รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลชนก  งามขำ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ศิริมนตรี โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกรชวัล  พิมพ์ภาค โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกรวิชญ์  มณีบูลย์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
5 นายกฤษฎา  สร้อยจักร โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สีสุพันธ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ใจสุข โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกัญฐภา  เสนสอน โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวกันยารัตน์  บุตรรินทร์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกานต์กวิน  ขวัญคำ โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกิตติคุณ  สมวงศ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
12 นางสาวกิตติยา  ต้นบุญ โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงแก้วกัลญา  ตะโคดม โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายครองฟ้า  คำพิทูล โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายคินพัฒน์  นัยจิตร โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายคุณากร  เที่ยงดี โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายจารุวัฒน์  อุนาวงศ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
18 นายจิตติพัฒน์  ช่วยมิตร โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นายจิรภัทร  ผิวทอง โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายจิรภัทร์  เสาประธาน โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายจิราธิป  ติ่งสีทา โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายจีรวัฒน์  พรมมา โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงชนกนันท์  พงษ์สาวดาร โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงชนาภา  ระวิวรรณ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงชลดา  สวัสพันธ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงชุติมา  ลุนรักษา โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงเชิญขวัญ  ผากา โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
28 นางสาวณชเร  ภูษา โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายณฐภัทร  ธุระกิจ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายณพชร  ราชบุตร โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
31 นายณภัทร  บรรหารบุตร โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงณัฐชญาพร  จันธศร โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงณัฐชยา  เจริญตา โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงณัฐชยาพร  อังชุน โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงณัฐนันท์  เวชกามา โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายเดชาธร  โพพาทอง โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงทักษอร  คำโสมศรี โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายธนกฤช  สราญรมย์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายธนดน  วุฒิเสลา โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
40 นายธนบดี  นวลปักษี โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายธนพนธ์  วุฒิเสลา โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
42 นายธนพัฒน์  ศรีแจ่ม โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นายธนพิพัฒน์  สุขบัติ โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายธนภูมิ  เที่ยงธรรม โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายธนลภย์  วุฒิเสลา โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญพัฒน์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายเธียรวิชญ์  พุทธภิญโญ โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายนิชคุณ  ทองโสม โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงนิราวรรณ  วระสาร โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
50 นางสาวบริมาส  เชื้อดี โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายบุญญฤทธิ์  อ้วนเต็ม โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายบุญฤทธิ์  ทาดาวุธ โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงบุศมา  สุขบัติ โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงเบญญาภา  สายชารี โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงปภัสสร  นันทะบุตร โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงปริชมน  มณีบูลย์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวปัณฑิตา  ศักขิณาดี โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงปาริตา  จากผา โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงปาลิดา  ราศรีจันทร์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงปิยธิดา  สาคะรินทร์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงปุณดี  แสนชัย โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายพงศธร  เสนานุช โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายพชรพล  จึงจิรโรจน์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงพลอยปภัส  สีมาเมือง โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงพิชญาภา  นันทพล โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายพิชยุทต์  หาริชัย โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
67 นายพิริยกร  จวงจันทร์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงพุทธิดา  สิโนรักษ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นางสาวฟ้าใส  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
70 นางสาวภัสดาพร  ศรีหนองบัว โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
71 นายภาคินศิว  ศรีวอุไร โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายภูวดี  ทองหิน โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  แก้วหาญ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายวชิรวิทย์  ชินโคตร โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
75 นางสาววรนิษฐา  สายพฤกษ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
76 นางสาววรัทยา  ไชยรักษ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงวรันธร  คำบุญ โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
78 นายวัชรพงศ์  พิมพ์รัตน์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นางสาววิชญาดา  บุตรอำคา โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงวิภาวี  สายเสมา โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
81 นายเวชพิสิฐ  จันทร์แก้ว โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายศรณรงค์  นำพา โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงศศิภา  สวนดี โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
84 นางสาวศศิศรา  ผิวทอง โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  พินิจดำ โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวศิรภัสสร  วรโยธา โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงศิริมาดา  วงษางาม โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายศุภวิชญ์  ถาวร โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายเศรษฐสิทธิ์  สมคะเณย์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายสกนธีต์  เอกศเศรษฐ์ โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงสใบทิพย์  ชินพรม โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
92 นางสาวสุกัญญา  แก้วสะอาด โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงสุชาดา  สิงห์ทอง โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงสุธิดา  รจนรังษี โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
95 นางสาวสุภาพร  ขาวจัตุรัส โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายอธิวัฒน์  นวลขาว โรงเรียนเลิงนกทา ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายอาทิตย์  ละมูล โรงเรียนเลิงนกทา ม.1 คณิต ม.ต้น
98 นายอำพล  ไชยหัง โรงเรียนเลิงนกทา ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงกชพร  สตมพฤกษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงกชมน  ทองลือ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
101 นางสาวกนกพิชญ์  ยศพล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
102 นางสาวกมลพร  โพธิ์ทอง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงกมลวรรณ  เนาวบุตร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
104 นายกฤตติกุล  วงศา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงกฤตพร  เสมอพิทักษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายกฤติกร  จิรังดา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายกฤษฎากร  สายนรา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายกฤษฎาพงษ์  บานไม่รู้โรย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายกฤษปฤณ  วุฒสังข์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายกวิน  เนตรจันทร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายกวินภพ  เล็กเจริญ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายกษม  ประทุมเทศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงกัญญ์ชิสา  สุริโย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงกัญญณัช  สมบัติเคนคำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงกัญญ์รพี  พลพันธุ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงกัญญาภัค  บึงไกร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายกันตธีร์  กันตรี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายกันตภณ  สุนันท์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงกัลย์สุดา  โสภาพันธ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายกิตติขจร  โพธิ์พุ่ม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายกิตติพัฒน์  ไชยมณี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายกิตติภพ  ทิพย์พันธ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายกิตติศักดิ์  วงศ์เจริญศุภโชค โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงกีรติกา  นวลสาย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงกุลจิรา  พิมพ์แก้ว โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายเกียรติขจร  นามวงศ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงข้าวขวัญ  ศรีเสริม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงเขมมิสรา  ศรีพรหม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายคณพศ  สุนันท์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
