รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกรองกาญจน์  เขจรศาสตร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกฤตภาส  มูลโพธิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกฤตเมธ  พลศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกฤติณภัทร  สุวรรณะ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นุสีวอ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกานต์ธิรา  ทองกอง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกานต์ธีรา  อรรคฮาตสี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงเกศินีย์  มีทอง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงแก้วเกล้า  จิตประภาจิน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายจักรพงศ์  คำพิลา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
11 นายจารุภูมิ  แก้วคำ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงจิดาภา  อมิตรพ่าย โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวชญานันท์  วงศ์กันยา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายชนคม  ทำพันธ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
15 นางสาวชนม์นิภา  โยธาภัคดี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงชนัฐปภา  สุทธิไชยา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงชนากานต์  สมคำ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายชนาธิป  ศรีรักษา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงชนาภัทร  เตี้ยเนตร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงชลธร  ศรีสารคาม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงชวัลรัตน์  สัจจะเขตต์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายชัชพงษ์  ช่างทองคำ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
23 นายชุลฟิกา  พิทักษ์วาปี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงณญาดา  วงชารี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงณัชชลิตา  จันทร์วงษา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงณัชชา  บุตรภักดี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สุริยะสาร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เพียงเกต โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์  โสกุดเลาะ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวณัฐชยา  สัมฤทธิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นายณัฐดนัย  คิดการ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงณัฐธิดา  หารมนตรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายณัฐภัทร  ศรีโทโคตร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายณัฐวรรธน์  พรมดอนกลอย โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
35 นายณัฐวัชต์  ชื่นชม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงณิชกมล  บุญนาน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวณิชานันท์  ดวงชาทม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวณิชาภัทร  จันบัวลา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายดิเรกฤทธิ์  อุทัยอาจ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายตะวัน  ศรีอุ่นลี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายตั้งภูมิ  สาพิมาน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวทักสิกา  บุญหล้า โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงธณัชชา  ราชภักดิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวธนขวัญ  ภูมิภาค โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายธนภัทร  พลศักดิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายธนวิชญ์  ธารพันธุ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายธนาเดช  ติดวงษา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายธนาเดช  ทัศน์ศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงธัญชนก  ภูพานทอง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ดวงพร้อม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงธารธาราร์  มะฮาด โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงธีร์จุฑา  สุริยหงษ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวนวรินญา  สารบุญ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นางสาวนันท์นะภัส  หมื่นพล โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายนันทภพ  ศรีภา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
56 นางสาวน้ำทิพย์  มาตย์ภูธร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายนิชคุณ  เจริญอาจ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงนิชา  กองไกรรัตน์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงนิชาภัทร  รู้ยืนยง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายนิพิฐพนธ์  กลั่นกลิ่น โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงบุญธิดา  แสนมี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายบุญยกฤต  เทศพรม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
63 นางสาวบุษกรณ์  ลาสระคู โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายปกรณ์  ไชยชาติ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงปนัดดา  ขนตา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายปพน  รักษ์มณี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงปภัสรา  มะเสนา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงปภารินท์  บุญปก โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายปภาวิน  พานอนันต์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายปยุต  ศรีสารคาม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงปัณณวีย์  สีแสง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงปาลิดา  ศรีดามา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
73 นายผลิตโชค  เทศทำ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายพงศกร  ทับศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
75 นายพงศธร  รักษาภักดี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายพชร  รักสุทรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายพชรพงษ์  ตุ่นธิ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
78 นายพชรพล  ทิพย์วัฒน์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวพชรมล  แสนสุข โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงพรนัชชา  พลเสน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
