รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพรรณ  ประทุม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกชมน  แสนสุริวงค์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกณิศา  ทุพแหม่ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกนกกร  ชัยแสงราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกนต์ธร  ใหลอุดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกมลชนก  สุวรรณรงค์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกมลพร  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกมลรัตน์  นามนนท์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกมลวรรณ  ไขประภาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกมลวิช  มีไกรราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกรกนก  พิมพ์มีลาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
12 นางสาวกรกนกเรขา  กุดหอม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวกรกันยา  คะศรีทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายกรธวัช  ชัยเสนา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายกรภัทร์  ศรีรัตน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นายกรฤต  ลามคำ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นายกรฤต  เกียรติธนพร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายกรวิชญ์  มาตราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
19 นายกรวิชญ์  อุปชิตวาฬ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายกฤชณัช  ศิริอุดม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
21 นายกฤตภาส  เนาว์นาน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นายกฤตภาส  โยตะศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นายกฤตภาส  โยตะศรึ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวกฤตวรรณ  พืชสิงห์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นายกฤษกร  สอนสิงห์ไชย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายกฤษณกร  สัพโส โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงกวินทรา  ผ่านสุวรรณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงกวินทิพย์  โสภารักษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงกวิสรา  ขันติยู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวกัญญาณัฐ  กองแก้ว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศักดา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หูชัยภูมิ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไชยโคตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  โพนกองเส็ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงกัญญาภัทร  จรุงเกียรติสกล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
36 นางสาวกัญญาภัทร  ไชยทองพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พุทธิชาติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วิชาหา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงกัญตญา  คลธา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงกัญพัชร  สุขรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายกัณณศักดิ์ สว่างอารมณ์  สว่างอารมณ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
42 นายกันต์ชัย  บุญเนาว์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายกันตพัฒน์  จิตประพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
44 นายกันตพัฒน์  ปิยจิตรไพรัช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายกันตภณ  จันทะนพ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงกันย์นิรินท์  กสิณสันต์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
47 นางสาวกัลยา  บำเหน็จพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวกัลยาณี  วงศ์กุนา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
49 นางสาวกาญเก้า  เฉวียงวาศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  อาจวิชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงกานดา  ก้อนกงไกว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงกิ่งทอง  ศิริต่อตระกูล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวกิตติกานดา  นนท์คำวงค์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นางสาวกิตติกานต์  ชัยวิเศษ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายกิตติโชติ  สอนสมนึก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงกิติญากานต์  กิ่งโก้ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงกุณญาพร  ชาวันดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงกุลธิดา  หมื่นแพน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงเกตุกานดา  วิทักษาบุตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงเกวริณ  รักคำมี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
61 นางสาวเกวลิน  ศรีตระการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นายเกียรติเพชร  โก๊ะเค้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงโกลัญญา  ลำบอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงขวัญข้าว  นามบุตรดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
65 นางสาวขวัญชนก  คะปัญญา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงขวัญชนก  มณีบู่ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงขวัญสุดา  ปัดไธสง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงเขมจิรา  วุฒิอุตดม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
69 นางสาวเขมรินธรณ์  ใจศิริ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
70 นายคณาธิป  ศรัทธาธรรมกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
71 นายคณิศร  ธงอาษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
72 นางสาวคีตกัลยา  โสตถิสวัสดิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงคีตวรินทร์  โสตถิสวัสดิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายคุณากร  สุวรรณเรือง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายคุณากร  โพธิ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายคุณานนท์  คำคุณคำ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
77 นายคู่บุญ  นามโสภา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายเคนเนซ  เบอร์เรท โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายโฆษิต  ฤทธิ์ศรีบุญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  ตุพิลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงจรรยาภรณ์  นามวงศ์ชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายจักรภัทร  ศิริ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงจันทร์สุดา  สุวรรณจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายจารุกิตติ์  เเก้วบุตรดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
85 นางสาวจารุพิชญา  ภูช่างทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายจารุวิทย์  บุบผัน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
87 นางสาวจิณณพัต  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายจิณพัธน์  จิรัฏฐ์ปนา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงจิณัฐชิตาค์  โกพลรัตน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
90 นางสาวจิตรานุช  หาญวงค์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงจิตราพัชร  ทองจรัส โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายจิรโชติ  เกตะวันดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
93 นายจิรภัทร  กิณเรศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายจิรวัศ  สท้านไตรภพ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงจิรัชญา  พันธุออน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงจิรัชยา  บุตรชาดา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
97 นางสาวจิราพัชร  กางทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงจิราพัชร  หมั่นบุญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
99 นางสาวจิราภา  วรกา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายจิรายุ  บุญวงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายจิรายุ  ศักดิ์ขวา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันทรา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชุมโจม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
104 นางสาวจุรารัตน์  สอนสมนึก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงจุฬารัตน์  บุตตะโคตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงฉัตรชนก  รุจิโรจน์อำไพ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงฉันทพิชญา  สุเพ็ญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
108 นางสาวชญานิศ  ดุภะสกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
109 นางสาวชญานี  ลาภปัญญา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายชนกชนม์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงชนกนภา  นามตาแสง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายชนกันต์  คำโสมศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
113 นางสาวชนเนษฎ์  ชากิจดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงชนัญท์ทิชา  แรดจันเหนือ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายชนาธิป  ถาปันแก้ว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
116 นางสาวชนาธิป  นามแสงโคตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงชนาพร  ทองนู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงชนาภัทร  คำทะเนตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายชนาภัทร  อินอุเทน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
120 นางสาวชนาภา  โพธิสาร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงชนิญญา  ขาวประภา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายชนินทร์  ศุกยะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายชนินทร์  เเสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายชนินทร์  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงชนิสรา  ขันติยู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงชนิสรา  วงศ์ศรีจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายชยางกูร  สัพโส โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงชลิตา  พรมโคตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ประเสริฐการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายชวัลวิทย์  รุจิโรจน์อำไพ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงช่อลดา  ไชยเสือ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงชัญญานุช  นาจาน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
133 นายชัยทัต  ไชยขันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงชาลิสา  ศิริชมภู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
135 นายชินกฤต  บุญศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงชีรณัฐ  นิลทะราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
137 นายชีวธันย์  พองคำ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
138 นางสาวชุติกาญจน์  สุวรรณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายชุติเทพ  คำตลบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
140 นางสาวซาบิน่า  มาฮานี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงญดา  ศีรษะโคตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
142 นางสาวญาณวรรณ  อะสุชีวะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายญาณวุฒิ  พลศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
144 นางสาวญาณิศา  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงญาณิศา  เพชรเฟื่องฟ้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงญาณิศา  เมืองสูง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงญาดา  แก้วดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
149 นางสาวญาดา  โททุมพล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงญาตาวี  วงศ์ศิริ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
151 นายญานินท์  พูนเม็ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงญานิศา  เย็นวัฒนา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงฐิดาพร  พลราชม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
154 นางสาวฐิตาพร  กิตติวง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงฐิตินันท์  อินทสิงห์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
156 นายฐิติวัฒน์  มหาอัฑฒ์สกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายฐิติวุฒิ  ระบายศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายฑีฆบดี  บุญเพ็ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงณกฤตตรา  ลินโพธิ์ศาล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายณชปกร  ทองคำ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
161 นายณฐกร  ศรีนา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
162 นายณฐคุณ  ทองพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
163 นายณฐพงศ์  บุตรพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายณฐภูมิ  อาจลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายณภัทร  ก้อนตาล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายณภัทร  ลีทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
167 นางสาวณภัทร  สุขพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายณภัทร  สุภากิจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายณภัทรา  หอมไกรลาศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงณภัสสราพร  ทิลารักษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายณโม  พงศ์นราทร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายณรงค์รัชช์  พชรรัตน์ภาคิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงณหทัย  ชัยปัญหา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงณัชชา  นาถนอม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงณัชชา  นามเที่ยง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงณัชชา  ลี้พล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงณัชริญา  ดาบสุวรรณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  คำแพงมัก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นานาวัน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พลราชม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ปัตฆาต โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
182 นายณัฏฐวัฒน์  จันทรัตน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายณัฐคุณ  พาพิทักษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
184 นายณัฐชนน  มูลภักดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงณัฐชัญญา  ไชยทองพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงณัฐชาวรินทร์  ใจศิริ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
187 นางสาวณัฐญาดา  บุพศิริ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงณัฐธัญญา  กิจคณะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงณัฐธีรา  คงคำ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายณัฐนนท์  อนันตยา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงณัฐนิชา  อุปพงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายณัฐพัตน์  สลางสิงห์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงณัฐมล  ชลูด โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
194 นางสาวณัฐรดา  ฤทธิ์ฤาชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายณัฐวรรธน์  สาลีสูน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
196 นางสาวณัฐวลัญช์  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายณัฐวัฒน์  พัฒนะชัยยุติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงณัฐวิภา  การีชุม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงณัฐวิภา  สอนระวัตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  วงศ์แสงงาม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายณัฐอธิปพันธ์  ปานอินทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงณัทภัทร  หารสุโพธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
203 นางสาวณิณฑิรา  ฤทธิ์ไพบูลย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายด.ช.พีวิชญ์  แสนเสน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงดาริน  ศรีพรหมทัต โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายเดชาธร  นันตะสุข โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายตรีภพนาถ  ใจดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายตฤณภพ  เจริญชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
209 นายติณห์ภัทร  อุตหลุด โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายเตชะวัฒน์  สกลธนากร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายถิรพุทธิ์  วรบุตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายถีรวุฒิ  นิกาญจน์กูล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงทฤฒมน  ศรีมุกดา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายทวีโชค  หินพราย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงทองชมพู  จันทะศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงทักษพร  ไชยราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายทัตสุระ  มโนธรรม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายทันทิพากร  ผลสุข โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงทิวาพร  ชัยทะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
220 นายทีฆทัศน์  เกิดทวี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายธณภัทร  จิตจักร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายธนกร  วงศ์พิริยะสมบัติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายธนกร  ศรีนา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
224 นายธนกร  ไตรธิเลน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายธนกฤต  กาพรหมวงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายธนโชติ  ลดารุ่งโรจน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายธนดล  เวียงวงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
228 นายธนดลกร  ชินบุตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
229 นายธนธรณ์  คำใบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายธนบดี  อริยะพัฒนาพาณิชย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
231 นายธนพนธ์  แจ่มใส โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงธนพร  คำทะเนตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงธนพรรณ  กลิ่นกล้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
234 นายธนพิพัฒน์  คำแพงมัก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงธนภร  พรหมประกาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงธนภรณ์  ไตรจิตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงธนภัค  มณีจักร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
238 นายธนภัทร  คำโพธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายธนภัทร  โสภณศีล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงธนัชพร  ครุฑคำ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงธนัชพร  เรืองโพน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
242 นายธนาธิป  ศักดิ์ศรีวัน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงธนาวดี  ชาสงวน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายธนาวุฒิ  สุริยะภา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงธมลวรรณ  แสนสี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงธรรมสรณ์  หล้าชาญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
247 นางสาวธวัลรัตน์  ขจรราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงธัญชนก  สมรฤทธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
249 นางสาวธัญญ์พิชชา  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เลิศศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ศรีเจริญธรรมะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงธัญญารัตน์  เพียคำลือ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  สายบุญเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงธัญรดา  ประเสริฐแท่น โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงธัญรดี  โยธายุทธ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศรีชลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายธัญวัฒน์  วงศ์ชนาหิรัญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
258 นางสาวธันยวีย์  วงศ์คำลือ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายธาดา  ศิริดลธนเกษม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายธาดา  สุวันดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
261 นางสาวธิดาวรรณ  สอนวงษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายธิติวุฒิ  สิทธิวงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายธิเบต  บุญเกิด โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายธีทัต  ประเสริฐหล้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
265 นายธีรกานต์  ฮ่มป่า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
266 นายธีร์ธวัช  สุทธิอาจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายธีรภัทร  พลสระคู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
268 นายธีรภัทร  แก้วกัลยา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงธีร์สุดา  บูชา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงธีราภรณ์  รักษาภักดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
271 นายนกานต์  สุธรรม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงนงนภัส  รอดภัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงนงนภัส  วรรณประสิทธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงนงนภัส  อาจหาญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงนงลักษณ์  ขุนปัญญา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
276 นายนนทกร  เมืองแสน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
277 นายนนท์ปวิธ  บุญการี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายนนธกร  ทวีกิตติเกษม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
279 นายนนธ์ณภัทร์  แตปรเมศามัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายนนธรัฏฐ์  จิรัฎฐ์ปภา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
281 นายนพวิชญ์  กาสุริย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
282 นายนพอนันต์  นามวงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
283 นายนภรรส  นาคพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงนภัสกร  เบญจคุ้มครอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงนภัสนันท์  พิพัฒน์พงศ์ธนากร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงนภัสสร  เพชรคำ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
287 นายนราทิพย์  เหมือนสีเลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายนฤพงษ์  โดยดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายนฤสรณ์  สุกัน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงนัชชาภัทร  ชานันท์โท โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงนันท์นภัส  นันทโพธิ์เดช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขชม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุดหล้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
294 นางสาวนันทพร  ไชยเสน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงนันทวัลย์  สุขอิงบุญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงนารีรัตน์  สุภิวงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงนิจจารีย์  คำทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายนิติภูมิ  ภูมิชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
299 นายนิธิศวร์  เวียงสันเทียะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงนุชวรา  แสนเมือง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายบวรนนท์  สุวรรณไชยรบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงบวรลักษณ์  วัชรกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
