รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวกชมน  ไชยโส โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกชวรรณ  ไชยโส โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกนกชาญ  พื้นแสน โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกนกพร  ไวยเวช โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สมทรัพย์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่ต่าง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกมลชนก  ผิวทอง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกมลวรรณ  ประทุมมาตย์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกรกมล  วงษา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกรรณกมน  กันยานุช โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกวิตา  เทียมสกุลวนิช โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกวินธิดา  แก้วกาญจน์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกัญจน์วรา  โยธิการ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  คุณะนาม โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  วิเชียรศรี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พลบุตร โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ตุลารักษ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวกัญญาภัค  โพธิสาร โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุวะรักษ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกานต์พิชชา  วิเศษการ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงกิตญาดา  ทองประดับ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายกิตติพศ  สุขโต โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายกิตติพัฒน์  อุดอามาตย์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายกิตติพิชญ์  สุขโต โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงกุลจิราวรรณ  มณี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  จันทร์กล้า โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงเขมจิรา  กองเกิด โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงเขมิกา  สุทธิโสกเชือก โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงจารุพิชญา  นงนวล โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงจารุพิชญา  เชิงหอม โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นางสาวจินดาพร  สืบสวน โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ยมนัตถ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงจิรัชน์ชญา  โลหะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงจิรัชยา  พันมะวงศ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงจิราวรรณ  ลาคำ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงชญานิน  คำภักดี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ปาไตย์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวชฎาภรณ์  ศรีเสนพิลา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงชนม์ณภัทร  บูรณะกิติ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีเสนพิลา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
41 นางสาวชนาภา  กุลสุวรรณ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงชยาทิพย์  นาคศรี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงชัญญาพัชร  มูลบุตร โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงชาลิสา  จอมคำสิงห์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงโชติกา  จันทร์เทพ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวฌานิกา  อมรชมชูพงษ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงญาณิดา  แก้วขาว โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงญาณิศา  ขวาโนนรัง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  โคนตาล โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงฑุลิกา  สีหาฤทธิ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงณปภัช  ภาระบาล โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงณพัชญา  เดชรัตน์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงณภัชชา  พรหมอินทร์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงณัชชา  ดาเชิงเขา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
55 นางสาวณัชชา  ภาคมฤค โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงณัชยา  หล้าก่ำ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วิระทูล โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  แสนเสนยา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นางสาวณัฏฐานันท์  โพธิ์งาม โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงณัฐกานต์  ลาดหนองขุ่น โรงเรียนสตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงณัฐธิดา  นรชาญ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
62 นางสาวณัฐธิดา  นารีโภชน์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
63 นางสาวณัฐศยาภรณ์  โกกะพันธ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ภูเดช โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
65 นางสาวณิชาภัทร  นามสง่า โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงทัตพร  มาศฉมาดล โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงทิพย์คำพร  พงษ์เสนา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  เปรมปราโมทย์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นายธนกฤต  พังไธสง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายธนโชติ  แสนตอ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายธนภัทร  อัศวภูมิ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงธนัชชา  ดวงคำน้อย โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงธนัชชา  ศรีสุขยิ่ง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายธเนศ  ปิยนารถ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงธมนวรรณ  ชนะพันธ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
76 นางสาวธัญชนก  ชาแก้ว โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงธัญลักษณ์กมล  ภูจันหา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงธัญสุดา  บุตระกาศ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงธิรัตติกาล  พรมสูงยาง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายธีรโชติ  มาตาสวาทศรี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงนพลดาวรรณ  วรนาม โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวนรินทิพย์  วรวงค์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงนวพร  บุสพันธ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงนวรัตน์  พันธไชย โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
85 นางสาวนัทธมน  โสภาไฮ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงนารดา  ยี่อิน โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงนุชญาดา  พันธะไชย โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงบุณณสิริ  ปานมั่น โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายปภาวินท์  เวียงสมุทร โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงประทินทิพย์  ทาระคำ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงประภัสสร  ลือชัย โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
