รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกกร  อินทรัตน์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกมลนัทธ์  เสาวคนธ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกมลลักษณ์  คงมณี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกรรญณัฐ  สนธิเมือง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกฤติธี  ขวัญซ้าย โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกฤติธี  จิตนุราช โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกฤษกร  ศรีปานรอด โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกวินธิดา  จิตบุญ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายก้องภพ  แซ่ตั่น โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกัญชรัตน์  เขมากรณ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  คงมี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  อุดมศิลป์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกันต์พจน์  ทองนวลจันทร์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
14 นายกันตินันท์  ชูชื่น โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกัลยกร  รัตนมณี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พงศ์พฤกษ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายกิตติ์กวิน  จันทะมี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายกิตติพัศ  ชูชื่น โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกีรติกรรณ  คงชูช่วย โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายไกรกมล  ไพรทองธาร โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงเขมจิรัสย์  ทองศรี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงเขมินทรา  ศรีนวล โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายคุณนิธิ  จันทน์เสนะ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวจัสมิน  หวันดะหวา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายจิรภัทร  แสงสีดำ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
26 นายจิรมงคล  ชำนาญการ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงจิรารัตน์  เลิศสุธาวัลย์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขสุวรรณ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายฉันทัช  เเก้วพิบูลย์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงชนม์นิภา  บุญชำนาญ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายชนะพงศ์  ราชพงศ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายชนะพงศ์  หอวัฒนานันท์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
33 นางสาวชนัญเนษฎ์  ไพรสุวรรณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงชมศิลป์  พรหมอินทร์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายชยพล  รอดผล โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายชยพล  เลิศสุธาวัลย์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายชยพัทธ์  มิตสุวรรณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายชยานันท์  ชูจันทร์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
39 นายชัชพงศ์  แสงดี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงชัญญานุช  ชัยอ่อนแก้ว โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.1 คณิต ม.ต้น
41 นายชัยพร  รัชนีย์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นายชัยยุทธ  จินดากุล โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นายชินภัทร  ชัยอ่อนแก้ว โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายชิษณุพงษ์  พงษ์ประวัติ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.1 คณิต ม.ต้น
45 นางสาวญาณภัทร  ยี่ซ้าย โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงญาณภา  พลกาย โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงญาณิณ  พัฒนกุล โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงญาณิศา  จันทรัตน์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงฐิติมณฑ์  สังข์สม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงณญาดา  แก้วรัตนะ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายณฐกร  อิสโร โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายณฐกรพงศ์  ครุฑบางคัน โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงณฐพร  พรมโอภาษ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงณภัทร  สุวรรณมณี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แสงเกตุ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายณัฐ  ขวัญปาน โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สังเมฆ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เจตนา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เรือนทอง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายณัฐชนนท์  บุญศรี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงณัฐชา  สิตะพงศ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปุรินทราภิบาล โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงณัฐณิชา  พันธ์มโน โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงณัฐณิชา  เอียดคง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายณัฐธนกร  ศัลศาลา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงณัฐธยาน์  บัวนวล โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พุทธชาติ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายณัฐพัชร์  วิศพันธุ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายณัฐพัชร์  หนูไทย โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
70 นายณัฐภัทร  แก้วรัตนะ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงณัฐรดี  ไชยกุล โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายณัฐวรรธน์  สุวรรณโณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นางสาวณัฐวรา  ชุมอ่อน โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงณิชานันท์  รัตนทอง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงณิชารัตนน์  คำศรี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงณีรนุช  ชอบกิจ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายติณห์ภัทร  ทองคำ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายเตชิต  เขียวประดิษฐ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงทักษอร  สิทธิพงษ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงทิพปภา  ยะถาวร โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายทิวัตถ์  จิตเขม้น โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายธนธรณ์  ผุดผ่อง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายธนพนธ์  มานะชำนิ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายธนภัทร  แก้วจรวย โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายธนภัทร  แก้วเสน โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายธนวัฒน์  ทิพย์สงคราม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายธนวิชญ์  สังขสัญญา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายธนัฐ  อ่อนแก้ว โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายธเนศพล  ซีบะ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายธัชธรรม  รัตนโสภา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มุณีบังเกิด โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีอินทร์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงธัญวรินทร์  ก้งท้ง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงธันยภรณ์  นะแส โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายนนทพัทธ์  หนูเพชร โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงนภัสวรรณ  คงจันทร์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายนราวิชญ์  เทพจันทร์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
98 นางสาวนัทธมน  ศรีสุวรรณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงนัทธมน  หนูกุ้ง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายนันท์ธนวัช  โกศลกาญจน์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงน้ำมนต์  แสงจันทร์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายนิติธร  เขียวหอม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงบัณฑิตา  รามสมภพ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงบุญญาพร  ชนะพาล โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
105 นางสาวเบญญาภา  นนทะสร โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงเบญญาภา  พูลรส โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงปทิตตา  รักษ์ทอง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อนุราธา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
109 นายปภาวิน  เอ้งเถี้ยว โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายปภาวิน  ไชยสุวรรณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงปรายวรินท์  หนูสอน โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงปริชมน  ทองคำ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงปริญญา  พัฒนา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงปรียากร  อินทสระ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงปวริศา  บุญกำเหนิด โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงปวริศา  สุทธิสังข์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
