รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวกชพรรณ  กัณฑะโรจน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกนกจันทร์  การปลูก โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกนกภูมิ  สรภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกมลทิพย์  สิงหาราโท โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกรณัฐ  ศิริอาริยะกุลผลมา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกรรณกฤษ  ตั้งศิริเสถียร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกรรวี  เจริญจิต โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกรวิชญ์  พันธ์สง่า โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกฤตศิลป์  สิงห์ไพศาล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกวินทรา  เสริฐสูงเนิน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกวี  วงศ์นาแค โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกสิณธร  คุณชื่น โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายก้องกิดากร  สิงห์มี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกัญญ์ภรณ์  ต่อพันธุ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ล้ำชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ตรีศักดิ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ธนพุฒิพงศ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงกัญพัชญ์  ป้องขันธ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายกันตินันท์  ภักดิ์จรุง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายกานต์กวิน  เริงฤทธิ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายกิตติกวิน  คำขวา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายกิตติกวิน  ถ้วยแก้ว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายกิตติ์กวิน  เดือนกลาง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายกิตติธร  วิญญาสกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายกิตตินัทธ์  พงษ์สระพัง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีรัตน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงกุลปรียา  พัชรวรกุลชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงเกตน์นิภา  กองโฮม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พิทักษ์ชาติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงขวัญสุดา  ชาญณรงค์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายคติธรรม  ตั้งพงษ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายคุณกฤต  พิพิธกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายคุณวุฒิ  บุญเจริญ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายคุณานนท์  รวิสานนท์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงคุณาลัย  ชัยยา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายคูณชัย  กุลประจวบ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายจักกาย  หาญลคร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายจักรพรรดิ  บุญญานุสนธิ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงจิดาภา  กุลพรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงจิดาภา  ปรียานนท์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงจิดาภา  ปักชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงจิดาภา  สำราญญาติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงจิตรกัญญา  จำปาดวง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงจิรภิญญา  สุกรี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงจิรัชญา  หาญนอก โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงจิรัชยา  จันทะพินิจ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงจิรัชยา  อิ่นคำ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายจิรัฏฐ์  ประภาวงษ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงจิราพัชร  อ่อนจันทร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายจีรทิป  แท่นมาก โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
51 นายจีรากร  มนต์วิเศษ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงจุฑาวรรณ์  ธงสันเทียะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงชญาดา  อ่อนสุวรรณ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงชญานิน  สูงประสิทธิ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงชณิดาภา  กัญญาสาย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงชนัดดา  ลาภสันเทียะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายชนาธิป  บุตรดี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายชนาธิป  ภิญโญจิต โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงชนิกานต์  มีมาก โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงชนิชา  วังหอม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายชยธร  ศรีหาบุตรโต โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายชยากร  หาญนอก โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายชยุตพงศ์  ลิ้มอำนวยลาภ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงชลินญา  หลาบกลาง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายชวกร  ชัยทอง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายชัชญาณิช  จำเริญสุข โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงชัญญารัตน์  บุญกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายชัยชนานันท์  เตียประสงค์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายชัยวัฒน์  เจริญตา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงชาลิสา  ชัยโยบัว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงชาลิสา  โชติสันเทียะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายชินวัตร  ไลไธสง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายชินวุฒิ  วรรณชาติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
74 นายชิษนุพงศ์  ยินดี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายฌัฐชนน  ศรีช้างสาร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายญาณพัฒน์  รวิสานนท์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงญาณิศา  แซ่เตีย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายฐปนชล  หาญกุดตุ้ม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงฐาปนี  เวชสัสถ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงฐิติยา  จันทร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงฐิติวรดา  วรรณพงษ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงฐิติวรดา  หมั่นหาโชค โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายณฐปกรณ์  สมานสุข โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงณฐพร  จำเริญโชค โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงณฐมน  นาคคำ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายณฐวัฒน์  บัวภา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายณดณ  ประดับคำ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายณเดชน์  ทองวิไล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายณรัฐ  ณรงค์ชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ช่างเรือ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
91 นางสาวณัฏฐณิชา  ช่างเรือ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกิดสุข โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุนา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
94 นายณัฐกาญจน์  เสาวโกมุท โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงณัฐชยา  แพงจันทึก โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วสมบัติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงณัฐธิดา  ตะหลับแก้ว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงณัฐธิดา  นาเจริญ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงณัฐธิดา  ฟุ้งสกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายณัฐนนท์  บุระดา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงณัฐนรี  วิจันทมุข โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายณัฐบดินท์  จันทรจรัส โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายณัฐพล  แสงทับทิม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายณัฐพัชร์  ตั้งพงษ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายณัฐพากย์  เลาวัณย์ศิริ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
