รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวกมลชนก  อรรณพ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกรณ์  วิริยะตั้งสกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกฤตภาส  รัตนเหียรติขจร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกฤติพงษ์  ฉิมกล่อม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกฤษกร  ธนมิตรามณี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกัญจน์ชญาน์  รักเดช โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ผลพฤกษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกันตินันท์  ไตรศร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวกันยกร  เกษมกิจโภคิน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกันยาวีร์  ทองเอียด โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกัปตัน  ถ้ำจันทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกัปตัน  ศรีใหม่ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกัมปนาท  กรทิพย์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงการต์พิชชา  ทองน้อย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกิติพิชญา  จินดาเรือง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกุลรดา  วิชัยดิษฐ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงเกณิกา  ประทุมสุวรรณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายคณิศร  แก้วเรือง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงจิรัชยา  วาณิชย์เจริญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายจิรัฏฐ์  นิ่มนวลศรี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงชลณิชา  ย่องบุตร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงชลิดา  กังวานธรรม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายชวกร  ชัยนิวัฒนา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงชาลิสา  เนตรธุวกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายณปัญ  ดัชนี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายณภัทร  จำนงค์ทอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  บุญสอน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นวลแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวณัฏฐณิชา  ศรีน้อย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายณัฏฐพิเชษฐ์  เจริญพิริยะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายณัฐ  อภินันทชาติ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงณัฐณิชา  จงอริยะกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงณัฐวรา  ซุ่นสกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงณิชกานต์  รัตนพันธุ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงณิชวดี  อยู่อำไพ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงดนิตา  สาครพานิช โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายติณห์พัฒน์  โพธิ์เพชร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายเตชทัต  ณ พัทลุง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายแทนคุณ  ภิรมย์สมบัติ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
40 นายแทนคุณ  เพ็งมรดก โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายธนกร  อินทรเทพ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายธนดล  ดาวเรือง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายธนธรณ์  ทองรัตน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายธนัตถ์  ซังธาดา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายธนากร  เริงวิทย์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายธรรศ  ปาลคเชนทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายธิติวุฒิ  ชูเสือหึง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวธิติสุดา  นิตยา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายธีธัช  ตันติพงศ์อาภา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายธีรัช  ตันติพงศ์อาภา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายธีร์  สุ่มประดิษฐ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายนภทีป์  ปานเมือง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงนภัสกร  อนุรักษ์ลิ้มสกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายนัทธพงศ์  สิงหะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงนันท์นภัส  หทัยวสีวงศ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงนันท์ลินี  จันทร์อินทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายนาวิน  สริขา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงนิชาภัทร  ทองชิต โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายปรวรรธ  แก้วอยู่ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายปัญจวิชญ์  เเก้วประเสริฐ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายปัณณศิษฎ์  สอนสง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญยังอยู่ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงปุญญาดา  เชื้อพราหมณ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายปุณณพัฒน์  พาพล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายเผ่าพงศ์  แก้วสุขศรี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายพงศ์คุณากรณ์  ยอดสมุทร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายพชรพล  กระจะจ่าง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
68 นายพชรพล  คุ้มครอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงพรปวีณ์  อุบลสถิตย์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงพลอยรัตน์  เเซ่เตื้อง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  เพ็ชรมีศรี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงพัชริตา  ทองมีเพชร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายพัทธดนย์  วิมลพันธุ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายพัศนรพนธ์  พฤฒิศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายพัสกร  สอนมี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงพิชชานันท์  โอมณี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงพิชญาภา  เจริญสุขสมบูรณ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
78 นางสาวพิชามญชุ์  คำอุปละ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวพิชามญชุ์  พิชญะอนันต์กุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ขุนหอม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายพิสิษฐ์  โหมดประดิษฐ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวแพรวพิชชา  พุธสุข โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายภัฎ  หวังมุทิตากุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงภัทรวลัญช์  ตั้งทรงสวัสดิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายภัทรวิธ  อมรแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายภากร  ลิ้มสกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
87 นายภูนาถ  เดชชนะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายภูวริศ  ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายยศกร  นวเลิศปัญญา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงรักสิตา  รักขนาม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายรุ่งรดิศ  พัฒนจร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
92 นายวงศพัทธ์  เชาวน์ณัฐเศวตกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงวธิษณา  ธนฐาสกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงวริญ  เพชรมั่ง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายวรินทร  ศรชัย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงวริสนา  จาตุรัตน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