117 นางสาวปัญจญาณี  นุ่นแก้ว โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงปัณฑารีย์  พรหมวิหาร โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายปัณณ์เทพ  ทองคำ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายปัณณวิชญ์  พุฒิวณิชย์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงปาจรีย์  เสนเพ็ชร์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายปิยะวัฒน์  คงบัว โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงปุญญิศา  พรหมเดชะ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายปุณณภพ  จินดาเพ็ชร โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงเปมิกา  ทรงศรี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายพงศกร  ชูทอง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงพนิตพิชา  แก้ววิลัย โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงพรรทิวา  พลอาชา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงพริมา  บำรุงเสนา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงพลอยปภัส  รามแก้ว โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายพศุตม์ธีร์  พงษ์รอด โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายพสธร  รักทรัพย์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายพัชรเทพ  สุวรรณพรรค โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงพัชรพรรณ  มากมูล โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงพิชญาภา  อินทรัตน์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงพินรภัสร์  รักแดง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายพิพัฒน์  จันสุวรรณโณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
138 นายพีรภัทร  ศีลบุตร โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายพุฒิพงศ์  ขุนทองเพ็ชร์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทรปาโต โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงภัทรปภา  บุญหวังช่วย โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายภัทรภูมิ  นิลรัตน์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงภัทราวรินทร์  จันทสงค์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายภัทริศ  นมรักษ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงภารดี  ยศอาลัย โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายภาสกร  บัวผัน โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายภีรพัฒน์  เมฆะมานัง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายภีรภัทร์  พร้อมศรีทอง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายภูมิรภี  สุดอ่อน โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายมาอัพ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงมินตรา  ต่วนยี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายยศนันท์  มาศเมฆ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงรติกานต์  ยางทอง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงรักชนก  เพชรไพศาล โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายรัชกฤช  ศรีสุวรรณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
156 นายรัชพล  เวทโอสถ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายลภัส  ย่องตีบ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงลาณินยา  จอกลอย โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.1 คณิต ม.ต้น
159 นายวรณฐศร  บุญเพ็ชร์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายวรธันย์  วงศ์วิเชียร โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงวรรณวิษา  จินดานาค โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงวริศรา  โล่จินดาสวัสดิ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายวสุพล  บัวศรี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.1 คณิต ม.ต้น
164 นายวิชญเดช  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงวิมลสิริ  อินชุม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงวิมลิน  คุระแก้ว โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.1 คณิต ม.ต้น
167 นางสาวศจีรัตน์  เรืองนุ้ย โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายศรัณย์  เดชรัตน์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงศศิธร  ทองนิ่ม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงศศิภา  หนูไข่ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงศศิมา  พานิชกรณ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงศิกานต์  จันทร์นก โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายศิภณวัช  เภาทอง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงศิลป์ศุภา  ทองกรด โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายศุภกร  อินทร์แก้ว โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายศุภกฤต  ประภาพานิชย์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายศุภชัย  บัวเพ็ง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายศุภณัฐ  สว่างรุ่งเรือง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
179 นายศุภวิชญ์  คุณพิพัฒน์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
180 นายศุภวิชญ์  หนูเส้ง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายสรวิชญ์  มัจฉาวานิช โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายสิปปภาส  ดำตีบ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
183 นางสาวสุภิชญา  มณีโชติ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายสุวิศิษฏ์  เวชประสิทธิ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เพ็งเทพ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงโสพิตา  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงอชิรญาณ์  คงมี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงอโณทัย  ชัยณรงค์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงอติกานต์  แก้วบุบผา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายอธิคม  บุญราม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
191 นายอภิมงคล  โชติอัครนิตย์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
192 นางสาวอภิษฎา  สิระวิเชียร โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงอรพชร  ผลินธรสิริ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงอรอินทุ์  เพชรชู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงอัญชิสา  ช่างล้อ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงอัญชิสา  หนูทิม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงอัลริลล์  เดชภรภัทร โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายอานนท์  ไหมงำ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงอารดา  แก้วมโน โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายกิตติพัฒน์  รัตนนิมิตร โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
201 นางสาวชญานี  ทองรักษ์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงณภัทรสร  โชโต โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
203 นางสาวนันทวัน  ศรีไหม โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
204 นางสาวศรัณย์รัชต์  วิรเกียรติ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
205 นางสาวศิรภัสสร  ตันเจริญรัตน์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ม.3 คณิต ม.ต้น
206 นางสาวกชณิชา  ดำรงมณี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงกชพรรณ  มานะกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
208 นายกณิศ  ดิษสุวรรณ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เพชรวารี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายกฤตภาส  วงศ์จันทร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายกฤติน  นิลวรรณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายกฤษฎ์  วิชัยพฤกษ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงกัญญณัท  ศักดิ์วรเดช โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงกัญญพัชร  หนูเพชร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงกัญญาภัชร  ทองหนู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงกัญปิญา  จายางกูล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายกาณฑ์  มั่นจันทร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปาลรัตน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงกานต์พิชชา  อนุสาร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายกิตติพิชญ์  ปั้นทอง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงกิรณา  ธรรมเนียม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงกิรติกา  อุบลจินดา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงกุลกันต์  สนิทมัจโร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงขอขวัญ  ปริศวงศ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายคณิศร  มูสิกะ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายคุณภัทร  อรุณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงจณิสตา  อินทสร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
228 นายจักรธร  แซ่กวง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงจารุพร  หิรัณยรัศมีวงศ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงจาลิลาฮ์  ใบบิเด็น โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
231 นางสาวชญารัฐ  รัตนพันธ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายชยทัต  ตันติมา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายชยธร  คล้ายเเก้ว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายชยพล  ปุณญนันทกร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายชยางกูร  มิ่งมาก โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงชรินรัตน์  ตันสกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงชลิดา  สุวรรณคีรี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงชวัลกร  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายชวัลณัฐ  ตั้งทวีพูนทรัพย์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
