รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกนก  ช่อเจี้ยง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกรณิศ  ชูช่วย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นายกฤตภาส  จำปา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกฤตภาส  ไพรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกฤตินันท์  ศักดิ์วรากุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกษิวิวรรณ์  ตันวิมลรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกอปรกนก  ล่องลอย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกัญชพร  ศิริพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกัญวรา  นวลแย้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกันตพัฒน์  บูรพาศิริวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ไชยสน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
12 นางสาวกาญจน์เกล้า  ศรีไทย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกิตติกันตพงศ์  เขียวน้อย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายกิติภพ  ยิ้มย่อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกุลยา  วงษ์จีน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงคณัสนันท์  บัตรทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงจันทรัสม์  เธียรโชติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงจิตภัสร์  แก้วแทน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายจุฬภัทร  สุขบรรจง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงชญาภรณ์  เกตุสมบัติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงชฎาวรรณ  ชูเชิดรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงชนกนันท์  กัณหกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงชนม์นิภา  ชุมชื่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงชนัญชิดา  ช่วยคง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงชนัญชิดา  ผิวดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงชนากานต์  จุฑามาตย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายชัยภัทร  กายสิทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงชิญานี  บุนนาค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายชิษณุพงษ์  ธิรักษพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงซัลวา  บุญถาวร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงฌาลิศา  ปัญญโชติกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
32 นางสาวฐิตินันท์  เพ่งเซ้ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงฐิติพร  พูลเกิด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายณกรธัช  บุญถ้วน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายณฐกรนนท์  เกื้อเส้ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
36 นายณฐนน  จรณโยธิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายณภัทร์  วิทยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายณัชภูษณ  สุวรรณโน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงณัชวดี  สีผม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงณัฐกันย์  ตรงบาตัง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  พิกุลทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวณัฐกุลวดี  แตะแอ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงณัฐชยา  เสาะซิ้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงณัฐณิชา  ธรรมเพชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายณัฐวรรธน์  ตันติบรรพกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวณัฐวาณี  ชูหอยทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายณัฐศิลป์  กลิ่นเพชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายติณห์  ไทยกลาง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงเตชินี  เอ่งฉ้วน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายถิรวุฒิ  เจริญสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายทักษดนย์  แซ่โค้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายธนเดช  วิประกษิต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงธนัญชนก  จิตราวุธ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายธนันวัฒน์  วิกรมธีรานันท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายธนากร  โอมาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงธมกร  วุฒิเดชารัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงธัญญรัศม์  ทรัพย์สิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เดชสถิตย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
59 นางสาวธัญสินี  นิรันรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงธารปวีณ์  ลิขิตกิจเกษตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายธีชาพัชร์  เตวิชยวณิชย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
62 นายธีภพ  วิศาลธรรมกร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายธีรภัทร  นาพอ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายนนทวิชญ์  สากุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายนพยุทธ  ธำรงทรัพย์กุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงนโมถ์  แป้นด้วง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายนวคุณ  เสรีรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
68 นายนัทวัฒน์  สุนทรีวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงนันท์นภัส  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงนันท์นภัส  หลงขาว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
71 นางสาวนาขวัญ  สุเหร็น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
72 นางสาวนิตทิยาพร  นวลนิ่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายนิธินันทน์  จันโถ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงนิยาพร  ทองฉวี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงบุญสิตา  ส่อซิ้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงปทิตตา  ศิริมัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงปทิตตา  ส่องแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
78 นางสาวปภาวรินท์  คงทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายประมุขขวัญ  ชยันต์เกียรติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายปัณณทัต  เกตุแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายปัณณวัฒน์  เองชวน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายปาณัท  อาชวเมธากุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายปิณชา  ชินพิทักษ์วัฒนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายปุญญพัฒน์  ศิริจารุกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายปุณยกร  เม่งช่วย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ปานแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงพฤศภา  ลิ่มโอภาสมณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
88 นายพศิน  ศักดิ์รักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายพอเพียง  พยุหเสนารักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงพิชชาพร  เดชแสง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงพิชชาภา  ใจหาญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
92 นางสาวพิชญ์สินี  เหลือแดง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงพิชญากร  ดุลยกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงพิชญาภา  หมุนกลับ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายพิชญุตม์  ราชเดิม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงพิชาภรณ์  กันตังกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สนธิเมือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายพิรุฬห์พัชร์  กล่อมพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายพิสิษฐ์  จรเจนเกียรติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายพีรพัฒน์  ยิ่งยง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายพุทธภูมิ  พร้อมภูวดล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงเพียงพอ  พยุหเสนารักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงภวรัญชน์  แกมวิรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงภาธรณ์  ธำรงค์เทพพิทักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายภูริณัฐ  เรนุมาศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
106 นางสาวมุจิรานันท์  บูก้ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สังข์คำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายรติวรรธน์  จันทโท โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายรัญวาศรี  พลผอม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงลักษิกา  เนียมเกต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงลัลน์ญดา  จิตรา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
112 นายวงศพัทธ์  พลรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายวชิรวิชญ์  เต็มวิริยะกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายวรเมธ  ประยูรหงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
115 นางสาววรัชญา  ขวัญนิมิตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงวริสรา  พรมศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
117 นายวัทธิกร  บุญลอย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงวารีฝัน  สุภานันท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงวิชญาดา  พลอยมี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงวิชญาดา  อ่อนแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงศรินท์พัทธ์  วุฒิศาสน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายศิรวิทย์  นุ่นตา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายศิวัช  ต่างจิตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
124 นายศิวัฒม์  เก้าเอี้ยน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายศุภกรฐ์  คิดรอบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายศุภโชค  อุดมสินค้า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงสดใส  ทรงประพาส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายสถิตคุณ  เหลืองจุฑามาศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงสวิตตา  จงใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายสิรภพ  เพชรปานวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายสิรวิชญ์  ไพพงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายสุกนต์ธี  เซี้ยวตั้น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงสุภัคพร  แก่นเพชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายสุรชัช  เดชพิชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายสุรเวช  เดชพิชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายสุศิษฏิ์  จันทร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายอคิราภ์  หนูเกตุ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายอดิชาติ  ชื่นจิตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายอนุสิกข์  ใจจ้อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงอริสรา  ชัยเริก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงอริสรา  ประคีตะวาทิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงอัยลันดา  สมานสันติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายอาเดล  หมัดตะพงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงอิงฟ้า  มณีโชติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงไอลดา  นามบุญลา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงกชกาญจน์  ทองสังข์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
147 นางสาวกชบัว  สุจริตธุระการ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงกชพร  ไชยมล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงกนกกร  หาญใจ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายกนต์นธี  จุติอมรเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
151 นายกนนกพ  น้อยหล่อ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายกมนนัทธ์  เพชรรัตนมุณี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงกมลทิพย์  เมืองเเคล้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
154 นางสาวกมลพร  ชูอ่อน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
155 นางสาวกมลพัชร  หนูทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
156 นางสาวกมลลักษณ์  สังการ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงกรกนก  คงเอียด โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงกรกนก  ศรีเพชร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายกรภัทร์  โพธิ์แก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายกรภิศิษฐ์  รักษา โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
161 นางสาวกฤตพร  แก้วละมุล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายกฤติณณ์  คงมาก โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายกฤติน  นวลแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
164 นายกฤษฎิ์ธาดา  ขันแกล้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
165 นายกฤษฎิ์ํธาดา  ขันแกล้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
166 นายกฤษฎิ์ําดา  ขันแกล้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายกฤษณพงศ์  คงเกื้อ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
168 นายกฤษณะ  ชัยภักดี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายกลวัชร  อินทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายกษิดิ์เดช  อโณทัย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายกษิดิ์เดช  โปซู้ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
172 นายกษิดิส  คำเเหง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายกษิติ  ไกรเทพ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายก้องกิดากร  ชัยชนะธรรม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงกัญชพร  เอียดูอ่อน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงกัญญนงค์  เกตสุข โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงกัญญพัชร  ทองสม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมมี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รองเดช โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รักรู้ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เชื้อเพ็ชร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พรหมปลัด โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
184 นางสาวกัญญารัตน์  สาราบรรณ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงกัญญารัตน์  หะเทศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
186 นางสาวกัญญาวีย์  วงศ์วิเชียร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วุ่นคง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายกัญฐสิทธิ์  หนูวงค์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายกันตณัฐ  ชินานุรัก โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายกันตวิชญฺ์  วจนสาระ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงกันยารัตน์  เทพพิพิธ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงกัลญาวี  สิงหรณ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงกัลยา  เอียดเกลี้ยง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงกานต์ชนิต  เพชรทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
