รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกวรรณ  กวดกิจการ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกรกนก  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกรภัทร  โก้สกุล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกรวรรณ  จันทวงศ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกรวรรณ  นุ่นแก้ว โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกฤตพร  ตาหลี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกฤตเมธ  ไพจิตร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกฤษฎิพงศ์  สนใจ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกัญญาพร  บุญเชื้อ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทองขาว โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกัมปนาท  ชูดวง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ทองเสน่ห์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกานต์ภพ  ปิยะเดช โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายกำพลพัฒน์  คงฉลาด โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายกิตติทัต  พลายด้วง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายกิตตินัฏฐ์  เทียนพันธุ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายกิตติศักดิ์  เทพเสนา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงกีรติญา  พิกุลทอง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายคุณนนต์  ส่องสุริยะ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงคุณัญญา  นามสงวน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงจันทิฆัมพร  ท่าดี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงจิดาภา  ใจเฉื่อย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงจิรชยา  นุชปาน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  รุ่งเรือง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงชญานุช  เกลือนสินธ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงชฎากานต์  อ่อนแก้ว โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายชนะสิทธิ์  ใสสด โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงชนาภัทร  ขุนนิตย์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายชลิต  ศรีพุฒ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ทิพรัตน์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายชวัลวิทย์  ไวยสุศรี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายชัชพล  ม่วงนาค โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายชุติพนธ์  พรหมนุ้ย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงซีรีนน์  วัฒกี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงญดาวิล  อุสมาน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายญาณพัฒน์  คงแก้ว โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงญาณิศา  ไทยกลาง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงฐานิดา  ทุ่งปรือ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงณกมล  ณ ถลาง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงณปภา  เนตรบุตร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงณัฎฐกันย์  ภู่ทอง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงณัฐธิดา  มัชฉากิจ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงณัฐนิชา  จันทร์เมฆ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงณัฐพิมล  แก้วงาม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงณัฐวศา  ทรายทอง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายณิชพน  บุญรักษ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงณิชานันท์  ช่วยชู โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายเตชิต  กาญจนกุล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายเตชินท์  คาวิจิตร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงทิฆัมพร  แซ่เจี๋ย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายทินภัทร  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายธนกร  แซ่หลี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายธนพร  ชิตะวณิช โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายธนวินท์  เจียบบุตร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงธนาภรณ์  โภคผล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
56 นายธราเทพ  ทองบุญ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายธวัชชัย  สินทนุ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงธวัลพร  สิทธิบุตร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายธันธวัชร์  ธันธรา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายธีรเมธ  พรหมณี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายธีรัตม์  ทองนุ่น โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงนพสรณ์  บูรณะศักดิ์สกุล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงนภัสสร  จันทรัตน์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายนฤชัย  บุญชื่น โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงนัทธ์ธนัน  มงกุฎเพชร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
66 นายนันท์ธร  กิจผดุง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทัดแก้ว โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุวรรณพัฒน์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงนารีรัตน์  ยอดรักษ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงโนรา  มูลเล่อร์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายบดินทร์  สียัง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงบุญญาพร  ตรีแก้ว โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงเบญญาภา  จิตจรัสบุณย์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายปกรภวัต  สาครินทร์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายปฏิภาณ  พืชผล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงปฐมพร  ภู่ผึ้ง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายปภินวิทย์  เหล็กไหล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงปริชญา  แซ่โซ่ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายปวเรศ  นนสุราช โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงปานรพี  อยู่มั่น โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงปารมี  ดวงจันทร์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงปิยพัชร  เกื้อผล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงเปมิกา  โพธิมา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงผกามาศ  ยุทธกาศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายเผ่าทอง  ทองฟุก โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงพรหมรักษ์  ชินรักษกุล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายพฤกษ์  ตวงสิน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงพลอยนภัส  วิรัตนเสรีกุล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายพสิษฐ์  อาชีวระงับโรค โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงพัชริญา  หินน้อย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายพันธุ์ธัช  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงพิชญา  ปานมณี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  ศรีกลับ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายพิเชษฐพงศ์  ธารางกูร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปิยนามวาณิช โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  หวานสนิท โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายพิริยกร  วีวอน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายพีรพงศ์  สายนุ้ย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงแพรพลอย  แก้วจอหอ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายไพรัตน์  อุตะมะ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงฟาดิลา  อ่าวลึกน้อย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  จงสินติธรรม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายภัคศรัณย์  ธนัทอนันตกุล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงภัทรธิดา  ประสมกิจ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายภัทรภาคย์  เพ็ชทูล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  