รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นายกรวิชญ์  วรพันธ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นายกวินภพ  ภู่นิยม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นายกษิดิศ  วงศ์วิบูลเศรษฐ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกัญญภรณ์  ศรีเมือง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกัญญภัทร  ศรีเมือง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกัญญาภัค  ไตรจิตต์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกันติชา  รัตนนิรันดร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกานต์นิชา  แสนสงค์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกานต์สินี  สุขสันติชัย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกิติชรินทร์  กุลนิษฐ์นิรัติ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกุลธิดา  พันที โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกุลวัฒน์  ์ประวิทย์สิทธิกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงเกศกนก  คัดทะจันทร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงเกศสิร์  คัณทักษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายเกียรติยศ  ไชยบุรมย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
16 นายเกื้อคุณ  สุนิกร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวเขมิกา  ยศธิสิทธิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นายคุณัชญ์  บุญนิธิภัทร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นายจักรภัทร  นิวงษา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงจันทรัสม์  มาตรา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นายจิตติพัฒน์  วงชมภู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงจิตธิดา  ประวิทย์สิทธิกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นางสาวจิระธิดา  ไชยเทพ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวจิรัชยา  คุ้มผล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงชนกภัท  ไกรสถิตย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
26 นายชนะพล  คำภูมี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายชยพล  วณิชศิโรรัตน์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
28 นายชยุต  ไมยะปัน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวชลธิชา  ดีพรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวชิตตาวรรณ  มณีพรรณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงณภัทร  โรจนะรัชต์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
32 นางสาวณัฎฐชุดา  ชมลา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงณัฐณิชา  อ้วนจี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงณัฐมน  จันทไชย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
35 นายธณวรรธจ์  ปานวรัตน์มนตรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายธนโชติ  กึ้งพิทักษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายธนบูลย์  รัตนรามา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายธนาทิศ  นวลทิม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวธนาภรณ์  ไชยคาม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงธัญรดา  ฉกรรจ์ศิลป์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นางสาวธันย์ชนก  อภิสกุลชาติ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงธันยลักษณ์  แซ่อึ้ง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นายธาดาพงศ์  มะยัง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงธารารัตน์  พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
45 นายธาวิน  วงค์อะคะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวธิดารัตน์  อุปทุม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
47 นายธีเดช  คำเห็น โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายธีรเดช  ประจักษ์รัตนกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงธีร์วราภัทร์  นารินทร์รักษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
50 นางสาวนฤภร  ชิตพิทักษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงนลพรรณ  ทีคำ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงนันทัชพร  โพธิน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวนันธ์นภัส  พฤษภาพรหม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นางสาวเนตรชนนี  ประเสริฐศรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงบุญสิตา  ส่งเสริม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงบุณยาพร  มะอินทร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวบุลจิรา  ภูชุม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวเบญญาภา  สำรองพันธุ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายปพนรัตน์  พานทอง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นางสาวประภาวรินทร์  นะคะรังสุ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงประวีณา  ปะทะดี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงปรัชญานันท์  ปลายเนตร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายปราณชล  เรืองวรบูรณ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายปริภัทร  คงแก้ว โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
65 นางสาวปรียาภัทร  สีแสนซุย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายปัญญากร  วงษ์โพนทอง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
67 นายปัณณทัต  คำปัน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นางสาวปัทมาภรณ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นายปิยะวุฒิ  พิรุฬห์ธรรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
70 นางสาวปุณยวีร์  ก้องเกียรตินคร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
71 นางสาวปุณยาพร  ศุภนาม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงผาอารีย์  แท่งทอง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงพชรพร  เครื่องใต้ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายพชรพล  คำแสงดี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
75 นายพศวัต  สัมพันธ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
76 นางสาวพัชราภา  บันหาร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงพัณณิตา  คำมุงคุณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
78 นายพาทิศ  สิงห์พรหมสาร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวพิชญธิดา  ใจดี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
80 นางสาวพิชญา  ธนบูรณ์วาณิช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
81 นางสาวพิชญา  ธนบูรณ์วานิช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงพิชญาภา  พู่บัณฑิต โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
83 นายเพชรกล้า  โสมงาม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงภัทราวดี  เห็มหา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายภานุวัฒน์  ธีระวงค์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
86 นายภูริวัฒน์  โทเชื้อ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงมัณฑิตา  แก้วกิ่ง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นางสาวมิ่งขวัญ  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นายยอดยุทธการ  หมอจีต โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
90 นางสาวรมิตา  วงค์เสน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
91 นายรัชพล  พรมคง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงรินรดา  หมื่นพหล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
93 นายวงศ์วริศ  มณีพงศกร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายวชิรวิชญ์  ไชยสิริกรสกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
95 นายวชิรวิทย์  จันทรเดช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายวรชิต  คำชมภู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
97 นายวรภพ  คูสกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงวรรณวิษา  ยงทอง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
99 นางสาววรัญญา  วันเพ็ญ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
100 นายวรากร  เอี่ยมวิจิตร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
101 นายวุฒิกร  สอนพันธ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายศดิศ  คำเถื่อน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ศรีสุข โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงศรันย์ภัทร  คำพุช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงศศิลดา  ชิณช่าง เขตอนันต์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
106 นายศิริพงศ์  บุศยาจีรวดี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายศิวกร  ปาละเสริฐ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายศุภณัฐ  วงศ์ธรรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายศุภวิชญ์  พิมพ์พงษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
110 นายศุภสิน  ต้นสวรรค์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
111 นายศุภากร  แก้วดวงตา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นายสราวุฒิ  ตาวะสุข โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายสิงหรัตน์  ลีหลงศรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
114 นางสาวสิริกร  มีระหงษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงสิริกัญญา  นาโควงค์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
116 นางสาวสุกฤตยา  ยตะโคตร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายสุทธิภัทร  แก้วนิวงศ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
118 นายสุภวุฒิ  ไตรยเทน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายอชิรวิชญ์  นิลประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายอติโรจน์  แสนคำ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายอรรณวิชญ์  จันทศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
122 นางสาวอริตา  พรหมจันทร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นางสาวอริสา  พิมพ์ภูราช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นางสาวอาทิตต์ยา  วิชาธรรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์  มะลัย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายอาทิตย์  เกษนัด โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
127 นางสาวเอื้อมฟ้า  รักษากุมาร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นายเอื้ออังกูร  ศรีทอง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงกนกนันท์  ต้องเดช โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ภัทรวิภาส โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ฤทธิ์แก้ว โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
132 นางสาวกนิษฐา  แก้วกระจ่าง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงกมลชก  ไพวัน โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงกมลรดา  ไพวัน โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงกรรณิการ์  นิวงษา โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายกฤษกรณ์  ช่วยโสภา โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
137 นายกษิดิษ  อำวัน โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงกัญจน์ชญา  ถาน้อย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงกัญญณัฐ  พรหมอินทร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงกัญญานัฐ  จันทรวงศ์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีสงค์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงกัญญาภัค  ไซรงามสม โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงกันต์กมล  เลี้ยวไพบูลย์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
144 นายไกรวิชญ์  สุริย์พุธ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายขัตติยะ  นุสิทธิ์รัมย์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
146 นางสาวจิดาภา  คำปัน โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงจินดาภา  พลอุ่น โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายจิรภัส  เมธีปฏิภาน โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายจิระวัฒน์  วรรณวงค์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงจิราภรณ์  ยังแก้ว โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายฉัตรเมฐธ์  วินิจเลิศสกุล โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงชนานันท์  วงษ์สา โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงชื่นชนก  เมืองโคตร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลุนลา โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงญาดา  ใจอารีย์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงญานิศา  แสนธนู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายฐิติโชติ  นวลสี โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงฐิตินันท์  นันสา โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงณชนก  หลาบเงิน โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
160 นางสาวณชิตา  ทวีทรัพย์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงณัชชา  ศรีปัญญา โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายณัฏฐากร  ลางจันทร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายณัฐกานต์  ขันเลข โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงณัฐธิดา  คิสาลัง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายณัฐนนท์  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงณัฐนันท์  พูลศิริวิลัย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงณัฐวรา  ฤธิแผลง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายณัฐวัฒน์  อินาลา โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายณัฒิพงค์  กวดขันธ์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
170 นางสาวณิชากานต์  ไกรบำรุง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงณิชานันท์  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงดากานดา  เสนพรม โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
173 นายเดชาธร  ต้นใหญ่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายธนโชติ  โง่นชาลี โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายธนัท  ศิริจันโท โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายธรรณรงค์  พงษ์ศรี โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงธัญญ์ธิชา  แสงวงค์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สาระปา โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
