รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวกชกร  นุสายรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกตาธิการ  นุสายรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกมลรส  มีพร้อม โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกมลวรรณ  สมัญญา โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกิตติพงษ์  นุกอนรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกิตติภูมิ  ครบสุวรรณ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกิตติศักดิ์  พะนิรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกิติศักดิ์  เส้นศูนย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
9 นายเกียรติคุณ  ทำดี โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายเกื้อกูล  วงศ์ทองเจริญ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงขวัญจิรา  ทาสัย โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงจรัสรวี  ละอองดี โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงจิดาภา  พิชนาหะรี โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงจิรนันท์  ธงทันที โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงจิรารัตน์  ยงปัญญา โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงจีรนันท์  หอมจันทร์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงเจนจิรา  หอมนวน โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงเจนสุดา  สามพิมพ์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายเจษฎา  ชินชาคำ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
20 นายฉัตรชัย  เสร็จสิ้น โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายชวนันท์  ตรวจมรรคา โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวชันษา  แบบนา โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายชัยนรุตม์  ปฐมรพีพงศ์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวญาณภัทร  สมานมาก โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงฐิตารีย์  พิทักษ์สิริภาส โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงณฐิตาภา  วงค์ละคร โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงณดานันท์  ณดานันท์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงณดานันท์  อินทกูล โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงณภัทร  ราชธานี โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีสุข  ศรีสุข โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
31 นางสาวณัฐณิชา  พันธะบัวศรี โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงณัฐนิชา  ประเสริฐศรี โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
33 นางสาวณัฐริกา  เฉียงกลาง โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงณิชานันท์  ปัญญาไว โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
35 นายดนัย  บุญหล้า โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงดรัลพร นิโรรัมย์  นิโรรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
37 นายถกลเกียรติ  บุญครอง โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายเทพฤทธิ์  เกรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายธนกฤต  ทรัพย์มาก โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
40 นายธนพงษ์  แสนสวาสดิ์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นางสาวธนัญญา  รอบคอบ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นายธนากร  งามเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นางสาวธวัลรัตน์  ส่งคืน โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวธัญภัค  คนสูงเนิน โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายธีร์กวิน  บัวสาย โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายนภเกตน์  นะรานรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายนฤเบศ  พะนัศรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยสุวรรณ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
49 นายนายธนพัฒน์  ยงปัญญา โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงบัญฑิตา  ศรีนวนจันทร์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงบุณญภัทร  อะทอยรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
52 นางสาวปนัดดา  ตรวจมรรคา โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงปพิชญา  รอบรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงปรีชญา  นิ​พล​รัมย์​ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงปรีชญา ​  ​นิ​พล​รัมย์​ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงปัฐทิชา  ปัฐทิชา โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงปัฐทิชา  มาชุมแสง โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงปัณฑารีย์  มาชุมแสง โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงปุณญาพร  ดวงภาค โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
60 นายพงศภัค  เพราะแก้ว โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงพชรมล  มั่งคำมี โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงพรรณภัทร  วิชัยรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงพลอยแพรวา  จริตรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงพัชริตา นะรานรัมย์  นะรานรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
65 นางสาวพัฒน์รวี  ภักดีสุวรรณ์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
66 นายพิพัทรพงษ์  หาสุข โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  กลีบม่วง โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
68 นางสาวพิมพ์ลภัส  ด.ญ.พิมพ์ลภัส วาทิรอยรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
69 นางสาวภัควดี  ทะนวนรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
70 นางสาวภัทรลภา  สุภากาดี โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
71 นางสาวมนัญชยา  นะเรืองรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงยุวดี  ศรรีรังกุล โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงยุวดี  ศรีรังกุล โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
