รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวกชนิภา  จุฑาภัทรวงศ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกมลพร  อาษาสนา โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกรวรรณ  อินทรทัต โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นางสาวกรัตพลอย  ดีมา โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกวินทิพย์  ศรีวัฒน์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกวินธิดา  สินปรุ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกันต์ณัฐฐา  อนุทรงศักดิ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกันยาวีร์  เกล็ดจีน โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกัลยรัตน์  พุ่มประเสริฐ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  วงศ์สุขจิตต์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงขวัญปภา  ภคพงศ์พันธุ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงเขมณัฎฐ์  ภัทรพุทธ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงจิตสุนันท์  โง้วเจริญ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงจิรัชญาภรณ์  โพธิสุนทร โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงฉัตรธิดา  ภู่พานิช โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
16 นางสาวชนนิกานต์  ชัยชนะกุลธรรม โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวชนมน  ไชยบุบผา โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงชนัญชิดา  น้อยสุพรรณ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงชมพูนุช  พิบูลย์อนันต์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงชลธิดา  ทัศนะภูมิ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงชัชชญา  ศิริรักษ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงชาช่า  สุขสุแพทย์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงชิษณุชา  เจตน์ทรงธรรม โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงฐิชภา  ศิริประสาทสุข โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวฐิตารีย์  ไกรกลาง โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงณธิดา  เฉลิมพานิช โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงณพิชญา  สุรเดช โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงณภัทร  อั้งอารีย์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงณภัสสรณ์  อ่อนดี โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงณัชชาภัทร  มุสิโก โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงณัชชาวีณ์  อริยะชลีย์กร โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงณัชปภา  นิลน้อย โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงณัชพร  อั้งอารีย์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  สมบุญ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พงษ์ทองเจริญ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงณัฐนันท์  จำเริญสุขสม โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงณัฐิศา  ธำรงสินถาวร โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงณัตณิชา  พิเชฐจินดากุล โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงณิชมน  ทองนพสิทธิ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงธนกร  สุรฤทธิพงศ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงธนภรณ์  ซอง โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงธนัทสุดา  นิ่มสุวรรณ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงนันท์นลิน  สวัสดิ์วีรกุล โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวนันทัชพร  แซ่ตั๊น โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงนิพาดา  ขันคำ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงบัณฑิตา  สอนจะโปะ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงบุญญากูล  ตระกูลคู่บุญ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงบุริมนาถ  เกียรติขจรฤทธิ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงเบญญาภา  ตรังพาณิชย์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงเบญญาภา  อุทัยมา โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงปณัฎฎา  เมลกูล โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงปวรวรรณ  เลิศเบญจมงคล โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวปวันพัสตร์  สินธุ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สกุลจร โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงปัณชณิกา  พันธุเวช โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงปาณิสรา  สิงห์สา โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงปาณิสรา  สูงห้างหว้า โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงปุณญิสา  ปัญญากิจ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงพจน์ภัสสรน์  พวงลำใย โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงพชรมณฑน์  สิรินันทเศรษฐ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงพรรษชล  ไตยราช โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงพรลภัส  แฉล้มไธสง โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงพิชชาภา  นันท์ปิติพงศ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงพิชญากร  คำอ่อน โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงพิชญาภา  พุ่มนิคม โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงพิชญาภา  ยิ่งวัฒนานนท์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  คล่องแคล้ว โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงพุทธิมา  นวลนาค โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงภัคจิรา  ดำรงมุกดาธรรม โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงภัทรนันท์  โหมดสกุล โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงภัทรปภา  ชลศิริวานิช โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงภาพิมล  หิรัญญากร โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงภูษณิศา  เฉิน โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงลลิตภัทร  แท่นหิน โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงวทันยา  วทัญญุภาพ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงวรัญญา  รุ่งอนุรักษ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
77 นางสาวแววปราชญ์  ทวีพาณิชย์กุล โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงศตพร  กนกศิขรินทร์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวศรัณย์พร  เกียรติกูลขจร โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงศรุชา  ศรีแพ่ง โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงศุภานิช  อนันต์วัฒนสุข โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงสรวีย์  ปัทมวีพิสุทธิ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงสาริศา  เสมบัว โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
84 นางสาวสิริมนต์  จำเริญสุขสม โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงสุชญา  สวัสดิธนสาร โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงสุตาภัทร  สมาน โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงสุพิชญา  เปี่ยมชล โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงหทัยพัชร์  ล้อตระกานนท์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงอทิตา  ศาสตร์ศศิ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงอนัญญา  แก้วภูทอง โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงอรณิชชา  บวรยศพล โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงอรปรียา  จิตรำพรรณ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงอศัลยา  ชินวงศ์วิโรจน์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงอศิรวรรณ  ชูติสูตร์ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงอัญชิสา  ธราธารกุลวัฒนา โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวอันนา  ผลวัฒนะ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงอัยญดา  บัวนิล โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงอาภัสสรี  เทศไธสง โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
99 นางสาวอาภากร  ยินสกุลชัย โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงอารดา  ทัพประดิษฐ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงอาริยา  นิคมชัยประเสริฐ โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงอาริยา  โล่ห์นิมิตร โรงเรียนชลกันยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายกฤชนนท์  ชิงนวรรณ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายกฤติเดช  ลิ้มตระกูล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายกฤษณะ  จองถวัลย์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายกวี  สหวัฒนกิจ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายกันตพัฒน์  พลอยประดับ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายกันติพจน์  ผลเพิ่ม โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