179 นางสาวธันยชนก  พลเวียง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายธีรโชติ  หอมจำปา โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายนพรัตน์  ฝ่ายเพีย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงนราธิป  ผาลาด โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงนัชชา  คำดี โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงนัฏฐนิช  ธนจวง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวนัฐมนฑ์  มณีนพ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงน้ำพลอย  ภาโว โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงนิชานันท์  ศุภวรรณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงนิรินทร์  โพคาพานิชย์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายปกรณ์วิช  เชื้อวงษ์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายปฏิภาน  เทพกัลยา โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงปนิตา  ภิรมณ์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงปพิชญา  โคสะสุ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
194 นางสาวปภาวดี  พันธุเสนา โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายประพัฒน์  ขันตีแก้ว โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงประภัสรา  ปะทะดี โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงประวีร์กานต์  เหงี่ยน โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงปรียาภัทร  แตพันดุง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงปวีณา  อินเกษา โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงปัทมพร  ด้วงยา โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงปาลิตา  แสงเขียว โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายพงศพัศ  วงค์ศรีชา โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายพชร  คะสุดใจ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายพพิชชากร  แสงกล้า โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงพรภัธทรา  ลีแสน โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงพัชยา  ทะนะไชย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงพัชรวลัย  ศรีโกศล โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวพัชรา  สาแดง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นางสาวพัณณิตา  นิวงษา โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงพัดลัดดา  ผาลาด โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงพิชญาภา  ชัยยา โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงพิญนภัทร  มานะเสน โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายพิภพ  กำคำ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อุพร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงพิราพร  วังทะพันธ์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายเพชรเอก  ปึเปี้ย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงภัคจิรา  จันทาพรหม โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายภัทรพล  อินทร์ชม โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
219 นางสาวภัทรภร  ไชยะป้อง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงภัทรา  ยิ้มน้อย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงภิรณัญญา  สีหา โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายภูริวัฒน์  ภูธิรักษ์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงมณีวรรณ  แปหวิน โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงมนัญชยา  แสนลัง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงมนัสนันท์  บัวเคน โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงมาลินี  มหาราช โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงมินธิดา  ใจเมือง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงมุฑิตา  ขุนนาดี โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายยุติวิชญ์  ลาภะ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายยุทธพล  จันทร์คาประดิษฐ์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงเลิศรัตน์  แสงเพชร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายวรัตม์  วงค์ยา โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงวริศรา  ยมกลิ่น โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
234 นางสาววริษา  ปงคำ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
235 นายวัชรพล  ธนะเหลา โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงวิมลศิริ  ดอนหล้า โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
237 นางสาววิมลสิริ  โคตรโยธี โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงศศิภัสสร  คงแสนคำ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
239 นายศักดิษนันท์  บุตราช โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงศิรภัสสร  หัดสา โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายศิวัช  อำไพฤทธิ์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงศุภิสรา  นึกได้ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายสรวิทย์  อาคะนิช โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงสาราธาร  โพนหลวง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงสุขกัญญา  มนตรี โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายสุทธิภัทร  นันชนะ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
247 นางสาวสุนีถา  เสนานาญ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงสุพรรณวดี  โพคาพานิชย์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงสุภาวดี  โพคาพานิชย์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายเสฎฐพล  พ่อลา โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงเสาวณีย์  ปานโป้ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  กวนสี โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงอชิรญา  ตะนะคี โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงอนันฏาภรณ์  ประโท โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงอภิชญา  บุรีขันธ์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีสุนนท์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
257 นางสาวอภิญญา  หาวงค์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายอภิเดช  ละคาวัลย์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
259 นางสาวอรกนก  พรมรินทร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
260 นางสาวอรณิชา  สีสัญ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
261 นายอรรถพร  จ่าวงค์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงอรัชพร  เดชทะสร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงอริญชญา  สุทธิปัญโญ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงอริสรา  ลมบัวลอด โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายอานุภาพ  ใจกล้า โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงอารญา  บุญตาท้าว โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงอารยา  มณีพงศกร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายไอรดา  เวียงนนท์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงกนกกร  เขียดคำ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
270 นางสาวกมลดา  บุดสีผา โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายกรภัทร  ทองอัคทรัพย์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายกรวิชญ์  แพงแก้ว โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงกฤตชญา  ตรงดี โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายกฤษฎา  เจริญวรพันธ์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายกฤษณพล  ทำเนาว์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายกฤษาณภัค  เทพมง โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงกัญญพัชญ์  ก้ามปู โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชาวดอน โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วิเศษโวหาร โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
280 นางสาวกาญจนา  อัศจรรย์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
281 นางสาวกาญจนาภรณ์  แก้วคนตรง โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงกิ่งก้าน  อุปา โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
283 นายเกื้อกูร  บุญยะวัฒยพฤกษ์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
284 นางสาวจิรัชญา  กะมิมุล โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงจิรัชยา  ภาวะดี โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายจิรัสย์  อรมรี โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
287 นางสาวจุฬาลักษณ์  นำสงค์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายเจมมี่  เดย์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงชญาดา  กันหาบาง โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
290 นางสาวชไมพร  วงค์ศรีชา โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
291 นางสาวชไมภัทร  คำเห็น โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงชยาภา  ศรีแสง โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
293 นายญาณากร  พลลาชม โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงฐิติพร  ศูนย์ศร โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
295 นางสาวณัฐณิชา  พ่อลีละ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงณัฐธัญญา  ศรีสุธรรม โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทุนิจ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
298 นางสาวณัฐธิดา  สิงห์งอย โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
299 นายณัฐภัทร์  อัคฮาด โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
300 นางสาวณัฐริกา  แท่นเพ็ง โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงณิชกานตร์  ปารีพันธ์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายเดชานุวัฒน์  พ่อเกตุ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
303 นางสาวทวิธิดา  กอมสิน โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
304 นางสาวทิชชาภา  พิมราช โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายเทพพิทักษ์  มูลเมือง โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายธนกฤต  กิจภููริพัฒน์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายธนธร  นนทะสอน โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายธนภูมิ  สีอุคุ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายธนะเทพ  คงอยู่ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงธัญชนก  แสงสว่าง โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
311 นางสาวธัญลักษณ์  ฝ่อกระโทก โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายธีรศักดิ์  ทองคำ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
313 นายนิรันดา  จันโนนแซง โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายปฏิณญา  พิลาสุข โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายปฐพี  พ่อศรีชา โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงปณิตา  ไกรศรีวรรธนะ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
317 นางสาวปภัสรา  บุตรโคษา โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
318 นางสาวปภาวี  วงศาไชย โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายประภวิษณ์  คำปาน โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายปัณณธร  คดเกี้ยว โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงปานชนก  คึมยะราช โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงปารมี  แก้วเคน โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
323 นางสาวปาริตา  เกสี โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  สมจิตร โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงปุณยวีร์  ช่อเลี่ยม โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงปุณยวีร์  เหลากุล โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายเป็นหนึ่ง  ธนวริกรกุล โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
328 นายพงศธร  วงษ์เดช โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงพัชรฎา  พรหมจันทร์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
330 นางสาวพัชรีวรรณ  รัตนมาลี โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
331 นางสาวพิชญา  ละมุลมอญ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงพิชญาณันท์  แก้วฟู โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
333 นางสาวพิณปภา  ทองกันทม โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
334 นางสาวพีชญา  แสนนาวา โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายพีรพล  สุนิพันธ์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงเพียงฟ้า  เสนจันตะ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงภัททิยา  ตองมีทอง โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายภานรินทร์  ดอนหล้า โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายภูเทพ  ด้วงโต้ด โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายภูมิพัฒน์  นันไตร โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
341 นางสาวมนตรา  ปัดสาคำ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงเมธิญาณ์  อ่อนหลง โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงยุพา  จวงจันทร์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายระพีพัฒน์  เชื้อสาทุม โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงรัตติกาล  ศรีพระนาม โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงรัตนาพร  จันดี โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
347 นางสาววชิราภรณ์  แสนสุริวงค์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
348 นางสาววรรณกานต์  เหลาบัว โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
349 นางสาววรรณษา  ใหญ่สาร โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
350 นางสาววรรณิษา  กล่อมใจ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงวราพร  อุดตึง โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงวราภรณ์  นาควงศ์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
353 นางสาววันวิสา  มาตขาว โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
354 นางสาววัศยา  ภาวะดี โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงวิภารัตน์  สมศรี โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายวีรภัทร  นาติโน โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงศศิวิมล  นามราช โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายศักดิ์ธนา  ไชยวงค์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงศิรดา  ไตรพิษ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
