รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  ศรีสุข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวกนกพร  หมายนำกลาง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกนกลักษณ์  ลิขสิทธิพันธุ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกนิษฐา  ปัจจุโส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกมลวรรณ  จิตบรรจง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกรกมล  ขำขม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกรณ์  อารมย์ดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกรภณ  สินสวัสดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกฤตพล  ทรัพย์มี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกฤตเมธ  รื่นเริง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
11 นายกฤติเดช  จันทรเกตุ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกฤติน  เจริญฉ่ำ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกฤษฎา  โพธิ์เอี่ยม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายก้องภพ  จันทร์นิล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกัญญ์วรา  อ่อนโชติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกัญญารัตน์  มีวาสนา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวกัญฐณณัฐ  ทวีสุข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงกัญศวรา  สังข์ทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายกันต์กวี  ชาวดง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายกันตพัฒน์  ท้วมปาน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายกันตพัฒน์  บุญยง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงกันต์วรินทร์  นวมสุข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงกันตา  ยอดเมือง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกาญรินตา  สันถวชาติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวกานต์ณิชา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงกานต์ธิดา  โพธิ์สวัสดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กอวัฒนาวรานนท์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายกำชัย  กำไลแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายกิตติกร  ดำรงศักดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นายกิตติพงศ์  มาลาลักษมี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายกิตติภพ  ทิตยารักษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายกิตติภพ  เชื้อเพชร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญทัง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายกีรติ  วรรณเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
35 นางสาวกีรติ  เจริญทรัพย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงกีรติกานต์  พรรณรักษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวกุลปริยา  เกื้อสกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวเกวลิน  ดุษฎีกุลวิวัฒน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวขวัญกมล  กำปั่นทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงเขมมิสรา  รวงผึ้ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายคณวัฒน์  นาคนคร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงคณัฐดา  ธรรมนนทิกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงคณัสนันท์  สถานสุข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายคณากร  ทองสิน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
45 นายคณาธิป  มงคลวัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงคณิดา  กิจพ่วงสุวรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงคีรยา  ชีพอุดม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงคุณัญญา  ปราชญ์ประยูร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงจณิสตา  สุขเกษม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายจรัญย์วิทย์  เข็มเมือง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายจอมทัพ  อัศวะภูมิ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงจอมปารมี  บัวศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายจักรภัทร  โพธิ์ทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นายจารุวิทย์  ธนผลผดุง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นางสาวจิดาภา  เกียรติเดชาวิทย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
56 นางสาวจิรสิตา  อรุณโรจน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวจิราพัชร  ทับสี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายจีราวิทย์  เลาหสถิตย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
59 นางสาวเจด้า มาริษา  อัลเลน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นางสาวฉัตรชนก  ขุนสุข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นางสาวชญาดา  วงค์รอด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นายชญานน  อิ่มคล้าย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงชญาภา  สุขประเสริฐ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงชนม์นิภา  บุตรจันทร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงชนัญชิดา  อยู่เย็น โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงชนัญธิดา  เทศสาลี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงชนากานต์  บุตรจันทร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายชนาธิป  มุ่งดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงชนิษฐา  เจียรพสุอนันต์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
70 นางสาวชนิสรา  บำรุงพล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงชยณัฐ  เพทัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
72 นายชยพล  เจริญสิน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายชยุต  ปานไพรศล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงชัชฎา  นาควัชรานันท์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงชัญญา  ศรีสุกใส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายชัยกฤต  แจ่มจำรัส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงชิดชนก  ปฐมรัตนหิรัญ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายชินปกรณ์  กาญจนภูษิต โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายชินภพ  หยิมการุณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
80 นางสาวญาดา  อุดมสุด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายฐกฤต  รัตนเสถียร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายฐปนวัฒน์  ปิยะรุจิรเวช โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงฐิตา  ทิพย์ทวีชาญ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
