รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวกชกร  พระคงสินธุ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวกชสรณ์  ชมสุนทร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกนกวรรณ  พงษ์ดนตรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกนกวรรณ  สว่างเถื่อน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
5 นางสาวกมล​ลักษณ์​  จันทร์​ตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นางสาวกมลนัทธ์  มูลหล้า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกรกฏ  ไจยะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกรภัทร์  เพ็งหิรัญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นายกรวิชญ์  บุญธิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  ปลาลาศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกฤชภัทร  ประสิทธิมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกฤตธัช  ชื่นสมบัติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกฤตยชญ์  อุ่นคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายกฤษณ์  จาวขจร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายกฤาณากร  โพธิวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกวินตรา  เผ่าสา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงกษิตินาถ  ระพันคูณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายก้องภพ  บุญมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวกัญจ์ชญาน์  วิกัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นายกัญจน์อมร  ศิลปเสริฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวกัญจิรัฏฐ์  จันทร์หอม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวกัญญาณัช  ถาติด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงกัญญาภัค  บรรเรียนกิจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แปงจันเขียว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวกัญณรัศศ์  จอมสืบ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงกันฐ์ฤทัย  ประทุมเทา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นางสาวกันต์กนิษฐ์  รัตนปรานต์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายกันตภณ  สามใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวกัลยรัตน์  เพ็ชรน้อย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวกัลยากร  เลิศวิเศษกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงกานต์พิชชา  คงบรรทัด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายกานต์  ดำมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายกิตตินันท์  ปัญญาแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นายกิตติพัฒน์  ไชยลา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายกิติชัญ  วัฒนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงเกณิกา  พูลทะจักร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงเขมจิรา  หนุนนาค โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายคณิศร  สุรินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นายคุณานนต์  ใจคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นายคุระ​โตะ​  ทานากะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงจรสจันทร์  คำพิมพ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายจักริน  ธรรมอักษร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นางสาวจารุนิภา  นันทโภคิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงจารุพิชญา  ปัญญา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงจารุวรรณ  ชัยชนะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงจิดาภา  ศิริคำน้อย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายจิรทิปต์  แสนคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
48 นายจิรทีปต์  เตปา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายจิรวศิน  พรหมมินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงจิรัชญา  คำหมั้น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงจิรัชญา  วันนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
52 นายจิรายุ  เรือนเเดง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวจีรณา  ประสงค์เงิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายจีระพัฒน์  ทิพย์ลุ้ย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายเจตน์พงศ์  วิพุธพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
56 นางสาวฉัตรชนก  สมบูรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายฉัตรนันทรัชม์  พิศวงปราการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวชญาน์ทิพย์​  ตระกูลแก้วคุ้ม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นางสาวชญานุช  มิตรช่วยรอด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงชนัญชิดา  อินตายวง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
61 นางสาวชนัญชิดา  เจนธนานันท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นางสาวชนิดา  กุญชร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงชนิตา  พฤกษ์ชินวร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงชมพูนุช  สถาพรพพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
65 นางสาวชมพูเนกข์  กิตติเจริญวิทย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
66 นายชยกร  วิบุลกิติ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงชยธร  ขันแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
68 นายชยพล  ปันทะนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นายชยากุล  ชุ่มใจศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายชรัณย์ภัทร์  พงษ์เย็น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายชวนากร  กิติกุศล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
72 นางสาวชัญญา  คำมน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงชัญญาณัฏฐ์  จักสี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายชัยวัฒน์  ฝั้นอ้าย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
75 นายชิษณุพงศ์  ใหม่คำหล้า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายชีวานนท์  ตาชมภู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
77 นางสาวชีวาพร  ปวงจักร์ทา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สายธารวนาวาส โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงโชติกา  สุรเดชนนทกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายญาณภัทร  สุทธกูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายฐสิษฐ์  บัวรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวฐิตาภรณ์  ทิศลา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นางสาวฐิตาภา  จั่นเพชร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงฐิตารีย์  สุนทรศิลป์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
85 นางสาวฐิติรัตน์  ชุมพลอนันต์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พรมจันทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงฐิติวรดา  ตานะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ดวงดง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงฑิลาภัณ  บุญเลา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงณรัณกร  ทองอุ่น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
91 นายณวัฒน์  ภักดีศิริวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายณัฏฐกฤต  กุลแดง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
93 นายณัฏฐชนน  สุดหอม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงณัฏฐ์ฑิภา  จุ่มแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
95 นายณัฐชนน  ธีรเมทินี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทาวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายณัฐดนย์  ปัญญาแม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
98 นายณัฐดนัย  เตชาติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายณัฐนนท์  ชุ่มใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
100 นายณัฐพัชร์  อนันต๊ะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายณัฐภัทร  ใจมาตุ่น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายณัฐภูมิ  ยะปัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
103 นางสาวณิชกานต์  มาก๋า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงณิชกานต์  มีชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงดนิสา  พชรพิพัฒน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
107 นางสาวตวงพร  จุมาลี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
108 นายตุลา  บุญเป็ง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงถลัชนันท์  เสาร์คำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
110 นางสาวทอสิริ  จงกิจวัฒนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายทักษ์ดนัย  สุมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
112 นางสาวทักษพร  โจว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
113 นางสาวทักษอร  พิมพ์สมาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
114 นางสาวทัตพิชา  พรหมมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
115 นายทัศพงษ์  สว่างไสว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายทีปกร  พลหาญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายธนโชติ  ศรีคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายธนธร  คำอ้อย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงธนพร  อินทรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงธนภร  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายธนวินท์  เจษฎากานต์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
122 นายธนวินท์  เบญจมาภา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นายธนัญกรณ์  มงคลโสภณเจริญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นายธนากร  สังข์ทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายธราเทพ  โกสลากร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงธัญชนก  บุญมาดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงธัญญพัฒน์  ศรีปาลวิทย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