240 นายชีระวิทย์  ลาภอรุณวิทย์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายชุติพนธ์  จิรวัฒน์จรรยา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายชุติพนธ์  อดิศัยเผ่าพันธุ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
243 นางสาวเชิญณิชา  บุญยตา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงญาณิศา  กันติศาฤทธิ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงฐาณิญา  กสิวงศ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายฐานันตร์  อรุณพันธุ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายฐิติพงศ์  เตชพัฒนากร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงฐิติวรดา  มุสิกรั โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงฐิติวรภา  บุญปถัมภ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายณกมล  สุขภิมนตรี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายณกร  หนูจีนเส้ง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายณฐ  ศิริมุสิกะ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
253 นายณฐกร  สุขประเสริฐ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
254 นายณฐกร  แก้วเจริญ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายณฐกฤต  สมรรคจันทร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายณฐนนท์  สมบัติบุญ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงณฐพร  ปี่แก้ว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงณฐมน  พรหมมาลี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายณดล  ทองวโรทัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายณนน  พันธุ์มณี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงณภัทร  เมธีอภิรักษ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
262 นางสาวณัชชา  เลียดปฐม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายณัชพล  ถาวรวงษ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงณัชลดาวีร์  ฟูสิษฐ์ชนะ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
265 นายณัฎฐ์ธนัน  ทองคำ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  อุ่นแดง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กาญจนคลอด โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายณัฐกรณ์  สังข์ปักษา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงณัฐชยา  ไชยภักดี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วเคารพ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยภักดี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงณัฐธยาน์  จันทร์นวล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ภู่สิโรรังษี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายณัฐธร  ทองวงศ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายณัฐนนท์  เกตวงศ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
276 นางสาวณัฐนรี  ทิพย์รัตน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายณัฐนันท์  ทองเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายณัฐพนธ์  เฮา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงณัฐรุจน์  เส็นยีหีม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงณัฐวลัย  นันทสาโร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์หนู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงณิชชาพัณณ์  หลิมศิริวงษ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทวงศ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงดนยา  คงคาลิหมีน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายติณณ์  คำแก้ว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายเตชิต  ชูสั้น โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงทักษอร  ศรีนิ่ม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงทานตะวัน  อภิมหาธรรม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงทิพนาถ  วัฒนาพงศกร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายเทพทัต  ฤทธิบูรณ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายธนกฤต  ตันติโกญจนาท โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายธนกฤต  รังสฤษฎ์พิพัฒน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายธนกฤต  สิงหชญานนท์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายธนโชติ  ใจนุ่ม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงธนพร  นิชวงศ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายธนันดร  ลักษณาวงค์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
297 นายธรรศธรณ์  ภูมิมาศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงธรสธน  รอดเมื่อ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายธัชชัย  ขวัญแก้ว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงธัชนิดา  โลหะมาณพ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงธัญชนก  ไพศาสตร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงธีรกานต์  หนูสม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
303 นายธีรชาติ  พัฒนบรรจงกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงธีรดา  เกียรติคีรี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายธีร์ธวัช  ลิ้มอัมพรเพชร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงธีรนุช  บุญสนิท โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
307 นายธีรพงศ์  กุกแก้ว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายธีรภัทร  บัวบาล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายธีร์  วัจนาคมกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
310 นางสาวนนทพร  เหาตะวานิช โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายนพณัฏฐ์  อรุณจิตต์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
312 นายนริศรันดร์  ออสันตินุตสกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายนเรศ  นาคสุขปลั่ง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายนันทกร  ประกอบกาญจน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงนันท์นภัส  ช่วยรอด โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายนันทิวรรธน์  สมประสงค์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
317 นางสาวนิชาภา  ช่วยรอด โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายนิติธร  อินทะสะระ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายนิปุณ  แซ่บ่าง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายเนาฟาล  หลีสันมะหมัด โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงบัณฑิตา  มาศทอง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายบารมี  สุขุมาลย์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงบุษราคัม  สราญเศรษฐ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงเบญญาภา  โชคเจริญเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงเบญญาสิริ์  ตุ้มคร้าม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายปกป้อง  กาญจนะ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายปฏิพล  โฆษิตพันธวงศ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงปณัฏฎากานต์  ไชยยศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงปณาลี  ศิริรักษ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงปณิญชญาณ์  เลิศเดชานนท์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงปณิตา  จันทร์เกตุ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายปณิธิ  ดีพร้อม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงปณิธิ  วิจิตรจรรยา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายปภพภัค  ปลื้มใจ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายปภังกร  ตระกูลบุญรอด โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายปภังกร  ถวิลวรรณ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายประภวิษณุ์  ขุนหลัด โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
338 นายปรัชญพนต์  พงศ์กระพันธุ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงปรายฝัน  หวันแลหมัน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงปริยากร  สำรวจเบญจกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายปวริศ  ชูทอง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงปวริศา  บุญส่ง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงปวริศา  รุกขพันธ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงปวริศา  วิชพงษ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  หนูหอม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายปวีร์  เลิศเกียรติรัชตะ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายปองคุณ  สุขธัมรงค์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงปัญญดา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
349 นางสาวปัญญาภรณ์  แคใหญ่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงปัณชญา  ชัยมนตรี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงปัณฑิตา  ชุมละออ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายปัณณ์  ศิริพันธ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายปัณทัต  มีชัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงปันปรีดา  ปรีชาวุฒิเดช โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายปาณัสม์  ทุ่มพุ่ม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