130 นายคณิศร  อุปสาร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงคุณข้าว  บัวไข โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
132 นางสาวจงรัก  จันโท โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายจตุรภัทร  บุญชู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงจารุพิชญ์  อนุพันธ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงจารุรินทร์  สัจจะวรรณคุณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงจิณัฐตา  ศรีฐาน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงจิดาภา  พิกุลแก้ว โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายจิรทีปต์  สิทธิคำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงจิรภิญญา  นาคกระโทก โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงจิรภิญญานันท์  ปัดถา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายจีรวัฒน์  ภูดีปิยสวัสดิ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายจุลจักร  บุญพร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายเจตพล  มงคลเสริม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายฉัตรดนัย  หนองหว้า โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงฉันทพิชญ์  วัฒนกุญชร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายชนชน  จุมพิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงชนนี  ผิวพรรณ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงชนวรรณ  พัฒนศิริวงศ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงชนิกานต์  อมาตย์มนตรี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายชยพัทธ์  เสาศิริ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายชยานนท์  เถระพันธ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายชยุต  แสงจันทร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงชลิตา  โพธิ์งาม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายชวิศกร  พาหา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงชัชวัล  จันทา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายชินกฤต  วันสุดล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายชิษณุพงศ์  ทวีสุขศิริ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายชุติเทพ  ศรีวงศ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายเชิดชัย  แก่นที โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายฌาณพจน์  สุขกล้า โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายญาณวัฒน์  พลพวก โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงญาณสิริ  ก่ำแก้ว โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงญาณัชธีรา  อุ่นทรัพย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงญาณิศา  ลิมปิโชติพงษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายฐานวัฒน์  โชติการัตน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก้วดี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายณฐพงศ์  คงศิลา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายณฐภัทร  ทองตันวรภัทร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงณฐมน  ทองเครือ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงณพัชญา  ศิริอัศนียกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายณภัทร  ตั้งพิทักษ์ไกร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายณภัทร  ผลยุญ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายณภัทร  เพชรผา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงณัฏฐ์กชพร  ฉัตรคุปต์ชนรดี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายณัฏฐวี  จรูญมงคล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงณัฏธิดา  ภาษี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงณัฐชานันท์  พวงจันทร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทะมนตรี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงณัฐนันท์  คล้ายประดิษฐ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงณัฐนันท์  สีหะวงษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงณัฐวรรณ  วันซวง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วประสิทธ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
183 นายณัทภพ  ธนะศรี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
184 นางสาวณิชนันท์  คำนนท์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงณิชาพร  จรัสดำรงค์วัฒน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงณิชาพัชร  อารีย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงณิชาภา  สรรพศรี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงณิชารีย์  ยอดนางรอง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงดารากร  โพธิ์งาม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายตฤณ  ธีรลีกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงตวันชนก  ณัฐรังสี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายติณณภพ  ชูลิขิต โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงถวัลย์รัตน์  เจริญกิจจาธร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
194 นางสาวทิตยาภรณ์  ฮองต้น โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายธนกร  ทองโรจน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายธนกฤต  กุลธีร์วัฒน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายธนกฤต  เวียงคำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายธนกฤต  แหลงไธสง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายธนเดช  นามแก้ว โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายธนเดช  รุ่งพัฒนาชัยสกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายธนภัทร  ลิขิตวรกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายธนภัทร  สหุนาฬุ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
203 นายธนวรรธน์  คันศร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายธนาวิทย์  มณีอำพันธุ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายธนิก  โพธิ์ทอง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายธนินท์ธร  ขุขันธิน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงธวลิตากรณ์  ทองพูน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงธัชชนันท์  ช่วงสกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงธัญชนก  ประพาฬ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงธัญญชล  แสงไชย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงธัญพร  จรัสดำรงวัฒน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายธิติวัฒน์  ดวงตา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายธีธัช  จอมเกล้า โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายธีรพล  สันธนาคร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายธีรภัทร  สู่เสน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงนภัสนันท์  คันศร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายนลวัชร์  ชาญทะเล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงนวพร  วุฒิยาสาร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงนัคมน  จันทร์วิวัฒนากูล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายนันทิพัฒน์  อนุพันธ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงนิชชาพร  คันศร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงนิชาภา  ศุภเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายนิติธร  ทานกระโทก โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายโนอาห์  อนันดา ซีกเลอร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
225 นางสาวบุณยานุช  ชนานุวัฒน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงเบญญาภา  ทองแย้ม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงปณัฏฎา  รัตนวงศ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