81 นางสาวพรนัชชา  หีบแก้ว โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงพรผกามาศ  โพธิ์มาตร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงพัชรรักษ์  สายนาค โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงพัชรี  ดวงพรม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ยิ่งโพธิ์เจริญพันธ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงพิชชากร  สอนภิรมย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
87 นางสาวพิชญา  ตะวัน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายพิทยาธร  บุญตรแสง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงพิมพ์สุภา  ปักสังคะเนย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
90 นางสาวพิรมาดา  อนุอัน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงพีชญา  โยธะการี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายพีรณัฐ  รุ่งสาครทอง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายพีรวิชญ์  ไวยธรรม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงเพชรภัชชา  มาตรา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงเพ็ญสินี  บัวชุม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงภคนันท์  อรุณเรือง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงภคพร  หัสขรรย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายภทรพัชร์  โสระเสริฐ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงภรภัทร  ทองบัวบาล โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายภวภู  ไตรรัตน์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายภากร  ยลอนันต์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายภาณุวิชญ์  โนรีราษฎร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
103 นายภูตะวัน  ภูวนารถ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายภูมิใจ  ใบมาก โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายภูมิรพ์  วงศ์รัตน์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายภูวรินทร์  สุทะ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
107 นางสาวยุพารัตน์  มาอ้น โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายรณกฤต  เทศทำ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงรักษิตา  นาสินพร้อม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงรัมดาภัค  อัมพวา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายริบฑร  โพธิ์ศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงรุจิษยา  พลตรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
113 นายฤตธวัช  แถมวรรณ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงลาภิสรา  จันทาศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
115 นางสาววรรณศิกานต์  วงศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
116 นางสาววรวรรณ  พิณรัตน์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายวรินทร  จำปาเรือง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
118 นางสาววรินยุพา  ปันศิริ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงวรีรัตน์  ศรีมนตรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายวศิน  วรรณธนาเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงวัฒนวดี  หนูปัทยา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงวัลลยานีย์  พุ่มประเสริฐ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงวาลินี  ทับลคร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นางสาววิจิตรานุช  ภาณวัตร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายวิทย์วัตร  เชื้อวงค์พรหม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงวิลาวัณย์  ไชยธรรม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายศรัณย์  ถวิลถึง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงศศิประภา  วงศ์พิมพ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงศิรดา  ช่างทำ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายศิรวุฒิ  กระบวนศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายศิระ  ดาหาญ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงศิริกมล  สาริพร โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายศิริรจน  ศรีแก้ว โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายศิวกร  สมุทรศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงศิศิรา  ชัยกิจจินดา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงศุภธิดา  ไชยชุม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงศุภิศรา  คำวิเศษ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงศุภิศรา  ทะสูง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายสรวิชญ์  สีดาพรม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
140 นายสันติภาพ  บัวชุม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายสิทธิโชค  พันธ์ศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายสุกฤษฎิ์  เสริมสุข โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
143 นางสาวสุกัญญา  บุรมศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงสุนิตา  พลสีภาพ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงสุพิชญา  ถามุลตรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายสุเมต  สร้อยคำ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายเสฏฐพล  อินทะไชย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายอชินี  ศรีเสน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงอณิฐา  คงสุข โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
150 นางสาวอธิชนันท์  จันทะโรจน์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
151 นายอปพน  พรรษาวนัส โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
152 นางสาวอภิชญา  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงอภิชยา  เครือผือ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
154 นางสาวอรชพร  เจริญยิ่ง โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงอรมาภรณ์  ทวินันท์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
156 นางสาวอัชนกนาถ  สีสังข์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงอายากะ  อาซาย โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงอิสรีย์  จิรโรจน์วณิช โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงอุษา  คะวิสูญ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงกชกร  อินธิราช โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงกชพรรณ  สุทธิศรี โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงกมลทิพย์  ละครไชย โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
