รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชมน  ชูชาติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกฐินันท์  สิงห์มณี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวกมลพร  อักษรนิตย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกรฐนน  จันทร์บุรีวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกรภัค  อักษรศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกฤตตฤณ  ชิ้นพงค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
7 นางสาวกฤตพร  ศรีแก้วณวรรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกฤตวัน  วงศ์เมฆ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกฤษกร  ทองเผือก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
10 นายกฤษณเมต  บุญชื่น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกฤษณีย์  รอดเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกลวัชร  ศรีจงกล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกวินภพ  หวังพัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายกษิดิศ  ดอกกะฐิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
15 นายกษิดิศ  รัตนพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยพลบาล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงกัญญาภัคร  ธรรมชาติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายกันต์พิพัฒน์  กลับช่วย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
19 นายกันต์รวิทย์  เลขาทิพย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายกันตินันท์  หวานนวล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายกานต์ธัช  ศิริโยธิพันธุ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พลจรัส โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
23 นางสาวกานต์สิรี  ปวิธวิรุฬห์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นายกิรติพงศ์  ศรีอ่อน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นายกีรติ  ยืนยัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงกุลวรินทร์  สมยินดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายเกื้อตระกูร  วรอาจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายขวัญชัย  ลิ่มวงค์สวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงเขมิกา  บริกาญจน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายคณพัชญ์  โปณะทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายคณิศร  เดชพิชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายจักรภัทร  พันธ์คง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงจิดาภา  บัวพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายจิรกร  มูสิกพรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงจิรชยา  เกิดบัวทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
36 นายจิรพณธ์  ฉิ้ม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นายจิรเมธ  สุขเกื้อ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงจิรัชญา  เกิดบัวทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายจิรัฎฐ์  อิวิโส โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงฉัตปณิดาศ์  พงศ์สุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงฉัตรตราภรณ์  นวลขาว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงชญาดา  ก้อนอำพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงชญานิศ  เศวตธรรมรังสี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายชฎายุ  จันทิปะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
45 นางสาวชนัดดา  เกียรติก้องแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงชนานาฎ  ชีถนอม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
47 นางสาวชนิกานต์  พงศาปาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวชยุตรา  ชูสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
49 นางสาวชลธิดา  ฤทธิรงค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายชวณากร  เจียรมาศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงชวิศา  ออสปอนพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
52 นายชัชชัย  ช่วยหนู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายชัชตาชา  เพ็ชรายุทธ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงชัญญา  แก้วประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงชัญญานุช  เงินเลี่ยม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงชาลิสา  คล้ายทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
57 นายชินกฤต  หนูเนียม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายชิษณุพงศ์  ไชยวิเชียร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงชุติณัชชา  คังฆะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
60 นางสาวโชษิตา  เสือคำ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงญาณิสาห์  หนูพุ่ม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
62 นายฐณชนม์  นาคโดด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงฐาปนี  คณะนา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงฐายิกา  ศรีใจพระเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
65 นางสาวฐิตภัทร์  ยอจุ้ย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เมฆสงค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
67 นางสาวฐิติชญาน์  สุคะโต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงฐิติรัตน์  มณีโชติรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายณฐกร  อินทรสังขนาวิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงณฐวรรณ  สีเผือก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงณดี  รินทรวิฑูรย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงณปภัช  จันทรังษี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงณภัคร์ชฎา  เจริญผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงณภัทร  อนุตรเศรษฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายณภัทร  เกียรติวัฒนากร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
76 นางสาวณภัทร  โรจน์วชิรนนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
77 นายณภัทร์วรัญญ์  จิตต์ชื่น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
78 นางสาวณัชชา  คุณสิทธิวาณิชย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ภู่รัตนมาลย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายณัฏฐภูมิ  รัตนกระจ่าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายณัฐกรณ์  เส้งส่ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
82 นายณัฐชนน  ขนานขาว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นายณัฐชนน  ไพโรจน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
