รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลพรรณ  สุวรรณพงศ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกรกฎ  รอดชู โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกรกมล  ขวัญดี โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกฤติธี  ไชยศร โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกัญญาภัค  อำพันธ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกิตติธัช  ตั้งใจ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกูอามีนา  ประกอบการคนดี โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายเกรียงไกร  ดาววงศกร โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวเขมจิรา  เอนกรัตน์ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นางสาวคุซัยมีย์  สาและ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นางสาวจรรยาลัคน์  จินดาราม โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายจารุเดช  กล้าหาญ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงจิรภัทร  นิ่มเชื้อ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายจิรัฐ  อินถา โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงจิราภา  เทพอำนวย โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายเจริญทรัพย์  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
17 นายเฉลิมชัย  ชินไชยชนะ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวชัญญา  ไชยมงคล โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายชาฟีอี  เส็นติหย๊ะ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงชินาณา  อินทฤทธิ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายชิษณุพงศ์  ขอสวัสดิ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงซัรฟาอ์  เงาะ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายซาริซ  ทองแกม โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงซาวาณี  ยูโซะ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงฐิติพร  ทองนุ่น โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงณัฏฐพร  ชูรักษ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
27 นางสาวณัฐชยา  แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงณัฐณิชา  หะยะมิน โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงณัฐธยาน์  หวังชัย โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงณัฐวดี  ทองคุปต์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายณัฐวุฒิ  สมานุรัตน์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงณิชนันทน์  ทองไกร โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงด.ญ.นูรวาฮีดา  แวโก๊ะ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงด.ญ.พรรณนารา  ดำอินทร์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงด.ญ.อัฆนียาอ์  คอยรุลอันวาร โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงด.ญ.อีซาตุลอาฎาวีญะฮ์  ดอเลาะ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงด.ญโรสลีนา  มะเย็ง โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
38 นายดนุวิช  ศิลปรัตน โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงดวงกมล  ขิขุนทด โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงเด็กหญิงพิชญาภา  ทองจันทร์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
41 นางสาวตฤนดา  เทพษร โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงติฮามี  คงวัฒนา โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
43 นางสาวทัชชกร  จิวัฒนาชวลิตกุล โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงธญิดา  จงศิริ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายธวัลรัตน์  ศรีรัตน์ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายธัชรัช  จี้เกษม โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เกตุด้วง โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวธารินี  ดำเปล่า โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายธีธัช  สุจินต์ธนวัชร โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายนวพรรษ  ศรเรือง โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงนัสรินทร์  ดือราแม โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงนาซีฟาร์  บูญจันทร์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายนิธิกันต์  ดำแก้ว โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงนิฟาเดีย  แนซี โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงนิอาซีญ๊ะ  ซิเดะ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงนิฮาบีบ๊ะ  ซิเดะ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงนุชซีรีน  เเวอุเซ็ง โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงนุสรา  สาเมาะ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงนูรนาตาซา  อีปง โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงนูรไอ  เจะปิ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
61 นางสาวนูรไอมี  สะอิ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงนูรฮานีฟา  วาแตลี โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงนูรฮารีซาร์  เจ๊ะเง๊าะ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงบุณยาพร  ทองบุญเรือง โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงบุสรินทร์  แมะเต๊ะ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายปภังกร  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
67 นางสาวปวีณา  พรรณโภชน์ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงปาณิสรา  มณีรัตน์ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายปานเทพ  เพ็ชรมณี โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงปิ่นเกล้า  คงบุตร โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายพงศธร  ทองเปลว โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายพลกฤต  บุญปถัมภ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายพีรณัฐ  ชูสงค์ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงแพรวพราว  คำพา โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงฟาณีส  สาแมง โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงฟาเดียร์  สะดียามู โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายฟาอีซีน  แฮปากา โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงฟิตเราะห์  สะนิ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงฟีรดาว  เรืองธนู โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงภัคจิรา  มหาหิงษ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
