รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพรรณ  วงศ์แก้ว โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกนกพร  พูนดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกรรภิรมย์  เจริญประกอบ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกฤติเดช  เกตุสุวรรณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สนธิศรีไพศาล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายเกียรติศักดิ์  เที่ยงธรรม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงขวัญสิริ  บานไม่รู้โรย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
8 นางสาวฆีธภัทร  จริยสุธรรมกุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงจิรภิญญา  เพียรสงวน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงจิรัชญา  บัวนุ่ม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายจิรัฏฐ์  เลี่ยมเพชร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายจิรายุ  ลือกิจ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ท้วมพงษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายชฎิล  ปิ่นเกตุ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงชวัลณัฐ  อ่ำบุญ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายชวิศ  เขียวบวร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงชัฎฎา  อ่ำสกุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นายชิษณุพงศ์  พันธุ์ศรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงชุติมันต์  หอมตลบ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายฐานุวัฒ  บุญเหาะ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงฐิติพร  เปี่ยมศักดิ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายณภัทร  ปิยวศิน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายณวัฒน์  หาญธารีรักษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายณัฐชานนท์  ดาหนองโดก โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  เพ็ชรวาว โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายณัท  ฉิมวัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
27 นายตะวัน  พุ่มมาก โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงทอรุ้ง  วัชโรดม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายธนกร  อมรหัต โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายธนเกียรติ  จารุอารยนันท์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
31 นางสาวธนพร  สังกรณีวรรณ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายธนภัทร  วีระสมบูรณ์ศิลป์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายธนาธิป  ศรีศักดา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงธันยารัศมิ์  จันทร์แรม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงธาราวรรณ  โตวงษ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงเนตรณภัทร  บุญส่ง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายบุณยกร  มั่งมีธนพิบูลย์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงปภัสรา  ขันติกาโร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายประมาณ  บรรจง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายปรานต์ปยุต  ศรีสุขรัตนากร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงปริยากร  บุตรชุน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวปริยาภรณ์  อินทร์แจง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายปวีณ์วัฒน์  สังข์สุวรรณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายปองคุณ  กล้าหาญ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายปัณณพัฒน์  กลัดเพ็ชร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายปัณณพัฒน์  จิวศิริตระกูล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงปุญญิศา  หงษ์โต โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายปุณณพัฒน์  จูเรืองทรัพย์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายพงศ์ณพัฒฏ์  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงพรชนก  หอมสุวรรณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงพรรณวรท  แตงเอี่ยม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายพลอธิป  เดชกล้าหาญ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงพัชรากร  นิ่มนวล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงพัทธนันท์  โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงพิชญ์ณสินี  อินทร์สิน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงพิชญธิดา  ภู่นวล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงพิชญาดา  ไตรยสุทธิ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อุบลบาน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ยิ้มยวน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
60 นายพีรดนย์  บุญแจ่ม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายพีรวิชญ์  เฟื่องนคร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายพุฒิพงศ์  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงพุทธิชา  สมใจ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หงษ์โต โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงภทพร  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายภัทร์กฤตย์  ตันสิริภัทร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายภานุวัฒน์  ย่อมมี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายภูริช  พงษ์สุพรรณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
69 นายรัฐพล  พรหมมา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงลภัสรดา  กองจันทร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายวรเวทย์  โชระเวก โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายวัลลภ  วัชระพิมลมิตร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายวีระพัฒน์  ตันศักดิ์ดา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงศิริภัสร์สร  สังข์ทอง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายศิวัช  ทองเรือนดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายสรวิชญ์  บุญโสม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายสิรภพ  อริยอาภากุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงสิรินดา  ไรมา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงสุธาศินีย์  โพธิ์ทอง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงสุปรีย์รัตน์  เรืองน้อย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงสุภิสรา  โพธิ์ไพจิตร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงอชิรญาณ์  แก้วพันธุ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงอริญรดา  จูชัง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงอัญญาพัสตร์  สันติปัญญากุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงเเก้วตา  อุดมทรัพย์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองคำ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงกฤตพร  วิทยวราวัฒน์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงกฤติกาญจน์  พวงมาลัย โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงกฤติยาณี  จรเณร โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงกฤษณา  หุ่นศิลป์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายกองพล  เสาะแสวง โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงกัญญพัชร  อินทร์สุข โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงกัญญ์รฐา  เจนจิรวัฒน์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปักษีสุวรรณ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงกัญญาภัค  กะฐินเทศ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงกัญญาภัค  ว่องสหตกุลชัย โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