163 นายกรรวี  กองมา โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายกรวีร์  ปัญโญ โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงกฤตยาภรณ์  บุญจันทร์ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
166 นายกฤษกร  ปะกิสังข์ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายกวิญณากร  พวงไธสง โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
168 นางสาวกวิตา  พานมาตร โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายกวิน  ปุกสันเทียะ โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายกวีวัธน์  ไชยรัตน์ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
171 นายกษิดิ์เดช  เหล่าโพธิ์ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิงขร โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิงห์สู่ถ้ำ โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
174 นางสาวกัญญานัฐ  นามแสงผา โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
175 นายกายสิทธิ์  มูลสมบัติ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายกิตติทัศน์  พิมพ์ประเสริฐ โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
177 นายกิตติภูมิ  ดอกไม้ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงกิตติยา  สายแขม โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงกุลนิดา  เหล่าเจริญ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
180 นางสาวแก้วกัญลญา  ทับสุริย์ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
181 นางสาวขวัญจิรา  สุหา โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงขวัญพิชชา  สมบูรณ์ โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงเขมนิจ  ทัพทะมาตย์ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายจักรพรรดิ  รินทรึก โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวจารีรัตน์  ไชยศรีจันทร์ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
186 นางสาวจิรัชญา  ถุนพุฒดม โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงจิรัชญา  ผายพิมพ์ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงจิรัชญา  ไมตรีแพน โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
189 นางสาวจุฑามณี  คำนวน โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
190 นางสาวจุฑารัตน์  พันธุ์ศรี โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
191 นางสาวจุฬาลักษณ์  ชัยมูล โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
192 นายเจษฎากร  พิชัย โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
193 นายฉัตรากรณ์  แดนลาดแก้ว โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
194 นางสาวชยุตรา  ไกรอาษา โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายชินภัทร  ใคร่ครวญ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลำพองชาติ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
197 นางสาวชุตินันท์  คำยอด โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
198 นางสาวชุติมา  คำทอง โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายชุติวัต  โสภาวรรณ โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
200 นางสาวญาณิศา  จันทรสามารถ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
201 นายฐิติวัชร  แดนลาดแก้ว โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
202 นางสาวณกัญญา  ผองขำ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
203 นายณฐกร  แสนบัวคำ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายณฐพล  ดวงวงษา โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
205 นางสาวณฐมน  ก้อนวิมล โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงณภัสสรณ์  แก้วบุดดา โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวณัฎฐธิดา  สิงห์คำป้อง โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวณัฐณิชา  หาหอม โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นางสาวณัฐนิชา  โบราณมูล โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายณัฐภัทร  ภูเพ็งใจ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายณัฐภัทร  อันฤดี โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวณิชนันทน์  แสนศรีจันทร์ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงณิชานันท์  ประพันธุ์สุพงษ์ โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงณิชาพร  ขจรไชยา โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงทรัพยมัย  วิเชียรเพริศ โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงทักษพร  สารมาคม โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายเทพหัสดิน  ภูลคร โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
218 นายธนกฤต  ตั้งสุขสันต์ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายธนกฤต  รุ่งเรือง โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
220 นายธนกานต์  ชัดไธสง โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
221 นายธนธรณ์  สุวรรณมาโจ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายธนพล  ประกอบแสง โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายธนพล  โบราณมูล โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
224 นายธนพัฒน์  สุนารัตน์ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายธนวัฒน์  ปักเขลาโพธิ์ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
226 นายธนวัฒน์  ศรเสนา โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงธนัชญา  นนทะนำ โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงธนัฏฐา  บำรุง โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายธนัตถ์สิษฐ์  รัตนพันธุ์ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
230 นายธนากร  ชาลีวรรณ์ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายธนากร  อ่อนน่วม โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายธนากรณ์  เสี้ยนสมบัติ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายธนาทรัพย์  เนตรวงอินทร์ โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
234 นางสาวธนิดา  ภาวะหาญ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