84 นางสาวฐิตาภรณ์  หอมฟุ้ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
85 นางสาวฐิตารินทร์  บุญมาก โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวฐิติกาญจน์  เทียนพัด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายณชกร  วิเชียร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายณชพัฒน์  หิรัญกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงณฐกาญจน์  กาญจนะ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายณฐชนนท์  ผาสุข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายณฐวัฒน์  ยังยิ้ม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงณปภัช  พงษ์สุทธิพาณิชย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงณพัชญา  พนาลัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงณสิริ  การทหาร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
95 นางสาวณัชชา  ศุกระศร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อมรเรืองวาณิชย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
97 นางสาวณัฏฐธิดา  อาสน์สุวรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายณัฏฐ์วีรัช  สุขประเสริฐ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายณัฐกฤต  แก้วชิงดวง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ความลับ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
101 นางสาวณัฐกฤตา  แย้มศรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายณัฐชนน  ผาตินุวัติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายณัฐชนน  โพธิประเสริฐ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงณัฐชา  เลิศแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงณัฐชานันท์  หยกสุริยันต์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
106 นายณัฐณภัทร์  เศรษฐาชนสิทธิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
107 นายณัฐดนัย  จำปาทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายณัฐดนัย  สังวาลย์เพ็ชร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายณัฐทพนธ์  ทองสุข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงณัฐนรี  อมรจุติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ภัทรชัยยาคุปต์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายณัฐภูมิ  พ่วงสุข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงณัฐรดา  อภิชาตบุตร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงณัฐวรา  แสนสุข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายณัท  มูลนาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงณิชนันทณ์  พันธ์พานิช โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงณิฏฐชานันท์  สร้อยละออง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
118 นายดรัณภพ  นนท์นภัส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงตลาวี  ทองสุข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
120 นายตุลกัลป์  แสงล้ำ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นางสาวเตมิสา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงทอปัด  เต็งประเสริฐ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
123 นางสาวทอฝัน  หนังสือ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงทักษอร  ทาบทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงทักษอร  ไทยแขก โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายทินภัทร  สว่างจิตต์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงทิพกัญญา  ศรีถม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงทิพปภา  นิลห้อย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายแทนคุณ  จารุสุทธิประภา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
130 นางสาวแทนฤทัย  ยะโสธร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายธนกฤต  กองสวัสดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายธนกฤต  จันทนา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายธนกฤต  นวลมาตร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายธนโชติ  บริรักษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายธนพล  ยวงย้อย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงธนภรณ์  โพธิ์คล้าย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายธนภัทร  คชศรีสวัสดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายธนภูมิ  เหลืองดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายธนวรรธน์  นวมนิ่ม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงธนัชชา  แจ้งเนตร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายธรรมปพน  ทองนิ่ม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายธรรมสรณ์  ศิริบุญไพศาล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายธรรศ  เด่นทุกทาง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายธัชสิทธา  ศักดิ์รุ่งสกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงธัญชนก  ทรัพย์เกิด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงธัญญ์นลิน  ทวีสิน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงธัญวรัตน์  คิดอยู่ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงธามาซิน  โอไบรน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายธาย  ฮาน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงธารธรรมญา  ศรีเมือง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงธิดารัตน์  งามสม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายธิติพงศ์  หนูกลัด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงธิรดา  ศรีทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงธีรนาฏ  พราหมณ์น้อย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงธีรนาฏ  ศรีสุวรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายธีรภัทร  พงษ์รอด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายธีรภัทร  ร่ายเรือง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายธีรภัทร  โชคลาภ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
159 นายธีรภัทร  ไพรอร่าม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายธีร์มา  สินฉาย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายธีรเมธ  วชิรปุรานนท์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายธีรวัฒน์  ราชวัตร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายธีรสิทธิ์  บุญรอด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
164 นายนนทพัทธ์  สงวนสุด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายนนทพัทธ์  สีแดง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายนนทภัทร  แจ่มจำรัส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