109 นายกิตติภณ  ธนาจิรวัฒน์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายคมิก  หวังพัชรพล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายคุณธรรม  วัฒนศิรางค์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายคุณานนท์  โฉมศรี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายฆฤน  ขจรเกียรติคุณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายจิณณะ  สัจจะโชคธรรม โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายจิรทีปต์  จันทนานุวัฒน์กุล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายจิรายุ  แก้วขวัญเพชร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายฉัตรพันธ์  ธัญวุฒิเวทสิริ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายชวิน  วัชรโพธิ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายชาญเมธา  กิจบำรุงลาภ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายชาญเมธี  กิจบำรุงลาภ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
121 นายชาญวิทย์  สรรพอุดมชัย โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายชิติพัทธ์  นิ่มระวี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายชิติภณ  นิ่มระวี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายเชษฐา  ตันติยวรงค์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายฐิติพันธ์  บุญมาธนารักษ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายณฐกร  เฉพาะตน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายณฐกร  เอกวิริยกิจ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายณธกร  ทีปกรสุขเกษม โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายณัฏฐพล  ทองทับ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายณิชพน  มณีคันโท โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายทัพฟ้า  พุ่มแพรพันธ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายทีฆายุ  ชำนาญเวช โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายธนกร  ภูมีทอง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายธนกร  เเสงอรุณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
135 นายธนกฤต  วิศาลบูลณ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
136 นายธนกฤต  สานุสันต์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายธนชนน์  ชัยชนะกุลธรรม โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายธนภัทร  ตั้งสิทธิ์วิเศษกุล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายธนภัทร  รักษาเคน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายธนิสร  แซ่หลี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายธราทร  อิ่มอ่อง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายธารต้นน้ำ  นพธารากุล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายธิติภัทท  จิรทวีวงศ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายธีระเดช  อรวรรณหโณทัย โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายธีราทร  ภิญญากรณ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายปรวรรธ  เชาวน์ชะตา โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายปองบุญ  ฝรั่งทอง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายปัณณทัต  คณินธรกุล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายปัณณธร  กรสิทธิกุล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายปานปราชญ์  ประวิสารัตน์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายพงศ์พัฒน์  บรรจงวิลาศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายพั​ฒ​น​รัตน์​​  ​วี​ร​ชาติ​ยา​นุ​กุล​ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายพัทธดนย์  ปัญญาพินิจนุกูร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายพีรเดช  เสนาะล้ำ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
155 นายพุทธ  แสงเงินอ่อน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายภวัต  สุวรรณอำไพ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายภัทรพัฒน์  พรมจันทร์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายภาคิน  เกตุประยูร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายภูธาวิทย์  กิจหิรัญไชยกุล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายภูริณัฐ  พลเหลา โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายรชิษ  เดชาปริยวิภา โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายรัชกฤต  สาครพานิช โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายวชิรวิชญ์  ธาดาบดินทร์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายวชิรวิทย์  อิ่มสวาสดิ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายวรวิทย์  สรรพอุดมชัย โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายวิกรม  พรมีไชย โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายศฐาวิชญ์  สิริจันทสิงห์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายศิรชัช  ธราธารกุลวัฒนา​ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายศุภกร  ตั้งจิตร์พร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายศุภกร  วงศ์วิไล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายศุภวุฒิ  ชินชัย โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายศุภศิษฎิ์  ปานาพุฒ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายสกลพัฒน์  กาบกระโทก โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
174 นายสิรภพ  เจริญทรัพย์พานิช โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
175 นายหรรษกร  เตร์ยาซิงห์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายอดุลย์  วัฒนโกศล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
177 นายอนันตณัฎฐ์  กิจรังสรรค์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายอภิศรณ์  ปัทมวีพิสุทธิ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อุดมพรธนสาร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายอุกฤษฎ์  อาจหาญ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ธุระกิจ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายทรงธรรม  ภูบวรพงศ์ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายนำทัพ  เขียวสอาด โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงปายภูพรรณภัทร  บวรโชติทัพพะ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงศศิธร  กันตังกุล โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงสิริณภา  กันหา โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงสุวภัทร  เป้าทอง โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงอมรรัตน์  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายอันเดร  บุญจบ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายอาณกร  มีเครือรอด โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายกตพล  แตงจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงกมลชนก  อยู่ละออ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายกฤตภัทร  ผลมาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายกฤตเมธ  บัวเกิด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายกฤติน  อ่อนศรีไพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงกษมา  กาญจนางกูรพันธุ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายกษิดิ์พฤทธิ์  ภักดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงกัญญ์โฉม  เลาหะรพีพงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วละมุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงกัญพัชญ์  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายกิตติทัต  สุวรรณรงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายกิตติพิชญ์  ทองจับ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายเกียรตินิธิกร  พึ่งพระพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายคณนวรรธ์  สระศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายคมพิศิษฐ์  ภู่ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายคมพิศิษฐ์  เกียรติสุดาศักดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายจิรัฎฐ์  สุพัฒน์ผล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายชนกรณ์  แสงหิรัญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงชมศิรินทร์  พันธ์พลากรชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายชัยพิพัฒน์  เบ็ญณรงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายชิษณุพงศ์  บุญทา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงฐิติชกานต์  สวัสดิกาญจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงณปภัช  จันทร์ลอด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงณพัฐอร  พลเสนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายณัฐกันต์  โล่เสถียรกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายณัฐปพนต์  