235 นางสาวธมลวรรณ  สมพิทักษ์ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
236 นางสาวธัญชนก  บุญหล้า โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงธัญญรัตน์  คุณแก้ว โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
238 นางสาวธัญญาภรณ์  จักรทุม โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงธัญพิชชา  ภูสิม โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ตระการธำรง โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
241 นายธีรภัทร  อุตอามาตย์ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
242 นางสาวนัชชา  พลขันธุ์ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
243 นางสาวนันท์นภัส  กรมแสง โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงนันทิตา  ศรีมันตะ โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
245 นางสาวนันทิยา  ทาบัว โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายนิธิชาญ  เผ่าสีสุราช โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
247 นายบัญญวัต  โพธิ์ศรี โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงบุญญาพร  บุญพระธรรม โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงบุญญาพร  เรืองมณี โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงเบญญาภา  ตะวัน โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงเบญญาภา  บัวทอง โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายปณพัฒน์  อนุอัน โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงปพิชญา  ชูพันธ์ โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงปพิชญา  ปราณี โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
255 นางสาวปภาวรินท์  ขันอาษา โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงปวริศา  แสนผาลา โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายปวินท์ชัย  ไชยสังกา โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงปัญจรัตน์  เงาศรีธัญโรจน์ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงปัณฑิตา  กางแม โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงปัทมพร  ฤกษ์ยาม โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงปานรดา  ม่วงเสน โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายปารมี  ภวภูตานนท์ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงปารมี  สุปัญโญ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงปิยธิดา  ไชยปัดทุม โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
265 นายปุญญพัฒน์  ถวายจีน โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงพงศกร  ใหม่คามิ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
267 นายพงศ์ศรัณย์  สมเสนาะ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงพรทิพา  โพธิ์ศรีอุ่น โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงพรปวีณ์  พระสิงห์ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงพรรณิดา  จอมคำสิงห์ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงพัชรี  ทับภูเดช โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงพัฑฒิดา  ชนะมี โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงพัทธนันท์  เทพจันดา โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงพัทรวรรณ์  กาลจันทร์ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายพิชัย  โคชารี โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายพิชาภพ  ชิณช้าง โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงพิมพ์สิริมน  ไชยะสิทธิ์ โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
278 นางสาวพิมพิกา  พลโรม โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
279 นางสาวพิมลนาฏ  ตรีกุล โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงพิมลวรรณ  พลศรี โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
281 นางสาวพีรยา  พลพันธ์ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
282 นางสาวเพ็ญนภา  คุณาคม โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
283 นางสาวแพรทองธาร  ราญรมภ์ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงภรัณยา  ตุ้มไธสง โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
285 นางสาวภัควดี  ชิณวงศ์ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงภัณฑิรา  เหล่าสะพาน โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายภัทรกานต์  อุดรเขต โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
288 นางสาวภัทรนิษฐ์  ศิระพัฒน์ปรีดา โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงภัทรวดี  วงษ์โต โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายภาคิน  พักวง โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายภาณุวิชญ์  วังหอม โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายภูมิบัณฑิต  กองเงินกลาง โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายภูมิภัค  นะคะโต โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงภูรดา  อรรคฮาตสี โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
295 นางสาวมนชิตา  กาฬการ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงมัณฑิตา  มะโรงรัตน์ โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายรชต  สิงห์เสวก โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงรภัสสรณ์  จรทะผา โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงรมิตา  บุตรโคตร โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงรามิล  ทองยอด โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายวชิรวิชญ์  ฉันทะ โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายวชิรวิทย์  พันธ์ไผ่ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงวนัชพร  อินอ่อน โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงวรรณภา  จ่าพิมาย โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายวรวัฒน์  นามวิเศษ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
306 นายวรวิช  ขวัญโพน โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายวรวิช  หาวิรส โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงวรัญญา  ป้อมยาหยับ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงวรัญญา  เจือจันทร์ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
