รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกวรรณ  เปรมอ้น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ศรีตระกูล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกรกมล  ชาญประดิษฐ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกรณ์พัชร  หอมจำปา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
5 นายกรวิชญ์  ถนอมสิน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกฤชอร  กำลังงาม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกฤติมา  บุตนิตย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกฤษฏิพงศ์  บัวศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกฤษฏ์  ยิ่งงาม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกฤษณ์  กุตาวัน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกลวัชร  อุทังสังข์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกวิน  กะนะหาวงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
13 นายกวิน  ดีเมืองปัก โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายกวินทร์  เอกปริญญารักษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายกวี  เทียนเจษฎา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายก้องภพ  อภิรัตน์มนตรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงกัญญานิษฐ์  พานิธย์กิจ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงกัญญาพัชร  นะที โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เกษเพชร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายกันตธีร์  พรหมลาย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายกันตภณ  ทุมเสน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองเกลี้ยง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายกานต์  สูนานนท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกิตญาดา  เครือเนตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายกิตติกวิน  พวงพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายกิตติทัต  ทุมวงษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายกิตติพัฒน์  สิงห์งาม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายกิรินท์  วงศ์เพชรชารัต โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงกีรติ  รุ่งเรือง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงกีรติกา  เมโฆ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงกุลปริยา  ทองคำ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงเกศชุฎาพรรณ  แสนศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงขนิษฐดา  ตั้งธีระวัฒนะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวขวัญชนก  พรสุวรรณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงขวัญฤทัย  เริงนิรันดร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายคงสักก์  โกศัลวิตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายคณินณัฏฐ์  หอมจันทร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายคมพิรุฬห์  กัลป์เจริญกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายคุณัชญ์  แสวงสุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงจณิสตา  ตรีผลา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายจรูญทรัพย์  จันทร์เพชร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายจักรพงศ์  พันธ์น้อย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายจักรภัทร  ทองพุ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงจันทร์เต็มดวง  สมจันทร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงจารุพิสญา  คำสุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายจิณพิสิทธิ์  น่วมสกนธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงจิดาภา  นรานันทน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงจิรภัทร  พันธง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายจิรภัทร  สวัสดิ์พาณิชย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงจิรภิญญา  ฝอดสูงเนิน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงจิรัชญา  เขียวศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายจิรัฏฐ์  นิชาวัฒนพัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายจิรัฏฐ์  ศรีบริบูรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงจิรัฐติกานต์  พลไชย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายจิรันธนิน  จูโรจนวานิช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายจีรพัฒน์  พากเพียร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงฉัตรดา  เกษตรธรรม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สังฆะมณี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงชฎาณิศ  เลิศอุทัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงชนกนันท์  สาเมฆ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายชนะเก้าทัพ  สิมะจารึก โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงชนัญชิดา  สมุทรรัตนากร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายชนิศภณ  นวภาณพงษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงชนิสรา  ศรีรัตน์สิริกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายชยาภพ  ศรีภูมาตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงชริณทิพย์  เกษมสุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายชวัลวิทย์  สาระรัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงชัญญนิษฐ์  ศรีธเนษฐ์กุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายชัยมงคล  แก่นกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายชาคริต  ชนะสิงห์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายชายธานน  พงษ์อุดม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายชินกฤต  มณีเนตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายชีร์วรา  พานคำ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงญาดา  ดาราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงฐิติชญา  มาพงษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงฐิติชญา  ยานุ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงฐิติญาดา  เทพคำราม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายฑีรสีห์  สมบูรณ์วัฒนา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายเฑียรศาสตร์  พานอ่อน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายณชพลคณพศ  ยองใย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายณฐนนท์  ทองวรรณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายณนณ  วทัญญูเลิศสกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงณปภา  สิทธิโชติ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงณภัท  ปัสสามั่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงณภัทร  พาณิชุนทร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายณภัทร  โบจรัส โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายณโม  ชัยเฑวะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงณรัชต์หทัย  ภูวสิฐโกมล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายณัช  จูมพระบุตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงณัชริญา  พวงแก้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วาภพ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุรนาด โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายณัฏฐนันท์  เปลี่ยนผึ้ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงณัฏฐิกา  สิงห์งาม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุดหนองบัว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายณัฐกิตติ์  มานิตทวีวัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงณัฐฐ์จิรา  สุภัตราภรรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงณัฐฐิณี  วงศ์พัชรเมธี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงณัฐณิชา  สอนอาจ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงณัฐณิชา  เถาหมอ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายณัฐนนท์  เหลืองรุ่งโรจน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงณัฐนันท์  คู่สกุลนิรันดร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายณัฐภัทร  คำมั่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงณัฐรดา  คูณค้ำ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายณัฐวรรธน์  ศิริพานทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายณัฐวรรธน์  หอมชื่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงณัฐวรา  จันดาบุตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายณัฐวุฒิ  สมปัก โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายณัฐสิทธิ์  แพทย์เพียร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงณิชากร  วิทจิตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงดวงกมล  ชิณวงค์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายดิชฐพณศ์  นันณ์ตะวรรณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายเด็กชายกรกฏ  เดชะคำภู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายเด็กชายทีปกร  ตังควนิช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายเด็กชายบรรณวัฒน์  พิสิษธนวัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายต้นตระกูล  วรรณสุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงตริตา  คริสตกุลวงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงตรีทิพณัฐฐ์  นิมิตรไชยาพงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงเตชินี  แสงงาม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายเตชิษฐ์  แสงสว่าง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายทยากร  บัวหยาด โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายทองพันชั่ง  จริยาวัฒนชัยกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายทัตเทพ  สุวรรณวิสุทธิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายเทพราชันย์  ทองเหลือง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงธณัชชนม์  โบจรัส โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายธณาวิน  เปาคำ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายธนกฤต  เรืองประดับ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายธนเดช  หาสุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายธนภัทร  มุงเฟีย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงธนัชญา  พลศักดิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงธนัญญา  เป็งตะพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงธนิตรามณี  สุวรรณกูฎ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงธรรมฉัตรี  ศรีตะเขต โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายธรรมดา  จึงมั่นคง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายธรรมปพน  สอิ้งทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายธรรมรัตน์  ศักดิ์ศิริโสภณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
137 นางสาวธัญชนก  นาดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงธัญญชนก  เเสงนิล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงธัญญ์รวี  ศิรามังคลานนท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ก้อนทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
141 นางสาวธัญรดา  ทันธิมา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายธานิน  อินทร์แก้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงธารารัตน์  วงศ์ผาคุณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงธิดาขวัญ  เนื้อจันทา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงธีรญาภรณ์  ทองโส โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายธีร์ธวัช  ส่งเสริม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายธีรพัทธ์  สินชุม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายธีรภัทร  พานทองศิริ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายเธียรวิชญ์  ถนอมสิน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงนงนภัส  ชิณพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายนพเมศฐ์  สโรชนันท์จีน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงนภัสตรา  พงษ์พิสิฐวงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงนภัสนันท์  ชิตทรงสวัสดิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงนโม  แซ่โค้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงนรีกานต์  เลิศศักดิ์ไพบูลย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงนลพรรณ  ผลประเสริฐศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายนัฐเศรษฐ์  บุญเพิ่ม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงนัทธ์ชวัล  สามพายวรกิจ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงนันท์นภัส  สิงห์แก้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงนันทิชา  ปูพะมูล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงนันทิยา  เอื้อวงษ์ประเสริฐ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายนิปุณ  ถามะพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงนุตประวีณ์  โชติรสนิรมิต โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายบิลพัสดุ์  คงสนั่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงบุญชิตา  ตั้งเกษมุกดา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายบุญภวิษย์  ราตรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงบุญศิตา  แก้วกุลชัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงเบญญาภา  คำเสนาะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายปฏิพัทดิ์  อิ่มโค่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายปฏิภาณ  กองสุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายปฐวี  บุญหมั่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงปณาลี  กวีวรญาณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงปณิตา  ศิวเลิศพร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายปณิธิ  ประมวล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงปพิชญา  วิริยะการุณย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงปภาดา  คู่สกุลนิรันดร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงปภาดา  เชื้อตานาม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงปภาวรินศ์  แก้วกันยา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายปภาวิชญ์  หงษ์ทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายปริญ  ไพศาลรภัทร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายปรินทร  เถาว์โท โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายปฤณชกร  สุภาพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายปวรปรัชญ์  เคนบุปผา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงปวริศา  ชนะไพร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงปวันรัตน์  บาทสุวรรณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงปองปุณย์  วงศ์ปักษา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายปัญญวัฒน์  วริสาร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงปัณฑิตา  ทองคำห่อ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายปัณณทัต  ปิยภิญโญภาพ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายปัณณธร  คำเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายปัณณธร  เลิศล้ำ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายปัณณวิชญ์  บุญชาลี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายปัณณวิชญ์  พิริยฉัตรไชย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายปัณวรรธ  จุ้ยนิ่ม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงปัทมพร  มุทาพร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงปัทมพร  สุขอุทัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงปานพิมพ์  ไพยรินทร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงปานฤทัย  วรรณวัลย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงปาลิดา  ก่องดวง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายปิติ  ขันทะวัตร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงปิยธิดา  นันทบุตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายปุญญพัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายปุญญาพัฒน์  สมคิด โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงปุญญิสา  ไหลประเสริฐ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายปุณณกันต์  นาสมวา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงปุณณภา  ขัดโพธิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายปุณณวิช  คำวัง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงปุณยนุช  จรรยาสถิต โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายปุณยวัจน์  อ่อนทรวง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงปุณิกา  ขลุ่ยทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายปุลพัชร์  แสงหิรัญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายปูรณ์ธนทรัพย์  ศิวประภากร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายพงศภัค  พรใส โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายพงษ์ศุภวิชญ์  พันธ์โสภา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายพชร  มานุพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายพชร  วงศ์วัฒนสิน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายพชร  วันสุดล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงพชรกมล  นนทะใส โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายพชรกร  กาแก้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายพชรพล  เชื้อชม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายพรรณพัฒน์  ตันติปัญจพร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงพรรนดา  ภูผาธรรม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายพระปริตร  เรียบร้อย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายพลช  นิลสกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายพศิน  แก้วจาระนัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายพสธร สืบภา  พสธร สืบภา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายพสิษฐ์  นิยมพานิชพัฒนา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายพสิษฐ์  สีถาการ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงพัชรภรณ์  อยู่สุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงพัฒน์นรี  วงศ์กันทรากร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงพาขวัญ  ปิ่นอนันต์สกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงพิจิรา  พันธ์สุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงพิชชาภา  ไชยรัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เต็มธนานันท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงพิชญากรณ์  แก้วสุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงพิชญาภา  ธีรจางคพิชัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายพิพัฒน์  แกล้วกล้า โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงพิมพ์กัลยา  ลิมปวิทยากุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงพิมพกานต์  พุทธเสน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เพ็งพี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงพิมพ์สราญ  ลือสุวรรณกิจ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงพิมพ์สิริ  พิมพัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายพิศิษฏ์  เต็มธนานันท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงพีชนา  นันเทพพงษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายพีรณัฐ  สุตาสุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
246 นายพีรวิชญ์  ละออปักษิณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายพุทธ  ปานดำ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงภคพร  วงศ์ผา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
249 นายภรัณยู  โอวรากร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายภวินท์รพี  โพธิ์ศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงภัณฑิลา  โภคกุลกานนท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายภัทรดนัย  ปัญญาคม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายภัทรธร  ปาวรีย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงภัทรวดี  วรรณศิริ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายภัทรวิทย์  รักจันทร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อิทธิธรรมบูรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงภัทราวดี  วีระกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายภาณุภณ  โกศัลวัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงมนัสนันท์  ดีกา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงเมธาพร  ศรีโท โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงเมธาพร  โสภาจันทร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ตั้งเกษมุกดา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายยอดตระการ  จันทร์เพ็ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงรมณภัทร  ยุระชัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายร่มธรรม  บุตรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงรมิดา  โกมลวิชญ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงรมิดา  โชติพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงรวิกานต์ เจียงเจนจัด  รวิกานต์ เจียงเจนจัด โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงรวิพร  ศิริจันทพันธุ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายรัชพล  ศรีสมยา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงรัตนกมล  แสงวิเชียร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงรินท์นิตา  จันทวี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงรินรดา  วงศ์สุคนธนิตย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงรุ่งรดา  ดิษฐอั๊ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายรุ่งโรจน์  เสริมศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงลักษณพร  เหลาฤทธิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงลักษณ์พร  สีสุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงลัลน์ญดา  บ่อหิน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศรีลา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงวนัชพร  บุญสูง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายวรกร  บรรหารบุตราไชย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายวรพัฒน์  ปทุมวัน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายวรภพ  โมกข์ศาสตร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงวรวลัญช์  ไตรโพธิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายวัชรวิชญ์  เขียวสด โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายวัชระ  พูลดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายวิชญ์  เจียรวิชญ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงวิพรธิดา  สุภาคาร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงวิภาวี  ส่องแสง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงวีรวดี  ทาระศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายวีระชัย  วีระกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายวุฒิภัทร  ทาคำรอด โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายศรัณยพงค์  ประวิทย์ธนา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เมธาวรธันย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงศรินท์พัทธ์  สิงห์เผ่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงศศินันท์  เรืองกิตต์ชัยกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายศศิศ  หงษ์ทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายศาสตราวุธ  สันติวิชัยกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายศิรินทร์  ชมาฤกษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงศิรินภัทร  ชูค้ำ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงศิริวิพาโชค  พิกุลศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายศิวกร  ปัญญาธิกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายศิวกร  ลอยหา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายศิวกร  เกษมทวีศักดิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายศุภกรณ์  พันธะยุง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายศุภกฤษ  ศรีภักดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายศุภวิชญ์  เภาพาน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงสฤษฎิญา  พรมนอก โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงสวรินทร์  โภคละทวีพงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายสัณหณัฐ  สกลไชย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงสาวิตรี  บุญวัง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงสิยาพัฐ  เหล่าพงศ์เจริญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายสิรธีร์  ตั้งมานะกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายสิรภัทร  พาชื่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายสิรวิชญ์  สังฆะมณี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายสิรวิชญ์  สุวะจันทร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงสิรินพรรณ  สุขเสริม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงสุชญา  มั่นยืน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงสุณัฐชา  เจริญบุตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายสุพศิน  จันทสุรียวิช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงสุภัคต์ชฎา  ปวะภูโต โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายสุวพิชญ์  นิยมพานิชพัฒนา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงสุวิชาดา  เหล่าสาย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สกลไชย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงอธิชา  สายสุวรรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายอธิภัทร  แซ่เตียว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงอนุตตรีย์  ชมชัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายอภิวิชย์  ชิณกธรรม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงอภิอาภา  คลังทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายอมเรศ  นาควิสุทธิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงอรปภา  ป้องโสม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงอลีนา  ถาวรพงษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายอังคกูล  อินทา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงอัญพัชญ์  ตั้งศิริกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงอัญวีณ์  พิริยฉัตรไชย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายอัฒน์อธิศ  พิมพ์บุญมา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงอัณณา  นันทสำเริง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงอัณศยา  ยิ่งยืน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงอัยรินทร์  แจ็คทูเบอร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงอัสรีย์  ทองเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงอิงลดา  กาญจนอำไพพร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายอิทธิกร  ผิวผ่อง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เครือวัลย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายเอเว่น  โลว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงไอยวริญญาภรณ์  เกษแก้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายเเว่นรัมย์  สุรกิติ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ม.2 คณิต ม.ต้น
347 นางสาวกชกร  พรมไทย โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
348 นางสาวกชกร  ศรศิริ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
349 นางสาวกนกพร  นรดี โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงกนกพร  แก้วคำ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายกนกพัฒน์  เจตินัย โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ควรชื่นใจ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงกนกอร  จรรยากรณ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายกรวีร์  ขันขาว โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายกฤติกร  คลังแสง โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายกฤษกร  โชคสุข โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายกฤษณกันต์  ใจภักดี โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายกวินทร์  โชคชัย โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงแสนคำ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นวลฉวี โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อุ่นใจ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
362 นางสาวกัญญาภัค  สุขสุวรรณ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงกัญญาภัค  โพธิ์ไชย โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงกัญญาภัทร  วรรณพงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายกันต์กวี  แก่นเมือง โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายกันต์ธีร์  บุตราช โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
367 นางสาวกันยารัตน์  พงษ์บริบูรณ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงกัลยกร  สามีภักดิ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายกัลยกฤษฎฺิ์  แดงอุไร โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายกิตติกวิน  สมเสนาะ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
371 นายกิตติชนม์  สิริยะเดชพงษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายกิตติธรรม  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายกิตติพร  ทองจันทร์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายกิตติพัชญ์  บุญทน โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงกิตติศักดิ์  พิริยะพงศธร โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงกิรณา  สิงห์โตหิน โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายกีรติ  ชนะเคราะห์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงกุลธิดา  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
379 นางสาวกุลธิดา  เหมรานนท์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงกุลสิณี  ยอดกุล โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายเกียรติวัฒน์  สีชนะกุล โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
382 นางสาวขวัญข้าว  หมวดอ่อน โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงขวัญจิรา  พานชัยพิบูล โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
384 นางสาวข้าวทิพย์  ปลื้มศิลป์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายคมน์นิภัค  สุยะรา โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงครองขวัญ  นันตะวงษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายคิมหันต์  บุญฤทธิเดช โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายคีตกานต์  ประทุมศรี โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายคุณานนต์  แก้วนารายณ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายคุณานนท์  รัตนา โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายจตุรภัทร  สัตรูพ่าย โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงจรรยภรณ์  พูลทรัพย์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
393 นางสาวจิณณพัต  สุพรรณผิว โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นางสาวจิรชยากร  บุญประกอบ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายจิรภัทร  สวนดอก โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงจิรัชญา  วัฒนอินทโรจน์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงจิรัชยา  วงศ์บุญ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงจิรัฐฏิการ์  ปัญญาสาย โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายจิรายุ  พิลาชัย โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายจิรายุภัทร  ประไพร โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หินนาค โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงจุฑามาศ  คนเพียร โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายเจนวิทย์  สุนทร โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายเจษฎา  ผาป้อง โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงชญานิน  ตอพล โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงชญานิน  นรเจริญ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
407 นางสาวชญานิษฐ์  เคน้ำอ่าง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
408 นางสาวชนกนันท์  ศรีภักดี โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายชนินทร  เกษเจริญคุณ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงชนิสรา  ขัมภรัตน์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
411 นางสาวชะญานิษฐ์  แพงไธสงค์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