106 นางสาวณัฐภรณ์  บุญธรรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายณัฐวัฒน์  แนวโนนทัน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงณิชานันท์  ทุ่งไธสง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงแดน  หงษ์สูง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายเตชิต  ปราสาทแสนสวย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายทรงสิทธิ์  หรบรรณ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงทัดหทัย  เดชหัสดิน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายทัตเทพ  วุฒินารถ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงทิพย์ประภา  พรประไพ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายแทนธาดา  ไพรเขียว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
116 นายธนกร  พุทธวงค์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายธนกฤต  เสือจุ้ย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายธนโชติ  อาราษฎร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายธนดล  โคตรภูเขียว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
120 นายธนภูมิ  พรกระแส โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายธนภูมิ  ภิรมย์ศรี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายธนวรรธ  ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นายธนวรรธ  ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายธนวรรธน์  ภู่ทอง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงธนวัฒน์  เพียรวิชา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงธนัญชนก  หมั่นอุตส่าห์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงธนัญญา  ก่อเกลี้ยง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายธนันต์ฐกิตติ์  ธรรมจักร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายธนาณุกูล  สวนทอง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายธนาธรณ์  สุทธการ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายธนาธรณ์  หกด่านจาก โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายธราเทพ  หาญรัตนสกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายธราธิป  หาญรัตนสกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายธัญ  เตียวสุวรรณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายธัญชนก  กุลสูงเนิน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงธัญชนก  หิรัญอร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงธัญรดา  คูณจันทร์ทึก โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงธัญลักษณ์  มั่งคั่งรุ่งโรจน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงธัญวลัย  บุญใหญ่ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
140 นางสาวธันญ์ชนก  นาสมพงษ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงธันยพร  สถานชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงธันย์ภัคนันท์  ลองจำนงค์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายธาวิน  โคตระครุ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายธาวิน  ไชยปัญญา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงธิญาภัทร  ฉายชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายธีรกุล  มูลทองหลาง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายธีรพล  หาญพยัคฆ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายธีรพัฒน์  สุขทั่วญาติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายธีรภัทร  มานะมนัส โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงนงนภัทร  นามวัฒน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงนฎชกร  เบียดนอก โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายนพคุณ  งอกสิน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงนพภัสสร  ภิรมย์ชม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายนภัทร  ดรสีเนตร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงนภัสสร  กนิษฐสุต โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายนรวัฒน์  อุตสาหะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายนฤเดช  บุญเสริม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายนฤบดินทร์  คาดสนิท โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายนฤเบศวร์  พงศ์จันทร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายนฤเบศวร์  สมบูรณ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายนวภณ  หาญณรงค์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงนัทธมน  คุ้มบัวบาน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงนันทิกานต์  โยธินบุญนาค โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงนาบุญภัทร  บุญเศษ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงนิชพร  พุทธพิทักษ์วงษ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายนิติภูมิ  บำรุงภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงนิษฐา  สามิลา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงนุตประวีณ์  โสภา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
169 นางสาวบัณฑิกาญจน์  ขันอาษา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายบีณวัช  ชาวโนนงิ้ว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงบุญญารินทร์  นิพิมาย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงบุญญิสา  ขวัญพรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายปณพนธ์  วิระรังษิยากรณ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงปภาวรินท์  รัชชนะกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงประภัสสร  ผายพิมาย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายประภากร  กุลชูศักดิ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายประวีร์  โสภาพล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายปรัชญา  เส็งนา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงปรัชญานันท์  สุวารี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงปริยากร  บุษเนียร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายปวริศ  ทองศรี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงปวิชศิญานาฎ  จันทระ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงปัญจรัตน์  บุญลือพันธ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
184 นายปัญญพงศ์  วิชิตศรีวรา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  ทองจำรูญ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
186 นายปัญญาวัตน์  เนตเรืองสถิตย์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงปัณชญา  เจริญ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายปัณณทัต  ศรีพล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายปัณณทัต  สังข์รอด โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
190 นางสาวปัณณวีร์  หมวดเมืองกลาง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
191 นายปัทมพร  ครองเกษม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงปานดวงใจ  แสงใส โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงปาริชาต  ประทัยสงค์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายปิติพัฒน์  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายปิติภูมิ  นาเจริญ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ศรีสุภาพ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงปิยดา  บุญช่วย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงปิยภัทร  โคตรประทุม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายปิยวัฒน์  แสงทอง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายปุณญพัฒน์  จริยพันธ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายปุณณพัฒน์  พัววิสิทธิ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายปุณปภัช  รอนไพริน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายพงศ์พล  เพียนอก โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายพงศ์ภรณ์  บุสดี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  คุ้มคง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายพงษ์สมบูรณ์  สุวรรณที โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงพชรพร  พันธุ์จำรัส โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายพชรพล  ไสวงาม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงพรธีรา  ลองจำนงค์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงพรปวีณ์  สุริยะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายพรรณภรณ์  ทบหลง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงพลเวหา  อุ่มกล้วย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงพลอยชมพู  แสงปัญหา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงพัชรพร  ทองนอก โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงพัชรากร  ศรีมงคล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