97 นายวุฒิภัทร  ตั้งสถาพร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายศิรวิทย์  บุญชูวงศ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงศิศิรา  โมระเสริฐ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงศุภิสรา  เกษมสิทธิพร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายสกลภัทร  เดชมณี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงสมิตานัน  โวดทวี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายสรวิชญ์  สุขศรี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
104 นายสัณหณัฐ  อุ้ยเกษมสุข โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายสิรธีร์ ศิรสวัสดิ์วรากุล  แซ่อึ้ง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายสิรภพ  พินิจอักษร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายสิรภพ  พิมพ์แก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงสุชัญญา  คงพยัคฆ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงสุภิชชา  วัตรากรณ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงสุวภัทร  บุญมา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายอติรุจ  กิจกร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงอัยวริญท์  สมบัติมาก โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายกรณัฐ  ปลอดปล่อง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายกรวิชญ์  ทิพย์ประชา โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายกฤตภัค  วิชัยดิษฐ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายกฤติน  แสงแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายกวิณ  สุรัตนะพราหมณ์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
119 นายก้องภพ  อินทโลหิต โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
120 นางสาวกัญญ์จิรา  อ๋องสกุล โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นางสาวกัญญลินทร์  ดำนิล โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หนูขาว โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
123 นางสาวกัญญาภัค  ศิลป์สวัสดิ์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นางสาวกันยกรณ์  ภักดีพรหม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงกานต์ธีรา  โกษาพงษ์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายกิตติณัฎฐ์  ศักดา โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงกิรติกา  หอมรักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงเกศราภรณ์  เส้งสั้น โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงเกศินี  ไชยรงค์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงจิตตินันท์  อุดมวิทยาไกร โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงจิรชยา  จิตราภิรมย์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
132 นายจิรชยุตม์  เพ็งสุวรรณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงจิรภิญญา  พรหมช่วย โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายฉัตรดนัย  จิรภูเบศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
135 นางสาวชญานิศ  ทองให้ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงชญาพัฒน์  บุญเพ็ง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงชนกนันท์  ชูศรี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
138 นางสาวชนกานต์  หู อังศิริศักดิ์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
139 นายชนม์นันทณัฐ  อภินันทพร โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายชนันตพล  น้อยสร้าง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายชนาธิป  กองกุล โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงชนิดาภา  เรืองสุวรรณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
143 นางสาวชมพูนุช  จันทร์ชูกลิ่น โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
144 นางสาวชวิศา  สิริพชรภาส โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
145 นายชิษณุพงศ์  แร่ทอง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
146 นางสาวชุติกาญจน์  ชื่นลดารมย์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
147 นายณฐพล  เทพเลื่อน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
148 นางสาวณฐมน  ต.สกุล โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงณดา  นวลน้อม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายณภัทร  สุทธิเนตร โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงณัชชา  อำลอย โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
152 นายณัฐกรณ์  วุฒิจันทร์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงษ์เสือ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงณัฐชานันท์  รุ่งแสง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
155 นางสาวณัฐณิชา  สังข์ทองงาม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงณัฐธยาน์  โสมจันทร์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงณัฐธิดาภัสส์  ยอดสมุทร โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงณัฐนิช  สุนทรกรณีย์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
159 นางสาวณัฐรนิช  ฐิติภรณ์พันธ์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นายณัฐวัฎร  เมืองพรหม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
161 นายณัฐวัฒน์  ช่วยเกิด โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายตฤณ  วงศ์พานิช โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายเตชน  ราตรี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายธนกฤต  ชนะเพชร โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายธนัท  ปลอดภัย โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายธนากร  ถิ่นชาญ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงธมลวรรณ  เกื้อสกุล โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
168 นางสาวธัญญรัตน์  โสภา โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เพชรชลคราม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ศรีชุม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายธีทัต  ซังธาดา โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงธีรกานต์  ออมสินสมบูรณ์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายนนทภัทร  ภทรภักดี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายนรวิชญ์  จอมทรักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงนัทธมน  ว่องสกุล โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงนันท์นภัส  จิตนิลพันธ์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายนันทิพัฒน์  ช่วยเรือง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายน้ำมนต์  ดงราษี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงนิรวรรณ  แก้วรัตน์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายบุณยปริญญ์  บุณยภักดี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงบูชิตา  พัฒน์ราช โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงเบญญาพร  มีสวัสดิ์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
183 นางสาวปณาลี  อุราพร โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงปพิชญา  ทองสาลี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
185 นายปภังกร  นาคขวัญ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายประกาศิต  ทองตำลึง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงปรางค์  จีนด้วง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงปริชชญาภา  แสงสี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงปริยาภัทร  คำเหล็ก โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
190 นายปองคุณ  ศรีสมทรัพย์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
191 นายปัญญากร  กำเหนิด โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายปัณณวิชญ์  พัฒนประดิษฐ์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
193 นางสาวปาณิสรา  ดำใหม่ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงปาริชาด  รักกะเปา โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงปุณยนันท์  พลายสุวรรณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