จันทมาลา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงทฤตมน  วิภูษณวนิช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงธนพรรณ  จิตรลักษณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายธนพล  รัตนสัจธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายธรรม์  เสนพลกรัง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายธีรวัชร  รัตนมงคล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายธีรัตม์  พิษณุวัฒนศักดิ์​ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายนพลักษณ์  หอมสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงนันทภัค  โนรินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายนิติธร  สาปาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงนิลปัทม์  ปัตถาคำมี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายบูรพา  ฤทธิราช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายปกรณ์  ภู่ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายปริพัฒน์  แก้วนำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายปลื้มปิติ  โสภี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงปาริชา  อังคธัญกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงปุญยารัศม์  เสมะกนิษฐ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายพงศกร  โมรา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายพชร  คงมี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายพศิน  เเตงหอม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไพบูลย์ภาณุพงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายพิเเศษ  ถึงแสง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงแพรวปรียา  ทองแดง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงภคมน  ไหว้พรหม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงภัทรนันท์  บันลือสมบัติกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงภัสสร์นราพร  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ขมหวาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงมณินทร  ดีโท่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงมณีรัตน์  เเป้นทิม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ภารื่นณัฐรมย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายวรโชติ  ทับแสง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงวรรณธรณ์  จิรัฐิติเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายวาริส  บริสุทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงศศิพัทธ์  ศิริอำพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายศิวกร  อิ่มสวาสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายศิวัช  สามพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายศุภวิชญ์  เพชรคง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงสโรชา  นรจิตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงสิชล  วณิชวรพงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายสิรวิชญ์  ดำขำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายสุกฤต  ประเสริฐโชค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงสุรภา  เหลืองอ่อน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายหฤษฎ์ภูมิ  ตู้แก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายอนุยุต  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายอภิภู  บุปผเวส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายเอกณัฏฐ์  อนิวรรตพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงกวินทิพย์  แซ่เหลี่ยม โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายกษิดิศ  เตชนันท์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายก้องศักย์  เส็งนา โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
265 นางสาวกัญญาณัฐ  นากถาวรสวัสดิ์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายกันตพงศ์  อัมรี โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
267 นางสาวชนัญชิดา  สนิทใจรัก โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงญาณิศา  ตระกูลไตรพฤกษ์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
269 นายฐิติพัฒน์  ติ่งแตง โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายณฐกร  วรกลีบ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงณปภา  ยาวิชัย โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายณภัทร  คงได้ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สินธุ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายณัฐกฤต  จันทร์หนู โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายณัฐชนน  สายดาราสมุทร โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงณัฐรดา  ขุนเที่ยง โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายณัฐษิฏฒ์  ทาต๊ะ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายธนกฤต  ชวลิตตาภา โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
279 นายธนภูมิ  ปานสอาดโชค โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
280 นายนรินทร  คำก้อน โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายปฏิภาณ  วังพรหม โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายปฐพี  วังพรหม โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
283 นางสาวปภาวรินท์  กลีบลำดวน โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
284 นางสาวปริณดา  ศรีจันทร์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงปริยาภัทร  รัตนอำภา โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายปัญจพล  พานิช โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
287 นายปัณณวัฒน์  สายดาราสมุทร โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
288 นางสาวเปมิกา  วรสายัณห์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายพงศ์วรินทร์  โกสุมวัชราภรณ์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงพรภัทรา  หัวใจ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงพิชฎา  โพธิ์เข็ม โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
292 นายภรัณยู  หล้าล้ำ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายภัทร  รอดแก้ว โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงภัทรภร  พุ่มบัว โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายภูริวัฒน์  พุทธประวัติ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
296 นางสาวมนัสนันท์  รุ่งแสง โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
297 นางสาวยลนิล  รัตนารถ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
298 นางสาวรมย์ธีรา  หอมชื่น โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงวิรัญชุลี  พันเดช โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงสุณภา  นทีบูร โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
301 นางสาวสุธาสินี  วารเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายอภิวุฒิ  กีรติปกรณ์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
303 นางสาวอุไรมนัส  ม่วงอ่อน โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
304 นางสาวกนก  พัฒนสุขวสันต์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
305 นายกฤตพัศ  สายเชื้อ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
306 นายกฤติยชญ์  แสวงภาค โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
307 นายกวินท์  เลิศกวินอนันต์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงกวิสรา  ภาคภพ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มานะศรี โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายกันต์ธีร์  สุธานันท์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายกันตพงศ์  อ่อนสกนธ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
312 นายกันต์  อิสระทิพย์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงกันยกร  ช่างจด โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
314 นางสาวกานต์ธีรา  ชื่นชิต โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เติมเลิศมนัสวงษ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
316 นางสาวการดี  สุตันรักษ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายกิตติพงศ์  ชูทอง โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายกิตติภัทร  บุญสมทบ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