195 นางสาวกานต์ธิดา  จันทภาโส โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทองโอ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงกิตติกา  บาลทิพย์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายกิตติธัช  คงสง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายกิตตินันท์  โสะหาบ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายกิตติพศ  ศรีเกตุ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายกิติรักษ์  พลรส โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงกิรตา  แก้วโยชน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
203 นางสาวกุลนิดา  พาพันธ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
204 นางสาวกุลปริยา  บุญจันทร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
205 นางสาวเกตุน์นิภา  จันทรฝาก โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายไกรวิชญ์  ก้องสุวรรณคีรี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงขนิษฐา  ตุลยส โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวขวัญจิรา  นาภูมิ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงขวัญทรัพย์  ศิริเมก โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงขัตติญาภรณ์  รอดคืน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายขันติภูมิ  ชูเจริญ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงเขมจิรา  ประทุมมาศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวเขมณิจ  พรหมมี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงโขมภัทร  นุ้ยเศษ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงจรัญญา  ชุมจันทร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายจอมทัพ  เม่งซ่าน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
217 นางสาวจอมศิริ  ชัยเกิด โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายจักรกริศน์  สะราคำ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายจักรวุธ  ขวัญทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงจารุมน  ว่องวชิรพันธ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายจิตติพัฒน์  ชูเพ็ง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงจิตสุภา  รอดทุกข์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายจิรชยันต์  ทองฤทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
224 นายจิรสิน  ฤทธิ์หมุน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงจิรัชญา  ชัยมงคล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงจิรัชญา  ชูสังข์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายจิรัฏฐ์  ชูชาติ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงจิราพร  จิตรเที่ยง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
229 นางสาวจิราพร  โลหกิจ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
230 นางสาวจิราพัชร  ชูเนตร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายจิรายุ  ธรรมรงค์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หมุนเวียน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เพ็ชรย้อย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
234 นางสาวเจตปรียา  ชัยเพชร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงฉัตรณิชา  สาริกา โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงฉัตรมาตา  พรมราช โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงฉันทวัฒน์  ฉันทจุลสินธ์ุ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ตรีรัตนวิกรานต์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
239 นางสาวชญานิศ  แก้วฉาง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงชญานี  ปลอดปล้อง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงชฎารัช  สัมฤทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
242 นายชนกันต์  เพชรพรหม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
243 นางสาวชนมน  คงเอียด โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงชนม์พิชา  อาจกูล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายชนะชัย  ชุมกูล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
246 นางสาวชนัญญา  ยศเปี่ยม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
247 นางสาวชนากานต์  ตระกูลมีทรัพย์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงชนากานต์  ทองศรี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงชนาภา  ถวัลย์ชิตทัศน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
250 นายชนาเมธ  ไกรเกรอะ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายชนาสิน  หนูพรหม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
252 นายชมกันต์  เพชรพรหม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงชมพูนุท  เพชรหวล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายชยพล  สันติเพชร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายชยพัทธ์  ยั่งยืน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายชยานนท์  หยงสตาร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
257 นางสาวชยานุช  จิโสะ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงชลธิชา  ปราบแทน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงชลพรรษ  บัวแดงดี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
260 นางสาวชลมาศ  คงแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
261 นายชลิต  ฤทธิ์หมุน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายชวภณ  สีเกื้อ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายชวัลวิทย์  ขาวขำ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายชวัลวิทย์  ธัญญ์ธนากิตติ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
265 นางสาวชวิศา  แก้วกำเหนิด โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงชัญญานุช  บุญจันทร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายชาดณิช  บุญชูวงศ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายชานนท์  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
269 นายชิฏิพัทธ์  คงวัฒนานนท์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพ็ชรหวน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไข่ช่วย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงชุติมณฑน์  เสนี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงชุติมณษฆ์  ประกอบกิจ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงโชติกา  จิโสะ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงซันนี  หยังดี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงญานิศา  เอียดศรี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
277 นางสาวญามิน  เสือใจ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายฐปนพงศ์  ศรีคง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงฐานิฏฐ์  ทวีพัฒนะพงศ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
280 นางสาวฐานิดา  บัวนุ้ย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงฐิตารีย์  โอทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
282 นางสาวฐิติรัตน์  ทองฤทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายฐิติศักดิ์  ค้าทรัพย์เจริญ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงฑิฆัมพร  อรรถรัฐ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงณกมล  เพ็งชีพ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายณฐกร  บวชชุม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายณฐพงศ์  นุ่นแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายณตะวัน  นวนน้อม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงณธิดา  สมาธิ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายณรงค์ชัย  รองเดช โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
291 นางสาวณัฎฐณิชา  มุระ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ทองฟุก โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
293 นางสาวณัฏฐณิชา  คำรณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายณัฐชนนท์  สินทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงณัฐชยา  คงทองคำ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
296 นางสาวณัฐชา  ทองย้อย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงณัฐฐาพร  เพ็ชรหิน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงณัฐณิชา  นาทุ่งนุ้ย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
299 นางสาวณัฐณิชา  บุญญา โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
300 นางสาวณัฐณิชา  พุ่มไทร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายณัฐดนัย  รักษ์จันทร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายณัฐดนัย  แป้นไทย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงณัฐธยาน์  กุลตัน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
304 นางสาวณัฐธิดา  นวลนิ่ม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปานยัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายณัฐปพน  แก้วสม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายณัฐพงศ์  สุวรรณมณี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายณัฐพน  เเก้วสม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายณัฐพัฒน์  ตู้ดำ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายณัฐพัฒน์  หนูคง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายณัฐภัทร  แซ่เขา โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
312 นางสาวณัฐวรา  ยอดศรี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงณิชกานต์  จิตราวุธ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงณิชา  ลักติธรรม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงณิชานันท์  แก้วสะอาด โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
316 นางสาวณิชาภา  ทองหรบ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงณิชารีย์  มงคลยุทธ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายด.ช.ภานุวัฒน์  มากมุข โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายด.ชณภัทร  มัจฉาเชี่ยว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงด.ญ.ปิ่นปินัทธ์  วงศมาก โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงด.ญ.แพรฑิวา  เอียดดำ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงด.ญ.ศุภวดี  กานต์วนนันท์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงด.ญ.อังศุมาลย์  หีมรัตน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงดารินทร์  บาลนาคม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
325 นายดิถดนัย  เเพทย์ไชยวงษ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงตัสนีม  เยะหมัน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงติณณ์  จิตสุภานันท์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
328 นายตุลยวัตร  ผ่อนย่อง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงเตชินี  หมุนเวียน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายถิรเดช  อ่อนน้อม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงทรงพร  ตุลยกุล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงทรรศนันท์  กิ้มแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงทอฝัน  อุตตสุรดี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายทัตพงศ์  เลี้ยงพงษ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายทินภัทร  อุ่ยสุ่ย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายทีฆทัศน์  เปาะทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงธญวีร์  คงศร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
338 นายธนกร  รักรู้ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
339 นายธนกฤต  สหกโร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายธนกฤต  หีมเอียด โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายธนกฤต  เพ็งสุข โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายธนโชติ  พฤฒินันท์โชติกุล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
343 นายธนเดช  โพชสาลี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
344 นายธนพล  ชาตรีกุล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายธนพัฒน์  คงอินทร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายธนภัทร  เส้งขาว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงธนวรรณ  ผุดผ่อง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงธนวันต์  เลื่อนแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายธนวินต์  หยงสตาร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายธนวินท์  เก้าเอี้ยน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงธนัชชา  บุญช่วย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
352 นางสาวธนัญชนก  ทองดำริห์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงธนัญชนก  วิจิตร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงธนัฏฐา  ทองมณึ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายธนากร  ทานะเวช โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
356 นายธนากร  แก้วสุทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายธนิสร  แก้วละมุล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
358 นางสาวธมลวรรณ  เหมือนขาว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงธฤตวัน  สุวรรณภูดิท โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ทองเหมือน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายธัชกร  ปากอ่อน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายธัญกัญจน์  รวมเงาะ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงธัญญามาศ  ชูช่วย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงธัญญามาศ  ทองรักจันทร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงธัญน์ชนกพร  เสลา โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงธัญพร  เอียดชะตา โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงธัญพิสิฏฐา  ทัพพ์ธนาภากุล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จันพุ่ม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
369 นางสาวธัญวรัตน์  รักเรือง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงธัญวัตม์  เทพอักษร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงธันยารัตน์  ไพริน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงธันวษา  ชูทรัพย์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายธาดาพงษ์  ชุมแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงธาราทิพย์  ขาวคง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงธาริสา  ศรีสุข โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงธิดาทิพย์  ช่วยชะนะ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงธิติมา  ชิตรัตถา โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายธีร์ธวัช  หลงขาว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายธีรเมธ  โพชสาลี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายธีวสุ  พฤกษพงศ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายเธียรวิชญ์  เดชอรัญ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายนคราช  สมาธิ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