97 นายกันต์รพี  ปัญญาภู โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงกัลยกร  โพธิ์ศรี โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  เสร็จกิจ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงกานต์กวี  ดีขำ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงจิตรานุช  โสกุล โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายจิรณัฐ  สุวรรณรักษ์กูล โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงจิรัชยา  ทองคำใส โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงจิราพัชร  ทองสายใจ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายจิรายุ  สุวีรายุทธ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงเจียระไน  วิจิตรุจนพันธุ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายใจดี แฟรงโก้  คามิลอน โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงชนากานต์  น้ำใจดี โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีมุกดา โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายชยพล  มิตรสัมพันธ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เรียงชนะวัชน์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงชิชฌา  เกษตรเจริญกิจ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงชิดชนก  สุวรรณ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงฐิตาพร  บริบูรณ์นางกูร โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ธัญญเจริญ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงฑิฆัมพร  เผื่อนสุริยา โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงณฐอร  อ่อนสอาด โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายณวัสพล  ศรีโพธิ์พันธุ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงณษมา  จิ๋วเจริญ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงณัชชา  คงคา โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงณัชริญา  สมุทรสาคร โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงณัฏฐ์ธิญาฎ์  คิ้วเที่ยง โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายณัฏฐ์พัชร  ยงพิศาลภพ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงณัฐชานันท์  จันทร์ศิรินุสรณ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงณัฐนิชา  จันทร์หอม โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
126 นายณัฐภัทร  ชาววาณิช โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงณัฐวิภา  ขันติวงค์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงณัฐากาญจน์  บารมีธรรมารักษ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงดารานาถ  จำปาเงิน โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงทัศนันท์  มีมุข โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงธนกชพร  คุ้มรักษา โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายธนพนธ์  วันทอง โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงธนวรรณ  วรศิริ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงธนัชชา  ขวัญใจสกุล โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงธนากานต์  ทรัพย์อินทร์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายธรีย์ตระพัฒน์  ขุนไม้งาม โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงธัญรัตน์  ชาดิษฐ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงธาริดา  พิมพ์ประเสริฐสุข โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงธิติกาญจน์  ขาวเนย์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงนภศร  จำเริญศรี โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงนภาภรณ์  จันผาทวีสิน โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายนราวิชญ์  สามัคคีนิชย์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงนวพร  นิโรจน์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายนัธศร  ขาววิเศษ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองเชื้อ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงนันท์นภัส  ธัญญเจริญ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายนิติธร  รัศมี โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงบุณณดา  แสนมาตย์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงปภินดา  ศรีสมโภชน์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายปรันตวัฒน์  แป้นทอง โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายปริญ  เอกธีรธรรม โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงปริณตา  ตังอาพรรณ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงปรียาพัช  ทองไกร โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงปัญญ์นรี  กัลยาณพจน์พร โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงปัญญาวี  ปู้ทอง โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงปาลิดา  ทองประศรี โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงปาลิตา  ประชาธนานุกิจ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงเปรมยุดา  ปูสาเดช โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงพรนภัส  ทิพสุภา โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงพรนิชา  รุ่งพันธุ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายพรพชร  อ่อนคง โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงพรศิริ  ศรีสุข โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงพริมรดา  ศิลาการกุล โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงพลอยปภัส  โรจน์จรุงอร่าม โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงพัทธนันท์  สุขสว่าง โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงพิชชาพร  หาญพุฒ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงพิชาภรณ์  ลิ้มไพบูรณ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
168 นางสาวพิชามญชุ์  นาประจุล โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  วุฒิ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายพิทักษ์อนันต์  โกวิทวณิชชา โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงเพ็ญนภา  แหนผัน โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงภรภัทร  ทิพยโอสถ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงภัณฑิลา  ชาทิพย์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงภัณฑิลา  ไทยศรี โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงภัทร์ชณิสา  เจนพานิชทรัพย์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
176 นางสาวภัทรวดี  พิทักษ์ชัยณรงค์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายภาคิน  สุนพคุณศรี โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายภานุวิชญ์  พันธุ์เรือง โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายภูมิวิพัฒน์  เนตรสว่างวิชา โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงภูริชญา  สะราคำ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงภูวษา  บริบูรณ์บันเทิง โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงมนัสนันท์  คำเดช โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงมนัสนันท์  รัตนาภากร โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายโมไนย  บัวมาศ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงยศยา  เอกวาราธนาบดี โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงยศวีร์  จะบัง โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงยุพารัตน์  จงถาวร โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงรณภร  ชาววาณิช โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงลภัสรดา  ประสิทธิ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เจริญพานิชเสรี โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงวรรณภัสสร  เกษทองมา โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงวรรษา  แก้วมณี โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงวรัชยา  ลออเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงวรัญชลี  นุ่มมีศรี โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงวริศรา  คงศิริ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงวีรณัฐ  สุดใจกล้า โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงวีรภัทรา  ธรรมสาหาญ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงศรัญรัชต์  สุขสัวสดิ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงศิรดา  ครื้นน้ำใจ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงศุภญาดา  เมธาชนน โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงสิรภัทร  ฐานวารานุรักษ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงสุขิตา  รัศมี โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงสุภัสสรา  ระโหฐาน โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เชียงเงิน โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงหฤทัย  ศรีหสุทธ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงอนุมาส  จินดาเจริญมั่นคง โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงอมลวรรณ  ฉายปัญญา โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายอริย์ธัช  สุวรรณวิจิตร โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายอังศุชวาล  อ่อนจิตต์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงอิชยาวัลย์  สังขพันธุ์ โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงแอนนา  ทัพเกษตร โรงเรียนสงวนหญิง ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงไอหนาว  คุณากรกุล โรงเรียนสงวนหญิง ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายชนกันต์  ชุ่มอภัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงชนาพร  วงษ์นามใหม่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายชนาสิน  สุขวดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงณัฐณิชา  เย็นใจดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงณัฐรดา  เมธีวรกิจ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงดลพร  พูลชะโก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายธนรัต์  บัวนาค โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงธัญชนก  บุญมี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงธันยพร  หมื่นบำรุง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงธันยรัตน์  หมื่นบำรุง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายธิติพัทธ์  ตั้งนิติพิฐจักร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงนภสร  ดอกประดู่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงนลิญา  นิลศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงพิชชานันท์  ไชยรัตน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงพิมพ์พรรษา  ชุณหสุวรรณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายภัทรชัย  ดวงแก้ว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายยุทธพร  สุวรรณทัศน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงโยธิตา  อ่อนสำลี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงรวิศรา  คำทับทิม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงวริศรา  ศรีสม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงวลัยพรรณ  โสขุมา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายสรวิศ  พัวพิทักษ์ชัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายสิบแสน  กาญจนรักษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายสุวิจักขณ์  ชำนินาวากุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายอชิรวิชญ์  ศรีวิเชียร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายกรพิสิทธิ์  รักษ์ผาสุข โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
239 นายกฤตภาส  สถิตพรพรหม โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายกฤตเมช  พ่อค้า โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มโนสิงห์สุวรรณ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
242 นางสาวกัญญาภัค  เหมือนมี โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายกันต์ณภัทร  เนียมอินทร์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงกาญจนิการ์  สำแดงเดช โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายกิตติกร  เนียมอินทร์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
246 นายกิตติพิชญ์  จิวัฒนไพบูลย์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงกุลนิดา  เมืองแทน โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  หงษ์ทองมอญ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายฉัตรบดินทร์  จันทร์นาลาว โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงชญานิศ  ห้อยมาลา โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
251 นางสาวชนัญชิตา  พวงพยอม โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงชนากานต์  วันทอง โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
253 นางสาวชยานุช  ช่างเกวียนดี โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงชาลิสา  พึ่งมนัส โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงญาดา  อาจคงหาญ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงฐิตาพร  ปุสสะรังษี โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
257 นางสาวฐิติมา  อาจคงหาญ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงฐิติรัตน์  วรคุณพิเศษ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงณภัทรลภา  หล่ำค้าขาย โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
260 นางสาวณัฎฐิดา  สิงห์ทอง โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงณัฐณิชา  โสภะถา โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงณัฐสุดา  ผิวอ่อนดี โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงณันฑิชา  ตั้งพัฒนาสมบุญ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงณิชานันท์  นาคทองอินทร์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงดลนภัทร์  แดงนวล โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงดวงฤทัย  ทองหล่อ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายทินภัทร  ตาลเพชร โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายธนดล  วงษ์วานจันทร์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
269 นางสาวธนพร  รัศมีรณชัย โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายธนวัฒน์  ใจดี โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงธัญชนก  คงนะ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงธัญญ์ฐรัฐ  มาตรวิจิตร์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงธัญทิพย์  ใจบุญ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงธัญพร  ชวนะไพศาล โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงธันธนาภรณ์  คำภูษา โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงธันย์ชนก  บุญมี โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงธันยารัตน์  สาททอง โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงนงนภัส  สระทองพรม โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงนภัสสร  ศรีทองอินทร์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงนฤมล  แสงสุข โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงนันทิชา  เป้าเพชร โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายนันทิพัฒน์  พุ่มกระจันทร์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงนิชาดา  สังข์วรรณะ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายบุณยกร  ตาลเพชร โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงบุณยานุช  เกิดฤทธิ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงบุหงา  เสร็จกิจ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
287 นางสาวปภัสรา  ป้องกัน โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