92 นางสาวประภากวิน  อุ่นเจริญ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายปรัตถกร  สมบุรณ์พันธ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายปรัตถกร  หานามชัย โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงปราณปริยา  ธุระกิจ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวปริชญา  ป้อมเเสนศรี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงปวริศา  พาภูมิพฤกษ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายปัญญา  อุดมกิจอารี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงปัญญาพร  บุตรสีใส โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงปัณฑารีย์  กอหาญ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
101 นางสาวปัณฑิตา  แถวพินิจ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายปัณณธร  โสทน โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
103 นายปัณณวิชญ์  ดวงละว้า โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงปัทมพร  เย็นทรัพย์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายปารเมศ  กุนันท์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงปิยพร  วงค์คำแก้ว โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงปุญญตา  วินทะไชย โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงปุณยนุช  โพชนจิต โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายปุลวัชร  ผารัตน์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงพชร  อินทรสุวรรณ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายพชรพล  ศรีวนค้ำ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงพรชนก  โคตะนนท์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงพรรณวษา  เบ็ญจะขันธ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงพรลภัส  เครือวรรณ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงพรสุดา  นัดนรา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงพัชรี  ชุมแก้ว โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงพาขวัญ  เกตุกาหลง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงพิชชานันท์  กว้างนอก โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงพิชชานันท์  เจนรอบ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงพิชชาภา  พรสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงพิชญธิดา  ฉายรัศมี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงพิชญธิดา  พันธุกูล โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงพิชญริดา  สามารถกุล โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงพิชญาพร  สืบสำราญ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงพิชญาภา  สิงหาไชย โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงพิชญาภา  อาจหาญ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
127 นางสาวพิมพ์ชนก  พลวุฒิ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นางสาวพิมพ์พิชชา  พลวุฒิ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีลานคร โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
130 นายพีรดนย์  หาญหักทุรชน โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงพุฒิพร  ปรีกุล โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
132 นางสาวเพ็ญพิชชา  หลาบสีดา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงแพรรุ้ง  สรเลขกิตติ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงแพรวา  หาญเสมอ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงภคพร  ธรรมรัศม์โชติ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
136 นางสาวภัคธีมา  ศิริอรรถ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายภัคพริษฐ์  จตุวิสัย โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงภัทรปภา  อรุณรัตน์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงภัทรภา  จันนะรา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายภูมินันท์  จันโทภาส โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายภูมิรพี  ชะยุมาตร์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงภูริชญา  ผดุงสมัย โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
143 นางสาวภูริชญา  หมื่นภู โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงมนรดา  การสร้าง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงมนัสนันท์  สุนสนาม โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
146 นางสาวมัญชุพร  สุวรรณศรี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงมิลินท์รัตน์  หนองขุ่นสาร โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงลภัทรดา  เงางาม โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงลัลล์ลลิล  ละอองเอก โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงวณิชญา  บุญญาคม โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงวนิดา  นามเพ็ง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายวรพงศ์  สองเป็ง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
153 นางสาววรัชยา  มลิมาศ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงวรัชยา  วินทะไชย โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงวรัชยา  เรืองศรีอรัญ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงวริญาภร  ศรีวรรณะ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงวรินชุดา  ศรีแก้ว โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงวริศรา  กุลสุวรรณ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
159 นางสาววริศรา  จันทุดม โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงวริศรา  เกื้อทน โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
161 นางสาววริศรา  โต่นวุธ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงวิชดา  เคนสุโพธิ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงวิมลสิริ  สามารถกุล โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
164 นางสาววิราศินี  บัวกฎ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงศนิชา  สาเกตุ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
166 นางสาวศศิธร  จางวางแก้ว โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงศศิวิภา  พิทักษ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงศิรประภา  แสนยะบุตร โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงศิริญากร  ศรีสองเมือง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงศุภมาส  จอมคำสิงห์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
171 นางสาวโศจิรัตน์  ศรีใส โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงสรัลพร  ไวยเวช โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