310 นางสาววราภรณ์  สงคราม โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายวัชรินทร์  เข็มกลัด โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงวาริน  รสโสดา โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงวิยดา  ไชยปัดทุม โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
314 นางสาววิไลวรรณ  ทองภูบาล โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
315 นางสาววีนัส  นนมุลตรี โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงวีรยา  อยู่ภักดี โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
317 นายวีระชัย  หงษ์ศรี โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
318 นางสาวศริญญา  ไชยปัญหา โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงศศิณา  วงษ์พิมพ์ โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
320 นางสาวศิรินดา  บุญพันธ์ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
321 นางสาวศิรินภา  หนูดา โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงศิวพร  บุตรพรม โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายศุภกฤต  เชิดพานิชย์ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงศุภกานต์  นาสินสร้อย โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายศุภกิจ  จั่นทองแท้สกุล โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงศุภสุตา  ไพหนูสี โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงศุภาวีร์  พรมไชย โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงศุภิสรา  โพธิ์เหลือง โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงสกาวรัตร์  หินกล้า โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายสัญชิต  แก้วไชย โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงสิราวรรณ  สีพะนามน้อย โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงสิริทิพพา  ไชยกัง โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงสุชัญญา  ชนะไพร โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
334 นางสาวสุชาลินี  บุตรพรม โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายสุทธินันท์  เกติยะ โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายสุพจน์  นาสินพร้อม โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงสุพิชชา  จำนงศรี โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงสุภาธินี  หินขันธ์ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
339 นางสาวสุมินตรา  สีห์ราช โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
340 นางสาวสุวพิชชา  เรืองวิเศษ โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงสุวิชาดา  โกมลนาค โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
342 นายอนันต์ยศ  จ่าคาม โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงอภัสรา  สุริฉาย โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงอริสรา  ซาไซย์ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
345 นางสาวอลิชา  ขันเงิน โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายอัครเดช  วัฒนบุตร โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงอังคณา  ประเสริฐศรี โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงอารยา  แก้วพินิจ โรงเรียนผดุงนารี ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงไอริณ  คำยอด โรงเรียนผดุงนารี ม.1 คณิต ม.ต้น
350 นางสาวไอลดา  ภูคำสอน โรงเรียนผดุงนารี ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงกนกพร  โพธิ์อ่อน โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
352 นางสาวกนกวรรณ  ประพาศพงษ์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
353 นางสาวกรฉัตร  ศรีรัง โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงกฤตพร  เสนามาตย์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายกฤติกร  ศรีเฮือง โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายกฤติพงค์  แสงขันธ์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
357 นางสาวกวินธิดา  เกิดเกตุ โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงกัญญญาณัฐ  มงคลศรี โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  เทียมจัตุรัส โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงกัญญ์ณัฐฐา  ชมมาก โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงกัญญ์รพี  จินดามัย โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงกัญญาพัชร  น้อยเมล์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ประจุดทะเนย์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงกัญญาภัทร  จุปะมัดตัง โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายกานต์ดนัย  เกลี้ยงเกตุ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
366 นายกิตติกวิน  ปัดสำราญ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงกิตติ์สิริยาภรณ์  มูลแวง โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงกีรติยา  พรมเดื่อ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงกุลจิรา  เหมือนสิงห์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงขวัญตะวัน  สิงห์จำเริญ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายเขมอนันท์  ปิยะอารีรัตน์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
372 นางสาวคริยา  ปักกาเวสา โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงคุณัญญา  ประจะนัง โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
374 นางสาวจิตตราภา  ขันติโล โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงจิรพัฒน์  ปักเขตานัง โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
376 นายจิรภัทร  อ่อนทุม โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายจิรเมธ  คำยา โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงจิรัชญา  เสาธงทอง โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
379 นายจิรัฏฐ์  พระขันธ์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
380 นายจิรัฐ  ปาปะขี โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงฉัตรฎาทิพย์  บัวบุญ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
382 นางสาวฉันท์สินี  วรรณประไพ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายชณชล  โยธาภักดี ซง โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายชนณภัทร  ปัตตาเนย์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงชนม์นิภา  ปาปะขี โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
386 นางสาวชนรดี  สิทธิสาร โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงชนัญชิดา  โยวะ โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