356 นายปารเมศวร์  แสงแก้วสุข โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงปิยฉัตร  สมรรถคนี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายปิยพัทธ์  สาโมลี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
359 นางสาวปิยาพัชร  ภู่สิโรรังษี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายปิรชัย  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงปุณชรัตน์  ชมเชย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงปุณณิชา  วงศ์สุริยะ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงปุณย์รตี  ทิชินพงศ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงปุณยวีย์  ปิยะถาวรชัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศรีสวัสดิ์นุภาพ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงปุณยาพร  วงศ์สุริยะ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงปุณยาพร  วรรณวิไล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
368 นายเปรมกวิน  ณ วาโย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายพชร  แสงแก้ว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายพชรกร  อเปสริยาโย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงพรรณธร  ไผทรักษ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงพรสวรรค์  ทรัพย์อนันต์ชัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงพร้อมขวัญ  ยอดขยัน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายพลากร  ศรีหมอก โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายพลิศ  รัตนพันธ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายพศิน  ทองขุนดำ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายพสธร  รังสิมันตุชาติ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
378 นางสาวพัชรกันญ์  ศิริวงศ์ไพศาล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงพัชร์จีรา  พิสุทธิ์พิยากุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
380 นางสาวพัฒณิตา  นุ่นดำ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  คเชนทองสุวรรณ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
382 นางสาวพัทธ์ธีรา  มากเขียว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
383 นางสาวพัทธ์วิรา  คเชนทองสุวรรณ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายพันธุ์คุณ  ขวัญปิยะรัตน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
385 นางสาวพิชชาภา  ปล้องไหม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
386 นางสาวพิชชิตา  รุจิพัชรกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงพิชญ์ธมน  ไชยถาวร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
388 นางสาวพิชญา  สุขสงวน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศรีเพชร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศักดิ์พันธ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ไชยจิตต์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายพิตรพิบูล  เชียวจันทร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ศุกรเสพย์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เยาวพันธุ์กุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  หวังสมบูรณ์ศิริ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงพิมพ์พฤดา  พรมเจียม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงพิมพ์มาดาธ์  เหล่าสุวรรณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เพชรสลับศรี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
399 นายพิษญ์กะวัชร์  จันทวงศ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
400 นายพิษณุวัฒน์  เพ็ชร์เล็ก โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
401 นายพีรณัฐ  ฤทธิ์ช่วย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงแพรไพลิน  บ่อทอง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงฟ้าใส  ไพโรจน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายภคไชย  อินทฤทธิ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายภครวัฒน์  สาขามุกข์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงภนิตา  สิษฐ์ธนชา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายภวัต  ทรัพย์เพิ่ม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงภัคนันท์  พรหมจรรย์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงภัควลัลณ์  เจียธนโชติสกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายภัควัฒน์  สังฆกิจ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายภาค  พวงสอน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายภาณุวิช  ช่วยนุกูล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายภาธรธฤต  ชูเกาะทวด โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
414 นายภาม  จงไพรัตน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายภาษิต  พวงแก้ว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
416 นายภาสวิชญ์  วงศ์ผาสุกโชติ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายภาสวิชญ์  สงเเก้ว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงภิญญดา  เอกพิทักษ์ดำรง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายภูตะวัน  ทั่งไพบูลย์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายภูมิวิช  หอยแก้ว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
421 นายภูริณัฐ  เส็นยีหีม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
422 นางสาวมนัสนันท์  รุ่งเรือง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
423 นายมหานที  พุฒทอง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงเมษยาพร  ครูอ้น โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายโมไนย  สอนศรี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
426 นายยชญ์ขพันธ์  สายชล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายยศภัทร  บริพันธุ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายรณกร  พุดเอียด โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายร่มธรรม  จันทร์กาญจน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงรยานลิน  ชุติจิรนาท โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายรวิศชา  มุขสง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงรวิศรา  พิกุลทองอำไพ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงรวิสรา  จริตงาม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงรวิสรา  สาสระ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงรวิสุข  วรโชติกำจร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายรัชตพล  ตั้งกิจวรกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงรัสมี  บาฮะคีรี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายรามิล  บุญโรจน์พงศ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงลภัสรดา  วิรากรชยะกูร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงลัลนา  คงกัลป์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายวงศธร  คำแก้ว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายวงศพัทธ์  เกียรติวัฒนากุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
443 นายวชิรวิทย์  พันธ์เพชร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายวชิรวิทย์  สงวนวิชัยกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
445 นายวรดร  ณพิชญ์กุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายวรรณวรรธน์  อิ่มคง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงวรัชยา  จอประเสริฐกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงวรัชยา  พงศ์พิราม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงวรัญญา  บัวศรี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงวริฐา  ประกอบกิจ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายวริศ  แซ่ก้วย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงวริศรา  จิรศักยกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงวริศรา  แสนสุด โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงวริศา  พรสุขนิมิตกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายวสวัตติ์  อักษรรัตน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายวสุ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงวิชญาพร  วิวัฒน์ศิริพงศ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงวิริฒิพา  กลับแป้น โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
460 นายวิอาม  มูเก็ม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงศรัญญานี  ทองหยู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงศศิ  ขจรวงษ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงศศิชล  พังสุบรรณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
464 นายศิรชัช  ศิริรักษ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงศิรภัสสร  จริตงาม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงศิรภัสสร  เผือกสม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
467 นายศิรวุฒิ  สุขมิ่ง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายศิวกร  ฤกขะวุฒิกถล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายศุภณัฐกร  ทินกร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงศุภรางศุ์  ชำนิธุระการ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
471 นายศุภวิชญ์  เกียรติขวัญบุตร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายศุภสิษฐ์  นาเคน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงศุภาพิช  ดิสรพงค์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พิณสุวรรณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายสรวีย์  ใจแก้ว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงสวิตตา  ชูทองคำ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