173 นางสาวสวรรยา  อัศวภูมิ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงสิริพิษฐา  รามางกูร โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงสุกัญญา  กันหาจันทร์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงสุพรรณญาณี  พละวงศ์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงสุพรรณษา  สุทธวา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงสุพัตรา  เนาวรัตน์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
179 นางสาวสุภัสสรา  อนุนิวัฒน์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายสุริยพศ  สมยาภักดี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงสุวีรยา  พันธุ์พาณิชย์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงอภิชญา  วินทะไชย โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงอภิญญา  ชุลหล้า โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงอมรกานต์  อุลหัสสา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงอรปรียา  วิลาจันทร์ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงอรปรียา  หลักคำแพง โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงอริสราวัลย์  สุขพิธี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
188 นางสาวอันติมะ  กุมผัน โรงเรียนสตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายอานันทชัย  หอมละออ โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงอารีรดา  อินทะเนน โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงอุษาคเณย์  นิสีดา โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงไอลดา  ลาภินี โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงไอศิกา  ชารีพัด โรงเรียนสตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงกชพร  เหมวัน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงกชวรรณ  เทพา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายกรวิชญ์  บุตกะ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายกรวิชญ์  แก้วสิทธิ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงกรวินท์  วินทไชย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงกฤตติกา  สิงห์นันท์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
200 นายกฤติน  กล่อมจิตร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายกฤติเมธ  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายกฤษกร  พลหาญ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายกฤษฎ์นิพัทธ์  แหล่งสนาม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
204 นายกฤษฏ์  บุตนุ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายกฤษณ์บดินทร์  นามคำ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายกวินภพ  สุ่มมาตย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายก้องกิตติ  ก้องอัจฉริยะกุล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายกองพล  พรมเกตุ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงกัญจน์ณิชา  อินทมนต์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
210 นางสาวกัญญณัช  ศรีดี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จรทอง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายกัณธากร  เพิ่มธรรมสิน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงกัลย์กมล  น้อยประสิทธิ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงกัลยกร  ศรีสุพรรณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงกัลย์ฐิตา  หาญเวช โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายกิตติกร  อินทร์โท่โล่ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
217 นายกิตติคุณ  กลมเปลือย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายกิตติคุณ  บำรุงเอื้อ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายกิตติพัฎฐ์  เวียงนนท์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงกิรณา  โกวิทางกูร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงกุลชา  อรัญมิตร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงขวัญแก้ว  เชาว์สุทธิโชติ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงขวัญจิรา  พันทะชุม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงเขมจิรา  ตวงสุวรรณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงเขมจิรา  ธนธีระกุล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงเข็มอัปสรณ์  ศรีคำภา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายคณาธิป  เชื้อพึ่ง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายคริษฐ์  แก่นนาคำ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงคันธมาลี  มิตรอุดม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายคุณานนท์  นามบุญลา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงจันทร์จ้าว  ศรีแก่นจันทร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายจารุกิตติ์  ธนะแพสย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงจิณัชชา  โอวรากร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงจิดาภา  มีสวัสดิ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงจิตติญาดา  เลิศวิลาศตระกูล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายจิตพิพัฒน์  ปุนนะรา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงจิรชยา  พฤกษาชาติ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายจิรพิภัทร  ศรีประทุม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายจิรภัทร  สท้านอาสน์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วมะไฟ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
241 นางสาวจิรัชญา  ไชยมัชชิม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
242 นางสาวจิราพร  ศิริโยธา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายจิรายุ  อาจคะนอง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ผานคำ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
245 นางสาวจุฑามาศ  ศรีสร้างคอม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายเจตนิพิฐ  บุญชะโด โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายเจษฎา  สุทธิรันดร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงเจียระไน  สุดสน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงฉัตรชนก  สัจจะมโน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายฉัตรฤทัย  ภักดีสมัย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงฉันทิตา  คำหอม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงชญาดา  วงษ์สะพาน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงชนกนภา  อึ้งปิติกรกุล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงชนัชชา  คุณมะโคตร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายชนินพร  พรมเกตุ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
256 นางสาวชนินาถ  ยาวไธสง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงชมพูนุช  งอกงาม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
258 นางสาวชมพูเนกย์  เล่งเวหาสถิตย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายชยพล  คำศรี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