383 นายนคริทร์  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงนงนภัส  ขาวดี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายนพรุจ  วิภูษิตวรกุล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงนพลักษณ์  ชัยตรี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
387 นายนพวินท์  รัตน์ป่าโมกข์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายนภัสกร  นานวล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายนภัสกรณ์  เยาว์ดำ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงนภัสสร  รอดสุด โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงนภัสสร  รัตนะ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
392 นางสาวนภัสสร  อินทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
393 นางสาวนภัสสร  เสียมไหม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นางสาวนภิสา  ถาวรกสิอนันต์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายนรภัทร  แสงจันทร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงนลินญา  ลุ้งใหญ่ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงนลินญา  ศรีษะสมุทร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงนลินนิภา  ชัยรัตน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายนัทธพงศ์  คงสิน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงนันทรัตน์  หล่อสุพรรณพร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
401 นายนันทวัฒน์  กังซุ่น โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
402 นายนายเมธาสิทธิ์  ขาวเรือง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
403 นางสาวนิชกานต์  เพชรหิน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงนิชานาถ  จันทร์หอม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงนิชาภา  ทองขวิด โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงนิชาภา  เอียดสงคราม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
407 นางสาวนิศารัตน์  เขียดน้อย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
408 นายบริวัฒน์  ฐิตโชติ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงบุญญิสา  หนูวัน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงบุณยนุช  นิลวงษ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
411 นางสาวบุลภรณ์  กังแฮ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงบุสกร  จรพักตร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
413 นางสาวเบญจรัตน์  เต็มพร้อม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
414 นางสาวเบญญาภา  ชลศิลานนท์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงปกฉัตร  ถังมณี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
416 นายปฐมพงศ์  อิ่มจิตร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายปฐมพร  ศรีรักษ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายปณกร  หัตรสาร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงปภาเทพ  หวังหลี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงปภาวดี  หนูวงศ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ช่วยเรือง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงปภาวรินท์  ศิลา โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
423 นางสาวปภิณญา  แซ่ตั้น โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
424 นายปรัตถกร  เก้าเอี้ยน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงปริยากร  เดชทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
426 นางสาวปรียารัตน์  สาเรศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงปวริศา  แสงมุสิกข์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงปวิชญา  โต๊ะดำ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงปวีณ์พร  อาวุธ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายปองภพ  หูเขียว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายปัญญพนต์  ชาตรี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงปัญญาพร  ชัยภักดี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายปัฐพี  เตะหนอน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายปัณณธร  จริงจิตร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายปัณณธร  ชูกระชั้น โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายปัณณวิชญ์  นุ่นแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
437 นางสาวปัณยมล  ทองสง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายปาณัท  ยั่งยืน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงปานชีวา  กิจปกรสันติ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
440 นางสาวปาริฉัตร  งานประสิทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงปาลินีย์  อุตสาหะ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงปิยธิดา  ม่วงงาม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายปิยพงศ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงปิยรัตน์  เรืองอินทร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
445 นายปิยวัฒน์  จงทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
446 นางสาวปิยะฉัตร  ฝุกล่อย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
447 นายปุญญพัฒน์  ขาวคง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงปุญญาพร  สงเหมือน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
449 นางสาวปุญญิศา  จิตตอารีย์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายปุญณพัฒน์  วรรณบูลย์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายปุริม  แพทย์ไชยวงษ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงเปมากร  วิไช โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงเปมิกา  แก้วห้าประการ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายพงศกร  เอียดทวน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายพงศกรณ์  เดชพิขัย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายพงศธร  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
457 นายพงศ์พัศ  วัชรเสรีกุล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
458 นายพชรวินท์  หยงสตาร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายพนธกร  แก้วเนียม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงพรทรรศวรรณ์  จริงจิตร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายพรภวิษย์  ศรีสัจจัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงพรวิไล  พนมมมาศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายพรสวรรค์  ชายภักดิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
464 นางสาวพริดา  สีอ่อน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงพริสร  บุญชัย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
466 นายพลกฤต  จันทร์บุญ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายพลกฤต  จิตรสิงห์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
468 นายพลกฤต  เกตทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงพลอยปภัส  วัฒนะจำนงค์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
470 นางสาวพลอยประภัทร  จันทร์แก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงพวงทอง  ทองศรีนวล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงพัชรพร  วรรณแรก โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
473 นางสาวพัชรมณฑ์  บัวมาก โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงพัชรีรัตน์  โสภาประดิษฐ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายพัฒน์ชพล  สังข์สุข โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
476 นางสาวพัณณิตา  ไฝขาว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เดชรักษา โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงพันธุ์ทิพา  อัญฐิติพัฒน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงพัสรา  ชูทรัพย์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
480 นางสาวพาขวัญ  รอดคืน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงพามงคล  นาคบรรพ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
482 นางสาวพิชชาพร  หะหมาน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงพิชชาภา  ทองเอียบ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงพิชชาภา  หาดสุด โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงพิชชาภา  เฉี้ยงลิบ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงพิชชาอร  สัมประทาน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชุมช่วย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงพิชญธิดา  สัมพันธรัตน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
489 นางสาวพิชญ์สินี  ทองเหมือน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงพิชญา  รองเดช โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงพิชญาภา  กิจปกรณ์สันติ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
492 นางสาวพิชญาภา  แก้วเรือง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
493 นางสาวพิชฎา  นวลสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายพิพัฒพงศ์  ลิ้นหล่อ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
495 นายพิภู  ชาพรหมสิทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงพีรดา  บัวแพง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
497 นายพีรพัฒน์  เพ็ชรประเสริฐ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
498 นายพีระพัฒน์  หาดสุด โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายพีระศักดิ์  สามทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงแพรฑิวา  เอียดดำ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงแพรฝัน  ชูแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงฟาริด้า  ยุนุ้ย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงฟ้าใส  ฟังประเสริฐสุข โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
504 นางสาวภคพร  สมแสง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงภคพร  แก้วขวัญ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายภควัติ  ดีเลียบ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายภควัติ  ยิ้มเที่ยง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงภณภัทร  ไพโรจน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงภรณ์ชนก  ขันติ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายภวรัญชน์  อนุสุนัย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงภัคจิรา  ภิรมย์ทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
512 นางสาวภัณฑิรา  ชูชาติ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายภัทรกฤต  ขุนจันทร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงภัทรปภา  เกื้อสุข โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายภัทรพล  สองเมือง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
516 นางสาวภัทรลดา  สุวรรสังข์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายภัทรวิทย์  ปานสินธุ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
518 นางสาวภัทรานิษฐ์  ขันธ์ชู โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงภัทราพร  ดำทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงภัทราพร  แช่มชื่น โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงภัทราวดี  ดำทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
522 นายภาคิน  ชำนาญนา โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายภาณุเมศ  วัฒนอมร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
524 นายภาณุวัฒน์  พรมเขต โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายภาณุวิชญ์  พูลสุด โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายภานุวัฒน์  หะสัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงภิญญดา  คชเสนีย์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงภิญญาพัชร์  ประเสริฐแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงภูริชญา  กิ้มแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงภูริชญา  เหล็บเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายภูรินทร์  แสงมณี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
532 นายภูริพัฒน์  ศรีขำ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงมานิดา  รี้พล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
534 นางสาวมุศิรา  สองเมือง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงเมษยา  จงเจริญ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
536 นายยสินทร  เต้งชู โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงรชยา  เพชรทิพย์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
538 นางสาวรติรส  ขิกขำ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงรมิดา  จันทวงศ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
540 นางสาวรวิสรา  ไทยตรง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
541 นางสาวรักษิตา  หนูพรหม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายรัชชานนท์  ขวัญดำ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
543 นายรัชชานนท์  อุยสุย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายรัชชานนท์  เนตรขำ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
545 นายรัฐศาสตร์  ศรีสมบัติ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงรัยฮานะฮ์  ฤทธิ์หมุน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงริติกานต์  กิ้มย่อง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงเรณุกา  ศรีทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงฤทัยทิพย์  เสนหนู โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
550 นางสาวลลิตา  ประสิทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงลวิตรา  มิ่งมาก โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงลวิตรา  อินทร์จันทร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  ทองรอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
554 นางสาวลีลาวดี  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายวงศธร  บุญเดช โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายวชิรวิทย์  เก้าเอี้ยน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงวนัสนันท์  ชัยเกิด โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงวนิดา  รอดแข็ง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงวรกานต์  แก้วฉาง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายวรภัทร  วรตันติ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
561 นางสาววรรณชนก  เศียรอุ่น โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
562 นางสาววรัชพร  โงกเขา โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงวรัญญา  กองมี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงวรัทยา  ชุมฤทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายวรากร  อโนทัย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
