รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  ไชยยงค์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกนกนุช  เจริญคุณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกนกพร  อรรถจินดา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกนกพร  ใสบาล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกนกพิชญ์  มนกิจ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกมลชนก  วงศ์หาริมาตย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกมลชนก  เจียมเรืองจรัส โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกมลนันท์  วรหาญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกมลพร  ศรีทนษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกรณ์ศศิร์  เฮียงเฮี้ย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกรวรรณ  อุปัญญ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกรวิชช์  ปิยสาธิต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกรวิชญ์  ขันธ์วิจิตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายกริญจ์ตภัทร  ธนานิธิกุลโรจน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายกฤตนานนท์  วัลวาล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นายกฤตพล  สุนทะโรจน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายกฤตภูรี  กัมปนานุรักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นายกฤตานนท์  ปินะกาเส โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายกฤตานนท์  มณีนารถ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายกฤติเดช  อ่อนกาสิน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงกฤติมา  แคว้นคอมฉิม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายกฤษฎา  วิชัยคำมาตย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายกฤษฎากร  ดวงพิมพ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายกฤษฎาพงษ์  สายอรุณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายกฤษณะ  วรรังสฤษฎิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงกวิสรา  นามวษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายกวีกร  คูสกุลรัตน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
28 นายก้องพิภพ  จันทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายก้องภพ  คนใหญ่ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำแหงพล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำโคตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทิพจร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ธรรมกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวกัณญาภัค  เอกถิรพงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายกันตภณ  ภูถอดใจ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายกันติชา  สุเพ็ญพร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงกันติชา  หลาบหนองแสง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงกันติชา  โชคธนพร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายกันทรากร  หานะพันธ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงกานดาวดี  พันธ์โนราช โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ไชยะอินทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงกานต์สิรี  ธนูถนัด โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงการุณ  พงษ์พุทธา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายกิตตน์จากร  สมัปปิโต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายกิตติพศ  ศรีอำพร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายกิตติพิชญ์  นาขาม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงกุลธิรัตน์  เชื้อไพบูลย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายเกื้อหนุน  ถีอาสนา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงขวัญนรินทร์  ชมสุข โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงข้าวขัญ  เจียมสาธิต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงเขมจิรา  พรมชาติ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายเขมณัฏฐ์  โชติมโนธรรม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงคณพัชญ์  ซาสร้อย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายคณิศร  จำเนียรกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายครีสโตเฟอร์  เทโอดอร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายคัคนินทร์  รัตนมาตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายคุณากร  ไกยวินิจ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายจักกาย  ชูพันธ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงจิรชต  บุญศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายจิรภัทร  วงศ์สมุทร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงจิรภิญญา  เล้าเจริญชัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายจิรวัฒน์  บึงล้อม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายจิรสิน  วงศ์พันธุ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายจิระภัทร  จริยมานะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายจิระศักดิ์  ดาดวง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงจิรัจฌา  แก้งคำ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วอ้วน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงจิรัชญา  แวมประชา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายจิราพัชร์  เฉลิมวิทยานนท์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงจุฑามาศ  นามวงษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
71 นางสาวจุติภา  กินุชา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายเจเดน จิรายุ  ริคเตอร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายเจตน์  ขิปวัติ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายฉัตรธีรภัทร  ขัวเปาะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  โง๊ะบุดดา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงชญาดา  สุวรรณทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงชญานิศ  ถวิลวงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายชนพล  ทองพั้ว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นายชนพัฒน์  สายแก้ว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงชนัญชิดา  สวัสดินา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงชนัญญ์รตา  นิธิพัชรวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงชนัญญารัตน์  ธงภักดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงชนันท์ภัสส์  กองจันทร์ดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายชนันธร  ปั้นพินิจ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงชนากานต์  พันโกฏิ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงชนาพร  บุญฉวี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายชยางกูร  รำพึง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงชยาภา  น้ำใจสวรรค์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายชรรณภัทร  บุญบัง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายชวกร  ขันธะโฮม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายชวนากร  นนทะนำ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายชวลิต  ศรีวิจารย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงช่อลดา  นนทะโคตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงชัชชญา  เสนานิมิต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงชัชญาภา  ฐากุลธเนศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงชัญญา  ศรีพล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงชัญญานุช  ปรีณาภรณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายชัยศรีราม  เวียงวิเศษ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายชาญวุฒิ  แสนภักดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายชานน  นภานุเคราะ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงชิษณุชา  ครูโคกกรวด โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แท่นมณเฑียร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายเชิดพงศ์  เนตรพุกกณะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงโชติกา  คนล้ำ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงโชติกา  สร้อยหิน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายญาณภัทร  ภัทรบัวพุฒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายญาณศรณ์  เจียมสถิตย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงญาดา  พัฒนานนท์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงญาดาพรรดิ์  รัตนทิพย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงฐิตาพร  เค้าสิม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