สุขจิตต์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงภาชินี  ปานชู โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายภูผา  สิทธิกุล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายภูริทัต  เจริญภักดิ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายภูรินทร์  พุ่มโพธิ์ทอง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงมาตา  มงคลบุตร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงเมลานี  ไซทซ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงเมสิร์ญา  จบฤทธิ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายโมกข์พลัง  บุญช่วย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายยงยุทธ  ปั้นทอง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายยศภัทร  ขำณรงค์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายยศวริศ  หอมหวล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงยุพารัตน์  ศิริกุล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงรติปภา  ไกรเทพ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงรวิสรา  คงสะอาด โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงรุ่งเรือง  หลีเกียรติ์อนันต์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงฤดีรัตน์  คงครอง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายวงศกร  จินดาพล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงวรดา  พลชาลี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงวรนุช  คชสูงเนิน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายวรปรัชญ์  รักษาแก้ว โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายวรภพ  ศีลบุตร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงวรรณกานต์  เพ็ชรถาวร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงวรัญญา  หงอสกุล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงวรัญญา  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงวริชญา  สาทะกิจ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายวัฒณวิศว์  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงวิภาวรรณ  วาธุโม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายวุฒิภัทร  ผลผดุง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายศตายุ  จันทโชติ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงศิรภัสสร  ประสงค์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงศิรภัสสร  สถาพร โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายศุภกร  ชูช่วย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายศุภกร  นักรบ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายศุภกร  สุขจนะ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายศุภกิจ  สุทธารัตน์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายศุภกิตติ์  ทองดี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายศุภฤกษ์  อินทวิเศษ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงศุรดา  ตันติมานะกิจ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายสรวิชญ์  มากแก้ว โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายสัคคบดี  ทองเพ็ญ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายสัณหวัช  ตรีศิลา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงสุตาภัทร  ศิรินุพงศ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงสุพิชญา  เนียมนวล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงสุวพัชร  คล่องแคล้ว โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงเหมือนฝัน  สัจจารักษ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงอนัญญา  งานภิญโญ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงอนิส  ไตรบุญ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายอภิเชษฐ์  เพ่งกิจ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงอภิสรา  อ้นสูงเนิน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายอัครวัฒน์  สาระกิจ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายอัญชัษฐา  เจริญศิริพันธ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงอันดามัน  ทวีรส โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงอันดามัน  ประสบมิตร์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงอัยลดา  ทิ้งบริรักษ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายกันต์ธร  เอี๋ยวสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงจินตภา  ทองอ่อน โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงฐิตารีย์  ภัทรปราณี โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
164 นางสาวณัชชา  หันช่อ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายณัฏฐพล  ชัยณรงค์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายธนกฤต  ไกลพาล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สกุลวิทูรไทย โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
168 นางสาวธัญวรัตน์  จิ้วเส้ง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายปัณณวิชญ์  กาจกล้า โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายปันรัก  ปานนิล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
171 นายพชรพล  ไชยแก้ว โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
172 นางสาวพฤกษา  พินทอง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงภัทรศยา  หวานดี โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายรชต  พรหมทอง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงวราภรณ์  ประเสริฐไทย โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายสีหรัตน์  จิตร์ประสานต์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายหฤษฎ์  แซ่อึ่ง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงอรณัญช์  ศรีสุข โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงอังคณา  รัตนกิตติ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ม.1 คณิต ม.ต้น
181 นางสาวกนกกร  เสรีกุล โรงเรียนสตรีพังงา ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงกมลนัทธ์  สมัครพงศ์ โรงเรียนสตรีพังงา ม.1 คณิต ม.ต้น
183 นางสาวกรกมล  แก้วสุข โรงเรียนสตรีพังงา ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายกรพัฒน์  ชัยฤกษ์ โรงเรียนสตรีพังงา ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วบำรุง โรงเรียนสตรีพังงา ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงกัญจน์รัชต์  เพชรเกลี้ยง โรงเรียนสตรีพังงา ม.1 คณิต ม.ต้น
187 นางสาวกัญญาณัฐ  จ้องการ โรงเรียนสตรีพังงา ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  คิดรอบ โรงเรียนสตรีพังงา ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงกัญญาภัค  สันตะกิจ โรงเรียนสตรีพังงา ม.1 คณิต ม.ต้น
190 นายเกียรติศักดิ์  พวงจิตร โรงเรียนสตรีพังงา ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงขนิษฐา  อดทน โรงเรียนสตรีพังงา ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงขวัญชนก  สีแก้ว โรงเรียนสตรีพังงา ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงเขมมิกา  วงเขิน โรงเรียนสตรีพังงา ม.1 คณิต ม.ต้น
194 นางสาวคุณัญญา  เกตุชู โรงเรียนสตรีพังงา ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงจัลวาตีย์  นาดี โรงเรียนสตรีพังงา ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงจารุวรรณ  ชุ่มถิ่น โรงเรียนสตรีพังงา ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงจุฑามณี  ชูวารี โรงเรียนสตรีพังงา ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงชนัญชิตา  กวดกิจการ โรงเรียนสตรีพังงา ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงชมบงกช  การะพงษ์ โรงเรียนสตรีพังงา ม.1 คณิต ม.ต้น
200 นางสาวชมพูนุช  นุชชา โรงเรียนสตรีพังงา ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงณัฐณิชา  เพชรจรูญ โรงเรียนสตรีพังงา ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายณัฐพนธ์  อ่อนศรีโรจน์ โรงเรียนสตรีพังงา ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายเตชัช  ชูแก้ว โรงเรียนสตรีพังงา ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายทรงภพ  ไชยคง โรงเรียนสตรีพังงา ม.2 คณิต ม.ต้น
205 นายธนวัฒน์  ไกรเทพ โรงเรียนสตรีพังงา ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงธมนวรรณ  เดชประดิษฐ์ โรงเรียนสตรีพังงา ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงธารธารา  นาละธรรม โรงเรียนสตรีพังงา ม.1 คณิต ม.ต้น