566 นางสาววราภรณ์  สามทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายวรินทร  สุขสม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงวรินลภัส  สังข์ทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
569 นางสาววริศรา  หนูเเก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงวริศรา  อายุสุข โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงวริศรา  แก้วเพ็ง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
572 นางสาววลัยลักษณ์  สงสัยเกตุ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายวิชชากร  เพียรมิตร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงวิภารัตน์  ชัยเพชร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงวิภาวรรณ  คงเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายวิภูษณะ  เพ็ชรพรหม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงวิริลพัชร  ทางเจน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สินสุภางค์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายวีรภัทร  ฮึ่งฮก โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงวีร์สุดา  อึ่งทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ป.6 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายวีรากร  ฉิมเรือง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายวุฒิยะ  นานช้า โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายวุมฒิชัย  เช้าฉ้อง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงศยามิน  สรรเพ็ชร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายศรกล้า  สุดเเป้น โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงศรัณพร  เรียบร้อย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  แก้วมณี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
588 นางสาวศรุดา  ปราบเสร็จ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
589 นายศฤษเดช  นิลวงษ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงศลิสา  ศรีสัจจัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายศิขรินทร์  วรรณแรก โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงศิณิญา  ลิ่มไทย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงศิรประภา  โดยพิลา โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงศิรภัสสร  หลักขัน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายศิรวิชญ์  สารักษ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงศิริลักณษ์  นิคะ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
597 นางสาวศิริลักษณ์  ควนวิลัย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายศุภกร  ต.ศิริวัฒนา โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายศุภเดช  ช่วยทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายศุภธัช  วัชโรทัย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
601 นางสาวศุภนุช  กะหรีม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
602 นายศุภวิชญ์  สิริรักษ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
603 นายศุภวิชญ์  ไชยจิตร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงศุภสิรี  พลสังข์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงษุภากร  ชุมจินดา โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายสงคราม  ชมสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
607 นายสมศักดิ์ศรี  พิศิลป์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
608 นายสยาม  เอี้ยวเหล็ก โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายสรรเพชญ  เขียดแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายสรวิชญ์  โพชสาลี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายสรวิชญ์  โพชสาลี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายสรุจ  กฤตปุญญพัฒน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงสิตานัน  พรหมแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงสิมนตินี  รงค์รัตน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายสิรภพ  ธีระกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
616 นายสิรวิชญ์  พลประสิทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงสิริกร  จันทร์พุ่ม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงสิริญาพร  อินทรสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงสิรินทรา  เรืองเดช โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงสิรินรัตน์  ปานสิทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
621 นางสาวสิริรัตน์  ชิตแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงสิริวิมล  เขียดเดช โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายสุจินตภัทร์  สุขลิ้ม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
624 นางสาวสุชัญญา  วิจิตร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
625 นางสาวสุชานันท์  อินทร์วงศ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงสุชานาถ  ชุมน้อย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงสุญาดา  บัวเรือง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
628 นางสาวสุทธิกานต์  รอดสุด โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
629 นางสาวสุธาสินี  ทองมณี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
630 นางสาวสุพัตรา  ธีระกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงสุพิชญา  วารีรักษ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงสุพิชญา  เชาว์ทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงสุภาวดี  ปานพงษ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงสุภาวดี  หนูทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
635 นางสาวสุวพร  แซ่ลิ่ม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงสุวรินทร์  สุกปลั่ง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายสุวิจักขณ์  สุวรรณราช โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงสุวิชาดา  ชัยวิทยาวุฒิ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ปิ่นใย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายเสฏฐวุฒิ​  อุตตสุรดี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงแสงจันทร์  สันติสกุลวงศ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
642 นางสาวหยาดฟ้า  กิจประมงกุล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงอชิรญา  บุญช่วย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ส่งภาระ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
645 นายอชิระ  สรรเพชร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
646 นายอธิป  ทองรอด โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายอธิยุต  หยู่อักษร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงอนงค์ชิตา  อิ่นท่าม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
649 นางสาวอนัญญา  ขันชู โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงอนัญญา  โต๊ะปลัด โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงอนัสสรา  หนูคง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายอนาวิล  กาญจนพรหม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงอภิชญา  อโณทัย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายอภิวิชญ์  เดชพิชัย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายอภิวิชญ์  แซ่หลี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายอภิสิทธิ์  ทิพย์จันทา โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
657 นางสาวอมรรัตน์  เชยชื่นจิตร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงอรชัญญา  สิทธิโกศล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงอรณัส  พลวัฒน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงอรพรรณ  จู้ห้อง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงอรพิชญ์  มากสุข โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงอรวรรณ  แสงกาศนีย์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
663 นางสาวอรอมล  สมบัติทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงอลิตา  ทองเกิด โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงอลิษา  คงชาติ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
666 นางสาวอักษรสวรรค์  จันทรา โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงอัญชลีพร  เอียดเหล็น โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงอัญชลีย์  ทองโอเอี่ยม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงอัญญารัตน์  ลิ่มไทย โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงอัสมาภรณ์  ชุมเรือง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายอาชวิน  รอดพันธ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
672 นางสาวอาทิตย์ญา  ชลธีศรีถาวร โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงอาทิตยา  นิปกะกุล โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายอาทิเทพ  พ่วงพูน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงอามาลีนา  ผาณิตพรหม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงอารดา  ชูทิพย์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
677 นางสาวอารยา  ทองชู โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
678 นางสาวอาริยา  สันหล๊ะ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงอิสริยา  คงเพิ่ม โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
680 นางสาวอุมาพร  ช่วยสงค์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายเอกกมล  ภิรมย์ทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายโอมนันท์  จันทร์สุข โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงไอดรา  ตราวุธ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ม.2 คณิต ม.ต้น
684 นางสาวกชกร  เสเนด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายกณาธิป  มานะกล้า โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
686 นายกนก  เศษคง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงกนกพร  ไกรเทพ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงกนกพรรณ  ทิพศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
689 นางสาวกนกวรรณ  แก้วทองสวน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายกบิล  ภูมิกลาง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงกมลวัชร  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงกรกมล  เขียมวัชนะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงกรกันยา  พลราม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงกรณ์ศศิวรรณ์  ชัยรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงกรณ์ศิวลักษณ์  พิมพ์ทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
696 นายกรภัทร์  ปานสังข์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายกรวิชญ์  ทองแจ้ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
698 นายกฤตกานต์  พัฒนประชากร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายกฤตภาส  ธรรมขันธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายกฤตยานนท์  เพชรสี่หมื่น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายกฤติเดช  ศรีไทย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
702 นางสาวกฤตินี  ไกรเทพ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
703 นางสาวกฤติยา  คงจริง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายกฤษกัณฑ์  วนันตรากูล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายกฤษฏิ์  สุทธิวัฒน์มงคล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายกฤษลักษณ์  เขียดนิล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงกวินนภัส  หัสดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายกวินภพ  กุญชรินทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงกวิลทิพย์  สุขขะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงกวิสรา  โงกเขา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
711 นายกวีกานต์  ย่องซื่อ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
712 นางสาวกษมา  อัครวิกยกรม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
713 นายกษิตินาถ  ศิริธรรม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงกัญญณัฐ  จันทร์ดุก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สายทองแท้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เก้าเอี้ยน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงกัญญาภัค  คงชุม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงกัญญาวิร์  แก้วทองสวน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
719 นางสาวกัญญาวีร์  นกเกษม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายกันตพงศ์  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายกันต์ระพี  แก้วประเสริฐ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
722 นางสาวกันติชา  สูคง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงกันติชา  อั้นเต้ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
724 นางสาวกันติชา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงกัลย์กมล  หลี่เห้ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ราชภิรมย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
727 นางสาวกานตรัตน์  คงรักที่ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
728 นางสาวกานต์สินี  ละเอียด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายกานน  จิตร์แม่น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงการต์ธิดา  การน์ฏีกานนท์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายกิตติพัศ  คงศร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ชัยสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงกุลรดา  ขอกัตติกมาส โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
734 นายเกรียงไกร  แซ่หงอ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายเกษมสิทธิ์  ทองธีรภาพ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงเกิดสิริ  ยกฉวี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายเกียรติภูมิ  เดชภักดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
738 นางสาวขนิษฐ์นาถ  นาคช่วย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
739 นางสาวขวัญแก้ว  ชูทวี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
740 นางสาวขวัญชนก  สมแสง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
741 นางสาวขวัญรัตน์  แซ่อั้ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงขวัญโสภิณ  นวลแพง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงเขมจิรา  ชนาชน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงเข็มเพชร  ช่างเรือ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงเขมษิญากรณ์  บุญธรรม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายคณพส  เพียรชอบ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงคณิศร  ชุมอักษร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงคณิสรา  ขำตรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายคมศักดิ์  จริงจิตร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายคริษฐ์  อินทนะนก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายคุณานนท์  ศรีตุลารักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงงามบุญ  เหมมาชูเกียรติกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายจักรภัทร  คงสง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายจักรภัทร  รักสิทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