388 นางสาวชนากานต์  แพงคำ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
389 นางสาวชนิสรา  ตระกูลเจริญ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงชวัญชนก  พลแสน โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายชัธชวาล  ยางแดง โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงชาลิสา  ปาสาเนย์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เมฆขุนทด โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
394 นางสาวชุติกานต์  เภาอ้วน โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
395 นายญาณทัศน์  ภิบาลจอมมี โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงญาณิศา  สอนเสนา โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงณฐมน  หลี่ โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
398 นายณภัทร  แก่นไธสง โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สายวงค์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายณัฏฐากร  สวนนอก โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จันทร์ขอนแก่น โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงณัฐณิชา  ราชเจริญ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
403 นางสาวณัฐธิดา  ตันพา โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
404 นางสาวณัฐธิดา  บิดา โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายณัฐภัทร  จอมศรีกระยอม โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงณิชาปวีณ์  แก้วภา โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงณิชาภัทร  ราชแก้ว โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายติณณภพ  อุ่นพิกุล โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
409 นายทวีศิลป์  โคช่วย โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
410 นางสาวทักษพร  สีมาตร โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายทัพเทพ  สอนจันดา โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงทิพย์ประภา  ดงเทียมสี โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายทีราธร  โนดไธสง โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงธนพร  ปินะถา โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงธนภรณ์  พันสี โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
416 นายธนวัฒน์  ตันศิริชัยกุล โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงธนัชชา  แสนฝั้น โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงธนิดา  รัตนพลแสน โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
419 นางสาวธัญญารัตน์  โนชราช โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงธัญวลัย  ชัยศรี โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
421 นางสาวธันย์ชนก  สุโพธิ์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงธารารัตน์  พรมหากุล โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
423 นางสาวธาริษา  สุปินชมภู โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายธีรชิต  สุทธิบาก โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงธีรากาญจน์  พุทธจันทร์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายนภคพล  แสงสว่าง โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
427 นางสาวนภัสสร  จูมเกตุ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงนภัสสรา  ลิ้มเบญจทรัพย์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
429 นางสาวเนตรขวัญ  พรวนไชย์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงบุญรักษา  โสมาบุตร โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงบุณยาพร  รามสีดา โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
432 นางสาวบุษป์สิริ  ศรีสุพัฒน์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายปฏิพล  เอกศิริ โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงปรีชญาน์  ศรีธรรม โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงปรียาลักษณ์  จันทร์พรม โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
436 นายปวเรศ  โคตรพัฒน์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงปัณณพร  โคตรธาดา โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายปัณณ์พัฒน์  ภูมิชูชิต โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
439 นางสาวปัณณรัตน์  โคตรสีเขียว โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายปิยวัฒน์  วัฒนราช โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
441 นางสาวปิลันธสุทธิ์  เสี่ยงบุญ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  ปักสังคะเนย์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายปุณณภพ  คำอาจ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงปุณยนุช  โสวันนา โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายพชร  หิตายะโส โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
446 นายพชร  โยธาภักดี ซง โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
447 นางสาวพนมวัลย์  อันศรีแก้ว โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
448 นายพนาธิป  ทางดี โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงพรชนิตว์  แก้วภา โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงพรรณธร  คุณแก้ว โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงพรรณภัทร  อุปนันท์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงพรรณวี  ศรีวันคำ โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงพัชญ์ทิตา  ผาใต้ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
454 นางสาวพัณณ์ชิตา  ปาปะเกา โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายพันธุ์พิศิษฐ์  เอ้ตุโพธิ์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงพิชญา  หิตายะโส โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงพิชญาพร  ภูวงษ์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีอำรุง โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายพิชยพงศ์  ปัดสำราญ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
460 นางสาวพิชามญชุ์  ชุมพล โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
461 นางสาวภคอร  ลุนไธสงค์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายภัทรฉัตร  ปัตตาเนย์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
463 นายภัทรภณ  เพิ่งจันดา โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