167 นางสาวนภัทร  ตุงคัษฐาน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงนภัสนันท์  ดุรงค์ธรรม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงนภัสวรรณ  กวีกิจวิศิษฎ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
170 นายนรภัทร  หมื่นภักดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายนราวิชญ์  นิ่มละออง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายนราวิชญ์  แก้วชิงดวง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงนวพร  โรจนโพธิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายนวมินทร์  รณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงนันท์ณภัสร์  แพร้วรุ่งเรือง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทนา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
177 นางสาวนันท์นภัส  ลุนราช โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงษ์วาน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงนันท์นภัส  เพชรมาลัยกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายนันทพันธ์  รุ่งเจริญรักษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงนันทัชพร  พันลำภักดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายนันทิวรรธน์  ปิ่นทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงนิชาภา  คงทน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงนิชาภา  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวนิชาภา  แก้วมณี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายนิติกร  โตสุวรรณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
187 นางสาวบวรลักษณ์  ชิดปราง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงบุณณดา  พิทยบำรุง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายบุณยภู  พรมสี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายปกป้อง  ลิ้มเจริญ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ปิ่นแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงปญาลี  ศรีนวล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายปณริวัฒน์  นาคพาณิชย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงปทิตตา  ไทยสุข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายปธานิน  โอชา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายปภังกร  พริ้งวิทยาพงษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายปภาเทพ  หริ่งระรี่ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงปภาวรินทร์  มุดาอุเส็น โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายปภินวิช  แหวนทองคำ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายประสิทธิชัย  พระนิมิตร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายปรัตถกร  สุวรรณคลี่ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายปริญ  บุญนิ่ม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายปริทัศน์  เกียรติเดชาวิทย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงปวริศา  ขันติกิจ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
206 นางสาวปวริศา  อนุสรณ์พานิช โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายปวรุตม์  ศรีมหันต์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงปัญญ์ณัฏฐ์  มีพรบูชา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงปัญญ์ธิบดิ์  ทองมา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงปัญญพัฒน์  สุกใส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
211 นางสาวปัญญาดา  อุ่นศิริพงษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายปัญญิณทรีย์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นายปัณณธร  สระทองจุติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงปัณณพร  เพทัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายปัณณวัฒน์  เดชสำราญ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายปัณณวิชญ์  ปรีเปรม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงปันนา  ขันทองคำ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงปารณีย์  วงษาบุตร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
219 นางสาวปารณีย์  หอสุวรรณานนท์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายปารมี  โซวสุวรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายปิยพัทธ์  มหาวีระรัตน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงปิยพัทร  รักมิตร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายปิยะวัฒน์  หงษ์สุวรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงปีย์วรา  เล็กพิทยา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายปุญญกรณ์  แสงสกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายปุญญพัฒน์  ภานุมาต โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงปุญญิศา  สินธ์สวัสดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
228 นายปุณ  ปุณณาภิรมย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
229 นายปุณณวิช  วัดสว่าง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายปุณยวิชญ์  แพนพา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงปุณลลิ  อินทรัตน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงเปมิกา  ลำใยงาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
233 นางสาวเปรมยุตา  ลำใยงาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงเปี่ยมสุข  ศรัทธาธรรม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงไปรยา  เฟื่องนภากิจ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายพงศธร  อินเทวา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  สรยุทธยรรยง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายพงศ์พีรพัฒน์  วาดประเวช โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายพชร  ปราณโสภณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายพชรดนัย  บุญศิลป์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายพชรพล  เปาริก โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงพชรอร  ชั้วชั้น โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงพรกนก  เตี๋ยวศรีทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายพรณภัทร์  ตั้งธนากาล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงพรนภา  พจน์ศิลป์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงพรปวีณ์  มุ่งเอื้อมกลาง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงพรปวีณ์  เลาหเรณู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงพรพิมล  ปลื้มเปรมใจ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงพรรณปพร  โพธิ์ทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงพรรณภัทร  เอกรัตนโชติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงพร้อมสิริ  โกมล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายพลัฏฐ์  ภู่แก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  เครือวัลย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายพัชรวิทย์  วัฒนะเลิศเมธา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงพัชราวดี  ศรีศรยุทธ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงพัฒน์นรี  วัชรภูมิพิทักษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  อาสา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