755 นายจักเรศ  พลสมสาย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
756 นางสาวจันทรัศน์  คงฉาน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
757 นางสาวจันทริกา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายจิรฐิดา  พงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายจิรพงศ์  ชนะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
760 นายจิรภาส  ปานแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
761 นางสาวจิรยุดา  ใจสงฆ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
762 นายจิรศิต  ช่วยสง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงจิรสุดา  เพ็ชรหวล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงจิรสุดา  เวชพันธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงจิรัชยา  พลวัฒน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
766 นายจิรัฏฐ์  คงยิ้ม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
767 นายจิรัฏฐ์  เด่นสุวรรณรังษี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงจิราภัค  สุขลิ้ม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายจิรายุ  ทองงาม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
770 นายชญตร์  ลำยอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงชญานิน  ช่างซอ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงชญานิน  สุนทรนนท์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงชณัญศิมา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงชนกนาถ  พูดเพราะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงชนเนษฎ์  ศรมณี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายชนภณ  บุญเพ็ญ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงชนมน  กาญจนวงศ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงชนัญชิตา  รอดแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงชนัญธิดา  คงกะพันธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงชนัญธิดา  ศึกษา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงชนาภัทร  ขจิตวิวัฒน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงชนิกานต์  อันนบ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายชยวิชญ์  แซ่หลี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
784 นางสาวชยานันต์  เกษมสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
785 นางสาวชลกร  ไหมนวล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
786 นางสาวชลธิชา  ไกรเทพ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายชลสิทธิ์  สุจินรัตนเกษม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
788 นายชวกร  เเก่งเซี้ยว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายชวนากร  ช้างกลาง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงชัชชญา  จิตรชูชื่น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงชัชชญา  เอียดสงคราม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
792 นางสาวชัญญานุต  จันทร์ขาว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายชัยพัทธ์  สัญวงษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายชัยภัทร  คูบูรณ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายชัยวิวรรธน์  ยอดสนิท โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายชาติสยาม  เวียงภิรมย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงชาลิสา  นุ่นสุวรรณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงชาลิสา  อิทธิสัน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงชิตาภา  เกิดล่อง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
800 นายชิษณุพงศ์  ปานจันทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
801 นางสาวชุติกาญจน์  วิทยพันธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงโชติกมาศ  มกรพันธุ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงโชติกา  จันทปัญญา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
804 นางสาวโชติกา  มัณฑนาสุวรรณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
805 นางสาวฌญาดา  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
806 นางสาวญาณิศา  ศรีสมัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
807 นางสาวญาดา  สังข์สกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงญาศิฎาพากรณ  วาสุกรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายฐปนรรฆ์  มิตสุวรรณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายฐานกรณ์  ชูเหมือน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายฐานทัพ  พลเดช โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
812 นายฐานนันท์  แก้วละเอียด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงฐานิกา  สุขเสน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงฐิดาพร  ดำจุติ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงฐิตวัน  บุญญา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงฐิติกานต์  เพ่งเซ้ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงฐิติยา  ทองมาก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
818 นางสาวฐิติรัตน์  นาทุ่งนุ้ย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
819 นายฐิติวัสส์  ธรรมเนียม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
820 นางสาวฑิอัจจภรณ์  สุวะทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
821 นางสาวณชญาภา  จิตรละเอียด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงณชนก  หนูเอียด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายณชนนท์  พงษ์ศิริ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
824 นายณฐกร  ดำรงศักดิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงณฐนงท์  เรืองแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงณฐพร  โอมแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
827 นายณฐภัทร  ภักดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงณธิดา  เศียรยงค์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
829 นายณภัทร  จุติอมรเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงณภิญา  นิลพันธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายณรงค์พล  อุตสาหะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงณรินทร์ทิพย์  ขำบุรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงณัชชา  ชุมแสงศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายณัชพล  ขุนทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
835 นายณัชพล  วรรณะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  สินกั้ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายณัฏฐชัย  นวลใย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรเดชอนันต์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
839 นางสาวณัฏฐณิชา  ศิริพันธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงณัฏฐ์ปภาดา  สัมพันธรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายณัฏฐพงษ์  ภักดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
842 นางสาวณัฐกานต์  ชณีมาศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงณัฐชยา  หนูฤทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงณัฐชา  ดำทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงณัฐณิชา  เกิดผล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงณัฐติกานต์  เสือย้อย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
847 นางสาวณัฐธยาพร  โสมนัส โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองคำแทน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
849 นางสาวณัฐธิดา  พุ่มช่วย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงณัฐธิดา  มิ่งเมือง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายณัฐพล  คงเอียด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายณัฐพล  ค้าของ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายณัฐพัฒน์  เรืองหนู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายณัฐภัทร  สุขเสน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
855 นายณัฐภัทร  เพชรขัน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงณัฐมล  หนูคลัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงณัฐอริญ  อนุตรอำไพ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายณัธชาติ  ขันติวงษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงณิชกานต์  ภัคเฉย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงณิชกานต์  ส่งแสง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงณิชกานต์  แก้วลาย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงณิชากร  ตั้งคีรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงณิชากร  หลงละเลิง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
864 นางสาวณิชาภัทร  ราตรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงณิชาภา  วงศ์เทพบุตร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงตรีธารา  โกเอี้ยน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายติณห์ภัทร  เจริญภักดิ์วงศา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายตุลย์ณพัฒน์  อายุสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายเตชิต  เซ่งหลี่ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายเตชินท์  วรพงศ์พัฒน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายถึงธรรม  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
872 นางสาวทยิดา  สิงห์ทองชัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงทองดียิ่ง  ชุมอักษร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายทักษ์ธวัฒน์  เกียรติคุ้มราย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
875 นางสาวทักษอร  อินทะศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงทิชานันท์  มั่นคงชีวิน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงทิพย์นภา  ปรีดาศักดิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
878 นางสาวทิวากร  สมาธิ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายเทพทัต  ลอเจริญ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายแทนคุณ  พงค์แพทย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
881 นายธนกร  เวชการ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายธนกฤต  สรรเพชร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
883 นายธนกฤต  โตการค้า โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
884 นายธนกฤติ  จริงจิตร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายธนกฤติ  เทพสง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงธนพร  เฉ่งไล่ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายธนภัทร  ผาสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายธนยศ  ทองแดง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายธนรรณพ  เครือเตียว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายธนวิชญ์  เลื่อนแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายธนศักดิ์  หนูวงษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายธนัญชกร  สินไชย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงธนัญชนก  สุดสาย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
894 นางสาวธนารีย์  อินขัน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
895 นางสาวธมลวรรณ  นาเกลือ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
896 เด็กชายธรธาร  ชูคง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
897 นายธรรมวิสิทธิ์  บุณโยดม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายธรรมสรณ์  บัวแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายธรรศเกล้า  ศักโต โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เยาดำ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
901 นางสาวธัญชนก  สุขสนาน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
902 นางสาวธัญญลักษณ์  ลิ่มพิพัฒน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงธัญญามาศ  เป้าทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
904 นางสาวธัญทิพย์  สงศรีจันทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงธัญพร  พลอินทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงธัญพิชชา  พิชยมงคล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงธัญพิชชา  แสงแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงธัญรัชต์  เดชพิชัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงธัญวรัตม์  เอ้งฉ้วน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงธันย์พิชา  รัตนะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
911 นางสาวธารีรัตน์  นาทุ่งนุ้ย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทรเกษ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายธีรเดช  ชูพูล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายธีรภัทร  แก้วละเอียด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
915 นายธีรวีร์  เดชอรัญ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
916 นางสาวนนท์ณิชา  เกษรินทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายนพรุจ  งานสม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงนภสร  ร่วมรักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงนภสร  ศิริรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงนภัสสร  สีดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายนรภัทร  เพชรพัว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงนฤมล  ชูชาติ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงนัชชนันท์  หงส์รัตนาวรกิจ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงนัชชา  ชูชาติ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงนัทธฤดี  ประสมศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
926 นางสาวนันท์นภัส  ทวีสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
927 นางสาวนันทนัช  เพรชเล็ก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงนาริน  หมุนแทน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงนาริน  ใจกล้า โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
930 นางสาวน้ำเพชร  คีรีรักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
931 นางสาวน้ำฟ้า  ทิพย์มนตรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงนิชา  ศิริบรรณพิทักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงนิชาภัทร  สุนทรเต็ม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
934 นายนิติธร  ศุภศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายนิติพัฒนา  มรดกเกษม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
936 นายนิธิภัทร  เกียรติธีรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
