รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกพร  สันติวัฒนากุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกรกฤต  ไผ่รุ่ง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกรกันต์  คำผา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกรณ์  นามประเสริกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกฤชณัฐฐ์  เอ็งอุทัยวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกฤตธนะ  สุไชยชิต โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกฤติน  ผลไสว โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกฤติน  โขมพัตร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกล้าธรรม  โคตรธนวดี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
10 นายกวิน  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกวินนาถ  วงศ์เพชรอนันต์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกันตพัฒน์  อึ้งอารี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกัลยากานต์  วงศ์เสาร์เนาว์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกานต์สินี  บุญญาพิพรรธน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายเกื้อกูล  เวียนพาณิชกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงขวัญหทัย  คำวะเนตร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายขันฐวิชัย  เหล็กกล้า โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายไคโตะ  เมืองแวง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายจักริน  พิลาจันทร์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงจิดาภา  จิตตะพันธ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายชนะพล  พลบูรณ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ภูขมัง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายชินภัทร  สาระกลม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สาลีวงษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงญาณิดา  ปาระศรี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงญาดา  แก้วมีพอ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายณเดชน์  คำเมืองโม้ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุรีเพีย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไชยะโก โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงณัฐนันท์  รุจิระธนาพันธ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงณัฐรดา  สุขพานิช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  มะเสนา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงณัฐสินี  วริยาวงศ์วนิช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงณัฐสุรีย์  ตระกูลกิจเจริญ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายณัษฐพงษ์  กิจจงเจริญยิ่ง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงดุจเพชร  ศุภะเรืองสิทธิ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายแดเนียล ราฟาเอล  ริวตอร์ท พาเยราส โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายตั้งมั่น  เวียนพาณิชกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงทัชชา  ทองธัญรัตน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายแทฮัน สุทธิ  คัง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
41 นายธนกร  ฉัตรชมชื่น โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายธนภัทร  วงษ์ดี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายธนุส  ฮังโยธา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายธรรมธีริทธ์  เปรมประสพโชค โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายธวัชพงศ์  สวรรยาวิสุทธิ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงธัญญารัตน์  โชคภิญโญวรพงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายนนท์ปวิธ  พันธุ์พิทย์แพทย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงนัชชา  นารัตน์โท โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายนิติณัฐ  วงศ์เอี๊ยดเจริญ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงนีรชร  แพทย์จันลา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  อสัมภินวงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายปภังกร  สีดํา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงปภาวรินทร์  นินยวี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุทธิบาก โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงปลายฝน  หัศกรรจ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายปวิช  มงคลนาม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงปวีณ์รดา  รุดชาติ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายปัณณวิชญ์  นาระกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงปุญรวิภา  กองสิน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงพราวลิน  ชะลุยรัตน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายพัชรกร  กิตขจรเมธา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงพัชราภา  ทิฐิพงษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายพัฐนนท์  อึ้งอารี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายพิชญตม์  นอมี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายพิชญุตม์  จิระชีวี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายพิชัยยุทธิ์  ไชยธรรมมา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงพิภัทรา  พันธวัชวรกานต์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
68 นายพิสิษฐ์  อภิรัตน์วรากุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายพุฒิสรรค์  ทองสังวรณ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงพุทธิมา  ชูชีพ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงแพรไพลิน  อรุณแสงศิลป์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายภากร  โคตรธนวดี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
73 นางสาวภิญญาพัชญ์  นรานันทน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายภีมากร  จันทร์ศรี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายภีรวิช  ปภาวิชกูล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายภูมิรพี  ศรีสถาน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายภูริณัฐ  เศวตกมล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงภูริตา  สุภาพันธ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายมโนพัฒน  ศุภรัตนชาติพันธ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายเมธาวิน  แสนทอง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายร่มปวีณ์  โพธิ์ร่มเย็น โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายรัชพล  จำปาหอม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงรัศมิ์ลภัส  พนมเริงไชย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
84 นายฤทธิ์  ธีสุระ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายวชิรวิทย์  ธรรมโหร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายวรชัย  ชำนิยันต์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงวรณัน  คงธนโฆษิตกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงวรรณวริน  โชคดุรงค์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงวรวลัญช์  บุญวิเศษ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายวรินทร  ทัตตินาพานิช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงวลิญา  ตรีเพชรสมาคุณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายวิกร  บวรกิติวงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายวิชญะ  กุลตังวัฒนา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงศิรินภา  พึงไชยพัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายศิวภัสร์  จึงสงวนพรสุข โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงศุภกานต์  มโนนุกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายสิงหา  โคตรชนะ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายสุรเดช  ประเศรษฐสุต โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงอติกานต์  มาลาอ่อน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงอติภา  โสภิณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายอติวิชญ์  โม้เมือง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงอนัญญา  สิรบุญญาพล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายอภิวิชญ์  คำแหงพล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายอภิวิชญ์  ศิริวรโชติ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงอรอนงค์  ปลัดบาง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายเอกวัสส์  ตันคงจำรัสกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงกนกกร  บุญหล้า โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยงาม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
