศา  จันทโอสด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงปาณิสรา  กันทะเขียว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงปารดา  คูทองกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงปาลิดา  เหมือนจีน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
227 นายปิยภัทร  ณ ลำพูน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงปิยะนัดดา  หล้าคำลือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายปุญญพัฒน์  ทินอยู่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงปุญญิสา  สีสุธรรม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงปุณณดา  วัฒนานุสิทธิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายปุณณวิช  เขื่อนสุวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
233 นายปุณยวัฒน์  สมวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงปุณยาภรณ์  ปัญญาใส โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
235 นางสาวเปมิกา  วิมานศักดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายพงศ์ภรณ์  อินทร์ปา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายพชรพล  อมฤตวิสุทธิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายพธร  สายวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายพนพล  สายปินตา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงพนิตพิชา  ฟังอารมณ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงพรนภา  แดนคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
242 นางสาวพรรณปพร  คนไว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายพรรษ  โพธิ์ทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
244 นางสาวพรสินี  พุ่มอินทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงพริบพรรณดาว  เทพา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงพลอยภัสรา  ศรีอิ่นแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายพศวีย์  ทองอุปการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายพศวีร์  เสนาะสันต์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายพสิษฐ์  ถุงจันทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายพัชรดนัย  ณ ลำปาง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงพัชรธิดา  คู่กระสังข์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
252 นางสาวพัทธ์ธีรา  ขอบทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงพาทินธิดา  พิมสาร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายพิชชากรณ์  เลิศวิลัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
255 นางสาวพิชชาณิน  ง้าวทาสม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงพิชชานันท์  แก้วพา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงพิชชานันท์  โภควินภูดิสนันท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุยะวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงพิชญ์นัน  ออมสิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงพิชญาภา  บุรารักษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงพิชญาภา  วุฒิยางกูร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
262 นางสาวพิชามญชุ์  กาศสกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิเชียรเทียบ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  ผิวขาว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
265 นางสาวพิมพ์นารา  ทำมาตา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงพิมพ์พรรษา  เลิศสุดยอด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงพีชญาภรณ์  เครือแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
268 นายพีรดนย์  บุญเรืองรัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายพีรภัทร  จ๋อมศาลา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายพีรวิชญ์  ตาลาน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
271 นายพีรวิชญ์  นาโตนด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
272 นายพีรวิชญ์  ใจมั่น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายพีระดลย์  กลยนีย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
274 นางสาวเพชรลดา  ต๊ะเสน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงแพรพิไล  พรึงลำภู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
276 นางสาวแพรวพราว  ปราชญ์วิทยาการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงภควรรณ  สิทธิหาญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายภพธร  กิติคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายภพธรรม  อุตมะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายภวิชช์  วิชยปกรณ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงภัคชิสา  วณิชย์วิสุทธิ์ชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายภัคภวัต  จันมะโน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
283 นายภัทรชัย  ชัยกานต์กุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
284 นางสาวภัทรภรณ์  ลีลาศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วงค์สาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงภัทราพร  ครองตาเนิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงภัทริกา  ใจวรรณะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงภัทรินทร์  วงศ์เปี้ย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
289 นายภาคิน  ชวดนุช โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
290 นายภาณุชาคร  ทรายสมุทร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายภาณุวัฒน์  สิขัณฑกนาค โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายภานุวิชญ์  อุทุมพร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายภีมากร  ขัดเชียงแสน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
294 นายภูตะวัน  โพธิ์มี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายภูผา  จันทร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
296 นายภูพานทอง  สายปัน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายภูมิพัฒน์  เนตรสุวรรณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายภูมิสวัสดิ์  นุชิต โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงภูริชชญา  จำปาคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงภูริชญา  เวชกามา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายภูรินน์  จารุนิธิโยธิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายภูริวัฒน์  สัตย์ธรรม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
303 นายภูศกร  มณีมูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
304 นางสาวมนต์นภา  ขัดเรือน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงมนรดา  วิงวอน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายมลฑลเทพ  อาจหาญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงมัลลิกา  ดวงจิตร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายเมธชนัน  ลาดคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายเมธชนัน  ใบยา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายเมธาสิทธิ์  อินนันชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายยศวรรธน์  ไชยวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายรณพีร์  อินชัยยงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายรพีพัฒน์  หย่างไพบูลย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงรักชนารินทร์  แดงสด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายรัชตะ  หวง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายรัชพล  เอียงเทศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายรัฐประชา  เสียงกว้าง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงรัตนลักษณ์  อินปา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงรัตนาวลี  คำฟู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงรินรดา  สุวรรณเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงรุจิรดา  โยธาวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงลฎาภา  จันทะเล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงลภัสรดา  นามะเสน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงลภัสรดา  สันติสม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงลินิน  อุทาแสง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายวชิรวิชญ์  ขยัก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายวชิรวิชญ์  ตัวละมูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายวชิรวิทย์  พุ่มสว่าง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
329 นางสาววรกมล  สายยศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายวรณัฐ  หวานแหลม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายวรพรต  ดิษฐี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงวรวลัญช์  จันต๊ะวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายวรวัฒนพงศ์  กงแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงวรัทยา  นนทยวงษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายวรากร  ดอนดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงวรีวรรณ์  ศิริวัฒนวณิช โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
337 นายวสิษฐ์พล  สิทธิ์ตระกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายวสุพล  ใจแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงวาดจันทร์  แสงเอี่ยม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
340 นางสาววารินชนา  เคหะลูน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
341 นายวิชญ์พล  ปวงแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายวิทวัสชัย  ปิ่นแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงวิมลสิริ  เถาเปี้ยปลูก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายวิรชิต  เขื่อนสุวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายวิรัตน์  เยาวประภานุกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงวิรัลพัชร  นพเดชกรณ์พงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงวิลาศิณี  ดีปุกเปียง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายวิศรุต  วงศ์วาร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงวีรปรียา  รัตนพล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงวีรภัทรา  พรินทรากุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายวีรวิทย์  เมืองใจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายวุฒิกร  พรมจารี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
353 นางสาวศรัจจันทร์  สว่างวิทย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงศรัญญา  ขจรคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงศรัณย์พร  ด้วงปันตา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงศศิพิมพ์  แก้วฟู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