111 นางสาวฐิตารีย์  จันทร์ดาประดิษฐ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายฐิติพงศ์  นะคะจัด โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายฐิติวัฒน์  ดีไพร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายณฉัตร  นัคเรศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงณชนก  รูปต่ำ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายณฐกร  ธุระพันธ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายณรัชต์พล  พงษ์ธนารักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงณษมา  ศรีนอก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงณัชชา  คำภูวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
120 นางสาวณัชชา  พาลี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงณัชญานันทน์  สอนเพชร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายณัชพล  ฤาชัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงณัชริยา  ศรีสุนทร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายณัฏฐ์ณภัทร  พรมมานอก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จันทะวงศ์ศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายณัฏฐพล  โคตรพจน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นางสาวณัฏฐวดี  ศรีชัยปัญญา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายณัฐกรณ์  จันทร์สม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายณัฐกรณ์  ญาติพรหม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงณัฐกฤตา  อิ่มพูล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายณัฐชนน  จินตมุทธา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายณัฐชนน  แก้วสีโสร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงณัฐฐิกาญจน์ฎา  ชัยพฤกษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประโมจนีย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไหวคำ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงณัฐธีรา  ไชยชุน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงณัฐนันท์  อินทรพาณิช โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงณัฐรินีย์  วรกิจ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายณัฐวัฒน์  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
140 นายณัฐวัฒน์  สีนะวัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงณิชชา  ประไพพงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  พงศ์ธนารักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงณิชาภา  บริหาร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงณิชามล  วิจิตรศุภการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายตรัยคุณ  ลาคำ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายตันติกร  อธิโชคธนพันธ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายเตชิต  อุทธา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายทนาธรณ์  เสียงไพรพันธ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายทยากร  กู้เกียรติตระกูล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายทยากร  อึ้งพงศ์เพ็ชร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงทักษพร  ศรีจันทร์สุวรรณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงทักษวร  ใหญ่เย็น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงทัศนนันท์  พิสันเทียะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงทิตานัน  ศรีเจษฎารักข์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
155 นางสาวทิพย์วัชร์  พิมพ์กมลวัต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายเทพทัต  อนันต์สุวรรณชัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายธนกร  ศรีชมภู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายธนกฤต  จันทร์ปัญญา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายธนกฤต  สุขสถิตย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายธนเดช  พรหมโคตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายธนธร  เข็ดคม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายธนนันต์  อภิชัยกิจดำรง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายธนภัทร  เหลาเกลี้ยงดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
164 นายธนยศ  แสงสุวรรณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายธนวัช  สวนสอน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายธนวินท์  วงศ์เพชรอนันต์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงธนัชชา  อังวราวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงธนัญชนก  แก้วขาว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายธนันดร  สมบัติธรรม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายธนาธิป  อุบลจร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายธนายุทธ  กาจหาญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายธภัทรสันต์  เอกถิรพงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายธภัทสันต์  เอกถิรพงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงธมนวรรณ  งอสอน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายธรณ์พัฒน์  ศรีสัตยกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายธรรมโชติ  สะตะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายธราเทพ  ศรีนนท์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายธราเทพ  แสงรูจีย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายธัชพล  ศรีแสนยง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์เพชรอนันต์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สวัสดิ์ไชย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สาบุตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงธัญพิชชา  โชติมโนธรรม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายธัญสิทธิ์  อิทธิสันติสุข โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงธันยรัตน์  หล้าฤทธิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายธาราเขต  เสาร์วงค์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงธิตยา  วศินปิยมงคล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายธีธัต  อนันต์สุวรรณชัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายธีรเดช  ชินพลชาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายธีรพล  เขียวจันทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายธีร์วรา  เบ็ญจพรภาวนา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายธีระเวธน์  วาทกิจ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายธีรากรกุล  หยาง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงธีราภรณ์  แก้วกิ่ง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงนภัสสรณ์  จันทวรรณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายนรวรรธน์  คำเพราะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายนราวิชญ์  ทับน้อย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงนรินธร  คำสอนทา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงนริศรา  เพชรรักษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงนลินญา  ไพศาลโรจนรัตน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงนวพร  แสงแก้ว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงนัทธนันท์  จงโยธา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงนันท์นภัส  ต้นสีนนท์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายนันทพงศ์  อุทรส โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงนันธีมา  กิตติตรัยพัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายนาคินทร์  พัฒนพนิชธำรงค์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงนาตาลี  เอี่ยมสอาด โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายนาบุญ  รักษษเคน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายนำชัย  มูลมาตย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงนิชาภา  นาไสยา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงนิชาภา  บัวหอม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงนิชาภา  เบญจวัฒนานนท์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายนิติพงศ์  เช้าวงศ์พาณิชย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายนิธิโรจน์  คนรู้ชินพงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงนิภารัตน์  ไชยเดช โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายบารมี  มีทองหลาง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงบุญญาพร  สิงห์ขรณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงบุญญิสา  มหิทธิโชติ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงบุญนิศา  ศรีบุญสม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงบุณณดา  นามวงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงบุณยานุช  ลุนบง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงบุรฑริกา  สุขแสงประยูร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงบุวรลักษณ์  เตชะศิริโชคมงคล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วทาสี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงปฐมาวดี  สุดแสง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายปฐวี  เอี่ยมเพชร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายปณิธิ  เลยวานิชย์เจริญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงปนิดา  ป้องขันธ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงปภสร  มณีรอด โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีมุลตรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงปมิตา  จันทดวง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงปรมินทร์ตรา  จันทร์ขาว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายปรรณพันธ์  จันทะวงศ์ศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายประพัฒน์พงศ์  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายประพัฒน์วงศ์  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายปรัตถกร  พิมพสุต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายปราชญกฤษณ์  คลังเกตุ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงปราชญาพร  ชูสกุลหมื่นสวัส โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงปราณิสา  โชติศิลากุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงปริชญา  ภูคงคา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงปรีญาวัสส์  ขนิษฐวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงปรียากร  ลินทมาตย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงปลายฟ้า  พุทธปิยบูชา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายปวรปรัชญ์  จักรนารายณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงปวริศา  ชารีรัตน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงปวีณรัตน์  เพียสังกะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงปวีย์สุดา  ประทุมมา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายปองภพ  เสนารัตน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายปัณจเสกข์  มีกง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงปัณณพร  สูงนารถ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
251 นางสาวปัณณรัตน์  อระดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  จุลมา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงปาณปวีณ์  ตรีแก้ว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีมัญจาบุรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
255 นางสาวปารณีย์  แก้วบ่อ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายปารมี  ทินทา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายปิยพัทธุ์  รัตนเรืองศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายปิยวัฒน์  ไชยยงค์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงปิยา  ไกรนอก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงปิยาพัชร  แสนพิมพ์พา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงปุญ  เอื้ออังคณากุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  กำหมู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงปุญญิศา  พึงประภา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงปุณณดา  ปานสวัสดิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงเปรมมนัชญา  เปรมศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงผักหวาน  เจริญบุญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายแผ่นดิน  จินดาปลูก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายพงศ์จักร  จันทร์ลาศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายพงศ์พล  ทองสิงห์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายพงศ์พศวัต  เหลืองรัตนา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายพงศพัศ  เหลืองรัตนา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายพงศ์วิทย์  อุทธา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายพงศ์วิสิฐ  ฉิมจันทึก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  เจริญสว่าง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
275 นายพชรคุณ  แก้ววิไล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงพชรพร  ไชยมีสุข โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงพณิชา  หอมอ่อน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงพรนัชชา  ธนวิบูลย์ชัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงพรปวีณ์  กัณหา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
280 นางสาวพรรณรัตน์  คิดถูก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงพรวิไล  ไชยศึก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายพรหมมินทร์  อินทร์หอม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายพสธร  วงคำซาว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายพสิษฐ์  บุษบงค์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงพัชญาภา  แถวเพีย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงพัชรพร  บัวมาตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายพัชระพล  ชัยบุตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงพัชรีรัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายพัณณกร  โควบุตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แสงกล้า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงพัทธนันท์  ชัยบุตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายพัทธนันท์  ธนสารวิวัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายพัทธนันท์  สถิรวงศ์วรรณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายพาทิศ  บุตรมา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายพาวสันต์  จินาพรธรรม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงพิชชาพร  ภูธร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงพิชชาภา  พันธ์แก้ว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงพิชญธิดา  ธรรมมาน้อย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงพิชญธิดา  เที่ยงสุนทร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงพิชญธิดา  แสงสุริยากาศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายพิชญะ  เทียนสุคนธ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงพิชญากร  เหลาธรรม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
303 นางสาวพิชญาภา  อึ้งพงศ์เพชร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงพิชา  สาระกิจจานนท์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พิมพ์มหา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงพิชามญชุ์  แทนสุโพธิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายพิทยุตม์  ชุมยางสิม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงพิมพ์นารา  คำพิชิต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงพิมพ์ปารมี  ชนิตรวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ก้องเกียรตินคร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  พาฉิมพลี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  พาฉิมพลี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงพิมลรัตน์  อึ๊งภากรณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายพิริยกร  กล้าหาญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายพิริยกร  ป้องเศษ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงพิรุฬห์ธาร  จิตรไธสง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงพีรดา  พานสายตา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงพีรดา  พิริยศิลป์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายพีรพัฒน์  พรมมาหล้า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายพีรวัสส์  พุ่มพูน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายพีรวิชญ์  สุขสงวน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายพีรวิชญ์  โสชารี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายพุฒิพัชร  ศรีโคตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายพุทธคุณ  วรรณกิจชัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงเพชรพลอยโลซิน  ภัณฑะประทีป โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คงประเสริฐผล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงแพรใจ  ลิ่มทองน้อย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงแพรวา  เกิดตรวจ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงภคมน  เกษมศรีวิวัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายภพณัฏฐ์ภณ  รัตนสังข์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
331 นางสาวภฤศมน  ศรีตระกูล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงภัคจิรา  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
333 นางสาวภัฑรเกล้า  ศิริเจริญรัตน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงภัทรจาริน  พระลับรักษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
335 นายภัทรดล  ทองเดช โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
