รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวกวิสรา  ตรีผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นายกันตพัฒน์  ดำศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายคุณัชญ์  โชติประดา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงจิรัชญา  เวชานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงชฎาภา  จิตส่งเสริม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงชนันกานต์  เชื้อพรมมา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายชลธี  วุฒิ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายชินนรงค์  สุธาโร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงฌิมา  เกศการุณกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงญาณิศา  คำเพ็ชร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายฐิติพงษ์  คำภาพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายณัฐภัทร์  อินทรกำแหง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวณิชาภา  อักษรศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงณิรดา  รุ่งอร่ามศิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงตระการตา  พัชรจุฑานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงทิพย์ธิดา  ฟูคณะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายแทนคุญ  จันทบูรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายแทนคุณ  บุตรจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายธนภัทร  พิมพ์โพนทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายธรรศ  กมลานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายธีรภัทร  บุญฤทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงนลินนิภา  ศรีท่าไฮ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงนันท์บรรณญพร  มหาวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายนิบุน  เจริญยศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายปภาวิน  มาสกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายปวินทร์  คงขวัญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
27 นายปัณฑา  สุขแสนสำราญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงปาณรวินทร์  วิทยวินิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงปานรวินท์  วิทยวินิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวปุณณภา  วรัญญูรัตนะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงพรลภัส  เกียรติหิรัญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายพัสกวิน  เสาวนา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงพาขวัญ  อุทัยเสวก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นายพิชญะ  พรหมศิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นายพิชญุตน์  โชคมิ่งขวัญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นางสาวพิมพ์ชนก  สหพัฒนา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงภัทรศยา  สุนากร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายภาม  พานิชย์ผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงภาวิศา  ชุ่มวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงวรัญรดา  โพธิกิจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
41 นายวราพันธ์ุ  รัตนเชิดชูวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงวรารัศมิ์  ตันติยานุภาพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
43 นายวสันต์พรรษ  รัตนพลาไชย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายวิชญ์  สนั่นเกียรติเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
45 นายวิชยานนท์  วรรณธราดล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายวิชยุตม์  ยินดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายศิวกร  กิ่งมณี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงศุฑิกาญจน์  วิสุทธิสิงห์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายศุทธิวัชร์  บุตรเสรีชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายสรวิชญ์  นุกูลกิจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงสิยานันทน์  ผจงเสาวภาคย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงสิรีธร  มาเทพ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงสุรัมภา  อนามพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายหฤษฎ์  มาทรัพย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงอชิรญาณ์  เปรมกมล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายเอื้อการย์  ธรรมสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงกมลพร  ลอดซิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงกัญญวรา  แก้วศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงกิตติวิภา  อำไพพิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงขวัญจิรา  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงชนพร  พรหมงาม โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงโชติรส  ธรรมจริยา โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงญานิน  ละออผิว โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นางสาวฐิติวรดา  เชียงใหม่ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงณคภร  ชาติกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงณัชชา  ชวนฤทัย โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
67 นางสาวณัชชา  วจีสุนทร โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงณิชา  เจริญสุข โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงนภสร  สว่างรัตน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงเบญญาภา  บุญมี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงปภาวรินท์  โซ๊ะมิเล๊าะ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงปภาวี  ขาวคม โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงปรัชญาพร  พันสาง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงปัณฑรีย์  กาบภิรมย์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงปาณิสรา  ชินรัตน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงเปมิกา  อุ้ยนอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงพัชรอัมพร  กลิ่นเจริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ชะนางวัลย์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวพีรญา  เพชลีฬหะ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงเพ็ญนรินทร์  งามมี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงรุ่งนภา  คงเฟือง โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงลภัสรดา  หาญเหี้ยม โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงลลิตพรรณ  วรอรรถ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงละออรัตน์  รัตนาธรรม โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงวนิดา  ชัยยันต์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงสาธิตา  บุญราศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงสิริยากร  เจียมสกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงสุกันตา  แก้วมางุน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงกชพรรณ  ไชยวาที โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายกรภัทร  พินทอง โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงคณิตกุล  สุขชม โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงจิตตินันท์  มีสรรพวงศ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
