รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชาย.จิรกฤต  อึ้งวัฒนศิริกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกนกพรรณ  หัสสา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกนกวรรณ  ขาวประภา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกมลชนก  โหราฤทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกรสุภัค  แพงสวัสดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกฤตพล  อึ้งวัฒนศิริกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกฤติน  ชัยบุรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกฤษฎากรณ์  นุสุภะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
9 นายกัลยกฤต  ศรีคะวัน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกัลยณัฏฐ์  น้อยตะริ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  มลาไวย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกานต์พิสิษฐ์  กว้างวงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกิตติญา  กองสมบัติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายกิตติธัช  พลนาดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงเกวลิน  วลีพิทักษ์เดช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
16 นายเกษมสันต์  ชั้นกลาง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงขวัญฤทัย  สกุลคู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายเขมชาติ  เทียบสา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวจันทมณี  พิมพ์มา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายจิรภัทร  จันทะศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงจิรสุดา  อบอุ่น โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายจิโรช  นิลเกตุ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงชนัญชิตา  กานต์ติวรรณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงชนิดาภา  สนิทนา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายชวรัตน์  สีหาปัญญา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
26 นายชิษณุพงศ์  มุงเคน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงชุดาพร  ชุดาปวีณา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายโชคทวี  พันเหลา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายไชยธวัช  จันโท โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงญาณิศา  มณีศิริรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
31 นางสาวญาตินันท์  คำภักดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
32 นางสาวฐิติรัตน์  บุญเกิด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายฐิติวัฒน์  โสภารักษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายณภัทรพล  กัติยบุตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายณัฐกร  สัยวิบูลย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายณัฐชนน  จันทราช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายณัฐชากฤษณ์  วีระศักดิกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายณัฐนนท์  สื่อจินดาภรณ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวณัฐพรรณ  พลเยี่ยม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงณัฐรดา  เลาหภัทรพันธุ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายณัฐวัฒน์  เตนาวงค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายณ่ารฟ้า  พลศักดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงดลกนก  บริสุทธิ์อมร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
44 นายตฤณจร  เนาคำแพง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายทรงกลด  ใหม่วงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวธณัฐชา  ขมิ้นเขียว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายธนกฤษ  โสนันทะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายธนดล  ศักดิ์ประภากร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
49 นางสาวธนพร  เลืองยวี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์เทศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงธนาภา  หุ่นศรีงาม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงธนาภา  หุ่นสีงาม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายธนาวัฒน์  นามอานันท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงธมลพรรณ  กิจติกาล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงธัญพิชชา  ธรรมเสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายธีรภัทร์  ขจรเกียรติผดุง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวธีริศรา  วงศ์จันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายนพวิชญ์  ไทชนะสมบัติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายนรภัทร  พนาลิกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงนราศิริ  สุขพรหมมา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงนรินดา  เสียงเสนาะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
62 นายนิธิกร  พานทอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงเนรัญชลา  พานแก้วชูวงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายบดินทร์ภพ  ศรีไชยเชิด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงบัณฑิตา  พรมสูตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงบุญญาภรณ์  ไก่แก้ว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงบุญสิตา  ธนาฤกษ์มงคล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายปฏิพล  พรมนาม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงปณธร  หลวงชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงประณยา  จิ่มอาษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงปัทมพร  สมิทธิ์ภากร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงปิยธิดา  ก้งทอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายพชรพล  รักษ์มณี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงพรปวีณ์  สุวรรณเกษี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงพรรณพัชร  โพมิผล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
76 นางสาวพัชรจิรา  แตงอุทัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายพัชรพล  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายพัฒนชัยย์  ดวงคำ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงพิชชานันท์  วิเศษศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงพิชชาภา  เคณาอุประ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
81 นายพิชญะ  จันธิราช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายเพ็ชร์หิรัญ  ธิติธรกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงฟาริดา  แซ่เจี้ย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายภพธรรม  ลิ่มบุญสืบสาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