196 นางสาวเปมิกา  จันปาน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงเปมิกา  อังกาบ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
198 นายเปรมวิชญ์  จันทรประดิษฐ์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายพงศ์จินัน  ว่องเจริญโชค โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงพชรอร  เรืองปิ่น โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงพรกมน  สมบูรณ์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงพรชรินทร์  ทองเกษม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงพรเสน่ห์  ชูคงคุณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  จีนนา โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงพัชรพรรณ  สืบตระกูล โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงพิมนพัชร  โรจนจิรางกูร โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายพิศวัฒ  สุขอุ่น โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายพีรณัฐ  ทวีสุภรพัฒนา โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
209 นายฟีนิกซ์ แรมซีย์  กริ๊กกส์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงภัทรธิดา  ชัยหา โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงภัทรวดี  คงยืน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ถูกต้อง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวภัทรานิษฐ์  อินทานุกูล โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ใจกว้าง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายภูดิทกร  เสถียรพงศ์ประภา โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
216 นายภูมิไผท  กุญชรศิริมงคล โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายภูริวัฒ  อ่วมทองดี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
218 นายภูริวัฒน์  ไกรนรา โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์สมมิตร โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงมุกรินทร์  ปานดี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงมุขอันดา  มุขรัษฎา โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายยงยุทธ  รอดนิล โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
223 นายรชต  ธนอดิโรจน์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
224 นางสาวรักต์กันท์  เสนทอง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายรักพงศ์  ณ อุบล โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายรัฐวัชร์  วัฒนสถิตย์โชติ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงรัตนมน  ภาสภิรมย์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงลลิตา  สอนขำ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
229 นายวงธนา  กาเลี่ยง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
230 นายวรกวี  วรรณเต็ม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงวรนิษฐา  ธนฐานสกุล โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงวรฤทัย  ไชยวิศิษฎ์กุล โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายวรวิช  น่อมพานิชย์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์เจริญ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงวริศรา  สุขเกษม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายวันอาษา  แก้วสกุล โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายวีรภัทร  สุมิตรสมบุญงาม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
238 นายศักดิ์สิทธิ์  พยัคฆา โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายศุภกริชณ์  ศุทธางกูร โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
240 นางสาวศุภพิชญ์  บัวเพชร โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
241 นายสรวิศ  ทิวรักษา โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงสลิลทิพย์  น้อยมูสิก โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงสวภัทร  ดรดีเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงสาริศา  มีแย้ม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์คง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงสิริยฉัตร  จันทร์เกิด โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายสุกฤษฎ์  จันทมุณี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงสุขปภา  จิรัฐิติโชติ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ลิ้มสุขสมบูรณ์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
250 นายสุนทร  พงสกุล โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงสุพิชญา  ช่วยคง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงสุเมธินี  บัวงาม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงสุวภัทร  ช่วยสุข โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายโสภณัฐ  ตันติพิสิทธิ์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงหทัยชนก  แซ่ภู่ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายอนันตพัชร์  พันธุ์วิชาติกุล โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายอนุพันธ์ุ  วันเซ่ง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงอรินธิฬา  วัลลิสุต โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงอัญชลีพร  แก้วเหล็ก โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงอัญญ์ชลิดา  บุรภัทร์เวศม์กุล โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงอัยยา  มัคโช โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
262 นางสาวอิกขณา  ฤทธิ์โรจนกุล โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงกมลวรรณ  ลอยคล้าย โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงกรชนก  คงมีสุข โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายกฤษ  ชัยสายัณห์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายกฤษณพงษ์  ลิ้มสกุล โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายกลวัชร  สุวรรณยะพัตร โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
268 นายก้องกิดากร  ชิตกุล โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ฆ้องฤกษ์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงกัณญาภัค  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงกันต์กมล  ลอยพรหม โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชุมทิม โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายกิตติธัช  ชิตเชื้อ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายกิตติพิชญ์  พงศ์ยี่หล้า โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายเกียรติศักดิ์  เจริญภักดี โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงเขมวารี  แดงอาจ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงคิรภัสสร  รุ่งเรืองสถิตย์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายจักรพงศ์  สุวรรณน้อย โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายจิรายุ  มีสติ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายจิรายุ  สมอารีย์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายเจตนิพัทธ์  เพ็งศรี โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
282 นายเจษฎา  ช่วยศรี โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงฉันชนก  โอระชุม โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
284 นายชญานนท์  เกิดปลอด โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงชนัญดา  รำมะสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
286 นายชนาธิป  ไชยกุก โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงชนิดาภา  คุณโทแก้ว โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงชนิตสิรี  เขียวนาค โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายชิษณุพงศ์  สิทธิดำรงค์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์เพ็ง โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