260 นายชยพล  บุตะเขียว โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายชยพล  มืดทัพไทย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายชยพล  หนันดูน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงชริญญา  แสงวัชรพันธ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายชลชนะ  นามบุญลือ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายชลชล  แสนภูมิ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงชลิดา  สุรางค์กุล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายชศิริวัฒน์  บุรวัฒน์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงชัญญา  คมพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
269 นางสาวชารีนารถ  ประทุมขันธุ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายชิษณุพงศ์  แสนนุภาพ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
271 นายโชติโชติ  กำจรเมนุกุล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายโชติวัฒน์  วะทา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายญาณากร  รามศิริ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงญาณินท์  ก้อนศรีษะ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงญาดา  ลุนนี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายฐกฤษ  จุลรัตน์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายฐปนวัฒน์  บัวลอย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
278 นายฐาปนพงศ์  นาโพนงาม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายฐิติพงษ์  ศรีวัฒนา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
280 นายฐิติพล  บุญสิทธิ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงฐิติภัทร  รัตนมณีรัศมี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายฐิติวัสส์  เนืองภา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายณฐภัทร  ผดุงกิจ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงณพชิรา  แสนอุ่น โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายณภัทร  จันทร์เพ็ง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายณภัทร  ณัฐศิษฏางกูร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายณภัทร  พลเยี่ยม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายณภัทร  สวนมะไฟ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงณวรา  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายณวัตร  พรหมพิทักษ์กุล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายณัจฐกิตก์  กมลช่วง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายณัชพล  สุทธิประภา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายณัฏฐกร  อัยแก้ว โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายณัฏฐพัฒน์  พลเมือง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายณัฐกรณ์  วะทา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายณัฐกฤต  รัชอินทร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
297 นางสาวณัฐกฤตา  มูลมณี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เคหาบาล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายณัฐกานต์  แยบภายคำ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายณัฐชนน  กลางคาร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงณัฐชยา  รินทา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงณัฐชยา  แยงเพชร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายณัฐชัย  แน่นอุดร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายณัฐนนท์  นะทะศิริ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงณัฐพร  เซ็นธุลี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายณัฐภัค  ปราบนอก โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
307 นางสาวณัฐภัสสร  แสนประดิษฐ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายณัฐฤกษ์  ศิลปักษา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงณัฐวรา  ศรีโคตา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงณัฐวรา  เวียงอินทร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงณิชชา  จันทร์งาม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงณิชา  นิลผาย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงณิชา  สิงคะกุล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงณิชาภัทร  ไกรยบุตร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงณิยดารัชต์  มนตรี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายเดชาวัต  สอนสี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  คามวัลย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายเตชภณ  บัวพันธ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายเตชสิทธิ์  สอนสี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงทรรชภรณ์  นพประดับ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงแทนขวัญ  ปิ่นประชา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
322 นายแทนคุณ  เล็บขาว โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายธนกร  ลียะวณิช โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายธนกฤต  จิรัมย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายธนกฤต  สันเต โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายธนชาติ  ชมภูวิเศษ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายธนโชติ  วินทะไชย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายธนดล  ธรรมสมบัติ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
329 นายธนดล  ศักดิ์ขวา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายธนดล  อาจศัตรู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายธนธรณ์  สัตยาวิรุทธ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงธนพร  สัตยาพล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายธนพัฒน์  ศิริภักดิ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายธนภัทร  จันทะสีหา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายธนภัทร  สารพล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงธนวรรณศ์  รื่นฤทัยกุล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายธนวินท์  เจริญรบ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายธนัช  สารารัตน์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงธนัญญา  จำปาแดง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายธนัตถ์ศรณ์  พันธิทักษ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายธนันต์ชัย  เสรีรัตน์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายธนาฤทธิ์  นันทวงศ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงธภัทร  ศรีกู่กาสิงห์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงธวัลรัตน์  โด่งพิมาย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
