รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกรัตน์  ชูฟัก โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
2 นายกรธวัฒน์  เกิดกลาง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกรรณกฤช  ปัจจัยเจริญ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกฤษณกัณฑ์  จงเจิมกลาง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกลวิชญ์  ลำจำปา โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกัลย์ลภัส  ดีแท้ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกายาสิทธิ์  ศิริโพธิ์ตะ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกีรติกา  แก้วเพ็ชร โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายขวัญศรัณย์  ปลื้มพันธ์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายคณากร  ดุจบัญชาอมร โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายคุณกฤต  จรัสเสนา โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายเคียงเขตต์  เครือบุตร โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
13 นายจรินพงศ์  ไตรยงวานิช โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นายจอห์นนี่  คูริคส์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  เนียมผึ้ง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงชนม์ณานันท์  สินชัยศรี โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายชวโรจน์  สุบงกช โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายชัชพงศ์  จิตต์ประเสริฐ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงญาณัชชา  มูลอาสา โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายฐิติพงศ์  นีละนิยม โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายณพัชพงษ์  เสียดขุนทด โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงณัญฑ์ณาภัส  คำบุญมี โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายณัฏฐนันท์  อินทร์มะดัน โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวณัฏฐิกา  โสดกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายณัฏฐ์  จันทร์ป๋า โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงณัฐชญาพร  สร้อยโว โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายณัฐวัฒน์  ฟังสูงเนิน โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
28 นายณัฐวัฒน์  เอื้อกูลวราวัตร โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงณิชมน  ทิพมนต์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
30 นายเต็มบุญณ์​  เกตุกระทุ่ม โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นายธนกฤต  ทองศรีมะดัน โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายธนกฤต  พานนอก โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายธนกฤต  เอื้อศรี โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายธนพัฒน์  คิดการ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายธรรศ  ดำนิล โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายธัชนนท์  บุญสัมฤทธิ์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายธีร์ธวัช  แทนจะโปะ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายนันท์พิพัฒน์  วิเศษเเก้ว โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายนิธิศ  พันการุ่ง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงบุญญาพร  อินทร์สุข โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
41 นางสาวบุญรักษา  สิงหวรวงศ์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงเบญจวรรณ  สิทธิ์สูงเนิน โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงเบญญาภา  ชั้นกลาง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายประกาศิต  ประทีปเมือง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงปัณฑิตา  แฟสวัสดิ์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายปุญญภัทร  นามเกษม โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายพงศกร  ทูลกลาง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายพชรกร  อินธิยศ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงพชรมน  เพ็ชรจีนพะเนา โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงพรชรินทร์  ภู่มาลิศสินทร์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงพรชรินทร์  ภู่มาเลิศสินทร์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงพรรณวรท  รอสูงเนิน โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายพัฒนพีร์  เผือกผะกา โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายพันธวัช  ฤทธิวัชร โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายพัสกร  ครากกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงพาขวัญ​  รักศิลป์​ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
57 นายพาคุณ  พันธ์สำโรง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงพิชชาพร  ฉวยกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงพิชญาภัค  ปลีกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ถินสูงเนิน โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายพีรันธร  คุณาธร โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายภพธนภณ  วังสงคราม โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงภัคจิรา  อาดมะดัน โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงภัทรชนก  บุทธิจักร์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงภัทรธิดา  เชาว์มะเริง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายภัทรพล  ไชยบุตร โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายภาสกร  ปวีณพัฒน์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงมนทิพา  อินพุทธา โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายรพีพงศ์  หมื่นสวัสดิกูร โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายรัชชานนท  บุญวรสถิต โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงลัทธวรรณ  ชินเกษม โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายวชิรวิชญ์  ระวันประโคน โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายวรภาคย์  ชลานุเคราะห์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายวรากร  ถมจอหอ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายวัชรวิชญ์  มหาสุขบุญวงศ์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายศุภกร  สมอฝาก โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงศุภิศรา  ใสแสง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงสรญา  บุญเพ็ง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงสโรชา  เปล่งสันเทียะ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายสิทธิกร  ตันสุวรรณ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงสิริกร  กลายกลาง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงสุชาดา  สระแก้ว โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงสุพรรณี  ประโลมรัมย์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงสุภัสสรา  แต้มกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงสุภาวดี  รุ่มจิตร์ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายแสงเทพศิริโชค  พวงพอก โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายอชิตะ  สายเพ็ชร โรงเรียนบุญวัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายอติกันต์  มูลจังหรีด โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงอภิชญา  บุญเฟริอง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายอภิชา  วังเมือง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายอัษฎาวุธ  สรรเสริญ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงอาธิตยาพัณณ์  ด่านทองหลาง โรงเรียนบุญวัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายอิทธิวัฒน์  มุณีวงษ์วีระ โรงเรียนบุญวัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายกชเมธ  วงศ์รัตนดิลก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