288 นายประภากร  หลักนาลาว โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงปลายรุ้ง  จันทร์นาลาว โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงปาณิสรา  พันธสอน โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายปุณณภพ  กนกวรกาญจน์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
292 นางสาวปุณณานันท์  ทองหาร โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงเปมิกา  โพธิ์ตระกูล โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงผกาวรรณ  จินดาไตรรัตน์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงพัทธนันท์  เมฆฉาย โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงพัทรวี  แซ่ปัง โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงพิฆเนศร์  วัชรจินดามาศ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงพิชชาพร  อาจคงหาญ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงพิมพกานต์  อารยธรรมรัตน์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีบุศราคัม โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายพีรภัทร  วุฒิชัย โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
302 นางสาวพุฒิประภา  แสงทองดี โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงพุทธิชา  พรรมปัจเวก โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
304 นางสาวเพ็ญศิริ  ศิลปศร โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
305 นางสาวแพรพิไล  แก้วสระแสน โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงภวรัญชน์  เจียมเจริญวณิช โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
307 นางสาวภัทร์ชลิน  ปานเพชร โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงภิรัญญา  เพชรพูนพิพัฒน์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายภูริณัฐ  คล้ายสินธุ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงมัทณา  ขำดี โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายยศพันธ์  กันสุข โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงเยาวเรศ  โห้โก๋ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงรชาดา  เนียมเพราะ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงรวินท์นิภา  เทียนเหลือง โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
315 นางสาวรวิวรรณ  โกยม โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
316 นางสาวรุจิรานันท์  ลีสุขสาม โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงเรณุกา  แสนหมื่น โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงลดามณี  เอกจีน โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงวนิดา  อ่องเพชร โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
320 นางสาววรวรรณ  ชูสวยงาม โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
321 นางสาววรัทยา  เสียดขุนทด โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
322 นางสาววศินี  ศรีระวัตร โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงวิชญาดา  พ่อค้า โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงวิลัยพร  น้ำใจดี โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงวีรภัทรา  ศรีสุข โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงศศิกานต์  จงไพบูลย์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงศิรประภา  อวยพร โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงศิริกาญจน์  คงเจริญ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงศิริกานต์  กสิกิจพาณิชย์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
330 นางสาวสัจจพร  คงยอดดี โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงสิตา  สมเจริญสิน โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงสิริวิมล  สุวรรณศิริ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงสุธิมา  บรรพตเขียว โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
334 นางสาวเหมือนฝัน  ศรีเหรา โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายอนุชา  เหมเวียงจันทร์ โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายอภิศักดิ์  ผิวดี โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
337 นายอรรณพ  บัวสองสี โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงอริศรา  เผ่าพันธ์ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายอัครพล  ปานจันทร์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายอัครภูมิ  ปานจันทร์ โรงเรียนอู่ทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงอัญธิชา  ปานเพชร โรงเรียนอู่ทอง ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงอัยยา  คำไพเราะ โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงอารีรัตน์  จันหอม โรงเรียนอู่ทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
344 นางสาวกชกร  ล้ำเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงกนกพร  นาคเสน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 นางสาวกนิษฐนาฏ  กาฬภักดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงกมลชนก  กาฬภักดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงกมลรัตน์  ปัทนาถา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงกรชนก  ปานสุวรรณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงกรชนก  แตงโสภา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายกรภัทร  ริดแก้ว โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายกฤชนะพล  ไขสอาด โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายกฤษฎา  อ่อนละออ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายกฤษดา  ปานดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 นางสาวกวินตรา  ผิวแดง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายกษิต  แก้วแสง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายก้องเกียรติ  วันทอง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 นายก้องตะวัน  มั่นเจริญพร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายก้องภพ  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายก้องภพ  โพธิ์ทองคำ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กาฬภักดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เทพสถิตย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  เวทยานนท์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสือเมือง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงกัญญาวีร์  นนท์แก้ว โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงกันยกรณ์  สอนกุล โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายกาณฑ์  ทองคำใส โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงกานต์รวี  มณีวงษ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงกานต์สินี  สมสุข โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายกิตติกวิน  ยอดเลี่ยน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายกิตติคุณ  คุ้มพันธ์แย้ม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 นางสาวกุลณัฐ  แตงนิ่ม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 นางสาวขนิษฐา  สายเพชร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงขวัญเกล้า  สุวรรณศิริ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงขวัญข้าว  ดวงแก้ว โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงขวัญข้าว  แก้วล้ำ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายขวัญฉัตร  หอมไม่หาย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงขวัญชนก  บากอง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  แซ่โง้ว โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 นายคชา  เสาวรส โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายคณิศร  แน่นหนา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายคนึง  แต่งทรง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงครองขวัญ  เจตนเสน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงจรรยพร  ใจมั่น โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายจักรพงศ์  ใหมเกิด โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายจักรเพชร  กลิ่นรส โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายจักรภัทร  ไขสอาด โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงจันทกานต์  ชูทอง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงจารุมญชุ์  เสียดขุนทด โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงจารุวรรณ  ทองมีทรัพย์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงจิณห์วรา  พงษ์พิลาสาร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงจิตราพร  โพธิ์ระดก โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงจิรฐา  สายยศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 นายจิรเดช  เจนแสวงโชค โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายจิรทีปต์  ศรีละบุตร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายจิรพงศ์  เพ็ชรทอง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายจิรพันธ์  น้อยอุดม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายจิรภัทร  วัชราไทย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายจิรศักดิ์  น้ำทองคำ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงจิราพัชร  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายจิรายุทธ  แซ่ตัน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายจีรกฤดิ  เจริญสุข โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงจุฑามาศ  อุษาทะพานนท์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายเจษฎาพร  สวนดอกไม้ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 นางสาวฉัตรศลิษา  ยิ้มสุข โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายเฉลิมชาติ  แตงโสภา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงชญานิน  เกตุแก้ว โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 นางสาวชญานิษฎ์  มาลัย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 นางสาวชญานุช  ผ่องพินิต โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงชญาภา  ไชยวงษา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงชนัญชิดา  ช่ออัญชัญ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 นางสาวชนาภา  อุปโภชน์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงชนิดาภา  กลิ่นประทุม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงชนิศรา  บุญมาก โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 นางสาวชนิศา  โสมนัส โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงชนิษฐา  หอมจันทร์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายชโนดม  คำใส โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงชมพูนุช  อุ่นบุ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 นายชัชวาล  จิตตสิงห์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายชัชวาล  ชุ่มมนัส โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 นายชัยชนะ  คำแผง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายชาคริต  กาฬภักดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 นายชิติวิทย์  เกตุมณี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 นายชิษณุพงศ์  นามมาประดิษฐ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชิตเจริญ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 นายไชยพศ  มีสกุล โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงญาณศรณ์  อ้นพงษ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 นางสาวญาณิศา  ทองรอด โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงญาณิศา  มาตรนอก โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงญาดา  เเดนดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงฐกลรัตน์  สวัสดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงฐานิดา  ผลคูณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ธนากร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงฐิตาภา  ละม้ายเมือง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายฐิติ  เทพสถิตย์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 นางสาวฐิติกานต์  จุ้ยแจ้ง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงฐิติภัทร  ไตรวาศน์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายฐิติวัฒน์  คชคง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายฑีฆชัย  มาลัย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายณกรธัช  ศิษย์ครองวงษ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 นายณพัชศกร  ชมชื่น โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงณภัสสร  แก้วประดับ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายณรงค์ชัย  รัชวงษ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายณวัฒน์  ขวัญเมือง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงณัชชา  ป้อมคำ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงณัชชา  ศิลปรัตน์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงณัชชา  เพชรทองคำ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ภูฆัง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 นายณัฐกรณ์  ขันนาค โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงณัฐณิชา  กาฬภักดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงณัฐณิชา  ธรรมเจริญ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูฆัง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงณัฐณิชา  อำภาวงษ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 นางสาวณัฐณิชา  แสนคำ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เรือนเพ็ชร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายณัฐนนท์  ดวงจินดา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงณัฐนรี  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 นางสาวณัฐนรี  แย้มวงค์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายณัฐนันท์  สุดตา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  สิทเขตรกรณ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายณัฐพงษ์  เขตกร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายณัฐพล  จาดโห้ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายณัฐพัฒน์  เมฆหมอก โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงณัฐมน  ปานทอง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงณัฐรดา  บำรุงเพชร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงณัฐวิภา  กาฬภักดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายณัฐเศรษฐ  บุญมา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 นางสาวณัฐิดา  สอนทอง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงณัฐิดา  แย้มมั่นคง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงณิชากร  วงษ์ศรีเพ็ง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงณิชานาฎ  รู้รอบดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 นางสาวณิชาภัทร  เสือเมือง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงณิชาภัทร  ใจแจ่ม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงดารารัตน์  พิมพขันธ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงดาริกา  ฟองพงษ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายเดชาวัต  สุขอินทร์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงเดซี่ ฮิชชิงส์  สุนทรวิภาต โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงตะวัน  พันแก้ว โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายทนุธรรม  สาลี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงทองจิตรตรา  แก้วเรือง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงทอฝัน  สอนกุล โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 นายทาวิชญ์  กาฬภักดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 นางสาวทิพาพรรณ  แห้วเพ็ชร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายธนกร  มาสมเจริญสุข โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายธนกฤต  เต็มหน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายธนกฤต  เสือน้อย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายธนโชติ  กาฬภักดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายธนธรณ์  ช้างโต โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 นายธนพนธ์  อิ่มโอษฐ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงธนพร  วารีนิล โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 นางสาวธนภรณ์  ทองไพรวรรณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 นายธนภัทร  ศรีอ่ำดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 นายธนภัทร์  ลำเทียน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายธนวรรธน์  ประชุมพันธุ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายธนวัฒน์  คงศิริ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงธนัชชา  แสนกล้า โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 นางสาวธนัญชนก  มั่นคง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายธนากร  ไหลสงวนงาม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายธนาธิป  อินโต โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงธมนณัฏฐ  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายธัชพล  ฉายอรุณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงธัญจิรา  พิศเพียร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงธัญญรัตน์  หงษ์โต โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงธัญญรัตน์  หัตถาภรณ์สกุล โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายธาดา  กุลแก้ว โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงธาริดา  กาฬภักดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงธิชา  เกราะเพ็ชร์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายธิติคุณ  แดงไธสงค์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายธิติพัทธ์  แจ้งแสง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายธิติวัตถ์  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงธีรตา  รายะรุจิ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายธีรพงศ์  รักษาธิการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายนนทิกร  เวทยานนท์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงนนศกาณ  สาริกา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายนพรัตน์  นาคเรือง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 นายนภัสกร  สีมาส่งเสริม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงนภัสรา  เสาสุดใจ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงนภาพร  สาลีทา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
519 นายนราวิชญ์  จำปาบัว โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงนริศรา  แซ่ตัน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงนวพร  กุลหนู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงนัชชนันท์  ตุ้มนิลกาล โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายนัทธวัฒน์  ลิ้มประจันต์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 นางสาวนัทมนพร ฟาฟ่า  บูคาทิม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 นายนันทกร  พิมพขันธ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงนันทิดา  อินทรลาด โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงนัยน์ปพร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายนำชัย  พึ่งงาม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายนิติธร  ภูฆัง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายนิธิศ  เกิดสมนึก โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงนิรัชพร  แสนคำ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายบรายอัน  โหล่ว โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงบวรรัตน์  งามงอน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
534 นายบุญภวิษย์  ปาสีเหล็ก โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายบุญภวิษย์  สุวรรณศรี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงบุณยกร  ชัยศิรินทร์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงบุณยนุช  มีศิริ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงเบญจธิดา  สุวรรณศิริ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายเบญจพล  เจตนเสน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสนคำ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงเบญญภา  จงชาณสิทโธ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงเบญญาภา  สุจนากอบกุล โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงปณิชา  ฮึงวัณนา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายปณิธาน  สายทรัพย์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงปภาวรินทร์  กรรณสังข์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายปรเมษฐ์  ภูเวียง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงประกายฉัตร  โพธิ์กลิ่น โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงประภัสสร  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายปรัตถกร  ผลเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงปราณปริยา  ศรีจันทร์งาม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายปราโมทย์  สะราคำ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงปริยาภัทร  ศรีสงกา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 นางสาวปรียาภรณ์  อ้นพงษ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายปองคุณ  กาฬภักดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายปัญยากร  ลุผล โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงปัณณ์นรี  บุญจิตต์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 นางสาวปัทมาภรณ์  กาฬภักดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงปาณกวิน  คูณทวีเดช โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงปาณิสรา  กรานต์บุณภักดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 นางสาวปาณิสรา  กัณพัทธณะ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงปาณิสรา  สะราคำ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงปาณิสรา  เขียวเซ็น โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
563 นางสาวปาณิสรา  เเสงเพชร​อ่อน​ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 นางสาวปานชนก  พรมศรี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงปานรัชนี  นรสิงห์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 นางสาวปาริฉัตต์  ชื่นชม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงปาริชาต  รังษีบุตร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงปาลไพริณ  พรสุริวงษ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ภูโอบ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  ร่มโพธิ์ชี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