360 นางสาวศิรประภา  มาตขาว โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงสรารัศมิ์  ศุภวรรณ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงสิรินทรา  ขุดดี โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงสิรินภา  เบ้าบาง โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
364 นางสาวสุธาทิพย์  คำชมภู โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
365 นางสาวสุปณิดา  เขียดคำ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
366 นางสาวสุมินตรา  สวรรค์นานนท์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายอดิศักดิ์  พิมพ์มีลาย โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายอภิวัฒน์  ด้วงเต่า โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงอมรรัตน์  ป้อมน้อย โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
370 นางสาวอรัญญา  วังทะพันธ์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงอริญชยา  ยืนยั่ง โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
372 นางสาวอริศรา  อ่อนทา โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงอลิสา  บุญทาทอง โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
374 นางสาวอาภัสรา  แสนสุภา โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงอาภาภรณ์  พ่อสิงห์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงอารียา  อุสันสาห์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
377 นายอิทธิพล  มีกุล โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
378 นางสาวเอมิกา  กัญญาพันธ์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงกนกวรรณ  ป้อมอาสา โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงกรกมล  ศรีผา โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
381 นางสาวกรชนก  ไชยมงคล โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันทร์คามคำ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงกัญญาภัค  อรนันท์ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงกัญญาภัทร  หนูห่วง โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายกิตติธัช  มูลผาลา โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงกุลจิรา  ทาก้อน โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทนุพันธ์ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
388 นางสาวคณาพร  พรหมรุกชาติ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงจรรจินดา  เรื่อศรีจันทร์ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายจักรกฤษณ์  ซงซา โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายจักรพงษ์  สาวังไชย โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายจักรรินทร์  แสนเสร็จ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงจันทนิภา  ผุยผล โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงจารวี  รัตนชัย โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายจิณณ์กฤต  วาริยาตร์ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงจินดารัตน์  วงศ์ปรีชาสวัสดิ์ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายจิรภัทร  บุญศรี โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงจิรัชญา  ดันงา โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงจิราพร  โฉมเฉลา โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายจีรวัฒน์  กุลวงค์ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงชญาดา  พ่อคนตรง โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงชญาดา  ไชยแสง โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายชนกันต์  นาขันดี โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงชัยเทวี  สว่างศรี โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายชัยรุวัฒน์  โอภาสิริวัฒนกุล โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายชิเนติ  หัสระษา โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายโชคชัย  ทองสง่า โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายญาณพัฒน์  ศรีอมรรัตน์ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงญาณิศา  กล่ำผัก โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงฐิติญาภา  มาลาม โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงฐิรญา  วงค์ตาพรม โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายณฐกร  พงศ์สุภาจิต โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  สันติพจน์ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  อรรคสังข์ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายณัฏฐพัชร์  สันติพจน์ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงณัฏฐ์หทัย  ไผ่โสภา โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
417 นายณัฐชนน  พลมาตย์ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมคะเณย์ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงณัฐธภัค  หงษ์ทอง โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงณัฐธิดา  เพชรฤทธิ์ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงณัฐนรี  ผลเพ็ชร โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงณัฐริกา  กินรา โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายณัฐวัชร  สุมะนาท โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายณัฐวัฒน์  จุลเจือ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายณัฐวุฒิ  ธนศุภากร โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงณิชกมล  เกษร โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
427 นายณุกัญจน์  แก้ววิชัย โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
428 นายณุกุญช์  แก้ววิชัย โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงติชิลา  พิลาบุตร โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายไตรทศ  ไชยสงค์ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายทยากร  ทิพมนต์ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงทิพปภา  เทพบาล โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายทีปกร  หนูห่วง โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายแทนคุณ  เอกวงษา โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายธนกฤต  อภัยโส โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายธนธัส  สมิตร โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายธนภณ  ไชยประเทศ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายธนภัทร  อินทนนท์ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายธนภัทร  ใจศิล โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายธนภัทร์  ผันสำ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงธนัญญา  โอภาสิริวัฒนกุล โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุทธิสาร โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงธัญมน  บัวทองจันทร์ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงสุวรรณ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายธีรดนย์  ก้อนคำตัน โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายธีรพันธ์  อูทอง โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายธีรภัทร  นุรา โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายธีรวัฒน์  โฉมเฉลา โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงนภัสนันท์  ราชวัตร โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงนภัสสร  พรหมอารักษ์ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายนรภัทร  วิเศษวงษา โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงนรารักษ์  เกษแก้ว โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงนันทกานต์  พรมสา โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงนันทิชา  ทองยอด โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงนิจวิภา  พลชา โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงนิญดา  เจนใจ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงบงกช  ไชยบุญทัน โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงเบญญาภา  จักษุพา โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงเบญญาภา  วิริยม โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายปฏิภาณ  งอกภูเขียว โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงปนัดดา  รินทะระ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายปภังกร  ดวงประทม โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายปรเมศร์  ดาศรี โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงประภัสสร  ภาษี โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงประภาภรณ์  แสนกลาง โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงปริณดา  ถำวาปี โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แสนพรหม โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงปวีณา  วิรัช โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงปิยธิดา  กล้ากลางดอน โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงปิยะดา  ท้าวพา โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายปิยะวัชร  นาไชย โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงผกามาศ  โมหา โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายพชร  เกียรติเกษมสุข โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายพัชรพล  กุลชาติ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายพัชรพล  อุ่นชัย โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงพัชราภา  ถาวร โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงพาขวัญ  สมอินอ้อย โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แนนไชย โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงพิยะดา  พ่อสาร โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายพีรพล  พลรักษา โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายพีรพัฒน์  กุมลา โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายพุทธพจน์  พ่อธานี โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงเพียงพิชา  บุญขัน โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงภัทรนิดา  ทีระฆัง โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงภัทราวดี  คำมุก โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงภันทิลา  อินทะชัย โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายภูเบศวร์  วรศาสตร์ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายภูมินทร์  ฝาระมี โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายภูวิน  บาคำ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงมณีรัตน์  สายบูรณ์ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายมานี  มานา โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงรสนันท์  สุพล โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงรสิตา  แน่นอุดร โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงลฎาภา  แสนเวียน โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงลลิตา  กออิสรานุภาพ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงลลิตา  วิชัยโย โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงลัลน์ณิชา  ศรีกาลังค์ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายวชิรวิชญ์  กุมลา โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงวทัญญา  ทองสุวรรณ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงวทันยา  จิตรพล โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงวนัสนันท์  ถาคำ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงวนิดา  แดนเขตร โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงวรณัฐสิณี  เจริญศรีสกุล โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงวรปภา  พันผูก โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายวรภัทร  กาฬมาตย์ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงวรรณดา  โกกะพันธ์ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงวรรณวิษา  ป้องชายชม โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงวรัชญา  นุพรม โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงวราภรณ์  ว่องไว โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงวริศรา  ศรีธรรมมา โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงวิภารัตน์  โกพล โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงวิมลสิริ  สิงห์งอย โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายวิศวะ  อุทุมมาลา โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงวีรปริยา  ชุ่มเย็น โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายวีรภัทร  ว่องไว โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงวีริศรา  คำกรลือชา โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายศักดิ์ดา  ศิริธนดล โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายศาสตร์นิติ  ไทรสุวรรณ์ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายศิระ  โยตะสี โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงศิริกันยา  กุลชนิ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายศิริศักดิ์  หลวงศรี โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายศุภกร  โพธิ์นะ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายสิรวิชญ์  มุจรินทร์ โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงสิริกัญญา  อยู่นาค โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงสุพัตรา  สุพรม โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงสุพิชญา  พ่อไชยราช โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงสุภัสสร  พ่อสาร โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายสุภานุพงค์  เมืองโคตร โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงสุภาวดี  พานทอง โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
531 นางสาวอชิรญา  ประขุนิง โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายอชิระ  สมอุดม โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์เติม โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายอภิวิชญ์  แสงดาว โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงอมลนัฐ  วงกลม โรงเรียนธาตุพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายอัครโชติ  อรุณศรี โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงอัยด้า  นิสวงษ์ โรงเรียนธาตุพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายอาจอง  ปราณะ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงอาภาศิริ  แสนจันทะ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายอิทธิกร  มลิวัลย์ โรงเรียนธาตุพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงกัญญภัทร์  ทาลมดี โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงกันยารัตน์  แสงชาติ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงเขมินทรา  จงแต่งกลาง โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