95 นายกนิษฐ์พงษ์  แก้วทรัพย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายกรณ์พงษ์  งอกคำ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายกรวิชญ์  พึ่งวุฒิ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายกรวิชญ์  อุดมประทีป โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายกรวิชญ์  โคตรจังหรีด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายกรวิชญ์  โทรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายกรัณย์พล  ศรีเพียงจันทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายกริน  กรินชัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
103 นายกฤตภัค  ศิลานันท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายกฤตยชญ์  โยธา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
105 นายกฤติเดช  หิรัญวรรณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายกฤติเดช  อู่กาญจนกิตติ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายกฤติธี  เจริญศรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
108 นายกฤติน  ธรรมวิทยาภูมิ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายกฤติน  ประจันนวล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายกฤตินัย  เกิดมณี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายกฤษเมธี  รัตนกุสุมภ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายกฤาฎากร  กาญจนกิจโกศล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายกวีวัฒน์  หัสดี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายกษิดิศ  บุญวิจิตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายก้องภพ  มุ่งอ้อมกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายก้องภพ  โคโยธา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
117 นายกัณตภณ  สกุลภิญโญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
118 นายกันตวัฒน์  วงศ์โรจน์ปชากุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายกันตินันท์  ศิริวรรณรัตน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายกิตติทัต  ปทุมชัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายกิตติพัชญ์  บุญญานุสนธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายกิตติภพ  คร้ามครัน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายกิระชวิศ  ศิลานันท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายกุลชวาล  บุญทีไธสง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายคงภัทร์  กองสมบัติ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายคณบดี  บทสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายคณพศ  ปราบโรค โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายคณิศร  คำแก้ว โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
129 นายคมพิศิษฐ์  ฉันทวิจัยกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายคริษฐ์  ปะกิระนัง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายคุณานันท์  วงธรรม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายเคลวินน์  พิมพ์พิสาร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายจารุวัฒน์  ลาดลา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีอภัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายจิตติพัฒน์  อ่อนตา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายจิรโชติ  โฆษวัฒนกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายจิรภาส  รุ่งแสง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายจิรภาส  สิริประเสริฐศิลป์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายจิรเมธ  บุตรเพชร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายจิรวัฒน์  มีพรสวรรค์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายจิรวัฒน์  โถเหลือง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
142 นายจิรายุ  บุญนำ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
143 นายจิรายุ  หวังบุญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายจิรายุ  แสงกระจ่าง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายจิรายุส  ทราบพรมราช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายจิราวุฑฒิ์  พลกล้า โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
147 นายเจษฎา  ภักดีศิริ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายเจษฎา  ใจชอบ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
149 นายแจ็กก์กริน  พูนกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายฉัฐวรินทร์  ท่าพระเจริญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายฉัตรวุฒิ  พจน์จะโป๊ะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายชนันธร  พร้อมกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
153 นายชนาสิน  กราบทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายชนุดม  เติมพรมราช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายชยพล  ตั้งวิไลเสถียร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
156 นายชยพล  นิตยวัน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายชยพล  สมศรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายชยุตธ์  ดลอัมพรพิศุทธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
159 นายชลกร  กู้พิมาย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายชลาธิป  วิมลรักษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายชวัลวัฒน์  ชาติประทุมพูลธาดา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
162 นายชวิน  คุรุกิจกำจร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายชัยปคม  วงศ์โรจน์ปชากุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายชัยพัฒน์  ฉัตรไกรเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
165 นายชัยภากร  ยวงทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายชัยสิทธิ์  สิทธิกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายชาติพล  โยธา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายชาติวีรภัฏ  ปภาพัฒน์พิภพ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายชินาธิป  ละม่อมงาม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
170 นายชิษณุพงศ์  ภักดีณรงค์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายชิษณุพงศ์  แป้นหมื่นไวย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
172 นายชุณห์ทีฆ์  นิรันดร์นุต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายโชคสิริ  สีสืบมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายญาณพัฒน์  พัฒนาครบุรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