228 นายปภาวิน  พัลวัล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายปรมะ  ตันหยงมาศกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายปรเมศวร์  แสนแก้ว โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงปรรณภัค  สุราวุธ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายประภากร  ศฤงคาร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายประวีร์  บัวชุม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายปรัชญวัฒน์  ธรรมพร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  บุญเชิด โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายปริวุฒิ  เครือศรี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายปัญกร  จินตนะกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายปัณณวิช  สมบัติกำไร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายปัณณวิชญ์  กองสะดี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายปัณณวิชญ์  ลำสมุทรจันทร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงปิยธิดา  เถาว์รินทร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายปุญญกร  แก้วภักดี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายปุญญพัฒน์  อินทร์งาม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงปุญญานันต์  ถันทอง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงปุณญิศา  วงศ์ใหญ๋ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายปุณณวิศว์  พิชญ์ประเสริฐ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงปุณยนุช  กระดานพล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงปุณยนุช  แสดงสายออ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายพงศธร  ศรีนวล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายพงศ์พจน์  ถาวรยุติการต์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายพงษ์ภัทร  แซ่จึง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายพงษ์วริษฐ์  ประถมปัทมะ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายพชร  ธรรมแสง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายพชรภณ  พริ้งเพราะ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงพรปวีณ์  อินทรวงษ์โชติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงพรพิชา  ผดุงชอบ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายพรรษวุฒิ  สุรนารถ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายพฤทธิพร  โพธิ์คง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงพลับพลาภรณ์  นพแสง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงพัชรนันท์  จรัสดำรงนิตย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงพัชรี  บุญศิริษานนท์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  อินทร์จันทร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงพัทธนันท์  พรหมภา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายพัทธนันท์  พัวพิทยาเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงพัทธนันท์  วงศ์อนันท์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงพิชชญา  ยอดแก้ว โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายพิชญะ  จันล่องคำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงพิชญา  อินทฤทธิ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงพิชญาภัค  กุลศิโรรัตน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงพิชญาภัทร์  ฤกษ์งาม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงพิชญาภา  เต็มเอี่ยม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงพิชาพร  ดาวเรือง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
273 นางสาวพิชามญชุ์  นิลโชติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ป้องสอน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายพิรันธร  เจเรมี่ เถาหอม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีมงคล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายเพชรแผ่นดิน  แก่นสาร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงแพรวประภัสสร  ศรีนาม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายโพธิ์พัชระ  คงสวัสดิ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงเฟืองรัตน์  สมัครสมาน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงภคมน  นาควารินทร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายภงศ์พิศิษฏ์  โสพันธ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงภวรัญชน์  วันสุดล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายภัทรกร  ชาวสพุง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายภัทรดนัย  จำปาขีด โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายภัทรดนัย  พันธ์หนองโพน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงภัทรนรี  สิงห์คำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงภัทรปภา  คูณวงษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงภัทรียาพร  นวลสาย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายภาคิณ  โพิธินิล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงภาพตะวัน  ชิด โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
292 นางสาวภิชญ์ภัทรา  วราพฤกษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายภูมินันทน์  บัวสิริพงษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายภูมิพัฒน์  ธนกรไพโรจน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายภูริต  จงไกรจักร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายภูวกรม  คลองบ่อ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายภูสิงห์  ผาคำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายรชต  สัมพันธ์ประเสริฐ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายรัชชานนท์  จรูญมงคล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายรัชพล  เสาเวียง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ธรรมวัตร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายรัฐนันท์  จันทนลาช โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  ธนกรไพโรจน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
304 นายลภัส  นามโคตร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงลภัสสินี  กล่อมปัญญา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายวชากร  ปชาคุณานนท์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงวชิรญาณ์พร  ฝ่ายเทศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงวรชนก  ดวงมณี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายวรดร  พันธ์แก่น โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงวรนิษฐา  จันทะเสน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายวรภพ  เติบจันทึก โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
312 นายวรภาส  สุนันท์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงวรรณกานต์  วงศ์ซื่อ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงวรรณิษา  ยะถา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงวรวลัญช์  ดอกดวน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงวรัชญา  ทองเบ้า โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายวรากร  คมประโคน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงวริศรา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายวัชรพงศ์  ปิยะรุ่งบัณฑิต โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายวัชรพล  สุจริต โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงวิรัญชนา  อยู่สุ่ม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงวิศัลยา  ทองปัญญา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
323 นายวีรศรุต  ทาละลัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายวีระวุฒิ  สุจริต โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายวีรากร  ภาชนะ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายวุฒิภัทร  ชิณวงษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายศรัณย์  ทามาดาล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงศริญา  อ่อนสุระทุม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงศศิวรรณ  นามวงศ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายศิวกร  ขันคำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายศิวัตย์  พร้อมพันธุ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายศุภกร  ประสงค์ผล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงศุภกานต์  ปัญญา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายศุภเดช  เลขาวิวัชกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายสถาปนา  วงค์ละคร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายสโรชา  รัตนะ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงสลิลทิพย์  นวลงาม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายสิรภัค  ตรีภูริเดช โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายสิรภัทร  สมพงษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงสิริกร  เครื่องจันทร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงสิริกฤตา  ชนานุวัฒน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงสิริก์วัชร์วดี  ทรัพย์ดก โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงสิรินดา  ธุระพันธ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงสิรินันต์  โอษะคลัง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงสิริยากรณ์  ชัยรัตน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายสิริราช  ต้อนรับ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายสุกนต์ธี  ดอนพลัด โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงสุจิตรา  เพ็งอ่อนเนตร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรบุญทอง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงสุธีมา  ล้อมพรม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงสุพิชญา  ช่างยันต์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงสุภาวิดา  พรรณราช โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงสุรภาพร  นามประไพ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายสุรเวศม์  คงเมือง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงสุวิชาดา  หยิบกระโทก โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายเสริมศิริ  มารยาท โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงหทัยกานจน์  แผ่นศิลา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายอติเทพ  บุญอุดม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงอภิรดี  บำรุง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงอรจิรา  อนุพันธ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายอัคคณัฐ  หะโท โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงอังควิภา  สิงห์สวัสดิ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงอัญชุลี  ชัยชาญ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายอิทธพัทธ์  บุญรอง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายอินทัช  อาจสาลี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายอินทัช  โพธิ์ชะอุ่ม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายอุดมสิทธิ์  พรรณยศวัฒน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงอุรารัตน์  ใสกระจ่าง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายเอกคคนิศวร์  แก้วสมุทร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงไอลดา  เปี่ยมจาด โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงกชพร  ทองสูบ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์แก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงกรกนก  ป้องแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายกรณ์ดนัย  ภูสมหมาย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายกรณัฐ  ปิดพยันต์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงกรนันท์  ท้าวนิล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายกรวิชญ์  ศรีทานี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายกรีวากร  ทองใบ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงกฤตภรณ์  ภูมิลำเนา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายกฤตวัฒน์  จองบุญวัฒนา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