319 นายขชม  วิจิตรกำเหนิดกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงเขมจิรา  เจริญกิจ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายคณศรัณญ์  ปัญญะจินตวัฒน์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายคณาพล  ถิรโชติวัฒนา โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายคณุฒน์  อาจนนท์ลา โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายคัลลทัพพ  แมกไม้รักษา โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายคุณธรรม  อิสสอาด โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายจิรทีปต์  ทองศรี โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายจิรธัช  ธีรรัตนาภรณ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายจิรภาส  การะยะ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงชญานิสรา  พงษ์พัว โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงชญาภา  ปานสงวน โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงชนก  พัฒนสุขวสันต์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญไชยโย โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายชัชวิน  รุจิรวนิช โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
334 นางสาวชิชญาสุ์  เฉลิมเทวี โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
335 นายฌาน  บุตรราช โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
336 นางสาวญาณิศา  ตันศิริ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
337 นางสาวญาณิศา  แย้มคร้าม โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงญาดา  บุตรราช โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
339 นางสาวญาธิดา  ขุนศรีสุข โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
340 นางสาวฏรียพัฒข์  มงคลชัยฤกษ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายฐกรณัฏฐ์  ศิริเพิ่มพูล โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายฐกฤตณัฏฐ์  ศิริเพิ่มพูล โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายฐากูล  มีสี โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงฐานิตา  โสดาทิพย์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายณชพล  คนล้ำ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายณฏฐพล  วงศ์คำแสง โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายณฐกร  สุวรรณนที โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงณฐริสา  จันทร์สนา โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงณปภัช  ธนฉัฐโกศล โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงณภัค  ธนฉัฐโกศล โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
351 นางสาวณภัทร  ชลธาร โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงณภัทร  นรศาศวัต โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายณัชกุล  ตันบุญเอก โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงณัชชา  หล่อยดา โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
355 นางสาวณัชชา  เอี่ยมตระกูล โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
356 นางสาวณัฏฐณิชา  บุญสายัง โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
357 นายณัฏฐนันท์  เบญจประยูรศักดิ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
358 นางสาวณัฏฐิญา  ปิยะศิริสิงห์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
359 นายณัฐกันต์  สุพัฒสร โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไสยสมบัติ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
361 นางสาวณัฐนันท์  บุญอนันต์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
362 นางสาวณัฐปภัสร์  โสตถิกิจกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
363 นายณัฐพัช  สายสร้อย โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
364 นางสาวณัฐพิมล  กลิ่นกุหลาบหิรัญ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
365 นางสาวณัฐรดา  กรองสโรชกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงณัฐสลิล  สุโกสิ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุนทรชัยกิจ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
368 นางสาวณัฐิดา  พัฒนเสรี โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
369 นางสาวณิชนันทน์  สุขม่วง โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงณิชากร  มหาดไทย โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงดาวิกา  เบ้ามา โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงตมิสา  สุภาพินิจ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
373 นายทีปกร  แก้วคำแสน โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
374 นายแทนธรรม  บูรณะภักดี โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายธนกฤต  ขาวสนิท โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
376 นายธนภัทร  บุญฟ้าประทาน โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายธนภัทร  สันติภพ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายธนะเมธ  ตั้งบุญเกษม โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงธมนวรรณ  เอี่ยมสุภาพงษ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
380 นางสาวธมลวรรณ  วงษ์จ๊ดซี่ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายธัชธรรม  กลิ่นอาจ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายธัชพล  บรรทัด โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
383 นางสาวธัญชนก  ธนะมูล โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงธัญชนก  แร่เขียว โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายธีทัต  ลิ้มอังกูร โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายธีภพ  ทองบริสุทธิ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายธีร์ธวัช  สิริประสิทธิ์พงศ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายธีราทร  ธีระนิติกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงนฏกร  บุญศิริคำชัย โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายนนทกร  เอี่ยวสานุรักษ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายนนท์รวิศ  ผาคำ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
392 นายนภัสรพี  รชตะพันธ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายนราวิชญ์  สมุทรคีรี โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงนาตยา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายนิธิศ  สีพยา โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายนิพพิชฌน์  ไชยต่อม โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายนิพิฐพนธ์  มโนพรศิริกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงนีรนารา  ประสิทธิแพทย์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงบุณยวีร์  มัควัลย์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายบุรินทร์  ชูสวัสดิ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายปทา  ขมแสนยาธรรม โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายปภพ  แก้วตาทิพย์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายปภาวิน  ศรีเมือง โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายปริยวิศว์  เอกนิรันดร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายปริวัฒน์  กิ่งมณี โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
406 นางสาวปรีชญาน์  มีลาภ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
407 นางสาวปรียาภัทร  คำทุม โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
408 นางสาวปลายฝัน  ปัทมมงคลชัย โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายปลื้มปรีติ  อริยสุระ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
410 นางสาวปองคุณ  สกุลวงษ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
411 นายปัญณ์  อุดมเดช โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายปัณณพงศ์  คีรีเขต โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายปัณณวัฒน์  นวลวัฒนา โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงปาณิสรา  พันธ์พฤกษ์โอชา โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายปิ่นปิณัทธ์  เตียวรุ่งเรืองสุข โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
416 นางสาวปิ่นปินัทธ์  โปณะทอง โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
417 นายปิยวัฒน์  โปณะทอง โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
418 นายปิยะภัทร  อัฒจักร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายปุณณ์  อิ๋วสกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงปุณยาพร  สมภูเวช โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
421 นางสาวปุณิกา  สุนทรเวชพงษ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายพงศ์ศรัณ  หวังงำทรัพย์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายพชร  ทวีชัยนพรัตน์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
424 นางสาวพนิดา  กิจเจริญวิศาล โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงพนิตตา  เข็มสอน โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
426 นางสาวพรพิมล  ศรีวิเศษ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายพฤทธิ์  ปฏิพงษ์ภาณุรัฐ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงพลอยพิชชา  ลิม โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายพสธร  เชาวศิลป์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