216 นางสาวพัชราภา  ฐานวิเศษ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายพัทธดนย์  มาเจริญพร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงพัสวี  นนทะดี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงพิกุลแก้ว  จำเริญจิตร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายพิชญภูมิ  บุญญารัตน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงพิชญา  สมัตถภาพงศ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงพิชญาภา  แสงเพชร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงพิชญาภา  โฮมสูงเนิน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ขาวจัตุรัส โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  บุญจันทร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
226 นางสาวพิมพ์นิภา  เทียบเพชร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  ตั้งศิริไพบูลย์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชาญเขว้า โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เสมียนชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงพิยดา  หิรัญเขว้า โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายพีรพล  ลามศรีจันทร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายพูนทรัพย์  ตั้งสุริยานนท์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงเพชรฤดี  เผื่อนงูเหลือม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
234 นายเพิ่มโชคศิริ  ด้วงปัญญา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงฟ้าใส  อุตมะพันธ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงภควดี  ภูมิสถาน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายภพธรรม  สุขโข โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงภัคธีมา  ชำนาญ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายภัทรนันท์  ธงภักดิ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงภัทรวดี  ข้องนอก โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงภัทรวดี  สิงห์กระโจม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงภัทรวดี  สุวรรณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงภัทรวดี  โอนประจำ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายภัทรวรรธ  ช่วยงาน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายภาคภูมิ  พิริยะสงวนพงศ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายภาณุพงศ์  เบิกขุนทด โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายภาณุวิชญ์  เกิดกุญชร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายภาณุสิษฐ์  ฤกษ์สกุลวงศ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงภาศิริณธร์  พิชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายภาสวัฒน์  เจนจัด โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  บุญชู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  บุญเพชรรัตน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แสนกล้า โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงภีมปภัส  หวังพิงกลาง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายภูผา  ผาทอง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายภูมิพัฒน์  สงคราม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายภูริดนย์  พร้อมสันเทียะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายภูริธาดา  ภูริวัฒนสุข โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายภูรินทร์  ศรีธรณ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายภูริวัฒน์  จันทร์หอม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายภูริวัฒน์  มูลอำคา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายภูวณัฎฐ์  ศรีโฉม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายภูวเดช  ศิลาพงษ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายภูวิพัฒน์  พันธุ์สง่า โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงภูษณิศา  สุขธตณรงค์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงมธุรดา  ฐานวิเศษ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงมนปพร  ฐานวิเศษ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงมรกต  ชินขุนทด โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายมานินพันธุ์  เพียงปราชญ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงมิตราพร  ภูจอมจิตร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงเมธาพร  โพธิ์ชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายเมธาวินท์  กองชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ดัชนีย์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายเมธาสิทธิ์  บรรจงการ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สัมฤทธิ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงโมนา  แดงสกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายรชต  ภูมิมะนาว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงรณรณก  แสนสุข โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายรนกร  สุภาพงษ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงรมณ  อ่อนสุวรรณ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงรัชชานนท์  พรมอ้น โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายรัชพล  สนิทกลาง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายรัฐภูมิ  คำแฝง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายรัตนธร  ตั้งมั่น โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายราชภูมิ  จัตุรัสตระกูล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายรุจน์ติพงษ์  อินศิริ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงลภัสรดา  เพียรธรรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงลักษิกา  สมานญาติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงลินญารัตน์  เล็กวิลัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายเลิศวรรธน์  ชัยวิรัตน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายวงศกร  วงศ์นรา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงวชิรญา  นิสสัยกล้า โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงวชิรญาณ์  จงกล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายวชิรวิชญ์  ภูหัตถการ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายวชิรวิทย์  ที่รักษ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายวชิรวิทย์  วิชาดี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงวนิษฐาพร  ดอกไม้ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงวรกานต์  จิตร์จันทึก โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายวรชิต  ยืนชีวิต โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายวรเมธ  มาสงฆ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายวรวิทย์  หิรัญคำ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายวรานนท์  มีเงิน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงวรารัตน์  สัมมาชีววัฒน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงวริศรา  ไตรเสนีย์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงวลัยขวัญ  พรมเสนา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายวัชรพล  ตั้งรัตนกมลกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายวัชรวิชย์  บุญเสริม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายวันชนะ  ด้วงปัญญา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