381 นายกฤติเดช  แก้วสาย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายกฤติน  พุทธรักษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายกฤษฎา  สุดสวาสดิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงกฤษอร  ชูเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายกวินทร์  เจตนา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงกวินธิดา  สุนันทเนตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงกวินธิดา  เพ็งทับ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายก้องกิดากร  อินทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายก้องเกียรติ  สีแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงกัญจน์พิชชา  แท่งทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงกัญญณัฎฐ์  สุขเกษม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงกัญญพัชร  ใจทน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงกัญญ์วรรธ  อิฐรัตน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำเหมา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ส่งเสริม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงกัญญานัฐ  บุญรอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ถาพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุรกรณ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แนวชาลี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เพี้ยบุญมาก โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตุนา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายกัญณภัทร  พรมทร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงกัญพัชญ์  โพนปลัด โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายกันตพงศ์  เข็มทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
405 นายกันตภณ  วรรณวงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงกาญจนา  ขาวสะอาด โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงกานต์สิริ  เหลือผล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงกำไร  สีดาทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงกิตติญานี  มากกลาง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายกิตติพันธ์  สุภาพ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงกิตติมา  อุดด้วง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
412 นางสาวกิตติวรา  ทาจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายกิตติวินท์  บุญราช โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายกิตติศักดิ์  มอมไทรัตน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงกุมุทมาส  วราพุฒ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงกุลปรียา  กองอ้น โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงเกตนิภา  โพนปลัด โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายเกริกฤทธิ์  พันวิไล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงเกษกนก  ตวนบุตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายเกื้อ  เรืองเกียรติกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายไกรวิชญ์  ทานกวีวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงขวัญชนก  อาจกล้า โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงขวัญชนก  เป้งทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  พันธีรโรจน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายเขษมศักดิ์  ขันคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายคณิศร  จันทรา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงครองบุณยวีย์  นฤหาย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงคันธารัตน์  สุกันทา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายคับคุณ  โยธิคาร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงจรรยพร  จันทะมุด โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงจริยาภรณ์  สนธิพงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
432 นายจักรภพ  แดงงาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายจารุกิตติ์  วรโพด โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงจารุวรรณ  เรืองศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงจิดาภา  ทองสูบ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงจิดาภา  รัตนะโสภา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงจิดาภา  ศุภเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงจิดาภา  หงส์อินทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงจิตกมน  แก้วปัตโชติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายจิตติพัฒน์  แสงจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงจินต์จุฑา  นวลมณี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายจิรกิตต์  เดิมทำรัมย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายจิรวัฒน์  สิงห์ชาติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงจิราพร  บังคม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงจิราพร  สุขศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุพเต โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายเจษฎา  แซ่ย่าง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายชญานนท์  ไชยโคตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงชญานันทน์  สีหบุตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายชญานินท์  กาลพฤกษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงชญานิศ  บุตรวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายชนกชล  ลำพูน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงชนัญชิดา  พุฒพวง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายชนันธร  ธรสาธิตกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงชนาภา  ทวีลาภ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายชนาเมธ  แสงขันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงชนารดี  จันทะชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงชนิญากรณ์  นิรันดร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงชนินาถ  ไชยเดือน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงชมพูนุท  แช่มชื่น โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงชมพูเนกต์  ศรีอักษร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายชยพล  ธนูศิลป์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายชยพล  ปัญญาเหลือ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงชยุตรา  ชัยยอด โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายชรัชวิช  เลขาวิวัชกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงชรัณรัตน์  กสิโสภา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงชรินรัตน์  เสนาะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงชลดา  จันทร์สิงห์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายชวิน  ทิศาปาโมกข์พิพัฒ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงชวิศา  ไชยสถาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงชัญญพัชร์  พิมพ์ไธสง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงชัญญา  เต้นปักษี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงชัญญานุช  ผ่องใส โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายชัยนันท์  ศรีโล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายชัยอนันต์  พรหมชา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายชินดนัย  คำตา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงชีวาพร  คำบุญมา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อาจหอม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงชุติกานต์  แพงมา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงฌารีณา  นามวิชา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายญาณพงศ์  โคตรนันท์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายญาณวรุตม์  ประสาร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายญาธิป  จันดาปราบ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายฐปนวัฒน์  วรรณทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายฐาปนะ  นามวงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงฐิตารีย์  สุรศักดิ์พิพัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงฑิตฐิตาภรณ์  นามวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายฑีธายุ  คำภิรมย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงณธัญญา  จงราช โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงณภัทร  จันทรชิต โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายณภัทรพล  คันศร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สีฟ้า โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายณรงค์  รัตนโชติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงณฤดี  จิระธัมมางกูร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงณัชชา  หล้าแหล่ง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงณัฎฐฎาพร  ยงกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  ริพิมพ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงณัฎณิชา  บัวงาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงณัฏฐพร  ไชยสนาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงณัฏฐากุญช์  สุวรรณศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายณัฐกิตติ์  บุญลพ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายณัฐชนน  ตอนศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงณัฐชยา  กาหลง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงณัฐชา  พลสุวรรณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงพั่ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายณัฐเณศร์  ธนันท์จิระกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายณัฐธพัฒน์  ธนันท์จิระกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงณัฐธยาน์  นุกูลกิจ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงณัฐธันยา  กระแสโสม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายณัฐนนท์  โมทจิตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายณัฐปกรณ์  ภูสมหมาย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายณัฐพล  ชาญเชี่ยว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายณัฐพัฒน์  แก้วนิล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายณัฐภูมิ  นันทะพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงณัฐรดา  คำภาชาติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงณัฐรินีย์  เมืองไทย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายณัฐสิทธิ  ศาลา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงณิชา  จันทร์นวล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงณิชาณลิน  เมืองพิล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงณิชารีย์  เล็กโสภี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงดนิตา  ศุภโชตน์อุดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายดนุพัฒน์  มะลิงาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงดลฤทัย  มีทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายดำรงบุญ  บัวหอม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายดุลยุตม์  ศรีโคตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายติณห์ภัทร  โพธิ์ใบ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงทัตชญา  ดีพลงาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายทำนุรัฐ  ศรปัญญา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงทิพกัญญา  ไฮกัญญา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายธณากรณ์  นวลศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายธนกร  พลเสนา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายธนดล  นันทวงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายธนดล  มครนันท์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายธนทัต  ธรรมรส โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายธนธรณ์  ทองดอนพุ่ม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงธนพร  ต้นกันยา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงธนพร  เจนสำโรง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายธนภัทร  กองแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายธนภัทร  ธรณ์ธันยทรัพย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงธนภัทร  ปรัชญาประเสริฐ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายธนภัทร  รักโสภา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายธนฤทธิ์  สำราญจิต โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายธนวุฒิ  ตันทวุทธ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงธนัญชนก  ดีเสมอ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายธนากร  ทองใบ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงธนารีย์  วันศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงธนิดา  งามวิลัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงธนิสร  บุญสุข โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงธมกร  สอนคำเสน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงธยาณี  คำโต โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายธวัชชัย  อินลูกท้าว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงธวัลรัตน์  คุ้มใหญ่โต โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงธัชญากร  เทพที โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงธัญชนก  ทองเปรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงธัญญรัตน์  น้ำเงิน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงธัญณิชา  จิตรมาตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงธัญสินี  พรหมคุณานนท์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายธาวิน  สมบัติวงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายธีรจุฑาวัชร์  บุญมีวิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงธีรดา  แก้วพวง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายธีรนันท์  ศิริมานพ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงธีราพร  ไชยพิมพ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงนนทิญา  ชมเชย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงนพวรรณ  บุญเสนอ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายนภทีป์  ยกพล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงนภัสวรรณ  วงศ์กมลาไสย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายนรวิชญ์  ไชยโยธา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงนราวรรณ  บุญเชิด โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงนฤภร  เวียงคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายนลภัต  เพียรพยุห์เขตต์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงนวพร  ทองงอก โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงนวพร  ทองอาบ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงนัฑนันท์  พุทธา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงนันฑยา  รุ่งเรือง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงนันทณี  พิลัยพงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตังสกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงนันทวดี  สาระชาติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงนิชาภัทร  ศรีชมภู โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายนิติธร  ภูคำศักดิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายนิพิฐปัญญา  วิลาวัลย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงนีรนารา  บุญคล้าย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงบุญวรีย์  อร่ามเรือง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงบุณญาภรณ์  รุ่งแสง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายบุณยกร  บุญเชิญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงเบญจภรณ์  คำโสมศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงเบญญาภา  นนท์ศิลา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายปฏิรักษ์  ศุภนาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายปณิธาน  นวลศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงปทิตตา  พวงแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงปนิดา  เหมาะสิงห์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงปภัสสร  มังษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงปภากานต์  วิรุณพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงปภาดา  ไนยะกูล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โรจน์ธีรวนิช โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายปรวีย์  ภูต่อยอด โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงประทุมมา  รักชาติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายปราณนต์  วงศ์วรรณกิจ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงปรายฟ้า  สอนโคตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงปริญญา  จันทร์โท โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงปริยากร  พงษ์กิ่ง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงปรีชญา  กองวัสสกุลณี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงปรียานัน  เพชรสูงเนิน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงปลายฝัน  ปลัดสงคราม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงปวริศา  อาวศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายปวีณชัย  แป้นไทย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงปสุตา  เหมาะสมาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายปัณญ์  นิชานนท์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