74 นางสาวรชนีกร  โรหิตาภิรมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
75 นางสาวรัชต์ชลิดา  รักษา โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
76 นางสาวรุ่งตะวัน  คัชมา โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายวสุพล  จริตรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายวัชราภรณ์  วงษ์ทอง โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
79 นางสาววิรากานต์  นิพันธ์รัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงวิรินทร์ดา  ขอเป็นไทย โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายวีรศักดิ์  กะรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายวุฒิภัทร  นะวันรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงศศิภา  สำรวมจิต โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงศิริการณ์  นิโรรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายศุภกร  ภูมิพันธ์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวศุภรัตน์  กอนรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เชิดสุข โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายสรวิชญ์   ก๊กรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
89 นางสาวสลิลทิพย์  สวัสดิ์วงษ์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงสิริยากร  วิเวกรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงสุชานันท์  มั่นยืน โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายสุทิวัส  สุริเย โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
93 นางสาวหนึ่งฤทัย  นุแรมรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงอคิราห์  ชลภักดี โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
95 นางสาวอภิรดี  สิงหาร โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงอภิรมาศ  พรหมโสฬส โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงออระสา  สามพิมพ์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงอารยา  ฤทธิ์มนตรี โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงอิสรีย์  เกิงรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงไอศิรา  แว่นรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงกรวินท์  ปรานกระโทก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายกฤตภัค  แถวนาชุม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายกฤติพงศ์  หาสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงกวินญารัตน์  รัตนกิจจานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงกิตติวรา  อะเพื่อนรัมย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงขวัญข้าว  ทองศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงขวัญพร  บุญเฟรือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายเฉลิมชนม์  ปุริตังสันโต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงชุรีพร  สมานรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงฐิตา  ผลเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงณกันตา  โสนทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายณชพล  พูลทา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงณัฐญาดา  สามารถ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ต้นจำปา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงเณย์  ชัยอริยวรวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายแทนคุณไทย  อนันตสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายธฤษณัช  แก้วลาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายธีรวัฒน์  ทิพย์ประมวล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงนัทธมน  วรรณโพธิ์กลาง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงบุญนิสา  วันดีรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
121 นายปฐวี  เนื้องาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงปัญจพร  จันทะขาล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายปัณณวัฒน์  สุไชยชิต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทิพย์โภชน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  จรูญภาค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายพัสกร  นาคะวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงพิชชาภา  ชฎาชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายพิชญเดช  น้อยหนองหว้า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มรกตพรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  คำเเดง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายพิสิษฐ์  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายภูดิศ  สัตตารัมย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายรดิศ  วิลาศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายรัชพล  สมพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงรัฐนันท์  บุญราก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายวรพงศ์  เจริญกิจศิริวัฒนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงวริษฐา  งามชื่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงวริษฐา  ปราบหนองบัว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงสุประวีณ์  สง่าประโคน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงสุพิชญา  คนชุม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงอภิชญา  พิมพ์ละมาศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงกชพรรณ  จบนุช โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงกรกนก  เกตขจร โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
144 นางสาวกัญญาพัชร  สบายดี โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
145 นางสาวกัญญาวีร์  กมลชิตร โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
146 นางสาวกัญพัชญ์  ดอนสามารถ โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายกันต์รพี  กระโจมพล โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงกานต์กมล  นดประโคน โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายกิตติกวิน  สว่างใหญ่ โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายกิตติณัฐ  ทิพย์อักษร โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายกิตติภพ  อาจชะนะ โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายกิตติภูมิ  สว่างใหญ่ โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