345 นางสาวธวัลวรัตม์  ศิริสอน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายธันยบูรณ์  ไชยโชค โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายธันยา  บุญญพนต์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายธานัทกวินท์  ชัยโรจนิธิสุโชค โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายธิติภัทร์  หงษ์ลัดดาพร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายธิติศักดิ์  อุทธิสินธุ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายธิศร  กัลยาณรุจ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายธีธัช  สมหนองบัว โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายธีรธรรม  เสนีวรรณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายธีร์วรา  วารีรักษ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายธีร์วรา  อาจสามารถ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายธีรัตน์  สุพรหมอินทร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงธีริศรา  เอื้อกิจ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายธุวานันท์  อรรถนันท์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงนปภา  พลสุภาพ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงนภัสวรรณ  แก้วมณี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงนภัสสร  ภัทรพฤกษา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายนรภัทร  บำรุงเอื้อ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายนรเศรษฐ์  พรมเกตุ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายนราธิป  สีลา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายนราวิชญ์  ภูปรางค์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายนัฐนันท์  ชนะพันธ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงนัฐริดา  เรืองวงษ์งาม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงนันท์นภัส  ผดุงกิจ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงนันท์นภัส  พิมพะเลีย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายนันทวัฒน์  พลีใส โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายนันทวัฒน์  ศิริยะ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงนันทศิริ  สุวรรณธาดา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายนาคพงศ์  ยินคำ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายนำโชคชัย  จันทะเสน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงนิตย์กานต์  ศรีแก้ว โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายนิติชัย  มานะสุขุม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
377 นายนิธิพจน์  เวชกามา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงนิศามณี  ชาละมาลย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงเนตรดารา  ตฤณหริ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายบดินทร์  รินสาธร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงบุญณิสา  กมลเชื้อ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงเบญจพร  ภูมลี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงเบญญาภา  อวนศรี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายปณิธาน  ธามคำไพ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงปพาวลิรณ์  อุตมะ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงปพิชญา  วันดี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
388 นางสาวปพิชญา  สาระพล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
389 นายปภังกร  จิววงษ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงปภาวรินทร์  รัตน์วิเศษ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายปภาวิน  ชารีวรรณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายปรมัตถ์  อิฐรัตน์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายปรเมษฐ์  พลคชา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายปรัชญพล  ศรีเฉลียว โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงปราณปรียา  สิงห์โตแก้ว โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงปรายฟ้า  สุพรรณอ่วม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
397 นางสาวปริชญา  วินทะไชย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายปริชญ์  จรเจริญ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายปริญญพงษ์  แสงเงิน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
400 นายปรินทร  พันทะวัน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายปริยวิศว์  พิชิตมาร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงปริยากร  พรหมบุตร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงปรียาดา  หนองหว้า โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายปรุฬห์  ปัญญา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายปวริศ  จริยามา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงปวริศา  ศรีโท โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายปวินทร  รูปพรม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายปวินลภย์  พรศิรินพคุณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายปองธรรม  พินไทยสง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงปัณฑิตา  บุญขันธ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายปัณณวิชญ์  สัจจสุวรรณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงปัทมพร  มุลาลี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
413 นางสาวปาณิศรา  มณีฉาย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงปาณิสรา  แสงเดือน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
415 นางสาวปิ่นมณี  ราชณุวงษ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงปิยชุดาห์  เอนกแสน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงปิยพัชร์  บุญพา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
418 นางสาวปิยะพร  เศษสมบูรณ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายปิยะวุธ  ข่าทิพย์พาที โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงปุณณภา  พันโภคา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงปุณยาวีย์  วิจิตพจน์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงโปรดปราน  ปั้นมา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงผิงดาว  นามไพร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายพงกฤต  ประมาณพล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายพงศ์ภัค  พละกลาง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
426 นายพงษ์พิพัฒน์  นามกันยา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงพชรพร  ขัติยนนท์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายพนมเทียน สุวรรณ์  สุวรรณ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงพรปวีณ์  เอื้อกิจ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
430 นางสาวพรพิสุทธิ  วรสาร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงพรรณธิภา  วิชัย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายพริษฐ์  โล้เจริญรัตน์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