608 นางสาวปัณณ์กวิน  บุรัสการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายปัณณทัต  ทองสาย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายปัณณวัฒน์  ทับทวี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายปัณณวิชญ์  กาเมือง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงปัทมพร  จุมนอก โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงปาณิศรา  แก้วแดง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงปิยธิดา  คำลอย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงปิย์วรารัตน์  งามแสง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายปิยวัฒน์  สีสมาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายปิยะวัฒน์  พบลาภ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายปีฏิรัศมิ์  นาคสินธุ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงปุญญิศา  คอระอุด โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงปุญธีรา  พงษ์เพชร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายปุณณเมธ  เนื่องไชยศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงปุณยนุช  ไสว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงเปมิกา  สรงแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายเปรมณัช  โสพัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงไปรยา  ภิญโญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงผกามาศ  ไชยสาร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายพงศธร  แจ่มปัญญา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายพงษ์ปกรณ์  เขตสกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายพงษ์พีระ  คำนึง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายพชรกิตต์  พิมพา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงพรทิพย์  พิมพ์ทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงพรทิวา  เหลือล้น โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงพรพชร  กุลวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงพรพรรณ  เสนาชัยน้อย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายพรภูมินทรชาติ  สุธาบุญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงพรรณนลิน  ขุมคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงพรรณรมณ  ชาลี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงพรหมพร  วิโรจน์กูลทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงพลอยชมพู  วงษ์นิล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงพลอยนภัส  โพธิวัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงพัชราภรณ์  พิมสอน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายพัฒนชัย  เรืองบุตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายพัตติยภาดา  ทองสาย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงพัทธหทัย  เท่าสิงห์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงพันปภร  ศิริบูรณ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายพัสกร  สมพงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงพาหนุน  สืบเพ็ง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงพิชชา  ผลสุข โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงพิชชานันท์  พ่อธานี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงพิชชานันท์  อัครเกศสกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
651 นางสาวพิชชาพร  เมืองพรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงพิชญธิดา  คำทองหลาง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงพิชญาพร  ศรีราตรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงพิชญาวี  ผิวอ่อน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงพิณทิพย์  เครือแสง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พงษ์เกษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สีหะวงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ภักดีคำภา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  พงษ์พล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
660 นางสาวพิมพ์มาฎา  โขนภูเขียว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงพิมพ์อรนิช  แสงจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ประหา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายพีรวิชญ์  ดวงคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีสวย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายพุฒิกุล  กระจ่างจิตยศกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายพุทธวัตน์  ทองจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงเพียงขวัญ  เหล่าแค โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงแพรพิชชา  เสนาะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายภคิน  สินแสงทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
670 นางสาวภรภัค  สินแสงทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงภัทรนันท์  ในทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงภัทรมน  สุริยะฉัตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงภัทรวดี  มั่นวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงภัทราวดี  รัตโน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายภาคภูมิ  รัตนิจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายภานุรุจ  การะพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายภามรินทร์  เขียวอ่อน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
678 นางสาวภิญญดา  นิลจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงภิญญาดา  แดงงาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายภุมรินทร์  ขันเสน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายภูกวิน  พงษ์พิมาย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายภูมิพัฒน์  กมล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายภูมิพัฒน์  บัวสิริพงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  เจียมพงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงภูริชญา  สอาดดี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายภูริพัฒน์  วงษ์ศรีมี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายภูวณัฎฐ์  ภาเภา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายภูสิทธิ  กิ่งผา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
689 นางสาวมณฑาทิพย์  ธุสาวัน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงมัลลิกา  พลเสนา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงมาติกา  แต้มศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
692 นางสาวมาลินา  คำมานพ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายเมธาวิน  บุญปัญญา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายเมธาสิทธิ์  แก้วชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงเมธิตา  สาระมู โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงเมวิตา  สังขะทา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายรชฏ  โพธิ์คำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงรดาศา  ทองสังข์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงรภัสสรณ์  ทองจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงรมิดา  เศรษฐบุตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงรวินท์นิภา  วราพุฒธนันท์กุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงรัชนีกร  วรรณแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงรัฐภรณ์  ชิณวงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงรัตติกรณ์  หล้าสงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงรัตติกาล  หล้าสงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงรัตติยา  หล้าสงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงรัตนาพร  บุญรักษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงรินรดา  บูราณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงลดา  ธนภัทรรุ่งโรจน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงลภัสญา  กลมพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงลลิตพรรณ  ธรรมะสิริรัตน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงลลิตา  หาญสุทธิชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงลักขณา  พวงพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงวชิรญา  บุญสร้อย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายวชิรวิชญ์  หอมจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายวชิรวิทย์  พลนำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงวรกานต์  บุญบรรลุ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงวรกานต์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายวรปราชญา  หล้าสงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงวรัญญา  รัตนาวิวัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงวรัญรดา  อิ่มอก โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงวราพร  นระสิงห์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายวรินทร  พบลาภ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