208 นายนนทกานต์  ทองคำ โรงเรียนสตรีพังงา ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงนริศา  บุณกานนท์ โรงเรียนสตรีพังงา ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงนวรัตน์  เรืองสิงห์ โรงเรียนสตรีพังงา ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงนันธิดา  คำเอียด โรงเรียนสตรีพังงา ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงบุษราคัมย์  เวชรัตน์ โรงเรียนสตรีพังงา ม.2 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวปลายปรีญา  ชูชิต โรงเรียนสตรีพังงา ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงปัณรส  เจริญสำราญ โรงเรียนสตรีพังงา ม.3 คณิต ม.ต้น
215 นางสาวปาณิสรา  อินทแย้ม โรงเรียนสตรีพังงา ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงปารมี  ทินโน โรงเรียนสตรีพังงา ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงพณณกร  พรหมหิตาทร โรงเรียนสตรีพังงา ม.2 คณิต ม.ต้น
218 นางสาวพัชรพร  ทองพานิช โรงเรียนสตรีพังงา ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงพิชามญธุ์  บุญเสริม โรงเรียนสตรีพังงา ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เจนการ โรงเรียนสตรีพังงา ม.1 คณิต ม.ต้น
221 นายพีรพัฒน์  จันโท โรงเรียนสตรีพังงา ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายพุฒิพงศ์  ทองศิริพันธ์ โรงเรียนสตรีพังงา ม.1 คณิต ม.ต้น
223 นายภาณุวัฒน์  ชูไทย โรงเรียนสตรีพังงา ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อุดมเอนกลาภ โรงเรียนสตรีพังงา ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายภูริทัช  สมุทร์สารัญ โรงเรียนสตรีพังงา ม.2 คณิต ม.ต้น
226 นางสาวภูษณิศา  ขิมทองดอนดู่ โรงเรียนสตรีพังงา ม.3 คณิต ม.ต้น
227 นางสาวมุกอันดา  เผดิมผล โรงเรียนสตรีพังงา ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงเมธาวินี  มูลตรีภักดี โรงเรียนสตรีพังงา ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงรัญชิดา  ตันอภิรมย์ โรงเรียนสตรีพังงา ม.1 คณิต ม.ต้น
230 นางสาวเรวดี  ติระพงษ์ โรงเรียนสตรีพังงา ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายเลิศพงศ์พัน  ขันเงิน โรงเรียนสตรีพังงา ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายวชิรวิทย์  สมมิตร โรงเรียนสตรีพังงา ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงวรพิชชา  ทับชู โรงเรียนสตรีพังงา ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงวรรณกร  ปาณิญา โรงเรียนสตรีพังงา ม.2 คณิต ม.ต้น
235 นางสาววรางคณา  ทองสกุล โรงเรียนสตรีพังงา ม.3 คณิต ม.ต้น
236 นายศุวิจักขณ์  รักษา โรงเรียนสตรีพังงา ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายสิทธิพันธ์  คำเกิด โรงเรียนสตรีพังงา ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงสุชาวดี  หินน้อย โรงเรียนสตรีพังงา ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงสุพัตรา  ก่อสุข โรงเรียนสตรีพังงา ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงสุรางคนา  การวิจิตร โรงเรียนสตรีพังงา ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงสุวรรณา  ผลเกื้อ โรงเรียนสตรีพังงา ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงอนัญญา  คงจันทร์ โรงเรียนสตรีพังงา ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงอัจยา  รอดแก้ว โรงเรียนสตรีพังงา ม.1 คณิต ม.ต้น
244 นายอานันต์  คงเดิม โรงเรียนสตรีพังงา ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายอารักษ์  รวดเร็ว โรงเรียนสตรีพังงา ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายกกุสนธิ์  หมื่นหาญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงกชพร  ว่องนิติธรรม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงกรกัลยา  สุขมี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายกรธวัฒน์  ดำสุวรรณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงกรรณ์วิพัชร์  บุญทรง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงกรองแก้ว  เจริญงาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายกฤตเมธ  พัฒนภักดี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายกฤติธี  พลสมัคร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายกลลัค  ใจบุลือ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายก้องภพ  นวลสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงกัญชลิกา  พรมมะลิ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
257 นางสาวกัญญาภัทร  วงศา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงกัญพัชญ์  ทวีพันธุรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายกัตยะ  ธีระอัมพรพันธุ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายกันตพัฒน์  ณีวงษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
261 นายกันตภณ  ไล้เลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายกันทพัฒน์  สังข์เศรษฐ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงกันย์ลภัส  ธีระอัมพรพันธุ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงกัสมา  ธีระอัมพรพันธุ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงกาญจน์ชิตา  บุญเสริม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศุขนิคม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ยิ่งรัตนโชติ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
268 นางสาวเกศราภรณ์  ขอเกียรติวงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายคงวรัท  ใจบุญลือ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
270 นางสาวจณิสตา  เสนา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายจักรกฤช  ภู่ประเสริฐ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
272 นายจักรินทร์  ปัญญาบวรรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
273 นางสาวจิดาภา  กีรติวัฒนานุศาสน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงจิดาภา  หิรัญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายจินตภัทร  เตียงน้อย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงจิรชยา  สมบูรณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
277 นางสาวจิรสุดา  หิรัญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงเจมี่ แอน  เธอะเซร่า โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายชญนัท  เจเบาะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงชญาภา  ต่อฑีฆะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายชนธัญ  ไพรเขียว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
282 นางสาวชนานันท์  บุญฮก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงชนิดาภา  อินทร์ฤทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
284 นางสาวชนิตรา  ชลธาร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายชนุตม์  วัฒน์เมธานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายชยพล  วงศ์เปี่ยมศักดิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
287 นายชรินทวัชร์  อันติมานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายชวณากร  เส็นฤทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงชัญญณัฏฐ์  อริยวงสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงชัญญานุช  พิบูลย์สวัสดิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายชัยพฤกษ์  แซ่ตัน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงชิษณุชา  ลังกรณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงญาณิศา  เดชอายุมนตรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงญารินดา  จินาภิรมย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายณคุณ  เเก้วเสน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายณฐกร  ออพัฒนกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายณฐวัฒน์  เสริมรัมย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงณฐา  หาญเม่ง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายณธัชพงศ์  ขรรค์วิไลกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายณปราชญ์  ตัณมุขยกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายณภพ  งานประเสริฐกิจ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
302 นางสาวณภัทร  งามขจรกุลกิจ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายณัชฐปกรณ์  รินชุมภู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