303 นางสาวบุณยานุช  อินทะวัน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงบุพรัตน์  สุวัฒนเสนีย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายบูรพา  ฮังกะสี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงเบญจพร  โนนตูม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงเบญญาภา  นามรุ่งฤทธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงเบญญาภา  โรจนชีวานนท์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงปนัดดา  ทาวะรัตน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงปพิชญา  ไชยตะมาตย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงปภาวรินท์  เจริญวัฒนมงคล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายปรรณกร  กาญบุตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายปรริศ  ตันสมรส โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
314 นายประชาธิปไตย  ไตรพิพัฒเจริญกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
315 นางสาวประติภา  พักเเพง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงปราณปรียา  ตันวาณิชกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายปรินทร  พรมมาวัน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงปริยฉัตร  งาสิทธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
319 นางสาวปริยาภัทร  ใจภักดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงปรียาดา  จันทร์มา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
321 นายปวฤทธิ์  บุตรหมัน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงปวิชญา  จันทะลุน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงปัญญาพร  พละชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงปัญฑิตา  พลนิโคตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงปัณฑิตา  แก้วจุฬาศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายปัณณวิชญ์  พลบุบผา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายปัณณวิชญ์  แคล่วคล่อง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทิมากร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงปานวาด  คล่องดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
330 นางสาวปานหทัย  ไชยภูธร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงปานิศา  ศิลารัตน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงปารย์พิชชา  ชาชุมวงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
333 นางสาวปาริตา  หาญมนตรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
334 นางสาวปาริตา  เหล่าภักดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
335 นางสาวปาลิตา  อักษร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงปาลิตา  โถปาสอน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายปิติวัฒน์  ธนูรักษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
338 นางสาวปิยธิดา  บ่อทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงปิยธิดา  อุปนิสากร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงปิยธิดา  โชติกูล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
341 นายปิยพัทธ์  ไชยชมภู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงปุญญิสา  ยึรัมย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงปุญญิสา  วรรณบุ้งทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงปุณณ์ณพิชญ์  นามวงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงปุณณพร  หนูทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงปุณยนุช  สอนสมนึก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงปุณยนุช  แสงจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายปูรณ์  บุญชัยศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
349 นางสาวเปรมชยากร  มากเกษร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายแผ่นดิน  อิ่มโพ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายพงศกร  สุรินราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายพงษ์ปกรณ์  พ่อค้าช้าง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
353 นายพงษ์ภูวเดช  ทองวงษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
354 นายพจนศักดิ์  ทองกำพร้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายพชร  พรมโคตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายพชร  ศรียะวงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายพชร  สุขสร้อย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
358 นางสาวพชรพร  ศรีนา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายพชรพล  จันดาวรรณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
360 นายพชรพล  โฮมวงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายพชรภพ  ลิภา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงพชรมน  กล่อมใจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
363 นายพธนวณพ  บรรจงศิลป์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
364 นางสาวพบพร  ปริปุรณะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงพรชนก  หิรณรมย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
366 นางสาวพรนพิน  พักแพง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงพรปิตา  เฉลิมชาติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
368 นางสาวพรรณปพร  โพธิ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงพรรธน์ชญมน  ไกยะวรรณ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงพรวรานันต์  ทาสุวรรณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงพรหมพร  ละราคี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
372 นายพรหมพิริยะ  กอเชื่อคุก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงพรหมภัสสร  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายพลธวัฒน์  กสิณสันต์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงพลอยไพลิน  กงลีมา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงพลับพลึงธาร  พงษ์พิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
377 นายพลาธิป  พยุหะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงพัชรพร  สนิทนา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงพัชรา  มหาวงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงพัณณิตา  ปันเคหา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงพัทธวรรณ  สุนารักษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
382 นางสาวพาขวัญ  กอทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงพาขวัญ  พิทักษ์ศฤงคาร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
384 นางสาวพิชชากานต์  สุราราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงพิชชาพร  สุทธิอาจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงพิชญดา  กิ่งพรมภู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
387 นางสาวพิชญธิดา  พรมประเกต โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายพิชญากรณ์  ทิงสุข โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายพิชญางกูร  คำเมลี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
390 นางสาวพิชญาพร  เพชรพรรณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายพิชญุตม์  แก้วไกรสร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อุระวัฒนพันธุ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
393 นางสาวพิมพ์นภัส  ติดชัยภูมิ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นางสาวพิมพ์มาดา  ปรีชาพงศ์กร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงพิมพรชนก  อุปพงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายพิศิษฐ์  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
397 นายพิสิษฐ์  วัฒนาวารีกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงพูลพิชญ์  ศรีลารักษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงเพ็ญพัชยา  อินทะยศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คำกอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงแพรวา  จันทร์เพ็งเพ็ญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
402 นายโพธิเศรษฐ์  พลหงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
403 นางสาวภคพร  ศรีอำนวย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายภคภัทร  สัพโส โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงภคมน  ศรีเตียเพ็ชร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
406 นางสาวภควดี  ยางสุข โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายภควรรธน์  ต่อวงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
408 นายภควัช  อภิวาทนสิริ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงภัคชาภา  พัชรบุษราคัมกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงภัคณอร  สุขกมลสิริ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
411 นางสาวภัคพร  นงนุช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายภัควัฒน์  ชุมปัญญา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
413 นางสาวภัณฑิลา  ชนาวิโชติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงภัทร์ฐิตา  ไชยเพ็ชร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงภัทรธิดา  มะลิทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงภัทรธิดา  วงษาสืบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุวรรณโส โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงภัทรพร  สมพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายภัทรพล  จิตต์ตรอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายภัทรพล  พลศรีราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
421 นายภัทรพล  ไชยรา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงภัทรภรณ์  ลุนหล้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
423 นางสาวภัทรมน  กุศลาไสยานนท์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงภัทรมน  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงภัทรวดี  ชาตะพรหม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงภัทรวดี  ทองเกิด โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
427 นางสาวภัทรวดี  มุลน้อยสุ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
429 นางสาวภัทราพร  งันลาโสม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายภาคิน  เดชภูมี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
431 นายภานุพงษ์  ทุมเทศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงภารดี  วงศ์คำสา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงภิญญดา  ประภารัตน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วรรบรรณากร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
436 นางสาวภิรัญญาภรณ์  นามศักดิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
437 นายภูมารินทร์  พ่อคำจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
438 นายภูมิพัฒน์  ยุทธษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
439 นายภูมิพัฒน์  วังภูผา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายภูมิภัทร  มุงคุณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายภูเมศ  ชัยพรรณา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายภูรัชวิน  วิเวก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงภูษณิศา  มุ่งดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายมณัชนนท์  ชินพลชาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายมนกฤต  จรทะผา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายมนชิต  คาระววค์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
447 นางสาวมนัญชยา  บุพศิริ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงมันตา  พิบูลย์ศักดิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
449 นางสาวมัลลิกา  ทองนิวัน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
450 นางสาวเมรานี  มาห์ร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
451 นางสาวเมริษา  แก้วอาษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงเมษา  คำพิทักษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
453 นางสาวยี่ซิง  หลี่ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายรชต  รุจิโรจน์อำไพ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายรชตะ  กาญจนพัฒน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายรณกร  ศักดิ์ปรีชากุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงรณพร  คำพรหมมา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
458 นางสาวรภัสภร  ยีสมัน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงรมย์รวินท์  ฤทธิธรรม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงรวิภา  แสนนาม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายรัชชานนท์  บุตรแสง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีอาจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายรัชชานันท์  อุระ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงรัชดากรณ์  ทศศะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายรัฐวุฒิ  ธ.น.โม้ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
466 นายรัฐสิรภพ  แก้วดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายรามณ์  โทบุราณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงรินรดา  ปาระสีห์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงรุ่งทิพ  สุรินทะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
471 นางสาวลลิน  สงวนนาม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงลักษณพร  ขจรธนไพศาล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
473 นางสาวลักษิกา  จรูญธรรม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงวชิรญา  กุลตังวัฒนา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายวรกมล  พงษ์พิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงวรกมล  ยันทะรักษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายวรกิตติ์  กายราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายวรชิต  งามแสง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายวรชิต  ชอบสูงเนิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงวรดา  สลางสิงห์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายวรท  นาโควงค์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
482 นายวรพันธ์  นันแพง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงวรมน  ศิริขันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงวรรณนิดา  บุญบรรจง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงวรัชยา  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงวรัญญา  ทำคาม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงวรัญญา  พฤกษ์จันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
488 นางสาววรัตชญา  สมรฤทธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงวรัมพร  แสนบันฑิต โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงวราพรรณ์  คะษาวงค์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงวรินดา  นิลเขต โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายวัชรวีร์  ภูละคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายวัฒธนาปกรณ์  ต่ายเนาว์ดง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงวันวิสาข์  วิเวกวิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
495 นายวาณิชพงษ์  วงษ์หาเทพ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงวารุณี  ป้องดู่ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายวิกรัยวิชญ์  ฤทธิพรโสภณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายวิชชากร  ศิริสานต์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงวิตา  อิทธิฤกษ์มงคล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงวิมลณัฐ  วภักดิ์เพชร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงวิรากานต์  ยิ่งเกียรตินนท์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  หน่อแก้ว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
503 นางสาววิสาขา  คำสงค์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงวีรดา  พรหมพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
505 นางสาววีรนุช  ชาวเวียง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายวุฒิภัทร  อินทนู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายวุฒิศักดิ์  มาจรัล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายศรวิทย์  เพชรชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงศรัณพร  บุญจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
510 นางสาวศรัณย์พร  ดาบพิมพ์ศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
511 นางสาวศรินรัตน์  วงศ์จรูญชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
512 นางสาวศวิตา  ใยวังหน้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
513 นางสาวศศิรดา  ทิมาบุตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
514 นางสาวศศิวรรณ  ภูชะธง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายศักย์ศรณ์  สุขสอาด โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
516 นายศิบดินทร์  นิลวรัตน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงศิรญา  หาญคำภา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงศิรดา  ศิริฟอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงศิริพรรษา  ราชาพัฒน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
520 นายศิริโรจน์  ตันสกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงศิโรลักษณ์  พันทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
522 นางสาวศิลป์สุภา  เต็งวัฒนโชติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายศิวกร  กุลชาติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายศิวะรามช์  ลาโสภา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายศิวากรณ์  วันปัญญา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงศุทธิบงกช  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายศุภกร  เดชไพรศิลป์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายศุภณัฐ  จันนามวงค์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายศุภฤกษ์  วารินทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
530 นายศุภวิชญ์  โสภาบุญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
531 นางสาวศุภัชญา  วัฒนพานิช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
532 นางสาวศุภาพิชญ์  เเสนโสม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
533 นางสาวศุวิกรานต์  นามเที่ยง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
534 นายสกล  สกุลกิจรุ่งเรือง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงสกาวทอง  สุระมานะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายสรวิชญ์  บรรเทา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายสันติพิทักษ์  พรมไพสน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงสายฝน  วันสว่างเมือง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
539 นางสาวสาริศา  สุรันนา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายสิทธิกร  สันเสนาะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
541 นายสิทธิพล  พลพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายสิรวิชญ์  ขูนจรูญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงสิริกัลยา  ทองสุข โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงสิรินาถ  คำแก้ว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงสิริวิภา  วงษ์วาสน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงสิริวิมล  แย้มศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
547 นางสาวสุจิตตา  ธนะชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงสุชาดา  พลบำรุง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงสุชานันท์  ธาตุระหัน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
550 นางสาวสุชานันท์  ประทุมทิพย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายสุธี  ศรีพรหมมุนี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงสุนิดา  เทพศรีหา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
553 นางสาวสุประวีณ์  เรืองวรบูรณ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงสุปวีณ์  ลาคำ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
555 นางสาวสุพิชชา  เอื้ออารีย์กุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ทองคำ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
557 นางสาวสุพิชญา  บุตรชาติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงสุพิชญา  ใจแปง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายสุภณ  สินสุขเจริญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายสุภณัฐ  คะสุดใจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงสุภัสสร  บุญรุ่ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงสุเมธาวรรณ  บาลไพร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
563 นางสาวสุรัตติกาล  อ้วนอินทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
564 นางสาวสุริญาพร  เขตชมภู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงสุวภัทร  โมราราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงสุวิมล  ผาใต้ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
567 นายเสฏฐพงศ์  สละสินธร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงหงส์  นามนิตย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
569 นางสาวหนึ่งฤทัย  ไชยปัญหา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงหยาดทิพย์  ชาที โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายอชิระ  อุคำ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
572 นางสาวอภิชญา  นามละคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงอภิญญา  กอเดช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงอภิญญา  ชื่นอุรา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงอภิญาภา  บุตรดีวีระวงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายอภิวิชญ์  รักษาภัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายอภิวิชญ์  เหล่านายอ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงอภิษฎา  เนื่องโคตะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงอมลรดา  บุญพูน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
580 นางสาวอมิตา  อินคำน้อย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงอรกฤตยา  ธัญญาบุญญาพร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
582 นางสาวอรจิรา  โทอาสา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงอริน  แสงสนิท โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
584 นางสาวอรุณวรรณ  ทองอินทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงอสมาภรณ์  รัตตะมาน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายอัครพล  เจินเทินบุญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
587 นางสาวอันติกา  ช่วยรักษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงอัยย์อรุณ  โยนสิงห์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
589 นายอัษณัย  วิทยปัญญาชาญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายอาชวิน  อินทะนาม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
591 นายอาณกร  จิตนภากาญจน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายอานันท์  เณธิชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงอารีรดา  จิตจักร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงอำภาพรรณ  ศรีคำมูล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
595 นางสาวอิงตะวัน  ไชยบิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายอินทัช  เสมอพิทักษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
597 นางสาวอินทิรา  บุตะลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายอิศรา  โคตรบัว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
599 นายเอกภูมิ  คำสงค์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงเอบีเกล ลาวีเนีย  ศรีบุญโฮม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงเอียดบุญเยือน  ทานาลาด โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงไอรัก  ทมถา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
603 นางสาวกิตติมา  ชัยมะโย โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงขจิตพรรณ  ศรีคำมูล โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