357 นายศักย์ศรณ์  ถิ่นศรีนวล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายศักย์ศรณ์  ศักดิ์วงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงศิตรา  ฝั้นจักรสาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายศิรพัฒ  พุทธาเทพ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายศิรวิชญ์  พูลลาภ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงศิริกัลยา  สภาวจิตร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงศิริกาญจน์  ศิรายุพงศธร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงศิริธิดา  บานทรงกิจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงศิศิรา  จินะสะทุ่ง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายศุภทิน  ภูลายเหลือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายศุภเวช  ธรรมสอน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงศุภสุตา  ปวงแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายสกฤษฎ์ภพ  จิตรกล้า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงสมปรารถนา  แก้วลังกา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงสรภัญญา  ลิลิตวิศิษฎ์วงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
372 นางสาวสรัลพร  สารธรรม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงสริดา  สิทธิหาญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงสริตา  ภาคสุโพธิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงสายธาร  ยอดเขียว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
376 นางสาวสายน้ำ  วงค์บุญเรือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
377 นางสาวสาริศา  ดำรงวุฒิโชติ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
378 นางสาวสาริศา  ใจซื่อ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงสาริสา  การเพียร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงสิตาภา  ฝั้นแปง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายสิทธาวิชญ์  ฉัตรแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายสิรภพ  ยินดีสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
383 นายสิรวิชญ์  จันทร์พรหม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
384 นายสิรวิชญ์  นนทมาลย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายสิรวิชญ์  หงส์จิตตินันท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
386 นายสิรวิชญ์  หวังดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายสิรวิชญ์  แยบคาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงสิริกุลณภา  พยัคฆ์น้อย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายสิริณัฎฐ์  ศิริวิชสุธา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงสุกฤตา  คิดอ่าน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงสุชัญสินี  อธิมาตรานนท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายสุทธิพจน์  สายสุธนาวิชญ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายสุทธิพันธ์  ส่วนสมพงษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงสุธีรา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายสุธีริทธิ์  ตาชื่น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงสุพิชชา  พิมสาร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วิริยะพร้าว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายสุภรัตน์  ปัทมปราณี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงสุภาพิชญ์  วังคะออม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงสุภาพิชญ์  เขียวดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงสุภิญญา  อาษากุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
402 นางสาวสุภิญญา  ไชยตาล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายสุรชัย  เซมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายสุวิจักขณ์  โพธิ์ศรีลาภ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายเสฏฐวิทย์  ธนภัทรเสริฐ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงอชิรญา  ยาทองไชย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงอชิรญา  แก้วปินตา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายอชิรวิชญ์  อนันตรักษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงอดิภา  อินทร์เอี่ยม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงอนัญญา  ธรรมาวุฒิชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงอนันตญา  สีธิสาร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายอนันต์ทีปต์  วงศ์ชูศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายอนันปกรณ์  ลักษณะโยธิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายอนาวิน  ศรีแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายอนุภัทร  ภูวเศรษฐ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
416 นายอนุรักษ์  ตรียกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
417 นางสาวอภิชญา  ยอดอินต๊ะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
418 นางสาวอภิชญา  แก้วผล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
419 นางสาวอภิชยา  จันทราช โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงอภิญญา  วีเกษ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายอภิภู  อิ่มเจริญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงอรชา  จันทร์แสง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงอรนิช  นะทีสี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
424 นางสาวอรัญญาณี  มูลกิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายอริญชย์วิธน์  สารียอด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
426 นางสาวอริสรา  ตันศิริเจริญกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงออมทอง  ไชยทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายอังกฤษ  ถาวรรัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงอังค์วรา  เข็มทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงอัญชลินทร์  มีศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ไชยราช โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายอัญญาฤทธิ์  ไฉไลไมตรีมิตร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงอัญรินทร์  สารฟู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
434 นางสาวอารีรัตน์  คำลือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงอารีรัตน์  เครือคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายอินทัช  ตาใจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงอินทุภา  เขาแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงอุรชา  จักรใจวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงเอวา  เม่นสิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายเอื้อคุณ  บุญชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงเอื้อสิริ  อินทะไชย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายเอื้ออังกูร  กระเสาร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงไอริส อรอร่า  แมน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงกชพร  มานันท์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงกชพร  ใจรวมกูล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงกชมน  จุ่มสันกลาง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
447 นายกตัญญู  มณีชัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงกนกวรรณ  มะทะจิตต์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายกมนทรรศ์  ตาเร็ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงกมลชนก  วงศ์เวียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายกรัณวัฒน์  ทิวงค์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
452 นายกฤต  แตงกูล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
453 นายกฤตภาส  ถุวะถี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายกษิดิศ  วงศ์คำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กาตาสาย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทะหล้า โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงกัลย์วิภัสร์  พิมโคตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
458 นางสาวกานต์ธิดา  หารรักษา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงกานต์สินี  ชัยมณี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายกิตติกร  ทนันชัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายกิตติพัศ  ติ๊บโสดา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายกิตติภูมิ  ติ๊บโสดา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงกีรัตยา  ละออง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงกุลนิดา  ปันทะรส โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
465 นางสาวเกณิกา  นันต๊ะภาพ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงเกวลีน  สมฝั้น โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
467 นางสาวขวัญข้าว  น้อยปิ่น โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงขวัญจิรา  จันใจ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงขวัญน้ำ  น้อยปิ่น โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ห้าแสน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
471 นางสาวเขมณัฏฐ์  ภคศรีมีลือ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
472 นางสาวเขลางค์ลักษณ์  คําสุข โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงจรินทร์พร  ปัญญาสอน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
474 นางสาวจันทมณี  หวานเกิน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงจารุภา  วันสูง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงจิดาภา  ชนะมงคล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายจิรกิตต์  สุริยะไชย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงจิรชยา  ไชยมงคล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงจิรัชญา  งามรั้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงจิราพัชร  ปันฟอง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงจีระษา  เครือสาร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงจุฑาภัทร  อภินันทมงคล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงเจนจิรา  เพชรเลื่อน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายเฉลิมราช  สุจริต โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงชญานุช  นวลแม้น โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงชญานุช  ศรีไชยา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงชณิสรา  สมวงศ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงชนัดดา  บุญมี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายชนันนัทธ์  กันธิดา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงชนิตร์นันท์  วิเศษศักดิ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงชนิสรา  มูลนันไชย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงชภากร  โพธิสุทธิ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายชยางกูร  ดวงสมบูรณ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงชัชนันท์  สานตา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงชุตาภา  อุปนันท์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายโซตะ  อิโตะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายญาณภัทร  สุธรรมปวง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายญาณวุฒิ  ศุภศรี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
499 นางสาวญาณิดา  ธิป้อ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
500 นางสาวญานิดา  สอนอินต๊ะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
501 นางสาวฐกลรัตน์  สายเปียง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงฐิติชญา  สุขสารัญ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงฐิติวรดา  พิมพ์สุข โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