464 นายภัทรเมธี  ชื่นใจ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงภัทรวดี  วงค์เดือน โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงภัทรวดี  โยชน์เมืองไพร โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงภัทรศยา  สืบพรม โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงภัทริศรา  มหาศรี โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายภากร  แก้วมะณี โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายภานุวัฒน์  ก้อนทอง โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายภูธันวา  อุทปา โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายภูมิรพี  จรบุรมณ์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายภูริชสรัญญ์  พิชญเดชาพงศ์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายภูรินทร์  พันธ์จันทร์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
475 นายภูริพัฒน์  วิวัฒนพันธุ์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปาปะเข โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงมานิตา  สุวรรณเก โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
478 นางสาวเมธาวี  ดาเหล็ก โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงรัตน์ระดาภรณ์  ปัสสูงเนิน โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
480 นางสาวลลิดา  ประจันทร์ตัง โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายวชิรวิทย์  พะโยโค โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายวรกานต์  ปะมาระเต โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายวรปรัชญ์  จันโทสุทธิ์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
484 นางสาววรรณิดา  ปาปะโพธิ์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงวราภรณ์  ลุนอินทร์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายวรินทร  บัวปรางค์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงวริศรา  ยางสา โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงวศุมล  แก้วชะนะ โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงวินันต์ตา  เชื่อนิจ โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
490 นางสาวศศิธร  หิตายะ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
491 นางสาวศศิธร  โยทัยเหลี่ยม โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สุขสำราญ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
493 นายศิรวิชญ์  ภูเดช โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
494 นายศิรวิทย์  แยงคำ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงศิริกัลลญา  มนตรี โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงศิริขวัญ  ปริตวา โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
497 นางสาวศิริญาภรณ์  เกษละคร โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงศิริภัฏชา  ศิริเสาร์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
499 นางสาวศิวนาถ  บาริศรี โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายศุภกร  นามพิลา โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
501 นายศุภกฤต  อุ่นพิกุล โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงศุภกาญจน์  ม่วงศรี โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
503 นายศุภณัฐ  รามสีดา โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มาตแก้ว โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงศุภิสรา  ดีแดง โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายเศรษฐบุตร  วารีหลั่ง โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงโศภนิต  อันศรีแก้ว โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายสรวิชญ์  พิมสอน โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายสรวิศ  คุณเวียน โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายสหโชค  ปิดสายะ โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายสหภาพ  ยอดเนียม โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
512 นางสาวสาธิตา  จันทะค่อม โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายสิรวิชญ์  วันดี โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายสิริ  เศษรินทร์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงสิริกัญญา  อนุสา โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงสิริลักษณ์  เพชรเอี่ยม โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
517 นางสาวสุชานันท์  คะเชนทน โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงสุภัสสร  เนาวโรจน์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงสุภัสสรา  ตาปราบ โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงสุภานัน  สุทธิเภท โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงสุภาวดี  เทียบแสน โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
522 นายเสฎฐวุฒิ  นามสมบูรณ์ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เอียงเหี่ย โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายหฤษฎ์  จันดาเรียง โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายอธิปไตย  จูมเกตุ โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงอภิชญา  อินทร์ชู โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงอภิชญา  เอ่นแคน โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงอมลธีรา  ม่วงแมน โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
529 นางสาวอรทัย  ไหมหรือ โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงอริสรา  ชื่นสบาย โรงเรียนวาปีปทุม ม.1 คณิต ม.ต้น
531 นางสาวอาภาสิริ  สัณฐิติบวร โรงเรียนวาปีปทุม ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงอินทุอร  ก้องเสียง โรงเรียนวาปีปทุม ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายปิยะวิทย์  ศรบุญลา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายกรฎา  ทาเภา โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงกฤษณี  สมบัวคู โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงกันต์พิชชา  มะลาพิมพ์ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงเกตศริน  เมรุด โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงจิดาภา  หนองแคน โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
539 นางสาวจิตติมา  มากช่วย โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญละคร โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