544 นางสาวจันทร์กระจ่าง  ใจศิริ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายเฉลิมชัย  บุญมารัตน์ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงชลลดา  ไตยราช โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงโชติรส  รูปงาม โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงฐิติพร  สวดบุรี โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงฐิติภา  ลาไธสง โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
550 นางสาวณัฐริกา  ตะวังทัน โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
551 นางสาวทิพยาภรณ์  วงษ์ประพันธุ์ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
552 นายทิวัตถ์  คล่องดี โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงนทีทิพย์  คำมุงคุณ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงนริศรา  พันธ์ปรีชา โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
555 นางสาวนันทิดา  อาทิตย์ตั้ง โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงนิพาดา  กลิ่นหอม โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
557 นางสาวนิรดา  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
558 นางสาวปณัฐดา  คำมุงคุณ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงปภัสสร  คำมุงคุณ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
560 นางสาวปัญญาพร  ตะวังทัน โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงปัญญารัตน์  คำมุงคุณ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงปาริณี  ตะวังทัน โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงปาริตา  คำมุงคุณ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
564 นางสาวปาลิดา  วงค์กระโซ่ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงพรญาดา  พรหมนารถ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงพิมพ์ประภัทร  พลโลม โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
567 นายเพชรตะวัน  ลาภา โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงเพ็ญศิริ  คนหาญ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงภัทรธิดา  แสงสอดซง โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงภัทราภรณ์  วงษ์ประพันธ์ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงมนัสนันท์  คำมุงคุณ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
572 นางสาวยุภาลักษณ์  อุ่นชัย โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
573 นายรภีภัทร์  กล่ำผัก โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงรุ้งฟ้า  คำมุงคุณ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงรุจิรางค์  คำมุงคุณ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงลาภิสรา  มาปากลัด โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
577 นายวรเดช  วงค์จันดี โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
578 นางสาววรรณกร  มหามิตร โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงวาริศา  ตะวังทัน โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงสุกัญญา  ปู่กระสิงห์ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงสุภิสรา  คำกรฤาชา โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
582 นายอดิรุจ  คนไว โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงอติมา  ชินนอก โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงอรวรรณ  อุ่นชัย โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงอาทิตยา  ทามุดา โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงกชพรรณ  ยางธิสาร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงกรกนก  บัวชุม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายกรวิชญ์  ยิ่งผล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงกฤตยาณี  นิ่มอ่อน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
590 นายกฤติกุล  ชูเนตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายกฤษณพล  ธงยศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงกวิตา  เถระวัตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงกวินทิพย์  พวงสมบัติ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายกวินท์  นำศิริไพบูลย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายก้องภพ  เทียบสี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายกัญจน์  เฉลยไกร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
597 นางสาวกัญญาณัฐ  ชิณจักร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงกัญญาภัค  บัวสาย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงกัญยรัตน์  สุลสุรินทร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงกันยาวีร์  ทิพย์เมธาพร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงกันยาวีร์  วงษ์สุข โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงกัลยรัตน์  มีศิลป์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงกัลยากร  เชื้อเอี่ยมพันธุ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เตโช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
606 นายกิตติภูมิ  เฟืองตลบ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายกิติณนต์  ขามทอง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงกุลปรียา  ตรงเที่ยง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงกุลยา  อินทะวงษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงเกณิกา  โกพลรัตน์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงเกศสิริ  สิงห์คะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชยประเทศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงเขมิสรา  สุโพธิ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายคุณภัทร  สุโพธิ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายจักรภพ  ธงยศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงจันทกานต์  อ่อนบัวขาว โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายจาตุรงค์  บำรุงชื่อ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายจารุพัฒน์  บุทธิจักร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายจารุวัฒน์  พลเขต โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายจารุวิทย์  โกพล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายจิตติพัฒน์  พลรักษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายจิตรกร  ศรีวรชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงจิรภิญญา  อุแผ่นพรหม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงจิรัชญา  อินทะวงค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายจิรัส  ศรีมันตะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงจิราภรณ์  คำกรฤาชา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงจีรพรรณ  พรมจันทร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงฉัตรชนก  วงษ์เหม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายเฉลิมยศ  แก้วมณีชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงชนัญธิดา  ศรีชาหลวง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงชนิสรา  ขันติยะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงชลดา  ชิณจักร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สาธุการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายชัชวีร์  มโนสินธ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายชัยกฤต  กุลภา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายชานน  ไชยวาปี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายชินภัทร์  หัสรินทร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายชิษณุพงศ์  จันไทย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายชุติพนธ์  สิทธิยา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายเชิดศักดิ์  คำไพย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายโชคชัย  ลีทนทา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงฑิมพิกา  ธรรมพร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายณฐภัทร  คนไว โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายณฐมน  ธงยศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงณัชชา  กวานเหียน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงณัฏฐพร  รัตนมาลี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายณัฏฐพล  ทองจันทร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
648 นายณัฐกฤต  ศรีหาเศษ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายณัฐภัทร  ใจขาน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงณิชานันท์  เสนาคำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงณิศรา  ครโสภา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงณิศรา  วังพระราช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงทิพานัน  อุระเพ็ญ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายเทพทัต  ยอดมงคล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายธนโชติ  บัวสาย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายธนณ์เทพ  ชินภา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
657 นางสาวธนภรณ์  พลโลก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายธนวัฒน์  บัวสาย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายธนศักดิ์  เติมทรัพย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายธนันชัย  แซ่ย่าง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายธนากร  อุติลา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงธมนันท์  สมนาแซง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายธราธิป  ธรรมจันทร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงธัญจิรา  อุ่นลุม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงธัญชนก  เก่งมานะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงธัญภัทร์  ชลรินทร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงธิตยา  สุขรี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายธีรโชติ  ดีนัก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
669 นายธีรเดช  แสนรักษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายธีรติ  หมื่นมนตรี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงธีระนุช  ศักดี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายนนทพัทธ์  ชาวชายโขง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายนพกร  ลุมวงษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายนภภู  เหล่าวัฒนาถาวร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายนรภัทร  ธรรมวิภาค โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงนลินภัสร์  ชุติภัทร์บัณฑิต โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายนวคุณ  วงษ์เหม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
678 นางสาวนัชชา  ชาศรี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงนัชนิชา  พ่อโสภา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  แก่นจันทร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
681 นางสาวนันท์นภัส  ทศศะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
682 นางสาวนิตดา  พรหมจันทร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงนิรินธนา  ไชยมาตย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
684 นางสาวนิศารัตน์  ไตรยวงค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงนุตประวีณ์  อุติลา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงบัณณรส  วงค์ฝ่ายแดง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงบุณยานุช  วันชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
688 นางสาวปณิตา  ศรีสุข โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงปรียารัตน์  อินทรพรหม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายปวิช  รัตน์สีวอ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายปวินท์  พรมนิล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายปัญญาวัฒน์  จันทร์สองดวง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
693 นายปานวิรุฬห์  กุลภา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายพงศกร  เขตนคร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายพงษ์พสิษฐ์  จันทร์บุญ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงพชรพร  พรมอารักษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงพรทิพย์  ขันทะชา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงพรรณนารา  บุญดก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
699 นางสาวพรรณวิลาส  เพียสา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงพลอยปภัส  อัคพิณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
701 นายพสิทธิ์  สุขรี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
702 นางสาวพัชรพร  สุขปัน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงพัชราภา  อินทร์ติยะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
704 นางสาวพัณณิตา  อุทชัยยา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงพิชญธิดา  พรหมอารักษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายพิชญ์พงศ์  ทัดสา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงพิชญาภา  ธรรมเม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงพิชา  คำหาญ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  บุปผาชาติ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีคำน้อย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงพิมระภัทร  มินยะโค โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายพิศิษฐ์  เนียมสอน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงพีรญา  แสนเขื่อน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงพีรดา  แผ่นสิงห์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
715 นายพีรพัฒน์  สมเพ็ชร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ธงยศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงแพรวา  ปัญญาชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงภคพร  พินทุเมฆินทร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายภัทรกร  จิตอารี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายภัทรดนัย  อุติลา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงภัทรภร  อินทจักร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีจางวาง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายภัทรสกร  ราชชมภู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
724 นางสาวภัทราวดี  พรรณสิงห์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงภัทราวดี  สุพรรณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายภัทราวุธ  ชลพานิช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายภาคิน  อบรมชอบ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