504 นายณนนท  บรรเทา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
505 นายณราพงษ์  กาบแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงณัชชา  ทิมสวัสดิกุล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  คำกอนแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สีตาบุตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
509 นางสาวณัฐชานันท์  อวิรุทธนานนท์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงณัฐธิชา  ม่อนคำดี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
511 นางสาวณัฐธิดา  โกลา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายณัฐพล  อุดสืบ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงณัฐริกา  เถาจันต๊ะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายณัฐวัฒน์  ปิงปัญญา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
515 นายณัฐวัศ  จันทร์สืบ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
516 นายณัฐวุฒิ  ตั้งตัว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
517 นางสาวณิชกานต์  ภู่แส โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงณิชานันท์  คำวงค์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงณิชาภัทร  สุกันทา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงณิมินตรา  ศรีใจวงค์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงดรัลรัตน์  ชัยอนุวัต โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงดั่งฝัน  ไชยแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
523 นางสาวทิฆัมพร  ทนันชัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
524 นายธนกฤต  สินธุบุญ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
525 นางสาวธนพร  จิตเร็ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงธนพร  แรงเขตกรรมม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงธนพร  ไชยต๊ะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
528 นายธนภัทร  แก้วเมือง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายธนวัตน์  อาษาเหลา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงธนัชชา  ไชยวงศ์สาย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงธนัชญา  บุญเป็ง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงธนัญญา  สะอาด โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงธนัญย์ชนก  ใจดื่ม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงธนาภรณ์  หวานแหลม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายธรรมธัช  รักอ่อน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศรีรัตนธรรม์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงธัญชนก  นัดกิ่ง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงธัญชนก  อักษรแปง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
539 นางสาวธัญชนก  อุ่ยเจริญศักดิ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงธัญพิชชา  เกี๋ยงมูล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงธัญรดา  ทิตา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงธีร์กานดา  พงศ์สุภณัฐ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ป้อสาย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชาย๋ธีร์ธวัช  เมฆอุตส่าห์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายธีระศักดิ์  สุทธรัตน์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายนนทพันธ์  จันทร์เขียว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
547 นางสาวนนทิยา  อ็องเซ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
548 นายนพธาดา  หล่าคำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงนรมน  นุชพงษ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายนราวิทย์  จําปา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  ใจบ้านเอื้อม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
552 นางสาวนฤชล  ฐานะปัญญาดี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
553 นางสาวนฤมล  ตันกาศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
554 นางสาวนลินี  เล็กศรี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายนัฐดนัย  คำวงษา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงนัทธมน  พรมท้าว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
557 นายนัธทวัฒน์  มัดทุ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงนันท์นภัส  ยอดคำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายนาเคนทร์  หวังดี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
560 นางสาวนาราภัทร  จันทร์คำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงนารีกาน  ทองชา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายนำโชค  สอนถา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
563 นางสาวนิพาดา  คำเมืองไหว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงเนตรชนก  งามวิมุตติยาภรณ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทิพย์ศรีบุตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงบัวบูชา  บุญชู โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
567 นางสาวบุญญิสา  จิรชีวะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงบุญรักษา  พุทธสอน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงบุษย์น้ำเพชร  กันทะวงค์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงเบญญทิพย์  วงค์วิชัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงเบญญาภา  ใจน้อย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
572 นางสาวปรารถนา  เครือคำมูล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายปรีชาวิชญ์  เทพสิงห์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงปวริศา  ฟองแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงปวีณธิดาภร  ชำนาญเวช โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงปวีณ์นุช  สงวนพงษ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงปวีณ์นุช  เพียงก๋า โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายปองคุณ  ประดาอินทร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงปัญชลิกา  จันทร์ปุก โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงปาณิศา  แสนผาบ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
581 นางสาวปิยะธิดา  พิจอมบุตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงปุญยวีร์  สาพิณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงปุณยาวีร์  วงศ์เรือน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงเปมิศา  นามวงค์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายเปรมชนก  คำโทะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายพบธรรม  สอนไว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงพรไพลิน  สืบคำแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายพลภัทร  เสนจันทร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
589 นางสาวพลอยพิศุทธิ์  ลุงต๊ะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
590 นางสาวพลอยไพลิน  ดำริห์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงพลอยไพลิน  สุขรัตน์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงพัชรวลัย  โชคศิลปสาท โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายพัฒนา  แก้วบุญเรือง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงพิชญธิดา  ทามูล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงพิชญธิดา  บุญตัน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
596 นางสาวพิชญธิดา  ปิงน้ำโท้ง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงพิชญาภา  ชาวไร่ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายพิชิตชัย  อ่อนดีสวัสดิ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงพิมญดา  กิ่งแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
600 นางสาวพิมประภา  เครือวงศ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงพิมพ์ทิชา  เขื่อนแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุรี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วงค์ขัดนนท์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงพิมพ์วิกา  เรืองศิลป์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงพิไลวรรณ  หอมขจร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
606 นางสาวพีรดา  บุตรขุนทอง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงแพรวขวัญ  รามเกื้อ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
608 นางสาวไพลิน  อินถานะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงฟ้าใส  แก้วก้อน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงภรภัค  วงศ์คำลือ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
611 นางสาวภรภัทร  ภัทรพิบูลกูล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงภวริศา  ลิมป์ชนาภา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงภัทรจาริน  ใจลูน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
614 นายภัทรนันท์  วงค์ชมภู โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
615 นางสาวภัทรวดี  ตั๋นสืบ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายภัทรวัต  ไชยวรรณ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายภัทวัต  อินทจักร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายภาคภูมิ  จินะการ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายภาคิน  แก้วหนองยาง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
620 นางสาวภิญญาพัชญ์  สุดหอม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปัญญากุล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงมนัสนันท์  อุดหมอ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายเมธาวิน  มีกลิ่นหอม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
624 นางสาวเมลดา  เกษมจิรภัทร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
625 นายยศพนธ์  จันทราสกุลพงษ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงยุวริญทร์ยา  จันทร์ต๊ะวงศ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายรัฐกรณ์  แก้วสาร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
628 นายรัฐพล  คมแหลม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงรัตติยา  ตันเจริญ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงรุ้งไพลิน  ปวนอุด โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงรุ้งรดา  ปวนอุด โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
632 นางสาวลภัสรดา  หอมโพธิ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายลัทธพล  ยศวงศ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงวชิรญาณ์  มูลวงค์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
635 นางสาววณิษา  บาทวงษ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงวรกานต์  สถาปัตย์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงวรรณธิชา  หมื่นตาบุตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงวรลัญช์  แก้วปรั่ง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงวรัทยา  ฟังเพราะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายวานิช  มณีวงศ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