175 นายญาโณทัย  สายทิพย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายญานภัทร  ผดุงเกียรติชัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายฐิติณัฐ  กองเพชร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายฐิตินันต์  พฤฒิจิระวงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายฐิติวิชญ์  วัฒนเกษมพัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายณชัชวัฏ  ชินกุลกิจนิวัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
181 นายณฐกร  กิติโกฬะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายณฐกร  จิตลดาพร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายณฐกฤต  เพ็งสระเกษ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายณทรรศ  ไชยโคตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายณธกร  ตุลยานันต์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
186 นายณปพณ  มณีกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายณภัชชานันท์  ศรีดวงจันทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายณภัทธ์  ยังมี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายณสรวง  สุริ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายณัช  ปิยะประสพสุข โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายณัชพล  ประทุมเมศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ชลิตพิชัยโชติ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายณัฏฐนันท์  โตรุ่ง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายณัฏฐศรัณยุ์  ถาปนะกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายณัฐ  วงค์สูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายณัฐกิตติ์  บัวดก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
197 นายณัฐกิตติ์  ใบเตย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายณัฐชนนท์  แตมสำราญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายณัฐชพูกช  ศรีสุนทร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายณัฐฐนนท์  ศรีพุทธางกูร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายณัฐดนัย  ไคขุนทด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
202 นายณัฐดรุตม์  วุฒิอัคราพันธ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
203 นายณัฐนวพล  สิริจามร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายณัฐนันท์  อังสุนันทวิวัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายณัฐพล  มุ่งภู่กลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
206 นายณัฐภัทร์  ใยเกตุ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายณัฐวรรธน์  กุลชิต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายณัฐวฤทธิ์  มุ่งพันธ์กลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
209 นายณัฐวัศห์  เพ็งพันธุ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นายณัฐวัศห์  ไทรเทพยิ้ม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายณัฐวิทย์  วีระกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
212 นายณัฐวิทย์  แย้มประเสริฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายณัท  สุวรรรณอัมพร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายณิชพน  เลิศจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายดินสอ  ทรัพย์ธานารัตน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายเดชานนท์  เงินรวง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
217 นายเดชาวัต  พงษ์พิทักษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายเตชัส  สิงหาราโท โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายเตชิต  ศรีจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายเตชินณ์  ชวาลา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายถิรวัฒน์  แคล้วภัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายทวีเวช  สมเพาะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายทักษ์ดะนัย  ดิสภักดี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
224 นายทัชชกร  แก้วใสธัญกูล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายทัตเทพ  เทพมี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
226 นายทิฐินันท์  พิริยะวิไล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายทีปกร  เกริกกิตติกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายแทนไท  ไชยขวัญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายธณกร  เอกสินิทธ์กุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายธนกร  ยศสุนทร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายธนกร  สุวรรมะณี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายธนกร  เจริญศรีศิริพงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายธนกร  แสงแก้ว โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายธนกฤต  ฉันทวิจัยกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายธนกฤต  บุรินทร์วัฒนา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายธนกฤต  ศรีมงคล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายธนกฤต  สาครไทย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
238 นายธนโชติ  ชมภูทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายธนโชติ  เปลื้องกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายธนเดช  ตั้งสันติถาวร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายธนธัส  พัดใหม่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายธนภัทร  ตองติรัมย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายธนภัทร  ปิ่นวัฒนนุกูล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
244 นายธนภัทร  ยอดโคกสูง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายธนภัทร  วุฒิวรจินดา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายธนวัต  โดะโอย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายธนวิชญ์  ภิริยารมย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายธนวิชญ์  รัตนานนท์เสถียร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
249 นายธนัท  ศาสนนันทน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายธนันชัย  โพธิ์ชะอุ่ม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายธนัยนันท์  น้อยนวล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
252 นายธนินท์ธร  นุชาญรัมย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
253 นายธภัทร  แสงพรม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
254 นายธรรมกิตติ์  วงศ์กาไสย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายธรรมปพน  โสตรุดร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายธราธิป  ตาเมือง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายธัชธรรม์  แสงนาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายธัญเทพ  รุจิราภา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายธันว์  ยิ้มพูลทรัพย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายธัมภพ  ครองไตรภพ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายธาวิน  อายุวงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
262 นายธิติ  วัฒนาธาดาสุข โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