81 นายภัคพล  ตันปินะกุล โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงภัทรศยา  กาญจนะ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีรัตน์ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายภูกวิน  จุลมณีโชติ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงมาลีรัตน์  พรหมเมศ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงรดามณี  บุญเขตต์ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงรักชนก  มูลพรม โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายรุจิกร  จิตตศิริ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงลลิตพรรณ  บุญเกิด โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงวรพิชชา  จันทวงศ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายวรเมธ  จันทรโคบุตร โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายวสิษฐ์พล  สังข์ทอง โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายวีรภัทร  ทองศรีเทพ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงวีรากานต์  สายเสมา โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงแวตัสนีม  แวยะโก๊ะ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงศศิกาญจน์  บุญเตะ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายศักย์ศรณ์  มณีวงษ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงศิรภัสสร  รักษาแพ่ง โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายศุภณัฐ  คงชู โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายศุภณัฐ  ไชยยาว โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงศุภิสรา  แสนสุข โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงโศภิตา  พึ่งตำบล โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายสหโชค  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายสหัสวรรษ  ขุนติต โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงสิริญาพร  ชูเเก้ว โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายสุกฤษฎิ์  สุวรรณ์ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
107 นายสุกิจจา  เปี่ยนขุนทศ โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
108 นางสาวสุพรรณศิลา  นัมคณิสร โรงเรียนนราธิวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงสุฮัยลา  อูเซ็ง โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงสุไฮมี  มามะ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงอนิส  บือราเฮง โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีเวชนันท์ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายอับดุลย์มอลา  อันซาริ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงอัลญาร์  หะยีเจะหลง โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงอัลฟะห์มี  ดาแก โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงอานีตา  เจะมะ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงอามาร์ลิน  มาแจ โรงเรียนนราธิวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายฮาบิ๊บ  จิยี่งอ โรงเรียนนราธิวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงกนกวรรณ  รอดบน โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงกมลทิพย์  จันทร์งาม โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นางสาวกมลลักษณ์  จันทรพันธ์ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญยืด โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงกวินทรา  พันทนาคง โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายกวินศิษฎ์  นราอวิรุทธ์ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายกวีณวัฒณ์  สินจิราธรกุล โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงกัญญารัตน์  หนูชู โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงกัญตอัญทิชา  มะสัญ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงแก้วกัลยา  ผาดี โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ยศวารี โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายคุณานนท์  ขานโบ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงไครีนา  มานาอาซา โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงจันทกานต์  พันธ์แก้ว โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายจิรัชย์  บำรุงศักดิ์ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงจิราพร  ชัยภักดี โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
135 นายชโยดม  แดงเอียด โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
136 นางสาวซัลมา  สือแม โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงซามีมี  สะมะแอ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงซีตีฟาซีลา  บือราเฮง โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
139 นางสาวซูฮานา  ดอเลาะ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงโซฟีนา  ยามาเร็ง โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงโซเฟียรา  ยูโซะ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงญัสมีรา  วาเต๊ะ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงฑิรชา  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงณัญช์นภัส  สาระพิทยาธร โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
145 นางสาวณัฏฐธิดา  แต่งศรี โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  เพชรเรือนทอง โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายณัฐชนน  ทิมทอง โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงณัฐนิชา  จำปาหลู่ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สมจิตร โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิง๊ณิชานาฎ  ทองเกิด โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายทรงพล  หลีเหล็ม โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายทินกร  ศรีรัตน์ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายทีปกร  แสงฤทธิ์ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายธนดล  มุขแก้ว โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
155 นางสาวธิดาพร  บุตรแดง โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงธีรารัตน์  ทองสุข โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายนนท์ปวิธ  จันทร์คง โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงนลินรัตน์  พันธุ์ไพโรจน์ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
159 นางสาวนัจรีย์  อาแว โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
160 นางสาวนูซาฮีรา  หามิ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงนูรฟิรดาวส์  หมานหมิด โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงนูรอาดีลา  มือราเฮง โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงนูรไอซะห์  เจ๊ะมะแซ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงนูรูอัฟนา  ปาปูปีสะ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
165 นางสาวบุญญาดา  ทองบุญเรือง โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ร่วมสุข โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