291 นางสาวฐิติกาญจน์  ภักดีพรหม โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายณัฐกร  สุทธิเนียม โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายณัฐกิจ  สุทธิเนียม โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายณัฐชนน  หอมจันทร์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์เกื้อแก้ว โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงณัฐณิชา  หมานพัฒน์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
297 นายณัฐพนธ์  ฆังรัตน์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงณิชมน  โกละกะ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
299 นางสาวณิชาภัทร  ทรัพย์มหศักดิ์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
300 นายทศพร  ปาลี โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
301 นายธนกร  หมื่นขันธ์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
302 นายธนดล  หมื่นขันธ์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายธนมงคล  แซ่เติ๋น โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายธวัชชัย  สุขสาลี โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงนภสร  ดำพิทักษ์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
306 นางสาวนภสร  แก้วเกิดเถื่อน โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายนฤเบศร์  ชัยธรรม โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงนวพร  เสือแก้ว โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงนันท์ชพร  ลักษณะชู โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงนันท์นภัส  ใจอารีย์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงนันทวดี  ช่วยรักษา โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงนิธินันท์  หนูคง โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
313 นายบุญญฤทธิ์  เกิดสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
314 นายปณิธาน  ชื่นชม โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงปวริศา  บุญพิทักษ์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
316 นางสาวปาลิดา  พึ่งสถิตย์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายพณวัชร  หวั่งประดิษฐ์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงพนิตพิชา  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงพนิตสุภา  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
320 นางสาวพรกมล  มีศิริ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงพัชรมณฑ์  จิตอารีย์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายพิชญุตม์  นาคบำรุง โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายพีรวิชญ์  นวลมูสิก โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
324 นายภัทรนันท์  เพชรอนันต์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
325 นางสาวภัทรมล  พิกุลงาม โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงภัสราพร  ศรีนวลปาน โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
327 นางสาวภิญญาพัชญ์  จูสม โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
328 นายภูมิพัฒน์  วุฒิจันทร์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายภูริกานต์  นาคเรือง โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
330 นายภูริพัฒน์  แก้วขาว โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงมณีรัตน์  เทียมเมือง โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงมัสตูรีย์  ยูโซะ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
333 นายยศกร  ทุมรัตน์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายยศพัฒน์  นาไร โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายรัชชานนท์  บรรลุ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงวรัมพร  เลื่องสุนทร โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงวรางค์ศิริ  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายวริทธิ์นันท์  ทองนา โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
339 นายวิริทธิ์พล  ศรีทิพย์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงศรัณพร  นุ่นสังข์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายศักรินทร์  เพชรรัตน์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
342 นายสรศักดิ์  ศรีรักษา โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายสิรภพ  ประดิษฐพร โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายสิรวิชญ์  เพชรในหิน โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
345 นางสาวสิริวิมล  พัฒนภากรณ์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงสุชัญญา  ส่งแสง โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
347 นางสาวสุชานันท์  เพชรสุวรรณ์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงสุธีกานต์  อินทร์ทอง โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
349 นายเสฎฐวุฒิ  เกษบุรี โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายอนาวิล  บุญฤทธิ์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายอรรถพันธ์  จินดาพันธ์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายอิทธิกร  ศรีพรรณ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงไอลดา  สารนพคุณ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
354 นายณฐกร  พรหมทองนุ่น โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 นายพันธรักษ์  เพราพริ้ง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงสุชาวดี  จันทวงค์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 นายอธิภวัฒน์  นะมะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีรัตน์ โรงเรียนเกาะสมุย ม.2 คณิต ม.ต้น
359 นายโกสินทร์  เมืองสง โรงเรียนเกาะสมุย ม.3 คณิต ม.ต้น
360 นายจิรายุส  นาโควงค์ โรงเรียนเกาะสมุย ม.3 คณิต ม.ต้น
361 นางสาวชนัญชิตา  แย้มบาน โรงเรียนเกาะสมุย ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงณัฐธิดา  อินเสนีย์ โรงเรียนเกาะสมุย ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายธนภัทร  ศรีฟ้า โรงเรียนเกาะสมุย ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายภูวเดช  สมานวงศ์ โรงเรียนเกาะสมุย ม.2 คณิต ม.ต้น
365 นางสาวสุนทรี  ภูอาจสูง โรงเรียนเกาะสมุย ม.3 คณิต ม.ต้น
366 นายอภิรักษ์  วงศ์สุรเศรษฐ์ โรงเรียนเกาะสมุย ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายธนภัทร  กาฬแก้ว โรงเรียนไชยาวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงกัญญาพัชร  วงศ์พนม โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงจินดามณี  นนทบูรณ์ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงจิรธัญญา  นุ้ยหีต โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายชวัลวิทย์  ปาละคเชนทร์ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายทัศน์พล  ทองมา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงบัณฑิตา  คงเพ่งพิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงบุญญาพร  วิมลเจริญ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงปพิชญา  ทองปลอด โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงฟาริดา  หนูชัยแก้ว โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงรัญชิดา  ฤทธิกุล โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงรินรดา  หนูอินทร์ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายเริงชัย  ไกรวงศ์ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงลลนา  ช่วยชนะ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายศักรพัฒน  หนูนุ้ย โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงอภัชญา  เสนเกตุ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงอริยา  ยืนยาว โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงอัญชลีพร  ช่วยเมือง โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงชญาดา  ชูรัตน์ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายปัญญา  อินทรวารี โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายวินธเนฐ  มากดำ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงอิศราวรรณ  ฤกษ์ดี โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงไอริน  นิลไธสง โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงกมลชนก  เมืองใหม่ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงกรรวี  ทองศิริ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายกฤษกร  เมืองน้อย โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงกันตยา  ทองนา โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงกานต์พิฐชา  ไวถาวร โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายกิตติรัตน์  เริ่มก่อสกุล โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