309 นางสาววิชชานันท์  บุญเสริม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงวิชญาดา  คุ้มโพธิ์น้อย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงวิมลศิริ  ธรรมประโชติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายวิสุทธิพร  พจน์มณีรัตน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงวีชยา  รักษ์มณี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายศตคุณ  ไตรจักรปราณี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายศตภัทร  สุภบรรเจิด โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายศภัสกร  ไชยพรรณา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงศรัณพร  สุราราช โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
318 นายศรัณยพงศ์  ธรรมวงศ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ชัยหลาก โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายศริตวรรธน์  ตาปราบ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงศิญาฎา  ศรีธรรมมา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงศิริกร  เจโคกกรวด โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงศิริกัญญา  แสนโสม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงศิรินทร์ฑิพา  สงวนศักดิ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
325 นางสาวศิรินทรา  เปรมกมล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงศิรินภา  จำพันธุ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงศิรินภา  จำพันธ์ุ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายศิวกร  ลาภสมบูรณ์ยิ่ง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายศิวรุทฐ์  สีวาที โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
330 นายศุกลวัฒน์  แสงศรี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายศุทธิกร  ปรมะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายศุภกร  ไตรศิวะกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงศุภกานต์  คะปัญญา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายศุภกานต์  อินทร์อ่อน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงศุภรดา  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายศุภวิชญ์  ไวประเสริฐ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายศุภศักดิ์  ศรีม่วง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงศุภาวรรณ  ขัดคำ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงศุภิสรา  ทาท่าหว้า โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงสพิชญา  วงค์จันทึก โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายสรวิชญ์  สุวรรณเพ็ญ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายสิรภพ  ผุยม่อง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายสิรภพ  ยวงทอง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์ชีลอง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายสิรวิชญ์  ชุ่มพะลัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายสิรวิชญ์  บุบผารัตน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายสิริชัย  แสนตลาด โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงสิริภัทร  บุญประคอง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงสุจิตรา  ทยานสิงห์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงสุทธวีร์  พันธ์ธรรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงสุทธิดา  ดวงชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายสุทธิศักดิ์  ปวงชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงสุพิชฌา  รัตนจิต โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงสุพิชญา  อุดมทรัพย์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  โสขันตี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายสุรพัศ  ตุ้มทอง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พวงจันทร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายอติวิชญ์  เกษมใจ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายอนุพงศ์  สิงห์ลา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายอภิชา  วัฒนสาครกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงอภิญญา  เกตุแก้ว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายอภิรักษ์  ยงศักดิ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงอรัชพร  เหล่าโนนคร้อ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายอริย์ธัช  เกรียงเกษม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงอลิศา  สิงคาลวณิช โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงอัคราภา  เมืองแสน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงอัญรินทร์  พลเสน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงอัญวริญญ์  สิทธินราวงศ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายอินทรัช  ขนแก้ว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงอิสรีย์  บุสดี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงอุชุกร  ศรีอุดร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายเอกภวิษย์  ลัทธิวรรณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงไอยวริญทร์  ชัยศรี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายไอศุริย  ทัดมาลา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงกรกนก  สินธุวงศานนท์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธรรมปาน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สายชำนิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ภุมรินทร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงเกตน์นิภา  คำมะสอน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายไกรวี  จำนงชอบ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงคณาพร  สนธิ์ชัย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงจิรวดี  หิรัญคำ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงจิรา  ฐานวิเศษ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงจีรนันท์  ระลึก โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เหวชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงเจนจิรา  ตาปราบ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  พลมณี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงฐิติวรรดา  โพธิ์สาวัง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายณฐวัศ  ฐานวิเศษ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงณฐิกา  มุ่งทุ่งกลาง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายณภัทร  บุญกอด โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงณัจฉรียา  ชมนาวัง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงณัฐกฤตา  หอมสนิท โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีสุวรรณภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงณัฐนันท์  รูปสูง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ใจมนต์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงณัฐสินี  บุญเกษม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงณิชานันท์  เวียงดินดำ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงดนยากานต์  สิทธิวงศ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายดนุเดช  สองศรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงดรุณพร  ประสะนะโก โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงทิพย์ธันวา  จิตรชัย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายธนภูมิ  บุญคำภาว์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงธัญชนก  สีสงัด โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงธีรธิดา  ดาวเรือง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงน้ำเพชร  ภูศรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงปทิตตา  ทองแท่งไทย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงปนัดดา  ยอดวงษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สิงห์เดช โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงปรินทร  รอนไพรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงปริยากร  คำพิโลชัย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงปองพิมพ์  สมรรถชัย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงปัญญาพร  ทีบัวบาน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงปาณชญา  ตาปราบ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายพสิษฐ์  มโนธรรม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงพัชญ์ทิตา  เผือกศรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงพัชรพร  เอ็นดู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงพิชญธิดา  แสนท้าว โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  รัตนอนันท์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ตะวัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายภณ  ตั้งพร้อมพันธ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงภัทรทิยา  เกษร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายภาคิน  ทับอมรศิริ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายภาณุพงศ์  ภาลีกันท์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ทิพย์โอสถ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เลิศตะคุ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงภูริชญา  บำรุงนอก โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายภูริพัฒน์  เชื้ออ่อน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  ใจเกษม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายราชภูมิ  ดีบ้านโสก โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงวรนันท์ญา  เนตขัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงวริรทร  ค้าดี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงวิชิตา  ภูเหลื่อม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงวิภารัตน์  วงษ์คำพันธ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงศรัณย์รัตน์  ศาลาศักดิ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงศศิธารา  ทรัพยะเกษตริน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงศิริประภา  แสงดี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงศิริพร  คำบุญเรือง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงสมฤทัย  บัวขจร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายสุทิวัส  สิงห์สนิท โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงหทัยชนก  เดชศรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายอติราช  อิงชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงอทิตยา  วรพิมพ์รัตน์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายอภินันท์  ผกาบุตร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
447 นางสาวกรรณิกา  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
448 นางสาวขวัญจิรา  คำภู โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงชัญญานัฐ  แคไธสง โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
450 นางสาวซันวา  ก้อนเงิน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
451 นางสาวณัฐธิดา  ภูมิผักแว่น โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
452 นางสาวณิชาธาร  สุดนางาม โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
453 นางสาวเด่นนภา  วงษ์อามาตย์ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  แฝกโคกสูง โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
455 นางสาวนภัสวรรณ  ฤาชา โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
456 นางสาวนฤมล  เหล่ากนทา โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
457 นางสาวปริชญา  ดีสี โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
458 นางสาวพรธิวา  ขันธวิชัย โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงพิชชาภา  พรมเดื่อ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงพิมนภัส  แสงมาลา โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
461 นางสาวลลิตา  มงคล โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงวันนิษา  แสนสมบัติ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงสุดารัตน์  สุภาษิต โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
464 นางสาวอิสริศา  มะลิวรรณ์ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงกนกลักษณ์  ดำรงกิจ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงกรินณา  ธรรมกุล โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงกฤตญา  ลอยลิ่ว โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายกฤตณ์  น้อยลา โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายกฤติพงษ์  สืบสังข์ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ตาปราบ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นุชภิรนทร์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หมู่เพชร โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ตาจา โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ลาภประสพ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายกานต์กัลป์  พินิจมนตรี โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สัจจะเวทะ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงแก้วประกายเพชร  ประโพธิ์ทัง โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายไกรวิชญ์  ยุวนานนท์ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงขวัญข้าว  บุษดี โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงขวัญจิรา  ทรัพย์นิ่ม โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงเขมิสรา  โคตรเงิน โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายจิรเดช  เสนานคร โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายจิรายุทธ  ภูเซียงซา โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงเจมมิน่า  วิทเบรด โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายชญานนท์  ช่างเกวียนดี โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงชนัญธิดา  ลาภขุนทด โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายชนาธิป  สำราญ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  คงสมบัติ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงญาณาธิป  ประจันนวล โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงฐิตวันต์  ทาชิคาว่า โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  จุลละนันท์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายณภัทร  อินทร์วิมาน โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายณัฎฐ์  อธิรัฐสีห์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงณัฐจิราภา  ยศรุ่งเรือง โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายณัฐภัทร  เภสัชมาลา โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายณัฐวัฒน์  ภาคอินทรีย์ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงดุจฤทัย  น้อยลา โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายเดโชชัย  จันดาเขียว โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายตรีเพชร  ตั้งธนกฤตกุล โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายเตชินท์  วงษ์ปัญญา โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงทรรศนีย์  ดลประสิทธิ์ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงทิพย์แพรวา  หอกลาง โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายธนกร  เครือเหมย โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายธนกฤต  ลาภหลาย โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายธนพล  สารีพันธ์ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายธนภัทร  ธรรมกุล โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายธนภัทร์  คงปรีชา โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายธนวรรธน์  ศรีพิพัฒน์ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายธนวัต  มหาชัย โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงธนัญญา  มาลาวรรณ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงธรรม์ศิริ  เครือผักปัง โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายธราเทพ  เข่งรอด โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สงดี โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงธัญชนก  ประยงค์เพชร โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงธัญนินท์  อธิรัฐสีห์ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงธันยพร  วรจักร โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายธาดาธร  ลาภประสงค์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงธิดาภรณ์  สายบุญจันทร์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงธิดาวรรณ  ครุฑรักษา โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงธิมาวดี  มาตแก้ว โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายนที  ชำนาญพล โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายนนทพัทธ์  เหล่าอ้าย โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายนพรุจ  หมื่นจิตร โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายนรัธน์ธร  ภิลัยวรรณ์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงนัศธิญาดา  ขวัญสำราญ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายนิติภูมิ  ยอดปัญญา โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายนิธิกร  พลฤทธิ์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายนิธิกร  เสมาทอง โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายบุณยกร  ถนอมชีพ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สวยโสภา โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายปฏิภาณ  จันทร์สว่าง โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงปภาดา  สมบัติหลาย โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงปริมรตา  จิตรธร โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายปวีณ  จงสูงเนิน โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายปัณฑ์ณพัฒน์  ขวัญกล้า โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายปัณณวิชญ์  มงคล โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายปัณณวิชญ์  เจริญไทย โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงปานวาด  พนมเทา โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงปิยพัทธ์  ฦาปัญญา โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงปิยาพัชร  แพ้ภูเขียว โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงปุญญิศา  ลบหนองบัว โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายปุณณวิช  สดไธสง โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงปุณิกา  ศิริบุญธนา โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงเปมิกา  สุขเอนกนันต์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงไปรยา  วงษ์สำราญ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายพงศ์ภัค  ภิญโญทรัพย์ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายพนารักษ์  คำพิกุล โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงพรทิพย์  ไชยมูล โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงพรนภา  บุญญานุสนธิ์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงพรนภา  ผลานิสงค์ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงพรนิภา  โคตรเสนา โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงพรปวีณ์  วงษ์โท โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงพรภ์ตรีมุข  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายพลัฏฐ์ชยางกูร  สวัสดี โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงพัชรมัย  เพียเอีย โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงพัชริดา  คุ้มเงิน โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายพัทธดนย์  ประทุมทอด โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงพิชญา  โคตรเเก้ว โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขวัญศิริ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายพีรภัทร  ทนามศรี โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายพีรวิชญ์  พลเยี่ยม โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายพีรวิชญ์  สูงภูเขียว โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายพุทฒิภัทร  สิงห์คง โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายพุทธิปัญญ์  เกตุเขียว โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายภาคภูมิ  ทีดินดำ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงภิญญาภัชญ์  กระพันธ์เขียว โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายภูตะวัน  บรรเทา โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายภูมิภัทร  ฮู้พัฒนวิโรจน์ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงภูฬิชญา  อ่อนน้อม โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงมารวย  หลวงซา โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายยศกร  สวนจรูญ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงรวิภา  สิงห์นอก โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงรินรดา  ก่อบุญ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงลัชชา  พรสวัสดิ์ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงวรัญญา  วิสิทธิ์สูงเนิน โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายวริทธิ์ธร  คงสุข โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายวัจนกร  เอี่ยมศรี โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงวิมลทิพย์  เกาลวณิชย์ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงเวคินี  เปล่งศรี โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงศราลี  กัณหา โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงศรีชนก  เรืองสุทธิ์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงศรุดา  มูลเมืองแสน โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงศสิธร  ภูมิภู โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงศิริจรรยา  สาลีธีรวัฒน์ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายศิวกร  ดอนกระโทก โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายศิวกร  ศรีโกศล โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงศุทราพร  นามวิจิตร โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายศุภกิจ  เกยสูงเนิน โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงสมลพร  วรรณกุล โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงสรัลรัตน์  ลูกชัยภูมิ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายสิปปภาส  สุดชา โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงสิริวลัย  บุตรพรม โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงสุธารัตน์  ขวัญวิเศษ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงสุธิตา  ประกอบชัย โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงสุนัชชา  วิเศษสัตย์ โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงสุปรีดา  ถึงลาภ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงสุพิชญา  เลิศคอนสาร โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงสุภัชตรา  นุตทัศน์ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงสุภัสสรา  หล้าเพชร โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายสุเมธา  เทียมทอง โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงอภิชญา  สิงหา โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายอภิรักษ์  โสมทอง โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงอรอนงค์  ขวัญรักษา โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงอัจฉรีญา  นราพล โรงเรียนภูเขียว ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงอัญมณี  วงษ์คำอุด โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายอัยยะ  จันทนะโพธิ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายอานนท์  สุขสง่า โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงอิงอร  ประจักษ์เมือง โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายเอกบดินทร์  ดำรงเชื้อ โรงเรียนภูเขียว ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงเเทมมารีน  ตาปราบ โรงเรียนภูเขียว ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ผลานิสงค์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายกรกฤช  สุริยันต์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายกรวิชญ์  ผามี โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายกฤตเมธ  ภักดิ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายกฤษฎา  พงษ์สระพัง โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายกวินทร์  ปักเคระกะ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายก้องภพ  เพียรชัยภูมิ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงกัญญา​ณัฐ​  ภักดิ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงกัญญาภัค  ผลทับทิม โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงกัลยา  แผ่นจินดา โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงกัลยากร  ไขแดง โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายเกริกไกวัล  คำสระแก้ว โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายจารุพัฒน์  เรือนเอี่ยม โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงจุฑามาศ  ผ่อนสนาม โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายชนะชล  สงมา โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงชนัญชิดา  โชคบัณฑิต โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
