รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  พัฒนศุภวานิช โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกนกพล  ดาทอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกรรวี  ศิริชัยพัฒนา โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกรวัฒน์  ทาทอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกรินทร์  สมบัติไหมไทย โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกฤชอร  เยาวสกุลมาศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกฤติมา  พรมมี โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกฤษฎา  จันทร์จำรัส โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกวินท์  บำรุงราษฎร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สำเภา โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสาร์แก้ว โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นายกันตพัฒน์  คำดึ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกิตติคุณ  สำรวมจิตร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกิรญา  โกติรัมย์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายเกียรติคุณ  สุวรรณโค โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
16 นายโกสิน  ดำรงสันติสุข โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงขวัญชนก  เพชรศรีสุก โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายจอมทัพ  กิจบัญญัติอนันต์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายจักริน  ชมอินทร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
20 นายจักรี  เจริญรัตน์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงจิรญาดา  สมคณะ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายจิรวัฒน์  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายจิรวัศก์  ทองสืบสาย โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงจิรสุดา  บุญธรรม โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงจิรัชยา  ขันนอก โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
26 นายจิรัฏฐ์ติกานต์  ครองศิลป์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงชญาภา  สมสวย โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายชนะพล  เชิงวิลาศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงชนากานต์  สายศร โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงชนากานต์  แก้วปลั่ง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงชยาดา  ทรงงาม โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
32 นางสาวชัชชญา  พัฒนฉัตรชัย โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
33 นายชัยภัทร  แผ่นจันทร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นายชิติพัทธ์  ธงทอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงชุติมา  นาสำแดง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงญาดา  ชินวงษ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงญาตาวี  ศรีตัมภวา โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายฐากร  มณีวิจิตร โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงฐิตาภา  เจริญสุข โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายณฐกร  หวังสม โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
41 นายณพัฒษกร  หฤทัยถาวร โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นายณัฏฐ์  พิศโสระ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นางสาวณัฐชยา  เประนาม โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวณัฐณิชา  ลุนราศรี โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
45 นายณัฐดนย์  บุตรดีขันธ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายณัฐดล  บุราคร โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายณัฐธนนท์  อภิชาติสินพงศ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายณัฐพัฒน์  พรหมทอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายณัฐภัทร  เครือยา โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
50 นายณัฐภาส  ธานีพูน โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายณาศิส  โอวรากร โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงณิชกุล  นิเลปิยัง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงเณรัญญา  กมุติรา โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายดนพภัทร  เจริญศิริ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายเทพทนง  วงค์คำจันทร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงแทนขวัญ  มานุจำ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
57 นายแทนคุณ  มานุจำ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นายธนกฤต  ทมะนันต์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นายธนกฤต  ทองวิไล โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายธนโชติ  งามมาก โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
61 นายธนภัทร​  กระจายศรี โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นายธนเสฏฐ์  เฉิดฉาย โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายธัชกร  มณีวิจิตร โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงธันยธรณ์  มณีอ่อน โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายธีรกานต์  พิมพ์สาร โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายธีรวัสส์  ไหมทอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
67 นายนพณัฐ  ศรีไทย โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงนฤพร  ปลาดลาภ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
69 นายนวินธร  บุญมี โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงบุญยาพร  เเก่นจันทร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงปกีรณัม  บุตรดี โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายปธิกร  มณีวิจิตร โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
73 นายปธิกร  สุดชาวงศ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
74 นายปรเมษฐ์  ชะอุ่มดี โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