153 นางสาวเขมจิรา  พึ่งอินทร์ โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงเขมนิจ  วุฒิรัญญกูล โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงเขมิสรา  สุทธิพงษ์ โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายคชาบดินทร์  สุขสันต์ โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายคณพศ  เมฆี โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
158 นายคณินพิสุทธิ์  พิลาศเอมอร โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายจักรภพ  ดวงดี โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายจักรวัฒน์  สงแดง โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายจักราวุธ  แก้ววิจิตร โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงจันจิรา  อุบลเผื่อน โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
163 นางสาวจิณณพัต  ดวงเดือน โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
164 นางสาวจิราพร  กลิ่นบุหงา โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงชนัดดา  วัฒนกุล โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงชนิศา  ตั้งวงศ์ยุทธ โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
167 นางสาวชวัลลักษณ์  พ้าวไธสง โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงชาลินี  แกกูล โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
169 นายชาลีวุฒิ  ชาลีวรรณ์ โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
170 นางสาวชุติกาญจน์  จันทร์สว่าง โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงโชติมา  แกกูล โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงญาดา  พันธเสน โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายฑีฆายุ  จันทร์ศิริ โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
174 นางสาวณปภัสร  อยู่สาโก โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายณรัช  ลิ้มโฆษิต โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
176 นางสาวณัชชา  สุนทรวัตร์ โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงณัชชานันท์  ศรีเมือง โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงณัฏฐกมล  ศรีเมือง โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีเชื้อ โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
180 นางสาวณัฐกฤตา  สงวนสิน โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุริเตอร์ โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
182 นางสาวณัฐชยา  จันพะเนา โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงณัฐธยาน์  คำละออ โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงณัฐธิดา  จินพละ โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวณัฐนรี  สุดหอม โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงณัฐนันท์  ภัคสิริธนศักดิ์ โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายณัฐปคลจ์  วิพัธครตระกูล โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงณิชชาอร  ศิริเมฆา โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงณิชนันทน์  จันทร์สุขวงค์ โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงณิชารีย์  จันทร์พวง โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายต่อพงศ์  ย่านกลาง โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายตุลยวัตร  สงวนสิน โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายทรงธรรม  สมใจ โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายทักษ์ดนัย  ไพนรินทร์​ โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงทักษอร  เวียกไธสง โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายแทนคุณ  สวัสดิ์พูน โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
197 นายแทนคุณ  ไชยเสนา โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายธนกฤต  แก้วรักษา โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
199 นางสาวธนพร  โปรดสูงเนิน โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงธนัชพร  จินดาดวง โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
201 นายธนากร  ศิลปสาย โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายธนาธาร  สอาดชอบ โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายธนาภัทร  สนสุผล โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายธเนศพล  เพ็ญเดิมพันธ์ โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงธมลวรรณ  กิจเจริญ โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายธรรมธัช  ไกรกลาง โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวธัญชนก  วงศ์เป็นพันธุ์ โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงธันยนันท์  จีนเป็นวงศ์ โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงธิญาดา  โททัย โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
210 นายธีรธรรมณ์  นุชนารถ โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงนภสร  ถนอมเงิน โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวนภัสวรรณ  เจริญพงศ์อนันต์ โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงนัชชา  อยู่สาโก โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายนันทพัฒน์  บุดดาเคน โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายนิพพิชฌน์  ชึดนอก โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายบัญญพนต์  ขาวสกุล โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงปภัสสร  ดำนอก โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ยังร่มเย็น โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายปภินวิช  ภักดีพินิจ โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายประภวิษณุ์  อยู่แท้กูล โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายปรัชญา  อาภรณ์พงษ์ โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายปรานต์เทพ  วิทย์ศลาพงษ์ โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