84 นางสาวณัฐญดา  มาบัว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
85 นางสาวณัฐณิชา  พรรณรังษี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวณัฐธยาน์  มีไข่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นางสาวณัฐธยาน์  เพ็งเรือง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นางสาวณัฐธิสา  ช้างนิล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงณัฐนภัสส์  วิทยานุภากร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายณัฐปธาน  คงหอม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายณัฐพัชร์  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
92 นายณัฐภัทร  ศิริรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายณัฐวรรธน์  อิวิโส โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
94 นางสาวณิชนันทน์  กวีวงศ์ประวัติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
95 นางสาวณิชากร  แก่นเพชร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงณิชาภา  เอียดทองใส โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงณิชารีย์  เรี่ยวแรงกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
98 นายดิตถกร  เกื้อสกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายตฤณ  อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายต่อตระกูล  ทัศนวิสุทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายตันติกร  จันทโร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงทัศนนันท์  ขุนเพชร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
103 นายทิวัตถ์  ดำนิล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายธนกร  บุญประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
105 นายธนกฤต  คงสม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายธนกฤติ  ดวงแป้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายธนปพน  ขนอม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงธนพร  ปักเข็ม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
109 นายธนภูมิ  ปรีชา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงธนมน  ผ่องแผ้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายธนัช  เปรมสถิตย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายธนัญชกร  พูดเพราะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายธนิสร  หนูเนตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายธัชธรรม  ธรรมชาติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
115 นางสาวธัญชนก  ชัยแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายธาวิต  พลายด้วง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายธีทัต  อรุณสกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายธีธัช  พัฒนปรีชากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายธีธัช  ไชยรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
120 นางสาวธีรญา  ฉิมมณี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายนนท์ณัฏฐ์  พงศ์ถาวราเดช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายนพณัฐ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายนพัตธร  แกล้วทนงค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
124 นางสาวนภัสภรณ์  กองจำปา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงนภัสสรณ์  กองจำปา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
126 นายนรภัทร  ชิวหากาญจน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงนลพรรณ  หาญใจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงนวณภัทร  แกล้วทนง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงนวฬพรรษ  แกล้วทนง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
130 นางสาวนัฐพร  ช่วยแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายนัทธี  จีนนุกูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงนันท์นภัส  แซ่ลิ่ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
133 นางสาวนัสริน  นิโสย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายนิติธร  ภิรมย์ชาติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายนิติพัฒน์  เพชรสุวรรณพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
136 นางสาวนิรัชพร  ชนะวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงบุญสิตา  อุ่นประเดิม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงเบจญสิริ  เบญจปัญญาวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
139 นางสาวเบญญาภา  นัสฐาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายปฐมพร  บุญประดิษฐ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
141 นางสาวปณิดา  ส้มเกตุ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
142 นางสาวปณิศา  รัตน์พันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายปภังกร  รจนาวิจิตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายปภังกร  เลิศนาคร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
145 นายปภังกร  เวชพราหมณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
146 นายปภาวิน  พรหมเนตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
147 นายปภาวิน  อินปิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายปรัชญากรณ์  ลีลาสุวรรณสิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
149 นายปริณทร์  มังสาทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงปรียานุช  นาคัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงปวันศิริ  นาคะสูนย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
152 นายป้อมเพชร  ใจห้าว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
153 นายปัญญวัฒน์  ช่วยหนู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายปัญญาพงศ์  รุ่งบรรณพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
155 นางสาวปัณฑารีย์  ชัยติสุข โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงปัณฑิกา  บุญวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายปัณณ์ชนกันต์  รู้ยิ่ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นายปัณณทัต  บุญทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
159 นายปัณณธร  หยู่ทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นายปัณณวิช  รอดพิบัติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายปาณัสม์  ราวงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงปาณิสรา  งามโชคชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
163 นางสาวปาณิสรา  พรหมฤทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงปาณิสรา  เกษรสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงปิ่นประภา  ทิพย์มงคล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
166 นายปุญญพัฒน์  คุระสุข โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงปุญญิศา  เพ็ชรวงค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