477 นายสัณหณัฐ  ไฝสีทอง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายสันต์พจน์  สมรรคจันทร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายสาธุ  มีเเก้ว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงสายศร  ภิญโญประการ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
481 นางสาวสาริศา  เอียดนุสรณ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงสิริกร  เอียดนุสรณ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงสุตาภัทร  เกิดนุ่น โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายสุธินันท์  โชติไพบูลย์พันธุ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงสุธีธิดา  เฉิดฉิ้ม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงสุพิชชานันท์  พลังสันติกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
487 นางสาวสุพิชฌาย์  พรวิลาศสิริ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วทนะกาญจน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วคง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงสุภาพิชญ์  วทนะกาญจน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายสุรนาท  ผึ่งผาย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายสุรนาท  ผึ่งผาย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงสุวนันท์  สืบอ้วน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงเหนือฝัน  นิลโกสีย์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
495 นางสาวเฬอทีชา  ลือขจร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงอนรรฆวี  เกื้อมา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงอนัญตปัญญ์  อริยวงศ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงอภิชญา  มณีน้อย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายอภิภู  สารภาพ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายอรรถนนท์  มินชะ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงอริยาสิริ์  เตือนวีระเดช โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายอัครพล  เพชรสุวรรณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงอัญญสิรินธร์  ตรังคานนท์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
504 นายอันดามัน  แก้วมณี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายอัฟนาน  คูณะรังษี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงอัสรีนา  แสนเสนาะ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายอาชวิน  ทองวโรทัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงอาชัญญา  ปาลาเร่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายอาชิตะ  ราษฎร์ทักษิณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายอาร์มีรูล  ยูตา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงอาราดา  วรกุลเตชาภัทร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายธนกร  เลิศสุรวัฒน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงกนิษฐา  ศรีโยม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงกวีพร  วงศ์ชนะ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ม.1 คณิต ม.ต้น
515 นางสาวกันติชา  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ม.3 คณิต ม.ต้น
516 นางสาวกานต์ธิรา  นารีหวานดี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงเกสรี  ศรีชัยชนะ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงจิราพัชร  ศึกหาญ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงจุฑารัตน์  นิลพรหม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงชนิตา  ชุมเอียด โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ม.2 คณิต ม.ต้น
521 นางสาวชมพูนุช  แซ่ฮ่อ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ม.3 คณิต ม.ต้น
522 นายณัฐพล  หลำจะนะ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายนราวิชญ์  จุสปาโล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ม.2 คณิต ม.ต้น
524 นางสาวนูรีญาห์  เพียรกิจ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงปุณยาพร  ทองพราว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงเปมิกา  สุวรรณโณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายราซิล  เลงสะ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ม.1 คณิต ม.ต้น
528 นางสาวโสธิกานต์  รักษ์ศรีทอง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงอริสรา  ประดิษฐ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายเจตพงษ์  คงปาน โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
531 นายณพกร  แซ่ลิ่ม โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงพลอยปภัส  หิรัญวิริยะ โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงพีรดา  หวัดเพชร โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  แสงมณี โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายวงศกร  ขาวสั้น โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
536 นายวิศวะ  มินเกตุ โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายอนุวัต  กิ่งพวง โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
538 นางสาวกนกวรรณ  นิตรมย์ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงกรภัทร์  พรมเรืองโชติ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายกฤชนพล  นาคอ่อน โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
541 นายกิตติธร  เหลาะหมาน โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
542 นางสาวจรรยพร  ทองพรม โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
543 นายจิตติพัฒน์  ตุ้ยนะ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงจิตติมา  ขาวเกลือน โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
545 นายจิร  บุรณนานนท์ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายจิรวัฒน์  พรมสมสู โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
547 นางสาวจุฑาทิพย์  เสือทอง โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงจุฑามณี  หมัดเเล๊ะ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
549 นางสาวฌานิศา  ประดุจพล โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
550 นางสาวณฐลักษณ์  สินชู โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงณปภัช  มณีโรจน์ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายณัฐพนธุ  เเก้วศรี โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงณัฐวดี  เส้งมี โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
554 นางสาวตรีชฎา  เย็บและ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
555 นายธนพร  พรหมจันทร์ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายธีระพงษ์  เหล็มหมาน โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายนัธทวัฒน์  ลุ้งบ้าน โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายนาวี  สันตะโร โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงนิรัชญา  ตีปดำ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
560 นายปณิธาน  เพ็งทอง โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายปภังกร  คงศรี โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
562 นางสาวปภาณิน  สงโสม โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายปรเมษฐ์  แดงแก้ว โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
564 นางสาวปวันรัตน์  ทองเพ็ชรจันทร์ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
565 นางสาวปาริฉัตร  จิตคง โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายพชร  แก้วมณี โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงพลอยชมพู  ดิษร โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงพัชชาภร  แก้วนวล โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงพัชรพร  โมลิโต โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
570 นางสาวพาณิภัค  แก้วขาว โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
571 นายพิชัยยุทธ  ขุนจัน โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
572 นางสาวพิมพ์ธิดา  ยืนศักดิ์ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
573 นางสาวพิมพ์มณี  ทองแก้ว โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงฟารีด้า  ลำเบ็นสะ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงภคมน  จันทรสง่า โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงภิรัญญา  เจษฎาปิติภัทร โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายรัตนโชติ  คงยานี โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
578 นางสาวรุ่งนภา  แก้วทอง โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงวริศรา  สุขโข โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงศนิชา  ศรีผล โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงศรัญญา  ไชยสอน โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงศิรภัสสร  หนูหวาน โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
583 นายศุภณัฐ  นวลชุม โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
584 นายสิรภัทร  แสงจันทร์ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
585 นางสาวสุพิชญา  เป็นไชย โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
586 นางสาวโสภิตา  ดินลานสกุล โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงอโณทัย  ชนะชัย โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