412 นางสาวชาคริยา  โพธิสาราช โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายชาญณพัฒน์  จันทะมาลา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กลิ่นกุหลาบ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงชุตินันท์  พลสวัสดิ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
417 นางสาวเชาวริน  ดอกรักษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
418 นางสาวโชติกาญจน์  ยอดแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายไชยวัฒน์  พรหมสุวงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายญาณภัทร  แก้วใส โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงญาณิศา  วงษ์ภิญโญวัฒน์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
422 นายฐนกมลกรณ์  แสนทวีสุข โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
423 นางสาวฐิติชยาพร  ด้วงทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงฑุลิกา  รูปพรหม โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงณชลนิภา  ม่วงอ่อน โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงณปภัช  มิ่งแนน โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
427 นายณภัทร  ทองดา โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายณภัทร  พิลารัตน์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายณภัทร  เคนผาจิตร โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายณวัธ  อุทธสิงห์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงณัชชา  มาร์ติน โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายณัฏฐชัย  สายลาด โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ษรเสวี โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายณัฐกฤต  มุสิกสาร โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทักทาย โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปัตถาทุม โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงณัฐกัญญา  วามะกันต์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายณัฐชนน  อุดชมภู โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงณัฐชยา  สุริยวงษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายณัฐฌานนท์  หอมวงค์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
441 นางสาวณัฐณิชา  ปูเชียงแดง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงณัฐณิชา  เชื้อหอม โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายณัฐดนัย  สายแวว โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายณัฐทวัฒน์  พรมชัย โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงณัฐนันท์  สุบุญ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
446 นางสาวณัฐนิชา  แซ่ตั้ง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายณัฐพล  สมคิด โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายณัฐพัฒน์  สิงห์หมุ้ย โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายณัฐพิเศรษท์  หงษา โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายณัฐวร  คุณิรัตน์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายณัฐสิทธิ์  กีรติบูรณะ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
452 นายณาศิส  พิณศรี โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงณิชาภัทร  จำปารัตน์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
454 นางสาวณิชาภัทร  ปารมี โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงด.ญ.พลอยภัส  ถนอมเชื้อ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
456 นายเดชขจร  บุญเนตร โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายเตชิต  สิงห์บัวบาน โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงทรงพรพรหม  ยอดคุณ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายทักษ์ดนัย  คนคง โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงทัชชา  คำมา โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
461 นางสาวทิพย์สุดา  สุทธิโครต โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายเทพศะการ  การตะภาพ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงเทวธิดา  มณีเขียว โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายธนกร  สวัสดิ์ตระกูล โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายธนกฤต  จันทวารา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
466 นายธนกฤต  ประชาราษฎร์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายธนกฤต  สกุล​เดชอุดม โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายธนพล  ใจอารีย์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายธนภัทร  อดุลพงษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายธนภัทร  เกษมสุข โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายธนยศ  หาสุข โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงธนัชชา  ทาคำห่อ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงธนัชพร  เดชคำภู โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
474 นายธนากร  กาลาม โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายธนาธิป  จันทร์ทรง โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงธมลวรรณ  ธรรมสัตย์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายธรรศธานินทร์  กมล โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายธรอธิป  ยะระเขต โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายธราเทพ  นนทะวงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายธวานนท์  ทานะกาศ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงธัญชนก  นนทศักดิ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ผิวจันทร์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงธัญพร  มีบุญ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงธัญรดา  แก่แสง โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงธัญลักษณ์  แสงนิล โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
486 นางสาวธัญสินี  สุดแสน โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
487 นางสาวธันยาภรณ์  ตุลัยลักษณ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงธารน้ำทิพย์  คำภาค โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
489 นางสาวธิดารัตน์  เจริญสุข โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงธิติกาญจน์  แห่งธรรม โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายธีรดนย์  บุญเหมาะ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายธีรภัทร  สีระวัตร โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายธีรเมธ  ธิบูรณ์บุญ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายนครินทร์  อินทร์ขาว โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงนภัทร  พูลชาติ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
496 นายนรเชษฐ์  อาจวิชัย โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
497 นางสาวนรพร  ก้อนคำ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงนวกาญจน์  ยาตรา โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงนันทิดา  พุฒตาลดง โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายนิชคุณ  ทองพันธุ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงนิรชา  สายธนู โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
502 นางสาวนิรัชพร  พลราช โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงนุชญดา  โยธาทรณ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงบัญจรัตน์  จันทกุล โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงบัณฑิตา  มาลา โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงบัวพรฑิตา  บัวขาว โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงบุญญตา  ศรีหงษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายบุญธรรม  บุญสุข โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงบุญธิดา  ปานทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายบุณยกร  วงชมภู โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงเบญจพร  พินธุรักษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงเบญญาพร  อิ่มใจ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีพรหมมา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
514 นายปฎินญา  ไชยะเดชะ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายปฐพี  จันทะวงค์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายปฐวี  นักธรรม โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายปณต  วงศ์พานิชเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายปณพัฒน์  ชัยฑวังกูล โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
519 นายปนัยกร  ปัญญาพิรักษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายปพนธนัย  ไชยโกฏิ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงปพิชญา  นามโคตร โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
522 นายปภินวิทย์  ถนอมจิตร โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงปรัชญวดี  สิทธิจินดา โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงปรัชญวรรณ  สิทธิจินดา โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายปรัชญา  ราชชมพู โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายปรัชญานันท์  กมล โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงปริญญา  ดอกรักษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงปวริศา  เจริญผล โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายปวรุตม์  แสงทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงปวิชญา  สมบูรณ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายปัญญากร  สุขสุวรรณ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
532 นางสาวปัณณพร  ชาญณรงค์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายปัณณวัฒน์  กาบแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงปัทมา  พระอารักษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงปาณิกา  สมบูรณ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
536 นางสาวปาณิสรา  ผลาพรม โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงปาณิสรา  เสวยสุข โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงปาริชาติ ล้ำเลิศ  ล้ำเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายปิติพล  เหล็กงาม โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายปิยดนัย  ดาผา โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  พิมพ์โพธิ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายเปรมปีย์  มีวงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายพงศ์สรร  กมลวงศ์วานิช โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
544 นายพชร  ดวงแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงพรทิพา  สายเเวว โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงพรทิวา  อารมย์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงพรรณภัทร  จันทประสาร โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายพลภัทร  บุญคุณการ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายพลภัทร  บุญเกลี้ยง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงพลอยนารี  พุฒพิมพ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายพัชระ  สมบัติ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงพัณณิตา  อินทะขันธ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
553 นางสาวพัธ์ธีรา  กล่ำฮวบ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงพาขวัญ  อุ่นท้าว โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงพิชชานันท์  สุทโธธรรมรัตน์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงพิชชาภา  กนกหงษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงพิชชาภา  เพ็ชร์ภา โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงพิชชาภา  แก้วอุดร โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงพิชญ์ชญานิษฐ์  จำนงใจ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงพิชญาภา  กาฬภักดี โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงพิชดารัตน์  ธรธนบุญ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
562 นางสาวพิชยธิดา  ฤทธิ์ลือเดช โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงพิมพ์นภัทร  แสนสี โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ประวัติพงษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  มะยม โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กะชา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงพิมพร  สังฆมณี โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงพิรุฬลักษณ์  ไชยวรรณ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงพีรดา  มั่นคง โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายพีรพงศ์  แสนชมภู โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายพีรพัฒน์  หมู่แก้ว โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายพีรพัฒน์  แสนสี โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายพีรวิชญ์  ด้วงทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
574 นายพีรวิชญ์  ทองประเสริฐ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
575 นายพีรวิชญ์  ไตรจิตร โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายพุทธพงศ์  จิงประเสริฐ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
577 นางสาวเพ็ญพิชญา  สุขเจริญ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงฟ้าใส  คำเติม โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงฟ้าใส  เเดงอุไร โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายภคิน  ไล้เลิศ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายภัทรกฤต  ศรีลาชัย โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงภัทรชนก  เหลืองเอี่ยม โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงภัทรปภา  กลิ่นรอด โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายภัทรพล  วิรัตกพันธ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
585 นายภัทรพล  อิ่มใจ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงภัทรวดี  รอยศรี โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงภัทรานิษจฐ์  จำปาทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงภัสร์ศศิร์  เลขะวณิชย์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงภัสราภรณ์  จันทร์ทรง โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายภาณุพงศ์  สายพันธ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงภานุชนันท์  งามยิ่ง โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายภานุพงศ์  วรรณวงษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายภานุวัฒน์  วรรณวงษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงภิชญาภรณ์  สุขสว่าง โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายภูมิธนาศิต  ศรีขาว โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
596 นายภูรินท์  โพธิสาร โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายภูริพัฒน์  มิ่งบุญ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายภูวิสิฐกุล  มาลัยนาค โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงมนปริยา  นนทการ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
600 นางสาวมะลิวัลย์  บุญชาติ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงเมธาพร  ธานี โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงเมธาพร  บุญชารี โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายยศกร  คงแสนคำ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายยศพนธ์  ทางาม โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายยสินธร  สุภะนานัย โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายรพีภัทร  ภักดีการ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงรวิธารา  พุ่มจันทร์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงรวินท์นิภา  พิมพ์วัน โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายระพีพัฒน์  ศรีมนตรี โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายรังสิมันตุ์  คำหมั่น โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
611 นายรัชชานนท์  พันธ์โชติ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
612 นายรัฐพล  ดาราคำ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงรัตน์ชนก  อ่อนมิ่ง โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สีดำ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงลลิดา  วิไสุทธิวงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายวงศธร  สีมาลา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงวชิรญาณ์  หรุ่นนุพันธ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายวชิราวุธ  ดาราษฎร์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