75 นายประยูรศักดิ์  วงศ์อนุ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายปล​วัชร​  เลียง​เที่ยง​แขม โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงผกาวดี  พรมมี โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายพงศกร  สระสงค์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นายพงศ์ปวีร์  พิษณุวงษ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงพรนัชชา  แผ่นจันทร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงพลอยลพรรษ  กุลสิงห์ทอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
82 นายพอเพียง  บุญสิทธิ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายพัชรพล  ชูชี โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงพาขวัญ  บัวแย้ม โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงพิชญา  สุวรรณกาญจน์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงพิชามญชุ์  จรูญภาค โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
87 นายพีรพัฒน์  สมภพเคหะกิจ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายพีรวิชญ์  อินนา โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงฟารดา  บุญล้อม โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายภัครพลพล  มหรรทัศนพงฐ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายภากร  กระจาย โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายภาณุวิทย์  คูณวัฒนาพงษ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงภาสินี  วริทธิธรรม โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงภิญญดา  เเข่งขัน โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
95 นางสาวภูนิภา  ลีเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงภูริชชญา  สิงห์โตทอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายภูริณัฐ  ศิลปสิทธิ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายภูริวัจน์  ธีระธิติพัฒน์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายภูวเนศวร์  พิพัฒน์ถาวรธนา โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายมาศิส  โอวรากร โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
101 นางสาวยุรนันท์  ดาศรี โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
102 นายรชต  นิลแท้ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายรัฐภัทร  แก่นแก้ว โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายลภณพัฒน์  รับงาม โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงวริษฐา  หวังวัชรกุล โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
106 นายวิชยุตม์  ใจกล้า โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงวินิตา  มีลาภ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
108 นายศรัณยพงศ์  ไพรสณท์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายศวัสกร  ชาลาบุตร โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงศิริพรรณ  พิศวงค์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายศุภณัฏฐ์  แยบดี โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงสุพิชชา  แป้นทอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายสุรวิทย์  ฤทธิรณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงอคัมย์พัชน์  อนันตสมบูรณ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
115 นายอธิษฐ์ชริน  ไตรภูมิพิริยกุล โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
116 นายอภิวิชญ์  ปัญญาเอก โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงอมลรัตน์  อนันตสมบูรณ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายอังสพัทธ์  มีมาก โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงอิทธิพัทธ์  พวงจันทร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
120 นายอิสระ  สุทธิโยธา โรงเรียนสุรวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงกนกพรรณ  ยิ่งแสวงดี โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงกนกวรรณ  เทียนทอง โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงกมลพร  อ่อนจันทร์ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
124 นางสาวกรชนก  คงทรัพย์ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายกรวุฒิ  พรหมบุตร โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงกรองแก้ว  พรมนัส โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายกฤติน  ปวงนิยม โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงกวินรตา  รวิวรรธนะ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
129 นางสาวกัณญาพัฒน์  บุตรสาลี โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงกานต์ติมา  เตียงทอง โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงกิ่งโพยม  วัณโณ โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
132 นายกีรติกร  ควรอาจ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงกุลจิรา  รักความดี โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงกุลณิชา  นึกชนะ โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงกุลภรณ์  จันทินมาธร โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
136 นางสาวเกวลิน  บุญศิริ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงแก้วทิพย์  สุขเหลือ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงเขมจิรา  สมบูรณ์การ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงคณภรณ์  ศิริชัยพัฒนา โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
140 นางสาวจิดาภา  บุญสุข โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
141 นางสาวจิดาภา  ภูลี โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงจินดารัตน์  ญาติ โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายจิระพิชญ์  ภูนุภา โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายจิรัฎฐ์  โล่สุวรรณรักษ์ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
145 นายจิรัฏฐ์  พานทอง โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายจิรายุ  ชูแก้ว โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
147 นางสาวฉัตรกมล  เงยวิจิตร โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงชญาดา  วชิรภูวดล โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงชนนนาถ  แว่นทิพย์ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงชนรดี  สมานทอง โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงชนันท์นภัค  บุญธรรม โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงชนิกานต์  ชิตวรีสกุล โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
153 นางสาวชลฉัตร  บุตรสำราญ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