396 นายคเณศวร  พนาลี โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงคิรภัสสร  อินทรักษ์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงคุณัญญา  สมหวัง โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายจักรกฤษณ์  สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงจุติภัทร  เจนพาณิชกุล โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงฉันทนิษฐ์  จันทร์เสาร์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงชฎาพร  เพ็ชร์สุข โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
403 นางสาวชนกนารถ  ประสมรอด โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
404 นายชนะพล  อุปการเเก้ว โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
405 นายชาญณรงค์  ประเสริฐ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
406 นางสาวชุติกาญจน์  ศักดิ์สง โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงชุติมา  ไชยคำ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงฐิติยาพร  คะสา โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายณกรณ์  ว่องวงศกร โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
410 นายณภัทร  ชายเกลี้ยง โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อินทร์ชุมนุม โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายณัฐชนน  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
413 นางสาวณิชนันท์  วิชัยดิษฐ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงทิพานัน  คงแป้น โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายธนภัทร  ชุมแก้ว โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายธนภูมิ  แก้ววิลาศ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายธนวรรธน์  หนูศรีแก้ว โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายธนา  ช่วยคุ้ม โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
419 นางสาวนติสรณ์  แจ้งมณี โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงนรมน  จุลพงศ์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายนราภัทร  จันทร์ทอง โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
422 นางสาวนัจจนันท์  ถิ่นไทรขึง โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงนันท์ชพร  โพคะ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
424 นางสาวนิศามณี  ศรีสว่าง โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงปภัสสร  เถียมสันเทียะ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงปัณฑิตา  เพชรวิจิตร โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงเปมิกา  ศรีสว่าง โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
428 นางสาวเปรมวดี  ภู่เชี่ยวชาญวิทย์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายเปรมศักดิ์  ขาวทอง โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายพงศกร  สลัดแก้ว โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงพชรอาภา  ภักดีไทย โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายพศุตม์  เพชรชนะ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายพัษฎาวุฒิ  ศรเพ็ชร โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ยศยิ่ง โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
435 นางสาวพิมพ์ฤดี  หนูจันทร์เเก้ว โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายพุฒิพงศ์  อินภิรมย์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายภูผา  ชูขำ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
438 นายภูสิทธิ  ติณชาติอารักษ์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
439 นางสาวมณีมณฑ์  แก้วอำรัตน์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงมณีศร  กรดสุวรรณ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
441 นายเมธากานต์  นวลศรี โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายรัตน์ชานนท์  ชุมเดชชะ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงเรศินี  ถุงทอง โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
444 นายโรจน์ศักดิ์  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายวชิรวิทย์  อยู่แก้ว โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงวณิชยา  สร้อยยอดทอง โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงวรินทร์พร  โพธิ์คำเรื่อง โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงสิริมาส  ไทยทอง โรงเรียนบ้านนาสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงสุขุมาล  เกษกล้า โรงเรียนบ้านนาสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงอรปรียา  ทองน้อย โรงเรียนบ้านนาสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงกนกพร  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
452 นางสาวกัญญาณัฐ  คหะวงษ์ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
453 นางสาวกันยรัตน์  สิงห์เถื่อน โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายคุณากร  ลาน้ำเที่ยง โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายณฐพร  กันแก้ว โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สมรักษา โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
457 นางสาวปัณฑิตา  เรืองศรี โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
458 นายภัทรนันท์  โพธิเพ็ชร โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงสิริชนัน  คลองดี โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงสุจิตตรา  คันธิก โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายกิตติพงษ์  ชื่นอารมณ์ โรงเรียนพระแสงวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงชนันญา  คงเมคา โรงเรียนพระแสงวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายธนดล  จันทร์ปาน โรงเรียนพระแสงวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงธมลวรรณ  อุณหเลขกะ โรงเรียนพระแสงวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายบัณฑิต  เต็มเปี่ยม โรงเรียนพระแสงวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วคงทอง โรงเรียนพระแสงวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงพัชญธิดา  แซ่เข่า โรงเรียนพระแสงวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงเมธาวี  อำลอย โรงเรียนพระแสงวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงเมธาวี  เหล็งหนูดำ โรงเรียนพระแสงวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงศศินันท์  รัตนพันธุ์ โรงเรียนพระแสงวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงสิริวรรณ  จงไกรจักร โรงเรียนพระแสงวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงสุทธิดา  ผุดสุวรรณ โรงเรียนพระแสงวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายอธิภัทร  นาควิลัย โรงเรียนพระแสงวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงกรกต  กระแสร์เพิ่ม โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายกรณ์ดนัย  สงค์ประหยัด โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายกรภัค  ตันศิลา โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายกรวิชญ์  คุโรปกรณ์พงษ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงกรองขวัญ  มาตย์สถิตย์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายกฤชณัฏฐ์  กมลกุล โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายกฤตธัช  สวัสดิ์อำไพรักษ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายกฤตธิป  สวัสดิ์อำไพรักษ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายกฤตพล  ศิวะพรประสงค์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายกฤษกร  ราชวาณิชย์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  องอาจ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