571 นายปุญญพัฒน์  อุดมอนุรักษ์กุล โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงปุณณ์ภัสสร  ศรีแพรศรี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงปุลินนาถ  มีแก้ว โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงเปมิกา  ดอกบานเย็น โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายพงศกร  นิลรุจี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายพชร  อุดมพร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายพนธกร  ว่องประเสริฐชัย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงพรรณิภา  กาสี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายพรรษพล  ธรรมศร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงพริบพันดาว  ทองลา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงพฤษา  ทรัพย์พันธ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงพลอยชนก  อยู่เจริญพงศ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงพัชญ์ชามญช์  สุวีรายุทธ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายพัชรพงศ์  ตันติพงศ์อาภา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงพัชรินทร์  กาฬภักดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
586 นางสาวพัชรินทร์  ทรงรัตนา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงพัชรีพร  แตงทอง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงพัฒน์ลดา  ป่วนหลำ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายพัฒนศักดิ์  พลายละหาร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
590 นางสาวพัทธนันท์  ด้ายผึ้ง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงพัทธวรรณ  นาคกร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายพาทิศ  กาฬภักดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายพายุ  พานทอง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายพิชชากร  นามมาประดิษฐ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงพิชชาพร  กาฬภักดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงพิชญธิดา  แก้วสีโท โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงพิชญ์อาภา  พึ่งงาม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายพิชญะ  ยาสุขแสง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
599 นางสาวพิชญา  พานทอง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงพิชญาพร  พลอยกระจ่าง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
601 นายพิชญุตม์  แช่มช้อย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 นายพิชัยภูษิต  คิ้ววิไล โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงพิชามญชุ์  โชติกเดชาณรงค์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  วรรณโต โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงพิมพกานต์  สร้อยระย้า โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  จิรวรโชติศักดิ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มิ่งขวัญ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เฉิดขวัญ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  ปทุมานนท์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงพิมพ์วลี  เหม็งพันธ์ุ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงพิรัลพัชร  ทองเจริญ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายพิริยกร  เตียวสมบูรณ์กิจ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายพิสิษฐ์  วิชัยวงษ์วัฒน์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายพีรณัฐ  แสงแก้ว โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายพีรภาส  ไพรพล โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายพีรวิชญ์  จอมพลเขียว โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
617 นายไพรศาล  ทับศรี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายภัคอนันต์  หาญพิมาย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายภัทรกฤช  ชาญสิริธากร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงภัทรดา  พงศ์ศุภศิลป์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงภัทรลดา  คล้ายสกุล โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงภัทราพร  อุตธรรม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงภัทราพร  แป้นพันธุ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายภัสดา  ยาสุวรรณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายภาคิน  ทับทิม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายภาธร  ดีเสมอ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายภีมวัศ  ช่ออัญชัญ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายภูกวิน  เกษแก้ว โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายภูปกรณ์  เเสนธิ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายภูมิ​รพี​  เจริญ​สุข โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายภูมิพัฒน์  ทรัพย์อินทร์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายภูมิภักดี  ธัญญเจริญ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 นายภูมิระพี  หุ่นดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงภูริชญา  หอรดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงภูริชญา  แก้วศรีงาม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงภูริชญา  แย้มไสว โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
637 นายภูริวัฒน์  จูประเสริฐ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
638 นายภูริวัฒน์  สวัสดิ์วงษ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงมณิชญา  โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงมณีรัตน์  คำสุริวร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงมนัสวี  เกลี้ยงทองคำ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงมลธการจน์  มานะวิจิตรวนิช โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงมาริสา  ปิ่นวิเศษ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
644 นายยศกร  คงประเสริฐ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงยศฏ์ฉัตรา  กรานต์บุณภักดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 นายยศวรรณ  เมทาพิทยะโยธิน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายยุทธนา  นุ่มปราณี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายรชต  ธัญญเจริญ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
649 นายรชต  บูรณพานิช โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายรณกร  ขำกา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
651 นางสาวรวิวรรณ  ขุนณรงค์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงรสริน  ฉิมพาลี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 นายระพีพัฒน์  กาฬภักดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายรัฐกาญจน์  ภูฆัง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายรัฐนนท์  พึ่งตระกูล โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายรัฐศาสตร์  พันชะโก โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงริญญาภัทร์  พลายละหาร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 นางสาวรินรดา  เย็นไทย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายเรืองศักดิ์  ทัศเกษร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงลลียา  ศิลปหัสดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายลัญฉกร  ตะคุณรัมย์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายวงศกร  จันทร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายวงศธร  มหาสิทธิ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศรีทับทิม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงวณิชย์ชยา  ลิ้มประจันต์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายวนัสบดี  เทียนเงิน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 นายวรกันต์  เสือรอด โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 นายวรพล  กันยานะ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายวรภพ  จันทร์เสวก โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงวรรณพร  นาคเสน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงวรรณพร  แก้วมณี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