433 นายพลกฤษณ์  ผดุงกิจ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงพลลอยชมพู  ถวิลรักษ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงพลอยชมพู  วรรณา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงพลอยไพลิน  โชติช่วงนิรันดร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงพลอยมณี  สิริพาณิชยกิจ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายพสิษฐ์  ชาญวรวุฒิ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายพสิษฐ์  ทักษิณพิลา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงพัชราภา  นวนรักษา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงพัชริดา  พัชรเวทิน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายพัฒนศักดิ์  อสุระพงษ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงพัณณิตา  พรมหนองแสน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายพัทธดนย์  มาตายะสี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายพัทธนันท์  สีโนนยาง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงพิจิตรา  เมาะราษี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงพิชญาภร  เที่ยงมา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงพิชญาภา  สุขณะล้ำ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สัตยาคุณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงพิชามญธุ์  บุตรพรม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ปิตะบูรณ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  วิจิตขจี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุญแสง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงพิมลพร  พรรณขาม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายพิสิษฐ์  มีสวัสดิ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายพีร์เมธ  สาระพล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายพีรวิชญ์  พร้อมพรั่ง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายพีรวิชญ์  ไทยเจริญ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายพุฒิสรรค์  ปิยะนารถ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายภคพล  สุวรรณกลาง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายภคิน  ไชยสุข โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายภณ  วงศ์กรรัตน์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายภทรธร  จตุเทน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงภวรัญชน์  แตงจันทึก โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงภัทรจาริน  นาไชย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
466 นางสาวภัทรพร  เนื่องชมภู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายภัทรพล  ภาคมฤค โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงภัทรวดี  แสงเพชร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงภัทรวลัญช์  คำภักดี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วรรณทองสุก โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงภันทิสา  นาเมือง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายภากร  ตั้งบูชาเกียรติ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายภาคิน  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายภาณุพงษ์  อรัญทอง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายภาณุวัฒน์ พานอนันต์  พานอนันต์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงภิชญาภรณ์  บัวศรี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงภีรดา  มิตรภานนท์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายภูกวิน  นามบุญลา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายภูมิตระกูล  ชูชา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายภูมิภพ  ร่วมรส โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายภูมิรัฐศาสตร์  บุญลือ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงภูริชญา  สุวรรณศรี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายภูริต  ธนพิบูลภักดี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายภูวณัฎฐ์  ตรีนาจ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายภูวเดช  สุขประเสริฐ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายภูวิศ  สวนสนาม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายภูสิษฐ์  บุตรงาม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายมงคลพร  โคตะยันต์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายมนทายุ  สุระพล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายยุทธพงษ์  บำเรอ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายยู  สิทธิสาร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงโยษิตา  โฆสิต โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงรชนิกร  จันลา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายรพีพงศ์  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
495 นายร่มเกล้า  ปาลศรี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงรวินทร์นิภา  ชุมภู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงรวิพร  บุญพันธ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงรวิพร  เกษทอง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายรัชชานนท์  สิงห์ลา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงราวาณิชย์  ดอนสินเพิ่ม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  วัลลานนท์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายเรืองริน  เรืองบุญ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายเรืองสิน  เรืองบุญ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงลักษณาวลี  พิมพ์เขต โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงลักษิกา  กอแก้ว โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงลักษิกา  กิตติลาภ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงเลนก้า สุพิชชา  มาเท็น โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายเลิศปกรณ์  เวียงอินทร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อ่อนปอภาร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายวชิรวัตติ์  จันทร์ศิริวรา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายวรโชติ  ภักดีบุรุษ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายวรรธกรณ์  ทศวัฒน์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงวรัญญา  แคนศิลา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายวรัญญู  กันตพานิชการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงวรัทยา  นามกันยา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงวรินทร  ศิริโสม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงวรินทร์ดา  ตั้งกิตติ์ตระกูล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
518 นางสาววริศรา  ยินดีมาก โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงวริศรา  ศิลปักษา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงวรุณยุพา  แย้มพจนา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายวัจน์กร  ลาภอาษา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายวัฒนกร  กลมพันธ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงวาศินีพร  กอธวัช โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายวิชชากร  ไกยสิทธิ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายวิชญพล  รัตนตรัยวงศ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงวิรัตน์ดา  บุญโกมุด โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงวิลัตติกา  นิวาสวงษ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงวิลาสินี  หิตายะ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายวีรภัทร  เปลรินทร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายวุฒิภัทร  อำนวยพรสวัสดิ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายเวชพิสิฐ  พลเยี่ยม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