223 นางสาวปวริศา  ทองสุทธิ์ โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายปัณณวิชญ์  วิพัธครตระกูล โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายปัณณวิชญ์  สภารัตน์ โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายปาฏิหาริย์  ปลัดพันธ์ โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
227 นางสาวปาณิสรา  ดวงจันทา โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงปาณิสรา  ปิ่นศิริ โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
229 นางสาวปุณธิษา  เทพภิรมย์ โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
230 นายพงศธร  งามสม โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
231 นายพชรพล  ริมสีสุข โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงพรนภัส  สะออนโล โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงพรรณประภา  ด้วงนางรอง โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
234 นางสาวพรรวินท์  สามพิมพ์ โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
235 นางสาวพลอยชนก  ธนสมุทร โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงพลอยไพลิน  แก้วนิลทอง โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงพัชร์นันธ์  สรรประเสริฐ โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายพัชรพงษ์  หวลระลึก โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ตั้งตระการพงษ์ โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงพันธ์วรินทร์  พุฒพันธ์ โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงพาขวัญ  สายสิงห์ โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุขสาย โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
243 นายพิชญ์เสฎฐ์  ง้วนจินดา โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงพิชญาภา  ธรรมทวี โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงพิชญาภา  อู่วิเชียร โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ต้นจาน โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงพิชามญชุ์  โคตรดก โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงพินทุ์รดา  ไกรษร โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
249 นายพิพัฑฒ์  วิกรเมศกุล โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงพิมณัฐฐา  ภัทราวัฒนสิน โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
251 นางสาวพิมพ์ภารดา  รัชอินทร์ โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงพิมพ์เมษา  เหล่าจินดา โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
253 นายพีรณัฐ  เมฆะสุวรรณ์ โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
254 นางสาวพีรภัทร  หาญสุวรรณ์ โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงพุ่มข้าว  หมั่นกิจ โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงแพรว  พิษณุวงษ์ โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงแพรวไพลิน  อะช่วยรัมย์ โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
258 นางสาวแพรไหม  บุตรไทย โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายภรัณยู  กาลานุวงศ์ โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงภวิตา  กลมเกลียว โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายภัทรรัฐกุล  ชัยโรจนศักดิ์ โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
262 นางสาวภัทรลภา  ทิพย์โภชน์ โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงภาวิณี  อภัยจิตร์ โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายภูบดี  บุตรเต โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายภูมิพัฒน์  วิเชียร โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายมมนพัทธ์  ศิริชัย โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงมัญชุพร  ศรีชุมแสง โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  เภาวนะ โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
269 นายรงค์พชร  สีดาพล โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายรัชกฤช  เผ่าเวียงคำ โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงรุ้งทิพย์  กำจร โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายลภัสพงษ์  ชัยเศรษฐศิริ โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
273 นางสาววชิรญาณ์  วงศ์แหล้ โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
274 นายวชิรวิชญ์  หรบรรพ์ โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายวรเมธ  แซ่ตั้ง โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงวรัญญา  พื้นบาตร โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงวรัญญา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
278 นางสาววรินทร  ศิริเมฆา โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงวรินทร  สุวรรณดำรงชัย โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
280 นางสาววริศรา  ดวงมั่น โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
281 นายวิธัชพล  โสภาค โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายวีรภัทร  ช่วงเวฬุวรรณ โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงศรัญญา  เชื้อบัณฑิต โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายศิริพัฒก์  มวบขุนทด โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายศิวัช  เจริญพงศ์อนันต์ โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายศุภบดินทร์  เครือวัลย์ โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
287 นายสรัล  อู่วิเชียร โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายสิรวิชญ์  ธนาคุณ โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายสิรวิชญ์  เทกระโทก โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงสิรินทรา  สมัญญา โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
291 นางสาวสุชญา  พึ่งประสพ โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงสุชัญญา  เวียนติง โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงสุดาพร  อิ่มใจ โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