154 นางสาวชลภัสสรณ์  เหลืองพัฒนผดุง โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายชวกร  เผือดนอก โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายชาญชัย  บุญสอน โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
157 นางสาวชุติกาญจน์  น้องดี โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงโชติกา  พิสมัย โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงญาณิศา  นึกเจริญ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
160 นางสาวญาณิศา  เครือวัลย์ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
161 นางสาวณรภร  ร่วมพัฒนา โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงณัชชา  สุริยกมล โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงณัชวดี  นึกมั่น โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
164 นางสาวณัฐกฤตา  ต่ออภิชาตตระกูล โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทองมาก โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
166 นายณัฐพงษ์  พงษ์นุเคราะห์ศิริ โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายณัฐพัชร์  จรัญศิริไพศาล โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงณิชชา  คนึงเพียร โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงณิชารีย์  จันทร์หง่อม โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงณิศวรา  ยอดรักษ์ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายดนัยพัชร์  เหลืองพัฒนผดุง โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายตะวัน  ธรรมทักษิณ โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายตั้งปณิธาน  สุรขันธ์ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายเตชิต  ถาวจัตุรัส โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายเตชินท์  ถาวจัตุรัส โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงทองกร  ตรองจิตต์ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายทัชชกร  จิงตงจิตรศักดิ์ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงทิพย์จาวีร์  สืบนุการณ์ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายธนนท์  บุญเจริญพันธ์ทวี โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงธนพร  สุขอุ้ม โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงธนัชญา  พิสมัย โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายธราเทพ  วัฒนาเกียรติกุล โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงธัญญภรณ์  เคนโยธา โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงธิดา  ศรีเศวต โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงธิดารัตน์  เป็นสุข โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงธิพัชชา  ทองศรี โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
187 นางสาวธีรดา  บุญกล้า โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายธีร์ปกรณ์  เหลืองพัฒนผดุง โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายธีรเมธ  แย้มสง่า โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงนงนภัส  ใสแจ่ม โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายนรรัตน์  แสนแก้ว โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
192 นางสาวนฤชล  ชอบเสร็จ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงนลิน  แซ่แต้ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงนัทธกานต์  อุดมพัวไพโรจน์ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายนิชคุณ  สมนึก โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงนิชานันท์  กิ่งเกตุ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
197 นางสาวนิยดา  อมรกาญจนวัฒน์ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงนิษฐกานต์  สวัสดิ์วงษ์ชัย โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองสุก โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงบุณญานุช  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายบุณยสิทธิ์  สุวัณณุสส์ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายบุริศร์รัฏฐ์  สุขแจ้ง โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงปพิชญา  พยาราช โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงปวริศา  โกสีย์ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายปัณณวิชญ์  จรัสแสงพรสกุล โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงปานระพี  หัตถกิจ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงปาริชญา  อินทร์งาม โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นายพงศ์ระพี  โกศลพุฒิพงษ์ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงพนัชกร  ถมปัทม์ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงพรทิวา  ทีอุปมา โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงพรปวีณ์  สกุลธรรมพินิจ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงพลอยรัตน์  วะรามิตร โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
213 นายพศุตม์  ชำนาญการ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงพอใจ  มีสติ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  ฉิมจารย์ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงพิชญา  จันทร์ไทย โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงพิชญา  ถมปัด โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงพิชญาภา  เศวตรวิลัย โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงพิตติธาร  สุกใส โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นางสาวพิมพ์ธิดา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เข็มทอง โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พัวพันธ์ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงพิมพิศา  ธนสมุทร โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงเพชรณิชา  คงสุข โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงภัคธีมา  ครึ่งมี โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ปทุมวิวัฒนา โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
227 นายภัทรพล  บุญภา โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