304 นางสาวณัฎฐากุล  ณ นคร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายณัฏฐากร  ติรวัฒนะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายณัฐกิตติ์  วิเชียรบรรณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายณัฐชนน  พนมรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  เชื้อพุฒ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงณัฐณิชา  เหลืองอ่อน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีเงินถม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
311 นางสาวณัฐปภัสร์  ตันติปาลีพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายณัฐภัทร  ปัจฉิมา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ลิมปนานุรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
314 นางสาวณิชกาน  รักพวก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองสุวรรณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงณิชาภา  ศรีทองคำ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงณิชารีย์  ยินดีมาก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงณิรดา  ทรัพย์กล้า โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงดนุลดา  อินอักษร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงดวงกนก  วงศ์พิกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงดากานดา  สมบัติมาก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายตฤณ  สุนทรรังสรรค์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายเตชทัต  รัตนานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายทีปกร  อารัญภาณุ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายทีปกร  เลิศวรรัตนกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงธชาพิมพ์  แก้วดำ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายธนดล  พาหุบุตร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายธนเดช  ไชยกาล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายธนภัทร​  ประสิทธิเวชชากูร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายธนวรรธน์  เเสงเเก้ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายธรรศ  บุรพชนก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายธราเทพ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงธัชรัฏฐ์  อริยวงสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
334 นางสาวธัญญรตา  องค์พฤกษา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงธัญญรัตน์  กิ่งแก้ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายธีร์ธวัช  ทิพย์รส โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายธีราทร  สงวนนาม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายธีร์  ตันติพิริยาภรณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายธีวสุ  ศรีแก้ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายนนธกร  ทวีศิลป์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงนภัสนันท์  สมศักดิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายนรวิชญ์  ละออเอี่ยม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
343 นางสาวนันท์นภัส  ทองตะกุก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
344 นายนันทิพัฒน์  คำไพ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
345 นางสาวนาฏรดา  วันดาว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายนาวิน  นาคเผือก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายเนติธร  ลือชาอุดมพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายเนติวุฒ  แก้วนาบอน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายบวรภพ  ยิ่งสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงบุญญาพัฒน์  ถิรสัตยาพิทักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายปกป้อง  สุวิทย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายปพนสรรค์  หอรัตนประเสริฐ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
353 นางสาวปพิชญา  เชาวลิต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงปภาวี  ชมบุญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงปภิญภัค  วายุพา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
356 นางสาวปริญญารัศมิ์  บุญทรง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงปริมใจ  จิระสุทัศน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงปัญจมา  นิลวัฒน์วนาพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายปัญญา  อ่องเจริญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายปัณณพัฒน์  สุทธินวล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงปานฉัตร  ปิยะกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
362 นายปิติภัทร  สุริยัน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายปิยังกูร  ปุมสันเทียะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  ปิยะตันตระกูล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
365 นายปุญญพัฒน์  ภัทรปกรณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายปุญญพัฒน์  โสภานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายปุณณ์พงษ์  สุทธินวล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงปุณิกา  เลิศอิทธิกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายปุลวัชร  ปรีชา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายปุลิ  เที่ยงธรรม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายพงษ์พิสุทธ์  รัตนะโสม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
372 นายพชร  ดับโศก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายพฤกษา  วิริยะสาคร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายพลพิพัฒน์  ศิริมงคล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายพลภัทร  แจ่มเพ็ชรรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
376 นางสาวพลอยนภัส  เตวิชยวณิชย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายพศิน  ไตรศุลีวงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายพสิษฐ์  ทิพย์รส โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงพาขวัญ  พงษ์เจริญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
380 นางสาวพิชชานัน  พรรณราย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงพิชชาภา  กาฬจันโท โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงพิชญธิดา  ไหมเกลี้ยง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงพิชญ์มันตา  เลอศักดิ์พงษา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงพิชญาภัค  ไหมเกลี้ยง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงพิมพ์อาภา  เอกชัยศิริ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายพิษณุวัชร์  ขอไพบูลย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายพิสิษฐ์  บุ่ยทวีทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายพีร  กุหลาบทิพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
389 นางสาวแพรวา  มธุรส โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงฟานี  วารี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงภวิกาพร  โกยวิวัฒน์ตระกูล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงภัฏฐ์ธนิฏ  ศิริวัชรกิจ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงภัททิยา  สุขแก้ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
394 นางสาวภัทรกัญญา  วงศา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายภัทรธร  สิงห์ฆาฬะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
396 นางสาวภัทรนรี  สุรกิตย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงภัทรวดี  นาคสุขสมบุญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายภาสกร  ออพัฒนกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายภูมินันท์  ย่องจีน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายภูมิพัฒน์  สืบสุวรรณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