168 นางสาวปุณิกา  ธานีรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
169 นางสาวเปรมณณิชา  เกตสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายพงศ์ภาณุ  ปานมา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
171 นายพชร  สีตกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงพนาธิดา  พนาอภิชน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงพรนภัส  วัตรสังข์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงพรนภัส  หนูมา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
175 นางสาวพรปวีณ์  คำศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
176 นางสาวพรรณกร  แก้วเกิด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
177 นายพริษฐ์  คงทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายพลภัทร  ปรวัฒน์กุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงพลอยไพลิน  สาระรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
180 นายพศิน  บัณฑิตมหากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงพอฟ้า  ตรีสัตยพันธุ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายพัชรพล  จันทรพิทักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงพัชริญา  สุขอนันต์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายพัฒน์ภูมิ  พัฒนพงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายพัทธดนย์  ตาหลวง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงพัทธนันท์  เพชรศรีทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงพัสวี  ศรีนวล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงพิจักขณา  พิพัฒน์ผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงพิชชาพร  เครือจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
190 นางสาวพิชญธิดา  รัตนมาศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงพิชญาภัค  มีช่วย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
192 นางสาวพิชามญธุ์  เตยแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ชินธีรกานต์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงพิมพ์รภัช  รัชตะพงษ์วัฒนา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงพิมพ์วิไล  พฤกษะศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายพิรชัช  เตือนจิตเสรีสุข โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงพุทธิชา  สุขมาก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงเพชรดา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
199 นางสาวเพชรี  บางโชคดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายภพธรรม  ชีช้าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายภวินท์  ธิปกกุลนันท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงภัคจิรา  ยกเลื่อน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
203 นายภัทรทร  เซี่ยงฉิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงภัทรภร  รัตนพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงภัทรภา  รัตนพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
206 นางสาวภัทรวดี  บุตรเสวก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นายภาณุวัฒน์  พุ่มรักชาติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายภานุเกียรติ  ดอกขัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงภาวิกา  ธานีรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายภาวี กำภู  โพธิ์วิจิตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
211 นางสาวภาส์ลภัส  จะรา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวภิชญาภา  บุญญานุพงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เด่นพงศ์พันธุ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายภูดินันท์  ปานมาศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายภูเบศ  วชิรธนากร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นายภูมิกร  กำเนิดมณี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงภูริชญา  รัตนพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายภูริณัฐ  บรรจบกาญจน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
219 นายภูสัน  เกตุเกลี้ยง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นางสาวมนัสนันท์  ตัญจพัฒน์กุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายมนุเชษฐ์  รอดสีเสน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงมุกอันดา  ชูเกิด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงมุกอันดา  สัญนุจิตต์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงเมธาวี  ลิกขะไชย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เตือนวีระเดช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายยศกร  บัวตูม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายยศพล  เทพคง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงรณพร  รสทิพย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงรมัณยา  ไชยรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายรักษ์ธรรม  กาธิกาล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงรัตนวรรณ์  ใสยผุด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงรัตนสินี  เชี่ยววิทย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายราชราม  ธีทัต ยาดอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงรินรดา  แสงระวี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
235 นายรุชดี  พงศ์ยี่หล้า โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
236 นางสาวลักษณ์นารา  พิพัฒน์ผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
237 นางสาววชิรญา  ศรตะบำ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายวชิรวิชญ์  จรเด่น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงวรกานต์  สำอางศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงวรพิชชา  ครุยทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
241 นางสาววรมพร  จงศิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงวรรณ์วณัช  วิริยะภูรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงวรวรรษา  หอมขาว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
244 นางสาววรวลัญช์  สิทธิสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงวรัชยา  แสงเสน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายวรินทร แปะหลง  ตรึกตรอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงวรินทร์ยุพา  ชอบผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงวริสรา  ชูแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายวัทธิกร  วินิจผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายวิชญพงศ์  ชนะคุ้ม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงวิชญาพร  ปาณะพงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงวิสุทธิ์พนา  ทรัพย์สมบูรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