728 นายภาณุวิชญ์  จันทร์แดง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายภูริเดช  ยะไวย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงมนัญชยาต์  ธนกุลภัคนันท์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงมัลทิกา  สุขมาก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายยศเสถียร  หยิบไทยสงค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายยุทธนา  ราชสุพรรณ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงรมินตา  จิตมาตย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงรวิกานต์  อุ่นลุม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายรัตนโชติ  บุญเลี้ยง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายรุ่งรดิศ  เทียนสุวรรณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
738 นางสาววชิราพร  ธงวาท โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงวรกัญญา  มุลสุรินทร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายวรภัทร  พ่อโสภา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงวรรษมณ  ศรีวรชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายวรวรรษ  ราชสินธ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงวรัญญา  นุทธนู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงวรินทร์ธิดา  คำวัน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายวัชรพงศ์  ใจหาญ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายวัชรพล  นันทะจักร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายวัชรพล  ราชสินธ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายวัชรพล  เยี่ยมเจริญ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายวัชระ  คณานันท์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงวันวิสาข์  พรมนิล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายวีระวัฒน์  เพ็งพลา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงศศิรดา  กมุทชาติ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายศิรชัย  ยศทะราช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงศิรภัสสร  โพธิชาเนตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงศิริกานต์  ทับทิมทอง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงศิริลักษณ์  อุทรักษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
757 นางสาวศุภาพิชญ์  นิตะโคตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บัวสาย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงศุภิสรา  พ่อชมภู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายสรวิศ  ครโสภา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงสร้อยสุวรรณ  แจ้งไชยศรี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
762 นางสาวสโรชา  ศรีมุงคุล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายสัญหณัฐ  ชอบด่านกลาง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงสิรารมย์  อนุสนธิ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงสุประวีณ์  อุปครุธ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงสุปรียา  มหาโคตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีสุข โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
768 นางสาวสุพิชญา  อุประจันทร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงเสาวรส  ศรราม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  อ้วนดวงดี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุคำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายอติชาติ  นันท์ปิยวาณิช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงอภิชญา  สุขะจูฑะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายอภิวิชญ์  อุติลา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงอภิษฎา  โม้เฮี้ย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงอัยรดา  พิชัยคำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายอาณาจักร  ตะมิน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายอำนาจเจริญ  ศรีวรชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายเอกพัฒน์  ผลโยน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงกนกพร  บาคำ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงกนกอร  โมรา โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
782 นางสาวกมลพรรณ  จันทร์แดง โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายกฤติพงศ์  รักษาพล โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายกิตตินันท์  อุปมา โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
785 นายชนะพล  วงษ์สุข โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายธนภัทร  ชิงชัยภูมิ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายธนากร  กลิ่นหอม โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายธีรเทพ  คำมี โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงปวริศา  เคนกิ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงฝากขวัญ  จันทร์แดง โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงพัชราพร  ทุนอ่อง โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
792 นางสาวพิกุลแก้ว  คำจันทร์ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงรัชชาภา  บุญละ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายฤทธิชัย  อุมอ๋อ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงลลิตา  หมื่นมนตรี โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงวณิชยา  อุติลา โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
797 นางสาวศศิวิมล  ไกยลุน โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงสกุลทิพย์  มนุโย โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายสุภัทร์  เกตุจุนา โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงกนกนันท์  พองผลา โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
801 นางสาวกนกนิภา  หงษาชุม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
802 นางสาวกนกพร  กลางหนองแสง โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงกนกวรรณ  พองผลา โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงกมลฉัตร  ทองสุข โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
805 นางสาวกมลชนก  สุวรรณประสิทธิ์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงกมลศิริ  ศรีสม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายกรณพัฒน์  ชัยรัตน์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
808 นางสาวกรรณิการ์  พันภักดี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายกรวิชญ์  นาพันธุ์เริ่ม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
810 นายกฤตยชญ์  ทองบ่อ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
811 นางสาวกัญญาภัทร  หอมพวงภู่ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
812 นางสาวกันยกนิษฐ์  คำชมภู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ภูมิเขตร โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงกานต์ธิดา  อ่อนสี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายกีรติ  กำริสุ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงเกตนิกา  แสนสามารถ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงขวัญฤทัย  เมฆฉาย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายคชา  เสมา โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
819 นางสาวคีตภัทร  นาคสุริยะ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
820 นายคุณธรรม  เจนเชี่ยวชาญ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงจาริณี  นามเรือง โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงจารุวรรณ  เชื้อดวงผูย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงจิณัฐตา  คำมุงคุณ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
824 นายจิรวัฒน์  หงษามนุษย์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
825 นางสาวชญาฎา  จักรสาร โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศิลาอุดม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
827 นางสาวชนัญชิดา  หงษ์แสน โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงชนัญชิดา  เกตุแย้ม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายชยางกูร  ทังโส โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายชวิน  นุศาสตร์สังข์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
831 นางสาวชิตยาภรณ์  ไตรธิเลน โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายชินวุฒิ  พ่อธานี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงชุติมณฑ์  วังทะพันธ์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายโชคตะวัน  วงศ์ตาแสง โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายณฐวัฒน์  สิงท่าเมือง โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงณัชชา  วงค์ตาขี่ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
837 นางสาวณัชริญา  ไชยเพชร โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงณัชวรัญญา  กลางโคตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงณัฏฐิณี  จำปาศรี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงณัฐชยา  แสนสุภา โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  มูลสมบัติ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงณัฐณิชา  สิงหศิลป์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายณัฐพนธ์  เชื้อดวงผูย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายณัฐพล  เชื้อดวงผูย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายณัฐพัชร์  หงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายณัฐวัฒน์  บัวสาน โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงถาวรีย์  วรรณคำ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
848 นายทัชชนากรณ์  พรหมวิชัย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงทัศณัญวงษ์  เชื้อคำเพ็ง โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
850 นางสาวทิพรัตน์  วงค์หลวงอุด โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายโทนี่  ชาร์ลทัน โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายธณัติสยนัน  ไกยลุน โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
853 นายธนกฤต  โชติอัมพร โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
854 นายธนพงษ์  ฤทธิธาดา โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายธนภณ  แพงคำฮัก โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายธีทัต  ศรีเครือ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงนภัทร  วิลาวรรณ์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงนภัสสร  ยตะโคตร โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
859 นายนราเทพ  ตามะลี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงนัฏฐนิช  ชาแสน โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
861 นางสาวนาริษา  โฮมวงค์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
862 นางสาวน้ำทิพย์  เพชรดีคาย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
863 นางสาวน้ำมนต์  พลศรีราช โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
864 นายนิชคุณ  สัญฉิมมา โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงนินลดา  ไชยเพชร โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
866 นางสาวนิภาพร  วงศ์อินพ่อ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายนิรุทธ์  ชาญวิชชานนท์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
868 นางสาวเนตรชนก  ราไชศวรรย์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงบุญยานุช  มีระหงษ์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงบุณณดา  ด้วงคำภา โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายปฏิภาณ  เทือกตาทอง โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
872 นายปฐวี  อาทิตย์ตั้ง โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
873 นางสาวปณัฐธิดา  สาทจันทร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงปภาวี  ช่วงทิพย์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงปรีญานันท์  วงค์คำแพง โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงปลิตา  อัมภรัตน์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  มะลัยจันทร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายปัณณทัต  นามวงษา โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
879 นางสาวปานวาด  กัลยาประสิทธิ์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
880 นางสาวปิยธิดา  บุญยืน โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายปิยะพัฒน์  แสนศรี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงผกากาญจน์  บัวชุม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายพชร  พันธโคตร โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงพรรณภัทร  สุขจ้อย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เชื้อคำเพ็ง โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงพิชามณชุ์  มงคลมะไฟ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงพินิดา  โคตรพรม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  โสภี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
889 นางสาวพิรญาณ์  จิรไพบูลย์ทรัพย์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงพีชญา  คำเพชรดี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงพีชญา  จีนย้าย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
892 นายเพชรมงคล  สุวรรณโคตร โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายภมรพล  ช่วงชัย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
894 นางสาวภัชรี  อินทร์ติยะ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงภัทรศยา  โคตรพรม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
896 นางสาวภัทราวดี  เชื้อขาวพิมพ์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
897 นายภีมณัท  ชวัลวงศ์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายภูริณัฐ  พ่อชมภู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายภูวดล  เยื่อใย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
900 นางสาวมณีรัตน์  เชื้อดวงผูย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงมนชนก  เชื้อคำเพ็ง โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายยศกร  กุลากุล โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงรุ่งเจริญ  ปัญญาพ่อ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
904 นางสาววรกานต์  โสมแผ้ว โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงวรรณวดี  มณีสร้อย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ป.6 คณิต ม.ต้น