485 นางสาวกัญพัชญ์  นิลเขาปีบ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายกันตธีร์  สุนทรภาส โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงกันตา  มนธรรมสกุล โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายกันตินันท์  อรทัย โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปัญญาถม โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงกีรัตยา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงกุลปริยา  สมบัติ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงขวัญพิชชา  สุนาพันธ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายคณพศ  ทองบางพระ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายโฆษณพงศ์  ทุติยพงษ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายจักรพันธ์  สละ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงจิดาภา  โชคกิจการ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงจิตติมา  ศรีพนมยม โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายเจษฎา  วุ้นศิริ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงชญาดา  สกุลปักษ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายชนกันต์  ชูช่วย โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงชนิดาภา  พุ่มพวง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงชนิตา  โกยทอง โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงชลภัสสรณ์  ชิตจุ้ย โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายชัยณัฏฐ์กิตติ์  ขาวสุริยจันทร์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงชาลิสา  เนตรใจบุญ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงชิตชนก  มูณี โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงซินีระ  ก้องวัฒนา โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงญาณิศา  สินธุเสน โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงญาณิศา  เที่ยงตรงจิตต์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายฐิณภัทร  อำลอย โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
511 นางสาวฐิติชญา  สมตน โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายฐิติพันธ์  ฐิตบุญนิมิต โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายณฐกร  ตรีพิมล โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายณฐกร  พุทธรักษา โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
515 นางสาวณัฎฐณิชา  สกุลแก้ว โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงณัฐกมล  รัตนพร โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายณัฐชนน  เกตุนวล โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงณัฐชยา  รักแดง โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทรัพย์สิทธิเวศย์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
520 นางสาวณัฐธิดา  เพชรแก้ว โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายณัฐธีร์  นารัตฐา โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
522 นายณัฐภัทร  งั่นบุญศรี โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงณัฐวภัสสร์  จุมพลกุล โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงณัทธนญา  ช่วยเต็ม โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงณัธปภัสร์  จุฬะแพทย์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงณิชนันท์  ไทยเทศ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงณิชากร  กรดหนู โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายเดโชชัย  โตคีริน โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายตฤณ  คุณพิสุทธิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงตฤณวนันต์  กลอยสวาท โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายเตชิต  จำเริญจิตต์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายเตชิต  ชูจันทร์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายเตชินท์  ยังพลขันธ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายธนกร  ทองนาโพธิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายธนกฤษ  หนูยศ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
536 นางสาวธนพร  จงสุจริต โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายธนภัทร  จรเสนาะ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายธนภัทร  จันรจนา โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายธนวัฒน์  อ่อนคำ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายธนวา  ช่วงสม โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
541 นางสาวธนิดา  ทุมวงศ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายธรพัชร  ศรีสง่า โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายธรรม  ลีฬหคุณากร โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายธฤต  ไชยนุ้ย โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายธัชพล  เจริญสุข โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงธัญญรัตณ์  แหล่งหล้า โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
547 นางสาวธัญภัสร์  ือาจหาญ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงธัญยรัตน์  แจ่มประวิทย์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงธัญสุดา  เยาวภักดิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายธีรทัสส์  สวัสดีจันทร์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
551 นางสาวธีร์สุดา  นรพันธุ์พงศ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงนปภา  วรรณนิยม โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
553 นายนรวิชญ์  แสงวิโรจน์กุล โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงนฤมล  อิ่มมะณี โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงนันท์นภัส  ช่างนำ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
556 นางสาวน้ำเพชร  บูรณเทศ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงนิรชา  โปทอง โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
558 นายบุณยวีร์  เพชรมณี โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงบุรัสกร  กำบัง โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงเบญญาพัชร์  เที่ยงตรงจิตต์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยต่อเขตต์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายปฐวี  เพ็ชรมุณี โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายปณตน้อม  สินบูรณฉัตร โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงปทิตตา  เเก้วพิชัย โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงปภาดา  อารีย์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงปภาวรินทร์  วลัยกนก โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงปริณดานันท์  โทจำปา โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงปวิชญา  ยังวัฒนา โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ทองพูน โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายปัญจวิชญ์  ฤทธิแผลง โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายปัญณวัฒน์  ลั่นออ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงปัณฑารีย์  วลัยกนก โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงปัณพร  โสขวัญฟ้า โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายปันยกฤช  สนานคุณ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงปาตาวี  อุทธยานมณี โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงปานธิดา  ชูจีน โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายโปสรินท์  ทะนงค์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