263 นายธิติพัทธ์  วรพัฒนรัสมิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายธีดณ  สนสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายธีรกานต์  จันทคุปต์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายธีรดนย์  ราษฎร์วิรุฬห์กิจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายธีรติ  ฟูแสง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายธีรทัต  ชนะภักดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายธีร์ธวัช  ใจมั่น โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายธีรภัทร  นาบุญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายธีรภัทร  สว่างธรรม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายธีรเมธ  อุพลเถียร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายนพชัย  ปรางค์สูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายนพณัฐ  คงทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายนพรุจ  แก้วเพชร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายนภัสรพี  แตงกระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายนรภัทร  ชัยศรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายนรศฤงค์  จิ๋ววิเศษ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายนราวิชญ์  เหล่าอุดม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายนรินท์วัศ  ตุลยานันต์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
281 นายนฤภัทร  เรืองนิคม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายนฤสรณ์  เงสันเทียะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายนักรบ  รีเรืองชัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายนัณฐวัฒน์  ขำมี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายนัธทวัฒน์  ลีลาวัฒนชัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายนันท์ปวัฏ  บุรสมบูรณ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
287 นายนิติธร  ฉ่ำแสง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายนิธิวิชช์  โยธารักษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายนิธิศ  ศรีสุด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายนิปุณ  พันธ์ชาญสง่า โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายเนืองนิมมาน  ผดุงเกียรติชัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายบัญญวัต  บรรเทา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายบารมี  พิณรัตน์ยุทธการ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายบุญสาม  สุขศิริ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายบุณยกร  ธงภักดี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
296 นายปกป้อง  เจริญรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายปกรเกียรติ  คุ้มศรีวงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  คำหอม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายปกรณ์  ธุระกิจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายปกรพัฒน์  วงษ์สิริภัสสร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายปฏิพัทธ์  คเชนทรชาติ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
302 นายปฐวี  กาญจนพรประภา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายปณิธาน  แฝงกระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายปภังกร  ตองอ่อน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
305 นายปภาวิชญ์  บุญศรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายปภิณวิทย์  กาบเมืองปัก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายปรมะ  บูรณสิงห์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายปราชญ์  โรจนวงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายปริญญา  ผลประสาท โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายปวรุตม์  ทือเกาะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายปัญญวรรธน์  เจือจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
312 นายปัญญากร  บุญยะรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
313 นายปัณฑิต  ศรีโคตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
314 นายปัณณทัต  หวังสุด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายปัณณทัธ  ถมจอหอ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายปัณณวัชญ์  ชมเมืองปัก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายปัณณวิชญ์  งามสุทธิกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายปัณณวิชญ์  วชิรมโนวาทย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายปัณณวิชญ์  วรรณวงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
320 นายปัณณวิชญ์  สิงหานนท์ตระกูล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายปัณณวิชญ์  อำพรไชยภัสร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายปารย์ณัฐ  อรุณวรรณรักษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายปิติพัฒน์  สุขกระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายปียปราชญ์  สุภาการ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายปุณญฤทธิ์  กองเพ็ชร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายพงชธร  กาจณรงค์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายพงศกร  กลิ่นถมยา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายพงศกร  ทองคำ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
329 นายพงศธร  เปรมท่าช้าง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายพงศพัฒน์  ฉัตรสุวรรณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
331 นายพงศพัศ  หิรัญรัตนา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายพงศ์สิริ  ทิพย์นางรอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายพชร  จรัสสินวิชัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายพรรษชล  สุวรรณปะเถาว์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายพรหมพิริยะ  พิมทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายพลกฤต  ดอนจันทร์โคตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายพลภัทร  แสนมี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายพลอธิป  มีมั่งคั่ง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายพลากร  จีนปรีชา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายพลาธิป  รักจิตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายพศิณ  ชาญสงคราม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