906 นางสาววรัชยา  น้อยเภอ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงวรัญญา  สุวรรณศรี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงวริศรา  สัพโส โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายวิธวินท์  ตองมีทอง โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
910 นายวิภัทรชัย  หาญมนตรี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
911 นายวุฒิโชติ์  จันตรี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายวุฒิภัทร  ศรีชาหลวง โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายศรุต  วงค์ตาผา โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
914 นางสาวศลิษา  อินทะรักษ์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงศศิธร  สิงห์คำมา โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงศศินิภา  โสมศรีแพง โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
917 นางสาวศศิภา  แสนสุภา โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงศศิรินทร์  ปัญญาพ่อ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
919 นางสาวศิรประภา  คำมุงคุณ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
920 นางสาวศิรประภา  เพชรพิมล โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงศิริณภา  เชื้อคำเพ็ง โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
922 นายสิธิโชติ  ยันตะระกะ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
923 นายสินธุชา  พลโลก โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงสิริกัญญา  ยะตะโคตร โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงสิรินทรา  ชุมปลา โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
926 นางสาวสิรินทรา  ศิมาทอน โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงสุจิรา  เชื้อเมืองแสน โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงสุชัญญา  นิ่มพิศุทธิ์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงสุมินตรา  อวนวัง โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายสุรวัศ  เทือกตาหลอย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายสุรสิทธิ์  คำมุงคุณ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายโสภณวิชญ์  นาพันธุ์เริ่ม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
933 นางสาวอชิรญา  กิตติวงศ์วานิช โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
934 นางสาวอชิรญา  เชื้อกุณะ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
935 นางสาวอนัญญา  อุณาสิงห์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
936 นายอนุศิษฏ์  ทอนกำไร โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
937 นางสาวอมรรัตน์  มนต์คาถา โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงอรชภา  ศรีชาหลวง โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงอริษา  ศรีหว้าสระสม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงอัญรินทร์  เขียวชอุ่ม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงอารีส  ดี ยอง โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงอินทุอร  ปุลิง โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
943 นางสาวกนกดารินทร์  ดวงสงค์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงกนกพร  ดีเพ็ง โรงเรียนอุเทนพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงกัลยาวดี  โชติรักษา โรงเรียนอุเทนพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงเกวลิน  สีดา โรงเรียนอุเทนพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงขวัญจิรา  ระวิ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงญานิศา  ถาอ้วน โรงเรียนอุเทนพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงณัฐกานต์  ธรรมโม โรงเรียนอุเทนพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายนัทธพงศ์  จินะวงค์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงบังออน  แก้วอุดร โรงเรียนอุเทนพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
952 นางสาวปราณปรียา  เดชสอน โรงเรียนอุเทนพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงปรียาดา  สีวรสาร โรงเรียนอุเทนพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
954 นางสาวพัชรา  ริมสกุล โรงเรียนอุเทนพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงพีรยากร  ศรีโสภา โรงเรียนอุเทนพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายพีระพงษ์  คำแสน โรงเรียนอุเทนพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
957 นางสาวภคพร  ซองทอง โรงเรียนอุเทนพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
958 นายรัฐภูมิ  สุวรรณมาโจ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงวรรนิภา  ชูปาวัน โรงเรียนอุเทนพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
960 นายอดิชา  ต้นสวรรค์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงอนันตญา  กืกทอง โรงเรียนอุเทนพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายกรมินทร์  เข็มทอง โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงกันยา  โพธิพันธ์ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงกานต์พิชา  ไชยสุระ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายไกรวิทญ์  พรมวงษา โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
966 นางสาวขวัญจิรา  ผาอินดี โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงขวัญนภา  บุตทศ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงจันทกานต์  ศรีวรสาร โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายจารุวัฒน์  เข็มตูม โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงชนัดดา  โสสว่าง โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
971 นางสาวชลธิชา  สุวรรณบุผา โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงชลนิภา  ผาอินดี โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
973 นางสาวชลลดา  ขุนหมื่นวงษ์ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงชัญญานุช  พันธ์สุภา โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
975 นายชัยพิพัฒน์  วัลดี โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงโซติกา  ศรีวรสาร โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายฐิติวัฒน์  ผาอินดี โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงณัฐชยา  มะระกา โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีวรสาร โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงณัฐวดี  ชัยชิต โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีวรสาร โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
982 นายธนกร  หาญธรรม โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
983 นางสาวธมลวรรณ  ศรีทอง โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
984 นายธรรมวุฒิ  คงอยู่ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
985 นางสาวธัญชนก  สมโภชน์ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงธัญชนก  อนุวรรณ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายธาวิน  บรรเทา โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงนารีรัตน์  อนุวรรณ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงบุญฑริกา  ศรีหะมงคล โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงบุญศิมา  กันโต โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงปพัฒสรา  คำสี โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงปลายข้าว  ดวงสงค์ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
993 นางสาวปาลิตา  ผาอินดี โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
994 นายปิ่นมนัส  พิมพ์คำ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงปิยะธิดา  บุญเติม โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายพงศธร  ศรีหะมงคล โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  แสนสอน โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงพิมพ์มณี  ศรีทอง โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
999 นางสาวพิรดาภรณ์  เมืองแสน โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงภัทชราภรณ์  เดชทะศร โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายภัทรเดช  ทุมวัน โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 นางสาวมินรดี  ตรีรัตน์ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 นางสาวยุวธิดา  ไชยสุระ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายรวินทร์  เตโช โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กชายวรกร  พันธ์สุภา โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายวัชรกรณ์  โชติรักษา โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายวิกรานต์  ศรีเพชร โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายวิธวินท์  ตรีรัตน์ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 นางสาวศศิรดา  เสนจันทร์ฒิไชย โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายสุกฤษฎิ์  สุขภูวงค์ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงสุกัญญา  สุขภูวงค์ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงสุภาพร  ศรีสุข โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงอภิสรา  นากวน โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงอรณิชา  ระวิ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 นายอาภากร  สรราช โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 นายเอกลักษณ์  วันดี โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงไอลดา  ศรีวะรมย์ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายจิรทีปต์  ติธรรม โรงเรียนพะทายพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงปภาวดี  สุรินทร โรงเรียนพะทายพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงวราลักษณ์  กตสุริย์ โรงเรียนพะทายพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงกชพร  สีสุวะ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงกชพรรณ  นิพันธ์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงกนกนุช  ธัญญาดี โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองพุ่ม โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงกรกนก  เผือดผุด โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายกรวิชญ์  ผุยหลวง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงกฤติมา  วิริวัฒน์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงกฤติยา  วิริวัฒน์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงกัญชลิกา  บุญกว้าง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทะนาม โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 นางสาวกิตติกาล  บริบาล โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายกิตติศักดิ์  เสนาสี โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงกุลธิดา  ทองสาม โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงเกษสุดาพร  สอนโพธิ์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 นางสาวขวัญสุดา  แสนคำ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงเขมจิรา  เทพเศรษฐา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายจักรภัทร์  เผ่นจันทึก โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายจิตตพัฒน์  เจริญกัลยากร โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงจิตพัฒน์  ยายังหยุด โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายฉันทวิทย์  ศรีวิชา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 นายเฉลิมชัย  โยธินไทย โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงชญาภา  คำศิลา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายชนนัช  ครุฑบิน โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงชนัญธิดา  ปาจะ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 นางสาวชนัดดา  อภัยโส โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 นายชยานันต์  อารียาพิทักษ์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 นางสาวชลนิภา  ชินช้าง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงชาลิสา  เสนาร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงชุติกาญต์  เสนาสี โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายเชิดสกุล  ธงยศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงฐิดาภา  อิฐจันทร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ภูดีทิพย์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 นางสาวณปภัสร์  แก้วประสงค์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายณัฐชนน  สุพร โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงณัฐณิชา  โชคมงคล โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายณัฐนันท์  สมสอง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายณัฐพล  โลหิตหาญ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายณัฐภัทร  แพนพัฒน์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงณัฐวิภา  แสนงาม โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1060 นายเดชเดโช  ปัญญาสาร โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 นางสาวทิฆัมพร  วงษ์หมอก โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายธนวิชญ์  ประจักษ์รัตนกุล โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กชายธนากร  เวฬุวนาธร โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กชายธเนศ  อ้วนแก้ว โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กชายธาดา  ดีโคตร โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กชายธาราเทพ  มาตย์เมือง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 นางสาวนวพร  อภัยโส โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายนิชคุณ  อภัยโส โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1069 นางสาวนิดานุช  เมยดง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงนิรชา  ผาลี โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายบวรรัช  สุนะ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงบัณฑิกานต์  พรมน้อย โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงเบญญาภา  มีชัย โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงปนัดดา  มาศิริ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายปัณณวิชญ์  ไชยพันธ์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 นางสาวปานตะวัน  พรมเวียง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายเผ่าภาคินทร์  โสภีพันธ์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงพิชญา  สาผิว โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงพิชญาภา  ป่วนพินิจ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงพิณพลอย  จันใด โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  