605 นางสาวขวัญข้าว  ปิตะละโต โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงเจียระไน  ทองอันตัง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงชนาภา  สกลธวัฒน์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
608 นางสาวชมพูนุช  บรรผนึก โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
609 นางสาวชิดชนก  เซียนพลแสน โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
610 นางสาวธันยารัตน์  อุ่นหล้า โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
611 นายนครินทร์  น้อยจันทร์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
612 นางสาวนันธิดา  อินธิเสน โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงนารีรัตน์  นนท์สุข โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงปริญศิริ  ดวงเคน โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงปรียานัณห์  สระศรีสม โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
616 นางสาวปลายฟ้า  จันทรังษี โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
617 นางสาวพรชนก  คำผาเยือง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
618 นางสาวพรรณวดี  อุปพงษ์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงพลอยรดา  สารีธรรม โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงภัณฑิรา  สุขฉิมมา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงมินตรา  จันตั้ง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายเมธาวิน  ทุมแสง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายรวีโรจน์  พิลาทา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
624 นายวรเมธ  สว่างวงษ์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงสุภิสรา  กระบอกโท โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
626 นางสาวสุวิมล  ศิริฟอง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายอลงกร  พลยุทธิ์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงอัญชลีกร  พลอินสา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงอารายา  อิ่นมะโน โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
630 นางสาวไอวรินทร์  ยงบรรทม โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายณัฐกรณ์  โพคำสา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายณัฐนนท์  จันทรังษี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงปริศรา  เกตุแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงสุภาภรณ์  เบ้าหล่อเพชร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงกชกานต์  คุณสิทธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศาลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายกรมทัศน์  นานาวัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงกรรณิกา  ตู้ไม้ป่า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายกรวิชญ์  ศรีระวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
640 นายกริชมาวิน  หงษ์ทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
641 นายกฤษกร  วันสวัสดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายกฤษณพล  ทองสม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
643 นายกฤษณะ  พันธุ์วงค์ษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
644 นายกฤษตเมธ  กุลยณีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
645 นางสาวกวิตา  มณีวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายกวิราช  เภาโพธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อ่อนก้อน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงกัญญานัฐ  นาโควงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ธงษาราษฎร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงกันติชา  โทนกกุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงกัลยา  โกษาเเสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงกานต์สินี  เเก้วหล้า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ไทยเหนือ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงกิติญา  กงลีมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
655 นางสาวเกณิกา  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
656 นายเกียรติประวุฒิ  บุญยะศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงขวัญข้าว  แสงอ่อน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีกุดหว้า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายเขมทัต  งามวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายคณิศร  นิยมกุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงคีตกานต์  พุทรักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายเควิน คฑาวุธ  สอนรมย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายจตุรภัทร  แง่มสุราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
664 นางสาวจรรยพร  น้อยกลิ่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
665 นางสาวจรัสวรรณ  สุวรรณวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงจอมขวัญ  นาบุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
667 นายจักริน  ทองสุขนอก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
668 นางสาวจิตภัสสร  ศรีโยหะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
669 นางสาวจิรนันท์  สังกิจ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงจิรภัทร  ฐานทองดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงจิรัชยา  โชติชื่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ธนะโคตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
673 นางสาวจีรนันท์  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
674 นางสาวจุติมา  โพธิ์เสือ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงจูเลียร์  โรมาโกซ่า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
676 นายเจษฏคุณ  อุสาพรหม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายฉัตรมงคล  โพธิจันทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงฉันท์ชนก  พุทธิไสย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายชญาธร  ศรีวิไล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงชญานิศ  หาวิโร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
681 นางสาวชญานิษฐ์  เคนไชยวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
682 นางสาวชญานุช  อุปพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงชญาภา  บุญเลิศสิทธิเดช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงชณัญญา  โสรินทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงชนัญธิดา  วงษ์ศรีงาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
686 นายชนาธิป  สุวรรณรงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
687 นางสาวชนาภา  โสบุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายชยพล  ศรีรักษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
689 นายชยังกูร  สุนาพรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายชลกร  อินธิแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายชลพัศน์  ปาปะสังข์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงชลลดา  โสสุทธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายชวลิต  คนเสงี่ยม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงช่อลดา  พิศสุวรรณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงชาลิสา  วงศ์สูงเนิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
696 นายชิตชัย  เจริญพร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
697 นางสาวญาณิศา  พรมหากุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงฐิตาพร  จันทร์เหลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงฐิตินันท์  สันตะมาศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
701 นายฑณธร  แสนศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงณพัชญา  บุรินทร์ภัทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายณภัทร  มะโนรักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายณวพล  วงษ์ศรีจันทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงณหทัย  ทิลารักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ลีพรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
707 นางสาวณัฐณิชา  จงรักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงณัฐธิดา  กิรัมย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
709 นางสาวณัฐนรี  จันทร์มาลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงณัฐนันท์  แก้วกระจ่าง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
711 นางสาวณัฐภากัญญ์  โล้วทรัพย์ธนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
712 นายณัฐวุฒิ  พรมเมือง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
713 นางสาวณิชากร  อ้วนอินทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ดีดำแดง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงณิชาภัทร  ภูบุญเต็ม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงณิชาภา  อินทะสร้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงเณศรา  ลามุงคุณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงดลนภา  ชุมปัญญา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงทานตะวัน  เกษโสภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงทิพปภา  พิศสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  ไชยตะมาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายทิวานนท์  สมพร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายธนกฤต  อินทรเทพ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
724 นายธนดล  วงค์กาฬสินธุ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
725 นางสาวธนพร  ศิลากุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
726 นางสาวธนพร  โคตรพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายธนรินทร์  รัตนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายธนากร  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
729 นายธนากร  แววศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
730 นายธราธิป  รัตนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายธัญ  งามวิไลกร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วอุ่นเรือน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
733 นายธัญญาบุญ  ขุนจำนงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงธัญญาวรรณ  วรดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
735 นายธัญพิสิษฐ์  พรมแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงธัญวรัตน์  พรมฤทธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายธันวา  พานเชียงสี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
738 นางสาวธิดาทิพย์  นามจันทา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
739 นางสาวธิดาพร  นามจันทา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงธิดารัตน์  จันนามวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงธิติกานต์  ไชยอรรจนาภรณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
742 นายธีรเดช  เครือบุตรดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายธีรภัทร  สายสุด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายธีรภัทร  เมืองสูง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
745 นายธีรวรรธน์  ผงสินธุ์สุ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายธีระพงศ์  สีชาทุม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายธีรัช  ศรีสมครุฑ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายนพกร  แถมสมดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
749 นายนภจรส  แฉ่งวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงนภัสสร  พันธ์พินิจ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
751 นางสาวนภา  ดงธรรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายนราวิชญ์  บุพศิริ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงนริญญา  พิทักษ์ธนาทรัพย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงนฤนาถ  การุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
755 นางสาวนฤภร  ทิพวงค์ษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงนฤวรรณ  โคตรสมบัติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงนัฎฐนิชา  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายนัฐวัตร  จันทร์มาลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงนันทนัช  ศรีเวียง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
760 นายนันทพงศ์  ต้อยจัตุรัส โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงนันทิชา  คุฑสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
762 นายนาราภัทร  คำภิวัลย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายนิภัทสกุล  ชุมปัญญา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
764 นางสาวนิรภัฏ  ปู่ทา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงเนตรกนก  เทพเสนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงเนตรนภา  อุปพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
767 นายบัญญพนต์  บุพศิริ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายบุญญาฤทธิ์  คำฤาเดช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงบุญนิมา  กระแสร์ชล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงบุษกร  นิระเคน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงบุษยมาศ  พ่อไชยราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายปณวัฒน์  กระจังทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
773 นางสาวปณิชชยา  ศิริสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงปภาณิน  แพงยอด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงปภาวรินท์  อิงไธสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงปภิชญา  แพงดวงแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
777 นายปรมี  พลไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายปรเมศวร์  รอดเผือก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงประภัสดาภรณ์  ธิวะโต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงประภัสสร  พรมสด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายปริญญา  โคตรวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงปริยาภัทร  แจนอาษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
783 นางสาวปรียาภรณ์  ปีฮุ่ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
784 นางสาวปลิตา  วงค์เตชะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงปวริศา  เกตวงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
786 นางสาวปวิตรา  สินทวีสิริศักดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงปวีณา  ม่วงศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายปัณณวัฒน์  จันไตรรัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายปัณณวัฒน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
790 นางสาวปัทมาภรณ์  วันสวัสดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงปานชีวา  นามมุงคุณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
792 นางสาวปิยธิดา  เสราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
793 นางสาวปิยะฉัตร  ชิตบุตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายปิยะณัฐ  ยศตะโคตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายปิยะนันท์  นันติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายปิยะพงษ์  อุปพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
797 นางสาวปิยะรัตน์  น้อยแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงปุณฑริกา  แป้นเพชร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
799 นายปุณยวัฒน์  คำวิจิตต์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงปุณยาพร  ทรงหาคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงเปรมสุดา  เหลาแตว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายพงศกร  แสนภูวา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  จังพานิช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  หารบัวคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
805 นางสาวพรทิมล  พลชัยสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
806 นางสาวพรธีรา  กมลพรพจี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
807 นางสาวพรปวีณ์  บุญตาท้าว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
808 นางสาวพรพิมล  ขำอินทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
809 นางสาวพรรณอร  ทะทำมัง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
810 นางสาวพรรพษา  วงศ์หนองหว้า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงพรหมภัสสร  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงพลอยนภา  สุคนธชาติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงพลอยพรรณ  ไชยวุฒิ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
814 นางสาวพัชชาพา  พรกุณา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
815 นางสาวพัดชาพิศุทธิ์  นาโควงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายพันกร  นาคอึ่ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงพิชชานันท์  ปักการะนัง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
818 นางสาวพิชชาภา  นามผา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายพิชญะ  เอกจะโปะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
820 นางสาวพิมพ์ชุดา  ทิลารักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  ยาทองไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  สุริยภูมิ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงพิมลรัตน์  บุญยอด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงพุทธิวรรณ์  รุ่งสิทธิวัฒน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  บัวเงิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงฟ้ารุ้ง  ว้ามป้อง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายภทรพล  ลือฉาย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
828 นายภัคพล  มะสุใส โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงภัทธิรา  ศักดิ์ดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงภัทรธิดา  พึ่งพินิจ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
831 นางสาวภัทรธิดา  สีทาหล่อน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายภัทรพงศ์  เพชรแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
833 นายภัทรพล  สุพินิจ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
834 นางสาวภัทรวดี  ตองตาสี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงภัทราพร  สุขคุ้ม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายภาณุพันธ์  เครือทองศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
837 นายภานุเดช  เดชป้อง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงภาวิตา  เเสนปัดสี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงภิภัทรา  มณีสุทธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายภูดิศ  วิริยะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
841 นายภูมิรพีภัทร  ภูมิประเสริฐ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงภูริชญา  ริมชัยสิทธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงมณฑิรา  เต็งมณี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
844 นางสาวมณีรัตน์  เกษมสานต์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงมนธิรา  สมรอด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
846 นางสาวมนัญญา  ชมภูวิเศษ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงมรรษกร  ไชยวุธ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
848 นางสาวมัลลิกา  ปัดลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงมุกอันดา  เขียดนิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงมุฑิตา  อินทรีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายยศกร  แก่นนางคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
852 นางสาวยุพาพร  ศรีเชษฐา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
853 นางสาวรสิตา  ไชยตะมาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
854 นางสาวระรินทิพย์  ไชยตะมาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายรัชชานนท์  ปลีทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายรัชชานนท์  รอดอุตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายรัชชานนท์  ละวรรณา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายรัฐภาค  เครือหมื่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงรัตนพร  ศรีอาจ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
860 นางสาวรุ่งอรุณ  โยตะสิงห์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงลักษิกา  คำทะเนตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายลือชัย  บางป้อง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายวงศกร  ศรีจันทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายวงศกร  สุราราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายวชิรพงศ์  สมโสภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายวรเทพ  เทพคนดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงวรนุช  พุทธมาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงวรรณวิภา  สุราราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
869 นางสาววรรณวิภา  แสงเดช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงวรรษวลี  เรืองขวัญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายวรวัฒน์  ชัยสา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงวรัญญา  ตะสายวา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงวรัญญา  อ่างคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายวรัญญู  ขุนศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
875 นางสาววราภรณ์  หาญนอก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงวรารัตน์  สายหอมจันทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายวัชรวุธ  พรมลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
878 นางสาววัชราภรณ์  ธิโสภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายวิธวินท์  พรมชะนะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
880 นายวีรพล  เกตุพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
881 นายศตพล  วันนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงศรุตา  ลงเรียง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงศศิวิมล  พลชัยสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
884 นางสาวศิรภัสสร  บรรพแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงศิริญญา  แก้วทิพย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงศิริญา  ศรีทัศน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงศิรินภา  ถีรัตถา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
889 นายศุทธสิน  ฤทธิ์โยธา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สุภาวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
891 นางสาวศุภาพิชญ์  เหลาแตว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายสงกรานต์  สายสี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายสิทธิชัย  ภูละคร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงสิราวรรณ  อินเอม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงสิริภัสสร  ขยันเกตกรณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงสุจิตตรา  ซึมมัง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงสุชาตา  ค้อยคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
898 นางสาวสุดาทิพย์  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงสุทธิตาพร  แย้มแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
900 นางสาวสุพัฒสิณี  ประจงจิตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงสุพัตรา  ศิริชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงสุพิชชา  ชาคุณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายสุรวีร์  รัตนะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงสุวพิชชา  สัตถาผล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงหทัยภัทร  ปาระทาน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กชายอธิคม  ข่วงทิพย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายอธิป  สมศรีสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายอธิภัทร  สอนวงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงอนงรัตน์  นามมุงคุณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