342 นายพศิน  วงค์อนุ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายพสิษฐ์  เลาห์ทวี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายพสิษฐ์  เสรีพาณิชย์การ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายพันธวัช  เหล่าอุดม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายพันธุ์ธัช  มาลัยศรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายพิรชัช  เขียวไพฑูรย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายพิศาล  ลิมป์วรรณธะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายพิสุทธิ์ศักดิ์  ตอนสันเทียะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายพีรณัฐ  วงษ์พูล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายพีรพัฒน์  ทุ่งกระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายพีรพัฒน์  พรมพันธ์ใจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายพีรพัฒน์  อ่อนบุรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายพีรวัส  สบายใจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายพีรวิชญ์  คชสาร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายพีรวิชญ์  จงกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายพุฒิสรรค์  ธำรงวงศ์สวัสดิ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายพุทธภูมิ  มีจิตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายพุทธิกร  สุนทรพุทธศาสน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
360 นายภคภูมิ  เขตนารี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายภพพิศิษฐ์  แสงชัยฐิติสุข โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายภัคณพัชร์  มีกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายภัคภัทร  ภักดีเมฆ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายภัทรดนัย  ไตรหัตถทรัพย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายภัทรพล  มีแสง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
366 นายภัทรพล  ว่องวณิชชากร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายภัทรพัฒน์  สิมทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายภาคิน  ปฏิสุขัง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายภาณิน  ศรีพลกรัง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายภาณุพัฒน์  ปราณีตพลกรัง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
371 นายภีมากร  แก้วไพฑูรย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายภูชิน  สิริทองสาคร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
373 นายภูดิท  ประชาราษฎร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายภูธนประวินทร์  ดอกสันเทียะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายภูบดี  สุวรรณเสน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
376 นายภูเบศ  ไตรรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายภูปกรณ์  กองสุก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายภูมมิน  ลามศรีจันทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายภูมิพิสิษฐ์  สิงห์อุดม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
380 นายภูมิรวิชญ์  ตั้งไพโรจน์วงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายภูมิวิช  คำรณฤทธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายภูริ  กิจจาชาญชัยกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายภูริชวิน  สมควร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายภูริณัฐ  หวังช่วยกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายภูริทัต  คำมณี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายภูริทัต  ศรีสันต์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายภูริพัฒน์  ปริญญานุสสรณ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายภูริภัค  โสภักดี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายภูริศักย์  นพคุณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายภูวกฤต  ตันติจารุวุฒิ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายภูวณัฎฐ์  ว่องประชานุกูล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายภูวรินทร์  ยันต์จอหอ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
393 นายภูวิศ  เจริญสมบัติ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายภูษิต  รัตนปาล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายมนัสวิน  สุหา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายมนัสวิน  เข็มทองเกิด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายมินทร์ธาดา  กองสุวรรณ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายเมธวัฒ  ประพัทธาคิณี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายเมธวิน  ประพัทธาคิณี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายโมไนย  ประพันธ์วิทยา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายยศวริศ  เสมียนรัมย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายยุทธกรชัย  ศาสตร์สูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายยุทธพิชัย  นิธากรณ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายรชต  พรรณลา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายรณกร  เรกระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายร่มธรรม  จำเริญกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายรัชชานนท์  ชานันโท โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายรัชชานนท์  เหนือจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายรัชพล  คุ้มพิทักษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายรัญชน์  ฤทธิ์รติ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ญาติกระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายรัฐธานนท์  ผิวหอม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายรัฐนาวา  โคตรสงคราม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายรัตนธรรม  โสตรุดร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายรุ่งภพ  พิบูลย์ทรัพย์สิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายฤทธิเดช  ฤทธิจันทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายเลิศรัชต์  อินทร์ตา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายวงศกร  การผ่อง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายวชิรวิชญ์  อุดมประทีป โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายวชิรวิชญ์  แสนสุภา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายวชิรวิทย์  นาดี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
422 นายวชิรวิทย์  พิมาลทิพย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายวรภพ  เลิศศุภจิรโชติ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายวรภาส  สุพิชญ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายวรเมธ  สุธรรมเทวกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายวรเศรษฐ์  ฐิตินันท์ชยกร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายวรากร  สุพรรณ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายวรินทร  ครจำนงค์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายวรินทร  ชุ่มหมื่นไวย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายวัชรวิชญ์  วิเศษคร้อ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายวัฒน์ชัย  คล้ายสำอางค์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายวัศพล  พิมปรุ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายวาชิ  ชัยชูบุตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายวิชิตา  ทิพย์อาภรณ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
435 นายวิชิรวิชญ์  อัศม์สิริ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