258 นายพัทธดนย์  สุวลักษณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายพันธุ์ญธัช  พลายงาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงพัศธนัญญา  รัตนานุพงศ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายพัสกร  ศิริจันทร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงพาขวัญ  โพยายรส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงพิชชาพร  แก้วมีมาก โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
264 นางสาวพิชชาภา  คุณาชล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงพิชชารีย์  นาคพสุสิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงพิชญ์ชานันท์  พันธุ์บ้านแหลม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงพิชญ์พธู  สุกสี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงพิชญา  ชุติม์วัฒน์เสถียร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงพิชญาภัคร  สมิทธิวิโรจน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ขันติวีรวัฒน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พูนเสน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงพิชามญชุ์  โฉมฉาย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงพิมพกานันทน์  น้อยภาษี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  นิลดำ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงพิมพ์ภิญญ์  อังศุโภไคย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ปิติพัฒนะโฆษิต โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงพิราวรรณ์  โรจน์รวี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
278 นายพิสิฐพงศ์  วงศ์เหลือง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายพีรดนย์  เมืองสมบัติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงพีรยา  อุดมลักษณานนท์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงพุดพิชญา  กำเนิดศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายเพชรพิทักษ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงเพชฬสีฟ้า  ระหว่างบ้าน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงไพรินทร์  พันธ์เพิ่ม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
285 นางสาวฟ้าริน  วัฒนพงศ์พิทักษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายภพธนภณ  ปิ่นแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายภมร  กลิ่นประเสริฐ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงภัทรดา  มหัทธนานุภาพ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  อภิรักษ์วงษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
290 นายภัทรพล  อยู่สบาย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายภัทรภณ  บุญประเสริญ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
292 นางสาวภัทรภร  ทองขาว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงภัทรมน  พรมสี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงภัทราพร  ปานเจริญ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายภาณุพงศ์  บุญมาตุ่น โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายภาณุรุจ  ครึกครื้น โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายภาณุวัชร  ศุภลักษณ์เลิศกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายภาณุวัฒน์  ไชยวรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
299 นางสาวภิญญดา  แย้มปลื้ม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงภิณกาญจน์  ตราชูวณิช โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายภูดิท  ธนรังสีกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
302 นายภูเบศ  ป้านศรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายภูปกรณ์  ใสแย้ม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายภูมิระพี  เวสสุกรรม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงภูริชญา  ทั่งทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงภูริชญา  ใยมณี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายภูริณัฏฐ์  เนียมแสง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายภูริณัฐ  เพิ่มสิน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายภูวสิษฏ์  ภู่อ้น โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายภูวีปรัชญ์  สุขอนันตวงษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงภูสุดา  อ้อยทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายมกรกิตติ  รัตนสิงห์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงมณิทฐ์สรา  ทองเทศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงมนสิชา  เหลืองนฤมิตชัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงมนัสดา  ร่ายเรือง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงมนัสนันท์  แจ่มคล้าย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงมนัสวีร์  พลเธียร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายมนุเชษฐ์  เกียรติเดชาวิทย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายมาวิน  แฉ่งฉายา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงมีญา ลินน์  ฮาน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงเมทิกา  วรเดชทวีสิน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
322 นางสาวเมธาพร  ครึกครื้น โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายยศกร  สีสวย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายยศพนธ์  ชัยมงคล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงยิ่งทิพย์  สมบัติทวีพูน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงโยศิตา  เสาหิน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายรเณศ  ชื่นฤทัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายรพีวิชช์  ชัชวงศุ์วาลย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงรวิธิดา  อ่วมเนตร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