128 นางสาวธัญญลักษณ์  มะทะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  สุวรรณ์ธร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงธัญพิชชา  หอมศิริกมล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงธัญสินี  ขวัญศรีวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงธัญสินี  นนท์ตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงธิติยา  อดิเรก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
134 นายธีทัต  วิริยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
135 นายธีระกรินทร์  ทองเพ็ญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
136 นางสาวธีราภา  ศรีอินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
137 นายนภดล  วิญญานะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายนรพนธ์  สุทธมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายนราวิชญ์  วังสาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงนฤภร  ชมภูทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงนวนันท์  กฤตธนานันท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
142 นางสาวนัฐชนันท์  บัวแก้า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
143 นางสาวนันท์นภัส  มีมิตรภาพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงนันทพัสส์  วรยศตระกูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
145 นายนาวา  หลิวติกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายนาโอโตะ​  ทานากะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายนิชคุณ  สิทธิกัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงนิธินาถ  พัฒนบุญแสน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงนิลรดา  ต๊ะนัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายบรรณวัชร  กลิ่นใหญ่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายบรรพรต  ทรงศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายบุณยกร  บัตรเจริญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายปกรณ์วิชญ์  คันธามารัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายปฏิภาณ  มูชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายปฐวีทรรศน์  วีรดิษฐกิจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
156 นางสาวปภัสสร  ด้วงเงิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายปรมะ  เล่าวณิชธนกร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายปรรณ  พบประเสริฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงปวัณรัตน์  ดวงดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นางสาวปวิชญาดา  ปิงใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงปัณฑา  บัวเสน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
162 นายปาณชัย  ชนะพิมพ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายปาณัสม์  หน่อพุธ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงปิญชาน์  ผลรัตนไพบูลย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายปิติณัฏฐ์  บุญวรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
166 นางสาวปิยธิดา  ฤทัยงามยิ่ง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงปุณญิศา  กุณะแสงคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายปุณมนัส  คำแสน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงปูริดา  สอนศิริ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงเปมิกา  ปานต๊ะระษี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
171 นายพงศ์ธร  วิพุธพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงพงศ์ภรณ์  ไชยปัญญา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายพชราวุธ  เมืองมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายพรหมพิริยะ  ประวรรณา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายพรหมพิริยะ  ปัญญาวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
176 นายพลภัทร  อินทรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
177 นางสาวพลอยใจ  ศิระชัยศักดิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายพศิน  ยุทธวราชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายพสธร  แอริตั้มละวันนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงพัชรกันย์  ปินตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงพิชชานันทน์  วรรณก้อน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
182 นางสาวพิชญธิดา  ธีระกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงพิชญธิดา  บุญเปี่ยมเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
184 นางสาวพิชญ์นาฎ  ไชยเทพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงพิชญมณ  อ้นบำรุง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
186 นางสาวพิชญ์สินี  หล้าพระบาง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายพิชญะ  สอนแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
188 นางสาวพิชญาภา  มะโนสันต์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
189 นางสาวพิชามญชุ์  ปัญทะโชติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงพิชามญชุ์  แสนยศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
191 นางสาวพิมพ์จิรัชยา  อุดมศุภกานต์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ซัง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
193 นางสาวพิมพ์ชนก  ดัมม์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธรรมขันแข็ง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงพิมพ์ทิชา  โยธา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทองงาม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
197 นางสาวพิมพ์สุธี  ปัญญาเต็งกวน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงพิมพิดา  กันธิมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
199 นางสาวพิรดาภร  ปันคำมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายพุฒินันท์  ทยานุกูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
201 นายพุฒิพงศ์  พฤกษาอารักษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงเพชรลดา  เพชรอภิสาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงเพียงพิมพ์  เรืองจำเนียร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
204 นางสาวเพียงออ  เรืองจำเนียร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
205 นางสาวภคพร  วิชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงภคพร  แสนศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายภคพล  ไชยชาญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
208 นายภฤศ  บุญพิทักษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นางสาวภัควลัญชญ์  อยู่ชูชัยมงคล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงภัตกัณฐ์ษญา  ปัญญาวัฒน์ธนกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงภัทรภร  เจริญชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวภัทราพร  ธิโนชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายภาณุพงศ์  คุณชมภู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายภาณุวิชญ์  สิงห์โสภณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
215 นายภาวัต  เชาว์ไว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงภาวิตา  ทิพย์สิงห์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
217 นางสาวภิมวรีย์  ดวงแดง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
218 นายภูผา  เวชกามา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
219 นายภูพชร  จิโน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นายภูวนัส  วิริญานนท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
221 นายภูวสิษฏ์  ธัญพิชญุตม์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงภูษณิศา  นิ่มเจริญดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
223 นางสาวภูษณิศา  แดงเล็ก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงมณสิญจ์  สุริยวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
225 นายมนฐิติ  มนฐิติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
226 นายมนภัทร  มีนาค โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
227 นางสาวมุกตะวัน  เจนชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายเมธัส  แวอุมาร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายเมธาพันธุ์  เมธานิพัทธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายเมธาสิทธิ์  วรุณพงศ์ปกรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงเมลาณี  เฟื่องเพียร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายยินดี  สืบทายาท โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายรณัสถ์ชัย  ชูยกปิ่น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
234 นางสาวรมย์นลิน  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
235 นางสาวรมย์อัปสร  พูนสวัสดิ์มงคล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงรวิสรา  จันโท โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
237 นางสาวรสิตา  แสงแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายรัชฎ์พงศ์  ไทยราช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายรัชพล  กองชุมพล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายรัชพล  มาประจักษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กันทะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
242 นายริชชขวัญ  หมื่นณรงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงรินทร์วรี  วงศ์แก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงลานนา  ศรีสง่า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงวรกมล  พันธุ์ศิริ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