578 นายพัทธดนย์  เถาเล็ก โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงพิชชา  พนาสุวรรณรัตน์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงพิชชาวีร์  รัตนใบ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงพิชญาพัชร์  จันทร์สิน โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงพิมพกานต์  ศิริมากุล โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายพิรภพ  อิ่มเเมน โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายพิสุทธิพงศ์  ดำคำ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
585 นายพีคพัทธ์  จันทร์สิน โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายพุฒิพงศ์  เชิงไกรยัง โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายพุฒิพงศ์  เรืององอาจ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายภพธนภณ  ภักดีสุวรรณ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายภวิศฐ์  อภิวัฒนเสวี โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
590 นางสาวภัทฌารักษ์  ส่งนาไผ่ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงภัทรนันท์  โสนารถ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สมเทพ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงภัสสร  หลักกำจร โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายภาคิน  บุญญอารักษ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายภูตะวัน  สมบัติพิบูลย์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายภูบดินทร์  นพคุณ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายภูเบศวร์  เรืองศรี โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายภูผาเทพ  รักษา โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไกรทรัพย์สกุล โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
600 นางสาวภูรดา  กระแสร์เพิ่ม โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายภูริช  ตันเจริญ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายภูรินท์  ราชพลสิทธิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายภูริภัทร  ทองหลิ่ม โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงมนทกานต์  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
605 นางสาวมนพร  หัสรินทร์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
606 นางสาวมาติกา  อารีย์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายยศพัทธ์  สุขภักดี โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายยสกร  ทรงสถิตย์เมธา โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
609 นางสาวยุวากร  แก่นทอง โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายยูซุฟ  มัซซอร์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายรขต  ธานีรัตน์ โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงรมิดา  เมืองรมย์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงรมิตา  แก้วดวง โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงรัชณีพร  คงน้ำ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
615 นางสาวรินรดา  ทั่วด้าว โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
616 นางสาวลภัสรดา  ปราชญ์นคร โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายวฃิรวิฃญ์  พนาสุวรรณรัตน์ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
618 นายวฃิรวิทย์  อดทน โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายวรนิพิฐ  จุลอดุง โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายวริทธิ์  ตรีนันทวัน โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงวสุธิดา  ยุวัฒนะ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงวาสนา  อ่วมเปี่ยม โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายวิชญ์วรัตม์  สุนทรชัยกิจ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายวีริศ  จีบบรรจง โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงศศิเลขา  ตันติพิสิทธิ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายศักยภาพ  วิทยายงค์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
627 นางสาวศิรนุชา  กำลังใบ โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงศิวกร  ทรงสถิตย์เมธา โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายศิวะกวี  คลี่เเก้ว โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายศุภกฤต  แก้วหนูนา โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงศุภกานต์  เภาสมบัติ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายศุภโชค  ชินวิทยากุล โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายศุภณัฐ  พนัสนาชี โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงศุภานิชญ์  เสือมาก โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงสรินท์พัทธ์  ช่วยชูหนู โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายสัญชิต  ชิ้นฟัก โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายสิรวิชญ์  รอดจันทร์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายสิรวิชญ์  อนันต์วีร์วิวัฒน์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงสิรินดา  กาญจนชุมพล โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงสิรินันท์นพิน  นักดนตรี โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงสุวิการักษ์  รัตนเหล็กไหล โรงเรียนศรียาภัย ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายสุวิจักขณ์  บุญช่วย โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายเหมภัทต์  สัจจวิโส โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายอติรุจ  ไชยโย โรงเรียนศรียาภัย ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงอินทิรา  แพรสมบูรณ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงเอื้อการย์  ชนะการ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายฮิม  พันสถิตย์วงศ์ โรงเรียนศรียาภัย ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงกนกณัฐ  อบแพทย์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงกมลรัตน์  เจียรวิสุทธิ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายกฤษฎา  แพ่งภักดี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายกวินท์  แผ่ดิลกกุล โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงกัญญ์ณพัชญ์  มูลหัศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงกัญญานัฐ  อนุวัตพงศ์พันธุ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
654 นางสาวกัญญาภัค  ผลสุขการ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายกัณวุฒิ  บุตรหงษ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายกันต์พจน์  ขาวไตรรัตน์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
657 นางสาวกัลย์กวี  เสือสกุล โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
658 นางสาวจณิสตา  นิยมธรรม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงจิตตานันท์  น้ำนวล โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายจิรายุ  ยืนยง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงจีรนันท์  สุขวิสุทธิ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงจุฑาธิป  พุ่มไสว โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงชนกนันท์  ผุดบ่อน้อย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงชนกานต์  ม่วงแดง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงชลธิดา  สุผามาลา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายชัยพัฒน์  เพ็งพจนา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงชาลิตา  พรหมภินันท์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงชิดชนก  สุทธิรัตน์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  อัตภิญโญ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงณัชภัส  ช่วยชูหนู โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