724 นางสาววริศรา  ประเสริฐ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงวริศรา  ปะกะตัง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงวริศรา  สีประหลาด โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงวริษรดา  ทาหาร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายวโรดม  พันธ์แก่น โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายวสิษฐ์พล  สระโสม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายวัชรพล  เหลาประเสริฐ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายวันชนะ  ใจแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายวิทวัส  ไชยลังกา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงวิภาพร  ลาภบุญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงวิมลณัฐ  โสพัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงวิรดา  จิรังดา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายวิศวชิต  เจตินัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายวีรภาพ  ชัยสนาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายวีระพล  ไก่แก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงวีระพัฒน์  วงษ์คำตา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงศญาพัฒน์  จึงตระกูลมีชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงศดานันท์  เสาเวียง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายศรัณยู  นนทะสอน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงศลินทิรา  นามจันทรา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงศลิษารัตน์  บุญยืน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงศศิกานต์  สีดำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงศิรภัสสร  บัวจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายศิวกร  หนองกก โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงศิวพร  นามวงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงศุฑาทิพย์  สายวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายศุภกร  ธรรมบุตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงศุภกานต์  หลักฐาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายศุภฤกษ์  เติมใจ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายศุภวิชญ์  ยุกต์วัฒนพงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงศุภสุตา  บุญรินทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงศุภานันท์  พิมพ์สมาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายเศรษฐวิชย์  บุญเฟื่องฟู โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงสติริภา  สิงห์แก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายสมปราชญ์  เดชะคำภู โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายสรวิชญ์  บุญเย็น โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายสันติโชติ  ภักดีรัตน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายสันติวิธี  พุทธวงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายสิทธา  เพียงทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายสิทธิชัย  แห่งสมัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายสิทธิพงษ์  แผลงฤทธิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงสิริกัลยา  ไชยรักษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงสิริกุลปรียา  อำนวย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงสิริพิชชา  อาจหาญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงสิริยุพา  อำนวย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงสิลินดา  รักชาติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงสุกฤตาพัทธ์  อสิพงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงสุกัญญา  สายแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายสุทธิพจน์  สืบสายพรหม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงสุธาทิพย์  สะโสดา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงสุปรียา  กันภัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายสุพุทธรักษ์  พันธุ์มาลัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายสุรจักษ์  สำโรง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายสุรพัศ  รุ่งคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงสุวภัทร  หนองหงอก โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายสุวัฒน์  สวนหมาก โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงสุวิชาดา  บุญเฟื่องฟู โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คิงคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงหทัยชนก  อุทัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายหัสฎี  พละบุตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงอนัญญา  ชนานุวัฒ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงอนัญญา  บุญร่วม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายอนันดา  เรืองทา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายอนาวินทร์  คำล้าน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายอนุพงศ์  ศรีริสิน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายอนุสาณ์  โตมร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงอภิญญา  บัวจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงอภิญญา  รัตนะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายอภินันทน์  สรสิทธิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงอภิรดา  วงศ์งาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายอภิวิชญ์  สิทธิโชคสกุลชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงอรพรรณ  แสงแดง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงอรรัมภา  อุตตะโชติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงอรุณรัศม์  รถทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงอรุโณทัย  ไฝงาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายอัครพนธ์  ทองทั่ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงอาภาสิริ  รักไทยแสนทวี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงอารดา  รักไทยแสนทวี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงอารดา  โนนใหญ่ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายอิทธิพัทธ์  นนทะวงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงอินทิรา  สืบบุตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงอิสรีย์  ยอดงาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงอุมาพร  เขตตะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายเอกพิพรรธพล  กิตติชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงแอนเจลีน่า  มูลเลอร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงกานต์สิรี  พงษ์วัน โรงเรียนขุขันธ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงเขมจิรา  สูงสุด โรงเรียนขุขันธ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายชยพล  นนยะโส โรงเรียนขุขันธ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายชวิน  สุระนรากุล โรงเรียนขุขันธ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายฐปนรรฆ์  สุขขวัญ โรงเรียนขุขันธ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายฐิติวัชน์  สมร โรงเรียนขุขันธ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงธัญธรณ์  ขาวเครือ โรงเรียนขุขันธ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายธีรธรรม  มีแสง โรงเรียนขุขันธ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายนนทวัตติ์  หอมทรัพย์ โรงเรียนขุขันธ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงนันทิชา  แก้วกัณหา โรงเรียนขุขันธ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายปรเมษฐ์  สิงห์หะ โรงเรียนขุขันธ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายปัณณ์  สุขส่ง โรงเรียนขุขันธ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงภัทรภร  รังษี โรงเรียนขุขันธ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายรัชพล  เดชธนภูริภูวดล โรงเรียนขุขันธ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายวชิรวิชญ์  ศรวิมล โรงเรียนขุขันธ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายวัชรกร  วงษ์ปลั่ง โรงเรียนขุขันธ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงศิรภัสสร  ยงยืน โรงเรียนขุขันธ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
826 นางสาวศิลามณี  โนวงศ์ โรงเรียนขุขันธ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงสโรชา  ทาเงิน โรงเรียนขุขันธ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงกชพรรณ  เสาร์ทอง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงกณิดา  สอนสวาท โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงกนกพร  ทองขาว โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงกมลชนก  สุวรรณเพ็ชร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงกมลภัทร  อ่างสุวรรณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายกฤษฎานันท์  เวชกามา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายกษิติส  สุทันติกร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงกัญจน์ติญาน์  สายเชื้อ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงกัญญภัทร  บัวจันทร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทรงเจริญ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายกันตภณ  อนันต์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงกานต์พิชชา  หงษ์อินทร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายจักรินทร์  เอสามี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายจิตติพัฒน์  คำทวี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายจิรณัฐ์  มะเสนา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายจิราวัฒน์  อินทุสถิตยกุล โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงเจนจิรา  สังขะรมย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายเจนวุธ  ป้องแก้ว โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงชนัญธิดา  ชมวงษ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงชนาภา  โพธิ์ไพร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายชยพัทธ์  ตั้งปัญญพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงชยานันท์  สมบูรณ์พันธ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายชวิน  พรหมจารีย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายชัชพิมุข  อาจหาญ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายชาญรวินท์  สองสี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปัญญานุภาพ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายไชยพัชร  บุญทศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงฐิติชญา  ฤทธิ์ประเสริฐ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงฐิติพร  สลับศรี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