541 นางสาวณัฐธิดา  สนามพรม โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงดวงฤทัย  ประถม โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงธนัญชนก  นันดี โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงธีนะ  แก้ววังวร โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงนรินทรา  นิรุธติคุณ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
546 นางสาวปภาวรินทร์  การิโก โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
547 นายพลภัทร  แสนลา โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงพัชรพร  ฉันประเดิม โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงพิชชาพร  ทองเหลืองพล โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงพิชญานิน  วรรณชิต โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายภูวดล  กุนจิว โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงมาลินี  ลือโสภา โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
553 นางสาวรติกานต์  วันไชย โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายรัชชนนท์  ปลายขอก โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงศิรินภา  ศรีหาบุญมา โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงศิริลักษณ์  สีหาบุญทอง โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายศิวา  สุวรรณศรี โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญประถัมภ์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงกนกวรรณ  บุราณรักษ์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายกรวิชญ์  เดือนแจ้งรัมย์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงกรีนส์ดา  พรมเรียน โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายกฤตภาส  บุญประกอบ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
563 นายกฤษติกููล  จำปาหอม โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงกัญญาณัฏ  ชุมพล โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พัฒนนิติศักดิ์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงกัญญาภัค  เขมะโร โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงกุลภัทร์  โพธิ์เงิน โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงจารุวรรณ  ทองมีค่า โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงจิระนันทน์  พูนวิเชียร โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
570 นางสาวชญานุช  ยอดพิกุล โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงชลนิชา  บุปผาถา โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายชัชชัย  ดรรักษา โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายชัยนันท์  มณีวรรณ์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายชัยพัทธ์์  โตพิทักษ์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายชิณณวรรธน์  บัวลอย โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงญาณิศา  ปุงปอพาน โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
577 นางสาวณัฐณิชา  สีไธสง โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
578 นายณัฐวุฒิ  จันทะสอน โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
579 นางสาวทรรศิกา  สีสุข โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายทศพร  ทุมลี โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
581 นางสาวนริสรา  สมรูป โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงนวลอนงค์  ปิยะวงษ์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายนันท์มนัส  คำวงศ์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงนิภาธร  จันทร์แก้ว โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
585 นางสาวบุญญาพร  สว่างไธสง โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายปพัฒณ์พงษ์  สุวรรณศรี โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงปรียาภัทร  พิริยะวิไล โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
588 นายปวริศ  ยางงาม โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงปัทมพร  หอมกลิ่น โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายปานเทพ  คุ้มทิม โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงปารมี  นิรันดร์ปกรณ์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงปิญชาน์  มูลศรีสุข โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงปิยากร  ลี้ศิริจรรยากุล โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงปุณญาภรณ์  กิจสวน โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายพชรดนัย  งอยปัดพันธ์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงพรหมวรรณ  กิ่งภาร โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงพสุธร  รุดโถ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงพิชญา  ปิยะวงษ์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ชัยชนะวงศ์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายพิพัฒน์  มงคลพิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  ยอดสนิท โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
602 นางสาวพิมพ์มาดา  พิมโยธา โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงพีรชยา  รามมะมะ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายภัทรวัชร์  ศรีจันทร์แดง โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงภูริชญา  ภูมิภาค โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงมีนา  ศรีคำ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงลลิตา  เกียมไธสง โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายลัทธพล  ข่าขันมะลี โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงวรกมล  ราชวงษา โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายวรรธนะ  ปิยะวงษ์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงศุภิสรา  ตะโหนด โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงสาริศา  ชัยประสิทธิกุล โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงสุธิดา  ยะพลหา โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงสุวพัทร  น้อยคำแพง โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงอธิติยา  ปุริทาสัง โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
616 นางสาวอนิญชนา  ชิ้นเพชร โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงอรปภา  กุลธนาศิริกุล โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น