436 นายวิทวัส  โชคสำราญทรัพย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายวิวิศน์  สุรเวทวงศ์ภาส โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายวีรภัทร  ฝักฝ่าย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายวีรภัทร  วงศ์วิชยาภรณ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายวีรภัทร  โยสาราช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายวุฒิเดช  โยธาภักดี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายศรัณย์กร  ปภาวินนรเศรษฐ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายศวัช  แข็งแรง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายศักดาพงษ์  ชนะภัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
445 นายศิรพัฒน์  จรภักดี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายศิรสิทธิ์  นาคศิริ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายศิรสิทธิ์  ศรียางค์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายศิรสิทธิ์  อดทน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายศิวกร  คำดี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายศิวกร  สถิรเรืองกิตดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายศุภกร  เตชะวงศ์อมร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายศุภกร  โปจังหรีด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
453 นายศุภกรานต์  วรรัตน์โภคา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายศุภกฤต  วิเศษชู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
455 นายศุภกฤษ  สงวนกิจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายศุภณัฏฐ์  เสริมรัมย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายศุภณัฐ  รัตนติสร้อย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายศุภวิชญ์  คันสร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายศุภวิชญ์  จิตพิทักษ์กุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายศุภวิชญ์  ภัควันต์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายศุภวิชญ์  สุรัตนเศรษฐ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายศุภสิทธ์  ครามสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายเศรษฐพงศ์  อนันต์บุญเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายสรชัช  นิลเพชร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์นวล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายสรวิชญ์  บุญชู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
467 นายสรวิศิษฎ์  ชัยปัทมานนท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
468 นายสรัณย์พล  กมลลิ้มสกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายสัชฌุกร  ชูชื่อ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายสายฟ้า  วิบูลเจริญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายสิทธิโชค  เเสนสำอางค์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายสิทธิพล  ศรีนุกูล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายสิทธิวิชญ์  ประเสริฐไทย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายสิรดนัย  ทองอินทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายสิรภพ  กราบทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายสิรภพ  กิตติ์จินดา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายสิรภพ  โหตกษาปน์กุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายสิรภพ  ไอศูรย์เรืองเดช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
480 นายสิรวิชญ์  ชูชื่อ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายสิรวิชญ์  เรืองพุทธ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายสิรวีร์  เผ่าพงษ์จันทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
483 นายสิริเชษฐ์  อัครวงษ์โอฬาร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
484 นายสิริดนย์  พลจันทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
485 นายสุภชัย  วงษ์มณีวรรณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายสุภทัต  คุ้มครอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายสุรชัช  มั่นกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายสุวิจักขณ์  เทพอินทร์แดง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายหัสดินทร์  เทพเสนา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายเหนือเมฆ  บวรยรรยง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายอชิตะ  พินธุโท โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายอชิระ  กุญวิทยเตโช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายอนพัทย์  ศรีเตชะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
494 นายอนันดา  เบาเออร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายอนันตโชติ  โชติมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
496 นายอภิวิชญ์  ชูสกุลธนะชัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายอรุษ  ทีจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
498 นายอัครพงษ์  ดีหมื่นไวย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายอัครวัฒน์  มวลคำลา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายอัครวินท์  บุญสิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายอังกูร  พนาพิศาล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
502 นายอังศวีร์  ธนสิทธิ์บวร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายอังศุชวาล  สุขสังขดิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
504 นายอัจฉวิชญ์  เข็มทองเกิด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายอัศม์เดช  กรินทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายอัษฎากรณ์  พรยา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายอุกฤษฏ์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายอุดมศักดิ์  ภูวนาถ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายเอกภวิษย์  วารี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายเอกมันต์  กันแตง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายเอื้ออังกูร  ฝากตัว โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
512 นายเอื้ออังกูร  พรยา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
513 นายเอื้ออังกูร  สุขพงค์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายเอื้ออังกูร  โสภา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
515 นายไอศูรย์  คลังบุษฎีกานต์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงกณิศ  ศิริวาณิชย์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงกมลชนก  ขาวสุข โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงเกณิกา  ปฐวีนาวิน โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงขวัญดาว  กำมะหยี่ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงขวัญพร  พันธุ์สุข โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงคุณาพร  แสงสว่างสถิตย์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณชาติ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