253 นายศรัณยพงศ์  ชุตินันทกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงศศิประภา  สันติวรกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายศักรนันทน์  แซ่ฮั่น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายศิรชัช  แก้วมีจีน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
257 นายศิวกร  ประจันพล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
258 นายศุภกฤต  ฐานิสสร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายศุภณัฐ  รัตนพฤกษ์ขจร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
260 นายศุภณัฐ  สงฤทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายศุภสัณห์  รามสูตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
262 นายสรวิชญ์  ปัญญานฤพล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายสรวิศ  ฉิมรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
264 นายสัจจพร  รินทรวิฑูรย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายสัณฑ์  ชูจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายสานศิลป์  ศรีจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
267 นายสิงห์ศิลป์  อนุตรเศรษฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายสิรวิชญ์  หนูประสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายสิรวิชญ์  อุบลสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
270 นางสาวสุกฤตา  ธรรมชาติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงสุกฤตา  รัตนสมบัติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงสุธาสินี  หมวดพล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายสุธินันท์  ศรียะพันธุ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงสุธีธิดา  จิตสำรวย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงสุพิชญ์ธิดา  นวลมุสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
277 นายสุพีรพัฒน์  สุจิวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
278 นางสาวสุภัสสรา  รัตนราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงสุวภัทร  กลับกลาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
280 นายเสฏฐวุฒิ  สิริวงศ์สถาพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
281 นายอดิเทพ  มณีโชติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายอดิรุตน์  ขวัญแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงอนัญญา  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงอนัตตา  สุขปลอด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายอนุภัทร์  เพชรทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงอภิวรรณ  เกตุพานิช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายอภิวิชญ์  คู่ปิตุภูมิ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
288 นายอภิเศรษฐ์  บุญเหลือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงอรชพร  หวังสุด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงอรชิรญาณ์  ชุตินันทกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
291 นางสาวอรณิช  หวังธนอนุรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
292 นายอรรณพ  พลกูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงอรรัมภา  วิจาราณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
294 นางสาวอริสรา  ภูริพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายอลงกต  จงเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงอาทิตยา  ชูใหม่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายอิทธิกร  เกตุเกลี้ยง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงเอมมิกา  คงจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
299 นางสาวไอศิกา  ชูพงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงกมลรส  พูนสุขศิริวัฒนะ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายกฤติณ  แต่งอักษร โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายโกญจนารถ  หมื่นรัก โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายคมสัน  เเซ่เตี้ยว โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายคาวิน  คาวินพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงจิตรานุช  เเพรกทอง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายชยพล  ดลภักดี โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงซันนีย์  วรรณาการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายฑศม  ใจสบาย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายณัฎฐชัย  เงินสยาม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงณัฏฐ์นรีย์  ปลอดอินทร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงณัฐภรณ์  ทองขจร โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายเตชภณ  เวศวิทย์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงทิตชญา  วุฒิมานพ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงธนภรณ์ชนก  เกตุแก้ว โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงธปรัชญวรรณ  เชื้อวงจันทร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายธัชกร  จิตติพันธ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงธันยพร  มังคะมณี โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายธีรภัทร  จันทร์เมือง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงนวินชญาน์  สบเหมาะ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงปริยากร  คุณโลก โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงปวริศา  เหมทานนท์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงปัทมพร  ร่าเหม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงปิ่นสุดา  ภักดีชน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายพรประเสริฐ  กาญจณะดี โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงพอเพียง  เอียดไสย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงพิชญธิดา  อินทอง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายภควัต  รักขพันธ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายภาณุวิชย์  ไชยรัตน์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายภูดิศ  พลเมือง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงเมธาวี  ชาญชัยสิทธิกุล โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายระภีภัทร  วงศ์พรต โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายวราเมธ  มณีพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายวิษชญะ  คุณโลก โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายศิวัช  วัฒนพร โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายศุภฤกษ์  บัวทอง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงสวรินทร์  พันธมนัสโสภา โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายสิทธิเดช  สังข์ทอง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายสิริชัย  เหมทานนท์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงสุภัทรวดี  มณีนิล โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงอารยา  จิโสะ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ศรีศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายกรวิชญ์  ช่วยอุปการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงกษิรา  ปิลวาส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