641 นางสาววารีรัตน์  แว่นไว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงวิชญาดา  บุญทา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงวิชญาดา  เลี่ยมแหลม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงวิชญาพร  เกียรติสมภพ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
645 นายวิชนากร  สระปัญญา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงวิภวานี  ผ่านสมุทร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายวีรภัทร  ฟูธรรม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
648 นางสาวศรัญญา  นันต๊ะภาพ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงศรุตา  อินทะวงศ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงศิริณิการ์  ทารวัน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงศิริพร  พฤกษสวัสดิ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงศิริลักษณ์  แก้วมงคล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายศุภกร  ง้าวกาเขียว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายศุภกฤษ  ชมภูศรี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายศุภเศรษฐ์  แสนชมภู โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงสโรชา  แก้วนันชัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงสายบุญ  ปานคำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงสิรัชญา  สายมูลเเก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
659 นางสาวสิรินดา  วงค์สวัสดิ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงสุทธิกานต์  คุณศรี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
661 นางสาวสุพิชญา  ลุขมาตย์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
662 นางสาวสุภาพรรณ  จอมแปง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายหฤทธิ์ชนันท์  อุตเสน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงอนัญญา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงอภัสรา  แลเล็ง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงอภิชญา  ง้ำตั้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงอภิชญา  เชิดทอง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงอภิชญา  ใจการ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
669 นายอภิวัฒน์  ทองคำคูณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงอรณิชา  หาญมิตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงอรธิชา  ถาเป็นบุญ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงอรนลิน  ดอนศิลา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงอรพรรณ  ชูจิตต์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
674 นายอรรถวุฒิ  เกินตัว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงอัญชิสา  สาระวงษ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายอาชวิน  ไชยรินทร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายอิทธิพัทธ์  พุทธวงค์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
678 นางสาวเอ็นดู  จันทะวัง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายกตัญญู  เต็มสมุทร โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงกวินชนก  แสนหลวง โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายเกริกฤทธิ์  ทรงกุลทวีเดช โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายคมคฑา  ปินตาแสน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
683 นางสาวจิราพร  เชื้อเดช โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายชนาธิป  เมืองงาว โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงฐิติรัฐ  สุทธินันท์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงณัฐชญานันท์  ใจจิตต์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  บุญทาทอง โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงธมลวรรณ  เมืองงาว โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เอกธราเตชะพันธ์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
690 นางสาวธารีรัตน์  คำตาบุตร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงนลินรัตน์  ดวงแก้ว โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงนันท์นภัส  นันทโชคชญานิษฐ์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายปรเมศวร์  บุญโยธา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงปราณปรียา  บุรี โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายปวัชญา  แก้วดวงน้อย โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงพนัชกร  มูลสม โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายภากร  กาวิละ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงวิภาพร  เวียสุวรรณ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงสิรภัทร  กิจเจริญไชย โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงสุภาวิตา  เอียกพงษ์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงอรกิตติญา  ตุทาโน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายอานุภาพ  นนทมาลย์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงเอมภิกา  หมั่นงาน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
704 นายฐิติกร  เครือสบจาง โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
705 นายพงศ์ปณต  ปกแก้ว โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงพัชราภา  ใจตาเสาร์ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
707 นางสาวอัญชญา  อัครมณีประการ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงกณัฐชา  ดวงสุภา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงกฤชอร  เปียงใจ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ปินตาแก้ว โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายชนะพงศ์พันธุ์  ลือนันต๊ะ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงช่อลดา  สุวรรณคุ้ม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายณฐโชค  ขัดผาบ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุตะพรม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงณัฐธิดา  จุ่มกา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงณัฐพร  แก้วไทยยา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงณัฐมล  ดีสุติน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงทักษอร  ตันตุ้ย โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงธดากร  การิยา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
720 นายธนาวัฒน์  ปอกปา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงนันทิชา  วงศ์คำลือ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงนิสามณี  เมทา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงบุษกร  คำสม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงเบญญาดา  สุทธิ์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายประณพ  ต๊ะสุทา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงพรธีรา  นุรักษ์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงพิชญา  มโนปิง โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงพิชญาภัค  ใจจอมกุล โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เกตศรี โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงพิมพิศา  ปัญญาคำ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงภวิษย์พร  สิงห์แก้ว โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงภาสินี  พุ่มเกษร โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายภูริทัต  ชัยวุฒิ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงมธุรส  ใหม่โปธิ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงรัตติกาล  แก้วยา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงรุ่งทิวา  เขื่อนแก้ว โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายวรากร  อินจ๋อม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายวายุภัทร  ชูแจ้ง โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงวิรดา  นามเมือง โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายวิศรุต  แก้วยศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงศิรินทิพย์  เชียงคำ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายสถิตคุณ  สุปิน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงสรวีย์  เกียรติธัญรัชต์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ป๋าเมืองมูล โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงสุธาสินี  คำมะโน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงสุธินันท์  เป็งกันทา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงอธิชนันท์  ใจบุญ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงอินทิรา  ฟูตุ้ย โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
749 นางสาวกนกนิภา  พรมธิ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
750 นายณัฐภูมิ  ด่านอินถา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
751 นายธนโชติ  จีระออน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
752 นางสาวเนตรธิดา  ด่านอินถา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
753 นางสาวพัชรมัย  ชัยภิบาล โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
754 นางสาวพิชญา  ชะระ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
755 นางสาวภัทราพร  วิริยะกิจขจร โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
756 นายศิริวัฒน์  เมืองมา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
757 นางสาวสมัชญา  ยะชะระ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
758 นางสาวสิรัชชา  สอนอินต๊ะ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
759 นางสาวสุปรียา  พิพัฒน์เดชสกุล โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
760 นายเอกพรรดิ์  พันธ์นิมานันท์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
761 นางสาวกรวีร์  หลักเหมาะ โรงเรียนวังเหนือวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายกษิดิส  หลักฐาน โรงเรียนวังเหนือวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงกัลย์สุดา  กล้าหาญ โรงเรียนวังเหนือวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงขว้ญศิริ  ใจวัง โรงเรียนวังเหนือวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงคะนึงนิจ  ชัยคำ โรงเรียนวังเหนือวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
766 นางสาวจอมขวัญ  ลามเกษร โรงเรียนวังเหนือวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายณัฐพัชร  จิตมุง โรงเรียนวังเหนือวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
768 นายณัฐภัทร  ก๋าเร็ว โรงเรียนวังเหนือวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายดรัณภพ  สมงอน โรงเรียนวังเหนือวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
770 นางสาวธัญญาลักษณ์  นาคำ โรงเรียนวังเหนือวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายนนทวัฒน์  พงศ์สุริยา โรงเรียนวังเหนือวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
772 นายนพดล  ก๋าสม โรงเรียนวังเหนือวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงบุษศญาพร  อิ่นคำ โรงเรียนวังเหนือวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
774 นายพงศกร  ขันติโก โรงเรียนวังเหนือวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงพัชรพร  วังทูล โรงเรียนวังเหนือวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงพัชราพร  ยามเลย โรงเรียนวังเหนือวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
