รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลชนก  สุทธิสอน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวกมลชนก  สุรพล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกมลภพ  ประสงค์สุข โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกวินทรา  วรินทรา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกวินนาฏ  ลีทหาร โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกัญญนัท  แสงโสดา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกันต์กมล  พรมวาศรี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกันตภณ  พาณิชย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกัลย์สุดา  จำปาสิม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ทองมาก โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกิตติกร  ฝ่ายพนอม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงแก้วกัลญาณีย์  แก้วพิภพ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายเขมวัฒน์  สุรัติกาล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
14 นางสาวคณิศร  พุทธมา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายคุณานนต์  ศรีวัดทานัง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงจันทัปปภา  เขาลาด โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงจินดารัตน์  วรินทรา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายจิระวัฒน์  เถื่อนคุณขำ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงจิรัชญา  ภักมี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายจิราภา  สิงห์ศิริ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงจุฑาธิป  ด่านพงษ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายชนันธร  แก้วสมบัติ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
23 นายชัชวาลย์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงชินภัค  แก้วอาจ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงชุติมันต์  มิ่งแก้ว โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงฐิติภัค  ศรีวะอุไร โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
27 นางสาวฐิติรัตน์  ศรีหาคำ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายฐิติวัชร์  จันทร์เจริญ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายณฐกร  โพธิ์ชูชัชวาล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายณฐวัฒน์  ปัญญาใส โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายณพฑพงศ์  ไตรรัตนพงศ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายณภัทร  สนธิมูล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายณภัทรษกร  ผิวอ้วน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
34 นายณัฏฐภูมิ  บุตรทา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงณัฐชนน  ขอจิตต์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายณัฐชนน  บุญอาจ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  จันทิหล้า โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีสุพัฒน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีหาภูธร โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินทัง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
41 นายณัฐพล  เหง้าดา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายณัฐภาคย์  อรรถพิมล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงณัฐวดี  สำนิ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายณัฐวัฒน์  สุวรรณชาติธนดี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงณิชกมล  แสงสว่าง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงณิชานันท์  สองเมือง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงดลกมล  สุขผล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวดวงทิพย์  สิทธิแก้ว โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงเดือนเมษา  ยอดคำ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายติณณภพ  นาราศรี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายตุลาการ  คุณาพันธ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
52 นางสาวถิรดา  นาลาศรี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายทรงวุฒิ  แสนหล้า โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
54 นายทักษภูมิ  มาตย์วังแสง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายทีปกร  กงภูธร โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายทีปกร  บุตรวิไล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายธนกฤต  ศรีทุมเที่ยง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายธนกฤษฎ์  ไชยยันต์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายธนบดินทร์  เปี่ยมปริยะฉัตร โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายธนภัทร  ชาวตวันตก โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายธนภัทร  เสนานุช โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายธนยศ  จันโสภา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายธนวรรธ์  ริปูราบ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายธนากร  สอนสุภาพ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายธนากร  เหลืองสุนทรชัย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายธนาธิป  เหลืองสุนทรชัย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
67 นายธรรศ  ศุภวงศ์วรรธนะ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นายธรรศธรรม  ปิระกะ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นางสาวธฤดี  ลีกระจ่าง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
70 นางสาวธัญญารัตน์  คำสม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงธัญธร  อังวราวงศ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงธันยากานต์  กุลนนท์เลิศสิน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายธาดา  เกตุแก้ว โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงธารธรรม  เงินขาว โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายธิติพัทธ์  สีทาทน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงธีกานต์  สิทธิรัตน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายธีรธรรม  แพงพุ่ม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
78 นายธีรวัชร  แสนโพธิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายเธียรวิชญ์  มณีพงษ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายนนทกร  วงษ์สุรภินันท์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงนพชฎาพร  วิเศษสุนทร โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวนพศุภา  เทียนสว่าง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายนรภัทร  ศิริคุณ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  สิริสถิตย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