523 นางสาวจิติชญา  สุวรรณพงษ์กร โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงเจณิสฏา  พิทักษ์วาณิชย์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงชญาดา  สุวรรณพงษ์กร โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงชนิดาภา  วัฒนดำรงวงศ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงชมชล  นิลจันทร์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงชาลิสา  บูราณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงโชติกา  หล้านามวงศ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงญาดา  กรอบทอง โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงฐิติรัตน์  กวางเมตตาธรรม โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
532 นางสาวณภัทร  ยรรยงนวกิจ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงณัชชารีย์  สันติพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ถาปนะกุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  โชคเรืองสกุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชะเอมน้อย โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงณัฐนันท์  ชวนนอก โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
538 นางสาวณัทณิชขา  เชื่องสุวรรณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
539 นางสาวทักษอร  ว่องประชานุกูล โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงทัตพิชา  บุตรสร้อย โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงทิพย์รชยา  สุวัฒนะพงศ์เชฏ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงธมลวรรณ  นนท์แสง โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงธฤธิดา  จันทนพิทักษ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงธัญญ์ชยา  เลิศโสภาพันธ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงธีรากาญจน์  วลัยเสถียร โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงนันท์นภัส  เกษใหม่ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงนันท์นภัส  เจียนมะเริง โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงบุญวณิชย์  ดวงมูลลี โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงบุณรดา  นิ่มเจริญนิยม โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงปริชญา  ชัยธนะกาญจน์กุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงปรียาภัทร  ประภัสสรมนู โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงปวรีย์  พื้นชมภู โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แท่นแก้ว โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงปาณิศา  มณีเนตร โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงปาณิสรา  ชัยธนะกาญจน์กุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงปุณณิสา  ว่องวณิชชากร โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงปุณยลักษณ์  โรจน์รัชดากร โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงปุณิกา  แสงสว่าง โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงปุุณยนุช  ม้าทอง โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงพัชรบุญญา  นามวิชา โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงพัทรพิมล  นายโท โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
562 นางสาวพิชชาพร  อื้อภากรณ์สกุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงพิชชามน  สันติพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงพิพรรษพร  อุปการะ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงพิมพ์ชนก​  จันทร์พวง โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชา  วิษณุโยธิน โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงเพ็ญพิชชาภรณ์  ปรากฏรัตน์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แหยงกระโทก โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงเพียงออ  สุขศรีเมือง โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงฟ้างาม  กำมะหยี่ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงมนัสนันท์  สมบูรณ์มนัสชัย โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงโยษิตา  เดชปัญญา โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงรภัทภร  ตลับนาค โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงลวณาภา  มณีกุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงลักษณ์นารา  รังสินธุ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงวราภรณ์  ท่าพิมาย โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงวริศรา  ฉัตรไกรเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงวัลลภา  บุญเกษมสิน โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงวิชชยา  ตันติวงษ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงวีรพัชร  ชื่นราม โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
581 นางสาวศรัยฉัตร  ปึงเจริญกุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงศศิรัศมิ์  รัศมีร่วมรส โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงสุพิชญาภา  เชิงศักดิ์ศรี โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงสุรภา  สืบสุพรรณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงอธิชา  สุขสุวรรณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงอนันดา  สุขสุวรรณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงอรกัญญา  พิศุทธิ์เศรษฐ์ศิริ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงอัจฉรินทร์ธร  ภูบัวนาค โรงเรียนสุรนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงชิดชนก  ลือเนตร โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงวรินทิรา  เครือคำ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายอภิชาติ  ลองจำนงค์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงกัณญภัทร  ทองนุช โรงเรียนเสิงสาง ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงเขมจิรา  สิงหาราโท โรงเรียนเสิงสาง ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงเขมจิรา  แก่นแก้ว โรงเรียนเสิงสาง ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงชัญญานุช  ล้ำเลิศ โรงเรียนเสิงสาง ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงชาติดา  กริ่งกระโทก โรงเรียนเสิงสาง ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงญาดา  มลาศรี โรงเรียนเสิงสาง ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญตา โรงเรียนเสิงสาง ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายณัฐวัชร์  รันทร โรงเรียนเสิงสาง ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงธัญวารัตน์  เย้ยกระโทก โรงเรียนเสิงสาง ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายธิติพล  ไท่กลาง โรงเรียนเสิงสาง ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงนันทชพร  ฉะกระโทก โรงเรียนเสิงสาง ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงนิชานันท์  วรรณโชติวัฒน์ โรงเรียนเสิงสาง ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงปราณปรียา  พงษ์กลาง โรงเรียนเสิงสาง ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงปาริชาติ  ฉลาดดี โรงเรียนเสิงสาง ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงปาริตา  หาญสุวรรณ โรงเรียนเสิงสาง ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงพรพรรณ  อ่อนจิ๋ว โรงเรียนเสิงสาง ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงพิชญา  พุ่มจันทร์ โรงเรียนเสิงสาง ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ยอดเพชร โรงเรียนเสิงสาง ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงพีชญา  บุญเจน โรงเรียนเสิงสาง ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หนูแก้ว