430 นางสาวพัฒน์นรี  ประสิทธิ์พิชิต โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วัฒนาโกศัย โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
432 นางสาวพัทธนันท์  โปณะทอง โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายพัทธพล  ปงแก้ว โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายพันธ์ยศ  ธีร์ธนพงศ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงพาขวัญ  อันแสน โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงพาขวัญ  โสภักดี โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
437 นางสาวพิงกัน  โพธิ์ศิริกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงพิชญ์ชา  วณิชวรพงศ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายพิชญะ  โสภิตวุฒิวงศ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงพิชญากร  ประสงค์กูล โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
441 นางสาวพิชามญชุ์  รุ่งเรืองยั่งยืน โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงพิณกวี  พิมพ์คำไหล โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายพิภัช  มาสง่า โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  พิมพ์สกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  ข่าวไทเพิ่มพูนสุข โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  กระแสโสม โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กระแสโสม โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
448 นายพิรพัฒน์  ประทุมพิทักษ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายภฑิล  ปริปุญโนชัย โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
450 นายภวัต  เอี่ยมสุภาพงษ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
451 นายภัทรดนย์  วงศ์จันทร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงภัทรธิชา  โวหารลึก โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงภัทรปภา  ลักษณะคชา โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ยินดีพจน์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
455 นายภาณุรุจ  ศรีศิริ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายภีมพศ  วังทอง โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงภูชญามญธุ์  เอกนิพนธ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
458 นายภูดิท  พึ่งกลั่น โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายภูมิพัฒน์  นามสิน โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
460 นายภูริณัฐ  ทองสว่าง โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงมนปพร  รัตนโภคา โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงมนัสนันท์  จุดาศรี โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
463 นางสาวมาธวรรย์  ตั้งความเพียร โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายเมธัส  ศรีเจริญการกิจ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงรมณ  วงศ์รุจิภาส โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายรัฐวิทย์  จารุวังสันติ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงลภัส  พุทธรักษา โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงลภัสรดา  ใจรักรุ่งอรุณ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
469 นางสาวลิยานา  มูเก็ม โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
470 นายวชิรวิทย์  เจริญกิจปีติ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายวรภพ  อุ่นสวิง โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
472 นายวรินทร  ประทุมยศ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
473 นายวฤนทร์  สิงหเสนี โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
474 นายวัชรวัฒน์  พงษ์เจริญชัย โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงวิชญาพร  ตู้จินดา โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงวิมลสิริ  เพชรกูล โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงศรัญญา  สังข์ศิริ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
478 นายศรัณย์ภัทร  หิรัญเพชรรัตน์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงศรัณยาพร  เก่งธัญญการ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงศริญญา  ตรีพงษ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
481 นางสาวศิรดา  โชติปุณยปรีดา โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
482 นายศิริเชษฐ์  แสงงาม โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายศิวริศร์  เอี่ยมกุลวรพงษ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายศุภณัฐ  บุญอนันต์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายสถิตคุณ  อ่อนพิมพ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
486 นายสรวิชญ์  หิรัญเพชรรัตน์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายสัจชาวินน์  ฉัตรมณีศรี โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงสายนที  พัฒนสิงห์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายสารัช  บาลโสง โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายสิรวิชญ์  สุนทรภูติวงศ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายสุภเวช  สระนาค โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงอชิรญา  ศรีทองคำ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายอชิรวิชญ์  กฤษณาวัฒนา โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
494 นายอดิษฐา  อัมพวัน โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงอธิภัทร  เฮร์แมน โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงอนัญญา  เฮร์แมน โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายอภิชา  จันทรสิทธิ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงอลินลดา  เร่บ้านเกาะ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายอัครวินท์  ดอยลอม โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงอัยริสสา  เก้าสมบูรณ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
501 นายอินทัช  เหลืองวรารัตน์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงอิสราภรณ์  โพธิมณีธนรัฐ โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงไอริณลดา  เนียมเย็น โรงเรียนระยองวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายกชพงศ์  ปุลาสะธัมมัง โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงกฤษติกา  ดวงแก้ว โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงกวิสรา  สกุลรักษา โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายก่องเพ็ชญ์  ภู่ประเสริฐ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงกันต์ชิสา  เพชรรัตนตรัย โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายกันตินันท์  วงค์ปัญญา โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายกัลป์ยกฤต  แสงกระจ่าง โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
511 นายกิตติกวิน  หนูเอียด โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
512 นายกิตติภพ  แก้วสาคร โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายกิตติภูมิ  อัญชลีทิพย์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายขวัญชัย  ป่าดำ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงเขมิกา  วานมนตรี โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายคชินท์ณภัท  แสนเดช โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายจตุรภัทร  ยศรุ่งเรือง โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายจาฏุพัจน์  ประจุทรัพย์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงจิณณา  บรรเทิงสุข โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงจิรันดร์ลักษณ์  หมื่นแก้ว โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายเจษฎา  วีรการณ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
522 นายชนกันต์  โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
523 นางสาวชนเนษฎ์  ถนอมวงษ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงชนมน  สายใหม โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายชนันธร  เบ้านาค โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงชนิดาภา  เพ็งน้อย โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
527 นางสาวชนิภรณ์  ตระการพงษ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายชโนทัย  ชนนีบำรุง โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงชมพูนุท  วิริยะกิจ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายชยกฤต  แสงกระจ่าง โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายชยพล  ดวงหทัย โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายชวกร  ชะฎาแก้ว โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายชวกร  วรสวาท โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงชวัลรัตน์  นาคไพรัช โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
535 นางสาวญาณิศา  สาริกา โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