588 นายอัษฎายุ  พูนสง โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงกนกพร  ลีลาพิทักษ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
591 นางสาวกมลชนก  จันทวดี โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงกฤชอร  เดเช โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายกฤษณะศักดิ์  สังข์สุวรรณ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงกฤษตยา  บัวสนธิ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายกวิน  อินทร์ณรงค์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายกวินวิชญ์  พันกาแด โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
597 นายกันต์ธนัจ  ทองคำ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายกันตภณ  เทศอาเส็น โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายกิตติพิชญ์  ทองมาก โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงกิติวิชญา  เจริญผล โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายกุรกรณ์  จิ้วจวบ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
602 นายกูลวัฒ  ธีระกุล โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงขวัญภิชชา  ชูสง โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงคณิติน  รักสัตย์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
605 นายคุณวิสิฐ  หนูชูสุก โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายคุณาสิน  สงหมด โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายจรูญวิทย์  อิสสระ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงจอมขวัญ  แซ่หวั่ง โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายจักรพงษ์  รังษี โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงจิตรานุช  สุจริต โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายจิรพัฒน์  กาสาเอก โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายจิรภัทร  ตั้งหลุน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
613 นายจิรภัทร  เอ้งฉ้วน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงฉัตรกนก  บุญฤทธิ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงฉัตรปภัสสร  ชาวสวน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงชญานันท์  อุสมา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
617 นายชนนท์  มาลินี โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายชวกร  เพชรกาฬ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
619 นางสาวชัญญา  พลาอาด โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
620 นางสาวชัญญานุช  สุขใส โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
621 นางสาวชัญญานุช  หมาดเท่ง โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายชามิล  สุขมาศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายชามิล  เทศนอก โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงชิดชนก  โฉมงาน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายชิษณุพงศ์  คงเจริญ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชุมดี โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
627 นางสาวซัลมีญ่า  แหล่ทองคำ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายซากิชคาล  ชาชา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายเซอร์กิรีน  ยาวัง โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงญานิศา  สุจิตะพันธ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงญานิศา  หาหลัง โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายฐณะวัฒน์  พิมสารหิรัญ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงฐิดาภรณ์  ชูขำ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงณญา  แซะหมูด โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายณฐกร  ชูสิทธิ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายณฐกร  หนูแป้น โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายณฐวัฒน์  สารานพกุล โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงณพิชญา  บุหงารัตน์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงณัจฉริยา  ด่านเท่ง โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงณัชริญา  ทองส่งโสม โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายณัฎฐพล  กองทอง โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
642 นางสาวณัฏฐณิชา  เกลี้ยงกลม โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เขียดแก้ว โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงณัฐญดา  ทิพย์บุญ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
645 นางสาวณัฐณิชา  คงสุข โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณโณ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงณัฐนรี  นรพิน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
648 นายณัฐพัชร์  ปะจู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงณัฐรินีย์  เมฆทอง โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
650 นายณัฐฤกษ์  วิไลพันธ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายณัฐวัศท์  รุ่งกลิ่น โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงณิชกมล  สะตามัน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงณิชานันท์  หวันชิตนาย โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงณิชาภัทร  คงนุ่น โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายดรากร  จันตระกูล โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายดารีส  สาและ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงดาลิยา  กรมเมือง โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
658 นายดุษฎี  มาลียัน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายตฤณ  ศรีสุวรรณชนะ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงตัสนีม  ติ้งหวัง โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงตัสนีม  สวาหลัง โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายตุลาการ  จิโสะ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
663 นายทยากร  ศรีประยูร โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
664 นายธนกฤต  พูลภักดี โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
665 นายธนวุฒิ  โทบุรี โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชะนะมณี โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงธัญจิรา  สุทธิรักษ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงธัญพัฒน์  พราวพันธุ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงธันยพร  รังษี โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายธันวา  ธรรมรัตน์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงธิตาพร  บินตำมะหงง โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายธีร์ธวัช  เอียดเฉลิม โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายธีรภัทร  พรหมเมฆ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายธีระโชติ  ปะดุกา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
676 นางสาวนภัส  สะตามัน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
677 นายนภัสดล  นวลศรี โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงนภัสวรรณ  กมลศิลป์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายนฦฤศ  ธรรมสกุลเวทย์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
680 นางสาวนัจฟียา  ด่านเท่ง โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
681 นายนัทธวัฒน์  เรืองพูน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงนันท์นภัส  ล่าเต๊ะ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายนันทภพ  แก้วทอง โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
684 นางสาวนัสนีน  เหมรา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
685 นางสาวนัสรีนา  สามัญ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงนาเดีย  ล่านุ้ย โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายนาอีฟ  หยีมะเหรบ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
688 นางสาวนิรชา  นิอาวรณ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
689 นางสาวนิสรีน  องศารา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงนิสฮาน่า  สัญญา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงนิอิสกันดารีญา  นิเดร์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงนุชจิรา  จิตรเพชร โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงนุชฟาริดา  สามัญ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
694 นางสาวนุสบี  โกบสมา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงนุอัยม์ดา  เส็มสัน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
696 นางสาวนูรนาลีนา  เศรษฐสุข โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงนูรฟาเรีย  หมั่นสัน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงนูรอัยนี  ทองโท โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
699 นางสาวนูรีซัน  มรรคาเขต โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงบรรณฑวรรณ  ยอดแก้ว โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายบะเราะกัต  ชอบงาม โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายบัญญพนต์  แก้วเนื้ออ่อน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงบัณฑิตา  ชูช่วย โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
704 นายปฐมพงษ์  ชูทอง โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงปณิตา  เอ็กหลี โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