330 นางสาวรวิพร  คำหริ่ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงร้อยตะวัน  เกิดหนู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงระรินตา  เอี่ยมเอก โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายรัชชานนท์  เนียมเงิน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายรัฐศาสตร์  มุ่งหมาย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายรัตนตรัย  ครึกครื้นจิตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงรัศมิ์ณิชา  ล้ออิสระตระกูล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงรินรดา  อนันต์วัฒนานนท์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงรุ่งฤดี  จันทร์งาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
339 นางสาวลภัสรดา  อารยาภิชาติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงลภัสสินี  ทิมจิตร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
341 นางสาวลักษิกา  ดิดสุ่ม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงลัลล์ลลิล  สุขศรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงวงขนิษฐ์  เสนศิลา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
344 นางสาววงศ์วรัณ  ศรีบุญลอย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงวณิดา  ทองขาว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
346 นางสาววนิดา  ขลิบสี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายวรกฤช  จันทรเกตุ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายวรกฤต  ช่วยพิทักษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงวรกัญญา  จินดามรกต โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงวรณัชชา  ดลลชานนท์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงวรนันต์  ตราชูวณิช โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
352 นายวรปรัชญ์  ทองหยาด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายวรมินทร์  จันชูกลิ่น โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงวรรณรัตน์  โสตะทวิ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงวรวรรณ  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
356 นายวรัญญู  พุ่มศรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายวริศ  วัชรภูมิพิทักษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงวริษฐา  คล้ายทรง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายวสุ  พุ่มสะกา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายวสุพล  บุญจันทร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
361 นางสาววัลย์วลี  เสงี่ยมพักตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงวัลลภา  แนบถนอม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงวิชญาพร  เปล่งรัตน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงวิสุทธิพร  ถาวรวิสิทธิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายศย  ดำรงสุรสิน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงศรันยา  เพิ่มทองมาก โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงศรุดา  วิวัฒน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงศวิตา  อุปนันไชย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงศศิชา  จันทร์แสง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงศศิรัตน์  ศรีอำพรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายศักร์สฤษฏร์  เกตุบุญลือ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงศิขรินทร์  จันทร์มั่น โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายศิรสิทธิ์  สินแดง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายศิรเสกข์  ตราชูวณิช โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงศิศิรา  จันทร์ภักดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
376 นางสาวศิสุนัญ  พระนิมิตร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายศุภกร  จิวารัตน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายศุภกร  พัฒนาภากรณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายศุภกฤต  เจียวยี่ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายศุภกิจ  นามภักดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายศุภณัฐ  สุขฤกษกิจ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงศุภรัตน์  บัวเกิด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายศุภวิชญ์  เสริมสุข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงศุภานัน  ลีชูวงศ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงสมิตานัน  มุขศรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
387 นายสรกฤช  ดวงสิน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงสรชา  พัฒนาภากรณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายสรวิชญ์  ธนมาศชัยเจริญ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายสรวิชญ์  สุนทร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงสรัญรัตน์  หมั่นกิจ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายสวัชกร  ดวงเดือน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงสิตาภัทร  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายสิปปกร  มีเจริญ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายสิรภัทร  นาคบุบผา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายสิรวิชญ์  จันทรแฝง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายสิรวิชญ์  เจริญราษฎร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
398 นางสาวสิริกร  ศรีทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงสิริวิมล  ตรีหลาบ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงสิริวิมล  รสจันทร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายสิวาภณ  อากาศวิภาต โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายสืบสกุล  จันทร์วงกลม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงสุกฤตา  ศิวเมธากุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงสุชานาถ  นุชนารถ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงสุพนิดา  สังวรณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
406 นางสาวสุพรรษา  เจริญทรัพย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงสุพัสราภรณ์  ทางทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงสุพิชชา  ดุจติปิยะ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงสุพิชญา  ออลสัน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
410 นายสุภกร  ม้วนสุธา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายสุภโชค  ทรัพย์บัว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายสุเมธ  อิศราธิกูล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