85 นายนาวิน  ระนาด โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงน้ำใส  ตาทอง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงนิชาภา  พลซา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายนิติธาดา  หวลระลึก โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงนุชนาฏ  สุวรรณวนา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงเนตรนภา  เดชบุรมย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงบุญสิตา  พิมใจ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงเบญญาภา  ศิริรัตน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายปณิธิ  รามศิริ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
94 นายปณิธิ  สอนมาลา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงปภาดา  ลาวัณย์ศิริ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงปภาวรินท์  เร่งสมบูรณ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายปรเมษฐ์  ศรีพล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงปัณชญา  โยธาภักดี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
99 นายปัณณทัต  บุรุษภักดี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายปัณณธร  โวหารลึก โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
101 นายปัณณ์ธวัล  เลิศวิทยากุล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงปัณวี  วิสุทธาจารี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายปันรินท์  รัตนสิริโรจน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงปาณิสรา  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายปิยนันต์  วันสุพงศ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงปิยะฉัตร  เเถลงการณ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายปุญชรัสมิ์  วรัตถ์ปวีร์กุล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงปุณณะมี  จุลาณุกะ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายเปรมพิชา  สีลาลักษ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายผดุงเกียรติ  เกียรติวานิชโสภณ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงพรชนก  ศรีนาราง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
112 นายพรทยุต  จันศรี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงพรทิพย์  วังคีรี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายพลพศุตม์  แร่นาด โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
115 นายพศ  วาณิชชาสถิต โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงพัชนิภา  คงดี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายพัชพงษ์  เจียระพงษ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงพัชริดา  จันทะวัน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงพิชชาภา  พรมวงษ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
120 นางสาวพิชชาอร  บริสุทธิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงพุทธรักษ์  ชื่นประภา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงพุทธิชา  ขจรกิตติยุทธ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
123 นางสาวเพ็ญพิชชา  บุตตา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงภคพร  อินทรมณีพันธ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายภรภัทร์  ภาพันธ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
126 นางสาวภักดี  น้อยนพพระ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงภัทรภร  จุ้ยแจ้ง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จันทะมี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายภาณุพงศ์  ภัสดา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายภูริช  เวศมโน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงภูริชญา  ขันติยู โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
132 นายภูริธาดา  หวลระลึก โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายภูริวัจน์  ราชพัฒ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงมุฑิตา  จันโทวาท โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
135 นางสาวเมธาวดี  เหลืองอรุณวิไล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงรติพร  ซื่อตรง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงรมิตา  พนมเริงศักดิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงรวิพร  ไสยวรรณ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงรุ่งธิดา  บุผูก โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายรุจจิกร  ไชยจันหอม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
141 นางสาวลภัสรดา  สิงห์ล้ำ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงลลิดา  บุตรวัง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงลักษิกา  กุลเทียนประดิษฐ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงลัลน์ญดา  กองมณี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายวงศ์พัฒน์  ทุมสงคราม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงวชิรญาณ์  โสวรรณา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายวชิรวัฒน์  หารลำยอง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
148 นางสาววณิกกุล  นามวงศ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงวนัฐตญา  พานแก้ว โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
150 นายวรปรัชญ์  มาสวัสดิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงวรัทยา  นิพวงลา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงวริศรา  จางวางเเก้ว โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงวันทนีย์  เตชะวรากุลวงศ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงวันวิสาข์  หาญชัย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงวิชญาดา  โกษาจันทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  โง๊ะบุดดา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายวิภู  กุณวงค์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นางสาวศกลรัตน์  ศรีพุทธา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงศตพร  จุลเขตต์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายศวกร  คงปิ่น โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
161 นางสาวศศิธร  ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงศศิวิมล  เกตุกลม โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงศิรินภา  ปัสวัน โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
164 นายศุภโชค  บำรุงพิทักษ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