344 นายก้องภพ  รักษาธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.3 คณิต ม.ต้น
345 นายกอบปัญญา  พูนช่วย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เชื้อชาติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
347 นางสาวกัญวีณ์  แสนเดช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.3 คณิต ม.ต้น
348 นายกันตพัฒน์  วัฒนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.3 คณิต ม.ต้น
349 นายกิตติพิชญ์  คุณรักษ์พงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายกิตติภัค  สารดิษฐ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายกุนต์นที  พงศ์พรหม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายกุลิสร์  งามสง่า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายขุนไกร  ไมตรีจร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงเขมจิรา  สังข์ศรีอินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายคณัสพิสิษฐ์  ยี่สิ้น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงคณิตกุล  จินนุพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายจันทกร  ศรีชู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงจันทรกานต์  แก้วศรีบุญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายจันทร์ปรัชญ์  ใจแจ้ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงจิดาภา  ลาภพล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงจิดาภา  หนูอินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
362 นางสาวจิตต์เทวัญ  จิตต์ภักดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายจิรเมธ  สุดถนอม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงจิรัชญา  ลุ่ยจิ๋ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงจิรัชยา  ชูแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
366 นางสาวชญาดา  ปรีชาติวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายชญานนท์  กิ่งแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงชญาภา  สุวรรณภักดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
369 นายชนกันต์  ฉุริกา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงชนัญชิดา  แก้วนาค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงชนัดดา  นุรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงชนาภัทร  แผ้วพันธ์ชู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงชนิกานต์  สมบูรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายชโนทัย  นิลกาญจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงชมพูนุท  บุตรเฉวก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายชยพล  อินทนู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
377 นายชยพล  เศรษฐเอกพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายชวดล  พานไธสง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายชวัลวิทย์  แกล้วทนงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายชิติ  ลออวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายชิษณุพงศ์  ลือแล้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
382 นางสาวชุติกานต์  กิตติธิรางกูร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงชุลิดา  เอกพิทักษ์ดำรง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงญาณิศา  พวงสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงญาณิศา  ไทยยัง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงฐกลรัตน์  เจ้ยทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายฐปนวัฒน์  เฉลิมช่วง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายฐากร  หาญกล้า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายฑีฑายุ  หมินหมัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงณดา  สุทธิรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายณภัทร  คงทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ไชยพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายณัฏฐพล  ปิยะณัตดิ์พูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงณัฏฐรินีย์  เพชรรักษ์คำด้วง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
395 นายณัฐกรณ์  พงศ์นุรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.3 คณิต ม.ต้น
396 นายณัฐกิตติ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายณัฐชนน  รักกมล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วลายพรหม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงณัฐทิตา  สมบัติหล้า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายณัฐนันท์  จิ๋วพัฒนกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายณัฐนันท์  เหลื่อมแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายณัฐพล  ปักเข็ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
403 นายณัฐพัชร์  ราชพรหม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายณัฐภัท  บัวพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
405 นางสาวณัฐวรัณย์  พลังสันติกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงณันญกร  เที่ยวแสวง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงณิชมน  แก้วไทย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
408 นางสาวณิชา  มหารัตน์ไพบูลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
409 นางสาวดามิยา  สงนุ้ย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายต้นตระการ  เกิดทองมี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายติณพัทธิ์  ไพลอย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงเตชิดา  ศักดิ์แสง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงเตชินี  แก้วคุ้มภัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายทรรพตะวัน  โมทนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายทรรศ  รักหอม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