294 นางสาวสุพัตตรา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงสู่ขวัญ  สายสิงห์ โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายอณัฐภิศร  กาแก้ว โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
297 นายอนณ  งอมสระคู โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงอภิชญา  อาจหาญ โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
299 นายอภิวิชญ์  แผ้วพลสง โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงอรณิชา  สังสีราช โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
301 นางสาวอรปรียา  แขกรัมย์ โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงอรอังกูร  วิเศษกูล โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายอริญชย์วิธน์  ศิริเมฆา โรงเรียนนางรอง ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงอายากะ  โพธิวัฒน์ โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงอิสรีย์  แจ้งประจักษ์ โรงเรียนนางรอง ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงอุษณิษา  บำรุงไทยวรกุล โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
307 นางสาวเอริสา  อุดมสรณ์ โรงเรียนนางรอง ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงกชพร  เจริญสินพงษ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงกนกอร  เลี้ยงผ่องพันธ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงกรณ์ภัสสรณ์  สิริรุ่งวนิช โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายกฤชณัฏฐ์  ไชยสุวรรณ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงกฤติมา  อภัยศรี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายกวีวัฒน์  พิชญาสาธิต โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ถิรธนาฐานพัฒน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายกันต์กวี  ปัญญารัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายกันต์ณวัฒน์  สะเริญรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงกัลยกร  ปาลีนิเวศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
318 นางสาวกาญจนา  ทองประไพ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงกานต์รวี  อูรณการ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
320 นางสาวกุลนัดดา  ละมุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
321 นางสาวเขมจิรา  ขันติยวิชัย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงเขมิกา  กระแสโสม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายคณิศร  เขียวขำ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงจิรประภากรณ์  ศิลา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
325 นายจิรโรจน์  รสดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงจิรัชญา  จินพละ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงจิรัชยา  จันท์ครบ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายจิรายุ  คะสุวรรณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงจีรณัฏฐ์ดา  เรียบร้อย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงฉัตรกมล  พลประสิทธิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
331 นายชวิน  สุขประเสริฐ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงชัญญา  ดิษยวรากุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายชินกฤต  ใหญ่เลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงชุตินันท์  จันทร์หก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายฐกร  วิเศษฤทธิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงณกานต์  หอกคำ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงณณารัชชา  พรหมเด่น โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายณภัทร  อินไชย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
339 นางสาวณัฏฐณิชา  จะแรบรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภูชุม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงณัฏฐ์นรีย์  โซ่ไธสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
342 นายณัฐกฤต  แก้วชนะ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายณัฐชนนท์  มีแก้ว โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  พรหนองแสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายณัฐณนนท์  บุพโต โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
346 นางสาวณัฐณิชาต์  จันทร์ชูวงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงณัฐณิชาต์  สุกใส โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  บริบูรณ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายณัศชพล  เริ่มศิริประเสริฐ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงณิพัฒน์ชา  ตราชู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงดากานดา  ติณพันธ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายทรงคุณ  วิลาจันทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายธนกฤต  ขติฌานัง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
354 นายธนกฤต  ตั้งอดุลย์รัตน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายธนกฤต  สาลีทอง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายธนวรรธน์  พินิจ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงธนันชพร  ครองโสม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงธมนวรรณ์  วงศ์สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายธรณินทร์  พินิจ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
360 นางสาวธันย์วรัชญ์  ภาสะฐิติ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายธิติเศรษฐ์  รัตนศศิวิมล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายธีร์กวิน  ชัยอริยวรวัฒน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายธีรเมธ  วงเฟือง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงธีริศรา  ธีรวิโรจน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
365 นายธีรุตม์  ศรีปัญญาวิญญู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงนภาลัลน์  พงศ์สุธนะ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงนภิสรา  จันละออ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตั้งอดุลย์รัตน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงนัยนุช  แพ่งจันทึก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงบุญยวีร์  อิ่มสูงเนิน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายบุญยสิทธิ์  วงษ์วิจิตสุข โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  วิทยาไพโรจน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