937 นายนิพิฐพนธ์  ชูทิพย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงนิศานาถ  จู้ห้อง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงนิศารัตน์  ไทยกลาง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงนุชนาถ  แก้วยัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงบัณยดา  กอบกิจ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
942 นางสาวบุญขวัญ  ไกรปราบ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
943 นางสาวบุญญกานต์  ไกรเทพ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงบุญณิศา  โมทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
945 นายบุญตระกาญจน์  สงชัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงบุณยอร  โอทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงเบญจรัตน์  พลผอม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงเบญจสิริ  เภรีพล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงเบญญาพร  ศรียานนท์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงเบญญาภา  แอสนั่น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
951 นางสาวปกเกศ  เอกวานิช โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
952 นายปกรณ์เกียรติ  จรูญศักดิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายปฐมพงศ์  จิตรเวช โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงปณาลี่  ทองโอเอี่ยม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงปนัดดา  ชัยวิเศษ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายปพนธีร์  จรเสมอ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงปพนสรรค์  ลุ้งใส้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงปพิชญา  สมาธิ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงปภาวี  ควนวิไล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงปรมัชยาภรณ์  ปัญมาต โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
961 นางสาวประกายวรรณ  มรกต โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงประชิตา  เอียดจุ้ย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงปรัถนา  แซ่ชั้น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงปราณิศา  สุวรรณปิยะพันธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงปริยกัลยา  ไชยทวีวงศ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
966 นางสาวปวรวรรณ  จิตรา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
967 นายปวริศ  ฮายุกต์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงปวันรัตน์  ช่วยทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงปวีณ์กร  นวนนิ่ม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
970 นางสาวปองกานต์  วรแสน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายปัญญากร  ธวัชสุวรรณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายปัญญาวุฒิ  คงชู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงปัญรัฏฐ์  แก่นจันทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงปัณชิกา  ตรีศูน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
975 นางสาวปัณฑิตา  นวลใย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายปัณณฑัต  เกื้อบุญส่ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายปัณณทัต  นิจนารถ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายปัณณทัต  ศรีชู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
979 นายปัณณวัฒน์  พุศิริ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
980 นางสาวปัณณิชา  จริงจิตร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายปัทเมศย์  เปรี้ยวปี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงปาฏลี  คงเอียด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงปาณิสรา  จรณโยธิน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงปาณิสรา  อังศุวิริยะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงปาณิสรา  เจริญกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงปาลิดา  เพ็งผอม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงปิยธิดา  ตั้งถึงถิ่น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงปิยนาถ  ตู้จินดา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงปิยาพัชร  เรืองโรจน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  อ่อนรู้ที่ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงปุญญิศา  ทองหนูนุ้ย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงปุณฑริกา  โออินทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงปุณยนุช  จริงจิตร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงเปรมิกา  เพ็งเล็ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายพงพิสาข์  หาขุน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายพงศพัศ  พงศ์ภัณฑารักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายพงศภัค  นกรู้รัก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายพงษ์ศิริ  ภิรมย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงพชรพร  จงใจ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 นางสาวพชรมน  บุญญา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงพนิตนันท์  พรพงศธร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 นางสาวพรชนิตว์  พจนาพรเจริญคุป โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงพรทิพย์  สิงเกิด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงพรนภัส  ขาวเนียม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงพรปวีณ์  ปราบเสร็จ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงพรปวีณ์  อุตตสุรดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายพลกฤต  ณ พัทลุง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 นางสาวพลอยลดา  ประสมศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายพศวีร์  บุญสร้าง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  ศรีชูชาติ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงพัชรนัทธ์  หลงขาว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายพัชรพล  กายเพ็ชร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงพัชรวลัย  ทองศิริธนศักดิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  นานอน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงพัณณิตา  นกศรีแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายพัทธดนธ์  นะวะกะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงพัทธ์นรี  ดีศิริ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงพัทธิ์ธีรา  ตงอ่อน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายพัศวุฒิ  ปวงนิยม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงพิชญาภา  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงพิชฎา  เยื้อยงค์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงพิชามญชุ์  นุ้ยช่วย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พรหมมี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงพิชามญชุ์  รักนาควน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงพิญนภา  เส็นสด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงพิณญาดา  เส็นสด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 นายพิตรพิบูล  วรานุธินนท์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 นางสาวพิตราภรณ์  ชุ่มฉิมพลี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงพิพรรษพร  แสงดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 นายพิพัฒน์พงษ์  เจริญกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงพิมชญา  สงแย้ม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงพิมชญา  แก้วกล่ำ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงพิมพกานต์  กลับศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงพิมพ์รัตน์  ลิ่มพานิช โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  แสงศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงพิมพ์ศศิภัส  ฉิมเรือง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 นางสาวพิรดา  ทองสมบูรณ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 นายพิศวัสต์  จันทร์สักรา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงพิสุทธิ์ศิริณ  แก้วเพ็ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงพิสุทศิริ  แก้วเพ็ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายพีรณัฐ  ช่วยศรีทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายพีรพัชร์  พรหมยก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายพีรวัส  รัมนา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กชายพีรวิชญ์  รัมนา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายพีรวิชญ์  หนูหมอก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงพุทธตาล  ชุมฤทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงพุทภิชญา  เกล็ดกฤษ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 นางสาวเพชรนภา  จันทรพูน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายเพลงรบ  อ่อนประเสริฐ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 นางสาวฟ้าใส  พลายชุม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงภคพร  สงสีจันทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายภคภัทร  คงทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงภคมน  แซ่อึ้ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงภัคจิรา  จำเริญโชค โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงภัฑรดา  นวลนิล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 นายภัทรกฤต  ชูบัว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 นายภัทรดนัย  กวางทะวาย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงภัทรปภา  เอ็งเส้ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงภัทรวดี  หนูเซ่ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงภัทรารวีย์  ฤกษ์รุจิพิมล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงภัทราวดี  แซ่หยั้ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายภัสกร  จุติอมรเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1063 นายภาคิน  นิคะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 นายภาคิน  สิงหะชัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 นายภาณุวิชญ์  ฟ้องโหย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 นางสาวภาวิณี  ตั้งคีรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงภาวิณีย์  อาจกูล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายภาสกร  รัฐการ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1069 นายภีรภัทร  บุญชู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 นายภูติพัฒน์  สุวรรณพัฒน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายภูบดินทร์  เป้าทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายภูมิกิติ  ผ่องอำไพ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1073 นายภูมิธเนศ  สุวรรณวรณ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงภูริชญา  พิทักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายภูริณัฐ  เก้าเอี้ยน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 นางสาวภูษณิศา  ลาภทวี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงมนพัทธ์  อินทรชัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงมีสุข  ส่งแสง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงเมธาวี  ศดานนท์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 นายเมธาสิทธิ์  นุ่นดำ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงยมลพร  ฟองพิทักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กชายยศธรณ์  ยอดทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายยศวัจน์  เศรษฐพิศาล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงโยษิตา  ส่งแสง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงรจรินทร์  เก้าเอี้ยน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายรชต  สำเภาทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงรวีวรรณ์  คงทิพย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงรัชฎาพร  แซ่ฉั่ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงรัตติยา  ชูเวทย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายราชาเทพ  ธรรมวัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายรุจรวีธร  บุดดา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงรุจิดา  ขวัญเกลี้ยง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กชายรุจิภาส  บิญรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงลภัสรดา  อินทรฤทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงลักษณ์ณารีย์  สิขาจารย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงลักษิกา  จันทแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงลักษิกา  ไทยกลาง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กชายลีโอนารโด  ดิซีโร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายเลิศพิพัฒน์  เลิศพลังเวทย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กชายวงศกร  จันทร์คง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กชายวงศธร  อัจจิมารังษี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 นายวงศพัฒธ์  บุญช่วย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1103 นางสาววชิรญาณ์  คงนคร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 นายวชิรวิทย์  สมจริง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงวนัชพร  ชัยวิเศษ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กชายวรณัฐ  พรเดชอนันต์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงวรดา  รุ่งเรือง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายวรรณศิวิทย์  ไชยจักร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงวรวลัญช์  นะวะกะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงวรัชยา  พลประสิทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1111 นางสาววรัณภร  จู้ห้อง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายวริทธิ์ธร  หนูเกตุ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงวริยาษ์  บรรถะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงวริศรา  คงขำ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงวริศรา  ทองอ้อม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงวริศรา  หลีกภัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงวริศราภรณ์  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงวริษา  ช่วยศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายวสุพล  สราญวงศ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1120 นางสาววันวิสาข์  กรรมโชติ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายวิชญคุณ  คุณาธรรม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงวิรากานต์  แทนพ่อ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงวิศรุตา  เมืองประทับ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงศรัญรัชย์  ทองย้อย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงศรัณย์ภรณ์  ชูปลอด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายศรัณยู  สงวนงาม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 