401 นางสาวมณฑิรชา  แสงมณี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงมนัสนันท์  จินา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายมัจดีย์  หลีเส็น โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงแมรี่แอน  วรรณิสสร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายระฟ้า  มาศเมฆ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายรัชพล  แก้วบำรุง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงรัตนา​วรรณ​  เต็ม​ราม​ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงรัศมิ์เกล้า  ทองจรัส โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายราชพฤกษ์  แซ่ตัน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายรุ่งคุณ  มณเฑียร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงวชิรฎา  ละเอียดศิลป์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายวชิรวิชย์  นิศากร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายวรชัย  ศรีรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงวรปรันตร์  วงศ์สกุลวิทยา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงวรางค์รัตน์  รัตนวิเชียร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
416 นางสาววริศรา  จันทร์เพิ่มพูนผล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
417 นายวายุภัคย์  โบบทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายวิริทธิ์พล  ศรีสิทธิสมบัติ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายวิริทโรจน์  ลิ้มรัตนเมฆา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงเวลา  วารีวนิช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
421 นายศาสตรัย  หิริ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงศิรดา  อินดี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
423 นายศิรพิสิษฐ์  เลียบทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายศิวกร  คงฤทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายศุภกร  แสงวิจิตร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายศุภกฤต  ปรีชาธนาคุณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
427 นายศุภภเศรษฐ์  วศินวสุกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายศุภวิชญ์  ศิริสุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายเศรษฐวิชญ์  ริยาพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
430 นายสกลกันต์  เปเรรา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายสรรค์ชัย  ไอศูรย์ธนเศรษฐ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงสรวรรณ  ตั้งธีระสุนันท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายสันต์ภพ  โก้เรือน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงสิตา  เทพมินทร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงสิภาลักษณ์  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายสิรวิชญ์  พฤกษ์ทวีศักดิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงสุพรรษา  ขันทีท้าว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงสุวพิชญ์  พุฒิสันติกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายสุวิจักขณ์  ริยาพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายสุวิจักขณ์  เฉลิมเกียรติ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงเสาวคนธ์  บุญรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายแสน  ลิ่มสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงหยกนภัส  สถิตมโนธรรม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายอธิพัชร์  สุพรจิรพัฒน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
445 นายอธิษฐ์  ทองเจริญทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
446 นางสาวอภิชญา  ทองเกลี้ยง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงอริสรา  เรืองแก้ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายอัครวัตน์  นิศากร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายอันดามัน  ลันสุชีพ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงกชนิภา  ติรวัฒนะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
451 นางสาวกมลรัตน์  วรงค์พงศ์ธร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
452 นายกฤติน  วรพิทยาภรณ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงกวีธิดา  ฉั่วสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
454 นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์  จีนภูเขียว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เเสงคง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปิติสุข โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงกัญธิชา  ช่วยกลาง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงกันต์ปภา  ถวาย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
459 นางสาวกันติชา  วิญญูประดิษฐ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงกาญจน์วรินทร์  สุระทิพย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงกานต์กวี  โฆษิตศุภกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงกานต์ชนก  เข็มมณี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงกิดาการ  สมบูรณ์สวัสดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงกิตติมา  มหากลั่น โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงกิรห์ติญา  สุจิวรรณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงกีรติกานต์  ลิ่มดุลย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงกุลกนก  จันทว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงกุลจิรา  ครึกครื้น โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงกุลภัสสร์  พรมแดน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงขวัญนิชา  มั่นกิจ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงเขมณิจ  คงทองสังข์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
472 นางสาวจัสมิน  ประหยัดทรัพย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงจิดาภา  บุญวัฒน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงจิตรอารีย์  อนุกูลสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงจิระนันท์  สายวรานนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงจิรัชญา  ณ รังษี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงจิราวรรณ  สัตตะพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงชนัดดา  ชามะสนธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
479 นายชยุต  สุนทรนนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายชลภีรย์  ใจสุข โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงช่อสุธากุณต์  พุฒิวรนันท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายชาคริต  แก้วถาวร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
483 นางสาวชาลิสา  แซ่อิ๋ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
484 นางสาวชิณษา  เพชรคง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายชินาธิป​  ชูชิต โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
486 นางสาวชุติกาญจน์  พันพิริยะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงญาณภัทร  หวานฉ่ำ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
488 นางสาวญาดา  ทับยัง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงฐิติรัตน์  คุณวุฒิ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เรืองจันทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงฑิฆัมพร  มณีสิงห์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงณกมล  เผือกจันทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงณชากุล  บุญรอดชู โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
494 นางสาวณธิดา  รอดรวยรื่น โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงณพิชญา  เพชรชนะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายณภัทร  จักรกาญจน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
497 นางสาวณภัทร  ประสงค์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงณัจฉรียา  สีนา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงณัชชา  แซ่ฉั่ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายณัฏฐนันธ์  นิรภัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ตันติวัชริยกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สิทธิไชย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
503 นางสาวณัฐกาญ  แก้วจีน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
504 นางสาวณัฐชยา  วงศ์อัครโภคิน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงณัฐณิชา  จิงา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงณัฐณิชา  ถิ่นเกาะยาว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
507 นางสาวณัฐณิชา  ทองอยู่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