336 นายภัทรพล  สีดามล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงภัทรภร  โพธิ์สม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงภัทรวดี  พิชวงค์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายภัทรศักดิ์  เวียงเพิ่ม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ภูศรีโสม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายภากร  วิบูลย์วัฒนากุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายภาคิน  พันธุระ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายภานุวัฒน์  เลไธสง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงภิญญดา  ทักษี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
345 นางสาวภิญญาพัชญ์  พิพัฒน์ไชยศิริ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงภิรัญญา  เย็นละออง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงภีรนันท์  วัฒนชีวโกศล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายภูฏวรรณ  ขันขวา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายภูดินันท์  พันธ์ภักดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายภูดิศ  สุนประสพ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายภูดิส  ถานะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายภูมิณภัทร  หาญปรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายภูมิรพี  เลิกชัยภูมิ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงภูริชญา  เมฆเวียน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายภูริวัจน์  เชื้อลิ้นฟ้าธนัต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายภูริวัฒ  เสนารัตน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายภูริวัฒน์  พงษ์พันธ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายภูวริช  ชัยชนะอุดมกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายภูวิศ  วิจิตรเฉลิมพงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงมนธิรา  ดวงวันทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปุเรนเต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงมนัสนันท์  โรจน์เพียรธรรม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายมาโปรด  ฮาดภักดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายมารุต  มัคคะน้อย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงมีณชญา  กลางพิมาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงเมธาพร  วงศ์ภูธร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงเมธาพร  โสมนัส โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายเมธาสิน  บุญเพลิง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายเมธิชัย  ศิริมั่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายยศพัทธ์  อาแพงพันธ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายยิ่งยศ  ศรีแสนยง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงรดา  ศิลาศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงรติอร  โพธิ์อุดม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงรมิดา  ลิ้มธนาคม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงรมิดา  วีระนาคินทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงรวิสรา  คำภักดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงรักษ์ญดา  บัวระภา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายรัชกฤษ  ปัญญาบัณฑิต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายรัชชานนท์  พลมุข โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีกลชาญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก้วอุทัศน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงรินทร์ปภัส  สัมฤทธิ์ยากรณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงรุจิราพร  นันท์ดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงไรวินท์  หร่อยดา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายวชินวิชญ์  เชิดพานิช โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายวชิร  อั้งเจริญกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายวชิรวิทย์  จันทร์ผิว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายวชิรวิทย์  สุนทรพินิจ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงวนิดา  คุ้มสุข โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงวรณัน  ตรงเมธีรัตน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงวรรณกร  อุปัญญ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงวรรณศร  นันทา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
393 นายวราเทพ  พรหมโคตร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงวรินทร์ธรา  กำบุญมา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงวริศรา  สังฆพันธ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงวริศา  กรรณิการ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายวลัชจิรัฏฐ์  ธีรเวชกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ธนาคุณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงวันทิตา  ผดุงศิริกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงวาสิตา  สันทา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายวิทยายุทธ  ลาราบ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายวิมุตติ  ศิริรจน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงวิรมณ  ตรงเมธีรัตน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายวิริยากรณ์  ศิริศรีเพ็ชร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายวุฒิชัย  จึงจรัสทรัพย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายวุฒิภัทร  เกตุชมภู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายศตพิชญากันต์  ดอนสกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายศรัณย์ภัทร  อัมภรัตน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงศศินภา  ขวาลำธาร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงศศิประภา  แสงประกาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงศศิรัสยา  เจริญจารุวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
412 นางสาวศิรดา  บุญหล้า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงศิรดา  วัฒนกิติกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงศิรดา  โชคศิรกาญจน์กุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายศิระ  คำสิงห์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงศิลัญญาดา  เยาวราช โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายศิวัชร์  ทองพิทักษ์วงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงศิศิราพัชร  ทองสาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงศุจิกา  ตาพล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายศุภกร  มหาจตุรงค์ยุทธ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายศุภกฤต  หาญห้าว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงศุภกานต์  ทวีวัฒน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายศุภณัฐ  ภูผาลาด โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายศุภฤกษ์  โสระพาน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายศุภสิน  เลิศดิเรกรัตน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงศุภัสรา  โรจน์เจริญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงสกุลไท  สิมมาโคตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงสมิตานันท์  เวียงยศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายสรวิชญ์  คำหาญสุนทร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายสรวิชญ์  หลาวมา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงสโรชา  ดงลุน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายสันฐิติ  สมนาแซง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายสิทธิกวิน  บุตรพุทธา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายสิปปกร  อ่อนเหลา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายสิรวิชญ์  คำหาญสุนทร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงสิริวิมล  วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงสุจารี  โสศรีทา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงสุชญา  ชัยนา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงสุชาพิชญ์  พหลทัพ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายสุทธิรักษ์  คำทะมูล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงสุธาสสินี  อินทร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงสุนิสา  เยี่ยนทรง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงสุพรรณษา  ฉิมวัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงสุพิชญนันทน์  มนูญวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงสุพิชญา  ผาจันทา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงสุภารัตน์  ขุมรัตน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงสุภิชญา  นามปรีดา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงสุภิญญา  เดชวีระพานิชย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