910 นางสาวอนัญพร  เขตสุภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงอพิชชา  วิสามารถ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงอภิชญา  เรียมแสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
913 นางสาวอภิชาดา  สิงห์งอย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงอภิญญาภรณ์  ศรีโคตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงอมรรัตน์  ฝ่ายเทศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
916 นางสาวอมรรัตน์  พรมมหากุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงอรปรียา  วัชวงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงอริสา  ธูปเทียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
919 นางสาวอัจฉราภรณ์  วะจีสิงห์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ละดาศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายอาคม  ดวงกุลสา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
922 นายอาณกร  นันทปรีดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
923 นางสาวอาทิตยา  ทอนไสระ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงอาทิตยา  ปลัดเทศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
925 นางสาวอารยา  เชื้อพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงอิศริยาพร  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงอุษณีย์  พลไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
928 นางสาวกชกร  ยัดสระน้อย โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
929 นางสาวกมลลักษณ์  พาพานทาง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงกรวิภา  กุลนาม โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงกุลจิรา  มั่นเหมาะ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
932 นางสาวเกศราพร  ไพกรณ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงแก้วเกล้า  ทุมต้ายหวัน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
934 นางสาวจตุพร  เนืองทอง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
935 นายจักริน  มานะโพน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
936 นางสาวจิรัชญา  อุปถานา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงชนัญญา  สังวรศิลป์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
938 นางสาวณัฐนิชา  พันธ์จำปา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
939 นางสาวทิพย์สุวรรณ  มีภูคำ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงทิพวัลย์  ยงบรรทม โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงธัญพิชชา  แก้วสอนดี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
942 นางสาวธัญพิชชา  ไชยโคตร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายนพรัตน์  จันผาย โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงนภัสสร  ระแสนพรหม โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงบุญนิชย์  ใบหะสี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
946 นางสาวประภาวดี  งอยจันทร์ศรี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
947 นางสาวปิยวรรณ  สืบตระกูล โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
948 นางสาวพลอยชมพู  ประสารยา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงพิรุณลักษณ์  พงษ์โอสถ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงภัทรญาณี  ซอกแก้ว โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายยศกฤติ  สืบทรัพย์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงรวิภัทร  อังคะจันทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
953 นางสาววราภรณ์  บาดตาสาว โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
954 นางสาววัชราภรณ์  สำรองพันธ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
955 นางสาวอัจฉราภรณ์  พลพวก โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงกัลยกร  เศษวงษ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กชายคงพัฒน์  เหลาพรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงจีรนันท์  ชัยชาติ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงชนากานต์  สุวรรณศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
960 นางสาวชนิกานต์  เห็มภูมิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงชัชดาภรณ์  จันทวงษ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงตวงรัตน์  อินทนี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
963 นางสาวธนวรรณ  ผิวบุญเรือง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
964 นางสาวธนันพร  ศิริจันทร์บุตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงนิชาภา  สุภาพิชิต โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงเนติกานต์  อินอุเทน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
967 นางสาวบุญญิสา  เหลาพรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
968 นางสาวปณิตา  นวลเพ็ญ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงปภัสสร  ฉัตรทิพย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
970 นางสาวปริณดา  อ่อนประเสิรฐ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงปลายดาว  ยืนสุข โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงปวรา  โฮจีน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
973 นางสาวปวริศา  ภูมิรินทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
974 นายปัณณวิชญ์  ปานะวิเศษ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
975 นางสาวไปรยา  แสงศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายพงศกร  เพ็ชรน้อย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
977 นายพชรพล  บาลลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงพรพรรณ  สุนารักษ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
979 นางสาวพัชราวดี  ประสารศักดิ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงพิชชาพร  บุญรักษา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงพิมพกานต์  ทิพม่อม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
982 นางสาวฟ้าไพลิน  ธิละโคตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
983 นายรณชัย  นรัฐกิจ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
984 นางสาวลักขณา  เผ่าหอม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงวรนุช  ฝ่ายรีย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
986 นางสาววารีรัตน์  กวานดา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
987 นายศิริศักดิ์  แก้วมุงคุณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
988 นางสาวศุภิสรา  ป้องกัน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
989 นางสาวสิริกัญญา  ดวงจันทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงสิรินญา  บุตรเพ็ง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายกตัญญู  ภูศิริด โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงกนกพร  นาโพธิ์ตอง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงกนกพร  บัวภาคำ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สาลีศรี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีภัทรานุสรณ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงกนกอร  สีดา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
997 นางสาวกนกอร  สุทธิอาจ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงกนรพร  บัวภาคำ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงกมลชนก  กรุณานำ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 นางสาวกรกนก  ลูกสีดา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายกรกริช  แพงศรี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงกรรญากร  เหมะธุลิน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายกฤตยชญ์  สัพโส โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายกฤษฎา  เสี้ยวภูเขียว โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 นายกฤษณะ  โสคำภา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 นายกฤษศวรรต  ฮามวงศ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 นางสาวกวิณลักษณ์ตา  มณีคำ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายก้องเกียรติ  สุทธิอาจ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองสันทัด โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พะตะเพ็ง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 นางสาวกัญญาพัชญ์  วงค์สินไชย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงกัญญาภัค  สุขแก้ว โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงกัญญารัฐ  พะตะเพ็ง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สาระบาล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อาจโยธา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายกันตพัฒน์  นันทราช โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายกันตเมธ  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงกันยากร  พรหมอุดม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายกัลป์ปณชัย  คำสาว โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายกิตติศักดิ์  เจริญชัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงกุลจิรา  ดาน้อย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงเกวลิน  ต้อนจันทร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุทธิประภา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงขฎาพร  เสือสา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงขวัญกมล  แพงศรี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงขวัญฤทัย  แสงนนท์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายขุนพล  อาจไพรินทร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงเขมนิกา  จงพินิจ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงเขมนิจ  วะนาไชย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายคเชนทร์  บุญไต โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงคุณารัตน์  วงศ์พรหม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 นางสาวจรัญพร  สัตถาผล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงจรัติยา  ราชคำ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายจเรทิศ  จางจันทร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงจอมขวัญ  แก้วคำสอน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงจันทกานต์  เหล่าหว้าน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงจันทร์รัตน์  ศรีระวรรณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงจิณัฐตา  สุรินทะ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายจิตกร  ศรีโยธา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงจิตฒิญา  บุญคง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงจิตนา  คำภูแสน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายจิตรกร  ศรีโยธา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงจิรธิดา  บุสภา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 นางสาวจิรประภา  บุญเชิด โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายจิรวัฒน์  รัชชปัญญา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงจิราพร  โสบุญ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงจิราพัชร  นันทราช โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 นางสาวจิราภา  ความมั่น โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 นางสาวจีรนันท์  วารีย์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงจุฑามณี  ชัยล้ำเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงจุฑามาศ  พาเสน่ห์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงชนัญชิดา  มหาโคตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 นางสาวชนัฐปภา  อินเพ็ง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงชนัฐปภา  แสงมะณี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายชนาเมธ  พรหมสีหา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายชยณัฐ  ศรีสำราญ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายชยณัฐ  สัตถาผล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงชลธิดา  คำโสภา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงชลลดา  แก้วคำแสน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงชัญญา  มีพรหม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายชัยพร  กงเพ็ชร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงชาลินี  จันทร์เพ็งเพ็ญ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงชุติมน  ไพคำนาม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1064 นางสาวชุติมา  ปัญญาคุณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กชายโชคชัย  สาขามุละ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กชายฌานพล  หัศกรรจ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 นายญาณวุฒิ  เมืองแทน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 นางสาวญาณิศา  ศรีสำราญ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงญาดาวดี  เหมะธุลิน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงญานิศา  พลนาคู โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงฐานัสดา  พานวงศ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงฐานิดา  อินทรพานิชย์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงฐิติวรดา  ฐุญรักษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงฐิติวรดา  บุญรักษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายณฐกร  ปุ่งคำน้อย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงณปภา  พันธุ์พืช โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงณปภา  พันธ์พืช โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายณภัทร  ใจศิริ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 นายณรงค์ฤทธิ์  พูนขวัญ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 นายณรงค์ฤทธิ์  ศรีนุกูล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงณัชณิชา  ภาวงค์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงณัชณิชา  วงคาร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายณัฎฐินันท์  นาโพธิ์ตอง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  แก้วนวลศรี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กชายณัฐ  ศิรินัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีสำราญ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1087 นางสาวณัฐณิชา  พรมภักดี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1088 นางสาวณัฐณิชา  สมสิงห์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงณัฐธยาน์  อุระแสง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงณัฐธิดา  ขันละ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงณัฐธิดา  วิชาถิตย์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1092 นายณัฐนนท์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญรักษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 นางสาวณัฐนิชา  บุญสุภาพ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 นายณัฐพงษ์  โสมะคุณานนท์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายณัฐภัทร  จันทบุตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายณัฐภัทร  จันทรบุตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กชายณัฐวัฒน์ชัย  นาโพธิ์ตอง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายณัฐวุทธิ์  วนาไชย์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงณันณภัทร  ไชยราช โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงณิชานันท์  จันทะวงค์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงณิชาภัทร  รัตนสิงห์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1103 นายณิติรัฐต์  กุลสิริวุฒิ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กชายเดชบดินทร์  หมีกุละ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายตฤณภัทร  ตุพิลา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กชายเตชนิธิ  สอนเวียง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายทยากร  นาวาพิทักษ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 นางสาวทับทิมทอง  คงคาพันธ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงทิพย์สุดา  สาลีศรี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 นางสาวทิพรดา  คำสมาน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงเทียมฟ้า  สายสมบัติ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายไทยหัว  เหมะธุลิน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายธนกร  หนูรุ่น โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายธนกร  แก้วคำศรี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายธนกร  โคตรพรม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1116 นายธนกฤต  พรหมสีหา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายธนโชติ  วารีย์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายธนบดินทร์  พลจันทึก โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงธนพร  เจริญไชย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงธนภรณ์  ไชยราช โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายธนภัทร  คำหงษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กชายธนภัทร  สมศรีสุข โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายธนภูมิ  แก่นท้าว โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายธนวัฒน์  กลางลาด โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กชายธนวินทร์  จัน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงธนสร  ขาวขันธ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงธนัญญา  บุตรสะอาด โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กชายธนัท  แก้วไพศาล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กชายธนาธิป  เขียวแพร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 นางสาวธนาภรณ์  ปาฐวงศ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กชายธนายุทธ  จันทร์อ่อน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กชายธนาวัต  แสงเพชร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงธนิยาพร  แก้วคำสอน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงธมลวรรณ  โชติรักษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กชายธรรมธัช  นามวงศ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กชายธรรมภัฏ  อินทร์ติยะ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กชายธัชธรรม  วรจักร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงธัญญ์พัตน์  ชัยมนตรี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงธัญญาวรรณ  แก้วเหล็กไหล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงธัญพิชชา  กวานเชียงเหนือ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสงชาติ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 นางสาวธันนวดี  ภารการ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงธิดา  กุลศักดิ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1144 นางสาวธิดารัตน์  ดอกดวง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงธิดารัตน์  ปานสมุทร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงธิตยา  วันต๊ะ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1147 นายธิติภัทร์  นาหมื่นหงษ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1148 นายธิติวัฒน์  จันทา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1149 นายธีธัช  สาระธนะ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงธีรดา  คันธี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กชายธีรเมธ  สีประไชย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กชายธีรวัฒน์  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงธีราพร  คะปัญญา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กชายนภัทร  ฮุ่งหวล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กชายนภัทร  โอพาตะวงศ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงนภัสสร  นามวงษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1157 นางสาวนภาพร  สุขันธ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กชายนราธิษฐ์  จำเริญเศษ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กชายนราวุธ  เย็นสถิตย์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1160 นางสาวนริศรา  มหาโคตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงนฤมล  คูหาทอง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงนฤมล  พรมจวง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงนฤมล  ศิริเวช โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงนลิตา  เสนาบุตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงนลินวิภา  พลเยี่ยม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงนัชชา  ป้องคำศรี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงนันท์นภัสร์  ชัยมนตรี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กชายนันท์นภัส  ชานันโท โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1169 นายนันทวุฒิ  ยางธิสาร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงนันทิชา  มงคลสินธุ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงนิชนันท์  เสนาลัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงนิตยา  พานโฮม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1173 นางสาวนิติยา  จันดา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 นางสาวนิภารัตน์  อุคำ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงนิมิตตา  พาเสน่ห์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1176 นายบวรทัต  นรบุตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงบุณยานุช  วรรณเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1178 นายบูรณ์พิภพ  เจนปรุ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงเบญจพร  ขันละ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 นางสาวเบ็ญจพร  พรหมศิริ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงใบข้าว  วงศ์ชู โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1182 นางสาวปฎิมาพร  วรรณุลัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายปฏิภาณ  เจริญชัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงปณิตา  สัตถาผล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กชายปธานิน  จำเริญควร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงปนัสยา  ศรีมาศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงปนิดา  พิมชัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงปพิชญา  เจริญชัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงปพิชญา  เทพาหล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงปภัชญา  เหมะธุลิน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงปภารินทร์  เขียวนิล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงประชามาศ  โคตะมา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงปัญญาพร  รัตนศรี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงปาริฉัตร  เรือริรักษ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1195 นางสาวปาริตา  แสนสุข โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายปิยะวัฒน์  ศรีจันทร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงปุณณดา  เพ็งคำปั้ง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงเปมิกา  กาสีคุณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงเปรมฤดี  แก้วขาว โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายพงศพัศ  ลาวงศ์เกิด โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงพรกนก  ภาวงค์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงพรชนิตว์  อภัยวงศ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1203 นายพรชัย  วันนาพ่อ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 นางสาวพรชิตา  จันทะฝ้าย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่จ่าว โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงพรธวัล  ใจศิริ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1207 นางสาวพรพฤกษา  กัลยาไสย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงพรภิมล  คำโสภา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงพรอนันต์  หงษ์โต โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กชายพลวัต  เหมะธุลิน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กชายพสิษฐ์  กงซุย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงพัชรพร  อำพล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กชายพัชรพล  เหมะธุลิน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงพัชราภรณ์  คนหาญ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงพัชราภา  สิงห์ทองชัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงพัชรียา  วงศ์วิริยชาติ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงพัตรพิมล  อาษาสร้อย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กชายพาทิต  เมืองแทน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงพิชชาภา  วงศ์ภาคำ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์  ไตรยขันธ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงพิชญา  บุญสะอาด โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงพิชญาภา  รังคะราษฎร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กชายพิชญุตม์  กาญจนารัตน์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1224 นายพิทักษ์  พาเสน่ห์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โยธาการ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  วังเจริญธนกิจ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1227 นางสาวพิลาวรรณ  ศูนย์ยันต์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กชายพีรดนย์  ทัพพิลา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กชายพีรพัฒน์  ฝ่ายขันธ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กชายพีรวิชญ์  เจริญไชย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กชายพีรัชชัย  พิลาวรรณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กชายเพชรกล้า  สัตถาผล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงเพ็ญนิชชา  เหมะธุลิน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1234 นางสาวแพรวา  ลามเพ็ญ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงฟ้าใส  ศิลปกิจรุ่งเรือง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงภัคจิรา  ชาติชำนิ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1237 นางสาวภัคพร  แย้มลม้าย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงภัทรธิดา  สายถนอม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กชายภัทรพล  สันประภา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงภัทรมน  บุญจันทร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงภัทรวดี  เหลาแตว โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงภัทรวดี  แสงบุญมี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1243 นางสาวภัทรานิษฐ์  ชื่นจิตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงภัทราภรณ์  เจริญชัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1245 นางสาวภัทราภรณ์  เหล่าขันตี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 นางสาวภาพิมล  สุทธิอาจ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1247 นางสาวภิรัญญา  สายสร้อยจีน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กชายภูธิป  ูภูสังวาลย์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กชายภูมิพัฒน์  คิสาลัง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กชายภูมิภัทร  ฉิมพลี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กชายภูริช  จันทะวงค์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายภูริณัฐ  คำเกษ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1253 นายภูริณัฐ  นพรัตน์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงมณีรัตน์  พิมบล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงมนัฏฐกรณ์  อาจไพรินทร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  เหมะธุลิน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กชายเมธัส  สุทธิอาจ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงเมธาวี  เพลิดพราว โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กชายยศกร  ปักการะนัง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงยาลิษา  สุทธิอาจ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1261 นางสาวยิ่งลักษณ์  ภาวงค์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงรจนา  ฤทธิธรรม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงรดาณัฐ  วารีย์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1264 นายรพีภัทร  งึ้มชา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กชายรัชพงษ์  วงศ์ประทุม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงรัฐนันท์  ดอกดวง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงรัตติญา  อุตลุด โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงรัตติยากรณ์  สมพินิจ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ฤทธิขัน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1270 นางสาวราชินิกุล  ราชคำ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1271 นายรุ่งโรจน์  โฮมวงส์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงรุจิรา  ผาด่านแก้ว โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงลภัสรดา  ทับทิมหิน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงลลิตา  พาเสน่ห์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงลลิตา  เพ็งคำปั้ง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงลลิตา  เวียงทอง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงลักขณา  มูลทา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1278 นางสาวลักษมี  สุวรรณเจริญ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงลัลนา  ไขประภาย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กชายวงศธร  สีลา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กชายวชิรวิทย์  สัตถาผล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กชายวชิรวิทย์  เอี่ยมจิตติรักษ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงวรนิษฐา  ศรีจันทร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กชายวรพล  บุญรักษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กชายวรภัทร  ศรีวงศ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1286 นางสาววรรณรดา  วงษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1287 นางสาววรัญญา  บุญจงรักษ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1288 นางสาววรัญญู  มหาโคตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงวริศรา  โสคำภา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงวศินี  ธิวะโต โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กชายวสุ  อัคระภัชระกุล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1292 นายวัชรพล  กองประมูล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กชายวัชรวิชย์  แก้ววิเศษ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงวันวิษา  อินทรพานิชย์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 นางสาววิจิตตรา  แพงคำมี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1296 นายวิชชากร  วรรณขาว โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงวิลาศิณี  ขาวขันธ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1298 นายวีรวุฒิ  นาคะอินทร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กชายวีระศักดิ์  อรัญวาส โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กชายวุฒิชัย  ศรีสำราญ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1301 นายวุฒิเมศร์  คุณาพงศ์วัชรสุข โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1302 นางสาวศศิขวัญ  แสนคำ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงศศิธร  พันธุ์สวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1304 นางสาวศิรดา  ลาวงศ์เกิด โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กชายศิรวิทย์  สุขจิตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1306 นายศิรศักดิ์  ไชยพันธ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1307 นางสาวศิรินทิพย์  กฤษคม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กชายศิริพัฒน์  แก่นท้าว โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงศิโรรัตน์  อินทรพาณิชย์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กชายศุกลวัฒน์  ศรีสุข โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กชายศุพศิน  ทาขวาง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กชายศุภกฤต  สีลา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1313 นายศุภกิตติ์  บุญรักษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กชายศุภณัฐ  ผิวดำ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กชายศุภณัฐ  ฮวดพรหม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กชายศุภณัฐ  เจริญวงศ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กชายศุภวัฒน์  เป้งคำภา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายศุภวิทย์  พจนา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงศุภัชญา  เครือชา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงศุภัชญา  เหมะธุลิน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงศุภิสรา  ดาวเศรษฐ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงศุรดา  ตาระบัตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กชายสรวิชรญ์  พรพรหม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1324 นายสันติภาพ  ผลาจันทร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงสาธินี  ศรีละวัน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กชายสิรภพ  จันทร์สามารถ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงสิรินุช  งิ้วพรหม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงสิริวิมล  กัญญาบุญ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1329 นายสุกฤษณ์  ช่วยกายตูม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงสุชัญญา  นันใจยะ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1331 นางสาวสุชาดา  เจริญชัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงสุดาทิพย์  อ่อนคำหล้า โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงสุทัศนาวดี  เข็มรัตน์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงสุธาวรินทร์  ถิตย์ประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีพรมษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1336 นางสาวสุปวีร์  ราชคำ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงสุพรรณษา  แพงศรี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงสุพิชญา  จำปาลา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงสุภาวดี  กัลยาไสย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงสุภิณญา  มูลเอก โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงสุมนรัตน์  แก้วเหล็กไหล โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กหญิงสุรางค์รัตน์  จำปา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1343 นางสาวสุรีรัตน์  ทวีคูณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กหญิงสุวารี  ปราบมนตรี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1345 นายเหมฤษฏ์  เหมะธุลิน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงเหมือนฝัน  ขันละ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายอติเทพ  อุปพงษ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงอนัญญา  ลับมะณี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กชายอนุวัฒน์  พานวงศ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กชายอนุวัฒน์  สาขามุละ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงอนุษา  พรหมดีราช โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงอภิชญา  กุลด้วง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงอภิชญา  ดวงมาลย์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1354 นายอภิชาติ  จันโทศรี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงอภิญญษ  ดาวเศรษฐ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงอภิญญา  ดาวเศรษฐ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงอภิญญา  หาพล้อย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงอภิรดี  นามโยธี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงอภิสรา  เหมะธุลิน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1360 นางสาวอมรรัตน์  จิตรธรรม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงอมรสิริ  ติยะบุตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงอรญา  แสงกล้า โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1363 นายอรรถพร  ผาลิชัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กหญิงอรัญญา  เพ็งอินทร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กชายอริย์ธัช  มาลาทอง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงอริสรา  อู่ทอง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1367 นางสาวอริสา  ปัจจัยโค โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กชายอลงกรณ์  กอผจญ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กชายอัครวัฒน์  โพสาวัง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงอังสุมารินทร์  อ่อนตระกูลกิจ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กหญิงอัญญิกา  นนทะชัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงอารยา  นนดารา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กหญิงไอย์วริณ  พาเสน่ห์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กชายกตัญญู  กองแก้ว โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1375 นายกนกพล  บุญกองชาติ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงกมลชนก  เชื้อศรีนนตรี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ศรีประภา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1378 นางสาวกรกนก  คำพิชชู โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงกรกนก  หาญธงชัย โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1380 นางสาวกรกฤต  ปาระพิมพ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กชายกรวิชญ์  นามประมา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1382 นางสาวกัญญาณัฐ  เสาธงชัย โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กหญิงกัญญาภัค  คมพิลา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กชายกิตติโชติ  ศรีชัยภูมิ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1385 นางสาวเกียรตินภา  มาตราช โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1386 นายคมกฤษ  คำสาว โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1387 นายคุณานนต์  กรุณานำ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1388 นายคุณานนต์  เชื้อคำฮด โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กชายจักรพงษ์  จันดา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กชายจักรี  สาระพัฒน์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1391 นายจารุเดช  ล้วนวิเศษ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1392 นางสาวจิตรานุช  อยู่ลอย โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กหญิงจิราภรณ์  ทองเจือ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1394 นางสาวจุฑาทิพย์  ประภามณฑล โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กชายเจริญผล  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1396 นายเจษฎา  สังวร โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงชญานิน  คำตรง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงชญานี  หาญมนตรี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงชฎาพร  ศรีกุลฮาต โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กชายชนัญญู  วิริยะวัง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1401 นายชลสิทธิ์  ทศพิมพ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงชลิตา  คันลาสิทธิ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กชายชัชพิมุข  มิ่งมิตร โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1404 นางสาวชัญญา  ฤทธิร่วม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กหญิงชัญญานุช  ปาระพิมพ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายชินกฤษ  แพงศรี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1407 นายชุติเดช  แสงย่อย โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กชายชุติพนธ์  วะรงค์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงชุลีมา  จันลา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1410 นายไชยภัทร  สุขรี่ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงฐิตาพร  ขาวขันธ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงฐิติยา  ฤทธิธรรม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1413 นางสาวณนัชนัน  สมมติ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 นายณภัทร  ทองคำ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1415 นายณภัทร  อ่อนเกตุ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงณวิร์ปภา  ภาวงค์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1417 นายณัฎฐากร  ไชยทองดา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กชายณัฐชัย  สมบัติศรี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงณัฐธิดา  คำผอง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1420 นายณัฐพงษ์  แสนณรงค์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กชายณัฐวัฒน์  โทวะดี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงณัฐสุดา  ตอจับต้น โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1423 นายติณณพัฒน์  เหลาแตว โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กชายติวานนท์  คำภูมี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1425 นางสาวเต็มสุข  ขาวขันธ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กชายทนงศักดิ์  รสภา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1427 นางสาวทิพปพา  ขาวขันธ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1428 นายเทวาพิทักษ์  บุดดา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กหญิงธนพร  ภูเรืองเดช โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กชายธนภัทร  พันธุสัตว์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1431 นายธนวิชญ์  คำพิชชู โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1432 นางสาวธนัญชนก  ฤทธิธรรม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กชายธนากร  บรรดิษฐ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1434 นายธนายุต  สำราญพัฒน์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1435 นางสาวธวินวิกา  เชิดโกหา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงธัญญรัตน์  วงศ์ภาคำ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กชายธันวา  บุญแพง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กชายธีร์ณภัทร  สุภภูมิ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1439 นายธีรภัทร  นามแสงโคตร โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กชายธีรวัฒน์  ไกยะล้ำ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กชายธีรวัตน์  เหมะธุลิน โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1442 นายนภนต์  สุนทร โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงนฤมล  พาเมือง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กชายนวธร  ปาระพิมพ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงนัชชา  ฤทธิธรรม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1446 นางสาวนัชชา  สีระวัน โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงนันท์ชพร  ศรีซองเชษฐ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1448 นางสาวนันทิดา  ศรีบัวพระ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1449 นางสาวนันธิดา  พรมโกฎ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1450 นางสาวนิลดา  แพงวาปี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1451 นางสาวบุณยานุช  หารโคตร โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1452 นางสาวประถมาภรณ์  วินทะไชย โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กชายปัญญพนต์  ใจทัด โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กหญิงปาริตา  พันธุสัตว์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กหญิงปาริตา  ภูทองแหลม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1456 นางสาวปาริตา  ศรีบัวพระ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1457 นายปิยะพงษ์  ภาวงค์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กหญิงปุณยาพร  แพงศรี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1459 นายพงศธร  จันทะคีลี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กชายพงศพัส  เหล่าเกษกรรม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1461 นายพชรพล  ฉัตรศิริพิพัฒน์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงพรธิภา  ปาระพิมพ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1463 นางสาวพรนิภา  พจนา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1464 นายพลพล  พลเยี่ยม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กหญิงพลอยปภัส  ชนะชัย โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1466 นางสาวพัทธ์ธีรา  ทัศนิตย์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1467 นายพิจักษณ์  จันดา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กหญิงพิชญดา  กรุณานำ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1469 นางสาวพิชญ์สินี  ฤทธิธรรม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กหญิงพิชญา  ศรีสำราญ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีสุราช โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กชายพีรพล  ศรีสำราญ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1474 นายภรภัทรพงศ์  แก้วจันทร์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1475 นายภัคพล  แก้วเหล็กไหล โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กหญิงภัทรวดี  โคตะมา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1477 นายภาณุวิชญ์  อำมะริตตะนนท์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กหญิงภาวิณี  กิ้วภาวัน โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กชายภาสกร  ธรรมวงค์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1480 นางสาวภิญญาพัชญ์  คำผอง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กชายภูริภัทร  พันธุสัตว์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1482 นายภูริภัทร  ภูโคก โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กหญิงมนัญชยา  นาคเมฆ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กหญิงมานิตา  สีมาคาม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1485 นายรวิภาส  ยลชื่น โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1486 นางสาวรัชนีกร  คำสาว โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1487 นางสาวรุ่งรจี  สิงหนุวุฒ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1488 นางสาวรุจรินทร์  ราชสีห์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1489 นายวรรณกร  วรรณขาว โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กหญิงวรัญญา  ฤทธิธรรม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงวราภรณ์  ใจทน โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1492 นางสาววรารัตน์  ศรีเรือง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กหญิงวริษา  ขาวขันธ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1494 นายวสันต์  ไขกะวิง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กชายวิทธวิน  โอฐวิจิตร โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงวิภาวรรณ  สุขกาหวาน โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ระหา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1498 นายวิศรุต  ตาระบัตร โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กหญิงศรัญญา  สูตรไชย โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1500 นายศิริกุญชัย  แพงศรี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1501 นางสาวศิริพรรณภา  ภาวงศ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กหญิงศิริภัสสร  ฝ่ายขันธ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กชายศิวราช  แปวประเสริฐ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กชายศุภณัฐ  บุญธรรม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1505 นายศุภวิชญ์  ราชชมภู โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กชายศุภวิชญ์  แพงศรี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1507 นางสาวศุภิสรา  สมฤทธิ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กชายสงกรานต์  พลับพลึง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กหญิงสโรชา  ปาระพิมพ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1510 นางสาวสิดาพร  ปานช้าง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1511 นายสิทธิกานด์  พวงประดิษฐ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1512 นายสิริภัทร  คำสาว โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญคุณการ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กชายสุทธิพงษ์  โสภี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1515 นายสุทธิวงศ์  แก้วเหล็กไหล โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1516 นายสุทวัส  ปาระพิมพ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กหญิงสุปรียา  อินทร์พวง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1518 นางสาวสุพรรษา  ปัญญาคุณ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กหญิงสุภัตรสร  บะกระโทก โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1520 นางสาวสุภัสสร  นันทะเสนา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กหญิงสุภาวิตา  สารเลา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กชายเหนือตะวัน  สุนทร โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กหญิงอนันตญา  มูลถวิลย์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1524 นางสาวอภิชญา  แซ่โปย โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กหญิงอภิชญา  โคตรชัย โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1526 นางสาวอภิญญา  ภักดี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1527 นายอภินัทธ์  ตาสว่าง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กชายอภิวิชญ์  ทิพย์บำหราบ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กหญิงอรจิรา  ฤทธิธรรม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กหญิงอรไพลิน  นางาม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กหญิงอริสษา  มณีวรรณ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1532 นายอัสนี  พิมพ์โพธิ์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กชายอาทิตย์วัฒน์  ภาเภา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กหญิงอารียา  มณีบู่ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กหญิงอารีรัตน์  ฤทธิธรรม โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1536 นางสาวอิศรา  พรหมวิชัย โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1537 นางสาวเอธยา  ถานโอภาส โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1538 นางสาวเอมฤดี  ไชยนา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