508 นางสาวณัฐณิชา  ภิรมย์ฤทธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
509 นางสาวณัฐณิชา  วงศ์วาสนา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
510 นางสาวณัฐนันญ์​  เลิศสกุลบรรลือ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
511 นางสาวณัฐปภัสญ์  เลิศสกุลบรรลือ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
512 นางสาวณัทธนิดา  ชาวชน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
513 นางสาวณิขนันทน์  ช่วงชุณห์ส่อง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงณิชกมล  นิลโกศล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงณิชกานต์  มากมี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
516 นางสาวณิชาภัทร  กาจกล้า โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงณิชาภัทร  จักรกาญจน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงดากานดา  พิมาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงตวิษา  บุหลัน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงทรงอัปสร  จันมาก โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงทิพกฤตา  วรรณบวร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงทิพย์อาภา  สุทโธ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
523 นายทีปกร  หีตหมื่น โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายธนธร  จิตรพรม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงธนธรณ์  วิจิตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
526 นางสาวธนัชพร  ศันติวิชยะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงธยานี  ชนะพาล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงธัญชนก  ไทยดำ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงธัญญชล  ศรีชลธาร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
530 นางสาวธัญลักษณ์  วงษ์ศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงธันยาพร  เอกศิรินิมิตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงธิภานัน  นาคทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
533 นายนนทกร  หนูกล่ำ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
534 นางสาวนภาพิมพ์  จรรยา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงนรินพร  กาละ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงนรินลดา  เหลาะเหม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงนัชกานต์  แช่ทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
538 นางสาวนัฐกานต์  หลิ่มมณี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วฉาง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
540 นางสาวนันทิชา  พงศานนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงนันทิมา มิเชล  วอลเลซ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงนัยน์ปพร  แสวงวิทย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
543 นางสาวนาซนีน  เกตุรุ่งเรือง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายนิโคลัส  โตซาโต โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงนิชาภัทร  เหล่าประเสริฐศิริ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายนิติศักดิ์  ธนาเพื่มพัสพล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงนิธิญาดา  ทองแป้น โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงนิรดา  กฤชเงิน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
549 นางสาวนิศรา  เกิดคง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
550 นางสาวบัณฑิตา  กองทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
551 นางสาวเบญญาภา  ชัยยาศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงเบญญาภา  ทองผุด โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงเบญญาภา  พวงจันทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายปฏิธาน  อิ่มสำราญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
555 นางสาวปฐมวรรณ  จุลภักดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงปณิตา  วิมุตติสุข โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงปทิตตา  พนาลี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงประกายฟ้า  แซ่เล่า โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงประภาศิริ  นำชัยเจนกิจ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงปริณดา  ปานดำ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
561 นางสาวปวิชญา  สิงหล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายปวีณ  สกุลแพทย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงปัญญดา  อุ๋ยชินกรรม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงปัณฑิตา  กาญจนะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายปัณภัทร  พักตร์จันทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
566 นางสาวปัทมเนตร  พลวัฒน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
567 นางสาวปาณิสรา  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
568 นางสาวปาณิสรา  มีธรรม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงปารณีย์  เยาว์ธานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงปาริชาติ  คงงาม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
571 นางสาวปิยวรรณ  ดัทถุยาวัตย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
572 นายปุญญพัฒน์  วายุเหือด โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงปุณฑริกา  ปรีชัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
574 นายปุณณวิช  สงวนพงศานุกูล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงเปมิกา  ศรีแผ้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
576 นายผิงผิง  แซ่ลี้ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
577 นางสาวพรชรินทร์  วันรุ่งอรุณรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
578 นางสาวพรธิดา  ปลอดภัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงพรนภัส  รัตนะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงพรรณรมล  บุปผาเผ่า โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
581 นางสาวพราวสิตา  นิภัสตรา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงพริมา  สุราฤทธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงพลอย​ป​ภัส​  สุร​ภักดี​ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงพลอยปราพัต  กัณหกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงพัชร์ริฎา  คงหอม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ยอดทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงพัทธนันท์  หาญประสานกิจ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงพัสวี  โฮ่ฉาง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
589 นางสาวพิชญาภรณ์  ราชมนตรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงพิชญาภา  คิมหันต์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงพิชญาภา  บุญญติศักดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงพิชญาสินี  ประดิษฐสกุลชัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงพิชามญชุ์  วังมี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงพิณญาดา  ศรีสว่าง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายพิภู  อักษรเพียร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
596 นางสาวพิมพ์มาดา  ดิฐมหาผล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทีฆวิวรรธน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายพีรวิชญ์  แหวนเพ็ชร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงพุทธตะวัน  สองเมือง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงเพชรชรี  ผั่วสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
601 นายเฟาซี  รอบคิด โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
602 นางสาวภัคภิญญา  อินทรโชติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงภัทรพิชญ์  เสือพิทักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงภัทรภรณ์  ถนอมน้อย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