109 นางสาวกฤฏิยาภรณ์  ศรีสุโคตร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงกัญพัชญ์  เหมันต์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงกันติชา  วิลาวรรณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
112 นางสาวขวัญข้าว  พิกุล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงขวัญจิรา  คำผาสุข โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงจารุพิชญา  สุจินดา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
115 นางสาวจิรชยา  อินทะไชย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงจิรวรรณ  พลาศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงชญานิตย์  ชนะสะแบง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
118 นางสาวชณิสรา  นามโส โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงชนัญชิตา  ใจหาญ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงชนัญธิดา  ชัยมี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงชนาภา  อภิวสุชัย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงชนิสรา  วงษ์สิงห์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงชมพูนุท  ดอนป้อม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงชรินรัตน์  มิ่งขวัญ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงชลลดา  เบ้าหล่อเพชร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
126 นางสาวชลิตา  วรยศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงชาคริยา  ทองเสน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นางสาวญาณ์ณิศา  บัวเข็ม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
129 นางสาวญาณัจฉรา  ธรรมขันธ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงญาณิศา  รอดภู่ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
131 นางสาวฐิติพร  สิทธิมงคล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
132 นางสาวฐิติมา  เมาะระศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
133 นางสาวณัฐนันท์  พิพวนนอก โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงณิชา  สีปานแก้ว โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงณิชาดา  วิระตา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงตรีทิพยสุดา  นาสมพันธุ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงทยิดา  เพชรกอง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงธนพร  สิทธิโม่ง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
139 นางสาวธัญญนันท์  โคตรติ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
140 นางสาวธัญญาภรณ์  ทองยืน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
141 นางสาวธิดารัตน์  หาญวงษ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
142 นางสาวนติรัศมิ์  ศรีคลังไพร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
143 นางสาวนฤมล  สารสำนิ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงนวพร  พรกูนา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  สีมะชัย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
146 นางสาวนัยน์ปพร  ศรีดิลกวงศ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงนาขวัญ  เหล่าหว้าน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงนาตลัดดา  มณีพันธ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงนิฐิภรณ์  ไพศาลรุ่งเจริญ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
150 นางสาวนิศานาถ  เพิ่มขุนทด โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงบุญริดา  วงศ์ไชยา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
152 นางสาวบุษราคัม  ธนูศิลป์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงปวิตรา  พิกุลศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงปานชีวา  เหล่าอรรคะ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงปาลิตา  ขนานแข็ง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
156 นางสาวพนิตตา  สิริคุตจตุพร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงพลอยกานต์  ลาดซ้าย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงพลอยชมพู  จันลาเศษ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
159 นางสาวพัทธ์ธีรา  ไพรตื่น โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงพาขวัญ  พิลาแดง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงพิชญาพร  มหาชยานันต์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
162 นางสาวพิมพ์ชนก  เปียฉ่ำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  แก้วศักดิ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงพิมพ์รพัชร  ชูทุ่งยอ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
165 นางสาวพิมพ์อักษิภรณ์  วงศ์ภาคำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงพิรฌาน์  ตันมิ่ง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงพิศชญา  แสงคม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
168 นางสาวพีรดา  บุญทัน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
169 นางสาวเพ็ญพิชชา  มาน้อย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงภัทธิรา  สิริวราสกุล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
171 นางสาวภัทรวดี  ประดาสุข โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงภัทรวดี  แสนโยธะกะ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงภารดี  เครือมั่นคงภักดิ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงภิญญดา  แสงสว่าง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงภูริชญา  ปิโยปกรณ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงมธุรดา  เหลาเกตุ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วงค์ภักดี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงวรัทยา  คานทอง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
179 นางสาววรัทยา  บุญประคม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงศรัณพร  อนันติ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงศศินาพัชร์  ศรีชุมพล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงศศิประภา  เจิงกลิ่นจันทร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
183 นางสาวศิรภัสสร  ชุมศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
184 นางสาวศุธีรญา  หนาดเสน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงศุภพร  ขจรนาม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงศุภัฐชากานต์  จันทป โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
187 นางสาวโศภิตา  โสเก่าข่า โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงสิริกาญจน์  ลุนชนะ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
189 นางสาวสุกัญญา  สุทธิศักดิ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
190 นางสาวสุญญตา  บุญเกิด โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
191 นางสาวสุภาวิณี  ภูขำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
192 นางสาวอนุธิดา  แสนเทพ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
193 นางสาวอภัสรา  ชัยมี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
194 นางสาวอาทิตยา  พรมชาติ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงอารีญา  ชำนาญจันทร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
196 นางสาวอุรัสยา  เสถียรนาม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายปรีชาชาญ  สุขสว่าง โรงเรียนกุมภวาปี ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงกิ่งเพชร  พรรณรักษ์ โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น