777 นางสาวพัชรินทร์  การเพียร โรงเรียนวังเหนือวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงพัชรี  สีทอง โรงเรียนวังเหนือวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงภวรัญชน์  คิดว่อง โรงเรียนวังเหนือวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงภัสสราวดี  มีใจ โรงเรียนวังเหนือวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายภาวิต  อวดห้าว โรงเรียนวังเหนือวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
782 นายภูตะวัน  วิลาวัลย์ โรงเรียนวังเหนือวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
783 นางสาวรวิวรรณ  ไชยา โรงเรียนวังเหนือวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายรัชพล  ถิระปัญญาธร โรงเรียนวังเหนือวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
785 นายรัฐศาสตร์  ก๋าเร็ว โรงเรียนวังเหนือวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
786 นายวิสุทธิ์  แสงอรุณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายศิรวิชย์  สมิงนิล โรงเรียนวังเหนือวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงศิราพัชร  การเพียร โรงเรียนวังเหนือวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายศุภกร  ถุงทอง โรงเรียนวังเหนือวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
790 นายศุภวิชญ์  แหลมจริง โรงเรียนวังเหนือวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายสิทธิพล  คุ้มวงษ์ดี โรงเรียนวังเหนือวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
792 นางสาวสิริกัญญา  เบ้าทองหล่อ โรงเรียนวังเหนือวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
793 นายสุทธิพนธ์  กันจินะ โรงเรียนวังเหนือวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงอชิรญา  จันทร์อุทัย โรงเรียนวังเหนือวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงกชกร  วิสาปา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
796 นางสาวกชกร  สุรินทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงกชพร  มูลทองแดง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงกชพร  สงวนศักดิ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงกชพร  สุชัยบุญศิริ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
800 นายกฏัญญู  หลวงใหญ่ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายกนก  มาละแซม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงกนกกาญจน์  เสนแก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงกนกนาถ  สุปินน๊ะวรรณา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงกนกพร  ทุมพล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงกนกพร  โยปัง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงกนกมนัส  ศรีมงคล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงกนกวรรณ  มนตรี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
808 นางสาวกนกวรรณ  มังคะลา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
809 นางสาวกนกวรรณ  วิมาลัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
810 นางสาวกมลชนก  เรือนเป็ง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงกมลวรรณ  อรุณวรรณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงกรกนก  วิสาปา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายกรกฤษณ์  ยะใจ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงกรฉัตร  ฟักเจริญ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายกรณ์  จีริผาบ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงกฤตชยา  อินมาตร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายกฤตณมิษฐ์  โกมลธง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายกฤตภาส  พงษ์ดิษฐ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายกฤติพงศ์  แก้วฝ่าย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงกวินตรา  วรรณโชค โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายก้องภพ  กุลล์ปิติ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายก้องภพ  ร้อยหมื่น โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงกัญญณัช  กุลศุภนันท์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จิวิตัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เดชชิต โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์กาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินสอน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงกัณนิญาภรณ์  พรมรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายกันต์กวี  สอนสมฤทธิ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
830 นายกันตภณ  ฟองอินทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายกันทะวงศ์  แก้ววิจิตร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงกัลยกร  ปัญญามา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงกัลยรัตน์  กันทาทรัพย์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เกิดผล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
835 นายกิตติกร  อุ่นโพธิ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
836 นายกิตติกวิน  คำแก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
837 นายกิตติคุณ  เขื่อนเพชร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายกิตตินันท์  สิทธิกัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายกิตติพงศ์  แก้วปัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายกิตติพันธ์  จอมพันธ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายกิตติภณ  สว่างเลิศวงศ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
842 นางสาวกุลชญา  ศรีวิราช โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงกุลปริยา  คารินทา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงกุลสตรี  จักขุเรือง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
845 นางสาวกุศลิน  คำมูล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงกุสุมาศ  เกยาแจ่ม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงขวัญข้าว  กันทะเวียง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
848 นางสาวขวัญข้าว  เสียวกสิกรณ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายเขมคุณ  วังแวว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงเขมนภา  ลือสัก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายคณพล  พรมภาพ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายคณิน  มณีวรรณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายคุณธรรม  คุ้มครอง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายคุณธรรม  โสวรรณปรีชา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายจักรกฤช  ธะนา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายจิณณะ  จินา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงจิตรานุช  ภู่ตระกูล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
858 นายจิรกิตต์  กาสกูล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายจิรพงศ์  อุปการะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายจิรภาส  อมรประภาธีรกุล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงจิรัชญา  หาญเมืองใจ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
862 นายจุลภัทร  ใจฝั้น โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
863 นายเจตนิพัทธ์  สุริยะจักร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงฉัตรณิชา  วงศ์วรกูลกิจ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงฉัตรเพ็ชร  ทวีสุข โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
866 นางสาวฉันทพิชญา  นันต๊ะวันนา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายเฉลิมชัย  จินา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงชญากัญจน์  เจียระนัยปรีดา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงชญาดา  สินธุบุญ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงชญานันท์  มาชมภู โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
871 นางสาวชญานุช  แพงทรัพย์เจริญกิจ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงชญานุตม์  เมืองอินทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงชญาภา  หาญมงคล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงชนัญชิดา  รัตนพงศ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงชมพูนุช  ฟุ่มฟองฟู โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงชลดา  ไชยดวงแก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงชลิตา  จันทร์ลาย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายชวิน  เตชะอินทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงชัญญานุช  อุตมะแก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
880 นายชัยณัฐ  บุญมาปะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงชาลิสานันท์  เครื่องสนุก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
882 นางสาวชิดชญา  ใจตึง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายชิษณุพงศ์  ต่อสวย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายชิษณุพัฒน์  ทวีจรัลรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
885 นายญาณเทพ  คำเเสน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงญาณิคศา  ใจดี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงญาดา  ยิ้มสวัสดิ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงญาดากานต์  ศรีลองเมือง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
889 นางสาวญาดาวดี  พึ่งศรี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงฐานิดา  บุตรเงิน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
891 นางสาวฐิตาพรณ์  ปัญญา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงฐิติพร  คำแสน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
893 นายฐิติวัชร์  หล้าเต็น โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
894 นายณชัย  วรรณพฤกษ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงณพิชญา  สะกล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงณพิชา  ขนาดกำจาย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงณหทัยกานต์  เมืองฤทธิ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงณัชชา  วงเต็ม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
899 นางสาวณัชชา  สุภนัส โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
900 นางสาวณัฎฐณิชา  สุธรรมมา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เเสนทะนุ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ต๊ะหล้า โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปัญญาธิ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินออม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
905 นางสาวณัฏฐนันท์  ส่างสวัสดิ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
906 เด็กชายณัฐกรณ์  มูลหน้อย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายณัฐกฤต  วงศ์ฮ่อ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
908 นางสาวณัฐชนก  เสารืไพรสณฑื โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
909 นายณัฐชานนท์  จอมทัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงณัฐฑริกา  ไชยา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
911 นางสาวณัฐณิชา  คำวินิจ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายณัฐดนัย  ไชยห้วยห้า โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงณัฐธยาน์  คำมา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