413 นายสุวรรณ  รัตนใหม่ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายสุวิจักขณ์  หลวงชะอำ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ดังสท้าน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายหิรัญกฤษณ์  ทองคำ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายอชิรธร  สังข์แก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
418 นางสาวอณัญญา  บุญมา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงอนัญพร  ทรงทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
420 นางสาวอภิชญา  พานเพชร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงอรณัชชา  มงคล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงอลีเซีย  แสงมณี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
423 นางสาวออมสิน  มีสุข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงอัญชิษฐา  แก้วอินทร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายอัยการ  สุกขี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงอัยยา  นกกริ่ม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงอารดา  รักษาสุระสาร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
428 นายอิงครัต  เพชรประดิษฐ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงไอญดา  บรรเลงกลอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงกชพรรณ  ตั้งวิชัย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงกมนธิดา  นาคแกมทอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงกมลพัฒน์  สอยเหลือง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงกรณิการ์  นุชเกษม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงกรรณิการ์  อ่อนละเอียด โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายกฤตภัค  สิงห์ขรณ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงกฤตินี  อบแย้ม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายกล้าภวิษย์  ดวงแข โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายกสิพล  เกษตรพูนสุข โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงกัญจปภัสส์  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
440 นางสาวกัญชริญา  นันทกิจ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงกัญญ์วรา  งามขำ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงกัญญาภัค  สีสำลี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงกันย์ชิสา  ลภัสอมรพันธ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายกิตติพัทธ์  พันธุ์บ้านแหลม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงกุลศิริลักษณ์  เพชรแย้ม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงขวัญพัฒน์  อ่อนละมัย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงขวัญรัตน์  เล็กกี้ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงคุณัญญา  อินอาจ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงคุณัญญา  เนตรนิรมล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายจอมเพ็ชร  สุขสบาย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงจิตติกา  กรีดกราย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
452 นางสาวจีรนันท์  อุทัยธรรม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงฉัตรกมล  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายฉัตราภัฎ  สิงห์ชัย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงชนัญชิดา  กลัดปิ่น โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงชนัญชิตา  นุชเซ๊าะ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
457 นางสาวชนิตา  แท่นนิล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายชยพล  ชัยยะบุญธนิตย์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงชวัลรัตน์  เทพพิทักษ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงชุติมา  เทียนฤกษ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงโชติกา  ถี่ถ้วน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงญาณิศา  เอิบอิ่ม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายณฤชล  ไม้แก้ว โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงณัชชา  คงขำ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คล้ายละมัง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายณัฐพนธ์  ผลทับ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
467 นายณัฐพล  หนูเผือก โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงณัฐลดา  ประกอบกิจ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงณัทมน  หน่ายทุกข์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงณิชานันท์  ศรดี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงณิชาภา  แจ่มจำรัส โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายทักษดนัย  จันทร์สวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายทินพันธุ์  นุศรี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายธนกร  เพชรเรือนทอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายธนกฤต  ทองคำ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายธนภัทร  เปี่ยมสกุล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายธนภูมิ  ทะนงศักดิ์ศรีกุล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายธนวินท์  แก้วภักดี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงธนัชชา  บัวน้อย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายธรรศกร  ศรลัมภ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีสละ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายนนทกร  พันธุ์ดี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทองแดง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงนริศรา  โคพลัง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงนวกร  ประภาสะโนบล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงนวพร  ประภาสะโนบล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายนันทพัทธ์  เนื้อนวล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงนันทวัน  สุดยอด โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงน้ำเพชร  เหมหอมวงษ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงนิชดา  แอเอี่ยม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายเนวิกรณ์  แก้วรภาเรืองหิรัญ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายบรรณวัชร  สุทธิภูมิ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงบุณยาพร  เอมจุ้ย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงเบญจพร  พาลี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายปกรณ์ยศ  สุบการี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงปภาวินทร์  พิมพ์สุวรรณ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายปรัชญ์นัน  ศิริกาญจนาไพ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