536 นางสาวฐาฐญา  อัตถานัย โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงฐิติมา  บุญยะบุตร โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงฐิติยาดา  ฐิติสกุลวงษ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายฐิติวัตร  วงษ์สูง โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายฑณอรรช  พวงศิริ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายณฐพงศ์  บุญงาม โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงณัชชา  กุราช โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงณัชชา  ภิญโญ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงณัชชา  ศิลาคุปต์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
545 นายณัฏฐ์กร  พรอริยสิทธิ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทิพย์วงษ์ทอง โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายณัฏฐ์  ธรรมเวชพิสิฐ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงณัฐฐามณี  อารีย์ป้อม โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงณัฐณิชา  คชฤทธิ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุโพธิ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายณัฐนันท์  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงณัฐปภัสญ์  เพชรนิตย์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  รัตนพงศ์สกุล โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายณัฐพัชร์  รักษมาตา โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
555 นายณัฐพัชร์  สารรัตน์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายณัฐภัทร  ต้นแก้ว โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงณัฐยาน์  ยมจินดา โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงณัฐรดา  วงศ์เอี่ยมสวัสดิ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงณัฐวดี  แทนชาลี โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงดวงพร  เชยชม โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงดีพรกุล  จิตรแน่น โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายเดชาวัต  อินจงใจ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายตรัยรัตน์  เขาชำห้าน โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
564 นางสาวทักษอร  ลี้สุนทรไพศาล โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายทัชชกร  พรหมรักษา โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายแทอิ  ลี โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายธกฤต  เสียงประเสริฐ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายธนกฤต  อ่อนเชียง โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงธนพร  สุวาท โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงธนภรณ์  แก้วกุย โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
571 นายธนภัทร  สืบศักดิ์วงศ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายธนัตถ์  เชาวสกู โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงธยานี  แสงเฉลิมวงศ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายธัญณฉัตร์  ดีพร้อมฐิติโชค โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายธัญยบูรณ์  ดีพร้อมฐิติโชค โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปัสเสนะวุฒิ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
577 นางสาวธิดารัตน์  ไตรพรม โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
578 นางสาวธิดารัตน์  ไตรพรหม โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
579 นายธิติวุฒิ  พันธ์ถม โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงธีราพร  จันทจิรวงษ์ศรี โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายนครินทร์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายนนทกร  พัศดารักษ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายนนทกร  แจ่มฉาย โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงนพณวีร์  สินปรุ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายนภดล  พัศดารักษ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายนภัทร  แสงสี โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ล้ำเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายนรภัทร  วิริยะปัญญา โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายนราวิชญ์  มะลิลา โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
590 นายนฤสรณ์  ทิพนาค โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายนักปราชญ์  บุญมาก โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงนันท์นภัสธ์  พงษ์ศรี โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายนิติพันธุ์  นกอินทร์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงนิรชา  นุชเนตร โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
595 นางสาวเนตรชนก  รองสูงเนิน โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายปณิธาน  เเช่มโชติกะ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงปพิชชญา  สุขสม โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายปภัสกร  ประยูรคล้าย โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงปภัสสร  เกษรศิริ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายปรเมศ  สัจกุลชัยเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
601 นางสาวปรวีย์  ลิขิตอุดมทรัพย์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายปรัชญา  เป้าเข็ม โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายปริญเมศร์  ศิรอารยาวิชญ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงปวริศา  ดาทุมมา โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายปวรุตม์  ม่วงกลื้ง โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายปวรุตม์  วิวัฒน์วานิช โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
607 นายปวีณ  เทียนศรี โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายปัณฑ์นัทธ์  พิณสุวรรณ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายปัณธร  สมสอางค์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายปารวัตร  สิ่วสำแดง โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายปิยพัชร์  เรืองพรหม โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงปุณยาพร  บุญฤทธิ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงพกุลกาญจน์  วิชากุล โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
614 นายพงษ์สิทธิ์  บรรณารักษ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายพชร  ก้องสมุทรกร โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายพชร  ชาภักดี โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงพณิตศศิตา  เกตุชรา โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงพรกนก  นามนไสย โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงพรปวีณ์  ปานศิริ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
620 นางสาวพรไพลิน  พิทักษ์คีรี โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เรืองสว่าง โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
622 นางสาวพัชรพร  ดอกดวง โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายพัชรพล  จันศร โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายพัชรพล  นิพันรัมย์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงพัธนี  ตันแพง โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายพันธพัฒน์  แหวนดี โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงพิชนันท์ญา  ไพรสาระ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภักดีวรพินิจ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงพิมพนิจ  มากหนู โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
630 นายพิสิษฐ์  นิทา โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายพีรวัส  เอี่ยมอารีรัตน์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายพีรวิชญ์  เพชรอักษร โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงภทรภรรธน์  น้อยพิทักษ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงภรณ์ชนก  เจริญกุล โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายภรณริทธิ์  สิฏฐ์วรงค์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายภัทรดนัย  ตามบุญ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงภัทรินทร์  ทองลบ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงภีมรดา  วีระกุล โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายภูเบศ  อัมรินทร์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