671 นางสาวณัฐณิชา1  สุขเอมโอช โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์พุ่ม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงณิชารีย์  พุ่มสวัสดิ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายดนุเดช  ร่วมชาติ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงดลธิชา  ชัยชนะ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงดวงพร  แสงสึก โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายเตชินท์  กัลยา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงธนัญชนก  เรียบร้อย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายธนากร  สอนละอุ่น โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายธนาทิป  เหมาะเจาะ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงธนาพร  บุญลอย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงธนาวดี  เต่าทอง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายธรณธันย์  สิริบรรณนุกูล โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงธัญชนก  ช่อจำปา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
685 นางสาวธัญญรัตน์  สงัดเงาะ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
686 นางสาวนภัสกร  ใยอุบล โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงนันท์นภัส  ขนอม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงนันทิชา  อักโขพันธุ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงนิชนิภา  ศิลป์ทวีป โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงบุญญากร  นวลลำภู โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงบุษยมาศ  นุ้ยเขียว โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงบุษยมาศ  สินสมบุญ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงเบญญพร  บำรุงสุข โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายปภังกร  พวงมาลัย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงปภาดา  เอี้ยงมี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงปริณดา  รสมาลา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงปาณิสรา  ตุ้งฉาย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงปาณิสรา  พลกำจร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงปานศรุตา  จางบัว โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงปุณยภา  ปานเอี่ยม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงเปรมยุดา  บรรลุ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายพรภวิษย์  ชาญพลรบ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงพิชญาภา  กงไกรราช โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงพิมพ์รดา  โชติชนัตนันท์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงพิมพ์รสา  โชติชนัตนันท์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
706 นางสาวพิไลวรรณ  เกตุนุ้ย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงพิสิษฐ์  ด้วงโยธา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงพีรดา  ชุมวรฐายี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
709 นายพีรพัฒน์  ปรีชานนท์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงภณิตา  มณีแดง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายภัทรกฤต  หนูม่วง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงภัทรภร  ครองบุญ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงภัทรวดี  เขียวสลับ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
714 นางสาวภิญญาพัชญ์  มณีแดง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงเมธาวดี  เปียดำรงค์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายยศกร  พูลสุข โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงรักษิณา  เครือวัลย์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายรัชชานนท์  เจริญบุตร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายรามิล  แสงสุริย์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายเรืองเดช  นิรัญชอน โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงวรนันท์  จิตตวงศ์ชวลิต โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
722 นางสาววรรณวิษา  อะภูเขียว โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงวรวรรณ  รวมศิริ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายวสิษฐ์พล  ชาญพลรบ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงวัชรี  ภะคะ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงวัชรีวรรณ  สุขประวิทย์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายวิชญ์ภาส  กาละสังข์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงศศิประภา  ชัยพิสิทธิ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายศุภณัฐ  โลหะตันติวรกุล โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายศุภากร  จินตวร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายศุภากร  เหมาะสม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงสกาวรัตน์  แดงเรือง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายสิทธิโชค  สามทอง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงสิรภัทร  สมศรี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงสุชาดา  วิเชียรรัตน์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายอนุศิษฏ์  ช่วยรอดหมด โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงอพิชญา  แสงแดด โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
738 นางสาวอมาวสุ  ประสารวุธ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงอริสา  ศรีนวล โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายกันตพิชญ์  ฤทธิโสม โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงกันติยา  ประสมทรัพย์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วงศ์สว่างศิริ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงณิชากร  เกื้อสม โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงทิพย์วิภา  สำเภาทอง โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายธนกร  ทวิชศรี โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายธนวัต  ธรรมชาติ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
747 นายธีรศักดิ์  ดำชุม โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงนนภัส  กิตติวานิวิช โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
749 นายนพพิชญ์  ฉายเสนา โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงนรมน  ฉันทิตชญานี โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงนรินทิพย์  ทรรศนศิริกุล โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองคำ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงนิวรัตน์  แซ่ฮ่อ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงเบญญาภา  ธรรมพรหม โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงปราณปรียา  ชัยชนะกสิกรรม โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทวิชศรี โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงเพ็ญพิมล  ทับไทร โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
758 นางสาวมุกตะวัน  ไฝขาว โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายเมธาสิทธิ์  กาญจนสงคราม โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงรวงทอง  ทับแก้ว โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงวิรากานต์  ใจสม โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงสมใจ  แสงนารี โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
763 นายสหรัฐ  ประสานเขตต์การ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงหฤทชนัน  เกลี้ยงจันทร์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีพรม โรงเรียนสวนศรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
766 นางสาวจันทิมา  ร่มแก้ว โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
767 นางสาวบุณณดา  ทองวิจิตร โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
768 นางสาวพิชญพร  แก้วจอมพล โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายภาณุพงศ์  ฉิมจารย์ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงศศิมา  เติมเกียรติไพศาล โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงสิริกร  สังข์ทอง โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น