672 นางสาววรัชญาน์  ขวัญโพน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงวรัชยา  ทองไพรวรรณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงวรัทยา  เขาแก้ว โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 นายวราเมธ  ทะหนไทย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายวรินทร  วงษ์จันทร์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงวริศรา  กาฬภักดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงวริศรา  รัศมีแก้ว โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
679 นางสาววริศรา  ศิริ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายวรุฒ  นาสูงเนิน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายวาทิวุทธ  โอสธีรกุล โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายวายุ  บุญเเหยม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงวิชาดา  ภูฆัง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงวิพาพร  หารโคตร์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงวิภาพร  เสือนุ้ย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายวีรชัย  สุกเกษม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายวีรภัทร  สรหงษ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายวุฒิชัย  ลิ้วกระโทก โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
689 นายศรัญญู  แก้วเทพ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงศรัณย์พร  บัวทอง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 นายศรันย์ชัย  ผิวสุข โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงศศิกานต์  คำเจริญ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายศักดา  ศรีทอง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงศิรประภา  ปานสมสวย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
695 นางสาวศิริกัลยา  บ้งพรม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงศิริภัสสร  พุทธชงค์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงศิริมา  ดวงรัตน์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ปัญญา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายศิลป์ศรุต  จันทร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายศุประภัฏฐ์  สมบัติพูนผล โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายศุภณัฐ  แก้วอุดร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายศุภมิตร  เชียงทอง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงศุภัชญาพร  ทองโตอ่ำ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายสถาพร  เจตนเสน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายสนธยา  พงษ์จำนงค์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
706 นายสันติภาพ  บัวอ่อน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงสาวิตรี  กาฬภักดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงสินิทธา  ชื่นใจดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายสิรภัทร  โพธิ์พจนภิญโญ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงสิริกัญญา  สะราคำ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงสิริภัสสร  กาฬภักดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
712 นางสาวสิริวิภา  ยอดพิจิตร์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 นายสิริวุฒิ  วัณโณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงสุกฤตา  คำหอม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
715 นายสุกฤษฏิ์  ลีเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงสุกาญตา  หมายซ่อนกลาง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงสุจารี  สุขีวงศ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงสุชานันท์  ศิริปิมา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงสุทธิดา  มูลกลาง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
720 นายสุธินันท์  นาคราช โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงสุนีรัตน์  ต่ายนิล โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงสุพพัตราจิรวงศ์  ฉิมเพ็ชร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงสุพรรษา  ปานดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
724 นางสาวสุพรรษา  หงษ์คำ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 นายสุพศิน  วิวัฒนชัยพงษ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 นางสาวสุภัสสรา  กล่อมดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงสุภาพร  ไกรทองสุข โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงสุภาวดี  รามแสง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงสุมัชญา  กลั่นศิริ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงสุรภา  เสือโพธิ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงสุรวดี  เเสนศรี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงโสภิตา  น้ำทิพย์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายอคัมย์ศิริ  ปิ่นทกูล โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงอชิรญา  กาฬภักดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงอชิรญา  ปานเรือง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายอชิระ  ภูฆัง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายอดิศักดิ์  ภูฆัง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
738 นายอธิชนันท์  ศรีบัวขำ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงอนงค์นาถ  พงษ์สระพัง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายอนิวัฒน์  สกัญญา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายอนุพงศ์  พึ่งพา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงอภิกษนา  อ้วนท้วน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายอภิชัย  เสร็จกิจ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงอภิญญา  ระโหฐาน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายอภิภู  ศรีลาวุธ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายอภิวิชญ์  อารีจันทวัฒน์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงอรดี  มะลิถอด โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงอรปรียา  เพิกเฉย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงอริศญา  สุทธิพนไพศาล โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงอริศรา  เทพบุตร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงอริสรา  ชัยศิรินทร์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงออมธิษา  ไชยสาย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายอัคนีย์  นิ่มสุนทร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายอัครพนธ์  เทียนเทศ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงอัญชสา  พงศ์เรืองฤทธิ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงอัญญารินทร์  ผลขาว โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
757 นางสาวอันฑิตา  ลันราช โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงอัมพวา  ผลวัชนะ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
759 นายอัศวินต์  ทรัพอินทร์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงอารดา  ทองเทศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงอารียา  กลิ่นเกลี้ยง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ดิษฐประพันธ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
763 นายอิทธิพัทธ์  เกตุแก้ว โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
764 นางสาวอินธิชา  มูลสิงห์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
765 นางสาวอิสราภรณ์  สายทอง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายเอกภวิษย์  ฟิตประยูร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายเอกวานิช  จันทร์เสวก โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ม.1 คณิต ม.ต้น