449 นายสุรพร  จันทะแจ่ม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายสุรวัฒน์  ดีพลงาม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายสุวิจักขณ์  อุดมวรรธน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
452 นายสุวิจักขณ์  เทศศรีเมือง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงสุวิชญา  มีดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายสุวีรวิช  รัตนสินทวีสุข โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงหทัยชนก  พรหมบุตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายอชิตพนธ์  แทบมะลัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงอชิตะ  โกธา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงอชิรญา  ทองสิงห์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
459 นายอติกันต์  อยู่ยงวัฒนา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงอภิชญา  ภูวศิษฎ์เบญจภา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายอภิวันท์  ดาวเชิญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงอภิสรา  ธรรมกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงอภิสรา  แก้วโพธิ์ทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงอรณิชา  สุเพ็ญพร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงอรรัมภา  หลิง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายอรุณรัตน์  ต้นกันยา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายอัฑฒ์  เวโรจนสรรค์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงอัมพร  ปทุมชัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงอัสมาภรณ์  ศุภมาตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายอาชวิน  จำนงชอบ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงอาภาศิริ  บูรณรักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงอารยา  ลาภชูทรัพย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงอิงค์อริสสรา  จารุตระกูลชัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงเอกธิดา  สุขเสน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงไอยวรินทร์  สุนทรสนิท โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงไอริสา  ยศธิพานา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงกชกร  โกมุทธพงษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงกนกนิภา  วรรณเวศ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงกนกพร  อินลา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงกมลนิตย์  ทับซ้าย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงกมลพรรณ  นามสุวัน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงกฤตพร  รุจาคม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายกฤตภาส  จันทหาร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายกฤติน  คำมูล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายกฤษกร  สารพันลำ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงกัญญณัฐ  อินทร์โก โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงกัญญลักษณ์  ดียา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงกัญญ์วรินทร์  พรมจักร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชำนาญ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชัยหาทับ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงกัญญาภัค  ใจซื่อ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  แจ้งคง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงกันยาพร  คชสาร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายกัมปนาท  ศรีโพนทอง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงกัลยารัตน์  เอี่ยมกลัด โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สันโดด โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายกิตติพิชญ์  บัวเขียว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงกิตติยา  นามสีฐาน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงกุลธิดา  ทองเมืองน้อย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงกุลธิดา  ทาแว่น โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงกุลนัดดา  ปานนี้ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงกุลนิดา  เทียมมูลเหล็ก โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงเกวลิน  พรมมาตย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงเกวลิน  วงศ์เป็ง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงเกศินี  คุ้มกลาง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงขวัญจิรา  โสภา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงขวัญชนก  ไชยเพชร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงขวัญดาว  จ่าเมืองฮาม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงเขมจิรา  ลิขิตวงศ์ขจร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงเขมิกา  ปากวิเศษ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายคฑาวุธ  ครุฑวงษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายคณิศร  หมู่แสนกอ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงคริษฐา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายคัคเนศวร์  มะฮาด โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายคัมภีร์  พันธ์บุตร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงจรรยพร  ประเสริฐภักดี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายจารุพัฒน์  รุญรุจิ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายจารุพัฒน์  แดงกลาง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงจารุวรรณ  เรียนอย่าง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงจิดาภา  กิริยา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงจิดาภา  ประทุมชาติ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงจิดาภา  วงศ์รัตนานนท์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายจิรฐา  จันทนสาร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายจิรภัทร  ขึ้นนกคุ้ม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายจิรภัทร  ศิริสำราญ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงจิรภัทร  เรืองสุขสุด โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายจิรวัฒน์  คำพิลา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายจิราวุฒิ  ทัพวิเศษ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายเจษฎาพร  สีอุ่น โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายเฉลิมวงค์  ภูพรม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงชญานิน  วรชินา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายชนกชนม์  ต้นกระโทก โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายชนกันต์  การรุณ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายชนาธิป  ทิพฤาตรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายชนาธิป  สะตะ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงชมพูนุช  แสงนาค โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายชยพล  รินทรามี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายชยากร  สะอาดชื่อ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายชลกันต์  เสียงล้ำ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงชลธิดา  ศุภกรรม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงชลลดา  พรมแพง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงชลิดา  โนนทิง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงชัญญานุช  จำปาวงศ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงชุติมา  ศรีวรขันธ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายเชาว์วรรธน์  ภูครองเงิน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงญาณิศา  ทักษิณ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงญาณิสา  สาอ่อน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายฐปนนท์  เต็มซ้อน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงฐิดาพัชร์  ภาษี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงฑิติณา  โพธิ์สิงห์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงณขวัญ  อารีเอื้อ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายณภัทร  ชูวรรณมาศ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงณัชวดี  บุญชิต โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ชัยภูมิ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายณัฐ​ภูมิ  อ้วนพรมมา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายณัฐกร  โคสาดี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายณัฐกิตติ์  เครือมา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายณัฐชานนท์  สุโพธิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่างจักร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงณัฐณิชา  สิงห์อุดม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงณัฐณิชา  สีสุพรรณ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงณัฐณิชา  เศษวิสัย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงณัฐตพร  สิงห์แม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายณัฐพัฒน์  จันสว่าง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงณัฐวดี  มีเกาะ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงณัฐวรา  ไชยชนะ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายณัฐวัศห์  กรไชยา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงณัฐิ​รา​  นามปาน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงณัฐิตา  พันธุชา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงณิชารีย์  ประมวลรัมย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงดรุณี  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงดลชนก  เพียงงาม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงดิศรินทร์  นาสุรีย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายเตย์มี  คนซื่อ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงทักษพร  ภูติจันทร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงทิพย์วารี  วรพันธ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายธนกร  เชิดโกทา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายธนกฤต  แสงผลส่ง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายธนโชติ  ขยันจิตร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายธนพล  ดาเบาะ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงธนัญญา  เหมธรรมมา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายธนากร  เนื่องสีคำ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายธนาทิชญ์  ถิ่นทัพไทย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายธนาธรณ์  คำมูล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงธนาภา  คะสุวรรณ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายธนิสร  ธรรมรัตนิกร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุดชา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงธัญญรัตน์  หีดขุนทด โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ไชยเดช โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงธัญสิรี  หินทุ่ม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงธาราทิพย์  จอนสมจิตต์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงธิชาดา  ใจยาว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงธิติมา  รามจาตุ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายธีรวัสส์  เถื่อนบัวระบัติ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายเธียรวิโรจน์  พานิชพันธุ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงนนทปาน  อัสสานนท์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงนภัสสร  กิ่งชัยภูมิ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายนยสิทธิ์  การพันทา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงนรินรัตน์  ขุนสันเทียะ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายนรุตม์พล  บัณฑิต โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงนฤมล  ชัยอุดมทรัพย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงนันท์นลิน  ศิริโสม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงนันทิกานต์  แสงดาว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงนิชานันท์  วัดชุม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายนิติพร  สุขประเสริฐ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายนิติศักดิ์  เจริญสูงเนิน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายนิธิกร  ไชยราษฎร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงนิศามณี  ศรีวิบูลย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงนิษาชล  วงษ์ชาลี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงบัวมณฑา  ดีสาระพันธ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงบุญฑกาญจน์  พรมนิล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายบุณยศักดิ์  ชัยสงคราม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายบูรพา  จันทะวงษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายปฏิพงษ์  สีดาเหลือง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายปภาวิน  วิชัยวงษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงประภาภัทร  ขวาลำธาร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายปราชญ์ปฏิพล  ทองรักษ์วยุกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงปราณปวีย์  โยมา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงปัณฑิตา  เทพสาร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงปัทมนันท์  ศิริสุภา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายปารมี  คำศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงปารวัณ  แทนเป้า โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงปาลีดา  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายปิติพงษ์  เรืองวงศ์วิทยา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงปิยธิดา  มาป้อง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายปิยพัชร  สุดไกร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายปิยภูมิ  ฐานวิสัย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงปิยวรินทร์  ภูธรฤทธิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายปุญญพัฒน์  โพธิ์หล้า โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงปุณฑิตาวีร์  นิลขำ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงปุณยนุช  สารบุตร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายพงศกร  พิมพกรรณ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายพงศธร  สืบสำราญ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายพงศ์พัชรา  นรวรยรรยง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายพงษกร  เฮียงโฮม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงพชรมณ  ปัญญาเกิด โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงพรชนัน  สันเต โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงพรธีรา  งามศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงพรประภา  สิทธิ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงพรปวีณ์  ข้อยุ่น โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายพรรณทวีฎา  พาภักดี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงพรรณปพร  พหลทัพ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงพรรธน์ชนก  พรประกายพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงพรรษมน  โฉมเกรย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงพลอยวริน  ใจทำ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายพสุมนต์  ไชยพิเดช โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงพัชรพร  ใจตรง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายพัทธดนย์  ยอดเมืองเจริญ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายพัทธดนย์  หงษ์สาม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงพิชชาภา  คำประชม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงพิชชาภา  โชติจิตร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายพิชญะ  สมน้อย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงพิชญาภัค  จารัตน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วบ่อ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงพิชญาภา  โชติพันธ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงพิชามญชุ์​  มาตราช โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงพิพรรษพร  นาคคำ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงพิมขวัญ  พรมมาตย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กองขันธ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  จำปา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายพิรชัช  อมรเลิศเรืองศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายพุทธคุณ  รอดหนองเข็ง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงเพชรลดา  โง่นทุม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงเพชราภรณ์  โรจนาธนกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายภคพล  ขวัญปาก โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงภควดี  คันศร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงภัคธีมา  นาเทเวข โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญประมุข โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงภัทรธิดา  ละดาดก โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  ปิยะเวทสิริกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงภัทรภร  วิธานธำรง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงภัทรภิญญา  มีชัย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงภัทราภา  สร้อยหิน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายภาณุวัฒน์  อันทะปัญญา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงภารดา  รัตนพลที โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงภาสินี  ละลี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายภูมิสิทธิ์  มูลตรีภักดี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายภูริชัยพงศ์  นะชา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายภูริทัต  แน่นอุดร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงมณีรัตน์  ขวาวงษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงมนัญชยา  คุ้มโศก โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายมานะพงษ์  กอมาตย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงมีนารักษ์  สมศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายยุติธรรม  สิลสมบัติ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงรมณีย์  บุญยืน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายรวิพล  บุตรแสงโคตร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงรุ่งทิวา  วิชาชัย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงลลนา  จันทร์ผาสุข โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงลลิภรณ์  ธรรมโรเวช โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายวรเดช  ดีแป้น โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายวรเมธฆ์  จารย์โพธิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงวรัมพร  พุกสุนทร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงวราภรณ์  พุทธาวันดี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงวราภรณ์  ไชยทุม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงวิปัสสณา  พลพา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงวิสาข์พัชร์  บุญประเสริฐ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายวุฒิพงศ์  แก้วกัลยา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เทกอง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายศักย์วริษฐ์  โพธิรุกข์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงศิชา  สีปัดขน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงศิริกนก  ชนะวงศ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงศุภธิดา  ทองพูล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายศุภรัตน์  วงษ์จำลอง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงสกุลกานต์  บุรินันท์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงสกุลรัตน์  พรมสิงห์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงสมัชญา  ศรีแหงโคตร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงสรินทร์กานต์  เหมะธุรินทร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงสโรชา  จูมจี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายสิทธิชัย  ดอนใหญ่ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายสิทธิเดช  นามไพร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายสิทธิพงษ์  ศรีอาด โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายสิรวิชญ์  จำปานา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายสิรวิทญ์  ม่วงทอง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายสิริณัฏฐ์  ปลามศิลป์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงสุชานรี  ถิ่นจำนงค์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงสุชาวดี  ขันติแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงสุนัดดา  พันธวงค์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงสุนิษา  บุบผาโท โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงสุพัชรพร  เพชรชารี โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงสุพัตรา  จำปานา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงสุพิชชา  หานนท์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายสุภัทร์ชัย  ผุยโสภา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงสุภัสสร  ริมโพธิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงสุภาวิณี  ไชยหงษา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงสุริย์วิภา  พาณิชโชติพงศ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายสุริยะฉัตร  อึ้งสกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงสุริวิภา  โคตรรักษา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงหทัยชนก  ไชยวงษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายอดิเทพ  คุณชื่น โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายอดิศร  เดชะ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายอธิ  ภารประเสริฐ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงอธิชา  แสนสีมนต์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายอนาวินทร์  กองคำ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงอนุชา  ชามา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายอนุรักษ์  สุนทอง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงอภิ​ชญา​  บุญ​น้อม​ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงอภิชญา  นาเมืองจันทร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงอภิชาดา  ดอนเขื่อนสม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงอมิตา  อยู่สบาย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงอรวรรยา  โชติอ่อน โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงอรอนงค์  ยอดเขื่อง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงอรัญญา  ทองคำมา โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงอริศรา  วงศ์แย้ม โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายอรุษ  บัวจันทร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  นุ่มน้อย โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายอัษฎาวุธ  พลหาร โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงอินธิรา  นาไชยธง โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายแอนเดอร์สัน จอชชัว  ชิค โรงเรียนกัลยาณวัตร ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงกมลชนก  รื่นเทียน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายกมลทัศน์  รัศมี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงกรกนก  ยี่ภิญโญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายกรวิชญ์  โคหนองใฮ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงกัลยกร  รักษาราช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุพรมพันธุ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงกานต์นิชานัน  รัตนไพโรจน์กุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
757 นายกิติทัศ  สุริ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
758 นางสาวขวัญข้าว  แข็งฤทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงจิดาภา  ซาเหลา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงจิดาภา  เจริญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายจิตรภิวัฒน์  ยุบล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
762 นายจิรภัทร  ธาตุบุรมย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายเจษฎา  โนนศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายชนธิป  ร่วมพัฒนา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์น้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายณัฐพล  ใสจูง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงณัฐมน  สิบศิริ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงณัฐมน  แก้วชิน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายณิชกุล  ศุภิรัตนกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายด.ชภูรินท์  รัตนานันท์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงด.ญ.อุทุมพร  สนวา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงทรงขวัญ  ถิ่นกมุท โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงทิพานันท์  พิรักษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายไททัศน์  ปาลี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
775 นายธนดล  แสงพันธ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายธนภัทร  เฮืองศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงธนิสร  รักษา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงธมลพรรณ์  พีระบุณยนนท์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงธมลวรรณ  กล้าหาญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงธัญชนก  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
781 นางสาวธีร์วรา  วันเทาแก้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงนลินนิภา  ศรีมนตรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายนวดนย์  พุ่มมาลี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
784 นางสาวนัทธ์ชนัน  ทศชา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
785 นายเปี่ยมบุญ  ชวดไชย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงพอเพียง  ภูมีศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