914 นายณัฐธวัช  วันลับแล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงณัฐธิดา  สินธุ์เทียม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
916 นายณัฐนันท์  มูลธิ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงณัฐนันท์  ลำเนาเดชสถิต โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
918 นางสาวณัฐนิชา  สมนาศักดิ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายณัฐปกรณ์  จี้ทิตย์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
920 นายณัฐพงศ์  คำพูน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
921 นายณัฐพัชร์  ปันเเจ่ม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายณัฐภัทร  นันทขว้าง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงณัฐวศา  มูลรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายณัฐวัฒน์  เหล่าภักดี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
925 นายณัฐวุฒิ  เทวมิตร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
926 นางสาวณัฐสุดา  กลิ่นโอชา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงณัฐิดา  สมลิคุณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงณิชชา  เทพพรมวงค์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงณิชชามน  หลวงใจ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงณิชานันท์  อินต๊ะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงณิชาภัทร  ญาติวงค์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายด.ช.ณฐพงศ์  ดวงเนตร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายด.ช.ศุภิชญ์  จินดาหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงด.ญ.ณัฐวศา  มูลรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
935 นายดนัยณัฐ  ยศชัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
936 นายต้นข้าว  ปัญญา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายต่อสกุล  ญาณะเจริญ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายติณณวัฒน์  โตสมบัติ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
939 นายทนัชต์  มั่นเหมาะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายทรรศฎา  ศรีสด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายทศวิน  กันธาเดช โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
942 นางสาวทักษอร  ยาป่าคาย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงทัศน์มน  ปัญโญใหญ่ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กชายทินภัทร  ยาวิละ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายธณัชพงษ์  รหัทศุภรงค์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
946 นายธนกฤต  พรหมพนัส โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายธนกฤต  พื้นอินต๊ะศรี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายธนกฤต  ยองจา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
949 นายธนกฤต  อินจำนงค์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายธนชาติ  ปันกาที โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
951 นายธนโชติ  ไชยวงศ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงธนญา  เนตรมัทนา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
953 นายธนดล  ต๊ะอุ่นเมือง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายธนธรณ์  หาญขำพงษ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายธนบดี  ราชศักดิ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายธนพงษ์  เพชรภา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงธนพร  วงษ์สุธน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
958 นายธนภัทร์  อ่องละออ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
959 นายธนภูมิ  หนังไธสง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายธนวัฒน์  ต้อนรับ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายธนะเทพ  พุทธา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงธนาพร  รุ่งธนาวาที โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายธนาเศรษฐ์  กุลเกตุ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงธนิภา  กันไชยสัก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงธมลวรรณ  ต๊ะเปา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายธราธิป  วันเวียง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายธวรัตน์  ใจมา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายธัชกรณ์วฤทธิ  ทีปกรบุญญะนินท์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
969 นายธัชชัย  ปาระมี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงธัญชนก  คำพิกาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
971 นางสาวธัญชนก  คำมะยอม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
972 นางสาวธัญชนก  จันทร์บุญเรือง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
973 นางสาวธัญชนก  มั่งมูล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
974 นางสาวธัญชนก  เทพวงค์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  วงค์จันทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
976 นางสาวธัญญาภรณ์  ไชยเทศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
977 นายธัญพิสิษฐ์  สิทธิสิงห์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงธัญรดี  ใจชุ่ม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงธัญวรัตม์  มโนการ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายธันวกร  รุ่งสว่าง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
981 นายธันวา  บัวระภา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายธันสพัฒน์  ชุ่มเย็น โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายธาวิน  เมืองสอง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายธีนพัฒน์  เนตรสุวรรณ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายธีมาดนย์  พรมฝาย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงธีร์จุฑา  สินธุชัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายธีรภพ  อโนต๊ะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
988 นายธีรวัฒน์  เลขนอก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงธีริศรา  จันทร์วงค์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงธีริศรา  ธงสามสิบเจ็ด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
991 นายนทีเทพ  สิงห์บี้ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายนนทพัทธ์  พรหมสิทธิ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายนนทพัทธ์  สุยะเพี้ยง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายนนทพัธท์  เขื่อนคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายนนทภัทร  ปันศิริ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
996 นายนนนที  มีศิริ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายนพธีรา  คำหล้า โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายนพรัตน์  คำปัญญา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
999 นางสาวนภัทรธิดา  มุนินทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายนรวัฒน์  บุตตะคุ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายนวพล  จันทร์เที่ยง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 นางสาวนัชชา  ผาสุขจิตต์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตุงคณาคร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กชายนามิล  สิงห์แก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายนาวิน  สิทธิตัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 นางสาวนิชชิตา  ขันสุรินทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงนิชาภัทร  ปาลาษี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงนิชาภา  สุยะยอง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายนิพิฐพนธ์  สินธนาวีวงศ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายบุญญพัฒน์  เงินคำคง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายบุรเศรษฐ์  สุขวิวัฒน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายบุริศร์  มณีทอง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงเบญจมาศ  สมไผ่ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายปกรณ์  ศรีบุญกอง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงปดิวรดา  สิงห์โตอ่อน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงปพิชญา  สุยะสัก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พยัคฆันตร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สมสัก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อุ่นเมือง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 นายปรเมศ  เนตรงาม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กชายประภาวรินทร์  เตจ๊ะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงประภาศินีย์  จันทร์ใหม่ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  ธิคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 นางสาวปราณปรียา  จี้ฟู โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 นางสาวปริยาภัทธิ์  เปาะทองคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงปรียาดา  ขามะวัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงปรียาภัทร  คำวัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงปวริศา  ตรีรัตน์ศิริกุล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 นางสาวปวัณรัตน์  อาษากิจ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงปัณณพร  สุขลักษณ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 นางสาวปาณัสรา  โนโชติ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงปาณิสรา  พุ่มเจริญ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 นางสาวปาณิสรา  โนโชติ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายปิยทัศน์  บัณฑิต โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงปิยธิดา  สิริทองบุญนาค โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงปิยะธิดา  ปันเจริญ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายปิยะวัฒน์  ดวงปูนันท์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงปิยาภรณ์  นันตากาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงปุญญธิดา  ทามะนิตย์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 นายปุญญพัฒน์  สมคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงปุญญิสา  วิริยะอุสาหการ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงปุณญาพร  กันทายวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กชายปุณณวิช  อุดทาธิ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายพงภรณ์  โพธิบุญ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายพงศกร  ยาสมุทร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายพงศกร  วีระเมืองมูล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายพงศ์ภรณ์  โพธิบุญ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 นายพงษ์ธรรม  เกษมวงศ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายพงษ์สิริ  บุญซื่อ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงพชรมน  ยืนยง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายพนสณฑ์  ไพรพงค์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงพรทิวา  นิตตา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 นางสาวพรรณิชา  ศรีพงษ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงพรวิภา  ตาธิมา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงพฤกษปภัสร์  แซ่เตียว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายพลกฤต  บุญเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายพลศิษฏ์  ฟองคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายพศุตม์  มณีทอง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงพัคภิญญา  เปียงน้อย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายพัชรพล  ยุปาระมี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 นางสาวพัชริดา  แซ่ตั้ง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงพัณณิตา  เล็กศิริ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1064 นายพัทธดนย์  สิริ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เลขทิพย์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 นางสาวพัทธรินทร์  ตุลา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายพัสกร  คำอ้าย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายพัสกร  ศรีเรือน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงพิชญ์ชารีย์  ศรีเรือน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงพิชญสิริ  โกมาร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายพิชญะ  หล้าเป็ง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงพิชญา  จักขุเรือง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงพิชญาภา  บุญสุทธิ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1074 นายพิชัยยุทธ  สมป่าสัก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงพิตตินันท์  ณ ลำปาง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 นางสาวพิตตินันท์  เกียรติยานุกุล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 นางสาวพิมพกานต์  ศรีวิชัยคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 นางสาวพิมพ์ชนก  คำเหล็ก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 นางสาวพิมพ์บูรพา  เหมืองใจมา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงพิมพ์พัชรี  โนคะติมา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เนตรผาบ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กชายพิษณุ  อุ่นละม้าย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายพีรพัฒน์  สมบุนไชย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กชายพีรภัทร  ประสงค์เกิด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงพีรยากร  ธิเตจ๊ะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1086 นายพุฒิพงษ์  เย็นวารีย์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1087 นายพุทธิพัฒน์  ทุนอินทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายเพชรเพทาย  ทิพันธ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงเพ็ญศุภา  เปียงน้อย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงแพรวา  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงภคพร  กันทะอุโมงค์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงภคพร  แดงอินทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กชายภคพล  จิตเผือก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 นายภัคพล  คำพูนศิลป์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายภัคพล  คิดชอบ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงภัควลัญชณ์  กันทะวรรณ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 นายภัทกร  ศรีวิชัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กชายภัทรดนัย  นันติชัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายภัทรดนัย  สิงห์ใจ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1100 นายภัทรดลย์  คำภิระ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงภัทรธิดา  จิตติราช โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงภัทรธิดา  ธรรมโคร่ง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วคำเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กชายภัทรพล  ธรรมขันแก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงภัทรภร  กุณามา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1106 นางสาวภัทรานิษฐ์  สมสัก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงภัทรารัตน์  อุ่นเรือน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายภาม  มะโนพิงค์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1109 นางสาวภารุจีร์  แสนทวีสุข โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1110 นางสาวภาสินี  ปัญโญศักดิ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงภิญญามาศ  เป็งคำตา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายภูกวินทร์  จินดาศรี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 นางสาวภูณิสรา  วังแวว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายภูผา  จันทร์กล้า โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายภูมิรักษณ์  ไชยยอง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายภูเมศร์  สุธรรม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 นายภูรินทร์  จันทร์ต๊ะวงษ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายภูวนัตถ์  เหล็กเทศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายภูษณ  จันทร์กล้า โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายภูสิทธ์  ตัดลักษ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงมณชนก  หนูทองพูล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงมนต์ธิชา  แก้วอยู่ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงมนัฐฐ์วรรณษา  จิตต์กล้า โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1124 นางสาวมานา  ปันอ้าย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงมีนดา  ไว้ยศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงเมฆศิลป์  ตุ่นใจ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงเมธาวี  จำปีเรือง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงโมนิก้า  อาร์มีโร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กชายยติภัทร  ภูวะสุวรรณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กชายยศวินท์  ปัญญาศรี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงเยาวเรศ  อภิวงค์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กชายรณกร  สมบัติใหม่ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงรวินท์นิภา  กาบบัว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 นายรังสิมันต์  สุทธศานนท์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กชายรัชชาณัชท์  สุรินเปา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กชายรัชชานนท์  อิกำเหนิด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กชายรัฐนันท์  กรนิธิพัฒน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงริญญาภัทร์  ทวีจรัลรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1139 นางสาวรินรดา  กองอะรินทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงรุจิรา  แก้วลำมณี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1141 นางสาวละอองดาว  บุญโรจน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงลักษมีวรรณ  สะพาน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1143 นายลัทธภูมิ์  ลีลาเลิศเสถียร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงลัลนาพร  โนโชติ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กชายวงศธร  แสนโยธะกะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วรกัลป์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงวชิราภรณ์  วัฒนกุล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1148 นายวทัญญู  จิตหาญ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กชายวรปรัชญ์  เมฆศิลป์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1150 นางสาววรปรียา  หมื่นธรรมสอน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 นายวรพงษ์  มโนสมุทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กชายวรภพ  ปัญญาวีระวงศ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กชายวรยุทธ  ทิพยรักษ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กชายวรวิทย์  พรมลังกา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงวรัชยา  วิชาเจริญ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์เป็ง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงวรัญญา  อินวงค์วรรณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1158 นายวรัญญู  เป็งปิง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กชายวริทธิ์  ใหม่จันทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1160 นางสาววศินี  เเก้วณะศรี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 นางสาววศินี  แก้วณะศรี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงวาธิญา  วิงวอน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงวารีนิธิ์  หน่อแก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กชายวิชานาถ  โยศรี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กชายวิทยากร  สิริสินวุฒิกร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงวิมลณัฐ  วสุธวัช โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1167 นางสาววิรุฬห์กาน  ธรรมศรีใจ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กชายวิศวัช  ซ่ามยอง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงวิสสุตา  เลื่อมใจหาญ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กชายวิสิทธิ์  อินธิยะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1171 นายศรัณย​พงศ์​  ต๊ะ​ดุก​ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงศรันย์พัทธ์  อินตาปุม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กชายศราวิ  มูลพิงค์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กชายศราวิน  มูลพิงค์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงศศินา  บุญมั่น โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 นางสาวศศิร์ขวัญ  แซ่พัว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กชายศักดิธัช  สมบูรณ์ชัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1178 นางสาวศิรินภา  มาแดง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กชายศิลาภัทร  คงละ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กชายศุภกร  ขอดคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1181 นายศุภกฤต  พรหมสิทธิ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กชายศุภกานต์  ทาระวัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายศุภโชค  แสนสมชััย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กชายศุภโชค  ใจจิตร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1185 นางสาวศุภรดา  เจตน์ศักดา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กชายศุภฤกษ์  เพ็ชร์พราว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงศุภสุตา  ปัญญาปิง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงสกุลชนก  พวงรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กชายสงกรานต์  หาญมงคล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กชายสหรัฐ  มหาไม้ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายสารัส  วิลาช โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายสิรวิชญ์  