228 นางสาวภัทรศริญญา  เรียมทอง โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงมนสพร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงมนัสนันท์  ฉัตรทอง โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงมนัสนันท์  เข้าเมือง โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงมาลิสา  อึงพินิจพงศ์ โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายมิ่งมงคล  เหลี่ยมดี โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
234 นางสาวมีซาคิ  มาทซูโอะ โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงมุกตาภา  ฉัตรธนาธรรม โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
236 นางสาวเมธาพร  คำบุญฐิติสกุล โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงโยษิตาพร  ดีเลิศ โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงรดาณัฐ  ดวงใจ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
239 นางสาวรัตน์ติกา  จะมัวดี โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
240 นางสาวรุ่งทิพย์  ไชยพันนา โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายวชิรวิทย์  นาวงษ์ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงวรกร  ประมูลศรี โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงวรรณกร  ตรองจิตต์ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงวรัญญาณัฐ  วัยวัฒน์ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงวรินทร  อึงพินิจพงศ์ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงวรินทร์ลภัส  เส็งละมัย โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์นวล โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงวสุมา  วิริยะเขษม โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
249 นางสาววิมุตติญาณ์  ทัดศรี โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายวีรภัทร  เอ้หวัง โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
251 นางสาวศรัญญา  แก่นแก้ว โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
252 นางสาวศรัณย์ภัทร  สุวรรณพึง โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงศรุดา  ร่วมพัฒนา โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงศรุดา  สมสวย โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงศรุตา  สนิทนิตย์ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
256 นางสาวศรุตา  หวังกลุ่มกลาง โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงศิริยาณ์  เตียวเจริญโสภา โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายศิวกรณ์  แสนปลื้ม โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
259 นางสาวศุภกาณต์  พวงเพชร โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงศุภณิชกมล  เข็มแก้ว โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายศุภวิชช์  กังวานศุภพันธ์ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงสาวิกา  เรืองสัตย์ โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายสิปปวิชญ์  ผงทวี โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงสุตาภัทร  สนิทนิตย์ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
265 นางสาวสุพิชฌาย์  สุวัณณุสส์ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงสุริวิภา  ยงคง โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
267 นางสาวสุวภัทร  สุขกฤต โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายสุวิชชา  พรหมบุตร โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายอติกันต์  วรรณดี โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายอติกานต์  วรรณดี โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
271 นางสาวอนัญญา  กันกา โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงอนัญญา  อุส่าห์ดี โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงอภิญลดา  จองอยู่ โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงอรณิชชา  นิลแก้ว โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงอรไพลิน  ศิริตระกูลมั่งคั่ง โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงอรวรรณ  ชูโฉม โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงอัญชสา  แย้มศรี โรงเรียนสิรินธร ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงอาทิตยา อันเนลิซ  โบเรอร์ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
279 นางสาวอาธิติญา  บุญเปล่ง โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงอิสสราวดี  ชัยยะบัญชร โรงเรียนสิรินธร ม.1 คณิต ม.ต้น
281 นายเอกวัสส์  สุจิรพงศ์ โรงเรียนสิรินธร ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงวรรณิดา  อยู่นาน โรงเรียนสุรินทร์ภักดี ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงสริตา  สมสนิท โรงเรียนสุรินทร์ภักดี ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงอธิตยา  แก้วสาลี โรงเรียนสุรินทร์ภักดี ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงณัชชานัน  สุขเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายธนโชติ  พรมรักษ์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงธนันชนก  นาคนวล โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงปิยฉัตร  กระสังข์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ธุอินทร์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงรัญชิดา  ภางาม โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายกนกพล  ฉลาดดี โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายกิตติภูมิ  เถรี โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
293 นางสาวขัตติยาภรณ์  ศาลาดี โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
294 นางสาวชนกนันท์  ฤทธิรณ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายชนาเมธ  บุญเชิด โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายชัยชนะ  ชุมกระโทก โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงณภัทรกุล  ผิวทวี โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงณิชากร  บุญหนุน โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายตฤณกาน  ภัทรกุลคูณเจริญ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายทยากร  ธนะมูล โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
301 นางสาวทักษพร  ใจกล้า โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายธันวา  มะลิงาม โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายนิติกร  ทิพย์บุญ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายปภาวิชญ์  สัปเสริฐ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายพรรคกรินทร์  อรรคสาร โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