1539 นางสาวกมลชนก  ปะวิเศษ โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1540 นางสาวกมลเนตร  สว่างเพ็ง โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กหญิงกมลวรรณ  ภูมิศรีแก้ว โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.1 คณิต ม.ต้น
1542 นายกรกช  ฟักเขียว โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กหญิงกฤษฏ์กัญญณัฐ  ยี่สุ่นแซม โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1544 นางสาวกวินตรา  สำลีกลาง โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1545 นางสาวกษมา  วามานนท์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กชายก่อจิราพงศ์  กอทอง โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พุกพูน โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1548 นายกันตนพ  เหมะธุลิน โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1549 นายกิตติพัศ  ลาแสดง โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1550 นายกิตติภูมิ  สง่าแสง โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กหญิงกุสุมาธ์พรณ์  หอมไสย โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1552 นางสาวขวัญจิรา  แว่นแคว้น โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1553 นางสาวจรรยพร  ปาลสาร โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1554 นายจารุพงษ์  คัมภีระ โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1555 นางสาวจิรสิตา  การงานดี โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กหญิงจิรสุดา  จันทร์หนองสรวง โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กหญิงจิรัญนิน  เหลือหลาย โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1558 นางสาวจิราพัชร  เป้าจันทึก โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1559 นายจีระพัฒน์  ชาติชำนิ โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1560 นายชนัดพล  ธรรมลี โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กหญิงชนิดา  ไชยแสง โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1562 นายชยพล  กึกก้อง โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1563 นายชวกร  ธุรารัตน์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กหญิงช่อจงกล  จงกลณี โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.1 คณิต ม.ต้น
1565 นางสาวชุติกาญจน์  สารกุล โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1566 นายฐาปนนท์  เพิ่มทอง โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1567 นางสาวฐิติวรดา  ปาทะวาด โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กหญิงฑิชานันท์  ไผ่โสภา โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1569 นายณฐกร  ทุมประดิษฐ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กหญิงณัชชา  มั่งมี โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1571 นางสาวณัฏฐิกา  สายสุข โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1572 นางสาวณัฐกานต์  เหลาทอง โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กหญิงณัฐฐามณี  ภูชูธรรม โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.1 คณิต ม.ต้น
1574 นางสาวณัฐริกา  เกาะแก้ว โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กชายณัฐวัฒน์  สิมวงศ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1576 นางสาวณิชกานต์  กาญจนกัณโห โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กหญิงณิชานันทน์  ปานนิล โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1578 นางสาวณิชาภัทร  ศรไชย โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1579 นางสาวณิฏฐ์ชาพร  ช่างสอน โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1580 นางสาวดรัลรัตน์  นาชัยเพชน์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กหญิงตระการตา  แก้วมุงคุณ โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กชายเตชินทร์  เรืองอร่าม โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.1 คณิต ม.ต้น
1583 นางสาวทักษอร  จันทศรี โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1584 นางสาวทิพย์อัปสร  หารประเสริฐ โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กชายไทยภูมิ  แพนพา โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1586 นายธงธวัช  สุขเกษม โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1587 นางสาวธนโชติกาญจน์  เจริญชัย โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กชายธนดล  สีสุพล โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กชายธนพร  น้อยหว้า โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1590 นายธนพล  พรมโคตร โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1591 นายธนวัฒน์  พรหมเสนา โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กหญิงธมน  พานิชย์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1593 นางสาวธวรัตน์  แพงคำมี โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1594 นายธวัชชัย  ลี้มหามงคลกุล โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1595 นางสาวธัญญาพร  ด่านนา โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กชายธิฌานนท์  เดชโยธา โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กชายธิณานนท์  เดชโยธา โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1598 นางสาวนงนภัส  รักดี โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1599 นายนพรัตน์  ขามเฒ่านอก โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กหญิงนภัสวรรณ  วิเศษลา โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กหญิงนภากรณ์  คำซองเมือง โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1602 นางสาวนฤภร  เกษเกษร โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1603 นางสาวนฤมล  อำนาจวงศ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กชายนันทพงศ์  นภาสกุลคู โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กหญิงนารีรัตน์  ศิริขันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1606 นายนิพิฐพนธ์  มนดาล โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กหญิงนิศารัตน์  อัยวรรณ โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1608 นางสาวบัณฑิตา  ละลอกน้ำ โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กหญิงบุญยวีณ์  ดอกศร โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กหญิงบุรัสกร  ศิริสุพรรณกุล โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กหญิงเบญจรัตน์  นามบรี โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กหญิงปณัฐฎา  ชาวห้วยหมาก โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1613 นางสาวปภาวรินทร์  เกษรชื่น โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กหญิงประภัสสร  จันดีสี โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1615 นายปรัชญา  ร่มวาปี โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1616 นางสาวปรียานันท์  สุเมผา โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กชายปัณณวิชญ์  นิลรัตนคุณ โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กชายพงศกร  ก้อนวิมล โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1619 นายพงศภัค  อินจันทร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กชายพชร  สาริบุตร โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1621 นางสาวพชรพร  สุรินทร์เลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1622 นายพรพริษฐ์  จันโทศรี โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กหญิงพลอยปภัส  พรหมพารักษ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.1 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กหญิงพวงชมพู  มุมทอง โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1625 นายพัชรพงษ์  แสนตุ้ย โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1626 นางสาวพัชรพร  องคะชื่น โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1627 นางสาวพัชรีย์  อุส่าห์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กหญิงพันธิตา  แก้วนาพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.1 คณิต ม.ต้น
1629 นางสาวพิชญาภัค  จันทะแมด โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1630 นางสาวพิมพิดา  ศรีจันทร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1631 นายพีรพัฒน์  สีสุพล โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1632 นายพีรพัฒน์  สุวรรณการ โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1633 นางสาวภัทรดา  โคตรปัญญา โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1634 นางสาวภูริชญากร  สีสถาน โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กชายภูริภัทร  ทับทิม โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กหญิงมนัสสุภา  หลวงเพชร โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1637 นายเมธาสิทธิ์  ตะโกสี โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1638 นายรชตกฤต  พรหมจำปา โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1639 นางสาวรวิกานต์  ยืนยิ่ง โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1640 เด็กชายวชิรวิทย์  เหง้าโอสา โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กหญิงวรัญญา  คำตานิตย์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1642 นางสาววรันธร  เมืองบาล โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1643 นายวัชรพล  นามสำโรง โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1644 นายวัฒนพล  เครือจันผา โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1645 นายวาษิต  โยปัดทุม โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1646 นางสาววิภาดา  อินชูวงค์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1647 นางสาววิมลทิพย์  สุริยะ โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1648 นายวิรุฬห์  ชานันโท โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กหญิงศศิธรณ์  แสงชาติ โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กหญิงศศินัดดา  กาญจนะกันโห โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1651 นางสาวศศินิภา  ฝูงพิลา โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กหญิงศิรดา  โคตรปัญญา โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กหญิงศิรภัสร  บุญเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กหญิงศิรภัสสร  เขียวสังข์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.1 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กหญิงศุภรดา  วงเวียน โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1656 นางสาวศุภาพิชญ์  มีสิน โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กหญิงสมฤทัย  ศรีอุทธา โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1658 นางสาวสรีริลลดา  ยิ้มมี โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กชายสหรัฐ  ไชยแสง โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1660 เด็กชายสิรภพ  ทองใบ โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1661 นางสาวสิรินทรา  แสงเขียว โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1662 นางสาวสุกัญญา  เล็กจริง โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กหญิงสุชานันท์  ประภาหาร โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1664 นางสาวสุชานาถ  ภูผานม โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1665 นางสาวสุธาสินี  มาตรา โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1666 เด็กหญิงสุรีชา  โคตรสละ โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1667 นายเสฏฐวุฒิ  หอมนวล โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1668 นายเสฏฐวุฒ์  กลิ่นหอม โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1669 นางสาวหอมเมือง  วุฒิเสน โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กชายอดิเทพ  สุวรรณการ โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1671 นางสาวอนัญยา  แสนวิลัย โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1672 นายอนุภัทร  วิชัยสูตร โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1673 นางสาวอมรรัตน์  มูลเพ็ญ โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กหญิงอรวรรยา  พละมา โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.1 คณิต ม.ต้น
1675 นางสาวอัญชิษฐา  กายราช โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.3 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กชายอัฐพล  ธิอัมพร โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กหญิงอาริดา  จันลารักษ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กหญิงไอยรินทร์  ชั้นงาม โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.2 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กหญิงไออุ่น  มาตขาว โรงเรียนสว่างแดนดิน ม.1 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กชายธนพัฒน์  พุทจันทร์ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กชายรชต  ขันธะจันทร์ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กหญิงกนกรดา  สารทิม โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กหญิงกมนพร  ศิลากร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กหญิงกมลชนก  อินธิบาน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กหญิงกมลพร  สีปัด โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กชายกรองเกียรติ  ว่องไว โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1687 เด็กชายกรินทร์  สลิดกุล โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1688 เด็กหญิงกฤตชญา  ไชยเทพ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กหญิงกฤติกา  บุตรเพ็ง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กหญิงกฤติญาณี  ประดิษฐสุวรรณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กชายกฤษณะกัณฑ์  สุกใส โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กชายกวีวัธน์  เชยรัมย์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชัยมูล โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1694 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดอนแสง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กหญิงกันต์กมล  ท้าวนาง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กหญิงกันยาภร  มาละอินทร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กหญิงกัลยรัตน์  วันนา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กชายกาจพล  ระวาดชู โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กชายกิตติกร  โวหาร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กชายกิตติพัฒน์  อินทร์คำน้อย โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กชายกิตติศักดิ์  แป่มจำนัก โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กหญิงกุลปริยา  วงในกวด โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กชายเกียรติ์สกุล  แก้วพรม โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กหญิงเข็มอักษร  พลศรีดา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กชายคมสันต์  ปุกะนะ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กหญิงคีรัติการ  สีโยที โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กชายคุณภัทร  สวนดอน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กชายโฆษิต  แก้วกันหา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1709 เด็กชายจรัณธร  ไทยวิจารย์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1710 เด็กหญิงจรัสรวี  มะณีโชติ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1711 เด็กชายจันทรกานต์  ประทัยเทพ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กหญิงจารุภัทร  แสงงาม โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1713 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีหะแสง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กหญิงจิดาภา  เสนารักษ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กหญิงจิรภา  เชื้อดวงผุย โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
1716 เด็กชายจิรเมธ  บุญอาษา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กชายจิระศักดิ์  แกะมา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1718 เด็กหญิงจิรัชญา  สุขวัน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1719 เด็กหญิงจิรัชญา  อุปพงศ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1720 เด็กหญิงจิรัตติกาล  ธิปกะ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1721 เด็กหญิงจิราวรรณ  โคตรชมภู โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
1722 เด็กหญิงจีรนันท์  นุชดี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1723 เด็กหญิงจุติพร  ดอกชะบา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1724 เด็กหญิงจุฬารัตน์  อาแพงพันธ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1725 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อินไชยา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1726 เด็กชายเจษฎา  เพียสา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1727 เด็กหญิงชฎาพร  อินธิฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กหญิงชนัญชิดา  มหาหิงส์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1729 เด็กหญิงชนัญชิดา  อาษาเสน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1730 เด็กหญิงชลธิชา  พูลผล โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1731 เด็กหญิงชวิศา  เหง้าพรมมินทร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1732 เด็กชายชาญธิษณ์  ผาคุยคำ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
1733 เด็กชายชุติเดช  สรรพศรี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1734 เด็กหญิงโชติมา  สารโพคา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1735 เด็กชายญาณพัฒน์  ต้นสาย โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1736 เด็กหญิงญาณิศา  อรุณวัน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1737 เด็กหญิงญาณิสา  ขุนพรหม โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1738 เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุญสุนีย์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1739 เด็กชายณฐภัทร  บุญศรี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
1740 เด็กหญิงณฐา  เสนีวงศ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1741 เด็กชายณตะวัน  จดจำ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1742 เด็กชายณัฐชานนท์  สิทธิคำ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1743 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประศรี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1744 เด็กชายณัฐภัทร  หอมจำปา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1745 เด็กหญิงณีรนุช  ลีลาดเลา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1746 เด็กชายดนุเดช  อ้วนอินทร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1747 เด็กชายดุษฎี  ใยลีอ่าง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
1748 เด็กชายเตชิต  พรมวัง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1749 เด็กชายไตรรัตนสรณ์  ประวะบุตร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1750 เด็กหญิงทยิดา  คุณละ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1751 เด็กหญิงทองพิมพ์พรรณ  แสงทอง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1752 เด็กหญิงทิพภาดา  บุญไพโรจน์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1753 เด็กหญิงทิพย์ธิดา  คุตนาม โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1754 เด็กชายเทพทัต  บัวบาน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1755 เด็กชายแทนคุณ  อินทร์สา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1756 เด็กชายธนกร  คงสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กชายธนกฤต  ญาณรักษ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1758 เด็กชายธนกฤต  เจริญศิลป์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1759 เด็กหญิงธนพร  อินภูมิ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1760 เด็กชายธนภัทร  วงค์ษาเนาว์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1761 เด็กชายธนวินท์  ภูวธนารักษ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กหญิงธราธิป  จันทะโสม โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1763 เด็กชายธัชกร  กำลังรัมย์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1764 เด็กหญิงธัญญทิพ  จักรดา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1765 เด็กหญิงธัญญารัตน์  กันหาลา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญศรี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กหญิงธิติพร  วงศ์เคน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กชายธินวุฒิ  แก้วปราณี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1769 เด็กชายธีร์ณภัทร  ฉายาวงศ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กชายธีรวัฒน์  โพธิ์ศรี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กหญิงธีราพร  ผลาการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กชายธีษ์จุฑา  วัฒนุวรรณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1773 เด็กหญิงนภัสวรรณ  อินทพรหม โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กหญิงนภาพร  จันทร์แจ่ม โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กหญิงนราวดี  ธิสาไชย โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กหญิงนัญชนก  ยืนสุข โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กหญิงนันทิกานต์  พลเมือง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กหญิงนาเวียร์  แสนเสนยา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กหญิงนิจวรรณ  ชะนะดี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กชายนิติธรรม  สมบูรณ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กหญิงนิติลดา  ไชยยศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กหญิงบัญจรัตน์  คึมยะราช โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กหญิงบัณฑิตา  ฮองต้น โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กหญิงบัณธิตา  โสมรักษ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1785 เด็กหญิงบัวบูชา  จันทร์ตื้อ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กชายบุรินทร์  ประทุมทอง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กชายปฏิพล  ปะวะภูชะกัง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กหญิงปนัดดา  โคตะนนท์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สวัสดี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เดชเสน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1791 เด็กชายปรเมษฐ์  วิภา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1792 เด็กหญิงปริตา  เทพประจิต โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เพ็ชรจำรัส โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