627 นายชลัมพล  ผานาค โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงชิดชนก  สนธิสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงญาณิศา  เทพาขัน โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สวัสดี โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงณัฎฐ​ณิชา  แสงเดือน​ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
632 นางสาวณัฏฐธิดา  ช่างไสว โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงณัฐณิชา  อุทัยบุรมย์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายณัฐพล  ผลทับทิม โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงณัฐมล  ชำนาญ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงดวงหทัย  ผานาค โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงทักษิณา  ชำนาญ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงทิพยรัตน์  เษมศรี โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายธนภัทร  ประกอบดี โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายธนรัตน์  หล้าเพชร โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงธนิดา  สวิทแมน โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงธนินทรา  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ราษีใส โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงธัญญากราณต์  พงษ์สระพัง โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายธันวา  แสงเดือน​ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายธีรเมธ  กมล โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายนครินทร์  พิมโคตร โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงนภัสรพี  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงน้ำพลอย  พื้นดอนเค็ง โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายบินประดับ  ประหยัดสิน โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายปภิณวิทย์  แผ่นทอง โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงปุณยาพร  ผาทอง โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายพรหมพิริยะ  สมเด็จ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงพัชรินทร์  โชคบัณฑิต โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงเพชรแพรวา  บุญญานุสนธิ์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงภรณ์ชนก  สุริยันต์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายภวัฒน์กูล  ชาติขยัน โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงภัทรพรรณ  บัวสิงห์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงภัทรศยา  เหล่าวงษา โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายภานุเทพ  เมรัตน์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายภีรภัทร  นามวิบูลย์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงภูฟ้า  กาฬปักษิณ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายภูริณัฐ  อุ่นชัย โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายภูฤทธิ์ทัต  ภิญโญศรี โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายรัฐภูมิ  แสนสมจิต โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงรัตนาวลัย  มิตรชื่น โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงวริสรา  สุนาโท โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงวัลลภา  โสภา โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงศศินา  เนตรอุบล โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายศิลาธาร  สุขตระกูล โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงศุกร์ภาพร  หอมทอง โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงศุภสุดา  คำมา โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงศุภสุดา  บูรณะกิติ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
674 นางสาวสมัชญา  อุทัยเรือง โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงสิรินภัทร  คงสัตย์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงสุกัญญา  หนาซุย โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายอมรเทพ  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงอริสา  ลุนราช โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายอัฐดาวิทย์  ประชามอญ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงอินทุอร  ปัญญาดี โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงกชพรรณ  สุราษฎร์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงกนกพร  เต็มราม โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
683 นายกฤติพงศ์  คำอู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
684 นายกวิน  พงษ์ลิขิตตานนท์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงกวินธิดา  คำศรี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
686 นางสาวกวิสรา  ร่มเย็น โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงกวิสรา  เผ่ามงคล โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงกัลธิตา  กาสี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
689 นางสาวกัลยาณี  มีพวก โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงกานต์ธีรา  งามเชื้อ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายกิตติภูมิ  สิรินันทเกตุ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงกุลจิตรา  กลางวงค์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
693 นางสาวเกศรา  นิยมชัย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
694 นายเกียรติศักดิ์  สุราษฎร์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงขวัญแก้ว  นาโพธิ์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
696 นางสาวคณิศร  พันธุ์ปลาโด โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายจักรวาล  ฮาดวิเศษ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายจิ​ณ​ณ​วัตร  คำสุด โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายจิรพล  แซ่โค้ว โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
700 นายเจษฎา  อยู่ทน โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงชนาพา  ภูพาน โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงญาณภัทร  ศรีหอมกลิ่น โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายฐิติพันธ์  ค่ายชัยภูมิ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายณฐกร  โคตรนารา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
705 นายณฐพล  โสลา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
706 นางสาวณัฏฐณิฌา  ลำใย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงณัฐชยา  อินทรกำแหง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงณัฐวิภา  อุดไทย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงณัฐสรา  พูลศิลป์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายเตชินท์  มลัยเเก้ว โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายธนโชติ  หินประกอบ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายธนพล  แก้วสี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายธนพัต  คลังทอง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงธนัชชา  สาระนันท์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงธนัชพร  ชำนาญ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