165 นายศุภวิชญ์  กิตติอัมพรกุล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
166 นายศุภวิชญ์  นาทันใจ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
167 นางสาวสมิตานัน  บุญสิทธิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายสรวิชญ์  เเสงไพศาล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
169 นางสาวสายธาร  นามวงษ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญราชา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงสุคนธรส  บุญชัยพานิชวัฒนา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงสุภัคชญาณี  เฮืองใสส่อง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โถทอง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายอชิตะ  ชุมภู โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงอชิรญานิชา  ชินติวงค์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงอนงค์ภัทร  ฝั้นชมภู โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายอภิชัย  นันทะโย โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายอภิวรรธน์  อังคศิริสรรพ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายอภิวัฒน์  สรีวัตทานัง โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายอัควินทร์  บุตรวิไล โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  ฤทธิเจริญพัฒน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงอัจฉรียา  ภักดี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
183 นางสาวอารดา  ประชาศรี โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
184 นางสาวอิสรียา  พลซา โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
185 นายเอกดนัย  หอมทรัพย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงกมลรัตน์ติยา  พลซา โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงกรองกาญจน์  โสระสิงห์ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายกล้าภวิษย์  เสนามะสอน โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เสริมทรง โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายกิตติ์นภัส  ภักมี โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายเกวิ้น  ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายจักรพันธ์  หัสนาม โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายฐิติภูมิ  แก้วพิลา โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายณมพล  หมื่นลูกท้าว โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงณัชชา  เกษนอก โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงณัชานันท์  เพียโย โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงณัฐพัชร  ศรีแก้ว โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายณัฐภัทร์  โคมกระจ่าง โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายนนทพัทธ์  สีสมพร โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายนราศักดิ์  สิงห์วิศักดิ์ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงบุญรักษา  เสริฐศรี โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงประภารวดี  โพระเดา โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  สะภา โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงพรฤดี  สีพรมมา โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงพัชรินทร์  บุ้มผาง โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงพิชามญธุ์  พันธิรัตน์ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสไพศาล โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายพีรวิชญ์  สุพันธ์ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงเพชราภรณ์  ทองสุข โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายภูวนนท์  นามป้อง โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงรัญชิดา  กุมภาพันธ์ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายรัฐนันท์  สุพรมอินทร์ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงรุ่งนภา  จันดา โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงศศิรินทร์  การรัตน์ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  รามศิริ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงอภัชญา  ก้อมมณี โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายอภิรักษ์  วิจิตรจันทร์ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายอัครพล  สอนสุภาพ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงอัจฉริยา  วางมูล โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
220 นายจตุรภัทร  วงค์ขันธ์ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
221 นายชลนที  กิ่งภูหิน โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
222 นายทิวัตถ์  สงมา โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
223 นางสาวธนัทดา  อุตรินทร์ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
224 นางสาวพัชรินทร์  กัลป์ตินันท์ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายพีรพัฒน์  แน่นอุดร โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
226 นายวชิรวิทย์  รกชัฏ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
227 นางสาววรางคณา  โกมาสถิตย์ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
228 นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วพิภพ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายกรวิทญ์  ธรรมบุญ โรงเรียนภูหลวงวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายอัครพล  บำรุงเอื้อ โรงเรียนภูหลวงวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงกานต์สิรี  มาลี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงจรรยพร  เทศสีหา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายเจฟฟรี่  ซิลเวสเตอร์จอนส์สัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายณฐกร  ศรีภูมั่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.1 คณิต ม.ต้น
235 นายณัฐชนน  ศุภพล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงนรากร  ศรีภูมั่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงนวรัตน์  ศิลปวิทย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.2 คณิต ม.ต้น
238 นายปฏิพล  พลเยี่ยม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น
239 นายพงศธร  วงษ์แวงน้อย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายพีรบูรณ์  แสงสว่าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายยศกร  บุญมาลอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.1 คณิต ม.ต้น
242 นายศุภากร  โฉมทองดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น
243 นายเศรษฐวิชญ์  มูณละศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ม.3 คณิต ม.ต้น