โรงเรียนเสิงสาง ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงภัทรจาริน  ปลั่งกลาง โรงเรียนเสิงสาง ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายภาณุพงศ์  ศรีสมุทร โรงเรียนเสิงสาง ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงภูริชญา  แป้นกลาง โรงเรียนเสิงสาง ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงรปรียา  สมกำปัง โรงเรียนเสิงสาง ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงรุ่งไพรินทร์  นะแสน โรงเรียนเสิงสาง ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงฤทัยกานต์  สอบกระโทก โรงเรียนเสิงสาง ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  โนนสีราช โรงเรียนเสิงสาง ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงวพินยา  มุดไธสง โรงเรียนเสิงสาง ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายวรากร  ทองจำรัส โรงเรียนเสิงสาง ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงศศิภัสสร  อินธิแสง โรงเรียนเสิงสาง ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ถินนอก โรงเรียนเสิงสาง ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงสิวะลี  เหล็กสูงเนิน โรงเรียนเสิงสาง ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงสุภาวิณี  แก้วพะไล โรงเรียนเสิงสาง ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงอภิญญา  เฮียงสอน โรงเรียนเสิงสาง ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงอลิสสา  จิตรครบุรี โรงเรียนเสิงสาง ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงอัยยา  บุญชัยศิริ โรงเรียนเสิงสาง ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงอุษณีย์กร  ยาประโคน โรงเรียนเสิงสาง ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายกรกช  กุลกระจ่าง โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายกฤตภาส  อาจยุทธณรงค์ โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงกวินทรา  ชึรัมย์ โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายก้องภพ  บรรจโรจน์ โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ธนูศร โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายกันต์  กาญจนวัฒนา โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายกิตติภพ  ทองทา โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงเก็จกานต์  พงษ์ศิริรักษ์ โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงเกวลิน  สวรรยาธิปัติ โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายจิตติพัฒน์  ไตรบัญญัติกุล โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายจิรโสภณ  หน่อแก้ว โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงชนมน  พินิจพันธ์ โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายชนาสิน  สารทอง โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงชลิดา  อนิวัตกูลชัย โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงชัญญา  สิทธิพรมมา โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงชาริญา  หลอดทอง โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงชื่นกมล  ลือจันดา โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมศรีอักษรแสง โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายโชควัฒนา  รีตานนท์ โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายฐเดช  ผริตาชยะกูร โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงณภัทร  คุณรักษา โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายณภัทร  ทองแท้ โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายณฤพล  พัวพันธ์ โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรมจันทึก โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงณัฏฐ์สุมญชุ์  อ้นมี โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงณัฐณิชา  วัฒนา โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงณัฐตะวัน  นามตาปี โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายณัฐวรรธน์  ใจสะอาด โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายเตชินท์  ฐิติประยูรวงศ์ โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงถิรชาดา  หนูชื่น โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงทิพย์เกษร  จันทรมนตรี โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญมาก โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงธันฐภัทร์  ตั้งเติมทรัพย์ โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงธันยพัฒน์  ประจญศานต์ โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงนภคพร  คงพัฒนานนท์ โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายนรพล  อำมฤต โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงนวรัตน์ชนก  โทชนบท โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงนันท์นภัส  รุญเจริญ โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงนับดาว  นามตาปี โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงบุญญาพร  คันธวิชัย โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงเบญญาภา  ยอดกลาง โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายปรเมธ  ซอหนองบัว โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงประภาภัทร  ภักดีมี โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
672 นายปัณณฑัต  เธียรพิริยะ โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายปัณณวิชญ์  เกษมพร โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายปิติวัฒน์  เดชาเลิศ โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงปุญญิศา  เหลือล้น โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายพงศกร  บุญมี โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายพันเลิศ  ปรุงเรือน โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายพิสิษฐ์ธัญ  ศุภรณ์พานิช โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายพีรวิชญ์  ขุงชัยภูมิ โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
680 นางสาวเพ็ชรวิภา  ทองเครือ โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
681 นายภาสวิชญ์  ปานภาษี โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงภูษิตา  สงวนวงศ์วิจิตร โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายเมธัส  ชัยวิชิต โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายรชต  ชาวสวน โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ศรีรงค์ โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงวีรยาวดี  ภูใบบัง โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายศักวิวัฒ  มนศักดิ์ โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายศิวกร  สารเสวก โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
689 นายศุภชีพ  สังข์ทอง โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายศุภวิชญ์  มณีจักร์ โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงสมาธิมาย  ทวีศักดิ์ภักดี โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
692 นายสิปปวิชญ์  เหมือนพันธ์ โรงเรียนปากช่อง ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงสิริยาภร  ดาศรี โรงเรียนปากช่อง ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายอภิโชค  รังสิมาการ โรงเรียนปากช่อง ม.1 คณิต ม.ต้น