619 นางสาววณัชวรรณ  มณีภาค โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงวนันญา  สกุลวา โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
621 นายวรชิต  บรมฤทธิ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
622 นายวรชิต  ศรศิลป์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงวรนิษฐา  เลื่อนฤทธิ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงวรนิษฐา  แก่นแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงวรรณนิภา  แป้นงาม โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายวรวัฒน์  บุญทา โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายวรากร  บัญญัตินพรัตน์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงวรินญา  นิลโชติ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
629 นางสาววรินยุพา  ชื่นนอก โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงวรินยุพา  โพธิ์ธานี โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงวัชราภรณ์  แก้วพรหม โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงวันวิสา  บุญสนิท โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงวาสิณี  พระฮึด โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงวิชญาดา  หนักแสนคำ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงวิภาวณี  ศรีสุรัตน์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
636 นางสาววิยะดา  กิ่งทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงวิรวรรณ  สายทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงวิรัลยุพา  วิภูษิตสมบูรณ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายไวณวิณ  หอมสุด โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายศรุต  สายงาม โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงศศธร  พรหมสีดา โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงศศิกานต์  เพ็งแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงศศิธร  โนนใหญ่ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงศิรัญญา  สุพะนานัย โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงศิริกัญญา  นวลวาม โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงศิริกัญญา  แม้นศิริ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงศิริกาญจน์  สุนทร โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงศิรินิพิษฐา  ทาศิริ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงศิริวรรณ  ไชยโพธิ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายศิวกร  ไชยธรรม โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายศิวปรีชา  จันทร์จรัส โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงศิวพร  แสงงาม โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงศิวรินทร์  เดชคุณ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
654 นางสาวศุภธิดา  กาเกษ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงศุภลดา  ตรีรัตนชวลิต โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงศุภากร  เวียงแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายเศรษฐพงษ์  คำกุณา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายสกลพัฒน์  ทองคำ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
659 นางสาวสกาวใจ  วงศ์โหง่น โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงสกาวรัตน์  ทองมูล โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
661 นายสรวิชญ์  หมื่นแก้ว โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
662 นางสาวสรัญรัตน์  วันดี โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงสรัลพร  สายสุด โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงสารวดี  บุเงิน โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายสิทธิชัย  ทันสมัย โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงสิรภัทร  บุญใส โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายสิรวิชญ์  คุสิตา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
668 นายสิรวิชญ์  โกยทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงสิริวรางค์  บัวศรี โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายสุกฤษฎิ์  บุญคุณ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงสุชาดา  อินทร์พิมพ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
672 นางสาวสุชาวดี  สุพรรณ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  ทาแพงอ่อน โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงสุนีย์  วงศ์ชุติมา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงสุพิชญา  พันธะยุง โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายสุภกร  ญานะพันธุ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงสุภัสสรา  บุญจริง โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
678 นางสาวสุภัสสรา  อ่อนสา โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงสุภาวดี  บุญรมย์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงสุรัญชนา  ยานุ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงสุริวิภา  ณ อุบล โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงสุวภัทร  สุภสร โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายสุวิจักขณ์  จัันมนตรี โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  บุญศักดิ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายเหมราช  จินดาธณารักษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงอชิรญาณ์  เสงี่ยมงาม โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายอชิระ  บึงจันทร์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
688 นางสาวอฑิติยา  พูลภาพ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายอทิลักษณ์  เสือนาค โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายอธิปพงศ์  ถึงประชา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
691 นางสาวอนงค์พร  ตริรักษา โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายอนาวินทร์  ตรีโรจน์พร โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
693 นายอภิมุข  นามวงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายอภิวิชญ์  คำเหลือง โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
695 นางสาวอภิสร  ก่องดวง โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงอมรรัตน์  แก่นเชื้อ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงอรชพร  ศรีสันต์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงอรปรียา  กำทอง โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงอริสรา  แก้วดา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายอัครวินท์  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายอัครัช  ศิริปรีชาสกุล โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายอัคราเดช  สินเติม โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
703 นางสาวอัจฉรียา  กาคำผุย โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายอัชฌา  บุญพงษ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงอัญชเกศ  ภักดี โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงอัญมณี  บุญเทียม โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงอัลวรา  ดาขรี โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายอาชัญ  ใจคิด โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงอาทิตยวดี  รอบรู้ดี โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
710 นางสาวอาภากร  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
711 นางสาวอารัรัตน์  ชูช่วย โรงเรียนนารีนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงอารีน่า  สายสีดา โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงอินทิรา  บุญลือพันธ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงอินทุอาภา  สุริโย โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงอิศริญาภรณ์  อรัญสุข โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงอุบลวรรณ  ชาววัง โรงเรียนนารีนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงอุษณียาพร  หอมวงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายเเทนคุณ  เจือจันทร์ โรงเรียนนารีนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายกวินทิพย์  คูณแก้ว โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงกัลยา  โคตรวันทา โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
721 นายกิตติศักดิ์  ธรรมแสน โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงชญานี  สุจริต โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายณัฐชัย  บุญเพิ่ม โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงณัฐริกา  ว่องไว โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงธันยาพร  แสงแดง โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงนัฐสุดา  สุริยะศรี โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
727 นายนิธิศ  ทิณรัตน์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายบรรณวิทย์  ประนมวงศ์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงปุญญานุช  อุดมญาติ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
730 นายวิทย์ธวัช  มั่นชัย โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายวีรภัทร  สายทิพย์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
732 นายสรรเพชญ์  เพชรดี โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงเหมือนฝัน  คนยัง โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
734 นายอลงกรณ์  สุระมุล โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงกชพร  ศรีพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ม่วงคู โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงกมลฉัตร  ไชยรัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงกมลชนก  สายศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงกมลทิพย์  อ่อนดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงกรกนก  ทองพิทักษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายกรวิชญ์  ประสารพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายกฤชพล  ถิ่นดง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายกฤษกร  วงเวียน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายกลวัชร  ชาประวัง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายกวินภพ  คำประเสริฐ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายก้องชนะ  ทองเหลือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงกัญญ์ณพัชญ์  มนเทียนอาจ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  วังทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ทองไทย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงกัญญาภัค  กุมรีจิตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงกัญญาภัค  ธรรมวิเศษ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงกัญญาวีร์  นามสิน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงกัญฏ์วรา  มาลีศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายกันตพงศ์  ดอกบัว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายกันตพล  ประสานดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายกันตินันท์  รักโคตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงกัลยรัตน์  พันธะมุย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงกาญจิรารัตน์  เพิ่มศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายกิตติทัต  คุณภาที โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายกิตตินันท์  จันทะรัง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
761 นายกิตติพัฒน์  ศิลาเกษ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงกิติยากร  อัมมะลิน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงกุลณพัช  จันทร์นวล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงเกศสรินทร์  กาญจนพาที โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายเกียรติคุณ  โพธิ์เขียว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายเกียรติชัย  แซ่หลอ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายเกียรติภูมิ  บุดดาลี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายขวัญพิชชา  บัวทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงเขมจิรา  ทองแสง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายคงคาวี  ละเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
771 นายคณาธิป  ผูกโพธิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายคณาธิป  ใจหาญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายคิรากร  ทองวิเศษ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงจรรยพร  จันดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงจอมขวัญ  กระมลวงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายจักรธรรม  มณีโสม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายจักษณ์ชญา  กาญจนา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงจังคนิภา  ธรรมษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงจารุพิชญา  เอี่ยมศิริ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายจิตพล  สีชนะ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงจิรชยา  โสมเกษตรินทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายจิรพัฒน์  อภิรัตน์มนตรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายจิรภัทร  สนสุวรรณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงจิรัชยา  พระลักษณ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายจิรัฏฐ์  สำราญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายจีระวัชร  ภารสงัด โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ปั้นเอี่ยม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงจุฑามาศ  อุณาศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงเจนจิรา  บุญครอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงฉันทพิชญา  สมอาจ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ทูลประโคน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
792 นางสาวชญานิษฐ์  เมตไทยสงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงชนม์ญาดา  อุ่นสอน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายชนะพล  ศรีเเสง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงชนัญชิดา  สุนทรารักษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงชนัญธิดา  ไชยยิ่ง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงชนันชนกานต์  พาสง่า โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงชนันสิริ  หงษ์มณี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงชมพูนุช  บุญสุข โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายชยุต  สิงห์โต โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงชัญญานุช  ไชยวิเศษ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายชัยทัศน์  ทองภามี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายชาญณรงค์  จันทะโคตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายชาญณรงค์  โคตะ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงชิดชนก  อารีกุล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายชินวุฒิ  ตุ่มน้อย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายชิษณุพงศ์  เปรมอารีย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปัสสาสิงห์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงชุตินันท์  ศรีใส โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายฌานปกรณ์  ธีวะสาสน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายญาณวรรธน์  อดิศัยเดชรินทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงญาณิกา  อาธิเวช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงญาโณทัย  อุทุมพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงญาธิดา  สุยะลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายฐนกฤษณ์  วงศ์ไพเสริฐ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายฐปนวัฒน์  หวานใจ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงฐานิตา  อุทุมพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงฐิติชญาน์  โมระดา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงฐิติพร  เหล่าสุโพธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายฑีฆายุ  แก้วคำ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงณมลธการณ์  วายทุกข์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายณัฏฐกรณ์  สิงห์ขอนอาจ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จารุกมล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงณัฏฐนิชาพรรณ  โทนไทย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ทองสลับ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงณัฐชยา  จำปาบุรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงณัฐชยา  มนเทียนอาจ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีรักษาพล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงณัฐญาดา  จันทะเสน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงณัฐณิชา  ครองยุติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายณัฐดนัย  สมจันทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายณัฐตระกูล  พิณทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายณัฐพงศ์  ศิริวงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายณัฐภูมิ  ณีระมนต์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายณาศิส  ภาละกาล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงดรุณี  หล้าสิงห์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงตะติยา  ยอดบ้านเขว้า โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายตันติกร  ศรีโท โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายติณณภพ  บัวใหญ่ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายติณณภพ  วัฒนสุข โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายตุลย์  สถิตคุณากร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายถิรคุณ  โล่ห์สุวรรณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายทินภัทร  ขันแก้ว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายเทเวศร์  คณารักษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายเทอดศักดิ์  เนียมพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายแทนคุณ  บุคะจำปา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