373 นางสาวปทิตตา  โอฬารวณิช โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงปพิชญานันท์  กิตติ์ธนารุจ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงปราณปริยาภ์  ดีสะอาด โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงปริม  บุญไชยะ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
377 นางสาวปวีณ์ธิดา  เสรีวัฒน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
378 นางสาวปสุตา  ศรีแสนปาง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
379 นายปัญกร  ปัญจเดชาชัย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงปานระวี  เจริญศิริ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงปารมี  คะรุรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายปารมี  ปุณณาจุติกา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
383 นางสาวปิญชาน์  กุญทะโชติ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงปิยธิดา  ปิยะวงค์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายปุญญพัฒน์  ไชยเดช โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงปุณณภา  พัชรกุลคณากร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงเปรมยุดา  จูไธสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
388 นายแผ่นดิน  ศรีกิจรัตน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายพงศภัช  พรหมเด่น โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
390 นายพงศ์ศรัณย์  วงศ์ปรเมษฐ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงพรวิภัทร์  มณีราชกิจ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายพศิณ  พืดขุนทด โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายพัฒนา  มาลาทอง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงพิง  โอฬารวณิช โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงพิชญาภา  ผงทวี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ต๊ะสุยะ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงพุฒิตรา  ธำรงค์อนันต์สกุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายพุทธิวัฒน์  คงเถลิงศิริวัฒนา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายเพรียวพันธ์  สดใส โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงภคพร  แซมเลา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายภคภัทร  ศรีคำ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงภคภัทร  แซมเลา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงภัคธีมา  ตงยิ่งศิริ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
404 นางสาวภัทรธิดา  ศรีถาวร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
405 นายภัทรพล  ภัทรานนท์อุทัย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายภัทรพัฒน์  ก้อนรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงภัทรภา  ไพเราะ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงภัทรมล  นาคดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
409 นางสาวภัทราวดี  ศรีถาวร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายภัษฎา  คงบัว โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายภาดล  สมกิจศิริ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงภารวี  กาวงษ์กลาง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงภาลดา  เตียวโสภาเจริญ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงภูวษา  สครรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงเมธิญา  โวงประโคน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายรชต  มาลาศรี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
417 นางสาวรวิสรา  เจริญรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายรัชกฤช  คือประโคน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงรัชภรณ์  อุรีรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
420 นายรัญชน์  เขมะปัญญา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงรุจรดา  บูชารัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
422 นางสาวรุจิกาญจน์  บุตรสิงห์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
423 นางสาวลิสลาภรณ์  วิไลฤทธิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายวรนัษฐ์  ปานแก้ว โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงวรรณกรณ์  กิจมีสุข โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงวรัญญ์รัตน์  พูนเกษตรวัฒนา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงวรัญญา  ราศรี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
428 นางสาววรินทร  เลาหศิลป์สมจิตร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายวินธันย์  หงส์รพิพัฒน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายศิรชัช  ไชยพันธ์นา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทิพยศิลป์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
432 นายศิรวิทย์  โกรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงศิริกร  ออกรรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายศุกลณัฏฐ์  โสภา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงศุภรดา  จำปานิล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
436 นายศุภวิชญ์  ศิริเจริญรัตน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายสิปปภาส  ไกรสิทธิธาดา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงสิริกร  แก้วเกิด โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงสิริคุณากร  จงกล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงสิรินดา  บูชารัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงสุตานันทน์  เหล่าธนวาณิชย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงสุพิชญา  วงศ์ฉัตรโชค โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