306 นางสาวพิชชาภา  อินทชัย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงพิมพกานต์  แสงเหมาะ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงกชพรรณ  ทองปลิว โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงกัญญวรา  โมทะจิตร โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
310 นางสาวกัญญาณัฐ  คงยืน โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
311 นางสาวกัญญาณัฐ  เหล่าซือ โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงกิตติยา  ประดาสุข โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
313 นายเกียรติศักดิ์  สาขะจันทร์เจริญ โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
314 นางสาวขนิษฐา  แก้วมา โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
315 นางสาวขวัญข้าว  พรมเก่า โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงขวัญพิชชา  สมบูรณ์ โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงจริญาภร  ตางาม โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
318 นายฉัตรมงคล  ล้อมสุข โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
319 นางสาวชฎากรณ์  แสนเสน โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายชยทัตย์  หูทอง โรงเรียนรัตนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
321 นางสาวชลธิชา  แปลนสูรย์ โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายแชมป์  หาดคำ โรงเรียนรัตนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
323 นายโชติพัฒน์  ค้ำคูณ โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
324 นางสาวณัฐชานันท์  ศรีโพธิ์งาม โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
325 นายณัฐพล  สุดใจ โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
326 นางสาวณัฐสุดา  แนวทอง โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
327 นางสาวณิชา  จำปาเหลือง โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
328 นางสาวณุตตรา  ทวีแสง โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
329 นางสาวทิพยดา  นาครินทร์ โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
330 นางสาวธมลวรรณ  ธรรมวงค์ โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
331 นางสาวธวัลรัตน์  คงนุรัตน์ โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายธามธาวิน  สมทิพย์ โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงนัชณิชา  เสนสอน โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
334 นางสาวบุญธิตา  เลิศล้ำ โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
335 นางสาวปกเกศ  สุขบท โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายปรัชญ์  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนรัตนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
337 นายปวีณวัช  หงษ์อนันต์ โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
338 นางสาวปวีณา  สอนพรม โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
339 นางสาวพลอยชนก  สระแก้ว โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
340 นายพิชาภพ  อรุณสุวรรณ โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
341 นางสาวพิมพ์วิมล  การสนธิ โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงแพรวา  อนุกูล โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
343 นางสาวรพีพรรณ  อบอุ่น โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
344 นางสาวรัตนาภรณ์  บุญมั่น โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
345 นางสาวรื่นฤดี  เห็มชูยิ่ง โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
346 นายรุ่งเกียรติ  สายศรี โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
347 นางสาวลัลนา  บุญป่อย โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
348 นางสาววชิรญาณ์  อภิชัยบุคคล โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
349 นางสาววรัญญา  ไกรทอง โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายเศรษฐศิริ  การสนธิ โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
351 นายสมินทร์  หมานมา โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายสุกิตติณณ์  แซ่ภู โรงเรียนรัตนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
353 นางสาวสุดารัตน์  ทีปไทสงค์ โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
354 นายสุทรวีร์  ศรีมงคล โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
355 นางสาวสุพิชญา  ญาติโสม โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
356 นางสาวสุรัตน์ติกานติ์  จันทะพันธ์ โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
357 นายอัยการ  ศิลาขาว โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายอาทิตย์  เหลามี โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
359 นายเอกโชค  เดชโชติ โรงเรียนรัตนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงกัญยาณี  งามเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงจิรฐา  ยารัมย์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายชลที  ขวัญใจ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงชาคริยา  อุ่นสา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
364 นางสาวณัฐพร  พูนล้น โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงธนัชญาดา  ทวีคง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายรัฐภาส  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
367 นางสาววานิษรา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงวิลาวรรณ  เรื่องลือ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
369 นางสาวศกลวรรณ  เชิดสุข โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายสุธินันท์  ชัยวิวัฒนานุกูล โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายอชิตะ  รุ่งเรือง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
372 นางสาวอรวรรยา  ตินานพ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงอารี  แสงสุเรนทร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงชนัญชิดา  โฮร์เว่ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงภัทรธิดา  สว่างแก้ว โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงวรัญญา  ผิวอ่อน โรงเรียนบัวเชดวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น