1794 เด็กหญิงปัญญาพร  วงศบาตร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1795 เด็กชายปัณณทัต  ชูพินธ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1796 เด็กชายปัณณธร  มะวงค์งอย โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1797 เด็กชายปัณณวัฒน์  แห้วชาญ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1798 เด็กหญิงปัทมภรณ์  วุฒิสาร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1799 เด็กหญิงปาณิสรา  น้อยเสนา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
1800 เด็กหญิงปานดาว  ศรีสุชาติ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
1801 เด็กชายปารเมศ  เอ็งพรมมา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กหญิงปาริชาติ  เสาวิชิต โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1803 เด็กหญิงปาริตา  ชารีงาม โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กชายปิติ  ศรีพรมษา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กชายปิติภูมิ  ศรีหาปัน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กหญิงปิยาพัชร  ปาวี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กชายปุญญพัฒน์  กิตติธรรม โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กหญิงปุญญิศา  สกุลเดช โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กหญิงผไทมาศ  พงษ์เจริญทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กชายพงศธร  เจนจบ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  พงศ์บุญตา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กชายพชรพล  จางวาง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กหญิงพรกนก  ศรีประทุม โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กหญิงพรชิตา  ใจหาญ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กหญิงพรณภา  แก้วประดับ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กหญิงพรปวริสา  ศรีทุมมา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กหญิงพรหมพร  ประดิษฐ์จา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กชายพร้อมพงศ์  คุ้มสิงห์สัน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
1819 เด็กชายพฤฒิพงศ์  สุทธิสาร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กหญิงพัชรพร  รากผักแว่น โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กหญิงพัชรภร  พูนพล โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1822 เด็กหญิงพัชรินทร์  เนื่องชัยยศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1823 เด็กหญิงพิชชานันท์  มูลราช โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กหญิงพิชชาพร  แสนทัน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กหญิงพิชชาภา  พักคะไชย โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1826 เด็กหญิงพิชญธิดา  อุทุมพันธ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1827 เด็กหญิงพิชญา  แสนขวา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ศรีสร้อย โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1829 เด็กหญิงพิชญาภา  อุดม โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1830 เด็กชายพิชยดนย์  ปัญญาชัย โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1831 เด็กหญิงพิชามณฑ์  จรีรัตน์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1832 เด็กชายพิชิตศักดิ์  พิศสุวรรณ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1833 เด็กหญิงพิมนิสา  ชัยทอง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โพธิ์ศรี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1835 เด็กหญิงพิมพ์นิภัส  พิมพ์ดั่ง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1836 เด็กหญิงพิมพ์รดา  สุขานันท์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1837 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สิทธิไชย โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1838 เด็กหญิงพิริยภา  บุตดี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1839 เด็กชายพีรภาส  บุตรเพ็ง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1840 เด็กหญิงพีรยา  สิงห์ประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1841 เด็กชายพีรวิชญ์  มุกดาม่วง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1842 เด็กชายพีระพัฒน์  พิมพ์สาร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1843 เด็กชายพุทธายุทธ์  พละศักดิ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1844 เด็กหญิงเพชราภา  ปัจมนต์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1845 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  อวนป้อง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1846 เด็กหญิงแพรทอง  หงส์เอก โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1847 เด็กหญิงภคมน  กล่ำแสง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1848 เด็กชายภควัต  ท่านกเอี้ยง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1849 เด็กชายภัคพล  สว่างจิตร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1850 เด็กชายภัทรพล  มะลิวงค์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กหญิงภัทรภร  ฮวดศรี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กชายภานุวัฒน์  พรมเรียน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กชายภานุวัฒน์  ฮองต้น โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กชายภาสกร  ก่ำจำปา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กชายภิเนตร์  จินดาวงศ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กชายภูมิศักดิ์  เสนสุข โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กชายภูริพัฒน์  ภูมีเขียน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กชายมารวย  วงค์อินทร์อยู่ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กหญิงมิ่งกมล  ไชยเทพ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1860 เด็กชายเมธาสิทธิ์  บัวขันธ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กชายยอดศาสตรา  อุ่นวิเศษ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กหญิงยุพวดี  อุ่นคำ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กชายเยาวภา  ภูละมูล โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1864 เด็กชายรัฐภาคย์  อุทัยวัฒน์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1865 เด็กชายรัฐศาสตร์  นิติธรรม โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กชายรัฐศาสตร์  ปิลอง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1867 เด็กชายรัตพงษ์  เรืองศรี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1868 เด็กหญิงรินรดา  อินสุข โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1869 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เมตวงค์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1870 เด็กหญิงรุจิรา  วัดกลีบ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1871 เด็กชายเรืองศักดิ์  หล้าจันทะ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1872 เด็กหญิงลลนา  โล่ลา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1873 เด็กหญิงเลยะแองเจล  นูเวสโทมาร์สิ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1874 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พรหมดา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1875 เด็กหญิงวนิดา  ระเวรี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1876 เด็กหญิงวรชยา  เวียงสมุทร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1877 เด็กหญิงวรดา  เมธาสิงห์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1878 เด็กหญิงวรรณิดา  บุญช่วย โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1879 เด็กชายวริทธินันธ์  เผือกเผ่า โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1880 เด็กหญิงวริศรา  ตุธิรัตน์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1881 เด็กชายวสุ  เพ็ญริยะ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1882 เด็กชายวสุนันท์  อรุณวัน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1883 เด็กหญิงวัชชิราภรณ์  ตระสิงห์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1884 เด็กชายวัชรากร  คำผาย โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1885 เด็กชายวัชรินทร์  สุทธิธรรม โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1886 เด็กหญิงวัลลิภา  ผายทอง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1887 เด็กหญิงวาสนา  สารโภคา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1888 เด็กหญิงวิภาภรณ์  วงสีไข โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1889 เด็กหญิงศรุตา  บุตรโคษา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1890 เด็กหญิงศศินาถ  กันหารัตน์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1891 เด็กหญิงศศิวรรณ  ชนะจันทร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1892 เด็กชายศักดิ์ศรณ์  มุทาพร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1893 เด็กชายศาสตราวุธ  นูนทะธรรม โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1894 เด็กหญิงศิรประภา  บุญสุนีย์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
1895 เด็กชายศิรวัฒน์  บรรเทา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1896 เด็กชายศิริวัชร  รอดขันเมือง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1897 เด็กชายศุกลวัฒน์  ลาดขามป้อม โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1898 เด็กชายศุภวิชญ์  อินธิบาล โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1899 เด็กหญิงศุภอักษร  เลิศภูวิวัฒน์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1900 เด็กหญิงศุภากร  แสงไสย์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1901 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ป้องแสนกิจ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1902 เด็กหญิงสรชา  แพนสมบัติ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1903 เด็กหญิงสโรชา  เหมะธุลิน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1904 เด็กชายสารวิน  ลอดชาย โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1905 เด็กหญิงสิดารัศมิ์  สายจันดี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1906 เด็กหญิงสิริทรัพย์  น้อยตาแสง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
1907 เด็กหญิงสุกัญญา  เชิดชู โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1908 เด็กหญิงสุนันท์ษา  แสนสุริวงค์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1909 เด็กหญิงสุพรรณลดา  โทดำมา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1910 เด็กชายสุภกฤษฎิ์  ถุงวิชา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1911 เด็กหญิงสุภัสชา  สิงห์ปั้น โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1912 เด็กหญิงสุเมธานี  ชินพร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1913 เด็กชายสุรเดช  ศรีพั้ว โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1914 เด็กหญิงสุริวิภา  แสนอุบล โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1915 เด็กหญิงสุวภัทร  ขันธุปัทม์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1916 เด็กชายสุวิจักขณ์  แสนอุบล โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1917 เด็กชายแสนภูมิ  เมฆแสน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1918 เด็กหญิงอชิรญา  กลั่นบุศย์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1919 เด็กชายอดิรุจ  สุระเสน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1920 เด็กหญิงอธิชา  โสภารักษ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1921 เด็กชายอนุพงษ์  ชลอชล โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1922 เด็กหญิงอภิษฎา  บับพาจันทร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1923 เด็กหญิงอภิสรา  ศรีเสน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1924 เด็กหญิงอริษา  สุขะหา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1925 เด็กชายอัครพล  ศรีภักดี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1926 เด็กชายอัครโยธิน  ศรีรัตน์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1927 เด็กหญิงอัญชลิกา  พันธ์ทอง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1928 เด็กหญิงอัญญารินทร์  ไฝทาคำ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1929 เด็กชายอานนท์  ดีระพันธุ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1930 เด็กหญิงอานา จัสมันส์  เฟอร์กูสัน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1931 เด็กชายอิทธิพัทธ์  นามิ่งขวัญ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1932 เด็กหญิงไอริสา  ไผทาคำ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
1933 เด็กชายกณภรรฏ  นาโควงค์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1934 เด็กหญิงกนกกาญจน์  งาสิทธิ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1935 เด็กหญิงกนกรดา  กิณเรศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1936 เด็กหญิงกนกวรรณ  อุปทุม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1937 เด็กหญิงกมลชนก  ฝ่ายลี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1938 นางสาวกมลชนก  เพ็ชรเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1939 เด็กหญิงกรกช  ทินแท่น โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กหญิงกรรณิการ์  เปาวนา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กหญิงกรรณิการ์  ไขคำ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1942 นายกรวัฒน์  อัครจันทร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1943 เด็กชายกรวิชญ์  ชวนชม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กชายกฤต  แสงลี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กหญิงกฤติยา  วงค์วาส โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กหญิงกฤติยา  อุตมะ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กหญิงกวินธิดา  ยงยันต์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1948 เด็กชายกวีวัฒน์  ศรีพรม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1949 นางสาวกัญญาณัฐ  แย้มไชยศรี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1950 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ช่วยแสง โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1951 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินทร์อยู่ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1952 เด็กชายกัมปนาถ  บุพศิริ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1953 เด็กหญิงกัลญา  สุวอน โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1954 เด็กหญิงกัลยา  ตาลโยธา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1955 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ติงมหาอินทร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1956 นางสาวกานต์พิชชา  ขุนใหม่ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1957 เด็กหญิงกานต์ระวี  ทิพม้อม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1958 เด็กชายกิตติพงศ์  สายธิไชย โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1959 เด็กหญิงกิติลักษณ์  เคนไชยวงค์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1960 นางสาวกุลจิรา  ทีฆะสุข โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1961 เด็กหญิงกุลธิดา  โกพลรัตน์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1962 เด็กหญิงกุลธิดา  โกพลรัตน์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1963 เด็กหญิงเกตน์สิรี  ตุ้ยสีแก้ว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1964 นางสาวเกวริน  โคตวงค์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1965 นางสาวขวัญข้าว  ไอยะไกษร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1966 เด็กหญิงขวัญจิรา  ยามี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1967 เด็กหญิงขวัญฤดี  ดำปานดี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1968 เด็กหญิงขวัญอุษา  พิมพ์ชารี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1969 เด็กชายคมพล  แก้วพาดี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1970 เด็กชายคุณธรรม  วิรามาตร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1971 เด็กหญิงจรูญทิพย์  เพลิศแก้ว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1972 เด็กชายจักรพรรดิ์  บุญเนาว์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1973 เด็กชายจักริน  งิ้วไชยราช โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1974 เด็กหญิงจันทรวรรณ  ยะภักดี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1975 เด็กหญิงจินตภัทร์  ถาใบศรี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1976 เด็กหญิงจิรญา  ทะนารี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1977 นางสาวจิรัชญา  แดงวิเศษ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1978 นางสาวจิรัชญา  ไชยสุรินทร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1979 นางสาวจิราวรรณ  มหาพรม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1980 นางสาวจีรนันท์  กิณเรศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1981 เด็กหญิงจีรวรรณ  แก่นดี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1982 เด็กชายจีระโชติ  แตงไทย โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1983 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชาสงวน โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1984 นายเจตนิพัทธ์  ท่อนจันทร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1985 เด็กชายฉัตรดนัย  ผายทอง โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1986 เด็กหญิงชญานิศ  หอมอ่อน โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1987 นางสาวชญานิศ  ใครบุตร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1988 เด็กหญิงชนรดา  แก้วดวงดี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1989 เด็กหญิงชนิดาภา  เพริศแก้ว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1990 เด็กหญิงชมพูแพร  ช่วยรักษา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1991 เด็กหญิงชมม์นิภา  คูประทุมศิริ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1992 เด็กชายชยพัทธ์  สุธรรม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
1993 เด็กหญิงชลธิชา  ตุ้ยสีแก้ว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1994 เด็กหญิงชลิตา  เรืองฤาหาร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1995 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ไชยมงค์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
1996 นายชัยสิทธิ์  สาริสี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1997 นางสาวชาลิสา  ใครบุตร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1998 นายชินวุธ  ใครบุคร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
1999 เด็กชายชุติวัต  แสงตาปัน โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2000 เด็กหญิงเฌอกาญจน์  สำราญสกุล โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2001 เด็กหญิงญาณภา  ทองหอม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2002 เด็กหญิงญาณิศา  ธนะคำดี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2003 เด็กหญิงญาดา  สาชนะ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2004 นางสาวฐิตาพร  มุงคุณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2005 เด็กหญิงฐิตินันท์  สมเคน โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2006 เด็กหญิงฐิติมาพรณ์  วรพันธุ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2007 นางสาวฐิติยา  พิมยะวงค์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2008 เด็กหญิงฐิติยา  สุธิ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2009 เด็กชายฐิติศักดิ์  ริยะบุตร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2010 เด็กหญิงฑิตฐิตา  วิริยะเจริญกิจ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2011 เด็กหญิงฑิติยาภรณ์  ชำนาญพล โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2012 เด็กหญิงณฐกานต์  ทีสุกะ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2013 เด็กหญิงณัชชา  ยศปัญญา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2014 เด็กหญิงณัชชานันท์  คิอินธิ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2015 นางสาวณัฎฐกมล  บดีพงศ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2016 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ไชยวุฒิ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2017 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ดาคำ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2018 เด็กหญิงณัฐชยา  แสงจีน โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2019 เด็กหญิงณัฐณิชา  มุงธิราช โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2020 เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองสมบัติ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2021 เด็กหญิงณัฐทิตา  ทองนู โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2022 เด็กหญิงณัฐนันท์  เหง้าละคร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2023 นายณัฐพร  คิอินธิ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2024 เด็กชายณัฐวัฒน์  กุลวงษ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2025 นายณัฐวุฒิ  นามตาแสง โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2026 เด็กชายณัฐวุฒิ  เคนไชยวงค์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2027 เด็กหญิงณิชากานต์  บำรุงเขต โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2028 เด็กหญิงณิชาภัทร  แซ่ซิ้ม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2029 นางสาวณิชาภัทร  โพธิ์สุ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2030 เด็กหญิงณิรษรา  วงศ์กำภู โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2031 เด็กหญิงดาปวีณ์  ภูมิถาวร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2032 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  งาสิทธิ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2033 นางสาวตรีรัตน์  ฤาไกรศรี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2034 เด็กชายต่อวิทย์  แจนคำอิน โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2035 เด็กชายตันติกร  ยะภักดี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2036 เด็กชายทวีป  ธรรมรัชสุนทร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2037 