787 นางสาวพัชรพร  ห้าวหาญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายพัชรพล  โป๊ะประนม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงพัชราพรรณ  สาระ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงพาขวัญ  สุวพัฒน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงพิชญาภัค  ตรีคันธา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายภูชาย  กุลโชติ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายภูมิพัฒน์  สุวรรณธาดา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายภูริพัฒน์  รองศักดิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
795 นายภูวสิษฏ์  นูเร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
796 นายรติวรรธน์  แสนจันทร์ฮาม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงรัตชฎาภรณ์  ชนะการี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
798 นางสาววณัชญา  สามสี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงวนัสยากร  น้อยมี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายวสุ  สุโพธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายวัชริศ  แสนศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
802 นายวายุ  มุลตะกร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายวิชญะ  เธียรธนวงศ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายวีระภัทร  โยงรัมย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายวีระวุฒิ  เสนาสุ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
806 นางสาวศศิประภา  โพธิ์มา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
807 นายศิริพัฒน์  ศิริบุญเรือง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายศุภกฤต  โคตระบุตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
809 นางสาวสีวิกากาญจน์  พันธ์ชูจิตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
810 นางสาวสุฐิตา  กังวานธรรมกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายสุวิชา  ประภา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงโสภิตสุดา  มีศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงอรณิชา  แสนสุภา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงอรวรรยา  ศรีษา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
815 นางสาวอัจฉรา  ผลาพรหม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  จันทร์เพ็ง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายกรพัณน์  รัฐวัชรพาณิชย โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงกฤติยาณี  เรืองเจริญ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แพงไทย โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สาริภา โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายกิตติธาดา  จำปาดวง โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายกีรติ  อ่อนศิริ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
823 นางสาวกุลธิดา  บุตรจันทร์ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายเก่งธนิน  ลาภบำรุง โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงขวัญลดา  มีเทพ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงจารุวรรณ  พุ่มมะลิ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงจิราพัชร  แสนเภา โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงชญานิศ  ถนอมผล โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงชลธิชา  หมื่นหน้า โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายฐาปกรณ์  บุญพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายฐิติภาดา  พัชรศิรพันธ์ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายฐิติวัฒน์  สอนเวียง โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายณฐกร  สมิงชัย โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
834 นางสาวณัฏฐกานต์  โพธิ์ศรี โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายณัฐวุฒิ  แปงกันยา โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายเตชัส  ลืนภูเขียว โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายทัตเทพ  มูลอุดม โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายเทวารุต  อานนทเสถียร โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายธรรมนูญ  สมิงนาง โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายธราเทพ  แสนขัน โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงธัญพิชชา  ชวลี โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงธีริศรา  อ้นจำปา โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายนพกร  พรมมา โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
844 นางสาวนภสร  โอบโคกสูง โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายนวพล  แสนคำ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงนันท์ชพร  สีทะจันทร์ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
847 นางสาวนัยน์ปพร  โชตนาพานิชย์กุล โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายเนติภัทร  ตันสมรส โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายแบงค์  สีหาวัตร์ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายปกรณ์  พรภู่พุทธคุณ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายปภังกร  ศรีจันทรา โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงประภัสสร  หนองเส โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงปวริศา  ทองวิเศษ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายปุณมนัส  เต็มราษี โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงเปรมสุดา  เปรมใจ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
856 นางสาวพรธิรา  เขียวนาค โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงพรรณปพร  งามขุนทด โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงพิชชาภา  ขันรักษา โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงพิมพ์ปภัส  มาตรา โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงพิรญา  สรใชญาติ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายพิสิษฐ์  เลิศดำรงค์สกุล โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายพีรพัฒน์  สมัดชัย โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงแพรวา  นามมุงคุณ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงภัทรวดี  โยธาธรรม โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายภัทรวิชญ์  กลินทะ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายภูวิชัย  แสนทน โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงรมย์ธีรา  กาญจนคช โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงลภัสลดา  วงษ์ชู โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงวชิราภรณ์  มณีกุล โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายวรศักดิ์  การินทร์ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
871 นายวุฒิพงษ์  ไชยโชติ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายศรัณยพงศ์  เจริญรัตนไพฑูรย์ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
873 นายศุภกฤต  ฤาชา โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายสิรัชชา  แสงเจริญ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงสิริวิมล  มหาโพธิ์ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
876 นางสาวสุวภัทร  ศรีขลา โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงอชิรญา  ก้อนกงไกว โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงอรณิชา  พานนนท์ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายอรรถนนท์  โคตรโสภา โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงอารียา  ศิลรักษา โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายเอกรัตน์  ปัดคำ โรงเรียนชุมแพศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
882 นางสาวกมลวรรณ  บัวหนอง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
883 นางสาวกริยากร  หัวนิล โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
884 นางสาวกวินตา  นวลแยง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
885 นางสาวกัญญาพัชร์  ตันสอาด โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
886 นางสาวจินตนาพร  โคตรภูเวียง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงณัชลินฎา  คำผุย โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
888 นายณัฎฐกิตติ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
889 นายน้ำเพชร  กองเกิด โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงบุษกร  ชูติธร โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
891 นางสาวประภัทสร  จันทนมูลตรี โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
892 นางสาวพิมพ์มาดา  แสงพันธ์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายพุฒิธร  ฮามพิทักษ์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
894 นางสาวรุจิดา  กาสา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงศรีสุดา  ภาเมืองคง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงศรุดา  ภาเมืองคง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายศิวัช  ห่มขวา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น