416 นายธนธรณ์  ซังเรือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงธนพร  คุณดิลกจิตติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายธนพัทธ์  แพวิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงธนภรณ์  ประมวลศิลป์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงธนภรณ์  อุไรรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายธนภูมิ  วิพลชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงธนัชญา  นิลยงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงธรรมสรณ์  ผจญภัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายธราธร  ทองแซม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงธัญชนก  ถาวรสง่าพงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สังข์ชุม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงธัญรดี  อินทร์เทพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายธาดาพงษ์  สารักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงธาราทิพย์  ดาบเงิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายธีรภัทร์  มุกกาสา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายธีรวีร์  ไกรสร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายธีระ  เมฆตรง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายธีร์  พีระวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงนงณภัส  รักแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงนพัสวรรณ  ช่วยเกื้อ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงนภศร  นิลจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงนภสร  ศรีนุรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายนภัทร  เซี่ยงฉิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงนฤสรณ์  นวพฤทธิกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงนลินนิภา  พิมเสน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงนัชชา  คงวรรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงนิชนันท์  น้ำจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงนิชาณี  แซ่ติ้ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงนิธินันท์  เม่งช่วย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงเบญญาภา  สงพราหมณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  รักชาติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายปฏิพล  คงตุก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงปพิชญา  พระธาตุ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงปภาวดี  รัตนพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
450 นายปรมัตถ์  ภูวรกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายปรเมศ  เยี่ยมศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายปวีณ์รัศมิ์ชา  นิ่มดวง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายปัญญ  พิมเสน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายปัณณธร  แทนบุญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายปัณณวัฒน์  ปานมณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายปัณณวิชญ์  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงปิย์รดา  ศรีแผ้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  พงศ์สว่าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงปุญญิสา  ทรัพย์แต่ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงปุณยวีร์  สุชาติพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
461 นางสาวปุณยาพร  พลเกษตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงปูริดา  รักรงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงเปมิกา  รัตนพันธุ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงเปมิกา  อัครด่านสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
465 นายพงศกร  กริชครบุรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายพงศ์ศิริ  ผาสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
467 นายพชรพล  แสงสุริยันต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายพรพิพัฒน์  แก้วบุญญานุภาพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายพรพิภัทร  ทองดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายพศิน  ชาลีวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงพิชญดา  มาคะมาโน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงพิชญธิดา  เนียมมุณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงพิชา  สุวรรณโน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงพิฐชญาณ์  สุขราษฎร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงพิมญาดา  กาญจนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงพีรภาร์  ศุภเกียรติสุนทร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
477 นางสาวแพรธฬญ  บัวทองสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายภคพล  ไชยหนู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงภัทรภร  กฤตรัชตนันต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แสนภักดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายภูมิดิส  เนินพลอย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายภูมินริศร์  จันชู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายภูมิพัฒน์  วงศ์คช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงมณฑิรา  สังข์แก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงมุทิตาพัทธ์  คำเหลือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายเมธัส  หนูเพชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงเยาวเรศ  คงแหล่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงลภัสสินี  อัคคีสุวรรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงลักษิกา  กะแหมเตบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายลุฏฟี  ปะหวัง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงวรวลัญช์  ไกรนรา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงวรัญชลี  แสงเสน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายวราวุฒิ  จันทร์แก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายวรินทร  อินทนู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายวศกร  อนุสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายวิศรุต  ดำแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงศรวณีย์  ตันติพงศ์อาภา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงศรัญยาพร  คงเอียด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงศรีชยา  ศรีไชย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงศศิชา  ปั้นสำรอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงศิรภัสสร  รอดภัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงศุพิสรา  หมวกสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายศุภกร  สหลิ้มเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายศุภชัย  หมุกแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายศุภณัฏฐ์  พิทักษ์จำนงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายศุภยศ  เครือยศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายศุภฤกษ์  ธรรมรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายศุภฤกษ์  องอาจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายศุภวิชญ์  บุญสุดทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีนวลจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายเศรษฐวิชญ์  จันทร์ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงสหภัทร์  วรรณพงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายสัณหณัฐ  มูลเหล็ก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงสาริสา  ชูเสือหึง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายสิทธิพงศ์  ธรรมรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายสิรวิชญ์  จรประดิษฐ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายสิรวิชญ์  ชายเขา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงสิริกร  สุดชะอ้อน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงสิริกานต์  แสงสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงสิริภัสสร  อดทน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายสิริอัมรินทร์  เมืองนอก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายสุกฤษ  หนูฤทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงสุดาทิพย์  สังข์แก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงสุประภาวี  หนูด้วง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายสุพลพัฒน์  สุจิวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายสุภชัย  ฟุ้งเกียรติคุณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายสุภเวช  บุญจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายสุวิจักขณ์  พลรัฐธนาสิทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  มูสิกปาละ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงหฤทัย  สังข์ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงอภิชญา  บุญเมือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายอภินันท์  ทองเกิด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายอภิวัฒน์  ศิริพงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงอรณิชา  มะลิทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายอัครวิชญ์  มีชนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายอัทธเศรษฐ์  สุประดิษฐ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงอาลีเซีย  ฮะมะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงไอยนาร์  ทวีวุฒิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงกชมน  รอดสุข โรงเรียนสตรีทุ่งสง ม.2 คณิต ม.ต้น
540 นายกฤติพงศ์  จันทร์ปน โรงเรียนสตรีทุ่งสง ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายคณิศร  ชูพิศาล โรงเรียนสตรีทุ่งสง ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงจิดาภา  ทวีรัตน์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง ม.2 คณิต ม.ต้น
543 นางสาวเจตนิพิฐ  อุดม โรงเรียนสตรีทุ่งสง ม.3 คณิต ม.ต้น
544 นางสาวชญาดา  กลิ่นบุบผาพฤกษ์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง ม.3 คณิต ม.ต้น
545 นางสาวชนิดา  งามแต้มศรี โรงเรียนสตรีทุ่งสง ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายธนกฤต  ละอองทอง โรงเรียนสตรีทุ่งสง ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายธรรศ  ผกากรอง โรงเรียนสตรีทุ่งสง ม.2 คณิต ม.ต้น
548 นางสาวธัญชนก  ทองมาก โรงเรียนสตรีทุ่งสง ม.3 คณิต ม.ต้น
549 นางสาวธัญณิชา  ชนะสุข โรงเรียนสตรีทุ่งสง ม.3 คณิต ม.ต้น
550 นายธีรภัทร  ปราบเขตต์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงธีริศรา  ธิรางค์รัตน์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง ม.2 คณิต ม.ต้น
552 นางสาวนิธินาถ  จาดเมือง โรงเรียนสตรีทุ่งสง ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายนิธิเมธี  ชูแสง โรงเรียนสตรีทุ่งสง ม.2 คณิต ม.ต้น
554 นายบัญชา  ราชกิจจา โรงเรียนสตรีทุ่งสง ม.3 คณิต ม.ต้น
555 นางสาวปวีณ์ธิดา  พรนราดล โรงเรียนสตรีทุ่งสง ม.3 คณิต ม.ต้น
556 นายพชรกรณ์  จันทร์บุรีวงศ์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง ม.3 คณิต ม.ต้น
557 นางสาวพริมา  วงศ์เมฆ โรงเรียนสตรีทุ่งสง ม.3 คณิต ม.ต้น
558 นางสาวพลอยนภา  ขจรจารุกุล โรงเรียนสตรีทุ่งสง ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายพัน  รัตนพันธ์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงวริสา  เดชาฐาน โรงเรียนสตรีทุ่งสง ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายสิรวิชญ์  ทิพย์สุขุม โรงเรียนสตรีทุ่งสง ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงอวตา  สุขคง โรงเรียนสตรีทุ่งสง ม.2 คณิต ม.ต้น
564 นางสาวเขมิกา  ปลอดแก้ว โรงเรียนสตรีปากพนัง ม.3 คณิต ม.ต้น
565 นางสาวชนัญชิดา  มิตตะกา โรงเรียนสตรีปากพนัง ม.3 คณิต ม.ต้น
566 นายธนชาติ  แก้วตาทิพย์ โรงเรียนสตรีปากพนัง ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงบุณฑริกา  กุลแก้ว โรงเรียนสตรีปากพนัง ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงกนกวรรณ  อักษรวงศ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
569 นางสาวกรกนก  มิตรัต โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
570 นางสาวกฤตธีรา  เพชรวงษ์สกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
571 นายกฤตเมธ  ยิ่งยง โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
572 นางสาวกษิรา  ไทยเอื้อ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
573 นางสาวกอแก้ว  จันทร์ชุม โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
574 นางสาวกัลยกร  ทองส่งโสม โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุญประกอบ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.1 คณิต ม.ต้น
576 นางสาวกานต์สินี  หมั่นถนอม โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายกานต์  พรหมชัยศรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงกานต์  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
579 นายกาลกวิน  สุขะวิสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
580 นายคณิศร  ปลอดใจดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
581 นายจตุรวิชญ์  บุญแก้วครุฑ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
582 นายจักรพงศ์  เมืองด้วง โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
583 นางสาวจิรัชญา  วุ่นเนียม โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
584 นางสาวชวิศา  อรุณรัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
585 นายชัชพิมุข  ช่วยสงค์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงชาลิสา  หวังปิยะวัฒน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายฐปนวัฒน์  จันทร์ทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