858 นางสาวฐิติวรดา  ภักดียุทธ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายณฐกร  ภูชนะศรี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายณฐภัทร  บุญทศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โสมาบุตร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายณัฏฐ์  วิเวก โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายณัฐกรณ์  วงศ์ษร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายณัฐจักร์  อินทุสถิตยกุล โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงณัฐชา  ธาตุทอง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงณัฐณิชา  สิมาตา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินทำนุ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงณัฐธิดา  งามหลอด โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีอาจ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงณิชนิชา  พรมณี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงณิชากร  ศรีวะรมย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายเตชิต  เมฆหมอก โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายเตชินท์  แสนสุข โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายทยากร  ไกสรกิตติกุล โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายทีปกร  สิงหะคเชนทร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายธนวรรชน์  ทองน้อย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายธนวัฒน์  จำใบรัตน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายธนาวุธ  ดลสุข โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
880 นายธรรม์นริศย์  วรฉัตร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงธัญชนก  กุบแก้ว โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงธัญชนก  เขียวคราม โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงธัญชนก  ไชยเสนา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  จำปาโท โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงธันยธรณ์  ทองสถิตย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงธิติกาญจน์  พีรธรรมวัฒน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงธีรดา  ลีลา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
888 นายธีรนันท์  กุหลาบขาว โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายธีรศานต์  ลำพุทธา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายนรบดี  ศรีวะรมย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงนวพรรษ  ธรรมวัตร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายนวิน  ภูทอง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
893 นางสาวนัทธีพิสุทธิ์  ปกติ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายนันทภพ  อาจคำพันธ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายนันทราพ  อาจคำพันธ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กชายนิธิยชญ์  บทมูล โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงนิลวรรณ์  แก้วทองคำ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงบุณยาภรณ์  โกยรัมย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงปณิชญา  ยอดดี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายปภินวิช  สุดาจันทร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงประภัสสร  บุญคำ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายประวีย์  กันรัมย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงปราณปรียา  ฝอยทอง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงปรียาพร  พูลทวี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงปวริศา  เลิศจันทึก โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กชายปองคุณ  กุลบุตรดี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีธรรม โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงปาณิสรา  ยุพานิชย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
909 นายปุญญพัฒน์  บุญบรรลุ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายพงศกร  อินอ่อน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
911 นายพนมสิน  โสรถาวร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงพรนภัส  ดวงตา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงพรปวีณ์  บัวทอง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายพศวีร์  ศรีระวณิช โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงพัณณิตา  มีไชยา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายพัทธดนย์  ชื่นตา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  แสนรังค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงพิชชาภา  มารมย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงพิชญธิดา  โพธิ์ศรี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงพิชญ์สินี  โพธิ์สว่าง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงพิชญาอร  หัวหนองหาร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงพิญชฎา  แสงจันดา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงพิมญาดา  อินทนนท์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เสงี่ยมวิบูล โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงพิมพ์พร  โหตระไวศยะ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงพิมพ์พิชญธิดา  วิเศษโวหาร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กรมขุนทด โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงพิมพิชญา  บุญดี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงพีระฎา  ศรีใจวงศ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วงศ์สง่า โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
931 นางสาวภรณ์รัตน์  น่าบัณฑิต โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงภัททิยา  มีไชยา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงภัทธีรา  สำราญ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงภัทรธิดา  วิเศษรัตน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายภัทรพล  จันทมาลา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กชายภัทรพล  พลวี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงภัสร์ชญมณฑ์  พันธ์ุพร้อม โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายภากร  เวชไชโย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายภานุเดช  ศรีวิเศษ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายภานุพงษ์  ทองนาค โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงภิรมณ  พละศักดิ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายภูมิไทย  บุ้งทอง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงภูริชญา  สำราญสุข โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายมนัสวิน  ชูรัตน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงมัณฑกาญจน์  ชื่นตา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงมุก์ติญญ์  เกษมสถิตย์วงศ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายเมธาวี  โสธิธรรม โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายรณกฤต  คำสุข โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงรวิวรรณ  มาอินทร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงลภัสกร  อาบสุวรรณ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายลัญจกร  นามรักษ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายวชิรวิทย์  วงศ์คำชาว โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายวรชนก  วัฒนเรืองโกวิท โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายวรปรัชญ์  หร่ายขุนทด โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงวรรณวนัช  แพงบุดดี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
957 นางสาววรวลัญช์  ชั้นไพบูลย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงวรัชยา  สุวรรณธาดา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงวริศรา  คูหล้า โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงวิชญาพร  วรรณสุข โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงศศลักษณ์  บุญสูง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายศิวัจน์  สิริพงศ์ศรี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
963 นายศุภกฤต  วิจิตขจี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงศุภิสรา  นงนุช โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายสรวิชญ์  ส่วนเสน่ห์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงสิริญาพร  สุดา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงสิรินดา  วิริยะพันธ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงสุชัญญา  ประดิษฐ์ธรรม โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
969 นายสุทธนา  พันธ์เพชร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงสุรดา  วารีบ่อ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายสุริยวรรต  ชาติทอง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายอชิตพล  บุญทศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงอชิรญา  บุญทัย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงอนัญญา  จำปาดี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงอภิญญา  คำนนท์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงอภิญญา  สระ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงอรวรรณ  มูลสาร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายอริญชย์  ปัญญานุภาพ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายอริย์ธัช  ขจัดมลทิน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายอังกูน  ประวิทย์ธนา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงอัจฉริยาพร  มิรัตนไพร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายโอบนิธิ  ภูศรีเมือง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น