640 นายภูริทัต  บุญยิ่ง โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายภูรินท์  โมรานอก โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายมนัญชัย  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายยศวัฒน์  เดชาคณิต โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายยิ่งคุณ  คุณพระ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายรเณศ  รัตนสินชัยบุญ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงรตา  นาคกัน โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  สีหะวงษ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงเรณุกา  แก้วประดับ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงลลิตา  คงเจริญสุข โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายลอราช  แก้ววิเศษ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายวงศกร  วิงกระโทก โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงวณิดา  ผสมทรัพย์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายวรชิต  วจีสุนทร โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายวรชิระ  ประทุมวงศ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงวรณัน  ทองเหลือ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายวรดร  แก้ววิชิต โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงวรฤทัย  ก้องวุฒิเวช โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายวรวุฒิ  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงวรัญญา  สุวรรณมิตร โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
660 นายวราธร  เสียงประเสริฐ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายวรินทร  จันทรกำเหนิด โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
662 นางสาววิภาวี  ทองบูรพา โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
663 นางสาววิริยาภรณ์  อุบลบาน โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายวีรภัทร  หาญศึก โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายศรัณยพงศ์  บุญแสน โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายศรัณย์  สำราญ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงศรัณรัตน์  เลิศลิลิตสุวรรณ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายศิรพัชร  ดวงดี โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงศิริประภา  เภตราเสถียร โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงศิริวรรณา  เขตร์ประดิษฐ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายศิวกร  พนารักษ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายศุกร์ศิริ  เตชะทวีกุล โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงศุภณัฐ  คำภิระแปง โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายศุภวิชญ์  สุดาดวง โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
675 นางสาวศุภาพิชญ์  พันธุสิงห์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายสรวิชญ์  ชูเกียรติ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายสรวิศ  โพธิ์ปาน โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงสลิลทิพย์  เสงี่ยมใจ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
679 นางสาวสายสวรรค์  ฟูเต็มวงศ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงสาริศา  สอนสกุล โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ประสานศักดิ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงสิริกัลยา  อินดา โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงสุชัญญา  มากทอง โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงสุฑาสิณี  ชมสุข โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงสุพิชญา  คำศิริ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงสุภาวดี  เดชอุดม โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายสุรชัย  เสือชื้น โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายสุรชา  อินทรักษา โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายสุวิจักษณ์  กันทะคำ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงอณันฑิตา  ธรรมิภักดิ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายอนุยุต  คล้ายสุวรรณ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายอนุวัตร  ยินดี โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงอภิชิญา  ยศงาม โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายอภิเทพ  ใยดี โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงอรปรียา  มั่นประสิทธิ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงอรุชา  ทับทิมย้อย โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงอัยริสสา  โถมสันเทียะ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายอาชวิล  ฉายารัตน์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายอาณัฐพล  เขตคีรี โรงเรียนวัดป่าประดู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงโกลัญญา  ตั้งสงบ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายธนิก  โสภณปัญญาภรณ์ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายปกรภัช  ศรีสุวรรณ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ม.2 คณิต ม.ต้น
703 นายปรมินทร์  คันธวัลย์ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงพนิดา  ปกป้อง โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงพิชญานิน  หาญกล้า โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายวรสร  พะวงษ์ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงศิรภัสสร  ประสงใด โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คงอยู่ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงอภิชญา  ภักดีงาม โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายอภิภู  วัฒนสหภาพ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายณัฎฐ์ภัทร์  มะโนวรรณา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงธนัชชา  เถาโคตศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงธันยรัตน์  ศิริแพทย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงนันทรัตน์  บุญกอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แก้วบุญทัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงวริศรา  พิทักษ์รัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายกฤษฎากร  สืบสุนทร โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงจิดาภา  จิระวิจิตรกุล โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงจิตราภรณ์  ชิงรัมย์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายชัชวาล  อินทรักษ์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงญาณิศาปิณิดา  พรมโคตร โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงฐิตาภา  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงฐิติวรดา  บุญรอด โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงณัชชญา  การสนธิ์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายณัฐชัย  สร้อยคำ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงณัฐธิดา  เหล็กมา โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
727 นางสาวต้นข้าว  กิตติกุล โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายธนธร  เพ็งปาน โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงธมลวรรณ  พสุพงศธร โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
730 นางสาวธันยมัย  วันคำ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายธีทัต  คุนาพงส์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายนนธภัทร  การกล้า โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายเนาฟั้ล  หลังวิเศษ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
734 นางสาวบุญญาวี  สุทินรัมย์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงบุญพิทักษ์  บุญโชติ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงบุณณดา  ทิวาพัฒน์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายประกายเพชร  ไก่เเก้ว โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายประกาศิต  ยู่เคี้ยน โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
739 นายปรัตถกร  ล่วงเขตต์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
740 นางสาวปวีณ์สุดา  จันทะปัญญา โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงปัณณพร  เขื่อนเพชร โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงปุณญิศา  เปี่ยมนอง โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงไปรยา  ชัยสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงภัคจิรา  ห้วยทราย โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายภูตะวัน  จารุรัตนานนท์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายเมฆวัฒนา  มะลิงาม โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
747 นางสาววิริวรรณ  เนรานนท์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
748 นางสาววิสนีย์  ผินนอก โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงศตพร  ศรียุทธ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายศิริกร  ฉายศรี โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายสันติภาพ  ช่วงชัชวาลย์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายสุทานชิต  ลินน์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