605 นางสาวภัทรศยา  เขียวคำ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงภัทรษอร  แสงมี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ง้วนสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงภัทราพร  ทองมี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงภัทราวรรณ  บุญทัน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงภิญญดา  ปรีชา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงภิญญดา  พวงนุ้ย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มีเพียร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ไชยณรงค์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายภูตะวัน  เลิศพูนสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายภูวิช  ศรีพรห์ม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงมนัสนันท์  บู่ทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงมิถุนา  ตันตาปกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงเมษยา  วิเชียรสร้าง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงเมษารัตน์  กาเกตุ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายยศวโรดม  เอียดชูทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
621 นางสาวรชาดา  ฐานันดรวัฒน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงรณิศร  ดีทะเล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงรวิสรา  โสฬส โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายรัชชานนท์  ธีรภาพพงศ์พันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงรัญสรา  ทวีศิลป์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงราวีน่า  คุ้มบ้าน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
627 นางสาวรินรดี  สุปรีดารมย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงลภัสรดา  เหมือนทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงลีฮาน่า  น้อยผา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
630 นางสาวไลลา  มังสุรีย์​ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงวรรณวิษา  ชมภูนุช โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงวรรณศร  สิริวชิรภักดี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงวรรณศิริ  ศรีเทพ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายวรวุฒิ  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงวรัชยา  สายทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงวรัชยา  อาภรณ์ผล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
637 นางสาววรินญา  สุชญาวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงวิกานดา  อาจมีแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงศรัณยธร  จีนชาวนา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงศริญญา  คหจิรัฐิติกาล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงศรุดา  แกล้วกล้า โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงศศินา  เฉลิมพักตร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
643 นางสาวศศิภัชชา  ชูปาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงศีรณา  สามเมือง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงศุภนิดา  ฮั้นประเสริฐ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายศุภสันห์  ยั่งยืน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
647 นางสาวโศภิษฐา  ธัญญุพัก โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงษรฉัตร  ณ. นคร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงสตรีรัตน์  วิจิตรแสง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
650 นางสาวสรัลชณา  ปรีชาเฉลิม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
651 นางสาวสลิล  ตั้งฟุ้งเกียรติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงสินธุชา  ส่องแสง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงสิรินญา  อารีรอบ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงสุชานุช  ใจบุญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงสุณัฏฐา  ศักดิ์หริรักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
656 นางสาวสุดารัตน์  บุญโยดม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงสุทธิกานต์  นกขาว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงสุทธิดา  แต้มประสิทธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงสุทัสสา  บัวชนิด โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงสุนิษา  ด้วงศรีเงิน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เเดงงาม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงสุพิชญา  เล็บกะเต็บ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงสุภัคชญา  แซ่ฉั่ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงสุภารมย์  สุนทรินทุ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงสุรางค์พิมล  เก้าศรีสุวรรณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รอดงาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงหทัยชนก  พรหมศร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
668 นางสาวหนึ่งหฤทัย  ปานถาวร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงเหมภัส  สร้อยสน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงอชิรญา  เพสตาเนิส โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงอธิชา  เผือดนอก โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์วุ่น โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายอภิวัฒน์  คำอ่อน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายอภิสิทธิ์  คําอ่อน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงอมลวรรณ  สมเพ็ชร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงอมีเลีย  มังสุรีย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
677 นางสาวอรลักษณ์  เด่นเจริญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
678 นางสาวอลิสต้า  ศักกุนา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงอัญชิสา  จีนด้วง โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายอันดา  ส่งน้อย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงอาติญา  บินฮายีอาแว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงอาภัสรา  สระบัว โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงอาภาณัฐ  ตันติวิท โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงอิศวรา  บางคราม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงอิสรีย์  ชัยปรีดา โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงอุสาวดี  จันทสระ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงเอมรดา  ศรีวิชัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายกรภพ  แพนชัยภูมิ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายณัฐพนธ์  กาดิ้น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายธนกฤต  ปรีชา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงธัญลักษณ์  อังศุภมงคล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  สุวรรณมณี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงรัตติกาล  พรมชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.1 คณิต ม.ต้น
694 นางสาววิปัศยา  พฤกษารักษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
695 นางสาวสลิลทิพย์  เหลาคำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงกชวรรณ  แซ่หลิม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายกรกฤต  เกิดเขาทะลุ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงกรณิศ  นิลสุริยกร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายกรสิทธิ์  โถวสกุล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงกฤตญาดา  วิเศษสังข์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงกวินตา  พุทธบัว โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงกวินธิดา  รุ่มจิตร์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงกันตพร  เพ็งแก้ว โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงกุลจิรา  โกยทอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงกุลิสรา  ขุนทองจันทร์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงจรรยาภรณ์  คงชนะ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายจักรภพ  รูปคม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงจิรัชยา  ยวงทอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงจิราภา  ลือชา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงชนรดี  จันทร์นิยม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงชนัญชิตา  จันทร์รส โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายชยณัฐ  นิลวรรณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายชยานันท์  ชีวะชัยวิช โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงชษิตา  กุลรัตนชีวา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายชัพวิชญ์  พิมลศรี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายชัยวุฒิ  ชื่นแก้ว โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายเชษฐ์ณัชชา  เขียวเปลื้อง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายญาณวิทย์  ฟูประทีปศิริ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงฐานพัฒน์  อภิชาติวุฒิ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายฐาปกร  จงเจริญ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงณฐภัทร  จิวไชยโรจน์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายณภัทร  สีทาเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายณัฎฐภาคย์  อัศวพัชระ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  สงคราม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงณัฐชยา  ใจสุข โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงณัฐณิช  ลัดดาวัลย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงณัฐธัญญา  สุวรรณน้อย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงณัฐนิช  อินทร์พรหม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายทัตพงษ์  แสงสวิทย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายทิชานนท์  ศรีหะรัญ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงธนภร  แซ่อุ๋ย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายธนาวิน  มณีศรี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงธมกร  เอี่ยวสกุล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงธมลวรรณ  มลการนา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงธวัลรัตน์  แก้วคง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงธัญวรัตม์  บุญครองปรีชาญ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายธาวิชญ์  จันทร์วัฒนเดชากุล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายธิติวุธ  โพธิรัตน์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงธีนิดา  ชุมวรฐายี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงนภัทร  เบญจประเสริฐ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงนวพร  ก่อวิวัฒนานุกูล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตะโกท่า โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงนันทวรรณ  สมพิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงนารีรัตน์  พวงเจริญ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายปกป้อง  ยอดแก้ว โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงปนิดา  ปิตะปิลันธน์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงประภัสสร  วรารักษ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายปรัชญ์  เอี่ยมจิตต์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงปรียาวดี  ขรภูมิ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงปัณณธร  สิทธิชัย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงเปมิกา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงเปรมิกา  แย้มมยาสุจริต โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงพรรณปพร  ทองเกษม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายพรรษชล  พุกกะเวส โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายพสิษฐ์  เอมวัฒน์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงพัชริดา  กิตติวิวัฒน์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงพัทธนันท์  อนุรักษ์พงศธร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงพิชชาพร  เป้าสกุล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงพิชญาพัน  กลิ่นสุวรรณภาวี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายพิชยดนย์  บัวหลวง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายพิพัฒน์  ชูทรัพย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  อัครจิตตานนท์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงพิรชญา  ภาสะเตมีย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายพีรณัฐ  ดิสระ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงพีระพรรณ  คณานุรักษ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายพีระวิชญ์  เพียรบางยาง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายพุฒิกุล  อุดมสมุทร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายพุฒิสรรค์  พัฒนา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายภควรรธน์  บัวพันธ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายภัทรพล  ค้ามี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงภัสร์ญาณินท์  อินทรียงค์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงภาวนา  อ๋องสกุล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงภิญญาภัชญ์  เพ็ชรวิสูตร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายภูดิท  ทักษ์เดชาภิรมย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายภูดิศ  กุญชะโมรินทร์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายภูดิศ  จันทร์แก้ว โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายภูมิรวิชญ์  บุณยแต่ง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงภูริชญา  มงคล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงภูริชญา  รันทกิจ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงมณฑกานติ์  เสรีทัพพ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงรมิดา  วอสุวรรณ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงรุ่งชพร  รอดโพธิ์ทอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงลัลนา  เฉลิมพล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงลีฬฆวรรณ  บุญยิ่ง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายวรวิช  มณีรัตน์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงวริศรา  หนูพุมเรียง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงวริศา  อังษานาม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงวลัยรัตน์  ทรัพย์อาภากรกุล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงวาริน  เจริญยัง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายวิชญพงศ์  ชุมนุม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงวิภาดา  จันทร์เพชร์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงวิภาวดี  อุ่ยเต็กเค่ง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงศศิพิมพ์  สุทธิผ่าน โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายศุภเศรษฐ์  เลิศเจริญชัย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงสัลฑิลา  พรัดรักษา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงสาริศา  เล่งระบำ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายสิงหรัช  ถวายสัตย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงสิริกร  จันทร์เชย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงสิริกานดา  สยมพร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงสุพิชญา  ร่มรื่น โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ผอมคง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายอานุภาพ  สมเลข โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายอิงควัต  ลิกขะไชย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายจตุพัฒน์  กันตะโก โรงเรียนสตรีระนอง ม.3 คณิต ม.ต้น
805 นางสาวจิรัชญา  กิตติคุณ โรงเรียนสตรีระนอง ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงจุฑาดา  บุรีรัตน์ โรงเรียนสตรีระนอง ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายชนาธิป  เรืองชัย โรงเรียนสตรีระนอง ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายณัฐพงศ์  พงษ์ไทย โรงเรียนสตรีระนอง ม.3 คณิต ม.ต้น
809 นายธนดล  ดารารักษ์ โรงเรียนสตรีระนอง ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงปวีณริศา  จิตรจะ โรงเรียนสตรีระนอง ม.3 คณิต ม.ต้น
811 นายพงษ์ศักดิ์  บัณฑรวรรณ โรงเรียนสตรีระนอง ม.3 คณิต ม.ต้น
812 นางสาวพิมพ์ลภัส  ขวัญสุวรรณ โรงเรียนสตรีระนอง ม.3 คณิต ม.ต้น
813 นางสาวภิญญาพัชญ์  มากแก้ว โรงเรียนสตรีระนอง ม.3 คณิต ม.ต้น
814 นางสาววภัณฑิลา  หีบเพชร โรงเรียนสตรีระนอง ม.3 คณิต ม.ต้น
815 นางสาววรินทร  แซ่ตั้ง โรงเรียนสตรีระนอง ม.3 คณิต ม.ต้น