588 นางสาวฐานิตา  ยกเกิด โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงฐิตานันท์  อาสนะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงฐิติรัตน์  รัชโอภาส โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายณ ภัสสร  ประดิษฐ์พล โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงณฐพร  นวนสอาด โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายณณณ  แก้วสามสี โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายณัชพัชร์  พืชผา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
595 นางสาวณัฐธิดา  สิงห์สุขพนธ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายณัฐนนท์  เหลื่อมแก้ว โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.1 คณิต ม.ต้น
597 นางสาวณัฐนิช  พิบูลย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายณัฐพัชร์  คงเพชร โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงณัฐภัสสร  พงศ์ภัณฑารักษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงณัฐริกา  เพชรพงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
601 นายณัฐวัตร  อำไพฉลวย โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายณัฐศักรินทร์  แซ่อุ๋ย โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายณัฐศักเรนทร์  แซ่อุ๋ย โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
604 นายดาวินท์  ตันสุขเกษม โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงทักษอร  สุทธิพงศ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายเทพกร  เดือนจำรูญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายธนโชติ  สงอุปการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
608 นายธนภูมิ  แสงสุวรรณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
609 นางสาวธมลวรรณ  เพชรสุก โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงธัญชนก  บัวแก้ว โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
611 นางสาวธัญพิชชา  ชำนิ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงธันย์ชนก  ชินรัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงธีร์วรา  จินา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงนิภาพร  ชุมพงศ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
615 นางสาวเนตรชนก  เภรีภาศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายบารมี  สมมุ่ง โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
617 นายปฏิพล  สุวรรณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
618 นายปนัชช์  ค้าของ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ใจห้าว โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
620 นางสาวปริยากร  บุญส่ง โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายปัณณวิชญ์  พรมสมปาน โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
622 นางสาวปุณยรัศม์  เพชรเรือนทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายพงศภัค  เนินทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงพรนภัส  พุ่มเกิด โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
625 นางสาวพรรณวรินทร์  สินตุ้น โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงพัชรพร  สงแก้ว โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงพัชราภา  คงช่วย โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
628 นายพาทิศ  หนูทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
629 นางสาวพิชชาภา  บุญต่อ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงพิชญาภา  รามรถ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุภัทรประทีป โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงเพ็ญณภา  คงด้วง โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายภัทรพล  เก้าเอี้ยน โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
634 นางสาวภัทรานิษฐ์  ทิพย์โยธา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายภาคิน  ปานมาศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.1 คณิต ม.ต้น
636 นางสาวภูริชญา  จิวาสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงรัตนวดี  จันทร์เดช โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
638 นางสาวลภัสรดา  ปานทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
639 นางสาวลภัสรดา  ไทยหิรัญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงลักษณารีย์ทิพย์  ชัยพฤษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงวรฤทัย  วรยุทธการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงวรัชธร  ทองประจง โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
643 นางสาววรัญญา  ยอดไทย โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายวรากร  อินทมุสิก โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงวิมลินน์  ชูเสือหึง โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายศรัณยพงศ์  แช่ม โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
647 นายศักดินนท์  แก้ววิจิตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายศิรภัทร  เส่งย่อง โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.1 คณิต ม.ต้น
649 นางสาวศิริสุภนิช  ชัยถาวร โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
650 นายศุภกิจ  ปรีชาวาท โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายสรวัชญ์  พิธกิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายสรายุทธ  สุวรรณจันทร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.1 คณิต ม.ต้น
653 นางสาวสโรชา  เกื้อรอด โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายสิงหรัตน์  ชัยวาที โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.1 คณิต ม.ต้น
655 นายสิงหา  ไชยเวช โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
656 นายสิทธิศักดิ์  โมสิกานนท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายสิปปวิชญ์  จงดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.1 คณิต ม.ต้น
658 นายสิรวิชญ์  ทิพย์รัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงสุพิชชา  นิลกรรณ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
660 นายสุภเวช  ทิพยุทธ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายเหมรัศมิ์  มัคสิงห์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.1 คณิต ม.ต้น
662 นายอนพัช  นิยมรำ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
663 นางสาวอภิชาดา  รัศมีพัฒนานุกูล โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
664 นางสาวอศิรวรรณ  พูลช่วย โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงอัยย์สิตา  ขวัญปาน โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.2 คณิต ม.ต้น
666 นายเอกตะวัน  อินมณเทียร โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ม.3 คณิต ม.ต้น