706 นางสาวปพนพัชร์  เมฆตรง โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงปภาการณ์  บัวเพชร โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงปภาวรินทร์  หลีนุ่ม โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อาดำ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงปภาวรินท์  ลีฬหารัตน์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายปราชญา  เอียดเกลี้ยง โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงปลายฟ้า  แสงทอง โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงปวริศา  เวียงคำ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายปัญจตาณ  สนูบุตร โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงปัญจมาพร  ขจรเจริญกุล โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายปัฐวิกรณ์  ศุภสารสาทร โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายปารวัฒน์  แก้วกุก โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
718 นางสาวปาลิตา  จันทร์คง โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
719 นายปุญพัฒน์  เยี่ยมสิริวุฒิ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงไปรยา  เล่งอี้ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายพควรรธน์  วงศ์อนันต์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงพรปวีณ์  พลฤทธิ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงพรรณนารา  สมปอง โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
724 นางสาวพัชญ์พิดา  คุ่มเคี่ยม โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงพัณณิตา  เย็นเอง โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
726 นางสาวพาทินธิตา  หวันสู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงพิชชาพร  จุ้งทอง โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
728 นางสาวพิชญ์สินี  ทองขาวบัว โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
729 นางสาวพิชามญชุ์  เหมรา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
730 นางสาวพิณณ์ทานันท์  สารบัญ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
731 นายพีรวิชญ์  เมฆเรือง โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงพุทธิพร  พรปิติธรรม โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงฟาเดียร์ลาห์  หลีเยาว์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงฟาฮานา  สะหมัดหานาย โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงฟิรดาวน์  ดุลยาภรณ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงฟิรดาวส์  ยาบา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
737 นายฟูดัยล์  ลัดเลีย โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายภครณณ  บินสอาด โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงภทรกช  อังโชติพันธุ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงภัทรธิดา  โต๊ะเจะ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงภัทร์ธิรา  มาลินี โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงภัทรนันท์  ตันติโรจนกุล โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กั่วพานิช โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายภาสกร  จิตตพงศ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงภาสินี  เมืองปาน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงภิญญดา  รุ่นเจริญ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ชัยนุรัตน์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายภุชิส  ช้างพันธ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายภูบดินทร์  ราโชกาญจน์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายภูริพฤกธิ์  กั่วพานิช โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงมารีน่า  ชัยศรี โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงมาเรียม  สุวาหลำ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายมุอาวิน  บินรินทร์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายมุอาวิน  เก็มบู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายเมธัส  หมัดชูดชู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
756 นางสาวไมอาร์มี่  ไมมะหาด โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
757 นางสาวยศวดี  อุคคติ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายยุธาน  ศรีโปดก โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
759 นางสาวรมิตา  ตาวาโต โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายรวินท์  บำรุงเมือง โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายรวินท์  อุ่นนวนจิรสิน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
762 นายระพีภัทร  เกลี้ยงช่วย โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงรัฐวฤน  เรืองนาม โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายรัตนพล  เหมสนิท โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
765 นายรัยเฟิล  หมาดมานัง โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงรัยมี  พินธ์สุวรรณ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
767 นายราชัน  ขุนหมาน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
768 นางสาวรุ่งรัตน์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
769 นางสาวโรซิต้า  ดลภาวิจิต โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายไรฮาน  ปาละวัล โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
771 นางสาววชิรญาณ์  ปองแท้ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงวชิรญาณ์  แก้วยัง โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายวรภัค  หาญปรีชา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายวรเมธ  มาระตา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงวราทิพย์  หาบยุโซะ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงวริศรา  สะอาดเอี่ยม โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงวรีวรรณ  จิตประพันธ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงวาดตะวัน  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงวาระฎา  เต๊ะสาโหม โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงวิมลสิริ  ไชยสงคราม โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
781 นางสาววิราวดี  แก้วมณี โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายวุฒิพันธ์  มากมูล โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงศรีชนม์  ยังเจริญ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงศลิษา  พรหมาด โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงศศิวรรณ  เต็มชัย โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายศักดิธัช  ปูนิล โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงศิรัญญา  แก้วขาว โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงศิริณี  กรมเมือง โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายศิวกร  มีบุญ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายศิวากร  ไสยฉิม โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายศุภณัฐ  หาดหาย โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงศุภรดา  คำพรหม โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บัวเพ็ชร โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
794 นายสรวิศ  ไชยศรี โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงสายน้ำ  คงพรหม โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายสิปปภาส  แซ่เลี่ยว โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายสิรวิชญ์  นาคมณี โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
798 นางสาวสิรินทรา  ลูรันอาสัน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงสิริยากร  กาเหร็ม โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
800 นางสาวสุดารัตน์  เหมพันธ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงสุทธกานต์  หมูดเอียด โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงสุนันท์ษา  เดวาหมัด โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงสุภัคณดา  ระธารมณ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงเสาวภาคย์  ด้วงราม โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
805 นางสาวหทัยชนก  สะอา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายหรรษวัต  ภูติยา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงอชิรญา  ชูนวล โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงอติกานต์  เพ็ชรพรหมสอน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายอนันตา  เจริญวิกกัย โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงอนา  แคยิหวา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
811 นายอนาวิล  นาคสง่า โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
812 นางสาวอนิสา  ลือแมะ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงอภิชญา  อยู่มั่นธรรมา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายอภินันท์  ทองนพคุณ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายอภิวิชญ์  พัฒนธานี โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
816 นายอภิสิทธิ์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายอภิสิทธิ์  หนูละออง โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
818 นายอรรถเศรษฐ์  อรุณรัตน์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงอรวรรยา  สะอาด โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