498 นางสาวปวีณรัศมิ์  แย้มบุตร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงปารณีย์  เสริมทรัพย์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  ทองสุข โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงปุณณิศา  เกิดสดับ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงปุณยวีร์  สุขสถิตย์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงปุณสิตา  รื่นสม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงเปรมญาพร  เชาว์ดี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงเปรมมิกา  ชูสุวรรณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายพงศกร  สังข์ทอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงพรณภัทร์  ทิมเพชร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงพรปวีณ์  เปรมสิริพูนสิน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงพรพิมล  บริหารพงศ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายพสุธ์  ศิริฤกษ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงพัชรฎา  สุริยวงค์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายพัฒณรงค์  เจียมตน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงพิชชาพร  อาศจินดา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
514 นางสาวพิชชาภรณ์  กาญจนารัตน์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงพิชญา  สอนพันธุ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  มูลเกตุ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  พุ่มพวง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
519 นางสาวเพชรแท้  มะเจี่ยว โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงแพรววาว  สิงห์แดง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายภรัฐ  ปราณประดิษฐ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงภริตพร  ถาวรกิรติขจร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายภวัต  ดิษฐวงศ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายภัทรธารา  จินดาวงษ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงภัมญาณา  สายฟ้า โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงภารดี  ถาวรกิรติขจร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงภิชญาภา  เกศณรายณ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
528 นางสาวมธุรพัจน์  คงดี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงรสสุคนธ์  จงอนุรักษ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงรัญชน์ทิชา  ผ่องดี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายวรภัทร  สุดคง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงวริศรา  มังกรวงศ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายวัชรากร  ศรีทอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงวิชย์ประวีร์  สมบูรณ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายศรณัฐ  พัฒนชัย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
536 นางสาวศศิประภา  ศรีสุทธิ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงศิรภัสสร  เดชกล้าหาญ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายศุภฤกษ์  สังข์โฆ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายศุภวัตร  ชื่นอารมณ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายศุภวิชญ์  พวงโกมุท โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงโศภิษฐา  กรกุม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงสชัญญา  กำเหนิดพันธุ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงสิตานัน  มั่นคง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
544 นางสาวสุกุลยา  เหรียญทอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงสุพิชญา  อังคุณี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงสุวัชชา  อยู่ทอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงเสาวพร  อินพันทัง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงหนึ่งนรีภัทร  เหี่ยวหอม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
549 นางสาวอนัญญา  เปลี่ยนมอญ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายอรรณพพล  จันทร์เพ็ชร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงอรัญชยา  บ่มเกลี้ยง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายอาชวิน  เข็มรัตน์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายเอกศาสตร์  เสาทอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงจันจิรา  ทิพธรรม โรงเรียนคงคาราม ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงญาณกร  อาศิรเมธี โรงเรียนคงคาราม ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายณัชพันม์  สมัยนิยม โรงเรียนคงคาราม ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เวชสุวรรณ โรงเรียนคงคาราม ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายณัฐพัฒน์  ทองมี โรงเรียนคงคาราม ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายธนชาติ  อ่อนน้อม โรงเรียนคงคาราม ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายธนชิต  อ่อนน้อม โรงเรียนคงคาราม ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงธัญญานุช  ทัดจันทร์ โรงเรียนคงคาราม ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายปฐวี  อร่ามรัศมี โรงเรียนคงคาราม ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายวชิรวิชญ์  คำวิเศษ โรงเรียนคงคาราม ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายศนันท์ยู  ผ่องศิริ โรงเรียนคงคาราม ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทิศาวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทวีศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายจิรเมธ  วงษ์ชื่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
568 นางสาวชนาภา  นิ่มสะอาด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายธนกฤต  ยอดใหญ่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายธนวัฒน์  เนื้อนิ่มวัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายปัณณ์พัฒน์  เหลืองดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายพสธร  เขียวสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงพัทธนันท์  อินทร์ปรุง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงภัณทิรา  พรมเวียง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
575 นางสาวสาริศา  สุทธิสาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงสุประวีณ์  เจริญผล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
577 นายอินทัช  เเสงจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น