86 นายยติ  เรี่ยงแรง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงรติพร  โคตรสิงห์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงรสิกา  ต.เทียนประเสริฐ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คิดชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายวรพิสิษฐ์  พานแก้วชูวงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
91 นางสาววรารัตน์  ศรีทอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายวีรภัทร  วงษาเสนา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายศักดิ์สิริ  นามมุง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายศิรภัทร  มาตรมูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายศุภากร  นาหนองค้าภร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายสิปปกร  แก้วเจริญ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงสิริกร  พิริยะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
98 นางสาวสุธาสินี  ศรลี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายสุภกิจ  อนันตกิจโสภณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายอชิรวิษณ์  โคตรชมภู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงอรรถยา  บุญแสง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายอัครเดช  สีกะมุด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายอัศวิน  ศรีตะบุตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
104 นางสาวอาทิตยา  ยอดสง่า โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงอาภากร  ทองเภ้า โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงเเคร์รี่  เเมคฟาด์เด้น โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงจุฑาธิป  บุญมานาง โรงเรียนน้ำสวยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงชัญญา  ผิวดำ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อุดมเพ็ญ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงณัฐนรินทร์  มณีสุทธิ์ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงณิชนันทน์  ชิษณุพงษ์ธรณ์ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงธมนวรรณ  เซี่ยงจ๊ง โรงเรียนน้ำสวยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงธิติมา  พันธ์หนอง โรงเรียนน้ำสวยวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายธีรวัฒน์  สิงหาวาล โรงเรียนน้ำสวยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายนิรุจน์  ทองตัน โรงเรียนน้ำสวยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงปนัดดา  ยางไชย โรงเรียนน้ำสวยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงปัญญารัตน์  กาบพวงพันธ์ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงปาล์ม  จาดแจ่ม โรงเรียนน้ำสวยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงปิยธิดา  บุตรโคตร โรงเรียนน้ำสวยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายพลอธิป  ขมิ้นเขียว โรงเรียนน้ำสวยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงภัทรภรณ์  พัสดร โรงเรียนน้ำสวยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายภาคิน  ฉิมจริง โรงเรียนน้ำสวยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงมาริษา  เครือแก้ว โรงเรียนน้ำสวยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงวิลาวัณย์  โคตรมณี โรงเรียนน้ำสวยวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงศิรินภา  สิงห์ศิริ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญชีวิต โรงเรียนน้ำสวยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงอภิสรา  สีม่วง โรงเรียนน้ำสวยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงอริญา  แก้วบับภา โรงเรียนน้ำสวยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงอริสา  พุทธิคุณ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
130 นางสาวชนนิกานต์  ลาวินิจ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงณัฐณัญญา  หล่ำกิ่ง โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงณัฐณิศา  หล่ำกิ่ง โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
133 นางสาวธนาภา  โยโส โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงกมลทิพย์  วงษ์หาญ โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงกรกนก  วันทาพงษ์ โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงเกวลิน  โคตรชมภู โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงณัฐชา  โลกานินทร์ โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงณิชมน  โคตะเสนา โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงธิชา  พานิพัด โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงประภัสสร  จันลา โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงประภาวดี  จันทิราช โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายปรัญชัย  เขจรไชย์ โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สิมมาหลวง โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงพีชนิกา  เขียวขำ โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงวรัญญา  ทองเทพ โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงวริศญา  โคตรชมภู โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงวิภาพร  หิระเดช โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงศิริยาภรณ์  แสงสี โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายศุกลวัฒน์  ไชยปัญญา โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายอติเทพ  แสนโสภา โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงอนุสา  หาริกุล โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงอภัสรา  สิงหาพรหม โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายเอกรินทร์  อินนคร โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงกุลธิดา  พรมมาหล้า โรงเรียนสังคมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงจิรัญญา  มีผล โรงเรียนสังคมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายธนวัฒน์  หลักแหลม โรงเรียนสังคมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
157 นางสาวนริศรา  แก้วคูณ โรงเรียนสังคมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงพัชรีญา  สอนขาว โรงเรียนสังคมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  แสงจง โรงเรียนสังคมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงรัตติยากร  ทองสะโคม โรงเรียนสังคมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงสุริวิภา  แสนโยธา โรงเรียนสังคมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงอรณิชา  ชาติวงค์ โรงเรียนสังคมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น