246 นายวรกฤต  นุชนิยม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
247 นายวรดร  วงค์สิงหา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
248 นางสาววรนัน  เผ่าศรีศรจิตต์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงวรวีร์  ปินตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
250 นางสาววรัทยา  ตานัง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงวลัยพรรณ  จันทรานาค โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
252 นายวัชราวุฒิ  พอก๊ะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงวิชาภัสสร์  อนนต์ธนัทกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงวิรัญชนา  ชัยวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายวีรดนย์  โตเขียว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงศตพร  สมหวาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
257 นายศรัณยพงศ์  วงค์ขัติย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงศศินภา  วงศ์ราษฎร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
259 นางสาวศศิลดา  ปัญญาน่าน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
260 นายศักยวิชญ์  สวัสดิ์ปกรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงศุภกร  สร้อยนาค โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
262 นายศุภกฤษ์  ทิพย์เดโช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายศุภวิชญ์  บัวหอม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
264 นางสาวศุภาพิชญ์  แดงตันกี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงศุภิสรา  วงศ์ปัญญา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
266 นายเศรษฐพิชญ์​  วงศ์​ฝั้น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงสมิตานันท์  แก้วมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายสรณฉัตร  กลิ่นหอม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายสรวุชญ์  อุทัศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
270 นางสาวสวรส  คันธรส โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายสาทิส  เกษสุวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
272 นางสาวสิปโปทัย  วงศ์สิทธิพิศาล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
273 นางสาวสิปราง  วงศ์สิทธิพิศาล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายสิรภพ  กันทับ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
275 นายสิรวิชญ์  ชินกาญจนโรจน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงสิริกร  แสนขันแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
277 นางสาวสิริปรียา  วงค์คำมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
278 นางสาวสิริรัตน์  สีพรรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงสุชญา  ปราบสมรชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
280 นางสาวสุทิศา  เกื้อคีรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงสุธีรา  แซ่เล้า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายสุประวีณ์  ผาสุก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงสุปรียา  อุดมผล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงสุพิชญา  สุวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายสุรชัช  เชียงทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายสุริยะพงษ์  ก้อนเปียง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายสุริยะพงษ์  อดิเรกธรรมากร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงสุวิชญาพร  ปลื้มจิตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
289 นายหริศ  ศรีคาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
290 นายหัสดิน  บางศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงอติพร  ไข่ทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายอธิชนม์  คำตั๋น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายอธิชนม์  จันทร์ต๊ะวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายอนาวิล  คำมะนิจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
295 นางสาวอรภิวรรณ  กันทะคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงอริสา  วงเวียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
297 นางสาวอัจจิมา  ปันธนนันท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
298 นางสาวอัจฉราภา  ใจคำมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายอัจฉริยพงษ์  บุญมาปะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
300 นางสาวอัญชลีพร  บุญสม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงอัณณ์ณิชา  ไชยพลพงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงอันนา  กาบแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายอาณาจักร  รุ่งเรือง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
304 นางสาวอาทิตยา  ธีโรภาส โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายอิงครัต  แสนบัวผัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
306 นางสาวอินทนินท์  อินทรศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงเอกปุณณภา  ราชเหนือ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงกชกร  ชินรักษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงกนกกร  ตั้งสัมพันธ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ตนซื่อ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงกมลวรรณ  กิมเชียง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงกรชนก  รูปสูง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงกรณิศ  สินอุดม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงกรรณากรณ์  กิ่งแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงกรวรรณ  ตันสกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงกรวรรณ  ปันกิตติ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงกฤติกา  นาทะสิริ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายกฤษณพล  ทาเกษม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงกฤษณาพร  ปาลี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงกฤษติกา  วุฒิยา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายกวิน  แสนศิริ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงกวินทรา  บุญโญ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงกษมา  ดีน้ำจืด โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงก้องภพ  เขมาซะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงกัญญพัชร  เลบ้านแท่น โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงกัญญรัตน์  ทิพอาภา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาคะเกศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปันปา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงกันตณวรรณ  คำหล้า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงกันตพร  ชัยสาร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  กันทนาวินนท์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายกันติภณ  รินจ้อย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงกัลญาภัค  ศรีจันทร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงกาญจนา  สุขศรี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงกานต์พิชชา  จันทคลักษณ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายกิตติ  เตียวพิทักษ์ศิลป์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายกิตติกวิน  อารินทร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงกิตติกาล  สายสุทธิ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายกิตติคุณ  อุดคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายกิตติวินท์  ทัพผดุง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงกุลภรณ์  บุญก้ำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงเกวลิน  รักษ์พนาวารี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงเกวลิน  เชาวเลิศโสภา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงแก้วกัลยา  ศรีทรงผล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงขวัญข้าว  เรืองคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงขวัญชนก  คำเขียว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงคงขวัญ  ชูพันธุ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงคณิดา  จะยี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงครองขวัญ  มูลตา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงคำเดือน  - โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายคุณากร  ปันนา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายจักรภพ  ตังกุ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายจิณณะ  สิงห์โทราช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงจิดาพร  จิต้า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงจิดาภา  มีหินกอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงจิดาภา  มูลอินทร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงจินตนาภา  จิตธรรม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายจิรโชติ  สุเดชมาร์ค โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายจิรพิภัทร  วงศ์ฝั้น โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงจิรภัทร  พิชยพล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงจิรวรรณ  ทรายแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายจิรวัฒน์  แสนใจยา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงจิรัชญา  ดวงปัญญา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงจิรานันท์  มูลแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงจิราพัชร  เวียงนาค โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายจีรวิทย์  ทวีธนากร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงจีรัญญา  จันทร์เฉลิม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงจุฑามาส  อินตาเส้า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายเจสัน  ทรงตระกูลวงศ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงฉัตรชนก  จุฑามหาโชค โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์  โพธิ์ยิ้ม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงชนกานต์  เลาหาม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงชนนิภา  ด่านวิทยากุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงชนัญญา  แสนสอน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายชนัญญู  เชื้อมาศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายชนาทิป  ฉายพึ่ง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงชมจันทร์  ซาตระกูล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงชมพูนุท  เกียรติจรรยา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  เปรมสุวรรณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายชวัลวิชญ์  พ้นภัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายชัยวัฒน์  คำทราย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายชาญนรงค์  สิงหาแผด โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายชินกร  มอญไข่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงชินณมร  เสนาะสาน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายชุติเดช  แต้มไว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงฌลานันท์  หาญกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงญาณิศา  แซ่เตียว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงญาดา  รัตนพฤกษาสกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงญาดา  แก้วไตรรัตน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงญานิศา  เฉียบแหลม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงญารินดา  ชัยวงค์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงฏิยาธร  วงค์สุวรรณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  วงษ์น้อย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงฐิติชญา  แสนศรีชัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงฐิติพร  ลุงใจ๋ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายฐิติพันธ์  เกตุคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงฐิติมา  บุญเชิญ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงฐิติยา  เดชพงศ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายณกร  ปิดตาฝ้าย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายณชพล  ไชยมิ่งโต โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายณฐนันต์  อินฟู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงณฐพันธุ์  ชื่นหมี้ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงณภัทร  วังกาวรรณ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงณภัทร  วิจิตรเนตร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายณภัทร  ศรีทิพย์วงศ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงณัชชา  หมอกแสง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงณัชชาจารย์  สมบูรณ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงณัชพร  กองอ้น โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ราชธานี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พามอลอ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงณัฏธิมา  แสงกวง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชำนาญกิจ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุริยา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เรือนป้อม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายณัฐกฤษฏ์  ตั้งปิยสวัสดิ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  จันทร์พึ่งสุข โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายณัฐกานต์  หินก้อน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายณัฐชัย  ชัยแสวง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงณัฐชาตรี  คงสุนทร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงณัฐฑิตา  เมืองมาหล้า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์สว่าง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงณัฐธยาน์ดา  มหาวงศ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ไชยมงคล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงณัฐธิดา  ธรรมชัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงณัฐนรี  คำนุ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  มูลพุ่นสาย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  สุธาชัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายณัฐพงศ์  พะริกะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายณัฐพล  โปธา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงณัฐรัมภา  บุญเกิด โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงณัฐลัญช์  จันทร์เครือ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงณันฑพร  จารุสวัสดิ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงณิชกมล  ใจบรรหาญ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงณิชกานต์  ใจวรรณะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายณิชชานน  ด้วงอิน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงณิชานันท์  เต๋จ๊ะนัง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงณิชารีย์  มากบุญ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงณิรัฐชกานต์  ธรรมสุทธิ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงดวงเดือน  ลุงตี้ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงดาแนล  ชัว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายเตชัส  สมฤทธิ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายทรรศนกร  มะโนระ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงทักขินา  แก้วกัน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงทักษพร  นำแสง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงทักษพร  เต๋วิยะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายทักษิณัตว์  แผนทอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงทัตพร  ศิรประภา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงทิพย์คำพร  หลอยจาย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงทิพย์นภา  กันนา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงทิพย์วรา  นาทะสัน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายทิวัตถ์  ขันชัยทิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายเทพทัต  พรเจริญ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงธนกร  วงค์วิชัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายธนกฤต  ก้อนแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายธนกฤต  สุทำทาน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายธนกฤต  แต้มไว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายธนดล  ศิลารัตน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายธนพัฒน์  ลุงต้า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงธนวรรณ  แก้วปั๋น โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายธนวรรธน์  ไชยมงคล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายธนวัฒน์  ดำมินเสก โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายธนวัฒน์  ภู่เจริญวัฒนา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายธนวัฒน์  เมฆรารัตน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายธนวิชญ์  บุญช้างเผือก โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงธนัชญา  อุ่นเปี้ย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงธนัญญา  จันทร์น้อย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายธนาทรัพย์  ตุ่นบุญ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายธนารักษ์  ดวงคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายธนารินทร์  ดวงคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงธมกร  สุขประเสริฐ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายธรรศ  ศรีบุญเรือง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายธวัชชัย  สุตา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงธัญชนก  ธงนาค โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงธัญชนก  วงค์ฝั้น โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงธัญชนก  ศกุนตนาค โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  พงษ์เขียว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงธัญญรัศม์  จรัสมณีพรรณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สาคร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทิพย์ชมภู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงธัญพิชชา  ลัญจกรกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สังข์วรรณะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงธัญยธรณ์  อ่อนเกตุพล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงธัญรดี  กองอ้น โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายธันวา  แซ่เอี๊ยว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายธาดา  มีคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงธิดา  ลุงมู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงธิดาวรรณ  ผู้ใฝ่ธรรม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายธีรวีร์  สุทธะนะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงธีรัชยา  โสภณรัตนากร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงธีรารัตน์  ทวีพันธ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายเธียรวิชญ์  สังข์ขาว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายนพรุจ  พรมศรี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงนภสร  สุนันทศิลป์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงนภัสวรรณ  หารชัยภูมิ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงนภัสสร  ขัติยะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายนรภัทร  แก้วมูลสา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงนรัตธภร  กาวี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายนราวิชญ์  ซื้อเจริญ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงนริศรา  คำไชยวงค์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงนฤมล  ลุงต๋า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงนฤมล  แซ่โซ้ง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงนลินนิภา  วันเพ็ญ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงนลินนิภา  โยนิจ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายนวพรรษ  บื่อแลกู่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายนันท์นภัส  ยาวิชัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายนันทวุฒิ  วรรณยา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายนันทศักดิ์  เทพเสน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงนันธิดา  พิกุลทอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายนาธาน  ชมิทท์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงน้ำภูฟ้า  เมืองใจคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงนิชา  บุญมี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายนิธาน  ชาวบึงปัน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงนุชญา  ผลอุดม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงบัณฑิตา  ขาวงาม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงบัณฑิตา  สังกิจ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงบุญญากานต์  ตามใจเพียร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงบุญฐิษา  เทพรักษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงเบญจพร  วิททุน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงปทิตตา  เจริญเกตุ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงปพิธยาฌ์  ทองเฌอ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายปภังกร  นันต๊ะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายปภังกร  พวงแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงปภัสสร  ศรีกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงปภาดา  เทพปะชัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุริยะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงปรรัตน์  ใจอ้อม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายปรัตถกร  สุจริต โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงปรีชญา  ประหยัดทรัพย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายปวริศร  เนื่องคำมา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงปวิตรา  อินทรสิทธิ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงปวีณนันท์  ปัญญาตา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงปวีณรัตน์  สำเร็จ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ดวงวีระ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงปวีณอร  มหาวงค์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงปาณิสรา  สำเร็จ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายปิยทวี  สิทธิเป็ง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงปิยธิดา  ลุมมา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายปิยวิศว์  วงศ์ไชย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ไชยจงมี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงปิยะธิดา  อินทะขันธ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงปิยะธิดา  ไข่ทอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายปิยะพงษ์  ตระกูลรัตนเวช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงปิยากร  ปาลี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงปิยาภรณ์  คาบอินทร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงปุณณิชา  มะลิเฝือ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงปุณย์วิสาข์  กานต์ศิริกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงปุณยวีร์  ทนคง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงเปรมมิกา  ปัญญานนท์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายพงศกร  กอนจื้น โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายพชรพล  พรหมมา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายพนธ์ธเนษฐ  ธรารัชพงศ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายพนบรรพต  กันทาเดช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงพนิดา  ศุวรรณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงพรกนก  ขุนดงพิทักษ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงพรนัชชา  แสนสอน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงพรพรรณ  ศิลา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายพรรษชล  คำยะปัน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงพรสวรรค์  ต๊ะโพธิ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงพลอย  ลุงแสง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงพลอยชมพู  พรรณงาม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายพัชรพล  บุญปัน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงพัชราภรณ์  มณีวรรณ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ไทยพงษ์ธนาพร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงพิชชานันท์  ชมภูชัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงพิชชาภา  สิทธิพานิช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงพิมญดา  โยนยิ่ง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วันดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พันธ์ทอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายพีรกร  ก๋องคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายพีรพัฒน์  สายถิ่น โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายพีรภัทร  กองริม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปาสา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อุดแดง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงเพ็ญสินี  ขุนหาญกล้า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงภคพร  แสงสว่าง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายภควรรณ  ศิริเลิศลาภ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายภัคพล  น้ำนุช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงภัทรกันต์  หมื่นรัตน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงภัทรชนก  ชุ่มใจ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงภัทรชนก  บุญเรืองยา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายภัทรชนน  ปันทรัตน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงภัทรธิดา  ปัญญานุศิษย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายภัทรพงษ์  มณีราช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงภัทรภร  ขันวิชัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงภัทรภร  คำพิทักษ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงภัทรวดี  หาญวชิระ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงภัสร์ฐิตา  พีรวิชญ์วุฒิกร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงภัสสรา  วรวงษ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายภาคภูมิ  ลุงวิ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายภานุพงศ์  กอใหญ่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มหาพรม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายภูมิภัทร  มหาพงษ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายภูริภัทร  ปิงใจ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงมนปรีญา  อินต๊ะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงมนฤทัย  ใจแก้วทิ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงมนัฎชนก  จีรวัฒนสกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงมริษา  ทุนเหน่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายมั่นคง  หวังวนพัฒน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงมันตริณี  ศิริสายัณห์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงมีนรดา  จุสนั่น โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงมุกตาพา  ใจเย็น โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายเมธาวิน  เลาหะตั้งสกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงรชยา  ทะจันทร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงรชยา  สิทธิดง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายร่มเกล้า  บุญประทุม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงรมิดา  สมะจิตติ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงรสกร  วงค์คำเรือง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงรสนันท์  ตันนรา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายรักภูมิ  ทารักษ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงรัชชกรภัทร  สายจิตรนึก โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงรัชชาภา  ทุนกิจใจ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายรัฐฐกร  ศรีสองเมือง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงรัตติกาล  ใจคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงรัตนาวลี  บุญถีชินวิวัฒน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงลภัสรินทร์  จิวรังสิมันต์กุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงลลิตา  ชมภู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงลักษณารีย์  สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายลัทธพล  ลุงป่าย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงเลิศฤทัย  หาดทะมา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงวชิรฎา  จินดาวงค์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายวชิรวิทย์  จิรทวีวงศ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงวทันยา  ลุงคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายวรโชติ  ชัยวัชรพร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงวรรณวรี  ขัติรัตน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงวรวลัญช์  มาวานิช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงวรัทยา  เชื้อชาย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงวรัทยา  เรือนศรี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงวราทิพย์  กันต๊ะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงวรารัตน์  น้อยมณี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายวริทธิ์  วณีสอน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงวรินทร์ลดา  ประชุม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงวริศรา  นุติประพันธ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงวริศรา  รอดคง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงวลิณทร์ทิพย์  กันต๊ะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายวัชรกร  หอมป้อง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงวัชรีญา  พงศ์จรัสสกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงวันวิสา  ชมภูพงษ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงวาริชา  ชิตมินทร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงวิชญาพร  อินถา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายวิทย์วศิน  ไทยเมือง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงวิมลสิริ  มงคลชญาภรณ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงวิรยา  เอี่ยมทุเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงวิลาสินี  วังทอแสง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
644 นายวีรพงศ์  เป่นล่ง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายวีระนันท์  นาครอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายศราวิน  กันทะวงศ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายศศิพงษ์  เลาคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายศักดา  คำมี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงศิรประภา  ดวงดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงศิรินพร  อินทะวงค์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงศิริรัตน์  มั่นศรี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงศิววรรณ  ชาลือ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงศุภพิชญาภา  สงวนจิตร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงศุภิสรา  โพธาวัน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายสกลกร  ห้วยทราย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงสนิตา  ไชยกันทะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงสรัณชนา  ปัญญา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงสริญญพร  ชานานนท์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงสายฝน  แก้วดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงสาริศา  คำผาเต่า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงสิรภัทร  ลุงแสง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงสิริลักษณ์  อาษากิจ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงสิวราม์  เกียรติรัมย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงสุชานัด  มูลิ่ง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงสุทธญาณ์  เพชรเงินทอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงสุปรียา  หยกพณิชกิจ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงสุพิชชา  ติ๊บปะละ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงสุพิสาร  ลำพ้อ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงสุภชา  มันตะสูตร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงสุมัชญา  สิงหาแผด โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายสุรธัช  อู่ดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงสุวภัทร  สัตย์มาก โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กาบคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปู่ดอก โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงแสงดาววี  แดนอุทัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ต๊ะใจ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงอชิรญา  ก่ำคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงอชิรญา  ชัยพิบุลวงษ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายอนุภัทร  สิงห์แก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงอภิชญา  ทิพย์ดวงตา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงอภิชญา  ปันกาโล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงอภิชญา  ลุงคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงอภิชญา  อุปวัฒน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายอภิชัย  หน่อแสง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงอภิสรา  จันทร์แก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงอรณิชา  หน่อคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงอรไท  ทองจันทร์เทพ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงอรนิดา  อุดรบรรพต โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายอรรถกฤต  กิตติกุศล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงอรวรรณ  มีสิงห์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงอรันญา  เบิกบาน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงอศิรวรรณ  มะโนวรรณา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงอสมาภรณ์  มะโนธรรม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายอัศวิน  ระบายเพชร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงอารยา  พันธุ์แพง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงอินทิรา  แสงพันธ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงกรชวัล  จันทะ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายกรณ์ภวรัญชน์  พูลทรัพย์ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายกฤตภัคิ  ศักดิ์ดี โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงกฤติยาณี  วังเป็ง โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายก้องภพ  สุทธิแก้ว โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  คำดา โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เฟืองคำ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายกัณชนะ  สุกันธา โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
705 นางสาวกานต์ธิดา  สุปินะ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
706 นางสาวกานต์สินี  ปัญญาดา โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายกิตติธัช  สินทนา โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
708 นายกิตติพงศ์  ณพล โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายกิตติพัทธ์  ปินชัยธนวัชร์ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงกุลปริยา  ไชยวงค์ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงเกวลี  ศรีคำยศ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
712 นางสาวขวัญข้าว  มีอุบลมหวัฒ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงขวัญจิรา  เกียรติสุขพิศาล โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงเขมจิรา  บุญมาอูป โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
715 นางสาวคำเอ  ลุงหยุ้น โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายจารุกิตติ์  กาวิระ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงจิตรลดา  เขียวตา โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
718 นางสาวจุฑามาศ  คำเบ้า โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ดวงแก้ว โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายชัยกร  โมราเลิศ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
721 นายชัยทอง  บุญทอง โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
722 นางสาวชุณห์พิมาณ  เงินคำจันทร์ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงฐิตาภา  เรืองงาม โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายฐิติพงศ์  สุขศรี โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงฑิมพิกา  ศรีประสาท โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
726 นายณพิชญ์  โพธิมล โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
727 นางสาวณหทัย  สร้อยระย้าแก้ว โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงณัชชา  ปินตาคำ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ธรรมปัญโญ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
730 นายณัฐกิตติ์  งามสอาด โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงณัฐชานันท์  สัคคะเจริญสิน โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
732 นางสาวณัฐธนาวัลย์  ปิ่นเจริญวัตต์ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงณัฐรดา  ชมสวรรค์ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
734 นางสาวณัฐริกา  ยาน๊ะ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงณิชาภัทร  วรรธนานันต์ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายตรีธวัฒน์  รตนะเลิศวงศ์ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายตุลการ  รินทร์ชัยศักดิ์ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงแทนอุษา  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายไทกิ  โยโคยามะ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายธนกร  สุขุม โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายธนกฤต  กันจินะ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
742 นายธนภัทร  กิติมูล โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
743 นายธนวัฒน์  ศรีพลากิจ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงธนัญญา  ปัญญารัก โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
745 นางสาวธัญพร  ปานทัพ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายธีร์ธวัช  มณีขัติ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงธีวรา  จั่นเพชร โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายนพเกล้า  ลุงติ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงนภัสสร  จิงต๊ะ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงนฤภร  รัตนภูมิ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