532 นางสาวศดานันท์  สมทรัพย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายศตรรฆ  สุวรรณชาติ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
534 นายศรัณย์  ผือโย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
535 นางสาวศรีสุภางค์  พลลา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายศิครินทร์  สุวรรณชาติ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายศิรวิทย์  จันทะโสม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายศิรสิทธิ์  พ้องเสียง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงศิริภัสสร  น้อยอามาตย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายศิริศักดิ์  ไชยสิงห์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายศุภกร  คุณสนอง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายศุภกร  พรมอกศรี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายศุภบดี  ผดุงกิจ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
544 นายศุภวิชญ์  นรสิงห์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายศุภศิษฐ์  ณรงค์ศักดิ์ศรี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงสรัญญา  นาชัยฤทธิ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายสหรัฐ  ซื่อตรง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
548 นายสิทธิพล  วรภูมิ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายสิรดนัย  มลาไวย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายสิรภพ  มูลศรีแก้ว โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายสิรวิชญ์  เผ่าภูธร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงสิริกร  สังเฉวก โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงสิริกัญญา  ธรรมขันธ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงสิริจุฑาภัค  บุญอะรัญ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงสิริยากร  บุตรวงศ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายสุกฤษฎิ์  เสนปอภาร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายสุชน  พันธะไชย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงสุชัญญา  ผลแตง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงสุชัญญา  อาวรณ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงสุชาณุช  สินไธสง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงสุดาณิช  สวัสดิ์พาณิขย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงสุดารัตน์  แสนสุวรรณ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายสุรชัย  ปลาดรัมย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงสุรดา  นามมณี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงสุวภัทร  เปลือยหนองแข้ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มูลมั่ง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงอชิรญา  พลพุทธา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายอชิรญาณ  อารีเอื้อ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายอชิรวัฒน์  วรานุชพิทักษ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายอติคุณ  เติมรัมย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายอนวัช  เจริญมิตร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายอนุพงศ์  แก่นนาคำ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายอภิชัยมงคล  ศรีมงคล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายอภิวิชญ์  สุวรรณมิตร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
575 นางสาวอมรลดา  อมรมรกต โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงอรชพร  จอมคำสิงค์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงอรรพี  คำชาย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงอริยา  ลุนนี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงอริสา  วิจิตรพันธ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงอรียาภรณ์  โกศลกิตติอัมพร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงอัคคยาภรณ์  สุขแสน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายอัครพัชร  ราชณุวงษ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายอิทธิพัทธ์  นรคุณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายอิทธิพันธ์  อัยยะรัตน์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายอินทัช  เจริญมิตร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
586 นางสาวอิ่มสุข  พูนวศิน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  พานอนันต์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงเอมิกา  ศรีไกร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงธัญรดา  ธรหาญ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงปิยาภัสร์  หลงสอน โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงกนกรัตน์  วงษ์จันทร์แดง โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายกวีวัธณ์  ชัยมี โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงกุลจิรา  สาระบิล โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
594 นางสาวจารุพัฒน์  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงจีรภา  กิระสาร โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
596 นางสาวชัชฎาพร  ไชยนต์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงณัฏฐริญา  วาระสิทธิ์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
598 นายดรัณภพ  สารศิริ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายธนกฤต  นามสง่า โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
600 นางสาวธนภรณ์  ราชรี โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
601 นายธนภัทร  ภูมิเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงธัญชนก  กองเกิด โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงธิดารัตน์  บัวพาวัน โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายนครินทร์  โยวราช โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายนิชคุณ  ขวัญถาวร โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงปพิชญา  พิมพ์ทรัพย์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงปวีณา  วารินทร์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
608 นายพชรดนัย  นวนสีดา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงพัชริดา  ไกรยบุตร โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายพิชญ  ยอดศรี โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