เด็กหญิงทศพร  แขมคำภา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2038 เด็กหญิงทักษอร  บุดตานันท์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2039 เด็กชายทินภัทร  อินธิราช โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2040 เด็กชายเทพพิทักษ์  ชาไมล์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2041 เด็กชายธนโชติ  งามสนิท โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2042 นายธนดล  ไชยกุฉิน โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2043 นายธนพล  วงษ์ตา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2044 เด็กชายธนวัฒน์  แวงดา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2045 เด็กหญิงธนัชชา  ชมชื่น โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2046 เด็กหญิงธนัชชา  อินธิโคตร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2047 เด็กชายธนาดล  มังโรคา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2048 เด็กหญิงธมลวรรณ  คำภู โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2049 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีมี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2050 นางสาวธัญญาภัค  เหง้าเมืองกลาง โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2051 นางสาวธัญพิชชา  ผายทอง โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2052 เด็กหญิงธิดารัตน์  พลรัตน์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2053 เด็กหญิงธิดาวัลย์  ถินนาวัน โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2054 เด็กหญิงธิตินัฐดา  เหง้าน้อย โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2055 เด็กชายธิติวุฒิ  สิงห์ทองไชย โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2056 เด็กชายธีรกานต์  คำชนะ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2057 เด็กชายธีรเดช  ชาลีนิวัฒน์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2058 เด็กชายธีรพิชญ์  สาระคง โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2059 นายธีรภัทร  คะสุดใจ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2060 เด็กชายธีรภัทร  คิดโสดา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2061 นางสาวธีระดา  เจริญไชย โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2062 เด็กหญิงนงนภัส  ทุมพลา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2063 เด็กหญิงนงนภัส  โอมฤก โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2064 เด็กชายนนทกานต์  นาควิสุทธิ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2065 เด็กชายนพคุณ  อริยะภักดี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2066 เด็กชายนพนันท์  ไตรโยธี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2067 นายนราวิชญ์  เจือบุญ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2068 เด็กชายนฤเทพ  ไหลรินทร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2069 เด็กชายนวิน  ราชสุภา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2070 นางสาวนัฐทิตา  แง่มสุราช โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2071 เด็กหญิงนันทิตา  สายทอง โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2072 นางสาวนายิกา  สุวรรณเขตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2073 นางสาวนิชาพา  พรพิพัฒน์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2074 เด็กหญิงนิชาวดี  ไปยะพรม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2075 เด็กหญิงนิติพร  อุปทุม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2076 เด็กหญิงนิธิธาดา  ยันนี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2077 เด็กหญิงนุชนาฏ  อินธิราช โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2078 นายบัญฑิต  ยะภักดี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2079 เด็กชายปกรณ์  จุงอินทะ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2080 เด็กหญิงปณิตา  ริยะบุตร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2081 เด็กหญิงปนัดดา  นาโควงค์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2082 นางสาวปนัดดา  อาสานอก โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2083 เด็กหญิงปพิชญา  เจินยุหะ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2084 เด็กหญิงปพิชญา  ไตรโยธี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2085 เด็กชายปภังกร  ไพสีขาว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2086 เด็กหญิงปภาณิน  ค้าข้าว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2087 เด็กหญิงปภาวรินทร์  มีสมบัติ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2088 เด็กหญิงปรมตา  นรสาร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2089 นายปรเมศวร์  แก้วฝ่าย โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2090 เด็กหญิงประภาสิริ  คิอินธิ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2091 เด็กหญิงปวริศา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2092 เด็กหญิงปวริศา  ศรีรักษา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2093 นางสาวปวันรัตน์  คำมุล โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2094 นางสาวปวันรัตน์  มุงธิราช โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2095 นายปัจฉิมานนท์  ขรรศร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2096 เด็กชายปัญญากร  สืบวงค์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2097 เด็กหญิงปัณรสี  กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2098 เด็กหญิงปัทมกร  พลรัตน์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2099 นายปาจินตัย  กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2100 เด็กชายปาฎิหาริย์  เหง้าละคร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2101 เด็กหญิงปาณิศา  ประสารวงค์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2102 เด็กหญิงปาริฉัตร  จันทร์บุตร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2103 นางสาวปาริฉัตร  แง่มสุราช โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2104 เด็กหญิงปาริญารัตน์  ไตรธรรม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2105 นางสาวปาลิกา  สืบวงค์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2106 เด็กหญิงปิญฉัตร  สารทา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2107 เด็กชายปิติภัทร  สำรองพันธ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2108 นางสาวปิ่นมณี  ทวายตาคำ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2109 นางสาวปิยธิดา  บงบุตร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2110 นางสาวปิยธิดา  ประสงค์ดี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2111 เด็กหญิงปิยธิดา  เบ้าหนองบัว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2112 เด็กหญิงปิยะพร  อินธิโคตร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2113 เด็กหญิงปีใหม่  อุตรหงษ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2114 เด็กหญิงผกาแก้ว  บังอาทิตย์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2115 เด็กหญิงผกามาศ  บุพศิริ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2116 เด็กชายพงศกร  นาชัยธง โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2117 เด็กชายพงศกร  เคนไชยวงค์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2118 เด็กชายพชร  เดชขันธ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2119 เด็กหญิงพนิดา  รุณจักร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2120 นางสาวพนิดา  สายสมคุณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2121 นางสาวพบพร  พรมรินทร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2122 นางสาวพรชิตา  ติงมหาอินทร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2123 นางสาวพรนภา  ไชยบุตร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2124 เด็กหญิงพรรณวดี  ศรีนวล โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2125 เด็กหญิงพรสวรรค์  ฝูงที โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2126 เด็กหญิงพลอยชนก  นารากรกุฬ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2127 เด็กหญิงพลอยปภัทร  จันทร์แก้ว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2128 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ภูวงษ์ยางนอก โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2129 เด็กหญิงพัชรดา  วาดเขียน โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2130 เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุพศิริ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2131 เด็กหญิงพัชรินทร์  ทีสุกะ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2132 เด็กหญิงพัชรี  ฟองบาลศรี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2133 เด็กหญิงพัชรีย์  คนขำ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2134 นายพัฒนรัตน์  แก้วอุดร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2135 นางสาวพัณณิตา  บุพศิริ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2136 เด็กหญิงพัทธนันท์  แก้วชาลุน โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2137 นางสาวพิชชาพร  พรมแสง โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2138 เด็กหญิงพิชชาภา  พวงแก้ว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2139 เด็กชายพิชัยภูษิต  วิเวกวิน โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2140 นายพิชิตชัย  มุงธิราช โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2141 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พรหมแสง โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2142 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีจันทร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2143 เด็กหญิงพิมพ์ยาดา  สุริยา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2144 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ขานคำภา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2145 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชุมพล โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2146 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ผาสุข โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2147 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พรมเกษร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2148 เด็กหญิงพิยดา  จำรักษา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2149 เด็กหญิงพีรดา  ครุดอุทา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2150 นายพีรพัฒน์  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2151 เด็กชายพุฒิพงษ์  นันตะสุข โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2152 เด็กชายเพชรมงคล  ทองนู โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2153 เด็กหญิงเพชรัตน์  โถทัย โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2154 เด็กหญิงแพรวแพรวา  สัพโส โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2155 นางสาวเฟื่องฟ้า  ชมภูจันทร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2156 นางสาวภคพร  เถาตาจัน โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2157 เด็กหญิงภวิกา  คิอินธิ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2158 เด็กหญิงภัทรธิดา  พรมเกษร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2159 เด็กหญิงภัทรธิดา  พรมเทพ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2160 นางสาวภัทรนันท์  สิงวันคำ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2161 นายภัทรพงศ์  ไชยดวง โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2162 เด็กหญิงภัทราภรณ์  แก้วพิลารมย์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2163 เด็กชายภากร  นามเสาร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2164 เด็กชายภาณุพงศ์  ชาปา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2165 เด็กหญิงภานุดี  นามเสาร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2166 เด็กชายภานุวัฒน์  หาสุข โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2167 เด็กชายภาสกร  แสนจันทร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2168 เด็กชายภูมิพัฒน์  หาญนอก โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2169 เด็กชายภูริภัทร  เพชรพิชัย โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2170 เด็กชายภูวนัย  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2171 เด็กหญิงมณีรัตน์  คะลีล้วน โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2172 เด็กหญิงมัชฌิมา  ดีปาน โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2173 เด็กหญิงมัญฐิพร  บุตรสุวรรณ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2174 เด็กหญิงมาริสา  วะเกิดเป้ง โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2175 เด็กหญิงมีนา  ปูรณานนท์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2176 เด็กหญิงมุกธราภา  คำประเสริฐ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2177 เด็กชายยงค์ยุทธ  งอธิราช โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2178 เด็กชายยศภัทร  ภักดีวุธ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2179 นายรชฏ  หัตถสาร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2180 นายรฐนนท์  อัควะรัง โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2181 เด็กหญิงรมิดา  ขัวเนาว์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2182 เด็กหญิงรสธร  ทีสุกะ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2183 นางสาวรัชวรรณ  ประสงค์ดี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2184 เด็กชายรัฐภูมิ  ท้าวนาง โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2185 เด็กหญิงรัตติกาล  ประลอบพันธ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2186 เด็กหญิงรัตนพร  ธนดี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2187 นายรุจิภาส  ผายเงิน โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2188 เด็กหญิงลัดดากรณ์  ไชยพิคุณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2189 เด็กชายวงศกร  วะชุม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2190 นายวชิรวิทย์  จั่นสำอางค์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2191 นายวชิรวิทย์  แก้วละออ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2192 นางสาววนิดา  ชมที โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2193 เด็กหญิงวรนิษฐา  งอธิราช โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2194 เด็กหญิงวรรณพร  นาคะมิ้น โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2195 เด็กหญิงวรรณวิษา  เปาวะนา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2196 เด็กหญิงวรรณสา  คำเกาะ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2197 เด็กชายวรรธนันท์  วงค์วันดี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2198 เด็กชายวรวุฒิ  ผายลาศรี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2199 นางสาววรัญชลี  ธนจิรพันธุ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2200 เด็กหญิงวรัทยา  จรหอมเฮ้า โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2201 เด็กหญิงวรันชนก  เพชรโสภา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2202 นางสาววรันธร  จารย์ศรีเพ็ง โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2203 เด็กหญิงวรีรัตน์  พันธุกาง โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2204 เด็กหญิงวลินรัตน์  ชุมปัญญา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2205 เด็กชายวัตชกร  รัตนชัย โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2206 เด็กหญิงวันวิสา  จูมจันทา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2207 เด็กชายวันใหม่  ชาเหลา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2208 เด็กหญิงวาทินี  นพประเสริฐ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2209 เด็กหญิงวาสนา  สงกูล โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2210 เด็กหญิงวิชญาดา  ไชยเทศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2211 เด็กหญิงวิชญาพร  อุปทุม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2212 เด็กหญิงวิชุดา  มหาสงคราม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2213 เด็กหญิงวิภาดา  เพริศแก้ว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2214 เด็กชายวิริทธิ์พล  เหล่าเจริญสุข โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2215 เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  ถาวรชน โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2216 เด็กหญิงวิลาวรรณ  นาโควงค์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2217 เด็กหญิงศยามล  ศรีรักธรรม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2218 เด็กชายศราวุธ  สายธิไชย โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2219 เด็กหญิงศศิพร  สุภรณ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2220 นายศิรวัช  ช่วยไชยศรี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2221 เด็กหญิงศิราภา  อุปทุม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2222 เด็กหญิงศิริกัลยา  ถากงตา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2223 เด็กหญิงศิรินภา  พิทักษ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2224 เด็กหญิงศิริรัตน์  เถรวงแก้ว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2225 เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุนันธรรม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2226 เด็กชายศุภกร  ดอนกันหา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2227 เด็กชายศุภกร  ดอนกันหา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2228 เด็กชายศุภกร  เขื่อนขันธ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2229 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แก้วฝ่าย โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2230 เด็กชายสมาวรรธน์  ทีสุกะ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2231 เด็กหญิงสาริศา  แก้วฝ่าย โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2232 เด็กหญิงสิริณลักษ์  ผายพันธุ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2233 เด็กหญิงสิรินดา  ประกิ่ง โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2234 นางสาวสิริรัตน์  ชัยพลบาล โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2235 เด็กชายสุกฤษฎิ์  สุขจันดา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2236 เด็กหญิงสุกาญจน์  สีเลา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2237 เด็กหญิงสุชัญญา  เคนจำปา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2238 เด็กหญิงสุชานันท์  สูงยิ่ง โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2239 นางสาวสุดาทิพย์  สิริจันโท โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2240 เด็กชายสุทธินันท์  งิ้วโสม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2241 เด็กหญิงสุพัณณ์ชิตา  คิอินธิ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2242 นางสาวสุภชา  ประสงค์สงวน โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2243 นางสาวสุมานัส  มีคุณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2244 เด็กชายสุรศักดิ์  ยาระยาน โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2245 เด็กหญิงสุรางคนา  เหนือโชติ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2246 นางสาวเสฏฐวุฒิ  ชายกวด โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2247 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นุประทุม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2248 เด็กชายอธิชนัน  เดชขันธ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2249 เด็กชายอนันต์ยศ  เป้าทอง โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2250 เด็กชายอนุชิต  ผากงคำ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2251 เด็กหญิงอภิชญา  นิวาสวัฒน์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2252 เด็กหญิงอภิญญา  คะปัญญา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2253 เด็กหญิงอมรรัตน์  ชัยเชิดชูวงศ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2254 เด็กหญิงอมิตตาดา  เพียรพจน์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2255 เด็กชายอรรถพงษ์  แก้วฝ่าย โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2256 เด็กชายอรรถวัฒน์  อุตระหงษ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
2257 นางสาวอรวรรณ  จังคุณดี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2258 เด็กหญิงอรวี  นิวาสวัฒน์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2259 นางสาวอรสา  บุพศิริ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2260 เด็กหญิงอริสรา  ดาวสกุล โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2261 เด็กชายอัครพนธ์  วงษาเนาว์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2262 นางสาวอังกูรรัตน์  จู่มา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2263 เด็กชายอาทิตย์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2264 เด็กหญิงอารดา  วงจำปา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
2265 เด็กหญิงอินทุอร  คิดโสดา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
2266 เด็กหญิงกมลชนก  จันทร์หล้า โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2267 เด็กชายกฤตยชญ์  พานิพัฒน์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2268 เด็กชายกฤษธณานนท์  พีรวิชญ์เมธากุล โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2269 เด็กหญิงจอมสุรางค์  อินทร์คำน้อย โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2270 เด็กหญิงจุฑามาศ  จงทวีธรรม โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2271 เด็กหญิงชณชนก  ภูธิรักษ์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2272 เด็กชายชยากร  คุณมี โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2273 เด็กหญิงชุติกาญจน์  งามบุตรดา โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2274 เด็กหญิงฐิรฎา  เกลี้ยงไธสง โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2275 เด็กชายธีรวัฒน์  แสนเกตุ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2276 เด็กหญิงนิธินาถ  แง่พรม โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2277 เด็กหญิงปาณิตา  ภาอาษา โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2278 เด็กหญิงพรทิพย์  บาทอง โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2279 เด็กชายพัฒนศักดิ์  ชายสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2280 เด็กหญิงพาขวัญ  ดวงสีดา โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2281 นางสาวพิชญาภา  กอบการนา โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2282 เด็กหญิงพิพัฒน์พร  กาฬหว้า โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2283 นางสาวภัทรภร  เนินปัญญา โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2284 เด็กหญิงมัลลิกา  เชื้อวังคำ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2285 นายวรชัย  วันใส โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2286 เด็กชายวัจนกร  อิ๊ดแสง โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2287 นางสาวศิริธร  เอกรักษา โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2288 นางสาวสาริศา  วิจารณ์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2289 นายสิทธินนท์  ประภาศิริ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2290 เด็กหญิงสุพิชญา  สมใจ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2291 เด็กหญิงอนุธิดา  ราชโส โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2292 เด็กหญิงอภิญญา  อุ่นวิเศษ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2293 เด็กชายอภินันท์  เกิดคำ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2294 เด็กหญิงอภิษฎา  เครือคำ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2295 นางสาวอริศรา  แอ๊ดมา โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2296 นางสาวธิตาภรณ์  สุริบุตร โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ม.3 คณิต ม.ต้น