716 นายธนาดุล  แสงหิรัญ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายธนาทรัพย์  จะชาลี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงธัญกมล  ฉิมงาม โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงธัญญรัตน์  จันทรา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
720 นายธาดาณุวรรธน์  แก้วมูลมุข โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงธารา  ไพชาญ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงธิติมา  ยาที โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายธีรเทพ  เฉลิมเล่า โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงนภัสวรรณ  คลังชำนาญ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงนริศรา  นาน้อย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงนริสา  จันทินมาธร โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายนันทวัฒน์  แฝงธานี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
728 นางสาวนาชิตา  บุสทิพย์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงนารีญาดา  บาลี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงน้ำฝน  อาจโยธี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงนิชธาวัลย์  หมู่หัวนา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงนิสิทตา  บุญประสพ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงเนตรนภา  วาชัยยูง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายบุลากร  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงบุษราคัม  สิงห์แก้ว โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายปกรณ์  คำนาค โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
737 นายปณวัตร  กล้าสงคราม โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงปณิตา  บำรุงพิพัฒนพร โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชินแสง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายปรมินทร์  ไพกะเพศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงประภัสสร  ชูคำมั่น โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงปวริศา  จันทร์แดง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
743 นางสาวปัญญารัตน์  เหล่ากวางโจน โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงปาริฉัตร  กรวดนอก โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงปิญาดา  คำอู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงปุณยาพร  ดวงวิญญาณ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
747 นางสาวเปรมิกา  แสงสิงห์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายผู้นำ  พรมกุดตุ้ม โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
749 นางสาวพรชนก  พิบูลย์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายพรณภัทร  เพชรกาญจนมาลา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงพรณิกา  ฐานะพิมพ์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  อาจกล้า โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงพรไพลิน  คำมะนาง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายพรหมพิทักษ์  เดชศิริ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายพรหมลิขิต  กงชุย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงพลอยลดา  พวกดอนเค็ง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงพัชรวรินทร์  คาดสนิท โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงพิชชา  สิงสง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงพิชญาดา  แสงชัยภูมิ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายพิชญุตม์  สารเสริฐ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  สวัสดิ์วงษ์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เกิดสุข โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงภัทรธิดา  รวงงาม โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายภาคภูมิ  จาดเมือง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายภาคิม  ดวงจีนดี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายภูตะวัน  บดสูงเนิน โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงเมธาพร  มาพัวะ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
768 นายยศชาญชัย  ดวงวิญญาน โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงรติกานต์  กะธิภูมิ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายรัชชานนท์  บุญคง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงรินรดา  ภัทรพันธุ์กุล โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายรุจน์  สุจริต โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
773 นางสาวลลิตา  อิงชัยภูมิ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงลิปิการ์  หล้าไทย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงวชิราภรณ์  โสใหญ่ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงวรดา  ปัญญาศิลป์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงวรรณรดา  รักษ์วิชา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงวรัชยา  สายชาลี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงวรัญญา  อิงชัยภูมิ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
780 นางสาววันวิสา  เดือนศรี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายวิวรรธน์  ศรีเที่ยง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายวีรภัทร  หาญสงคราม โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายศิรวริศ  บุญโนนแต้ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงศิรินภา  เจียมชัยภูมิ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงศุภกานต์  ศุภวัตรวิบูลย์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
786 นายศุภฤกษ์  อินทรา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงศุภัชญา  ดอนวิชา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
788 นายสุกฤษฎิ์  หล่าเพชร โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
789 นางสาวสุกัลยา  บุญอุตตะ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงสุชานันท์  เจียมพงศ์ไพศาล โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายสุทธินันท์  นามวงษา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
792 นางสาวสุธาสินี  นากร โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงสุธาสินี  ไพศาลธรรม โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงสุปราณี  วิชาจารย์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงสุพัตรา  จิรกิตตยากร โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
796 นางสาวสุภัสสร  รอดจันทึก โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายสุรกฤษดิ์  ศรีกุลละคร โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงสุรีย์นภา  สุขทวี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายสุวภัทร  วานิชศุภชัย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงอณัณตญา  ขันชัยภูมิ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายอนุวัฒน์  สากะจาย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงอภิรดี  บุตะเขียว โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายอภิรักษ์  แก่นสุข โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงอรรัชฎา  ประสมเพชร โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายอรัญธนชัย  แตงเส็ง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงอรินท์พร  บุญเกื้อ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายอักษรชัย  หมอกชัย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงอัญชิษฐา  นุบาล โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงอารียา  อุ่นโคตร โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
810 นายอาสาฬ  มาสังข์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงอินทิยาพร  ชำนาญ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงเอื้องชมพูไพร  เคนโพธิ์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น