จำปาอิ่ม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1193 นางสาวสิริกมล  ดวงบุรงค์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงสิริขวัญ  ทองดอนใหม่ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงสิริญาดา  วงค์คม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายสิริเดช  ลัคนาประเสริฐ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงสิรินดา  กองคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 นางสาวสิริภัทรชญา  ตาไว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 นางสาวสิริลดา  วงค์คม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายสุกฤต  สิงห์โตวะนา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงสุกัญญา  ก้องพนาไพรสณฑ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงสุชานรี  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 นายสุทธิพงษ์  ใจพะยัก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กชายสุธิมนต์  เครืออิ่ม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงสุธิรักษ์  มูลนาศักดิ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงสุปรียา  จี้รัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงสุปินน๊ะวรรณา  จาชัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงสุพิชชา  คงศรี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 นางสาวสุพิชฌาย์  ก๋าอ้าย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1210 นางสาวสุพิชฌาย์  จิโนสวัสดิ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงสุพิชญ์นันท์  กิติทรัพย์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงสุพิชญา  กันทะวงศ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงสุภาพร  วิญญาเงือก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงสุรภา  คำอ้าย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 นายสุรัมภา  จำเนียร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงสุวพักตร์  สร้อยเสพ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กัลปสันติ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงหงษ์ชนก  ชะเอม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1219 นางสาวอคิราภ์  เทพประสงค์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1220 นางสาวอชิรญา  ศรีวิชัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงอชิรญาณ์  บุตรนุชิต โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงอติพร  โพธินคร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กชายอนวัช  หน่อตุ้ย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กชายอนาวิล  อินต๊ะกอก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1225 นางสาวอภิชญา  ปันศรีละ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงอภิชญา  ผาด่านสกุล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1227 นางสาวอภิชญา  อุปหนอง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กชายอภิชา  หน่อแก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงอภิญญา  พันธ์อุโมงค์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กชายอภิธาร  เกิดผล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงอรพนิต  โพธิ์นาน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงอริญชญา  พรหมปัญญา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงอริศรา  เหลาเกลี้ยงดี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กชายอัครวินท์  สุปินธรรม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงอัญชญาพร  ผิวพรรณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กชายอัมรินทร์  มุนินทร์พิทักษ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายอาชชวันต์  ศรีงามเจริญสกุล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงอาทิชา  มณีวรรณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงอาทิตยาพร  ธรรมวงศ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงอุมาภรณ์  สุวรรณวลัยกร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงเอื้ออังกูร  ชมภูพงษ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงไอยวรักฏ์  อินต๊ะปัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงไอรินทร์  ปานทอง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ปลิวมา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1245 นางสาวกันตา  จำปา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1246 นางสาวจตุพร  วิมูลชาติ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 นางสาวจันทรรัตน์  เลิศสิริมั่นคง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  เตโช โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงญาณิศา  วาดคำ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงญาณิศา  เครื่องแจ้ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงญาดา  นายเฮิง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1252 นายณัฐภัทร  ขันคำกาศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1253 นายณัฐวรรธน์  สิทธิโชคสกุลชัย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กชายเดชาธร  เมืองมูล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กชายธนพล  หมื่นจี้ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1256 นางสาวธิติมา  ตาสุยะ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1257 นายนิติธาดา  สวานนิค โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1258 นายบวรเดช  ธิกันทา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1259 นางสาวปทัตตา  เลี้ยงบุตร โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1260 นางสาวปทิตตา  เลี้ยงบุตร โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กชายปภังกร  สุขสุพลสิริ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายปภังกร  แสงบุญ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1263 นางสาวพรกนก  หัสดิน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงพัธชา  วังหลวง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงพาขวัญ  เยอเจริญ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1266 นายภาณุวัฒน์  กันทะวัง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงภานิชญาดา  รัตนาม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1268 นายภูมิพอเพียง  บุญสะอาด โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1269 นางสาวรินทร์ลภัส  ศรีวิชัย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1270 นายวชิระ  บัวสุวรรณ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงวรินธร  มะโนสุทธิ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงวริศรา  ดอกปี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงวิภาดา  จันทร์วงค์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1274 นายศุภณัฐ  ลุงคำ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงสุภัสสรา  การะพิงค์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.1 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงสุลาลีวัลย์  กัณทะ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1277 นางสาวอชิรญา  พรหมสิทธิ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1278 นายอนุกุล  ทันวัน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กชายกฤตติกุล  นุภาเลา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.2 คณิต ม.ต้น
1280 นางสาวกัญญารัตน์  กุนะคำ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงกัลยากรณ์  ใจแจ้ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.2 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงของขวัญ  รัตนพรหม โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงจีระนันท์  อินทรีย์ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.2 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงชนิดาภา  วรรณภิระ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
1285 นายธนดล  ทะสุใจ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
1286 นายธนิษฐ์  ปารมี โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงธมนต์รัตน์  นันธิสิงห์ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.2 คณิต ม.ต้น
1288 นางสาวธัญชนก  พรมเนตร โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงธิติกานต์  ยะอนันต์ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
1290 นายธิติสรรค์  ผานดอยแดน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กชายนนทกร  อุปละกูล โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.2 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงนิภาสิริ  ติ๊บเสือ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงนุสชบา  วิญญา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงบุญรักษา  วงค์จันทร์ติ๊บ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงเบญญาภา  วงค์จันทร์ติ๊บ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.2 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงปพิชญา  เตียงพานิช โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
1297 นายปริญญา  ไปเร็ว โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงปวิชญา  ทรายใหม่ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.2 คณิต ม.ต้น
1299 นางสาวปวีณ์ธิดา  หิรัญรัตน์ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงปาณิศรา  ขยันขาย โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงพชรชล  ชัยสมภาร โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.2 คณิต ม.ต้น
1302 นางสาวพรรัตน์  ลุงต่า โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญจูแก้ว โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
1304 นางสาวภาวินี  มะกา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
1305 นางสาวภาสินี  วังสิงห์ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงเมชญาณี  ปันเมืองใจ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.2 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงเมตตา  เมตตานุวัตน์ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.2 คณิต ม.ต้น
1308 นายรชตะ  วิริยะ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงลักยิ้ม  แก้วแสง โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.2 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงวรกมล  ถ้ำวัตร โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
1311 นางสาววิไลลักษณ์  ใจมาวิราช โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
1312 นางสาวศิรประภา  ชนะเคน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงโศภิษฐ์  วังเขียว โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.2 คณิต ม.ต้น
1314 นางสาวสิริวิมล  จันทร์มาทอง โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงสุสิษา  มายาง โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.2 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงอธิชา  นันตา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงอนันตญา  สมนันตา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.2 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กหญิงอรกนิษฐ์  ตุ้ยแพร่ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.3 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงเอิ้นขวัญ  ปาสุนันท์ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ม.2 คณิต ม.ต้น