753 นายอนาวิล  เจนจบ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงอาทิตยา  สัตยะยุกต์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงมนสิชา  เสาวคนธ์ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงกัญญาภัค  พิมพิลา โรงเรียนสิงห์สมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายกิจวิพัฒน์  เพียรสมบัติ โรงเรียนสิงห์สมุทร ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงจิตรประภัสสร  พิทักษ์พงศ์เจริญ โรงเรียนสิงห์สมุทร ม.3 คณิต ม.ต้น
759 นางสาวณภัทร  สุวรรณพฤกษ์ โรงเรียนสิงห์สมุทร ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงธมนวรรณ  โสมารคพันธ์ โรงเรียนสิงห์สมุทร ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายธัชพงศ์  โมราวงษ์ โรงเรียนสิงห์สมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงปภาดา  แก้วประดับเพชร โรงเรียนสิงห์สมุทร ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายพงศกร  พิมพา โรงเรียนสิงห์สมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงพลอยสิริ  ไหลริน โรงเรียนสิงห์สมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายพุทธิพร  นองมัน โรงเรียนสิงห์สมุทร ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายภัทรพล  วงเวียน โรงเรียนสิงห์สมุทร ม.3 คณิต ม.ต้น
767 นางสาวรญา  เปรมอิสระกูล โรงเรียนสิงห์สมุทร ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงรักษ์ขวัญ  อมราภรณ์ โรงเรียนสิงห์สมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายวชิรวิทย์  มหาลาภ โรงเรียนสิงห์สมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงวรินทร  คงได้ โรงเรียนสิงห์สมุทร ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงวริษฐา  แสวงผล โรงเรียนสิงห์สมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงวิอาภา  บูชาอินทร์ โรงเรียนสิงห์สมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายศภณัฐ  เจี้ยเจริญ โรงเรียนสิงห์สมุทร ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายสุธิธนนน์  เจียมสกุล โรงเรียนสิงห์สมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายสุวพิชญ์  พูลเกษม โรงเรียนสิงห์สมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายอกาลิโอ  เนตรภักดี โรงเรียนสิงห์สมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายณัฐพงศ์  ขำคง โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงจันทกานต์  ประยูรเพชร โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงจิตาภัทร  สุปะวา โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
780 นางสาวเจือ  ซอน โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงชนาภา  รัตนสิทธิ์ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงชนาศรี  มณีเนตร โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
783 นางสาวเชียด  เอน โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
784 นางสาวฏิมากานต์  จันทะปะขาว โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีโยธา โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
786 นางสาวณิชกานต์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายเดชบดินทร์  โชติพ่วง โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายธนภัทร  มิดนอก โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
789 นายธีรพัฒน์  ถึงแก้ว โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
790 นางสาวน้ำผึ้ง  เสียน โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงเนตรชนก  นะทำมะนุ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงปณัฏฎา  วารินทร์ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงปนัดดา  เวิ่นกระโทก โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายปัญญพนต์  มะณู โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
795 นางสาวพลอย  คูณ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงพัชรินทร์  พูลเพิ่ม โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงพิชญา  มณีโชติ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มาสวน โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
799 นายไพ  ปัน โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงภัทราภรณ์  แซ่ตั๊น โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  วรนาม โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงโยษิตา  พานทอง โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงรัตติกาล  อินทนัย โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงวริษฐา  จงกล โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
805 นางสาววิมาดา  มณีวรรณ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
806 นางสาวศศิประภา  ผาแก้ว โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงศิรินทร์ญา  น้อยทา โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงสลิลลาวัลย์  พลซา โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายสัชฌุกร  ภิรมย์รื่น โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายสุชาติ  เผือกผ่อง โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
811 นางสาวสุเพีย  ลี โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงโสภา  อินทะโส โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
813 นางสาวกนกกาญจน์  ศรีนุรักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
814 นางสาวกิติญาดา  ความดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายกิติธาดา  ความดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญครอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
817 นายชญานน  บางรักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายณัฐภัทร์  มณีโรจน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงณัฐภัสสร  แน่นหนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงทิพยฉัตร  เอี่ยมประโคน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
821 นางสาวธนิดา  อาสาชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงปฏิมา  ดีสม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงปยุต  สารทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงปริชญา  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชัยเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงปาลิตา  จันทร์ลา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายพรภวิษย์  แสงงาม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
828 นางสาวพรวิภา  หลงสิม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
829 นายพรหมพิริยะ  โสภณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายพอเพียง  โพธิ์มา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
831 นางสาวพิชญสินี  เจริญเขต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงภคพร  ธนินญาณธร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายภูปกรณ์  ศรีแก่วิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
834 นายภูพณา  ศิละโสภา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายรัชพล  บุตรบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงรัตนาพร  แซ่โค้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงรินทร์สิตา  จุติทรัพย์สกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
838 นายวชิรกุล  เมี้ยนกลาง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงศิริกัญญา  นามพิมพ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
840 นายสรวัชญ์  คำวิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายสิทธิชัย  มีพันธุ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงอณัญญา  เลี้ยงบุญญพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงอภิชญา  วงษ์รอด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายอัครพล  โพธิ์แดง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
845 นายอิศวงศ์  ยุวพันธุ์กุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงเเพรวพิชญา  คันคิลา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงกมลลักษณ์  บุญไทย โรงเรียนนิคมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงกาญจนา  สุขศรี โรงเรียนนิคมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ใจสอาด โรงเรียนนิคมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายณัฐทินนท์  เรืองเดช โรงเรียนนิคมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายรักชาติ  กาญจนรณกร โรงเรียนนิคมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
852 นางสาวรัตนาภรณ์  รุ่งเรือง โรงเรียนนิคมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายวีระกร  วงค์ศรยา โรงเรียนนิคมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงศรัณย์พร  ขาวสอาด โรงเรียนนิคมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายสิทธวีร์  คงมณี โรงเรียนนิคมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น