847 นายแทนคุณ  วุฒิรัชชานนท์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายธนกร  วงมาเกษ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายธนกร  ศรีขาว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายธนกฤต  คนหาญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายธนกฤต  อินทรักษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายธนโชติ  มรรยาท โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายธนโชติ  สุวรรณกูฏ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายธนดล  ไชยคำภา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายธนเทพ  เรือพงศ์พันธุ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายธนพัชร์  ศิลาเกษ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายธนพัต  บังศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงธนภรณ์  จันทะบาล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายธนภัทร  สายเเวว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายธนภัทร  โพธิ์ศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายธนวัฒน์  ทองไทย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายธนวัตน์  ค่ำคูณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายธนวัตร์  โอดลี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงธนัชชา  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงธนัชพร  มงคุณคง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงธนัชพร  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงธนัชพร  สายแวว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงธนัญชนก  ศรีวรมาศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายธนัท  สิงห์ทองทัด โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงธนาภา  ศรีสมบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายธนินวัฒน์  สุวรรณศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายธฤตเดช  ขันทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงธัญญ์นิรชา  อำประเสริฐ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศรีษร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทาระบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงธัญสุดา  แนนดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงธันยรัตน์  เครือสิงห์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายธันวา  พรมมาโฮม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายธาวิน  ศุภสร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงธิดากร  อยู่คง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงธิดารัตน์  เรือนแก้ว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายธีเดช  นะวะคำ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายธีรเดช  ซาหลักคำ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายธีรเทพ  ไกรทิพย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายธีรพงษ์  จำปาจุม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายธีรพล  พิมพ์หล่อ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงธีราพร  คำศรีสุข โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายนนฐกร  บุญเติม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายนบันชา  โยธาสุภาพ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายนพรัตน์  ดอกดวง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายนภัสกร  วิลามาศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงนภัสรา  โยธาสุภาพ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงนรินทร์ธิรา  กุจะพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงนริศรา  โสฬสพรหม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงนลพรรณ  แก้วบัวไข โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงนวพร  กองแก้ว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงนัชชา  อุทธา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงนัฎดาภรณ์  แนนดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงนันท์นภัส  โสรินทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงนันทภัค  สุวรรณกูฎ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงนันท์ลภัส  ดำพะธิก โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายนันทวัฒน์  ธุระพล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงนันทิชา  ศิลาเกษ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงนันทิยา  ใจเอื้อ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายนันทิวรรธน์  ญาณะพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กชายนิติกร  ด้วงทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายนิติธร  ประกอบศุขราษฎร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายนิธิกร  โพธิ์พันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายบรรจง  ชามาตย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทางาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายบัณฑูรศักดิ์  แก่นโส โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงบุณยวีร์  ละนิโส โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงเบญญาพร  ก้อนหิน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงปภาวรินท์  กุมารสิทธิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงปภิณทิพย์  ไทยสิทธิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงปรมาภรณ์  มุติมรรคา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายปรินทร์  บุญล้อม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงปรียาพร  สร้อยสิงห์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงปลายญาวรรณ  สันธิ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงปวริศา  บุดดีเสาร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงปวันรัตน์  ศิลวันต์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงปวีณ์สุชา  เต็มดวง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงปัญญดา  แสงสุวรรณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายปัณณพงษ์  แพงสุพัฒน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายปาณัสม์  บุญชู โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีโพน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงปาริฉัตร  พวงผกา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงปิยรัตณพร  กำเนิดทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงปิยะดา  ตันสุ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงปิยะเนตร  ไชยปัญญา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายปุญญพัฒน์  สมสุข โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงปุณณดา  ศรีเจริญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายปุณณวรรษ  อารีเหลือ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายปุณวิชญ์  บุญเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายพงศ์เทพ  วงษาลี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กชายพงศ์พล  ทองแจ่ม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายพชร  ทิพย์อักษร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายพนาวัลย์  สิงหาลุน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงพรชนก  แสนทวีสุข โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงพรพรรณ  สมภาวะ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
941 นางสาวพรรณปพร  แก้ววงษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงพรลภัสสร  กุลแก้ว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายพรหมพิริยะ  ดีระสา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กชายพร้อมเพชร  มายาดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงพราวนภา  ฮงทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงพลอยชมพู  สินปรุ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงพลอยชมพู  โพธิบา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายพัฒศ์กรณ์  สาลีเกิด โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายพัทธพล  พรมลาย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายพัสกร  โสชมภู โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงพาฝัน  สิงหาเวช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงพิชชาพร  บุญถม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงพิชชาภา  นีระมนต์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงพิชชาภา  ประเสริฐสิน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงพิชชาภา  สิทธิวรเดช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงพิชชาภา  อินทนา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
957 เด็กชายพิชญ์ศรุฒน์  ปัดสาคำ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงพิชญาพร  ศรีเสริม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นิตย์อินทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงพิมพ์วดา  ปัสสา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงพิมระภัสร์  กล่อมเสียง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายพิริยกร  สะอาด โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงพิริยณัฐ  การุณย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายพิศุทธิ์ธรรม  สายเมฆ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายพุฒชิคุณ  ใจดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายเพ็ชรพิพัฒน์  พิมลี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  น้อยบัวทิพย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายภคนันท์  วงนามเถา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงภคนันท์  ศรีจำปา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงภัทรธิดา  พวงอก โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงภัทรธิดา  เทศนา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงภัทรธิดา  ไชวรรณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงภัทรปภา  ศรีดาคุณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายภัทรพงษ์  ดวงราช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงภัทรวดี  อินทะพรม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงภัทราพร  ดวงมาลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงภัทราวดี  ชูบุญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายภานุพงษ์  เมินเมือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงภาสินี  โพธิ์ขาว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงภูริชญา  พลพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายภูริพัฒน์  พูนภิรมย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงมนัสวี  ดวงแก้ว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายมหัธธภัทธิ์  อนัญมลาพนท์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงมังคาลา  ไชยแก้ว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายเมธาสิทธิ์  นิติเศรษฐ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายยศกร  ปะถะมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายยุคลเดช  วงศาเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายยุคลธนา  พรมดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายรฐนนท์  สะวานนท์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงรฐา  ศาลาแก้ว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงรนิชา  นวะพิฒ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงรพีพรรณ  ทัดเทียม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงรมย์รวินทร์  ญาณะรมย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงรวิสรา  สาระวัน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายรักษ์สกุล  สมานทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีสุนทร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายรัชโยดม  เชียงคำ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงรัฐชนาถ  หงษ์มณี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายรัตนชัย  แดงวงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงลันตา  บุตรไสว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ละดาห์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงวรกมล  ธรรมราช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงวรรณศิลป์  ธนเฮือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงวรัญญา  มาลาสาย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  อริกุล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงวรัทยา  แสงส่อง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงวราภรณ์  ลายประจักษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงวริศรา  การภักดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  กุจะพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงวันวิษา  วรรณโสภา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายวายุภัฏ  ฮามสิริ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายวิชญ์พล  พูลภาพ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงวิชญาดา  สุขรักษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กชายวิทวัส  ศรีสุธรรม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงวิภาวดี  พระศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายวิศรุต  จันดีปุน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายวีรภัทร  วงษาเคณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายวุฒธินันท์  ทองท่อน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงวุฒิพร  แซ่หว่อง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายวุฒิศักดิ์  แซ่หว่อง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 นางสาวศตพร  บัวใหญ่ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กชายศตวรรษ  มะลีจันทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงศรัญยา  สิงสารี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงศศิประภา  ประจำเมือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงศศิประภา  ยำยวน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงศศิวิมล  สกุลจาป โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงศิรประภา  น้อยวรรณะ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายศิริโชค  จันทร์อยู่จริง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงศิลป์ศุภา  ศรีชมภู โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายศิวดล  สาครขันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงศุรีรักษ์  พัฒนภรณ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายสกลวรรธน์  สันเทียะ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายสยมภู  สำแดงเดช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายสรวิชญ์  สุดแสดง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายสิปปะ  แสนบุญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายสิรวิชญ์  นันทบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงสิริภัทร  พาประจง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงสิริมา  มลิวรรณ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงสิริยากร  โคพะทา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงสิริยาพร  ผลศิริ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายสุกฤษฏา  ดวงแก้ว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงสุชัญญา  โอดลี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงสุชานรี  คำเชิด โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงสุชาวดี  ท้าวสุวรรณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงสุทธิดา  คำหวล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายสุทธินันท์  วรรณวัติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายสุทธิภัทร  สีทากุล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงสุทธิวรดา  พงษ์พันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายสุพัฒน์กรณ์  คงนิล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงสุพิญญา  ธานี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงสุภชา  จันทร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงสุภัสสร  พวงผกา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงสุภาวิณี  จารุการ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงสุมัชญา  พลพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงสุรัฏธพร  วงษ์กลาง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายสุวิศิษฏ์  วงศ์จันทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงโสรญา  สมบัติมั่น โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายหฤทชนัน  บุญจูง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายอครวินท์  ศรีกรม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงอธิชา  พระเมเด โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงอนัญญา  พรหมบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายอนุชา  บุญล้ำ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงอเนชญา  เพิ่มพร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงอภิญญา  ละดาห์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กชายอภิราม  แก้วคำกอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กชายอภิลักษณ์  ชูเสน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายอภิวัฒน์  วรวงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายอภิวิชญ์  ไชยกาล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงอรัญญา  พรมมาลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงอังสนา  นางาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงอัญชิสา  มีผล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายอัศวพาหุย์  ช่วยสุข โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงอารีรัตน์  สายเนตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายอิฐทฤทธิ์  ก้อนคำดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายอิทธิกร  ก่องดวง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กชายอิทธิกร  ฟองงาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายเอกภักดิ์  ศรีทาเวช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายเอกริน  สีงาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงฮาน่า  น้ำใส โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ม.1 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กชายกรณัฐ  เมฆิยานนท์ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงกันยรัตน์  จัตตุพันธ์ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงกุลณัฐธิดา  ผลไม้ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงขวัญจิรา  ปุณประวัติ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กชายจักรทิพย์  ก้านจักร โรงเรียนน้ำยืนวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงจันทิมาภรณ์  พงศ์มาลี โรงเรียนน้ำยืนวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายจิรัฏฐ์  ศรีนวล โรงเรียนน้ำยืนวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายธีรเทพ  จันทีเทศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1088 นางสาวนิดาพร  งาสุ้ย โรงเรียนน้ำยืนวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กชายพงศ์ภัค  รูปโฉม โรงเรียนน้ำยืนวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงกนกพร  สันธิเสน โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายกนกพล  เคนมี โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงกนกวรรณ  สาระคุณ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงกนกวรรณ  สืบสิน โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงกนกวรรณ  แน่นชารี โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงกรรณิการ์  บุดดาวงค์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายกรวิชญ์  ปะตะสังค์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายกฤตภาส  สว่างวุฒิไกร โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 นางสาวกลมลักษณ์  วัชการ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายกลวัชร  สุวะรักษ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงกัญญพัชร  ดวงแข โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงสา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กชายกิตติธัช  ผาริบุตร โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กชายกิตติภพ  ทิพวงค์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงกุลธิดา  บุญหนา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงเกศริน  ลุนพิลา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงขวัญจิรา  แผ่นทอง โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงขวัญใจ  นามบุดดี โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงเขมจิรา  คติสุข โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กชายคณิศร  บุญก้อน โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กชายจตุพงษ์  บุตรพรม โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงจันทกานต์  จันทะนัด โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงจันทร์พฤกษา  กัลยาฮุด โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงจารุพิชญา  การเผือก โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงจิณัฐตานันท์  สุภาจันทร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงจิตรชญา  การวิชา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วเกิด โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงจิรัชยา  กำหอม โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายจิรายุ  เสนาะพิณ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงจุรีรัตน์  พันธละบุตร โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายเจษฎากร  ขนัดนา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงชนรดี  มารักษ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กชายชนาธิป  เวรวร โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายชยุต  พลายโถ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงชลนิภา  วิชิต โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงชัญญาพัชญ์  จิตตารมย์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงชิณรัตน์  สุดชาวงค์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1127 นางสาวฐณัชญ์พร  จำปาเนตร โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  บุญมี โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงฐิติพร  บุตตะ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กชายฐิติพัทธ์  สีฟ้า โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงณัฐชยา  พันธ์แก่น โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กชายณัฐดนัย  สุวรรณศรี โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงณัฐธิดา  ธรรมวรีย์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงณัฐธิดา  พูลชาติ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงณัฐธีรา  แพงโคตร โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 นางสาวณัฐพร  มารักษ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงณัฐภัสสร  คืนดี โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กชายณัฐภูมิ  บุดดาวงค์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กชายณัฐวัฒน์  ทองสง่า โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงณัฐวิภา  อนุภักดิ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กชายณัฐสิทธิ์  อุตสาหพันธ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงดลพร  ปัญญามาตร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงทศะร  ขันธเกษ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงทักษอร  ประสีระตา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กชายทักษ์  นวลอินทร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กชายธนกฤต  จันทะเพชร โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กชายธนกฤต  ปัญญานุภาพ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กชายธนกฤต  โคตรอาษา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กชายธนกฤต  ไชโยรักษ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงธนภรณ์  ทองยศ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 นายธนภัทร  มาดี โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กชายธนวรรธน์  ขันคง โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงธมลวรรณ  ปุระมาปัด โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 นางสาวธมลวรรณ  มารักษ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  พลดงนอก โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงธัญพิชชา  จันทราช โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงธัญสิริ  ไชยมาตย์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงธัญสุดา  ตาทอง โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงธีรดา  ณุวงษ์ศรี โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กชายธีรพงศ์  ศรีอุดร โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1161 นายธีระภัค  แก้วตา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 นายนนทภัทร  นพเก้า โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กชายนราวิชญ์  จันทะโชติ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1164 นางสาวนวรัตน์  พวงผะกา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กชายนันทยศ  ลาผ่าน โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงนาราภัทร  นพเก้า โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงน้ำฟ้า  ธานี โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กชายนิติพล  วงค์จันทร โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1169 นายนิติรัฐ  สัมพะวงศ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงนุชจรีย์  ตุละวรรณ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงบัณฑิตา  รำไพ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงบุญญาพร  อมรพรพิทักษ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงบุณยวีย์  ขีระมาตย์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1174 นายบุพกร  จันทร โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงปณิตา  วรวงศ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงปณิธิญา  ศิริบูรณ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงปรมาพร  ธนาคุณ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงประภาวดี  ทองคำ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 นางสาวปริยาภัทร  ขันธุปัทม์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กชายปริวัฒน์  วายทุกข์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงปวริศา  กัลยาพันธ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงปวริศา  ระติเดช โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายปวิณ  สารคณา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงปวีณา  ประชาปกป้อง โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กชายปองภพ  ศิริพันธะ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงปัณฑิตา  ปรากฎ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กชายปัณณวิชญ์  พลาทอง โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กชายปัณณสิทธิ  บุญมาวงศ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กชายปุรเชษฐ์  แสนคุ้ม โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงเปรมสิริ  พวงจินดา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงผกามาศ  พลสีหา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายพงศกร  บุดดาวงศ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กชายพงศกร  เที่ยงดีฤทธิ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงพรชนก  หมิ่งทอง โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงพรรณปพร  ก้อนคำ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1196 นางสาวพรรณปพร  จักษุพันธ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายพลภัคร  นื้วทอง โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงพัชชาพร  ชาญสอน โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงพัชร์พิชชา  มาศพันธ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงพัชราการญณ์  ศรีสุพรรณ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงพัทธนันท์  พุทธขันธ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงพัสวี  ทองไชย โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายพิจักษณ์  จันจอม โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงพิชชานันท์  เถาว์ทวี โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงพิชชาภา  สินเติม โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 นางสาวพิชญา  วะริวงษ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงพิชญา  เพ็งพา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  มฎารักษ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 นางสาวพิมพ์ชนก  มฎารักษ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงพิมพ์ปภัสสร  บุญสาหัส โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร  สายพันธุ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงพิยดา  ศรีวะวงศ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กชายพิริยากร  วิกรัยพัฒน์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1214 นายพีรภัทร  สำราญ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงพีรยา  ไชยกุล โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายเพชรพุทธ  โคลนพันธ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  วิเศษแก้ว โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กชายเพลินพิศ  นันทะเสน โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงฟ้าใส  โสดา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงภัคจิราพร  คะเนนิล โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงภัชรธิดา  ใจกล้า โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1222 นางสาวภัทรพร  บุญเสริม โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงภัทรภร  เพชราเวช โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงภัทรวดี  พทาเพชร โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กชายภาณุเมศ  พันธ์อ่อน โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กชายภานุพงศ์  โหมดม่วง โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กชายภาสกร  ชัยภูมูล โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงภิญญามาศ  ภิญโยทรัพย์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กชายภูกวิน  กุลสุทธิ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  ดอกบัว โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงมนัสชนก  ด่านวิไล โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงมนัสพร  มุทุจิตต์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงมุทาดา  มุทา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงเมธาวดี  อรศรี โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงรวีนิภา  ธเนศสุขไพศาล โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ศรีทะวัน โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1237 นางสาวรัตนวดี  วงศ์หาพิมพ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงรุ่งนฐา  ตรีทะวัน โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงรุจิรตา  คันธมาลา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงลอออร  เบ้าทองจันทร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กชายวชิรญาณ์  ละม่อม โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กชายวชิรพงษ์  สีดา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงวรรษชล  บุราญรมย์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงวรันธร  หลอดคำ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงวริศรา  อัฒจักร โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงวริศรา  เถาว์แสน โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กชายวรุตม์พงษ์  คงทน โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงวิชชุลดา  กัลบา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงวิภาวินี  สุระเกษ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1250 นางสาววิยะดา  บุญเรือง โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงวิลาสินี  ศิริอำนาจ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายวีรภัทร  บุญทศ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  ไกยสิทธิ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กชายศาสตรา  ศิลาวงษ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงศิรภัสสรณ์  แสงสุวรรณ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงศิริวารีย์  พลบุรี โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กชายศิวกร  ทองรัง โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงศุจีภรณ์  คืนดี โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กชายศุภกิตติ์  ชาเสน โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สิงห์สุข โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงสศิมา  บุญสะอาด โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายสิทธินนท์  วิรุฬวัฒน์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  ถามะพันธ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงสุจินดา  ไชยนต์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1265 นางสาวสุชาดา  สาวะการ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กชายสุธินันท์  บัวศรี โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงสุธีกานต์  เบ้าเงิน โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงสุนิสา  สู่เสน โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กชายสุประวีณ์  ช้อนทอง โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงสุพรรษา  ภูมีศรี โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงสุริตา  ขามช่วง โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงโสพิชา  มาศิริ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงอนัญญา  คูณมา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงอนันตญา  อุริวงค์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงอนุธิดา  เดชวง โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงอภิสร  จันทมูล โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงอรัชพร  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงอรัชพร  สารรัตน์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงอริศรา  สันตะวงศ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงอริสรา  ไทยเอื้อ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กชายอัครพล  พิสุทธิ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กชายอัครวัฒน์  แก้วตา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงอินทิรา  ชานุชิต โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงอุษามณี  เที่ยงทอง โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงเอมิกา  โมฬา โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.1 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กชายไอยคุปต์  คุณมี โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงกชกร  ยองรัมย์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงกชพร  ชมภู โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงกชมน  โสภัณ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญหาญ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงกมลชนก  ลาศรี โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงกมลชนก  ส่องแสง โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กชายกรพิพรรธน์  อัปกาญจน์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1294 นายกฤษฎากรณ์  วงษ์ศรี โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กชายกฤษณ  สุดใจ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงกวินตรา  บุญมูล โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญสุภาพ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1298 นางสาวกัญญาณัฐ  สีเขียว โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1299 นางสาวกัญญาวีร์  ศรีปประดู่ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กชายกันวัฒน์  ลาแก้ว โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1301 นางสาวกาญจนา  กอมณี โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กชายกิตติ์พงศ์วรรธน์  ปารีพันธ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กชายกิตติภัฏ  สาโท โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงกิตติวรา  สารคะณา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กชายกุลชวาล  พละศูนย์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1306 นางสาวกุลธิดา  ศรีมุงคุณ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กชายเกษมสันต์  ก้านกิ่ง โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กชายไกรอนันต์  จันทร์ดี โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กชายขจรศักดิ์  พรมลาย โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงขวัญชนก  พาหา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงขวัญชนก  โสมชัย โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กชายจรัญธร  เสาทอง โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กชายจักรพรรดิ  แพงคูณ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กชายจักรภัทร  แสนสิงห์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทวีรัตน์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงจิตตราพร  ไทยกุล โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงจินดาพร  ศรีจันทร์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายจิรกุล  ศิริโภค โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กชายจิรภัทร  บุญพระธรรม โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1320 นางสาวจิรัชยา  อัปกาญจน์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กชายจิรันดร  พุ่มจันทร์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงจิราภา  ศรีสุวงค์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงจิรารัตน์  เจริญรัตน์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1324 นางสาวจุฬาลักษณ์  เสียงหวาน โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กชายฉัตรเฉลิม  ทาตา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กชายฉัตรวิชญ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงชญาดา  แก้วโท โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงชญานิศ  คำกันหา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงชนาภา  วงค์คำ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1330 นางสาวชนิษฐา  คำเคน โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงชลดา  นามโสภา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงชลดา  แสงสว่าง โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงชลลดา  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กชายชัยธรา  อัปกาญจน์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กชายชัยภัทร  หาญจิตร โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กชายชิษณุพงศ์  บัวคำ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ต้นโพธิ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สาระดำ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินทร์เพ็ญ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กชายไชยยนต์  ขันติจิตร โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กชายฐิติกร  ศรีสุวงค์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กชายณฐนนท์  ตระการกสิกิจ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กชายณภัทธ  วรโพธิ์ดก โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กหญิงณัชชา  สารสมัคร โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กหญิงณัชนิช  ต้นโพธิ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สายตา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายณัฏฐากร  แก้วไพรวัลย์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงณัฐกานต์  อังกาพย์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กชายณัฐชนนท์  ลีสิงห์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กหญิงณัฐชยาภัทร  แก้วสาธร โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงณัฐชา  มิ่งทอง โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองพิมพ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงณัฐณิชา  โทบุดดี โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงณัฐธิชา  เสือสา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงณัฐธิดา  ลายทอง โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1356 นางสาวณัฐธิดา  ศรีวะสา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กชายณัฐพร  หวานใจ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1358 นายณัฐภัทร  ใจสุข โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กชายณัฐวุฒิ  หาดี โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงณิชานันท์  โสมรักษ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1361 นางสาวดวงฤทัย  สุภิวงศ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงต้นหนาว  พึ่งตน โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  โอบอ้อม โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กหญิงตุ๊กตา  พรหมจันทร์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กหญิงทักษพร  ลาเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  อินนา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กชายธนกร  ศิริปี โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กชายธนกฤต  ไชยภักดิ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กชายธนดล  พันธ์แดง โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงธนัญชนก  ถือโคตร โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กหญิงธนัญญา  ถือโคตร โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กชายธนากร  ถานะพงษ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กหญิงธนากาญจน์  บ่อแก้ว โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กชายธรรมปพล  กงใจ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กหญิงธัญชนก  ถาพร โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงธันย์ชยา  ถาพร โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงธารารัตน์  วงศ์คำ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงธิดารัตน์  ฤาชา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กชายธีรโชติ  คณาดี โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กชายธีรโชติ  ศิริโภค โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กชายธีรพิชญ์  ลาภสาร โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กหญิงธีริศรา  เจริญรอย โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กหญิงนงนภัส  ไตยมูล โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1384 นางสาวนภาพร  ผิวพงษ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กชายนราวิชญ์  พึ่งพบ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กหญิงนริศรา  แจ่มใส โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กหญิงนฤสรณ์  หาโกสีย์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กหญิงนันธิฌา  สระแก้งตุ้ม โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กหญิงนิตณพา  สุวรรณโค โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงนีรชา  บุบผา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กชายบดินทร์ศักดิ์  สิงห์ชา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1392 นายบวรศักดิ์  สาสาร โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กหญิงบัณฑิตา  เย็นใจ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ลอยลม โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุดเต้ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1396 นายปฏิมา  บุญเลิศล้น โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กชายปณิธิ  แท่นคำ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงปทุม  พิมพ์วัน โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ตระทอง โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เคนหา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กชายปภาวิชญ์  นิสวัน โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงประภัสสร  มัฐผา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงปรานปรียา  โคตปัญญา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กหญิงปอรรัตน์  วงศ์ภา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กชายปัณณวัฒน์  หมื่นหล้า โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายปัณณวิชญ์  วงษา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กชายปาณชัย  วรรณวัตร โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กหญิงปิยภัทร  เจริญจิตร โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กชายปุณณวัฒน์  พรมทา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงปุณยนุช  บือทอง โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงผกามาศ  กินนารี โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กชายพงศกร  จอมคำสิงห์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กชายพงศกร  ทองแลง โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 นายพงศ์พิพัฒน์  ทีธรรม โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กชายพงษ์เทพวณา  นาจาน โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงพรประภา  อุบเงิน โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงพรลภัส  ศรีบุญ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงพรินพร  หมื่นหล้า โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กชายพัชรพล  สีวะสา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงพัชรินทร์  นาราช โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1421 นางสาวพัสตราภรณ์  แพทย์เพียร โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงพิชชานันท์  แก้วพิลา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงเพชรดา  วันดี โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กหญิงภรภัทร  สอนจันทร์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1425 นางสาวภัคจิรา  วรสุทธิ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กหญิงภัณฑิรา  สุวะโสภา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กชายภัทรเดช  อนันต์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กหญิงภัทรวดี  ทุมภู โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กหญิงภัทราพร  มุ่งเกิด โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กหญิงภัทราพร  หาญชัย โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1431 นายภานุพงศ์  สีแดงชาติ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กชายภูมิสิทธิ์  วรรณวัตร โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กชายภูริณัฐ  โพธิ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กชายภูรินทร์  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กชายภูวดล  ป้อมหิน โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงมนสิชา  แก้วโท โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงมรกต  เสือสา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงมินตรา  โสรส โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กหญิงยุพาพรรณ  ปากหวาน โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงยุรยาตร  แกสปารี โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กหญิงระพีพัฒน์  ลาภมาก โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กหญิงรัชฎาพร  โยธา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงรัชนาท  วิลาพล โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  พรพระ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงรุ่งทิวาพร  กสิประเสริฐ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงลลลลิล  จำปา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงลักษิกา  ศรีภูวงษ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กชายวงศกร  ดวงสี โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กชายวรเมธ  โสมรักษ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงวรรณิษา  แสนสัมฤทธิ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กหญิงวรัชต์ริน  นิ้วทอง โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กหญิงวรัญญา  ทองแก้ว โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงวริศรา  กล่อมสาร โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กหญิงวริศรา  นิมมา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กหญิงวัชณี  นนท์ศิริ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1456 นางสาววาศิฐี  สีลาสม โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงวิกานดา  ศรีชาติ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กชายวิชภูมิ  หมุนสิงห์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กหญิงวิมลณัฐ  คำเฉย โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กหญิงวิมลรัตน์  ดาโรจน์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กหญิงวิวรรธณี  วรลี โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  สุขภิรมย์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กหญิงศศิธร  อุทธา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กชายศักดิ์รพี  สุระมุล โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กชายศักรินทร์  แถวลีลา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กหญิงศิรินทิพย์  แก่นสาร โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กหญิงศิรินภา  สุพรรณ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กหญิงศิรินภา  แต้มทา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1469 นายศิริศักดิ์  ชูลี โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กชายศุภพล  สนไพโรจน์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บริเวช โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กชายเศรษฐา  รื่นเริง โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กหญิงสลิลทิพย์  มาตรสงครา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1474 นางสาวสิริมุกดา  วรรณโสภา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กหญิงสุกฤตา  มณีพันธ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กหญิงสุชานาฏ  สว่างวงศ์ธรรม โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1477 นางสาวสุชานาถ  คงหนู โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กหญิงสุนิสา  ชิณโคตรพงษ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กหญิงสุนีรัตน์  วรรณทาป โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กหญิงสุพรรษา  โพธารินทร์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงสุพิณญา  ทองห่อ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กหญิงสุภาพร  ปลั่งนาค โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กหญิงสุภาภรณ์  กันทะมา โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กหญิงสุภาวดี  สว่างเนรต โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1485 นางสาวสุภาวดี  แสงชนะ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1486 นายสุภาวัฒน์  ป้องกัน โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กหญิงสุรางค์คณา  สีวะจูม โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงสุวรรณี  ขวัญยืน โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ช้างดำ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แสนแดง โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงโสภิดา  หมั่นสาร โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1492 นางสาวอทิติยา  พิมเสน โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กหญิงอธิชนัน  โมฬี โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กหญิงอนงลักษณ์  ศรีเมือง โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กหญิงอนัญญา  สุวรรณโค โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กชายอนันดา  โกพล โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กชายอนุชา  บ่อแก้ว โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กหญิงอภิชญา  แช่เล้า โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1499 นางสาวอมลวรรณ  เหมือนเผ่า โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กหญิงอรกนิษฐ์  ญาติเจริญ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กหญิงอรทัย  ทองจันทร์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กหญิงอรนุช  ลูกแก้ว โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1503 นางสาวอริษา  บัวเขียว โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1504 นางสาวอริสรา  มีดี โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กชายอัครพนธ์  สีแลง โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กหญิงอันดา  โล่ห์ชัย โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1507 นางสาวอัยย์ญดา  สาริแผลง โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กชายอำนาจ  บุตรโท โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กชายอิฐศรเทพ  เหมาะสม โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กหญิงอินเจริญ  มาทฤทธิ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.3 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กหญิงอินธิรา  โสรส โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กหญิงอุทุมพร  อินลี โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.2 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กหญิงเอมวิภาพรรณ  ลาหาญ โรงเรียนปทุมราชวงศา ม.1 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กชาย่ก่อกุศล  บุตรวัง โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  กระสังข์ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กชายธวัชชัย  พิตะรัตน์ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กชายธานิน  ปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กหญิงธีระดา  หอมอ่อน โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1519 นายเนติภูมิ  ปาทาน โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กหญิงบัวทิพย์  สมปอง โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กชายพันธวัช  วังคีรี โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กชายสัณฐิติ  บุตรวัง โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กชายก้องภพ  ทองด้วง โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.2 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ใจตรง โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กชายกัณฑ์เอนก  เพียนอก โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กหญิงกานติศา  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กชายกิตตินันท์  ผาไชย โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กหญิงเกียรฏิยา  ทองจันทร์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.2 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กหญิงจรรยารักษ์  สายบุตร โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กหญิงจิรชญา  เกษมสุข โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กชายจีรพัฒน์  คำถา โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กชายชนะพล  กระแสกาญจน์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กหญิงชลพรรษา  อยู่มี โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.2 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กชายชลากร  เอี่ยมปาน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.2 คณิต ม.ต้น
1535 นายชินพัฒน์  ปาลา โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.3 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กหญิงญาณิศา  พรมโสภา โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.2 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กชายฐาปกรณ์  เชื้อท้าว โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กชายณัฏฐดนย์  ทุนมาก โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.2 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กชายณัฐวรรธน์  บุญทศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กชายดิลกธรรม  กาญจนวิวัฒน์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กหญิงถวายพร  ยางธิสาร โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กชายธนกร  เหลืองโกวิท โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กชายธนรัตน์  แจงธรรม โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กชายธนาทร  รุ่งเรือง โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.2 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กชายธราเทพ  โพธิ์ทอง โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1546 นางสาวธัญญาภรณ์  ละม่อม โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.2 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ภักดี โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.2 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กหญิงนพินประภา  จันสุพรม โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.2 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กชายนรเดช  สำเภานนท์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1550 นางสาวบุญธิดา  รัตนาจารย์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.2 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กชายประจักษ์  งามจันทร์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1552 นางสาวปวารตรีรัตน์  แสงฉาย โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.3 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กชายปวีกรณ์  บุญสาง โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1554 นางสาวปัณณพร  จำนงค์สังข์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.2 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กหญิงปาลิดา  ชมชิต โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.2 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กชายปิยะวัฒน์  วรพิมพ์รัฐ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กหญิงปุญญิศา  ชมตันติ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.2 คณิต ม.ต้น
1558 นางสาวพรธีรา  พรวิเศษศิริกุล โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.3 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กชายพลิศร์ชวิน  อ่างศิลป์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กชายพสิษฐ์  สีหล้า โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กชายพัชรพล  วงศ์คำ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.3 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กหญิงพิพัฒนพร  นารอด โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.2 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กชายพีรวุฑฒิ์  ลาพุฒ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.2 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กชายพุฒิพงค์  แก้วกลึงกลม โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กหญิงแพรวนภา  ประดับวงค์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.2 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กหญิงภัทราพร  สมยา โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.2 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กชายภูมิพัฒน์  จันธิมา โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กชายภูมิศาสตร์  ลาพ้น โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กหญิงภูริชญา  ทาวะรมย์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กหญิงมาริสา  มาสม โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.2 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กชายวชิรวิชญ์  แสนชาลี โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1572 นางสาววัชราภรณ์  รูปสงค์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.3 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กชายวิทูร  นามบุญเรือง โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กหญิงศศินิภา  ธงอาษา โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กชายสราวุธ  ศิริเวช โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กชายสารัช  จันทร์สอน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กชายสิริโชค  ถ้ำหิน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กหญิงสุตาภัทร  แวงวรรณ์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.2 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กหญิงสุพิชญา  กลิ่นเกลี้ยง โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.2 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กหญิงสุรชา  พึ่งพรม โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กหญิงสุรัสดี  พุดไทย โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กหญิงสุวิชาดา  รัตนวิสัย โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.2 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กชายหัสดินฐ์  โยธารส โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.2 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กชายอชิรวัฒน์  งามสนิท โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1585 นางสาวอโณทัย  สีทา โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.2 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กชายอนุวัต  หลาทอง โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1587 นางสาวอมรรัตน์  คำวัน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.2 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กชายอเล็กซ์ จอห์น  ฟีนีย์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.2 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กชายอัครเดช  ล้วนคัด โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กชายอัจฉริยะ  หนาแน่น โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กชายไอสูรย์  มุสิกวงค์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ม.1 คณิต ม.ต้น
1592 นายกฎษกร  นาทอง โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1593 นางสาวณัชชา  แน่นอุดร โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กหญิงณัฎฐิดา  อุ่นสิน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1595 นางสาวนลินรัตน์  เรือนเจริญ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กหญิงบุญญาพร  สุขดี โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1597 นางสาวปุณิกา  บุตรมาตย์ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1598 นายเพทาย  เพ็ญโพธิ์ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1599 นางสาวภัทราวดี  รักพงศ์ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1600 นายยุทธศาสตร์  แก้วหลวง โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1601 นายวงศกร  สัตยากูล โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1602 นางสาววนัชพร  เอียดเกลี้ยง โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กชายวิทิต  ราชาธรรมกุล โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1604 นายศุภกิจ  เคนตา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กชายสุวพิชญ์  ทองรักษ์ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กชายอภิวัฒน์  อุทุม โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1607 นางสาวณัฐธิดา  คณะพันธ์ โรงเรียนบัวงามวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1608 นางสาววิชชุดา  สายพิมพ์ โรงเรียนบัวงามวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1609 นางสาวศศิธร  ภูเขาทอง โรงเรียนบัวงามวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น