นางสาวศรัทธิยา  ด้วงสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงศวรรยา  เหมือนเพชร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1129 นางสาวศศิรัศมิ์  ชูเมือง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงศศิวิมล  นิ่มกาญจนา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กชายศักดิโชติ  สุขสมบั โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงศิร์กาญจน์  จันทร์เรือง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงศิรภรณ์  มากมา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงศิรภัสสร  แซ่เตียว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กชายศิรวิทย์  ทองเอียบ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1136 นายศิรสิทธิ์  แม้นเหมือน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงศิรินทิพย์  นวนแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงศิริปัญญา  ทักษิณประภา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ส่งแสง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กชายศิลาวัฒน์  ศรีนคร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กชายศิวภพ  ผดุงทรัพย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงศิวรจน์  เลื่อนแป้น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กชายศิวะ  สุนทรนนท์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1144 นายศิวะกาย  ศรีสุด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงศุภรัตน์  ณ พัทลุง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กชายศุภวิชญ์  อ่อนรู้ที่ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงสมิตานัน  ตันกุลโรจน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กชายสรชัช  รัตนา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงสรชา  อั้นเต้ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กชายสรธร  อ่อนเกลี้ยง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กชายสรวิศ  จันทร์เกื้อ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 นางสาวสรินที  โปจุ้ย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1153 นางสาวสลิลทิพย์  กล่ำศรีทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงสัจจพร  เพ็ชรย้อย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงสาธินี  คงบัน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กชายสิทธินนท์  ขุนดำ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กชายสิทธินนท์  สังคะดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กชายสิรภพ  อ่อนเกลี้ยง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กชายสิรภพ  เกื้อภาระ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กชายสิรวิชญ์  ชูเรือง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กชายสิรวิชญ์  ทะเลลึก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1162 นางสาวสิริณภัทร  ยอดชุม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงสิริรัศมิ์  บัวทิพย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1164 นางสาวสิริวิมล  ขวัญนิมิตร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงสุณัฏฐา  ทองขาว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 นางสาวสุตาภัทร  เซ็นนิล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงสุทธิกุล  เพชรย้อย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงสุทธิรัตน์  วัชรินทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กชายสุทินภัทร  ตั้งคีรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงสุธาสินี  เดิมหลิ่ม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กชายสุธิพัฒน์  กอบกิจ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงสุธิศา  เสนทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 นางสาวสุพิชชา  ขุนดำ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 นางสาวสุภัสสรา  จีนเดิม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1175 นางสาวสุภานันท์  รัตนพันธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กชายสุรพัฒห์  เหนี่ยวสกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงสุรภา  นวลปาน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงสุวภัทร  ศุกลรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงสุวภัทร  อาจสาคร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กชายสุวิจักษณ์  พลสมสาย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วิจิตรตะธรรม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงเสาวณีย์  เลขานุกิจ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1183 นางสาวแสงแข  ภูวนาถ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 นางสาวโสรยา  ชูทิพย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 นางสาวหนึ่งฤทัย  นาดอน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงหยาดทิ  คงรักที่ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กชายหิรัญ  วรรณทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กชายอธิภัทร  คงขำ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กชายอนาวิล  เก้าเอี้ยน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงอภิณัฏฐา  ภักดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 นายอภินันท  สังข์วงศ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 นางสาวอภิรดี  หลีสกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กชายอภิวิชญ์  นุ้ยเอียด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงอภิสรา  หลีสู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงอมรรัตน์  เศษสิน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1196 นางสาวอมริสา  ช่วยด้วง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงอมลวรรณ  พจนาพรเจริญคุป โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงอรชพร  รักจริง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงอรณิชชา  ช่วยเมือง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1200 นางสาวอรวรา  บัวเรือง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กชายอริย์ธัช  ทวีตา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1202 นายอริย์ธัช  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายอริยพล  บวชชุม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงอริสรา  ไกรจิตติ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1205 นางสาวอัจฉรา  ประพฤติชอบ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงอัซวานี  กูมุดา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงอัญชสา  บุญเกื้อ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงอัญชิสา  ชูชาติ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงอัญชิสา  หนองตรุด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงอัญชิสา  หอยบาง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงอัญชิสา  อำนักมณี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1212 นางสาวอาจารียา  พรหมทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 นางสาวอาทิชาภรณ์  แสงสีจันทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงอานิสซะนัน  เสียมไหม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1215 นางสาวอารยา  ช่วยเกลี้ยง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายอินทัช  เทพแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงอินอาม  ชายเกตุ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 นางสาวอิสริศา  ศรีเทพ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงอิสรีย์  อมรเมธาสิทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงอุษณีย์  ช่วยศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 นางสาวเอมมิกา  แซ่เอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1222 นายเอื้ออังกูร  จันทร์นภางค์กุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กชายัชัยวิทย์  ปานคง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงกณิตา  ไหมทอง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงกวินทิพย์  เต็มรัตน์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1226 นางสาวกันติชา  วะจิดี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กชายกันต์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กชายกัษณ  กุลเถกิง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงกานต์สินี  ศาสนโสภา โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1230 นายกิตติวาณิช  คำสูง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กชายกีรกฤต  ลีลาสุธานนท์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงกุลภัสสร์  สนธิเมือง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 นายเกศฎา  แก้วเกตุ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงเกศรินทร์  สิงห์ชู โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงเกสรศิริผล  อาชาฤทธิ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงขวัญทิชา  เรืองจรัส โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงขวัญมุก  บัวเงิน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พลจรัส โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงชญานิน  อยู่เจริญ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงชญานิศ  จุลโลบล โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงชนม์ญาดา  เมืองสง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กชายชยางกูร  เปียกบุตร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงชลาลัย  สังข์รอด โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กชายชวิต  จุ่มช่วย โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงชวิสา  เจ้ยู โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1246 นางสาวชิดชนก  บุญมณี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงชุติมณฑน์  รอดมี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กชายญาณกร  ทองหุ้ย โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1249 นางสาวญาณิศา  ศรีรักษ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1250 นางสาวฐนิกานต์  ธารธารารักษ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงฐานิตาภรณ์  เฝ้าทอง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายณ​ภัทร​  ชนะ​ฤทธิ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1253 นายณฐณณท์  สิงฆาฬะ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ระพือพล โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กชายณัฐธนนท์  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงณิชาชล  เพชรเครือ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1257 นางสาวเดชนศรี  อาษา โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1258 นายทวีศักดิ์  กิ่งเล็ก โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กชายธนวินท์  ทะวงศ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กชายธนานพ  จันทรานนท์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงธมนวรรณ  ก้อนทอง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงธัญชนก  รักษาศีล โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงธัญพิชชา  เพชรประสิทธิ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงธัญวลัย  เอกต๋อง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงธันย์ชยา  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงธารน้ำทิพย์  ทองฤทธิ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1267 นางสาวธิญาดา  รักบรรจง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่ตัน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กชายธีรดนย์  เมฆใส โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กชายธีร์  แจ่มใส โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงนภสร  ศรีเทพ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กชายนรินทร์ภัทร์  จันทวงศ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงนฤพร  ร่างมณี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1274 นางสาวนันท์นภัส  ทองนิมิตร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงนิชนิภา  มาศโอสถ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กชายนิธิศ  ขวัญแพ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กชายนิรวิทธ์  กูลน้อย โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงนุรมา  บ่อหนา โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กชายบูรพา  ดีแก้ว โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงปภาวีร์  จำนงรัตน์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงประภัสสร  รักษ์เจริญ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1282 นางสาวปลายฟ้า  ไชยสุคราม โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1283 นางสาวปัญฑาวีย์  ทองมาก โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิตร  อ่าวลึกน้อย โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงปาณิศา  ขนานใต้ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงปีย์วรา  นาคฤทธิ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงปุญญตา  พรมรัตน์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงปุญญิศา  สุภะนานัย โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงปุณยนุช  นาคเจริญ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กชายพรกนก  เรืองโรจน์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงพรปวีณ์  ปานพรหมมินทร์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงพรรณปพร  อากาศโชติ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงพัชวรินทร์  คงอินพาน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1294 นางสาวพัทธ์ธีรา  เชียรวิชัย โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงพิชญาภา  ชะฎากาญจน์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1296 นางสาวพิชามญช์ุ  ฤทธิเดช โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงพิมพ์พัชรชา  อุสา โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กชายพิรัชชัย  สัสดีเดช โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงพิลาสินี  สิงห์ชู โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงแพรวา  ยะลา โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงฟาฎิละห์  มีทาลาคัท โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงภวิกา  เหมาะสมสกุล โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  สูงสุด โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กชายภัทรดนัย  หมุกแก้ว โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงภัทรนิดา  วิหก โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงภัทรวรรณ  พลายด้วง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงภัสรัญ  วงษ์อรุณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กชายภูบดี  ลาเต๊ะ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงเมทิการ์  พูลเพิ่ม สุริยคำ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1310 นางสาวเมรี  จัสมิน โอเปิ้ล โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กชายยศพร  ส่งศรี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงโยษิตา  หนูคง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงรภัศศา  โสมบุญมา โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงลภัสรดา  นันทไตรภพ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงลภัสรดา  สายน้ำผึ้ง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงลภิชา  ศุภเวชปกรณ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กชายวงศกร  เพ็ชรเล็ก โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายวชิรวิทย์  ควรถนอม โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1319 นายวรเมศร์  อมรชร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กชายวสุพนธ์  โชควิวัฒนชัย โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กชายวิชชากร  คงปาน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1322 นางสาวศิรภัสสร  คล้ายทองคำ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงศิรภัสสร  ดวงจันทร์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กชายศิวกร  แสงแก้ว โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กชายศิษฎ์พัชร  บ่อม่วง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1326 นายศุภกร  ถาวรรัตน์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กชายศุภกฤต  นักฟ้อน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงศุภิสรา  ทองแท้ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กชายสถาพร  มาศเสม โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1330 นายสิรภพ  เรืองมาก โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงสิราวรรณ  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กชายสิริดนย์  เรือนดี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงสุทธิดา  โฉมทับ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จันทร์ผ่อง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงอมลวรรณ  อ่าวสินธุ์ศิริ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กชายอริญชย์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1337 นางสาวอริสา  สินแก้ว โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงอัยอันดา  สมานสันติ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงอุรัชสยา  จันทมาศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กชายกฤษกร  เซ่งยี่ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กชายกอดิร  หูเขียว โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กหญิงจิดาภา  แม่น้ำ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงชนิสรา  สาราบรรณ์ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กชายญาลีล  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กหญิงณีรนุช  อังศุพานิช โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กชายธนกฤต  หยังดี โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายธฤต  เอ้งฉ้วน โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงธวัลรัตน์  แวงอินทร์ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงธันยพร  สุขรัตน์ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1350 นางสาวนภัสสร  ศรีวรรณ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1351 นางสาวนันท์นภัส  ตั่นเล่ง โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1352 นายนันทิพัฒน์  หยังหลัง โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กชายนาครินทร์  สักพงษ์ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1354 นางสาวนูรอันนีน  ทองรอง โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1355 นางสาวบุญญานุช  สรรเพชร โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1356 นางสาวบุญยภรณ์  แช่เตียว โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1357 นายประภวิษณุ์  พรหมจันทร์ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กชายปัณณวิชญ์  หยงสตาร์ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงปิยาพร  เพ็ชรเพ็ง โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงเปมิกา  วุฒิภัทร์กลม โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงพัชรพร  ชูลี โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1362 นางสาวรุจิรา  ทองดี โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กหญิงวรรณกานต์  พรหมจันทร์ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กชายวัฒนา  ทองดี โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กหญิงศุภาวรรณ  เกื้อเดช โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงสรัลญา  เสียมไหม โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์ละเอียด โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1368 นางสาวสุรัญชนา  สุขรัตน์ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1369 นางสาวสุรัสวดี  รักสกุล โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กชายอนุภัทร  เอ้งฉ้วน โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กชายอะมีน  หลาวเพ็ชร์ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กชายอัยการ  ใจสมุทร โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1373 นายอาดัม  เจียมสวัสดิ์ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1374 นางสาวเอวิกา  หูเขียว โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กหญิงกนกกาญน์  สุเหร็น โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงกรกันยา  ชูกลิ่น โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กชายกฤตเมธ  นาคพล โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1378 นายกฤษฎา  แตะแอ โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กชายกิตติพงษ์  กังแฮ โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงกิตติยา  ทิ้งเหม โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงกิตาพร  กังแฮ โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กชายไกรวิชญ์  นาคพล โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กชายคุณภัทร  สงสังข์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กชายชัยภัทร  รัตนา โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กชายชีวานนท์  มาตุเวช โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หนูช่วย โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กหญิงฑิตฐิตา  เมียนโอ โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ปานนิน โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1389 นางสาวณิชกานต์  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กชายเตชินท์  สากุล โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กชายทนงศักดิ์  ตาเต่า โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กชายธนกฤต  แจ้งจันทร์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1393 นายนพรัตน์  เพชรฉุย โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงนภัสสร  ชัยเพชร์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กหญิงนลินทิพย์  เจริญสุข โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1396 นางสาวนิภารัตน์  ศรมณี โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงประภัสสร  อินทรทัต โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กชายปวริศ  กิ้มเฉี้ยง โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงปาณนพิณ  ชูหาร โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงพรปวีณ์  ทิพย์สิงห์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงพลอยปภัส  สังขารา โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1402 นางสาวพัชร์เฟื่อง  ทิพย์ธนสาร โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงพัชรี  เพลาเพลิด โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1404 นางสาวพิชญธิดา  ไข่ริน โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กหญิงภัทรนันท์  ทองนวล โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายภูวรินทร์  หนูแก้ว โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงมณฑกานต์  เขาพรง โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1408 นางสาวยุพากร  ปรีชา โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงเยาวนาถ  สามดี โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงโยษิตา  ทองฤทธิ์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1411 นางสาวรักษวดี  ทองฤทธิ์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1412 นางสาวลภัสรดา  พลวัตร์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กชายวรเมธ  เพตะกร โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงวรินทร  สุทธิยา โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงวิชญาพร  จันตุด โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  เจริญนิตินนท์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กชายวีรศรุต  อุเส็น โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงศุภิสรา  สิงห์อินทร์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงสมปรารถนา  ท่าห้อง โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1420 นางสาวสโรชา  มากสอน โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงสุชานันท์  สิทธิพันธ์ โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงสุพรรษา  ขวัญชื่น โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงสุพิชญา  พรหมช่วย โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1424 นางสาวสุภาดา  สุนทรเต็ม โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กชายอริย์ธัช  นาคสด โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กหญิงอารียา  หนวดงาม โรงเรียนกันตังพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กชายกรกฤต  เก้าเอี้ยน โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กหญิงกฤตพร  พิทักษ์ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กชายกีรติ  คงจันทร์ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กชายไกรภัทร  อิทธิไพบูลย์ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กหญิงชญานุตน์  ช่วยหวัง โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กชายธนฤทธิ์  สมแสง โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1433 นางสาวนฤพร  ดำยัง โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1434 นางสาวบัณฑิตา  เกตุดำ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กหญิงปภาดา  คงวัฒนานนท์ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1436 นางสาวปภาวรินท์  กังแฮ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงปิ่นมณี  เก้าเอี้ยน โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงผลิกา  ถินนา โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กหญิงพิมลรัตน์  ทรัพย์รุ่งเรือง โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กชายพีรพล  แซ่โค้ว โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กหญิงภัทรพร  กังแฮ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กหญิงลัคณา  นิ่มทอง โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงวรินทร์พร  แซ่เจ่ง โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1444 นางสาวศรีนัจกัลป์  สุขพรสวรรค์ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1445 นางสาวศุจินธรา  เทพทอง โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1446 นางสาวสมิตานันท์  ดำจุ้ย โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กชายสิรวิชญ์  เปียฉิม โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1448 นางสาวสุธิดา  สงนวล โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สุภาพ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กชายอมรพงศ์  มากเอียด โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1451 นางสาวอัญญดา  ขวัญทอง โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กหญิงอาซานะฮ์  เกื้อเดช โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงกนกพร  นนทก โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไกรแก้ว โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กชายกรวิชญ์  จำปา โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กชายกฤติพงศ์  หกสี่ โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงกฤษณา  เอียดชูทอง โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กหญิงกวินธิดา  ข่ายม่าน โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กชายกิตติกวิน  เพ็ชร์สว่าง โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กหญิงขนิษฐา  รักซ้อน โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ศรีสมวงศ์ โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กชายณัฏฐภัทร  สุวรรณเวลา โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงศร โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กหญิงณัฐนันท์  รองเมือง โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ทองอ่อน โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กชายณัฐวุฒิ  กล้าหาญ โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กชายธนชิต  ดำนิ่ม โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กหญิงธัญชนก  แท่นมาก โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กหญิงธัญญพัฒน์  ชาตรีกุล โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กหญิงนันท์นภัส  โสสนุ้ย โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กหญิงปวีณอร  เอี่ยมพงษา โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กหญิงปาริตา  สมาธิ โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กชายพงศพัศ  นาทุ่งนุ้ย โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กหญิงพรรณ์วรท  ัพันธมาศ โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กหญิงพลอยพรรณ  ชูยศ โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กหญิงเพชรลดา  ดอกไม้ โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กหญิงภัทรธิดา  สีหวัด โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กชายยศกร  รัตนวรรณ์ โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กชายยิธสทรงเจริญ  วงศ์โจวไทยสันติ์ โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กหญิงรินลดา  ชัยเพ็ชร โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงศศิรัศมิ์  ธนวัฒน์กีรติ โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กหญิงศศิวิมล  รอดถนน โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กชายสงกรานต์  พูดเพราะ โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กชายสิริกร  พัฒนา โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กหญิงสิริกร  แซ่ห่อ โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กหญิงสิรินดา  ชัยเพชร โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กหญิงสิริภา  สุขขัน โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงสุภัสสรา  สั้นเต้ง โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กหญิงสุวิตา  โคกตรัง โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ธรฤทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงอนงค์นาฏ  วัฒนกุล โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กชายอนุภัทร  จันปราด โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กหญิงอภิณห์พร  เกลือมีผล โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กหญิงอภิษฏาภรณ์  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น