94 นายจิระพันธ์  นิลเอสงค์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงชนิษฐา  เหม็งหยิม โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายชิดชนก  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายชินภัต  เรือนแก้ว โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงญามินดา  มัดรอ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงณฐมน  เขียวขจี โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทรงเดช โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
101 นางสาวณัฐธยาน์  กสิพร้อง โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุทธิวารี โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายธนกฤต  ศรีบุญจิตร โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงธวัลยา  สุธรรมมา โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
105 นายธีรเมธ  นิลชาติ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงนันท์นภัส  พั่วพันศรี โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายปิยวิศว์  สุขเกษม โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายปุณณภพ  มณีเพชร โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงไปรยา  จำนงค์ผล โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
110 นางสาวพัชรพร  วินิจฉัย โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายพิชยเทพ  จันทะหา โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงพิชยา  สังข์ผาด โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายภคธร  ทองมโนกูร โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายภวัต  พลอยงาม โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายภัคภัทร  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายภูมิพิชชา  เหล่าชัย โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายยศกร  ทิศิริ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายโยธิน  ปากสมุทร โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายรัชพล  สุริยะ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายรัฐภูมิ  ประธานเกียรติ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายวชิรวิทย์  ทองดี โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายวรกันต์  คันทาคม โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงวริยา  ยั่งยืน โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงวิริยา  พรมเมืองยอง โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงวีร์  ศรีไชยานนท์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายไวทย์  ศรีไชยานนท์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายศิรณัฏฐ  พันธุ์พิริยะ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายศิรวิทย์  ศรีอาริยะเมตตา โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงศิริภัสสร  ป้องหมู่ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.2 คณิต ม.ต้น
130 นางสาวศิริวดี  มัณฑนาภรณ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายสุกฤษฏิ์  จำนงประโคน โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายสุพศวีร์  ชัยวงศ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายสุรพศ  เถาหมอ โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงอภิญญา  ชันธุวาร โรงเรียนตราษตระการคุณ ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชาย.บุฬิศร์  เรืองนาม โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงกมลวรรณ  ประคองจิตร โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขะ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงกันตา  นวลทอง โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงงมนัญชยา  ช่วยทุกข์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  จั่นสังข์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงณัฐพร  เลี้ยงถนอม โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายณัฐวรรธน์  สุนาตุ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงณิชาภา  มนต์ประสิทธิ์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงทัชธร  สุปันตี โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงทิพย์วิมล  ทองโชติ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงธัญรดี  ธัญรดี สุโน โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงเนตรนภา  แสงไทย โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงบูชิตา  เรืองนาม โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงปนัสญา  สุขสวัสดิ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงปริชาติ  เรืองรัตนตรัย โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงปาณิสรา  วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงปุญญิสา  มาฆะเซ็นตร์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
153 นายภัทรธร  วิรัญกูล โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แย้มยืนยง โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
155 นายภาณุวัฒน์  กิ่งทอง โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
156 นางสาวยลดา  เวชประสิทธิ์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
157 นายยุทธนาวี  หวันยีเต๊ะ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงรพีพรรณ  รัตนวงษ์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงลภัสรดา  พุ่มชัย โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงวนิสา  ชาประถม โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายวรัตถ์  เฟื่องเกษม โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงสิริมนต์  มนต์ประสิทธิ์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
163 นางสาวสุภัชชา  วิจิตรสมบัติ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงอริสรา  บุษบงค์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ม.1 คณิต ม.ต้น
165 นางสาวกัณฑ์สุธางศ์ุ  สำเนียงล้ำ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงกานต์ธิดา  หล่ำเจริญ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงกิ่งชกร  หงษ์สุทธิ์ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
168 นางสาวแก้ว  แงด โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายชาญ  หอยสังข์ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
170 นายซูอาน  เฮง โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
171 นางสาวณัฐริกา  ภารพันธ์ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายติณณภัทร  ผลาเกตุ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายพุทธรักษ์  สังข์ทอง โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายไพศาล  ศรีเบญจรัตน์ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
175 นายเมธี  สวัสดีมงคล โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายราเมศ  โสมะมี โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงวริศรา  ฉัตรภูติ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงสุชานาถ  สุขกระสิน โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
179 นางสาวสุวรรณภา  สระโกสุม โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายสุวิรัส  ฉ่ำทอง โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
181 นางสาวเสาวนีย์  สีเงิน โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายเอื้อการต์  ลักษณวิเชียร โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น