443 นางสาวสุพิชญา  ศรีพัฒนสกุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายสุภเวช  ศาลางาม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
445 นางสาวสุวิชญาน์  รัตนวรรณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
446 นางสาวอนรรฆวี  วัทธะนี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายอภิชา  วงศาสนธิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายอริยะ  นิสภนันต์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
449 นางสาวอัญญารัตน์  เดสูงเนิน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงอัมพรพินท์  โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชัยวิเศษ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
452 นางสาวกัญญาณัท  ถ้วยทอง โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายจิรภัทร  กิจคณะ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
454 นางสาวฉัตราภรณ์  คูณประโคน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายชัชพิสิฐ  กุนะ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
456 นายชาญชัย  แก้วประโคน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
457 นางสาวญาดา  ปาประโคน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงฑีร์ญาฎา  ชัยวิเศษ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายณฐกฤต  จันทศิลป์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายณฐภัทร  เทียมศักดิ์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทัตสอย โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
462 นางสาวณัฐภัทร  ศรีสุริยชัย โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
463 นางสาวณัฐวิภา  อุนนาทรวรางกูร โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายธนกฤต  ศรีนิลแท้ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายธรนัส  ขันโสม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
466 นายธีภพ  งามประเสริฐ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
467 นางสาวนัทธ์ชนัน  แสงทอง โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
468 นางสาวนันทนัช  มัตสยะวนิชกูล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายนิฏิพัทธ์  จำปาลาด โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายปิยทัศน์  มัญจกาเภท โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
471 นายปิยวุฒิ  ชำนาญงาม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายปุณยธิษณ์  วิริยอุดมศิริ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงเป็นแก้วตา  วิเชียรโชติ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงพิชญ์ชนก  ดลเอี่ยม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
475 นางสาวพิณณ์ประภา  ประทุม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายภัทรชัย  เหลืองเดชานุรักษ์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงภัทรธิดา  เขาน้อย โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงภูริชญา  กิมประโคน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายภูริวัจน์  กีรติการสวัสดิ์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
480 นายรติคุณ  แก้วประโคน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายฤชุภัทร  แก้วลาย โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงวริศา  คงประโคน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายสุวิจักขณ์  สิทธิวงศ์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงอัจฉรา  ยอดสิงห์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงชนาภรณ์  ชุ่มสุวรรณ โรงเรียนปะคำพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงพรนภัทร  ภิรมย์สุข โรงเรียนปะคำพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงวรัญญา  ยอดแก้วทะเล โรงเรียนปะคำพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงสมหญิง  เหมาสีหมึก โรงเรียนปะคำพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
489 นางสาวกนกพร  จำปาหอม โรงเรียนลำปลายมาศ ม.3 คณิต ม.ต้น
490 นายคณพศ  ดวงอานา โรงเรียนลำปลายมาศ ม.3 คณิต ม.ต้น
491 นายคณิน  พลสวัสดิ์วานิชย์ โรงเรียนลำปลายมาศ ม.3 คณิต ม.ต้น
492 นางสาวชนัญชิดา  ดวงสูงเนิน โรงเรียนลำปลายมาศ ม.3 คณิต ม.ต้น
493 นายชัชนันท์  โครงพิมาย โรงเรียนลำปลายมาศ ม.3 คณิต ม.ต้น
494 นายชัยพฤกษ์  ศิริวงศ์ โรงเรียนลำปลายมาศ ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงณัชฐกานต์  สุขจินดาเสถียร โรงเรียนลำปลายมาศ ม.3 คณิต ม.ต้น
496 นางสาวณัฐชา  ฉัตรวรรณมาศ โรงเรียนลำปลายมาศ ม.3 คณิต ม.ต้น
497 นางสาวณัฐณิชา  กิจธนศิริ โรงเรียนลำปลายมาศ ม.3 คณิต ม.ต้น
498 นายณัฐภัทร  วรรณไกรโรจน์ โรงเรียนลำปลายมาศ ม.3 คณิต ม.ต้น
499 นายธนวัฒน์  เขียนนิลศิริ โรงเรียนลำปลายมาศ ม.3 คณิต ม.ต้น
500 นายพงษ์ภีระศักดิ์  คำภิระ โรงเรียนลำปลายมาศ ม.3 คณิต ม.ต้น
501 นางสาวเพชรไพลิน  เครือพิมาย โรงเรียนลำปลายมาศ ม.3 คณิต ม.ต้น
502 นายภาคิน  ฉิมมาอุต โรงเรียนลำปลายมาศ ม.3 คณิต ม.ต้น
503 นางสาวมนต์นภา  แสนยามาตร โรงเรียนลำปลายมาศ ม.3 คณิต ม.ต้น
504 นางสาววิมลสิริ  ตั้งประเสริฐพร โรงเรียนลำปลายมาศ ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายกิตติภูมิ  ปักโคทานัง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงจรรยพร  นวนประโคน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงจินธนา  พันดี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงจิรวดี  พริ้งเพราะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงนภัสสร  ชุมพลวงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงนรภัทร  บุญกลาง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายนฤวร  ตฤษณานนท์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายบุญยกร  มิ่งจันทึก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงปุณดา  ยืนยาว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงวรนุช  สืบสาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงศศิรัตน์  ณรัมย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงสุภัทรชญา  พันธ์สำเภา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงเหมือนฝัน  เงางาม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ม.3 คณิต ม.ต้น