คำกอง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงเพชรนิล  จันใด โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายภคภรณ์  หยองเอ่น โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 นางสาวภัททิยา  ชนะนา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงภัทริยา  แก้วนำศักดิ์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงภัทริยา  ไชยาพัชร โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายภาณุวัฒน์  บุญทรัพย์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงภานรินทร์  เสถา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงภาวิดา  แซ่เลี้ยว โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 นายเมธาสิทธิ์  วิภูษณะ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงรสริน  ใจแข็ง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายรักษ์ไท  จันทร์สี โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงลักษิกา  พันธุ์พุฒ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงวรดา  ภาสอน โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายวรเมธ  ราชนาวี โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายวสุรัตน์  จันทะภา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายวัชรพล  จูมแพง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงศตพร  แพงแพง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงศิริรัตน์  สุวรรณใจ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงศิริวรรณ  พรมทอง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงศิลาทิพย์  แพงโท โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กชายศิวกุล  ทองดวง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กชายศุภวิทย์  เซ็นหอม โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 นางสาวศุภาพิชญ์  ภาโสม โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงสภัชชา  ไขมุก โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงสวรินทร์  ทองคำ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 นายสัณหณฐ  ภาโสม โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายสิรภัทร  พรมจันทร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงสุชานาถ  อุชิโอะ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กชายสุธนัย  ลาภยิ่ง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1111 นางสาวสุมลรัฐ  อ้วนแก้ว โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายหนึ่งสยาม  ไชยเพ็ชร โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายอจลพงศ์  หงษ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายอชิตพล  ขาวดี โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงอธิชา  ลาเอ็ด โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1116 นายอนุทัย  ธรรมรักษ์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายอรทิพา  พิมพ์คำ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงไอรินดา  ผาบชมภู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงขวัญจิรา  ครุณะวงศ์ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงเขมนิจ  สิงห์ทอง โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงปาลิตา  นาขะมิ้น โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีวิจารย์ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุปผเวส โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงกัญญาภัค  บุปผเวส โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1125 นางสาวจันทกานต์  สุวรรณ์ทา โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1126 นางสาวจานิน  ภูคะฮาด โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงจีระนันท์  โพธิ์นอก โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงชนน์ชนก  ศรีนารินทร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงชนิษฐา  เกตโกบุตร โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กชายชีวาพร  ทองสีนาค โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จงรู้รอบ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1132 นางสาวณัชชา  ติยะบุตร โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยกา โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงณิชาพัชร  วงศ์เพ็ญ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงดวงพร  คำดี โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กชายดัสกร  คำใบ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 นายทองอินทร์  ดังสีสัตย์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1138 นายธนดล  ไกรพินิจ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กชายธีรเดช  จำปาทุม โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงนรีกานต์  เคนแสง โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1141 นางสาวนันณภัชสรณ์  บุพศิริ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1142 นางสาวนามีน  เสือช้าง โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงน้ำเพชร  อัมไพพันธ์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงบัณฑิตา  มาตย์วิเศษ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงปติมา  ต้อยสิมมา โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1146 นางสาวปภาวรินทร์  กวนฮางฮอง โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กชายปุลิน  เอี่ยมจร โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1148 นางสาวพรนัชชา  ไชยกา โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กชายพัชรพล  ขัติวงค์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1150 นางสาวพัทธีรา  สำราญเนตร โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงภาวิดา  นาชัยเวียง โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1152 นายภูริพัฒน์  คังกัน โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงรัตติกาล  ศรีหะมงคล โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงรัตน์ดาวรรณ  โมทำ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1155 นางสาววชิรญาณ์  เภตรา โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงวรทัย  นะคะจัด โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กชายวัฒนา  สีดา โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1158 นางสาวศิรภัสสร  แก้วลี โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงศิริกัญญา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กชายเศรษฐ์ศิริ  บุพศิริ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กชายสมโภชน์  สิงห์งอย โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงสุธาสินี  ต้นกันยา โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงสุภจิรา  สมรฤทธิ์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงสุเมธินี  ไชยต้นเทือก โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กชายสุริยา  เรีอนนา โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงอภิรญา  ปรกสันเทียะ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 นายธเนศ  จาเหม โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทากิระ โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1169 นายปรมัต  โมยะ โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1170 นางสาวอนัญญา  วิลัยคาร โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงกนกวรรณ  หงษ์อินทร์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงกนกวรรณ  เต็มดี โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงกมลลักษณ์  วิบูลย์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงกรภัทร  โกษาแสง โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงกรวิการ์  โคตะบิน โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงกรวี  สลางสิงห์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กชายกฤตภาส  อุสาพรหม โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงกวินธิดา  คะสุดใจ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงกันธิชา  ชูสุวรรณ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงกัลยรัตน์  บัวสาย โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงกัลยาณี  มิสา โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงกัลยานี  สุวรรณพรม โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงกาญจนวดี  อัครศรีวงษ์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงกานต์ธิดา  วะชุม โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงเกษมณีย์  สว่างวงค์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงเกสรา  วะชุม โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงขนิษฐา  พาอ่อนตา โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงเขมจิรา  ผึ้งศรี โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงคาร์เรนท์  ทาซึซาวะ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กชายคุณากร  กาวิน โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายจักรพร  ฮังโยธา โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงจิรฐา  ปิลอง โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงจิราพัช  นาโควงค์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงจุฑามาศ  ชัยมาโย โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงเจนจิรา  ขจรอนันต์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายเจษฎากร  จันดาพืช โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงชญาณี  คำภูเงิน โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงชญาดา  แก้วกาหลง โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงชนกนันท์  อินอุเทน โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงชนัญชิดา  ปิลอง โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงชนาภัทร  ชินโคตร โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กชายชยุตรา  น้อยนาง โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายชัยพิสิฐ  คำภูเงิน โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงชาลิสา  ปิลอง โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงฐิติภา  อุสาพรหม โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กชายฐิติศักดิ์  สิทธิ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงณัฐพร  ชาจันที โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กชายดัสกร  วาดวงค์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กชายดิษฐ์ดนัย  ตระกูลรัมย์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงเตชินี  พรมทอง โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงทิพปภา  วงษาเนาว์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กชายธนกร  อ้อยรักษา โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงธนภรณ์  วิเศษทอง โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงธนภรณ์  โคตะบิน โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงธนาภา  กินนารีแซ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ค่องอ้อย โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงธันยพร  นาโควงค์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กชายธีรภัทร  กันสินธ์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงนงนุช  ไชยแพทย์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 นายนนทวัฒน์  คำหา โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  โคตบิน โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงนรินทิรา  เสมาธรรมานนท์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กชายนฤสรณ์  บัวพูล โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงนัฐริกา  แซสิม โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงนัทธมน  ทองฤทธิ์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กชายนันทิพัฒน์  รัศมี โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กชายบวร  โคตรพรหม โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กชายบีม  แสนขวา โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงปณัฏฎา  เลิศศักดิ์ศรีสกุล โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงปณิดา  ปันสุรินทร์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กชายปรมินทร์  ชัยปัญหา โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงประภัสสร  สอนวงษา โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงปาริชาต  แปโค โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กชายปุญญพัฒน์  สกุลนัทธพงศ์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ยะภักดี โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงพรนภัส  ผิวนวล โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.3 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงพรปวีณ์  วะชุม โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงพรสวรรค์  มาเยะ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงพสิษฐ์  นาโควงศ์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กชายพัชรพล  โคตมิตร โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงพัชรวดี  ศรีกาลัง โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ลิภา โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ไชยภารา โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงพิมลวรรณ  ทุมแต้ม โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงพิรญา  ยาเงิน โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กชายพีรกร  ราชชมภู โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงภัทรวดี  หวานแท้ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กชายภานุวัฒน์  ไชยปัญหา โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงมณฑลี  สินชัย โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงรจเรข  วรรณธุ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กชายรพิรัตน์  วะชุม โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงรวิสรา  อินอุเทน โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงรัชมัยพร  ข้อจักร โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงรัชวดี  ดีแสง โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงรัตน์ธิตา  คำหา โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงรัตนา  เปี้ยมั่น โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  รัศมี โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.3 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงลลิตา  พรรณขาม โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงลักษณ์ละลิตตา  เชี่ยวชาญ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงลัดดา  ไชยมงค์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงวนิดา  อุปพงษ์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายวรภัทร  ประเสริฐ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงวริศรา  ศรีหาภูธร โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงวัชราภรณ์  วะชุม โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กชายวายุ  ผึ้งศรี โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงวิภาภัทร  นาโควงค์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กชายวิศรุต  ช่วยบำรุง โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงวิฬาศิณี  วะชุม โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กชายวีระยุทธ  ดีแสง โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงศรีสุนันทา  รักษ์ชุมชน โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงศศิวิภา  ศรีรักษา โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงศศิวิมล  โถแพงจันทร์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กชายศุภกิจ  สิทธิยา โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กชายศุภวิทย์  ปิลอง โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.3 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กชายสรยุทธ  ภคุระ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กชายสรวิศ  อ้อยรักษา โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กชายสายชล  ชัยปัญหา โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงสิริกร  คำหอม โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงสิรินดา  จันทร์สี โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงสุดารักษ์  ไชยมงค์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงสุนิสา  ประขันธ์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงสุประภาวี  กุลธเนส โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงสุภัสสรณ์  พรมทอง โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กชายสุภาษิต  เมืองสุวรรณ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.3 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงสุวิมล  ประกิ่ง โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กชายหนุน  โคตรพรหม โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กชายอภิวัฒน์  อุสาพรหม โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงอภิษฎา  บุญอาจ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กชายอรรถนพ  สิทธิ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงอรัญญา  ลิภา โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงอาภิญญาภรณ์  ผมประทุม โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กชายเอกนะริน  สวัสดี โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" ม.1 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงกนกพร  บุญพัฒน์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กชายกรวินท์  นาวงหา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มรรยา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงกัญญานัฐ  โพติยะ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงกัญญาพัชร  โยลัย โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงกัญญาภัค  ภิญโย โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ต้อนโสกี โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงกัณฐ์ธิดา  บัวระบัดทอง โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงกานทิยา  มะณีรัตน์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กชายกิตติพงษ์  เหลินต้ายซ้าย โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงเกตน์สิรี  พันจี โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงเขมิกา  เหลินต้ายซ้าย โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงคุณาภรณ์  ออทอลาน โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงจันทร์จิรา  มาปัน โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงจันทราพร  โพติยะ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กชายจิตรภานุ  ศรีลาชัย โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงจิรภัทร  ขุนระวัง โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงจิราพัชร  โคตรมิตร โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงจิราภรณ์  โยลัย โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงชณิตา  เจนพาณิชย์วงศ์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงชนากานต์  จำปาวงค์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงชลดา  ยางสิงอ้อ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงชลดา  แข็งแรง โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงชลธิชา  ปาจะ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงชัญญานุช  เกษรราช โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุรีขัน โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงชุติมา  ดวงดูสัน โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงณัชณิชาดา  รูวิชิตร โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กชายณัฏฐพล  ศรีบุญเรือง โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงณัฐการณ์  แก้วนามไชย โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กชายณัฐชา  โกษาแสง โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงณัฐธิดา  ดอนมุงคุณ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กชายณัฐภัทร  เลพล โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวเผื่อน โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงณัทชลิดา  ภูโคกหิน โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงณิชลดา  สุธรรม โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กชายดนัยเทพ  เทพมงคล โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงดวงกมล  ไชยพันธุ์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงดวงภรณ์  ศรีฤทธิ์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กชายธนชิต  แซ่ลิ้ม โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กชายธนพล  รอดมณี โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กชายธนัช  อุณาพรม โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงธนัญชนก  ตะวะนะ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงธนัญญา  ทาคิละ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงธนิดา  มณีรัตน์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงธนิสร  ภูธี โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กชายนนทกร  อยู่ทอง โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงนภัสสร  นนทะสี โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงนฤมล  บาลทะจี โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กหญิงนันทวรรณ  วังสุขี โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงนันทิชา  สนมศรี โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กชายนาธาน  นามพวงทอง โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กหญิงนาราภัทร  ไชยภา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงนิตยา  โยลัย โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กหญิงนิรชา  ป้องหลักคำ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงนิรัชพร  โคกเขา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงบัณฑิตา  ต้อนโสกรี โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กหญิงปรียดา  ปูนจันตัง โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กชายปวริศ  หรรจางสิทธิ์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงพรไพลิน  คำลือ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กชายพาทิศ  บุญตา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กชายพิชญะ  ประทังวงศ์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โยลัย โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กชายพุฒิพงศ์  เหลินต้ายซ้าย โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กชายภัคพล  มณีรัตน์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงภัทรธิดา  โคตลา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงภัทรวรรณ  อุปสุ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงมนัสชนก  กุลยะ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กชายยุทธนา  แซ่ภู่ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กชายรณกฤต  ชินบูรณ์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กชายรัชชานนท์  แสงใส โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กชายรัฐศาสตร์  วงษาพัด โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กหญิงรินรดา  โยลัย โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงลดามาส  อุปพงษ์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงลลิตภัทร  ไพราชสูง โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กหญิงลักษิกา  จิตสืบสาย โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กหญิงวริศรา  ดวงดูสัน โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงวันสิริพฤกษา  อุปสุ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กหญิงวิลาวัณย์  พันธ์จี โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงวีรดา  โยลัย โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กหญิงศวรรยา  ชนะพจน์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงศิริพิชญา  จันทะพรม โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กหญิงศิโรรัตน์  กุลยะ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กชายศิวกร  สาระพันธ์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กชายศุภวิชญ์  อินทะเสย์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงศุลีพร  สนธะลี โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงสนธิชา  ยี่ทุม โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กชายสันติภาพ  ระวิ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงสายน้ำเพชร  มาโทโทม โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กหญิงสายป่าน  ขาวสุข โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กหญิงสาวิกา  ทาคิละ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กชายสิทธิพงค์  สิงห์แจ่ม โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กหญิงสิรินญา  ผ่องไสย โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กชายอธิวัฒน์  นันตะเคน โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กหญิงอมรา  สนมศรี โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กหญิงอรทัย  ตั้นสมเสน โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กหญิงอรัญญา  ต้ายคำไว โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงอลิตตา  แจ่มแสง โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กหญิงอัญชิสา  ยางทิสาร โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงอุ่นฤทัย  นามสีฐาน โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กชายเอกภพ  อดทน โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
1394 นางสาวกรชวัล  จันทร์เพ็ญโรจน์ โรงเรียนค้อวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1395 นางสาวกรรณิการ์  นามสุโพธิ์ โรงเรียนค้อวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กชายกรวีร์  ลามเพ็ญ โรงเรียนค้อวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1397 นางสาวกัลยารัตน์  จำปา โรงเรียนค้อวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กชายจิรศักดิ์  ปฏิโก โรงเรียนค้อวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1399 นางสาวจิราภา  คันทะนาต โรงเรียนค้อวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1400 นางสาวชนัญชิดา  ไชยะนาม โรงเรียนค้อวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1401 นางสาวชนิกรณ์  โพนดาแคบ โรงเรียนค้อวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1402 นายชยานันท์  นารีแพงสี โรงเรียนค้อวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1403 นางสาวช่อลัณดา  อุปิมนต์ โรงเรียนค้อวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กชายโชคชัย  จำปา โรงเรียนค้อวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กชายณัฐภูมิ  นารีแพงสี โรงเรียนค้อวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1406 นางสาวนลินี  อินทริง โรงเรียนค้อวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 นางสาวนันทิชา  ทุมทัดทราย โรงเรียนค้อวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1408 นางสาวบุญฐิตา  มหาวงค์ โรงเรียนค้อวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1409 นางสาวเบญญาภา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนค้อวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1410 นางสาวประภัสสร  จำปา โรงเรียนค้อวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1411 นางสาวพัชรธิดา  ใยปางแก้ว โรงเรียนค้อวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1412 นางสาวภัทรธิดา  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนค้อวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1413 นายภัทรพล  ชัยนาม โรงเรียนค้อวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงเมธิณี  เจริญเวช โรงเรียนค้อวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1415 นางสาวยุภาวรรณ  มันอาษา โรงเรียนค้อวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1416 นางสาวรินรดา  กอแก้ว โรงเรียนค้อวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1417 นางสาววรดา  ตงกะพงษ์ โรงเรียนค้อวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1418 นางสาวศรัณย์พร  เอื้องไข โรงเรียนค้อวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงศุภิสรา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนค้อวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1420 นางสาวสาริณี  ทุมทัดทราย โรงเรียนค้อวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1421 นายสิรวิชญ์  อนุญาหงษ์ โรงเรียนค้อวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1422 นายสุกฤษฎิ์  สาทะเรศ โรงเรียนค้อวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กชายสุทธิวัส  สิทธิ โรงเรียนค้อวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1424 นางสาวสุธิธาร  ลินตา โรงเรียนค้อวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1425 นายอนุรักษ์  อุปศรี โรงเรียนค้อวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กหญิงอรดี  จำปา โรงเรียนค้อวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1427 นางสาวอริยา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนค้อวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1428 นางสาวอ้อย  ดวงคูณ โรงเรียนค้อวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1429 นางสาวอิงฟ้า  อุปศรี โรงเรียนค้อวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น