167 นางสาวปวีณ์กร  หนูอักษร โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงปานรพี  เกื้อรอด โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายปิยภัทร  สายแก้ว โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงปุณยนุช  คลังมโน โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายพรคเณศ  หวังดำ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายพรรษา  ชุมช่วย โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
173 นางสาวพรศิริ  วัฒนชัย โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายพีรธร  บุญหนิ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายพีระพัฒน์  บัววิชัยศิลป์ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงเพชรลดา  เพชรนิล โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงฟาตีหะฮ์  ยูโซะ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายภัทธรเมศติ์  สุรีย์ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
179 นางสาวมุรณีย์  จะมาจี โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายมูฮัมหมัดฮากีฟ  ดือรามะ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงยัสมีน  บินเซะ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงรติมา  สุขคำ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
183 นางสาวรศรินทร์  เตะยาเล โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
184 นางสาวรัตนาวดี  เส่งสีแดง โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายรุสลัน  สือแม โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงวรรณนัศฟีล  ตระกูลสรณคมน์ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายวรากร  หนูเกิด โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงวรินทร  ไชยนาพงษ์ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงศิวกร  ณ สงขลา โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงศุภกร  เสาะสุวรรณ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงศุภัชญา  สุขไพบูลย์ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายสรวิชญ์  เพชรพิมล โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงสินี  แก้วพรหม โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงสุปรียา  แซ่ห่อ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
195 นางสาวโสชญา  แดงนำ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายอนัส  ชาติขยัน โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงอภิชญา  นิลแก้ว โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงอรอนงค์  ทั่วถวิล โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
199 นายอัครภูมิ  มามะ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงอันนีต้าร์  สาราลักษณ์ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายอัสมาวี  เอื้ออังกูรณ์ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงอัสลีหะฮ์  สะอิ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายอาณัติ  ศิริวัลลภ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงอานีฟาร์  เอียดแก้ว โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายอาฟากีม  มะมิง โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงอาวณี  สิริกุลเจริญรุ่ง โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงอิลฮัม  สาเมาะ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงเอมีร่า  บินมามะ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
209 นางสาวไอดะห์  หามะ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงฮัซวานี  ยีหวันจิ โรงเรียนนราสิกขาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แซ่ฉิ้ม โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
212 นายจงรัก  สร้อยธรรมา โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงฉลองขวัญ  ตุกเตียน โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงชุติมา  เบ็ญจมิตรกุล โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงซาฟีกา  สือแม โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงโญชิตา  เหล่าหา โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงฐาริณี  หมานสกุล โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงณัฐณิชา  แดงอ่อน โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงณัฐนิชา  ยาวิราช โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
220 นางสาวธัญญลักษณ์  ทองจีน โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายธีรภัทร  เพชรรัตน์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงนุรฮาซีกีม  สาและ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงนูรฟาติน  มะแซ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงโนร์อัยฟาร์  บูงอตันหยง โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงปริณดา  ไชยโย โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
226 นางสาวปาณิตา  โลหะปณิธาน โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงพรปวีณ์  ทองนพคุณ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงพิชชาพร  วัฒนสิน โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
229 นางสาวพิชญาภร  เสือกลับ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
230 นายภักดี  สร้อยธรรมา โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
231 นางสาวภัทรานิศฐ์  วัชรจิรโสภณ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงมนฤทัย  พึ่งตำบล โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายวรปรัชญ์  บุญเลิศ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายศุภณัฐ  หนุรัตน์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงสลิลธร  ทิพยทิฆัมพร โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงสุชัญญา  ปล้องอ่อน โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เจียรสุวรรณ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
238 นางสาวอภิญญา  เจ๊ะหน๊ะ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.3 คณิต ม.ต้น
239 นางสาวอัสลินดา  มามะ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายฮารัสคาน  โมฮัมเม็ดซาริน โรงเรียนสุไหงโก-ลก ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงกานต์พิชชา  นุเคราะห์วัด โรงเรียนธัญธารวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายฐิติภัทร  คงทอง โรงเรียนธัญธารวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงทิพย์เกสร  ทองศรีรักษ์ โรงเรียนธัญธารวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
244 นายพงศกร  จันทร์เพชร โรงเรียนธัญธารวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงสุภาวิตา  อุไรกุล โรงเรียนธัญธารวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น