611 นางสาวพิมณทอง  วรวงค์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายพีระพัฒณ์  กาญจนชีวะไพศาล โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงภัทรธิดา  กุสุริ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายภูมินทร์  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงลภัสดา  ประจันศรี โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ชื่นชอบ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงวิชญาดา  พาพินิจ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงสิรินทรา  สีหาราช โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
619 นายสุวัชร  โชติไธสง โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
620 นางสาวอนิศรา  สายทอง โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายอนุชิต  คำสอนจิก โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายอภิชาติ  สมแก้ว โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงอรณิชา  พูลเพิ่ม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
624 นางสาวอริศรา  จันทร์พรหม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายอิทธิพัทธ์  สารุณา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายกณวรรรธ  จันทร์หนองสรวง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงกวินตรา  ศรีปัญญา โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายกัษณ  พลภักดี โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายชญานนท์  อุ่นจังหาร โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1 คณิต ม.ต้น
630 นางสาวณัฐญาดา  นามโน โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงณัฐธิดา  จตุพรมาศทวี โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายธนกฤต  สกุลเดช โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายธนภัทร  สุดชารี โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2 คณิต ม.ต้น
634 นางสาวธนัญญา  ตรีกุล โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3 คณิต ม.ต้น
635 นายบรรณวัชร  แสนคำ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายพชรพล  ขะรัมย์ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.2 คณิต ม.ต้น
637 นายพีระพล  ศรีฮาด โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงเพชรณิชา  ไตรโสม โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายสิรวิชญ์  สุวิมลญาณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายสุธา​ญาณ​  สดใส​ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงกนกรัชน์  สาเสาร์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงกัญญภา  เชิงหอม โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงกาญจนา  สายเย็น โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงกาญจนา  เสียไธสงค์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายกิตติศักดิ์  อรรคบุตร โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงจริยา  อาศัยสงฆ์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงจิราพัชร  แสวงจันทร์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงจุฑามาศ  คำสมศรี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงชนณิชา  สุหา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงชนาภา  ดอนไพรติ่ง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงชุติกาญน์  คามะวัน โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายโชคชัย  คำสอง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายโชติพัฒน์  สายเชื้อ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงญาดา  แสงสุข โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงณัฐภรณ์  เทียนคำ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงดาวรุ่ง  ขันทะสีลา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายตะวัน  สิงห์ไกร โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายธนวัฒน์  ยอดแก้วขาว โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงธันยพร  คำอ่อนศรี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงบุญพฤทธิ์  จิตฤทธิ์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงเบญจภรณ์  วนวาที โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงเบญญาภา  สันทัดรบ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงประภาวรินทร์  เมืองขวา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ประสานทอง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงปัญชิกา  สายุทธ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงปิยฉัตร  กลีบจำปี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงปิยทิพ  กลีบจำปี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงปิยธิดา  สมภูงา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายปิยพัชร  ผิวขำ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงพรริณี  วงค์มะณี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงพลอยน้ำเพ็ญ  จันทร์ทุม โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงพลอยวรินทร์  อุดม โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงพัชรพร  ก้านแก้ว โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงพัชรพร  ศรีอ่อน โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงพิชชานันท์  วิริโยฬาร โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงพิชานันท์  เชียงภูงา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงภัทราวดี  หารสระคู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงภัทราวดี  แก้วศรี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  อินทรสา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงมันทนา  ก่ำสนาม โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงรวิตา  ทีดี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงลักษณารีย์  หมื่นขัน โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงวริศรา  สุดชา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงวิภาดา  จุนทวิเทศ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงวิลาสินี  โพธิ์ถา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงศรัญญา  มาหนองหว้า โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงศุภนันท์  วรรณวิเศษ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายสิรวิชญ์  ทิมา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงสิริมา  เอี่ยมศรี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงสุชัญญา  ทองทิพย์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงสุชานุช  แสนแก้ว โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงสุพิชชา  น้ำกระจาย โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงสุภจิต  แสนพรม โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงสุภารัตน์  ช่วงโชติ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงโสรญา  สัมมา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงอธิชา  ดรุณพันธ์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงอรปรียา  ล้ำเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงอารียา  คุ้มเหล่ายุ่ง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายเอกนัฐ  นุ่มอ่วม โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น