820 นางสาวอลิชา  หลงพิลา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงอลิศดา  หมาดโต๊ะซ๊ะ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายอัครกร  สำมะเนี๊ยะ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายอัครชัย  อยู่มั่นธรรมา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายอัซรอน  แดงตี โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงอัซรีญา  ฮะปาน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงอันนาลักษณ์  คุณลักษณ์ธำรง โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
827 นายอับดุลก็อฟฟาร์  นุ้ยดำ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
828 นายอับบาส  สมันตรัฐ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงอัยญรินทร์  หอมนิยม โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายอัรชัด  สายวารี โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
831 นายอัสนาน  ปะดูกา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
832 นางสาวอาทิตยา  นทีประกาย โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงอาทิตยา  สาวะดี โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายอามิส  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงอารีน่า  นุ่งอาหลี โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายอิคลัศ  ยาประจัน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายเอกบูรพา  หลงสมัน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงเอมีร่า  ปาทาน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงเอวิตรา  ปะดุ๊กะ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงไอรดา  ยากะจิ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงฮานีน  แดงนุ้ย โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงนันท์นภัส  รัตนบุรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ม.2 คณิต ม.ต้น
843 นางสาวกัญญาพัชร  โสภาพ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายเขตแดน  สมภู โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
845 นายจักรพันธ์  อยู่หนู โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
846 นางสาวจิดาภา  ชูตรี โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
847 นางสาวจินต์จุฑา  พรหมยอด โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
848 นางสาวจิรัชญา  พลายด้วง โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงชลนิภา  สิทธิโพธิ์ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
850 นางสาวณัฐกานต์  เนียมเอียด โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
851 นายณัฐพล  มณีเจริญ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายธนเกียรติ  ชุมนุม โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงนนท์ธิญา  หมีเงิน โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงนฤภร  สินธ์สาย โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
855 นางสาวนันทภรณ์  แสงอุทัย โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงนัสยมี  ลิงาลาห์ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงนิชนันท์  ทองอำภา โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงบุณยาพร  เสียงแจ้ว โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
859 นางสาวปัทมาพร  ทองอ่อน โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงไปรยา  เง่าซุ่น โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
861 นางสาวพรณัชชา  หนูแก้ว โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
862 นางสาวพัชรี  ช่วยเกิด โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
863 นางสาวพิจิตตรา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายพีรพัฒน์  ธรรมชูโชติ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
865 นางสาวเมษญา  ปรางสุวรรณ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายวรุดม  ศรีวัฒนา โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงศิริกานต์ดา  สงราช โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงศิริรัตน์  มากหนู โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายสิทธิศักดิ์  สุริยะผล โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
870 นางสาวสุชานันท์  เรืองพุฒ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงสุภานัน  บ้านถิ่น โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
872 นางสาวอภิชญา  บุษบงค์ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายอภิสิทธิ์  อินทะสะราช โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงอัสรีนา  หลังเกต โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
875 นางสาวกัญญาณัฐ  บุตรา โรงเรียนกำแพงวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายกิตติภูมิ  หยู่ทอง โรงเรียนกำแพงวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงขนิษฐา  นพรัตน์ โรงเรียนกำแพงวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  ทุมมาลี โรงเรียนกำแพงวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงเขมนิสรา  โดงกูล โรงเรียนกำแพงวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
880 นางสาวจัสมีล่าร์  ขวัญทอง โรงเรียนกำแพงวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
881 นางสาวจีฮาน  บุญเสน โรงเรียนกำแพงวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงซัลวา  จันทร์นูน โรงเรียนกำแพงวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายเซฟาน  สลีมิน โรงเรียนกำแพงวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
884 นางสาวณัฐนรี  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนกำแพงวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
885 นายธนกร  ภู่สัน โรงเรียนกำแพงวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายธนกร  ส่งเนียม โรงเรียนกำแพงวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
887 นางสาวนัจญมีย์  ชาชะ โรงเรียนกำแพงวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
888 นางสาวนูรีน  สุวาหลำ โรงเรียนกำแพงวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายปภาวิน  หมีนสัน โรงเรียนกำแพงวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
890 นางสาววรรณวนัช  นุ้ยคดี โรงเรียนกำแพงวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
891 นางสาวสิริยากร  เกื้อเดช โรงเรียนกำแพงวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
892 นางสาวสุนันทา  บัวลาแก้ว โรงเรียนกำแพงวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
893 นางสาวสุภาพิมพ์  ฉิมประดิษฐ์ โรงเรียนกำแพงวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงอารีฟา  ณะเตีย โรงเรียนกำแพงวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายทฤษฎี  วาหาบ โรงเรียนสาครพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงธัญญกาญจน์  หนูชูสุข โรงเรียนสาครพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงอริสรา  หอมสมบัติ โรงเรียนสาครพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงอุรัสยา  หวังดี โรงเรียนสาครพิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงกานติมา  ร่วมพันธ์ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงครองทรัพย์  สิริพรชัยเจริญ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
901 นางสาวจันจิรา  ทิพย์สมบัติ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
902 นางสาวจินดามณี  สาราบรรณ์ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
903 นายชนกันฑ์  ทิพย์นรากุล โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงชัญญานุช  คงอ่อน โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายชิษณุพงศ์  คงอินทร์ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงซีรานัส  รอดแก้ว โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายณัฐวุฒิ  คงอินทร์ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงณัฐหทัย  วังภัย โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
909 นางสาวต้นวดี  มานะกล้า โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายธนกร  คำส่งแสง โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
911 นายธนกฤต  ยวนทอง โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายธีรเทพ  เอียดเกิด โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงนรมน  อย่างดี โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงนาซีญา  อุสมา โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงนิชกานต์  บุญจันทร์ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงปพิชญา  เดชอรัญ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายปุญญพัฒน์  มานะกล้า โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายพงศ์พัทธ์  เอ้งฉ้วน โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายพัฒน์พงศ์  พัฒน์ช่วย โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายพีรวิชญ์  เอี้ยวสง่า โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายภูรินทร์  ถีราวุฒิ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงลลิต์ภัทร  เทียนยี่ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
923 นางสาววันวิสา  เส็นหมีน โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงวิฐิตา  หลังเถาะ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงศิรดา  ตรีโกบ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายศุภโชค  สงเปีย โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงศุภสุตา  ชูบุตร โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงไหมแพร  หมื่นรักษ์ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายอนันตชัย  พลเจริญ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายออยธนา  ระบือนาม โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น