751 นางสาวนวลพรรณ  ปิยะ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงนัญฐภักษ์  ศิริพงศ์กุล โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงนาดีล่าห์  ฟันไดก์ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
754 นางสาวน้ำทิพย์  พาจรทิศ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
755 นางสาวเบญญาภา  จันทร์ทรา โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สายแสง โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
757 นายปราบ  ปรีชม โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
758 นางสาวปัณพร  ไชยวงค์ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
759 นางสาวปัทมา  ญาณะเงิน โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
760 นางสาวปาลิตา  โรจนพงศ์กุล โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายปิยวิศว์  หน่อแก้ว โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
762 นางสาวปุณณิชา  เมืองชมภู โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงพรรณภัทร  ขิติศักดิ์ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
764 นางสาวพลอยรัตน์  เป้าขันธ์ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงพัชรา  นันตา โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
766 นายพัทธดนย์  ปาทา โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ไทยกรณ์ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
768 นางสาวพิชญา  พรหมณะ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงพิชญา  มีบุญ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
770 นางสาวพิชญา  วรรธนานันต์ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายพิชัยยุทธ  ดวงเกิด โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงพิมพ์นารา  วิชวงศ์พัฒน์ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
773 นางสาวพิมพ์อร  เสมอกัน โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
774 นายพีรดนย์  จินะ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
775 นางสาวภควดี  จิระวัง โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงภัคจิรา  สุวรัตนากุล โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
777 นางสาวภัชราภรณ์  สุพรศิลป์ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายภาณุพงศ์  เขื่อนวงศ์วิน โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายโภควินท์  นำชัยทศพล โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงเมธาวี  บัวเย็น โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายเมธินทร์  สุภามูล โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
782 นายยอดรัตน์  ยาใจ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงวนัสนันท์  ขันแก้ว โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงวรัชยา  หน่อพุธ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงวริศรา  ยอดคำเหลือง โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงวิมลรัตน์  สุธรรม โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงวิรากร  อินทร์กอง โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายวิรุฬห์  ศรีแสงวณิชวิมล โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงศศวรรณ  ธรรมปัญญา โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
790 นางสาวศศิร์ขวัญ  จันต๊ะตึง โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
791 นางสาวศิรินทิพย์  แซวประโคน โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงศิริพร  โยตมาน โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
793 นางสาวศิริวรรณ  เรืองศรี โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายศุภณัฐ  พูลวงษ์ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงสกาวเดือน  อ่องปาน โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงสรวงสุดา  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
797 นางสาวสริตา  กันเรือน โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงสาธิดา  วงค์ราช โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงสายน้ำ  พิภูษณะไพสิฐ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
800 นายสิรวุฒิ  เทโวขัติ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงสิริวิชญา  อุโมงค์ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
802 นางสาวสุพิชชา  นิลตาติ๊บ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงสุรีรัตน์  พัทมาสี โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายอชิระ  ทองสมรักษ์ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงอธิชา  ด้วงนาโพธิ์ โรงเรียนสันกำแพง ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงอนินทิตา  ชูศรีพัฒน์ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
807 นายอภิชัย  สุธะนะ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงอรนุช  งดงาม โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงอัจฉริยา  มูลเอ้ย โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงอุทุมพร  ทะนิลทอง โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงอุบลวรรณา  ศรีศุภรัตน์ โรงเรียนสันกำแพง ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงเอมิกา  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงไอยวรินทร์  มนต์แก้ว โรงเรียนสันกำแพง ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงกนกพร  ปัญญา โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงกนกพัชร  ชุ่มใจ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายกันต์นภัส  บุตรเวียงพันธ์ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายกันติทัต  ลุงปา โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายกิตติกร  ทรายคำ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงกีรติยาพร  มะที โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายไกรเลิศ  แซ่ย่าง โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายคุณากร  ทวีศักดิ์ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายจ่อหลู่  ลุงจ่า โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายจักรพงษ์  ขุนคำ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงจันจิรา  พนาสันติกุล โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงจันทร์หอม  ลุงจ่า โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายจิรัฏฐ์  ศิวภัทรพงค์ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายจีรวัฒน์  ศรีสงัด โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายเจษฎาภรณ์  สุขสกุลปัญญา โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายชนะนันท์  กันทอง โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายชนาธิป  ขันธะ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงชบัวบาน  แสงท้าว โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงชลชนัย  ตันติสา โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายชลธี  เฉลยบุญ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายชัชพงศ์  แก้วหาหลง โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายชินกร  เมธาอนันต์กุล โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายชุติพนธ์  คำเกลี้ยง โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายเชาวน์  พานิชเจริญ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายฐานพัฒน์  สายเขียว โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงฐานิดา  มาภิวงค์ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายณธนวัฒน์  กุลเจริญคุณรัตน์ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายณัชศักย์  หาญวิริยะกิจ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายณัฐดนัย  แก้วพรหม โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงณัฐธิดา  สระเสริม โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายณัฐพล  ขุนคำ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายณัฐภัทร  วงศ์จันทร์ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายณัษฐพงศ์  รังสิยานนท์ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายถาวร  อักษรบริสุทธิ์ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายธนพนธ์  กันทสัย โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงธนพร  พนมไพร โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงธนภัทร  สงวนประชา โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายธนภัทร์  บุญเรือง โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายธนาภูมิ  ธนะสมบัติ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงธันยชนก  แก้ววิเศษ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายธันวา  ชินก่ำ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายธิติพัทธ์  กองใส โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายธีนธารา  จาเรือง โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายธีรภัทร  ไชยวงษา โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายนนทพัทธ์  เลาหาง โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายนฤเบศ  พนมไพร โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงนวลพรรณ  ลุงต่อ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงนัฐรินทร์ญา  กระจ่างโชคแก่น โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงนัดดา  สุขสกุลปัญญา โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงนัดดาณัฐ  ปางงาม โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีไม้ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงน้ำเพชร  จารุเวศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงนิจกานต์  ไชคำ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงนิฤมล  เฟื่องฟูกิจการ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงบงกชกร  นนท์ทวีทรัพย์ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายบัญญพนต์  พนาอมรชัย โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงเบญญา  เลาลี โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงประกายฟ้า  ถาวรวิจิตร โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายประกาศิต  เทพคูบอน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายปาฏิหาริย์  เตชะเลิศพนา โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายปิยะวัฒน์  ทองคำ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงผกามาศ  ชุ่มเย็น โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายแผ่นดิน  วางเชิง โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายพงศกร  ติยะกว้าง โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายพชร  ปันธิยะ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงพนิตพิชา  พนาอมรชัย โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายพลวิชญ์  ทิพย์โพธิ์ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงพลอยปภัส  คูณสุข โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงพอลล่า  ต่อเขต โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงพัชจิรา  ลุงหลู่ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงพัชราพร  ภูสิริพัฒนานนท์ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงพัชราภา  ทาวาง โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงพัชรี  ป่าจัทน์ขาว โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงพัฒน์ธีรา  สบกระสิน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายพัฒนพงษ์  สุขใจ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ปทุมไพโรจน์ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงพัทธนันท์  วิชัยวุฒิ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงพิชชาพรรณ  พิทยาหาญ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายพีรพัฒน์  คำใหญ่ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงแพรวา  แซ่จ๋าว โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงภคมน  เลาวะธนวงค์ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงภัทรจาริน  ปันบัว โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงภัทราภรณ์  โปต๊ะ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงภัสสร  อินต๊ะ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายภาณุพงศ์  วงษาปัดนา โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงภาริตา  ไพรพนาชัยมั่น โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วงค์ขัติย์ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงภูมิใจ  โพนงาม โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายภูมิรเมษต์  เปียงดี โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายภูริณัฐ  ปาระมี โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายภูวรินทร์  สิทธิสุข โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายยศวริศ  สมแก้ว โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงรวิวรรณ  สุกันทา โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายฤทธา​นุ​ภาพ  สิริ​ธารา​กุล โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายวัฒนกฤษฎ์  รัตนดิลกกุล โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายวีระวัฒน์  เข็มเป้า โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงศศิธร  หลวงอินตา โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงศศิวิมล  คำเป็ก โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายศักดา  แซ่กือ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงศิรินยา  แก้วโต่ง โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายศุภกิตติ์  ธรรมจิตร โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายศุภโชค  มาเยอะ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายศุภพล  ไวยกูล โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายสมชาย  - โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงสิริพรรณ  เรือนใส โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายสุกฤษฎิ์  เรือนไสว โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงสุภาพร  ดั่งภูผา โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงสุวนันท์  น้อยสุวรรณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายเสนาวุฒิ  รัตนดิลกกุล โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงเสาวภา  แสงคำ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
924 นางสาวหนูดี  บิยะ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายหรรษกานต์  อิสรโอกาส โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายหัตถพร  จุฬากูล โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงอตินุช  พิทยาหาญ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงอนัญญา  วิทิน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายอนุพงษ์  บุระเนตร โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายอภินัทธ์  แสงซ้ง โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงอรณิชา  สุทธิคีรี โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงอรพินิตน์  เกษตรกุลทรัพย์ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงอริศรา  ลุงหน่อ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงอรุโณทัย  ลือชัย โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายอัครวินท์  คำปัน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงอังคณา  ผิวเหลือง โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายอาทิตย์  โปธา โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงอารดา  มาตอง โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงอารยา  อารีเรืองฤทธิ์ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายอิทธิกร  คำปัน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายอิทธิพล​  กุล​ประดิษฐ์​ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงไอญารินทร์  ประเสริฐวงค์ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงไอดิน  สุขสบาย โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
944 นายกฤษณกันฑ์  นิกรถา โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงณัฐพร  อินทะจักร์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
946 นางสาวปพิชญา  ทองมาลย์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายภูชิสส์  ก๋องวงษ์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณกูล โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
949 นายศิวกร  คำแดง โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
950 นายกฤตยชญ์  หอมไกล โรงเรียนไชยปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
951 นางสาวชัญญานุช  ติแก้ว โรงเรียนไชยปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงณัฐธิกานต์  ใจสุข โรงเรียนไชยปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
953 นายดิศรณ์  ลังกา โรงเรียนไชยปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายธัญญธนา  มหัจฉริยานุศาสตร์ โรงเรียนไชยปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
955 นางสาวศศิพิมพ์  ศรีสถิตย์ธรรม โรงเรียนไชยปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
956 นางสาวอรินรัตน์  รัตนะ โรงเรียนไชยปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงจันทกาญจน์  กันวงค์ โรงเรียนสารภีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
958 เด็กชายณัฐกิตติ์  เรืองคำ โรงเรียนสารภีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
959 เด็กชายภัทรวรวงษ์  โขงสนั่น โรงเรียนสารภีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายรัตน์  ลุงต๊ะ โรงเรียนสารภีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงสุธามาส  บุญแก้ว โรงเรียนสารภีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงกมลพร  พัลวัล โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายกวินภพ  อินทจักร์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงกันยกร  คำสุกรณ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงกิตติชญา  พิทำ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงชวิศา  สิริสุวรรณวงศ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายณัชนพ  กันธิอ้าย โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงณัฐชานันท์  เวงสูงเนิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงณัฐพร  บุญลือ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงณิชากานต์  เรือนคำ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายธนศักดิ์  อ้ายปวน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงเบญญาภา  สานุมิตร โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงประภาสิริ  กันทะ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงปวิชญา  แดงปุ่น โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายพชรดนัย  เภาโพธิ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
976 นางสาวพนัชกร  กันทา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงพรนภา  โอ๊ะพรหม โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายพศวัต  ยาวิลาศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงเพชรน้ำงาม  เรขาวิวัฒน์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงภรณ์ปรีญา  เรือนคำ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายภูมิพชร  ตาปัน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงศุภณารี  แสนพรหม โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงศุภะพิชญ์  นันต๊ะแก้ว โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายสิรธีร์  ธัมทิง โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงสุณัฏฐา  สุรินทร์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายอลงกฤต  วาดวิสัย โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงอารีชน  ว่องเวียงจันทร์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น